Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà thành đạt khách sạn heritage

84 5 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:27

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại Đ HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT - KHÁCH SẠN HERITAGE h in ̣c k ho tê Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn ́H Hồ Thị Thùy Phương PGS.TS Nguyễn Tài Phúc ́ uê Lớp: K48A – QTKD Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, 01/2018 Đại học Kinh tế Huế Tôi xin cam đoan đề tài khóa luận “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công ty Cổ phần đầu Kinh doanh nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage” cơng trình nghiên cứu tơi thực Đ Các số liệu luận văn phía cơng ty cung cấp chưa ại công bố cơng trình khác Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn đề tài ho h in ̣c k Sinh viên Hồ Thị Thùy Phương ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế Trong đợt thực tập cuối khóa này, q trình thực tập cơng ty, sau tìm hiểu chọn lọc đề tài liên quan đến ngành quản trị kinh doanh, đồng ý PGS.TS Nguyễn Tài Phúc, tơi định chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu Kinh Doanh nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage” Để hồn thành khóa luận này, ngồi nỗ lực, cố gắng thân, xin gửi lời cám ơn chân thành đến: Đ PGS TS Nguyễn Tài Phúc- giáo viên hướng dẫn, người giúp đỡ tơi nhiều, khóa luận ại từ việc góp ý chọn đề tài đến giải đáp thắc mắc giúp tơi hồn thành ho Ban Giám Đốc, cơ/chú/anh/chị phòng tổ chức hành Chi nhánh công ty ̣c k Cổ phần Đầu Kinh doanh nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage tạo điều kiện cho thực tập công ty cung cấp cho tài liệu cần thiết để hồn thành in khóa luận h Mặc dù thân tơi cố gắng q trình thực tập cuối khóa tìm hiểu tê kỹ để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, trình độ lý luận kinh ́H nghiệm thực tế hạn chế nên khó tránh khỏi sai sót Kính mong giảng viên bỏ qua góp ý để khóa luận hồn thiện ́ Tôi xin chân thành cảm ơn Huế, tháng 01 năm 2018 Sinh viên thực Hồ Thị Thùy Phương Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC VIẾT TẮT Cổ phần CP Đầu ĐT Kinh doanh KD Nhà xuất NXB Ủy ban nhân dân UBND Tổ chức hành TCHC Tài kế tốn TCKT Đ Kinh doanh thị trường KDTT ại Quản lý kỹ thuật QLKT h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Bố cục đề tài nghiên cứu PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đ CHƯƠNG 1: SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC ại 1.1 Một số khái niệm nhân lực ho 1.1.1 Khái niệm nhân lực .5 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực ̣c k 1.1.3 Quản trị nguồn nhân lực in 1.1.3.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.3.2 Các nhóm chức quản trị nguồn nhân lực h 1.1.3.3 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực tê 1.1.3.4 Tầm quan trọng quản trị nguồn nhân lực ́H 1.2 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 10 ́ uê 1.2.1 Tuyển mộ 10 1.2.1.1 Khái niệm tuyển mộ .10 1.2.1.2 Tầm quan trọng tuyển mộ nhân lực .10 1.2.1.3 Mục tiêu tuyển mộ nhân lực 10 1.2.1.4 Các nguồn tuyển mộ 11 1.2.1.4.1 Nguồn bên tổ chức 11 1.2.1.4.2 Nguồn bên tổ chức 12 1.2.1.5 Các phương pháp tuyển mộ 13 1.2.1.6 Tiến trình tuyển mộ 14 1.2.2 Tuyển chọn 16 SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 1.2.2.1 Khái niệm 16 1.2.2.2 Tầm quan tuyển chọn nhân lực 16 1.2.2.3 Các phương pháp tuyển chọn nhân lực 17 1.2.2.4 Quá trình tuyển chọn nhân lực .17 1.2.3 Đánh giá hiệu hoạt động tuyển dụng nhân lực 24 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tuyển dụng nhân lực 26 1.2.4.1 Các yếu tố mơi trường bên ngồi 26 1.2.4.2 Các yếu tố môi trường bên 27 1.3 sở thực tiễn nghiên cứu liên quan 29 1.3.1 Thực trạng thị trường lao động Việt Nam 29 Đ 1.3.2 Các nghiên cứu liên quan sử dụng đề tài 31 ại CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ho TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐT KD NHÀ THÀNH ĐẠT- KHÁCH SẠN HERITAGE 32 ̣c k 2.1 Đặc điểm Chi nhánh công ty CP ĐT KD nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage 32 in 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển khách sạn Heritage 32 2.1.2 Quy mô trạng sở vật chất khách sạn Heritage 33 h 2.1.3 cấu tổ chức máy quản lý 34 tê 2.1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý 34 ́H 2.1.3.2 Chức phòng ban, phận .35 ́ uê 2.1.3.3 Nhiệm vụ phòng ban, phận 36 2.1.3.4 Môi trường kinh doanh 41 2.1.4 Hoạt động kinh doanh khách sạn từ năm 2014-2016 45 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Chi nhánh công ty CP ĐT KD nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage .48 2.2.1 Tình hình nguồn nhân lực khách sạn Heritage 49 2.2.2 cấu nguồn nhân lực khách sạn Heritage 50 2.2.2.1 cấu nhân lực theo phận nhân viên 50 2.2.2.2 cấu nhân lực theo trình độ học vấn nhân viên 51 2.2.2.3 cấu nhân lực theo độ tuổi nhân viên 51 2.2.3 Quá trình tuyển dụng nhân lực khách sạn Heritage 52 SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 2.2.3.1 Các quy định chung tuyển dụng nhân lực khách sạn Heritage 52 2.2.3.2 Nguyên tắc tuyển dụng nhân lực khách sạn Heritage 53 2.2.3.3 Quy trình tuyển dụng nhân lực khách sạn Heritage 54 2.2.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến trình tuyển dụng nhân lực khách sạn Heritage .58 2.3 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Heritage thời gian qua 59 2.4 Đánh giá hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Heritage 60 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐT Đ KD NHÀ THÀNH ĐẠT- KHÁCH SẠN HERITAGE .67 ại 3.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực khách sạn Heritage .67 3.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao chất lượng cơng tác tuyển dụng ho nguồn nhân lực khách sạn Heritage 69 ̣c k PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .72 3.1 Kết luận 72 in 3.2 Kiến nghị 73 h TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 tê PHỤ LỤC 75 ́H ́ uê SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Tiến trình tuyển mộ 15 Hình 1.2: Quá trình tuyển chọn 19 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức khách sạn Hertage 34 Hình 2.2: Biểu đồ doanh thu lợi nhuận khách sạn Heritage từ năm 2014 đến năm 2016 46 Hình 2.3: Sơ đồ trình tuyển chọn nhân lực khách sạn Heritage 56 ại Đ DANH MỤC BẢNG ho Bảng 1.1: Các định tuyển chọn 24 Bảng 2.1: Bảng chi tiết loại phòng khách sạn Heritage 34 ̣c k Bảng 2.2: Tình hình hoạt động lưu trú khách sạn Heritage từ năm 2014-2016 45 in Bảng 2.3: cấu lao động theo phận khách sạn Heritage 49 h Bảng 2.4: cấu nhân lực theo phận nhân viên 50 tê Bảng 2.5: cấu nhân lực theo trình độ học vấn nhân viên 51 ́H Bảng 2.6: cấu nhân lực theo độ tuổi nhân viên 51 Bảng 2.7: Tình hình tuyển dụng nhân khách sạn năm 2015 2016 59 ́ uê Bảng 2.8: Bảng đánh giá nhân viên tính minh bạch thơng tin q trình tuyển dụng 60 Bảng 2.9: Bảng đánh giá nhân viên yêu cầu trình tuyển dụng .61 Bảng 2.10: Bảng đánh giá nhân viên tính đa dạng trình tuyển dụng 62 Bảng 2.11: Bảng đánh giá nhân viên tính hợp lý yêu cầu quy định trình tuyển dụng 63 SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong xã hội nào, yếu tố then chốt, chi phối tất hoạt động, trì phát triển xã hội, yếu tố người Ngày nay, kinh tế xã hội ngày phát triển, người ngày khẳng định quan trọng hoạt động xã hội Khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, yếu tố quan trọng doanh nghiệp quan tâm hàng đầu vấn đề nhân lực Một doanh nghiệp muốn hoạt động tốt, muốn chỗ đứng vững thị trường, trước hết phải đội ngũ nhân viên lực, tốt kỹ lẫn kiến thức chuyên môn, bên cạnh khơng thể thiếu nhà quản trị tài hoa, người Đ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra,…các nhân viên cấp ại Vậy nên, làm để thu hút nhân lực đủ số lượng chất lượng? ho Một giải pháp chủ yếu để thu hút nguồn nhân lực cần thiết cho doanh nghiệp phải thực trình tuyển dụng nhân Điều ý nghĩa quan ̣c k trọng doanh nghiệp, định phát triển, thành bại doanh in nghiệp thị trường h Để máy quản lý nhân viên đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị thực giai đoạn tuyển dụng nhân tê cách hợp lý, khoa học cho doanh nghiệp Nhân doanh nghiệp ́H ví móng cơng trình Muốn cơng trình xuất sắc cần ́ móng tốt từ ban đầu Một doanh nghiệp muốn thành cơng chỗ đứng vững thị trường cần đội ngũ nhân lành nghề, máy quản lý tinh anh việc chọn lọc, tìm cá nhân lực, tay nghề, trung thành với doanh nghiệp bố trí cơng việc phù hợp để đạt hiệu công việc cao Trên thực tế, doanh nghiệp kinh doanh nói chung doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ khách sạn nói riêng gặp nhiều hội thách thức trình hoạt động kinh doanh thị trường Đối với lĩnh vực dịch vụ khách sạn việc tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân tốt cho khách sạn quan trọng, trình mà làm không tốt ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng đến chất lượng dịch vụ khách sạn SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Qua trình thực tập Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu kinh doanh nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage, nhận thấy tầm quan trọng hoạt động tuyển dụng nhân lực thấy số mặt hạn chế q trình tuyển dụng nhân khách sạn, định chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu kinh doanh nhà Thành ĐạtKhách sạn Heritage” để làm khóa luận tốt nghiệp Thơng qua đó, tơi trình bày vấn đề liên quan đến tuyển dụng nhân khách sạn Heritage đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân khách sạn Heritage Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Trên sở lý luận hoạt động tuyển dụng nhân lực, phân Đ tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn ại Heritage Từ đó, đưa giải pháp hồn thiện q trình tuyển dụng nguồn nhân lực ho Chi nhánh công ty CP ĐT KD nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage Mục tiêu cụ thể: ̣c k - Hệ thống hóa lý thuyết để nhìn tổng quan q trình tuyển dụng in nguồn nhân lực doanh nghiệp - Vận dụng lý thuyết tuyển dụng nguồn nhân lực để tìm hiểu, phân h tích, đánh giá thực trạng cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công ty CP ́H tê ĐT KD nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage - Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng Đối tượng nghiên cứu ́ uê nguồn nhân lực khách sạn Heritage Nghiên cứu vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công ty CP ĐT KD nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công ty CP ĐT KD nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage, tìm ưu, nhược điểm Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Heritage *Về thời gian: - Thu thập liệu thứ cấp từ giai đoạn năm 2014 đến 10/2017 SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Qua bảng 2.9, ta thấy, với ý kiến cho “yêu cầu ngoại hình cao” 42 người chọn trung lập, chiếm 79,25%, 11 người chọn hài lòng, chiếm 20,75% Ý kiến mức trung bình đánh giá khơng cao Cho thấy rằng, yêu cầu ngoại hình trình tuyển dụng khách sạn khơng q cao phải mức trung bình Ở vài phận lễ tân, bàn, cần yêu cầu ngoại hình vài phận buồng, bếp,…sẽ tuyển chọn trình độ kỹ nhiều nên việc yêu cầu ngoại hình cao trình tuyển dụng đa phần nhân viên chọn trung lập, số khác chọn hài lòng Đối với nhận định cho “trình độ ngoại ngữ cao” người chọn khơng hài lòng, chiếm 5,66%, 35 người chọn trung lập, chiếm 66,04% 15 người chọn Đ hài lòng, chiếm 28,30% Mức trung bình đánh giá cho ý kiến khơng cao Cho ại thấy trình độ ngoại ngữ yếu tố trọng trình tuyển ho dụng khách sạn không trọng đặc biệt thể số phận tuyển dụng khơng cần q trọng đến trình độ ngoại ngữ Vì nên đa số nhân ̣c k viên chọn ý kiến trung lập với nhận định in Với nhận định “Yêu cầu trình độ nghiệp vụ cao” mức trung bình đánh giá cao với 22 người chọn trung lập, chiếm 51,51%, 27 người chọn hài lòng, chiếm h 50,94% người chọn hài lòng, chiếm 7,55% Qua cho thấy khách sạn tê trọng vào yếu tố trình độ nghiệp vụ tuyển dụng Các nhân viên phần lớn ́H chọn hài lòng với nhận định Đây tín hiệu tốt, tuyển dụng ́ đội ngũ nhân viên trình độ nghiệp vụ cao khách sạn giảm phần chi phí đào tạo, nhân viên giúp phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn tương lai Bảng 2.10: Bảng đánh giá nhân viên tính đa dạng trình tuyển dụng STT Chỉ tiêu Giá trị trung bình 2,74 Tần suất đánh giá (%) 30,19 66,04 3,77 Nguồn tuyển mộ đa dạng Phương pháp tuyển mộ đa dạng 2,85 20,75 73,59 5,66 Phương pháp tuyển chọn đa dạng 2,89 15,10 81,13 3,77 Đa dạng cách vấn câu hỏi vấn 3,40 0 60,38 39,62 (Nguồn: Tác giả) SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 62 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Qua bảng 2.10, ta thấy nhân viên đánh giá không cao tính đa dạng nguồn tuyển mộ, phương pháp tuyển mộ phương pháp tuyển chọn, với mức trung bình đánh giá 2,74, 2,85 2,89, mức trung bình Đa số chọn trung lập, bên cạnh đó, số người khơng hài lòng nhiều số người hài lòng Điều cho thấy khách sạn cần trọng việc đa dạng hóa nguồn, phương pháp tuyển mộ phương pháp tuyển chọn Ngoài việc thực theo phương pháp lâu áp dụng khách sạn nên đổi đa dạng hóa nguồn phương pháp tuyển mộ, tuyển chọn, điều giúp thu hút nhiều nhân lực tài cho khách sạn Với ý kiến cho “đa dạng cách vấn câu hỏi vấn”, ý kiến Đ mức trung bình đánh giá 3,40, dù mức trung bình mức ại khơng cao 32 người chọn trung lập với ý kiến này, chiếm 60,38%, 21 người chọn ho hài lòng, chiếm 39,62% Điều cho thấy cách vấn câu hỏi vấn tuyển dụng phần đa dạng, tìm hiểu, khai thác số khía cạnh khác ̣c k ứng viên q trình vấn khơng sâu tìm hiểu khía cạnh in ẩn giấu khác để định tuyển dụng nhân viên cách sâu sắc Bảng 2.11: Bảng đánh giá nhân viên tính hợp lý yêu cầu quy Chế độ lương thời gian thử việc hợp lý 3,64 Tần suất đánh giá (%) 37,74 60,38 1,88 1,89 35,85 62,26 ́ uê Quá trình tuyển dụng diễn quy định Tuyển dụng đủ số lượng nhân lực theo yêu cầu Tuyển dụng nhân viên vào vị trí phù hợp với tay nghề trình độ Các quy định phổ biến kỹ cho ứng viên tuyển chọn Thời gian thông báo kết thử việc hợp lý Giá trị trung bình ́H Chỉ tiêu tê STT h định trình tuyển dụng 3,60 3,57 0 52,83 37,74 9,43 3,62 1,89 37,74 56,60 3,77 3,72 0 28,30 71,70 3,08 15,09 62,26 22,65 (Nguồn: Tác giả) SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 63 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Qua bảng 2.11, ta thấy với nhận định “quá trình tuyển dụng diễn quy định” 20 người chọn trung lập người chọn hài lòng, chiếm tổng 39,62%, số lại chọn hài lòng Nhận định mức trung bình đánh giá cao: 3,64 Cho thấy trình tuyển dụng diễn với quy định mà khách sạn đưa tuyển dụng nhân dự nhân viên hài lòng với điều Với nhận định “tuyển dụng đủ số lượng nhân lực theo yêu cầu”, đa số nhân viên chọn hài lòng với nhận định này, 62,26% tổng số nhân viên chọn hài lòng, 35,85% tổng số nhân viên chọn trung lập, 1,89% chọn không hài lòng Nhận định mức trung bình đánh giá 3,60, cao Điều cho thấy trình tuyển dụng khách sạn đáp ứng đầy đủ số lượng nhân lực theo yêu cầu, điều Đ nhân viên đánh giá cao, tín hiệu tốt, khách sạn cần phát huy ại để đạt kết cao việc đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực khách ho sạn lần tuyển dụng đến Với nhận định “tuyển dụng nhân viên vào vị trí phù hợp với tay nghề ̣c k trình độ”, nhận định mức trung bình đánh giá cao 3,57 Hầu hết in nhân viên chọn trung lập với nhận định này, khơng chọn khơng hài lòng khơng hài lòng 20 người chọn hài lòng người chọn hài lòng, cho thấy h q trình tuyển dụng khách sạn tuyển dụng nhân viên vào vị trí tê thích hợp với tay nghề trình độ họ, khơng trường hợp đánh giá sai lực ́H tuyển dụng nhân viên vào vị trí khơng phù hợp khiến cho nhân viên khơng hài ́ lòng khía cạnh Với nhận định “các quy định phổ biến kỹ cho ứng viên tuyển chọn”, người chọn khơng hài lòng, chiếm 1,89%, 20 người chọn trung lập, chiếm 37,74%, đa số nhân viên chọn hài lòng, chiếm tỷ lệ 56,60%, người chọn hài lòng, chiếm 3,77% Mức trung bình đánh giá nhận định 3,62, cao Cho thấy nhân viên tuyển dụng họ phổ biến quy định khách sạn, quy định làm việc kỹ Điều làm cho nhân viên hạn chế mắc sai lầm vi phạm quy định trình làm việc, phần làm giảm bớt tổn thất cho khách sạn Nhận định “thời gian thông báo kết thử việc hợp lý” đa số nhân viên chọn hài lòng, chiếm tỷ lệ 71,70%, số lại chọn trung lập, chiếm 28,30% Mức SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 64 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc trung bình đánh giá nhận định 3,72, cao Điều cho thấy đa số nhân viên hài lòng với thời gian mà khách sạn thông báo kết sau tuyển chọn thời gian thử việc theo quy định khách sạn Thời gian thử việc đủ để nhân viên học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm từ nhân viên làm việc khách sạn trước bước vào làm việc thức Với nhận định “chế độ lương thời gian thử việc hợp lý”, nhận định mức trung bình đánh giá khơng cao, 3,08 người chọn khơng hài lòng, chiếm 15,09%, đa số nhân viên chọn trung lập, tỷ lệ nhân viên chọn trung lập 62,26%, 12 nhân viên chọn hài lòng với nhận định này, chiếm 22,65% Cho thấy nhân viên chưa hài lòng với chế độ lương thời gian thử việc Khách sạn Đ cần thay đổi, bổ sung cần thiết chế độ lương thử việc phù hợp với ại lực nhân viên Bên cạnh đó, khách sạn cần bảng đánh giá lực ho nhân viên qua giai đoạn thử việc để mức lương phù hợp nhất, nâng cao tỷ lệ hài lòng nhân viên chế độ lương thời gian thử việc ̣c k Nhìn chung, công tác tuyển dụng nhân lực khách sạn Heritage đánh giá in cao số khía cạnh: tính rõ ràng, đầy đủ, thống thơng tin tuyển dụng; u cầu trình độ nghiệp vụ cao; trình tuyển dụng diễn quy định, tuyển h dụng đủ số lượng nhân viên theo yêu cầu tuyển dụng nhân viên vào vị tê trí phù hợp với lực, trình độ, quy định phổ biến kỹ cho nhân viên ́H tuyển chọn thời gian thông báo kết quả, thử việc hợp lý Điều cho thấy khách ́ uê sạn thực hoạt động tuyển dụng hiệu quả, nhân viên làm việc khách sạn đánh giá cao nhận định trình tuyển dụng nhân lực khách sạn Bên cạnh đó, vài khía cạnh mà nhân viên đánh giá chưa cao: tính cơng khai, minh bạch, tính khoa học thơng tin tuyển dụng; u cầu ngoại hình trình độ ngoại ngữ tuyển dụng; đa dạng nguồn, phương pháp tuyển mộ phương pháp tuyển chọn chế độ lương thời gian thử việc Điều cho thấy khách sạn cần trọng việc thông báo tuyển dụng, nâng cao tính cơng khai, minh bạch tính khoa học, để toàn thể nhân viên khách sạn biết rõ ràng trình tuyển mộ dù đợt tuyển dụng lớn hay nhỏ, điều giúp khách sạn thu hút nhiều nhân lực nhờ giới thiệu, đề cử SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 65 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc nhiều nhân viên khách sạn Khách sạn cần nâng cao tiêu chuẩn ngoại hình trình độ ngoại ngữ cho ứng viên ứng tuyển vào phận cần ngoại hình trình độ ngoại ngữ, đa dạng hóa nguồn, phương pháp tuyển mộ tuyển dụng để thu hút nhiều nhân lực hơn, nhân lực trình độ cao Khách sạn cần chế độ lương thử việc hợp lý dựa lực thực nhân viên mới, đánh giá cách khách quan, từ đưa mức lương thử việc phù hợp dựa đánh giá lực cách cơng bằng, cơng khai, tránh gây bất hài lòng nhân viên Nếu làm điều này, khách sạn phần làm tăng lòng trung thành nhân viên khách sạn, nhân viên làm việc tốt hơn, từ đó, phần làm giảm tỷ lệ bỏ việc khơng hài ại Đ lòng với sách khách sạn h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 66 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN VÀ NÂNG CAO CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐT KD NHÀ THÀNH ĐẠT- KHÁCH SẠN HERITAGE 3.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực khách sạn Heritage Khách sạn Heritage khách sạn với quy mô lớn địa bàn thành phố Huế Hiện nay, với số lượng nhân viên khách sạn phòng ban, phận, đáp ứng đủ yêu cầu nhân lực khách sạn để trì tốt hoạt động kinh doanh Nhưng tương lai, khách sạn phát triển nhiều lĩnh vực dịch vụ khác, mở rộng Đ quy mô để tăng doanh thu, lợi nhuận, nên việc tuyển dụng nhân lực cách hợp lý ại điều cần thiết, hoạt động tuyển dụng nhân lực diễn cách khoa học hiệu ho hoạt động kinh doanh khách sạn trì phát triển tốt ̣c k Ở thành phố du lịch thành phố Huế, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn địa bàn thành phố ngày chiến lược cạnh tranh dành in thị phần khách sạn Heritage muốn trì phát triển cần phải h chiến lược để cạnh tranh với khách sạn khác Trong đó, chiến lược tuyển dụngnhân lực chiến lược quan trọng nhân lực ln yếu tố quan ngày phát triển ́H tâm hàng đầu doanh nghiệp Nhân lực tốt giúp doanh nghiệp ́ Trước hết, muốn đội ngũ nhân lực tốt để phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn phải đảm bảo đủ số lượng nhân lực để trì hoạt động kinh doanh khách sạn Khách sạn cần phải xem xét nguồn nhân lực khách sạn mình, hoạch định nguồn nhân lực giai đoạn để biết người nghỉ việc, bị cho việc, khách sạn thiếu nhân lực phận nào,…Từ đó, xác định số nhân viên cần tuyển dụng vào phòng ban, phận để đáp ứng tốt hoạt động kinh doanh khách sạn, tránh tình trạng tuyển nhân viên ạt, dư thừa nhân viên Điều giúp tiết kiệm chi phí cho q trình tuyển dụng nhân lực trình làm việc nhân viên Khách sạn cần xác định rõ ràng cấu nhân lưc khách sạn trình SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 67 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc độ, độ tuổi,…để dự báo cho lực lượng nhân khách sạn tương lai xem lớn tuổi, khả nghỉ việc, lực tốt cần phát triển,…để nhìn xa nhằm bổ sung nguồn nhân lực cách đầy đủ số lượng lẫn chất lượng, nâng cao công tác đào tạo cần thiết để đảm bảo chất lượng chun mơn nghiệp vụ nâng cao trình độ ngoại ngữ đủ điều kiện để cạnh tranh bối cảnh Bên cạnh việc nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực, khách sạn cần phải xây dựng đội ngũ nhân viên trình độ cao, tay nghề giỏi để giúp đỡ đào tạo nhân viên cách tốt nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí q trình nhân viên thử việc mà lại giúp họ học hỏi được, tiếp thu tốt để thực Đ công việc cách tốt Mặt khác, việc đào tạo, nâng cao trình độ đội ại ngũ nhân viên khách sạn nhằm nâng cao lực phuc vụ khách, ho mang lại hài lòng cho khách hàng với doanh thu, lợi nhuận cao cho khách sạn Tạo điều kiện hình thành mơi trường đào tạo, phát triển cho nhân viên, giúp nhân ̣c k viên làm việc phát triển khả cách tốt trình in làm việc khách sạn Xây dựng tái đánh giá chương trình đào tạo khách sạn cho nhân viên để ngày nâng cao trình độ nghiệp vụ, h lực làm việc nhân viên Đào tạo máy quản lý chất lượng cao, phát triển tê dịch vụ khách sạn, nâng cao khả cạnh tranh thị trường điều ́H quan trọng không ý đến ́ uê Khách sạn cần phải tạo chế, sách phù hợp cho nhân viên, cần sách ưu đãi cho nhân viên lâu năm, kinh nghiệm làm việc tốt Vì cạnh tranh thị trường nhân lực địa bàn thành phố ngày gay gắt hơn, doanh nghiệp ln sách, đặc quyền cho nhân viên họ nhằm giữ chân nhân viên cũ, nhân viên làm việc xuất sắc, tạo lòng trung thành cho nhân viên doanh nghiệp nên việc sách nhằm tăng thỏa mãn, hài công việc nhân viên khách sạn cần thiết, giúp khách sạn ổn định phát triển nhân lực để hoạt động kinh doanh ngày tốt Khách sạn cần sách ưu đãi cho nhân viên lâu năm, kinh nghiệm làm việc tốt Vì cạnh tranh thị trường nhân lực địa bàn thành phố ngày gay gắt hơn, doanh nghiệp sách, đặc SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 68 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc quyền cho nhân viên họ nhằm giữ chân nhân viên cũ, nhân viên làm việc xuất sắc, tạo lòng trung thành cho nhân viên doanh nghiệp nên việc sách nhằm tăng thỏa mãn, hài công việc nhân viên khách sạn cần thiết, giúp khách sạn ổn định phát triển nhân lực để hoạt động kinh doanh ngày tốt 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Heritage Qua đánh giá nhân viên trình tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Heritage, nhận định mức trung bình đánh giá cao cao cần tiếp tục trì phát huy lần tuyển dụng tới Những nhận định Đ mức trung bình đánh giá thấp cần ý, khắc phục để công tác tuyển dụng ại nhân lực khách sạn ngày hoàn thiện nâng cao Dựa vào bảng đánh ho giá, tác giả đề xuất số nhóm giải pháp cơng tác chuẩn bị, trình tuyển mộ trình tuyển chọn nhằm hồn thiện nâng cao chất lượng cơng tác tuyển ̣c k dụng nguồn nhân lực khách sạn Heritage in Về công tác chuẩn bị: - Trước hết, để công tác tuyển dụng nguồn nhân lực diễn cách khoa h học hiệu cao, đáp ứng yêu cầu khách sạn cần phải cơng tác tê hoạch định nguồn nhân lực cho khách sạn thật tốt: ́H + Phải nắm số lượng nhân viên phòng ban, phận, nhiệm vụ họ, ́ uê lực làm việc họ để xem xét nhu cầu nhân lực khách sạn mình, xác định tiêu số lượng lẫn chất lượng Từ đó, dự báo nhu cầu nhân lực thời gian tới để công tác tuyển dụng bước đầu diễn tốt + Trưởng tổ chức hành khách sạn- người phụ trách cơng tác tuyển dụng cần phải khoảng thời gian đủ dài làm việc với phòng ban, phận cách rõ ràng để hiểu rõ nhu cầu nhân lực cụ thể phòng ban, phận, phục vụ cho công tác tuyển dụng khách sạn Về q trình tuyển mộ: - Tính minh bạch trình tuyển mộ chưa nhân viên đánh giá cao Vậy nên cần tăng cường tính minh bạch trình tuyển mộ, nên hạn chế mối quan hệ quen biết, gia đình cấp phải công ứng SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 69 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc viên, thực yêu cầu trình tuyển dụng đánh giá lực ứng viên theo thang điểm tuyển dụng, hội đồng tuyển dụng không bị chi phối mối quan hệ người thân, người quen biết với cấp - Theo đánh giá nhân viên trình tuyển dụng, nguồn phương pháp tuyển mộ, tuyển chọn chưa đánh giá cao tính đa dạng Vậy, nên mở rộng nguồn tuyển mộ, phương pháp tuyển mộ, khai thác kênh tuyển mộ mới: thông báo qua trang mạng xã hội, trang đăng tin cho người tìm việc làm Hiện nay, mạng xã hội phổ biến với lứa tuổi, tầng lớp trang tìm việc làm ngày nhiều người biết đến tìm hiểu thơng qua Internet nên việc đăng thơng báo qua trang mạng xã hội, trang đăng tin cho người tìm việc làm giúp nhiều Đ ứng viên nhu cầu việc làm, lực, trình độ biết đến việc tuyển dụng ho chọn ại khách sạn để ứng tuyển, làm phong phú cho q trình tuyển mộ tuyển - Khuyến khích sinh viên đến thực tập khách sạn, theo dõi để biết ̣c k lực sinh viên thực tập sau trình thực tập khách sạn, thấy in sinh viên lực tốt, xuất sắc trình thực tập, khách sạn tiến hành đào tạo tuyển dụng để làm việc khách sạn Bên cạnh đó, sinh viên thực h tập nguồn đưa tin cho khách sạn đợt tuyển dụng, tăng thêm ́H Về trình tuyển chọn: tê nguồn ứng viên đến dự tuyển khách sạn ́ uê - Nâng cao chất lượng trình tuyển chọn cách: + Đa dạng hóa cách vấn, thực vấn nhiều vòng hơn, tăng độ khó qua vòng vấn nhằm khai thác nhiều khía cạnh lực, trình độ mặt thái độ, kỹ ứng viên để chọn ứng viên phù hợp nhất, xuất sắc cho vị trí cơng việc cần tuyển dụng + Qua đánh giá nhân viên khách sạn, nhận định yêu cầu tuyển dụng trình độ ngoại ngữ cao đánh giá thấp Vì vậy, khách sạn cần u cầu cao trình độ ngoại ngữ ứng viên vòng tuyển chọn vị trí cần ngoại ngữ Bởi ngày nhiều khách du lịch đến Huế tiếng Anh ngôn ngữ sử dụng phổ biến nên việc tuyển chọn cần phải nâng cao yêu cầu trình độ ngoại ngữ cần thiết thể ứng viên biết nhiều thứ tiếng tốt cần SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 70 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc thiết trình độ tiếng Anh cao để đáp ứng tốt nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ngoại quốc - Khách sạn cần đội ngũ vấn viên chuyên vấn cho ứng viên ứng tuyển Ứng viên thắc mắc khơng giải đáp ảnh hưởng đến việc nộp đơn ứng tuyển họ: ứng viên nghe thông tin sai lệch khách sạn làm ảnh hưởng đến định ứng tuyển họ, ứng viên chưa hiểu rõ yêu cầu tuyển dụng, Vậy nên việc vấn để hiểu rõ trước ứng viên đưa định nộp hồ sơ ứng tuyển điều quan trọng vừa giúp ứng viên hiểu rõ yêu cầu tuyển dụng, khách sạn, vừa giúp khách sạn tiết kiệm thời gian việc lọc loại bỏ hồ sơ không đạt yêu cầu ứng viên ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 71 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Nhân lực yếu tố quan trọng doanh nghiệp, tảng để trì phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nên công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ mang ý nghĩa quan trọng Tuyển dụng nhân lực không nhiệm vụ phòng ban, tổ chức nhằm bổ sung đầy đủ nhân lực cho doanh nghiệp, tổ chức mà nghệ thuật, q trình mà làm khơng tốt ảnh lớn đến hình ảnh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đ Việc nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi ại nhánh công ty CP ĐT KD nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage” cách thu thập ho số liệu, thơng qua q trình khảo sát lấy ý kiến từ nhân viên khách sạn giúp ta nhìn sâu cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Heritage ̣c k Từ đó, đưa giải pháp nhằm hồn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, in giúp khách sạn đội ngũ nhân lực tốt lực lẫn phẩm chất, đáp h ứng cho phát triển lâu dài khách sạn thị trường thành phố Huế Tuyển dụng đội ngũ nhân viên tốt giúp khách sạn tiết kiệm chi phí, nâng cao tê lực cạnh tranh ngày phát triển lĩnh vực dịch vụ ́H mà khách sạn kinh doanh ́ uê Hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Heritage bên cạnh thuận lợi khơng hạn chế cần phải giảm thiểu khắc phục để hoàn thiện Mặc dù tác giả dựa quan điểm, đánh giá khách quan để nêu định hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Heritage định hướng giải pháp tác giả nêu số khía cạnh chưa phù hợp với mơi trường kinh doanh hay chưa phù hợp với số yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn Cần phải chọn lọc phối hợp giải pháp cách thích hợp để áp dụng, góp phần hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực cho khách sạn Heritage tương lai SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 72 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 3.2 Kiến nghị Khách sạn Heritage nên quảng bá cho hình ảnh khách sạn qua trang mạng xã hội, liên kết với ứng dụng đặt phòng trực tuyến, quảng cáo để ngày nhiều người biết đến, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển dụng khách sạn, tăng cường nhận biết khách hàng khách sạn tạo thuận tiện cho khách hàng xa đặt phòng khách sạn Khách sạn cần quan tâm việc đánh giá công tác tuyển dụng cách chặt chẽ sau đợt tuyển dụng để nắm điều làm tốt chưa tốt đợt tuyển dụng vừa qua để rút kinh nghiệm cho lần tuyển dụng tới Khách sạn cần khảo sát chất lượng dịch vụ cách khách quan từ Đ phía khách hàng để biết rõ chất lượng dịch vụ khách sạn mình, biết ại mặt tốt nhằm trì mặt hạn chế nhằm khắc phục để chất lượng dịch vụ h in ̣c k ho khách sạn ngày tốt ́H tê ́ uê SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 73 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc TÀI LIỆU THAM KHẢO I Danh mục sách, giáo trình, giảng, khóa luận Sách Quản trị nguồn nhân lực (Human resource Management) Tái lần thứ 8- PSG TS Trần Kim Dung Giáo trình Quản trị nhân lực (Tái lần thứ 2)- Đồng chủ biên: PSG TS Nguyễn Ngọc Quân- ThS Nguyễn Văn Điềm - Nhà xuất Đại học kinh tế Quốc Dân3 Giáo trình Quản trị nhân lực- Đồng chủ biên PGS.TS Nguyễn Tài Phúc- ThS Bùi Văn Chiêm (NXB Đại Học Huế) Giáo trình Quản trị nhân sự- Nguyễn Hữu Thân- NXB Lao động- Xã hội Quản trị nhân lực- Bùi Hoàng Lợi- NXB TP Hồ Chí Minh Đ Bài giảng Quản lý nhân lực doanh nghiệp- Nguyễn Tấn Thịnh- NXB ại Khoa học Kỹ thuật ho Human resource management (1995)- Carrell, Elbert, Hatfield Khóa luận: Đánh giá hoạt động tuyển dụng đào tạo khách sạn Huế ̣c k Queen 1- Đoàn Văn Bin (2012) h Nam- Lê Quang Trí (2015) in Khóa luận: Đánh giá hiệu tuyển dụng công ty TNHH Cargill Việt tê II Danh mục trang thông tin điện tử: http://doc.edu.vn/tai-lieu/hoan-thien-cong-tac-tuyen-mo-va-tuyen-chon-nhan- ́H luc-cua-to-chuc-trong-giai-doan-hien-nay-86668/ ́ uê http://luanvanaz.com/quan-niem-nguon-nhan-luc.html http://luanvanaz.com/khai-niem-nguon-nhan-luc-va-quan-tri-nguon-nhanluc.html http://quangbinhuni.edu.vn/Tailieudinhkem/Trangkhoa/8_2016/BG-QTNL%C4%90H-CQ-THUNGOC.pdf https://vi.wikipedia.org/wiki/Quản_trị_nhân_sự SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 74 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc PHỤ LỤC BẢNG HỎI KHẢO SÁT SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN VỀ QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHÁCH SẠN HERITAGE Kính chào anh/chị Tôi sinh viên trường Đại học Kinh Tế Huế Hiện tơi thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu kinh doanh nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage” Kính mong anh/chị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi liên quan đến đề tài mà thực Những thông tin mà anh/chị cung cấp giúp tơi nhiều Đ việc hồn thành khóa luận tơi Mọi thơng tin anh/chị cung cấp giữ bí mật ại dùng cho mục đích nghiên cứu học tập Tơi mong nhận giúp đỡ ho từ anh/chị để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cám ơn! ̣c k in Dựa vào ý kiến đánh giá khách quan hiểu biết thân hoạt động tuyển dụng khách sạn Heritage, anh chị đánh dấu (x) vào ý kiến mà h anh/chị cho thích hợp Nhận định Thông tin tuyển dụng rõ ràng, đầy đủ Trung lập Hài lòng Rất hài lòng ́ uê Rất Khơng khơng hài lòng hài lòng ́H STT tê Đánh giá Thông tin tuyển dụng đăng công khai, minh bạch Thơng tin tuyển dụng trình bày khoa học Thông tin tuyển dụng thống phương tiện đưa tin Yêu cầu tuyển dụng SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 75 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc ngoại hình cao 10 độ nghiệp vụ cao Nguồn tuyển mộ đa dạng Phương pháp tuyển mộ đa dạng Phương pháp tuyển chọn đa dạng Đa dạng cách vấn câu hỏi vấn Quá trình tuyển dụng diễn quy định ̣c k ho 13 Yêu cầu tuyển dụng trình ại 12 độ ngoại ngữ cao Đ 11 Yêu cầu tuyển dụng trình Tuyển dụng đủ số lượng vào vị trí phù hợp với tay Các quy định phổ biến kỹ cho ứng viên tuyển chọn 16 17 ́ uê 15 ́H nghề trình độ tê 14 h Tuyển dụng nhân viên in nhân lực theo yêu cầu Thời gian thông báo kết thử việc hợp lý Chế độ lương thời gian thử việc hợp lý SVTH: Hồ Thị Thùy Phương K48A.QTKD 76 ... động tuyển dụng nhân lực thấy số mặt hạn chế q trình tuyển dụng nhân khách sạn, định chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Thành. .. công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công ty CP ĐT KD nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công ty CP... công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công ty CP ĐT KD nhà Thành Đạt- Khách sạn Heritage - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Chi nhánh công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà thành đạt khách sạn heritage , Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà thành đạt khách sạn heritage

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay