Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn đồng lợi khách sạn đồng lợi

76 4 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đ ại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ho HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN ̣c k NHÂN LỰC TẠI CÔNG TYTRÁCH NHIỆM HỮU HẠN h in ĐỒNG LỢI- KHÁCH SẠN ĐỒNG LỢI ́H tê ́ uê Sinh viên thực Phan Thị Quỳnh Nhi Giáo viên hướng dẫn Th S Nguyễn Thị Thúy Đạt Lớp: K48A – QTKD Niên khóa: 2014- 2018 Huế, 05/2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài khóa luận “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Lợi- Khách sạn Đồng Lợi” cơng trình nghiên cứu thực Các số liệu luận văn phía cơng ty cung cấp chưa cơng bố cơng trình khác, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm đề tài Sinh viên ại Đ Phan Thị Quỳnh Nhi h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế ại Đ Trong trình thực tập cuối khóa lần này, để hồn thành chuyên đề báo cáo thực tập, trước hết xin gửi đến quý thầy, cô giáo khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh Tế Huế lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, xin gởi đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Đạt người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận thực tập lời cảm ơn sâu sắc Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng ban công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Lợi- Khách sạn Đồng Lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi tìm hiểu thực tiễn suốt q trình thực tập cơng ty.Cuối tơi xin cảm ơn anh chị phòng tổ chức tài phận khác công ty giúp đỡ, cung cấp số liệu thực tế để hồn thành tốt khóa luận thực tập tốt nghiệp Qua công việc thực tập nhận nhiều điều mẻ bổ ích việc kinh doanh để giúp ích cho cơng việc sau thân.Vì kiến thức thân hạn chế, q trình thực tập, hồn thiện khóa luận tơikhơng tránh khỏi sai sót, h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế kính mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cô quý công ty Tôi xin chân thành cám ơn Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Phan Thị Quỳnh Nhi ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt DANH MỤC VIẾT TẮT LĐTB&XH Kinh doanh KD Kinh doanh thị trường KDTT Nhà xuất NXB Quản lý kỹ thuật QLKT Trách nhiệm hữu hạn TNHH Tổ chức hành TCHC Tài kế tốn TCKT ại Đ Lao động thương binh xã hội h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lýdo chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu .2 Đ Đối tượng phạm vi nghiên cứu ại Phương pháp nghiên cứu ho Bố cục đề tài ̣c k PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NGUỒN in NHÂN LỰC h 1.1 Cơ sở lí luận hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực tê 1.1.1 Một số khái niệm nhân lực ́H 1.1.1.1 Khái niệm nhân lực .4 1.1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực .4 ́ uê 1.1.1.3 Quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực .6 1.1.2.1 Tuyển mộ 1.1.2.2 Tuyển chọn .11 1.1.2.3 Đánh giá hiệu tuyển dụng nhân lực .15 1.1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tuyển dụng nhân 16 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu .19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI- KHÁCH SẠN ĐỒNG LỢI .21 2.1 Đặc điểm công ty TNHH Đồng Lợi- Khách sạn Đồng Lợi 21 SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển khách sạn Đồng Lợi 21 2.1.2 Quy mô trạng sở vật chất khách sạn Đồng Lợi 22 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 22 2.1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý khách sạn Đồng Lợi 22 2.3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban, phận 23 2.1.3.3 Môi trường kinh doanh 26 2.1.4 Tình hình tài sản nguồn vốn khách sạn Đồng Lợi 29 2.1.5 Hoạt động kinh doanh khách sạn từ năm 2015-2017 30 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty TNHH Đồng Lợi- Khách sạn Đồng Lợi .33 Đ 2.2.1 Tình hình nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi 33 ại 2.2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi 34 ho 2.2.2.1 Cơ cấu nhân lực theo trình độ học vấn nhân viên khách sạn ̣c k Đồng Lợi 34 2.2.2.2 Cơ cấu nhân lực theo giới tính khách sạn từ năm 2015 đến năm in 2017 35 h 2.2.2.3 Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi nhân viên tháng năm 2018 36 tê 2.2.2.4 Cơ cấu nhân lực theo phận nhân viên tháng năm 2018 37 ́H 2.2.3 Quá trình tuyển dụng nhân lực khách sạn Đồng Lợi .38 2.2.3.1 Các quy định chung tuyển dụng nhân lực khách sạn Đồng Lợi 38 ́ uê 2.2.3.2 Nguyên tắc tuyển dụng nhân lực khách sạn Đồng Lợi 38 2.2.3.3 Quy trình tuyển dụng nhân lực khách sạn Đồng Lợi .39 2.3 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi thời gian qua 43 2.4 Đánh giá hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi 44 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI- KHÁCH SẠN ĐỒNG LỢI 53 3.1 Cơ sở đề giải pháp 53 3.1.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi 53 SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt 3.1.2 Thực trạng hoạt động tuyển dụng khách sạn Đồng Lợi .54 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi .55 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 3.1 Kết luận .61 3.2 Kiến nghị .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức khách sạn Đồng Lợi .23 Hình 2.2 Biểu đồ doanh thu lợi nhuận khách sạn Đồng Lợi từ năm 2015 đến năm 2017 32 Hình 2.3 Biểu đồ cấu nhân lực theo trình độ học vấn nhân viên khách sạn Đồng Lợi năm 2015-2017) 34 Hình 2.4 Biểu đồ cấu nhân lực theo giới tính nhân viên khách sạn Đồng Lợi từ năm 2015 đến năm 2017 .35 Hình 2.5 Sơ đồquá trình tuyển chọn nhân lực khách sạn Đồng Lợi 42 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các định tuyển chọn .15 Bảng 2.1 Bảng chi tiết loại phòng có khách sạn Đồng Lợi .22 Bảng 2.2 Tình hình nguồn vốntài sản khách sạn Đồng Lợi từ năm 2015 đến năm 2017 30 Bảng 2.3 Tình hình hoạt động lưu trú khách sạn Đồng Lợi từ năm 2015-2017 31 Bảng 2.4 Cơ cấu lao động theo phận khách sạn Đồng Lợi tháng năm 2018 33 Bảng 2.5 Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi nhân viên tháng năm 2018 36 Đ Bảng 2.6 Cơ cấu nhân lực theo phận nhân viên 37 ại Bảng 2.7 Tình hình tuyển dụng nhân khách sạn năm 2015 2017 43 Bảng 2.8 Bảng đánh giá nhân viên khách sạn Đồng Lợi tính minh bạch ho thơng tin q trình tuyển dụng 45 ̣c k Bảng 2.9 Bảng đánh giá nhân viên yêu cầu trình tuyển dụng 47 Bảng 2.10 Bảng đánh giá nhân viên tính đa dạng trình tuyển dụng 48 in Bảng 2.11 Bảng đánh giá nhân viên tính hợp lý yêu cầu quy h định trình tuyển dụng 49 ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt tuyển vào phận cần ngoại hình trình độ ngoại ngữ, đa dạng hóa nguồn, phương pháp tuyển mộ tuyển dụng để thu hút nhiều nhân lực hơn, nhân lực có trình độ cao, cần phổ biến kỹ quy định cách rõ ràng thống cho ứng viên tuyển chọn Khách sạn cần có chế độ lương thử việc hợp lý dựa lực thực nhân viên mới, đánh giá cách khách quan, từ đưa mức lương thử việc phù hợp dựa đánh giá lực cách cơng bằng, cơng khai, tránh gây bất hài lòng nhân viên mới, khách sạn phần làm tăng lòng trung thành nhân viên khách sạn, nhân viên làm việc tốt hơn, từ đó, phần làm giảm tỷ lệ bỏ việc khơng hài lòng với sách khách sạn ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 52 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN VÀ NÂNG CAO CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI- KHÁCH SẠN ĐỒNG LỢI 3.1 Cơ sở đề giải pháp 3.1.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi Trong thời gian tới định hướng Khách sạn Đồng Lợi không ngừng phát tiền nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn đầu tư số trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Chính vậy, khách sạn ln vạch chiến lược tổng hợp từ khâu cung cấp dịch vụ, tìm hiều Đ tiếp cận khách hàng tạo cho khách hàng có nhìn tốt đẹp hoạt động ại dịch vụ khách sạn ho Ở thành phố du lịch thành phố Huế, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn địa bàn thành phố ngày có chiến lược cạnh tranh dành ̣c k thị phần khách sạn Đồng Lợi muốn trì phát triển cần phải có in chiến lược để cạnh tranh với khách sạn khác, xác định lợi khách sạn so với h khách sạn đồng hạng khác địa bàn Đẩy mạnh thực xây dựng chiến lược quảng bá, tiếp thị mang tính chuyên nghiệp để khai thác thị trường khách hàng tê quốc tế khách nội địa, tăng cường khai thác kinh doanh ́H Song song với nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn trọng đến ́ uê cơng tác quản trị nguồn nhân lực Trong đó, chiến lược tuyển dụng nhân lực chiến lược quan trọng nhân lực ln yếu tố quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Nhân lực tốt giúp doanh nghiệp ngày phát triển hơn.Khách sạn cần xác định rõ ràng cấu nhân lưc khách sạn trình độ, độ tuổi v.v để có dự báo cho lực lượng nhân khách sạn tương lai xem lớn tuổi, có khả nghỉ việc, có lực tốt cần phát triển v.v để có nhìn xa nhằm bổ sung nguồn nhân lực cách đầy đủ số lượng lẫn chất lượng, nâng cao công tác đào tạo cần thiết để đảm bảo chất lượng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao trình độ ngoại ngữ đủ điều kiện để cạnh tranh bối cảnh SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 53 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Bên cạnh việc nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực, khách sạn Đồng Lợi cần phải xây dựng đội ngũ nhân viên trình độ cao, tay nghề giỏi để giúp đỡ đào tạo nhân viên cách tốt nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí q trình nhân viên thử việc mà lại giúp họ học hỏi được, tiếp thu tốt để thực công việc cách tốt Mặt khác, khách sạn cần đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên tại, nhằm nâng cao lực phuc vụ khách, mang lại hài lòng cho khách hàng, đào tạo máy quản lý chất lượng cao, phát triển dịch vụ khách sạn, nâng cao khả cạnh tranh thị trường điều quan trọng không ý đến Đ Và thiếu định hướng tương lai khách sạn cần đẩy ại mạnh hoạt động liên doanh liên kết với doanh nghiệp khác để thu hút từ nhiều nguồn vốn khác nhau, với đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kĩ thuật tiến bộ, ho cơng nghệ tiên tiến vào q trình kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách ̣c k sạn, hạn chế ô nhiễm môi trường mang lại hài lòng cho phía khách hàng Từng bước cải thiện nâng cao công tác thị trường, marketing,quản lý khách in hàng, tận dụng triệt để tiềm lợi để tăng doanh thu tối ưu, lợi nhuận cao h cho khách sạn Phát huy truyền thống tốt đẹp, tập thể cán bộ, nhân viên với tinh thần tê đoàn kết giúp đỡ, hỗ trợ công việc ́H 3.1.2 Thực trạng hoạt động tuyển dụng khách sạn Đồng Lợi ́ uê Trong Chương khóa luận, tơi thu thập trình bày thơng tin Công ty TNHH Đồng Lợi như: Quá trình hình thành phát triển, quy mơ trạng, sở vật chất, cấu tổ chức máy, lĩnh vực hoạt động kết sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2015- 2017 Đồng thời phân tích quy mơ, cấu lao động khách sạn, thực trạng nguồn nhân lực khách sạn, thực trạng quy trình cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực, phân tích, đánh giá hiệu cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực nhìn từ góc độ khách sạn người lao động Từ đó, đưa nhận định, đánh giá chung hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Trên sở nhận định ưu điểm nhược điểm cần khắc phục công tác tuyển dụng công ty TNHH Đồng Lợi- Khách SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 54 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt sạn Đồng Lợi chương khóa luận, nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm phát huy kết đạt đồng thời khắc phục nhược điểm tồn để công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty ngày thực cách hiệu 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi Để có nhìn hệ thống nguồn nhân lực trước tiên Khách sạn Đồng Lợi cần xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu khó khăn thuận lợi ngồn nhân lực khách sạn Để thực điều đó, khách sạn cần trọng đến công tác Đ đánh giá kết thực công việc nhân viên năm tuyển vào ại làm việc , khả ứng viên phù hợp với tình trạng cơng việc lúc qua năm khơng phù hợp với u cầu công việc tại.Qua ho đánh giá nhân viên trình tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Đồng ̣c k Lợi, nhận định có mức trung bình đánh giá cao cao cần tiếp tục trì phát huy lần tuyển dụng tới Những nhận định có mức trung in bình đánh giá thấp cần ý, khắc phục để công tác tuyển dụng nhân lực h khách sạn ngày hoàn thiện nâng cao Dựa vào bảng đánh giá, tác giả tê đề xuất số nhóm giải pháp cơng tác chuẩn bị, trình tuyển mộ q ́H trình tuyển chọn nhằm hồn thiện nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi ́ uê Về công tác chuẩn bị:Trước hết, để công tác tuyển dụng nguồn nhân lực diễn cách khoa học có hiệu cao, đáp ứng yêu cầu khách sạn cần phải có cơng tác hoạch định nguồn nhân lực cho khách sạn thật tốt Phải nắm số lượng nhân viên phòng ban, phận, nhiệm vụ họ, lực làm việc họ để xem xét nhu cầu nhân lực khách sạn mình, xác định tiêu số lượng lẫn chất lượng Từ đó, có dự báo nhu cầu nhân lực thời gian tới để công tác tuyển dụng bước đầu diễn tốt Trưởng tổ chức hành khách sạn, người phụ trách công tác tuyển dụng cần phải có khoảng thời gian đủ dài làm việc với phòng ban, phận, phục vụ cho cơng tác tuyển dụng khách sạn SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 55 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Về q trình tuyển mộ: Tính minh bạch q trình tuyển mộ chưa nhân viên đánh giá cao Vậy nên cần tăng cường tính minh bạch trình tuyển mộ, nên hạn chế mối quan hệ quen biết, gia đình cấp phải cơng ứng viên, thực yêu cầu trình tuyển dụng đánh giá lực ứng viên theo thang điểm tuyển dụng, hội đồng tuyển dụng không bị chi phối mối quan hệ người thân, người quen biết với cấp Về công tác tiến hành tuyển mộ sau lập kế hoạch nguồn nhân lực, khách sạn nên dành quan tâm mức đến hai vấn đề, xác định nguồn tuyển phân tích cơng việc, việc cần thiết nhằm tránh tình trạng gây Đ ảnh hưởng khơng tốt đến công tác tuyển dụng, đánh giá thực công việc chất ại lượng nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi ho Về nguồn tuyển mộ:Theo đánh giá nhân viên trình tuyển dụng, ̣c k nguồn phương pháp tuyển mộ, tuyển chọn chưa đánh giá cao tính đa dạng Vậy, nên mở rộng nguồn tuyển mộ, phương pháp tuyển mộ, khai thác kênh tuyển in mộ mới: thông báo qua trang mạng xã hội, trang đăng tin cho người tìm việc h làm Từ trước đến nay, khách sạn trọng đến nguồn tuyển bên cần tê tuyển lao động cho vị trí cấp quản lý, điều vừa giúp khách sạn tiết kiệm chi ́H phí, vừa góp phần tạo động lực làm việc cho nhân viên Vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo đem lại hiệu tuyển dụng nguồn tuyển bên ́ uê đảm bảo công cho tất hội xin việc Tuy nhiên, đa số lao động làm việc khách sạn chưa thực hài lòng với vấn đề cơng tất hội xin việc, để đảm bảo tính công bằng, khách quan tuyển mộ, khách sạn cần trọng vào việc lưu trữ thông tin cá nhân nhân viên hồ sơ nhân sự, đồng thời phải theo dõi bổ sung thường xuyên thông tin nhân viên, hồ sơ nơi cung cấp thơng tin nhanh chóng xác cho lần khách sạn có nhu cầu thuyên chuyển, đề bạt từ nguồn nội Vì để tiết kiệm chi phí q trình tuyển dụng nhân lực nên đa số khách sạn thường tìm kiếm nguồn tuyển mộ bên Điều cho thấy hạn chế định số lượng chất lượng ứng viên tham gia trình dự tuyển từ SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 56 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt nguồn khác, để tránh tình trạng khách sạn nên giảm bớt tỷ lệ lao động thuộc diện ưu tiên tăng tỷ lệ lao động tự xin việc thuộc nguồn tuyển sinh viên thực tập, kết hợp với trường Đại học để tuyển sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng đại học địa bàn Thừa Thiên Huế Tuy nhiên để nguồn tuyển bên ngồi phát huy tính hiệu quả, Ban lãnh đạo cần đạo công bố rõ ràng, công khai rộng rãi yêu cầu, tiêu chuẩn điều kiện cần thiết ứng viên.Khuyến khích sinh viên đến thực tập khách sạn, theo dõi để biết lực sinh viên thực tập sau trình thực tập khách sạn, thấy sinh viên có lực tốt, xuất sắc trình thực tập, khách sạn tiến hành đào tạo tuyển dụng để làm việc khách sạn Bên cạnh đó, sinh viên thực tập Đ nguồn đưa tin cho khách sạn có đợt tuyển dụng, tăng thêm nguồn ứng viên ại đến dự tuyển khách sạn ho Như vậy, đa dạng hóa nguồn tuyển mộ này, mặt khách sạn ̣c k đảm bảo sách ưu tiên cho em cán người lao động khách sạn, qua giữ chân lao động giỏi; mặt khác khạc sạn có nhiều hội để h đào tạo nâng cao tay nghề in lựa chọn ứng viên có chất lượng cao, giúp giảm bớt chi phí đào tạo lại tê Đối với thông tin tuyển dụng thống phương tiện thơng tin ,hình thức ́H thơng báo: Thơng báo tuyển dụng nhân viên Email nội bộ, Website Công ty, trang web giới thiệu việc làm thông báo đến trung tâm tư vấn, dịch vụ việc ́ uê làm v.v Thông báo tuyển dụng Khách sạn áp dụng trường hợp tuyển với số lượng lớn, tuyển lao động đòi hỏi có tay nghề chun mơn, tuyển nhân viên văn phòng, trường hợp lại chủ yếu thơng báo tồn cơng ty để nhờ cán công nhân viên giới thiệu người quen nhằm tiết kiệm chi phí tìm kiếm nguồn nhân lực Về q trình tuyển chọn:Nâng cao chất lượng trình tuyển chọn cách: Đa dạng hóa cách vấn, thực vấn nhiều vòng hơn, tăng độ khó qua vòng vấn nhằm khai thác nhiều khía cạnh lực, trình độ mặt thái độ, kỹ ứng viên để chọn ứng viên phù hợp nhất, xuất sắc cho vị trí cơng việc cần tuyển dụng SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 57 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Qua đánh giá nhân viên khách sạn, nhận định yêu cầu tuyển dụng trình độ ngoại ngữ cao đánh giá thấp Vì vậy, khách sạn cần có u cầu cao trình độ ngoại ngữ ứng viên vòng tuyển chọn vị trí cần ngoại ngữ Bởi ngày có nhiều khách du lịch đến Huế đặc biệt lễ hội Festival tiếng Anh ngôn ngữ sử dụng phổ biến nên việc tuyển chọn cần phải nâng cao yêu cầu trình độ ngoại ngữ cần thiết Có thể ứng viên biết nhiều thứ tiếng tốt cần thiết trình độ tiếng Anh cao để đáp ứng tốt nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ngoại quốc Khách sạn cần có đội ngũ tư vấn viên chuyên tư vấn cho ứng viên ại Đ ứng tuyển Ứng viên có thắc mắc khơng giải đáp ảnh hưởng đến việc nộp đơn ứng tuyển họ: ứng viên nghe thông tin sai ho lệch khách sạn làm ảnh hưởng đến định ứng tuyển họ, ứng viên chưa hiểu rõ yêu cầu tuyển dụng v.v, mà đánh giá không cao nhân viên ̣c k khách sạn vấn đề tuyển dụng quy định không phổ biến kỹ cho in ứng viên tuyển chọn h Vậy nên việc tư vấn để hiểu rõ trước ứng viên đưa định tê nộp hồ sơ ứng tuyển điều quan trọng vừa giúp ứng viên hiểu rõ yêu cầu ́H tuyển dụng, khách sạn, vừa giúp khách sạn tiết kiệm thời gian việc lọc ́ uê loại bỏ hồ sơ không đạt u cầu ứng viên Hồn thiện quy trình tuyển chọn nguồn nhân khách sạn Trong thời gian qua khách sạn thực tương đối tốt cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực theo quy trình tuyển gồm bước: bước tuyển mộ bước tuyểnchọn, bên cạnh bước làm tốt bước hạn chế phân tích Hơn quy trình tuyển dụng khách sạn chưa hồn thiện, để góp phần nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Đồng Lợi- Khách sạn Đồng Lợi bổ sung thêm bước quy trình tuyển chọn: thi trắc nghiệm kiểm tra sức khỏe ứng viên SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 58 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Thông báo tuyển dụng Thu xem xét hồ sơ Thi trắc nghiệm Phỏng vấn Đ ại Kiểm tra sức khỏe ho Thử định tuyển ̣c k dụng in Thi trắc nghiệm: Thi trắc nghiệm bước để sàng lọc kỹ ứng viên có h chất lượng nhằm hạn chế việc lãng phí thời gian, cơng sức chi phí cho cơng ́H tham khảo số loại sau: tê tácphỏng vấn sau Có nhiều hình thức trắc nghiệm khác nhau, khách sạn Trắc nghiệm kiến thức tổng quát: Hình thức nhằm đánh giá trình độ ́ uê hiểu biết tổng quát ứng viên, cách phù hợp Công ty cần tuyển nhân viên cấp cao Trắc nghiệm tâm lý: Trắc nghiệm tâm lý giúp nhà quản trị hiểu động thái thái độ ứng xử ứng viên hướng nội, rụt rè, nhút nhát hay mạnh dạn, nóng nảy v.v Hình thức thích hợp cho q trình tuyển dụng nhân viên văn phòng đặc biệt nhân viên kinh doanh, marketing, lễ tân nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng Trắc nghiệm thông minh: Với loại trắc nghiệm giúp suy đoán khả ứng viên từ ngữ, óc suy nghĩ, khả sáng tạo, tư logic v.v hình thức thích hợp với vị trí tuyển dụng lao động gián tiếp SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 59 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Trắc nghiệm khả chuyên môn khiếu: Hình thức trắc nghiệm náy giúp khách sạn biết khiếu bẩm sinh khả tích lũy kinh nghiệm mà có ứng viên Sau hồ sơ xem xét sơ thơng qua vòng thi trắc nghiệm, khách sạn thông báo cho ứng viên chọn tham dự vấn Kiểm tra sức khỏe: Sau vấn bước kiểm tra sức khỏe ứng viên,xuất phát từ thực tế hoạt động dịch vụ lưu trú, cộng thêm dịch vụ ăn uống nhà hàng để đảm bảo an toàn cho khách hàng Một ứng viên có đầy đủ điều kiện kiến thức, kinh nghiệm kỹ sức khỏe khơng đảm bảo khơng thể làm gì, dẫn đến tình trạng nghỉ việc hay khơng có tinh thần làm việc Điều gây ảnh hưởng Đ không nhỏ đến tiến độ thực công việc chung toàn khách sạn, lúc khách ại sạn lại phải tuyển dụng người khác thay vào vị trí gây tốn chi phí Trên ho quy trình tuyển dụng hồn thiệntác giả đưa để khách sạn Đồng Lợi tham khảo, thực đầy đủ tất bước quy trình tuyển dụng khiến ̣c k khách sạn nhiều thời gian kinh phí đồng thời đảm bảo mang lại cho khách sạn đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu trình độ lực làm việc giúp in khách sạn tuyển người việc, góp phần ngày nâng cao chất lượng nhân h lực tương lai sau ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 60 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Nhân lực yếu tố quan trọng doanh nghiệp, yếu tố để trì phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nên công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ mang ý nghĩa quan trọn Tuyển dụng kỹ thiết yếu nhà quản lý, tảng vững cho thịnh vượng phát triển bền vững tổ chức thành công hầu hết doanh nghiệp ngày phụ thuộc chủ yếu vào tài sản người tài sản vật chất Ý thức điều này, năm qua, công ty Đ TNHH Đồng Lợi- Khách sạn Đồng Lợi trọng đến việc tuyển dụng nguồn ại nhân lực tìm cách để không ngừng nâng cao hiệu công tác ho Việc nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty ̣c k TNHH Đồng Lợi- Khách sạn Đồng Lợi” cách thu thập số liệu thơng qua q trình khảo sát lấy ý kiến từ nhân viên khách sạn đánh giá in nội dung sau: h Thứ nhất: Khóa luận hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn ́H nguồn nhân lực công tytuyển dụng nguồn nhân lực Trên sở tiến hành phân tích quy trình tuyển dụng Thứ hai: Khóa luận sâu vào nghiên cứu, đánh giá hiệu công tác tuyển ́ uê dụng nguồn nhân lực nhìn từ góc độ Khách sạn người lao động Kết cho thấy, khách sạn Đồng Lợi xây dựng quy trình tuyển dụng riêng, chặt chẽ, công tác tuyển dụng hàng năm đạt tiêu đặt ra, xác định nhu cầu nhân kịp thời đảm bảo cho hoạt động thơng suốt.Tuy nhiên, nguồn tuyển mộ giới hạn việc ưu tiên cho người quen, nội dung thơng báo tuyển dụng chưa thực có sức hút ứng viên giỏi, phương pháp tuyển mộ tuyển chọn đánh giá chưa cao, quy định cho ứng viên tuyển chọn chưa phổ biến cụ thể, v.v tồn cần nhận thức rõ vạch phương hướng khắc phục cụ thể SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 61 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Thứ ba: Dựa vào sở lý luận, kết phân tích thực trạng, đánh giá hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, định hướng phát triển khách sạn tương lai đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi Trong khn khổ khóa luận Các giải pháp dựa kết đánh giá hiệu cơng tác tuyển dụng nhìn từ góc độ Cơng ty người lao động, đồng thời kết hợp với kinh nghiệm tuyển dụng doanh nghiệp khác tham khảo quan điểm nhà lãnh đạo Với đề xuất trên, hi vọng luận văn có đóng góp thiết thực vào phát triển nhân khách sạn, giúp khách sạn vượt qua giai đoạn khó khăn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tương lai Đ 3.2 Kiến nghị ại Khách sạn cần đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn cho cán chun ho trách tuyển dụng nhân khách sạn, người có vai trò định đến chất lượng cơng tác Họ phải người có kỹ kiến thức tuyển ̣c k dụng đồng thời cần có am hiểu định vị trí cơng việc tuyển Việc xây dựng chương trình đào tạo giúp cho khách sạn có nhà tuyển h in dụng chuyên nghiệp Công ty nên đầu tư thêm chi phí cho hoạt động tuyển dụng, đồng thời phải có tê quy định chặt chẽ việc sử dụng quản lý nguồn kinh phí này, tránh tình trạng tuyển ́H dụng sơ sài, quan tâm đến số lượng mà trọng đến chất lượng đầu vào ́ uê Khách sạn Đồng Lợi nên quảng bá cho hình ảnh khách sạn qua trang mạng xã hội, liên kết với ứng dụng đặt phòng trực tuyến, quảng cáo để ngày nhiều người biết đến, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển dụng khách sạn, tăng cường nhận biết khách hàng khách sạn tạo thuận tiện cho khách hàng xa đặt phòng khách sạn Khách sạn cần quan tâm việc đánh giá công tác tuyển dụng cách chặt chẽ sau đợt tuyển dụng để nắm điều làm tốt chưa tốt đợt tuyển dụng vừa qua để rút kinh nghiệm cho lần tuyển dụng tới Khẳng định thương hiệu xây dựng văn hóa khách sạn lành mạnh, tích cực, cơng kèm theo dịch vụ kinh doanh phù hợp, để từ tạo sức hút lao động trình tuyển mộ SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 62 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực PGS.TS Nguyễn Xuân Cầu) Sách Quản trị nguồn nhân lực (Human resource Management) Tái lần thứ 8PSG TS Trần Kim Dung Giáo trình Quản trị nhân lực- Đồng chủ biên PGS.TS Nguyễn Tài Phúc- ThS Bùi Văn Chiêm (NXB Đại Học Huế) Giáo trình Quản trị nhân sự- Nguyễn Hữu Thân- NXB Lao động- Xã hội Khóa luận đề tài “Đánhgiá hiệu tuyển dụng công ty TNHH Cargill Việt Đ Nam” tác giả Lê Quang Trí- Trường Đại Học Kinh Tế Huế ại Khóa luận “Hồn thiện cơng tác quản trị nhân công ty CP Xây Lắp Thừa Thiên Huế” tác giả Nguyễn Anh Toàn ho Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Cao Quốc Hải với đề tài “Đánh giá chất lượng Thừa Thiên Huế” in ̣c k công tác tuyển dụng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình- Chi nhánh Phòng tổ chức hành chính, quy trình tuyển dụng, quản lí nhân khách sạn h Đồng Lợi tê Phòng kế tốn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh khách sạn Đồng Lợi năm ́H 2015- 2017 Trang thông tin điện tử ́ uê http://doc.edu.vn/tai-lieu/hoan-thien-cong-tac-tuyen-mo-va-tuyen-chon-nhan-luccua-to-chuc-trong-giai-doan-hien-nay-86668/ http://luanvanaz.com/quan-niem-nguon-nhan-luc.html http://luanvanaz.com/khai-niem-nguon-nhan-luc-va-quan-tri-nguon-nhan-luc.html https://vi.wikipedia.org/wiki/Quản_trị_nhân_sự www.truongsonjsc.com.vn http://tapchi.vnu.edu.vn/KT_1_09/b6.pdf SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi 63 Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt PHỤ LỤC BẢNG HỎI KHẢO SÁT SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN VỀ QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN LỰC TẠI KHÁCH SẠN ĐỒNG LỢI Kính chào anh/chị Tơi sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế, thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài:”Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Đồng Lợi- Khách sạn Đồng Lợi” Kính mong anh/chị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi lien quan đến đề tài mà thực Những thông tin mà anh chị cung cấp giúp tơi nhiều việc hồn thành khóa luận tốt Đ nghiệp Mọi thong tin anh/chị cung cấp giữ bí mật dùng cho ại mục đích nghiên cứu học tập Tơi mong nhận giúp đỡ từ anh chị để hồn thành khóa luận tốt nghiệp ho Tơi xin chân thành cám ơn! ̣c k Dựa vào ý kiến đánh giá khách quan hiểu biết thân hoạt động tuyển dụng khách sạn Đồng Lợi, anh chị đánh dấu (x) vào ý kiến in mà anh/chị cho thích hợp Rất h Đánh giá STT hài lòng Thơng tin tuyển dụng rõ ràng, đầy đủ lòng Hài lập lòng Rất hài lòng ́ hài Trung ́H Nhận định Khơng tê không Thông tin tuyển dụng đăng công khai, minh bạch Thơng tin tuyển dụng trình bày khoa học Thông tin tuyển dụng thống phương tiện đưa tin Yêu cầu tuyển dụng ngoại hình cao SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Yêu cầu tuyển dụng trình độ ngoại ngữ cao Yêu cầu tuyển dụng trình độ nghiệp vụ cao Nguồn tuyển mộ đa dạng Phương pháp tuyển mộ đa dạng 10 Phương pháp tuyển chọn đa dạng Đa dạng cách vấn 11 câu hỏi vấn 12 Đ Quá trình tuyển dụng diễn ại quy định Tuyển dụng đủ số lượng nhân lực theo yêu cầu ho 13 ̣c k Tuyển dụng nhân viên với 14 tay nghề trình độ thích hơp in Các quy định phổ biến kỹ cho ứng viên tuyển chọn h 15 thử việc hợp lý việc hợp lý ́ uê Chế độ lương thời gian thử 17 ́H 16 tê Thời gian thông báo kết Thông tin cá nhân anh/chị Giới tính: □Nam □Nữ Độ tuổi: □ Từ 22- 30 tuổi □ Từ 40-50 □ Từ 31- 40 tuổi □ Trên 50 tuổi SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi tuổi Lớp: K48A-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt Trình độ học vấn: □ Đại học, cao đẳng □ Trung cấp □ Nghề □ Lao động phổ thông Anh/ chị tuyển vào công tác khách sạn do: □ Có người quen giới thiệu Đ □ Thi tuyển ại Sinh viên thực tập khách sạn ho □ Thời gian anh/chị công tác khách sạn đến là: ̣c k □ Dưới tháng in □ Từ năm đến năm □ Từ tháng đến năm □ Trên năm h tê Anh/ chị có đề xuất hồn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách ́H sạn Đồng Lợi tốt hơn: ́ uê SVTH: Phan Thị Quỳnh Nhi Lớp: K48A-QTKD ... TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI- KHÁCH SẠN ĐỒNG LỢI 2.1 Đặc điểm công ty TNHH Đồng Lợi- Khách sạn Đồng Lợi 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển khách sạn Đồng Lợi. .. chung tuyển dụng nhân lực khách sạn Đồng Lợi 38 ́ uê 2.2.3.2 Nguyên tắc tuyển dụng nhân lực khách sạn Đồng Lợi 38 2.2.3.3 Quy trình tuyển dụng nhân lực khách sạn Đồng Lợi .39 2.3 Công tác tuyển. .. trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty TNHH Đồng Lợi- Khách sạn Đồng Lợi .33 Đ 2.2.1 Tình hình nguồn nhân lực khách sạn Đồng Lợi 33 ại 2.2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực khách sạn Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn đồng lợi khách sạn đồng lợi , Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn đồng lợi khách sạn đồng lợi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay