Nghiên cứu chiến lược phát triển ứng dụng donkey fun của công ty cổ phần giải pháp công nghệ irevoo tại thị trường việt nam

87 1 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

Đại học Kinh tế Huế TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đ ại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣c k ho ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG in DONKEY FUN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP h CÔNG NGHỆ IREVOO TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM ́H tê ́ uê Giáo viên hướng dẫn : PGS TS NGUYỄN ĐĂNG HÀO Sinh viên thực : VÕ THỊ HUYỀN DIỆU Chuyên ngành : Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp MSSV : 14K4021300 Huế, tháng 05 năm 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Cán công nhân viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ IRevoo, đặc biệt người hướng dẫn trực tiếp anh Dương Lâm Phước (Trưởng phận marketing quan hệ khách hàng), phòng hành nhân sự, phòng kinh doanh phòng kỹ thuật đóng góp ý kiến nhiệt tình hỗ trợ để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Kinh Tế Huế tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình hồn thành khóa luận Đặc biệt tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đ Đăng Hào giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp ại Do thời gian hạn thiếu kinh nghiệm nên luận văn khơng tránh khỏi ho sai sót, tơi mong nhận ý kiến từ phía nhà trường để luận văn hoàn h in ̣c k thiện tốt ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH .v DANH MỤC BẢNG .vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đ ại 3.1 Đối tượng nghiên cứu ho 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .6 ̣c k 4.1 Phương pháp nghiên cứu in 4.2 Phương pháp thu thập liệu h 4.3 Kỹ thuật xử lý phân tích liệu PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ́H CHƯƠNG 1: SỞ KHOA HỌC CỦA XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT ́ uê TRIỂN SẢN PHẨM 1.1 Khái quát du lịch sản phẩm ứng dụng ngành du lịch .8 1.1.1 Khái niệm sản phẩm du lịch 1.1.2 Du lịch thông minh 10 1.1.3 Phát triển Sản phẩm ứng dụng vào “du lịch thông minh” Việt Nam 11 1.2 Khái niệm chiến lược chiến lược phát triển sản phẩm .13 1.2.1 Khái niệm chiến lược 13 1.2.2 Tổng quát chiến lược phát triển sản phẩm 14 ii Đại học Kinh tế Huế 1.2.3 Vai trò nghiên cứu chiến lược phát triển sản phẩm 16 1.3 Các công cụ xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm doanh nghiệp 18 1.3.1 Ma trận đánh giá yếu tố môi trường bên - EFE ( External Factor Evaluation) 18 1.3.3 Ma trận kết hợp chiến lược – SWOT 21 1.4 Quy trình xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm 22 1.4.1 Mơ hình quản trị chiến lược tồn diện 22 1.4.2 Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm 24 ại Đ 1.4.3 Thực chiến lược phát triển sản phẩm 26 1.4.4 Đánh giá chiến lược phát triển sản phẩm 27 ho 1.5 Các bước phát triển sản phẩm chiến lược phát triển sản phẩm 28 ̣c k 1.5.1 Hình thành ý tưởng sản phẩm .28 1.5.2 Sàn lọc ý tưởng 29 in 1.5.3 Thẩm định dự án sản phẩm 30 h tê 1.5.4 Phát triển chiến lược maketing cho sản phẩm 31 ́H 1.5.5 Thiết kế sản phẩm 32 ́ uê 1.5.6 Thử nghiệm sản phẩm thị trường 32 1.5.7 Thương mại hóa sản phẩm 33 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DONKEY FUN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IREVOO .35 2.1 Giới thiệu công ty 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty iRevoo .36 2.1.2 cấu tổ chức .37 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ của công ty iRevoo 39 iii Đại học Kinh tế Huế 2.1.4 sở vật chất đội ngũ nhân lực 39 2.2 Giới thiệu ứng dụng Donkey Fun Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ IRevoo 42 2.2.1 Giới thiệu ứng dụng Donkey Fun 42 2.2.2 Quá trình hình thành ý tưởng .44 2.2.3 Hướng phát triển ứng dụng Donkey Fun .53 2.3 Phân tích yếu tố xây dựng chiến lược sản phẩm 54 2.3.1 Các yếu tố mơi trường bên ngồi 54 ại Đ 2.3.2 Các yếu tố môi trường bên 61 2.3.3 Ma trận kết hợp chiến lược – SWOT 65 ho 2.4 Phân tích đánh giá chiến lược phát triển sản phẩm công ty 69 ̣c k 2.4.1 Phân tích đánh giá chiến lược phát triển ứng dụng Cơng ty .69 2.4.2 Đánh giá chiến lược Công ty 70 in CHƯƠNG :ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG h NGHỆ DONKEY FUN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM .72 tê ́H 3.1 Đề xuất số chiến lược nhằm phát triển sản phẩm ứng dụng Donkey Fun 72 3.1.1 Chiến lược phát triển giá trị cốt lõi ứng dụng Donkey Fun .72 ́ uê 3.1.2 Chiến lược phát triển sản phẩm thực Donkey Fun 72 3.1.3 Chiến lược phát triển giá trị gia tăng ứng dụng Donkey Fun 74 3.2 Một số giải pháp nhằm đưa ứng dụng thị trường .75 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 KẾT LUẬN .77 KIẾN NGHỊ .77 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI………………………………………………………… 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 1.1: Ma trận SWOT .22 Hình 1.2: Mơ hình quản trị chiến lược 23 Hình 1.3: Những nội dung chiến lược phát triển Công Ty 25 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty 37 Hình 2.1 Giao diện ứng dựng .52 Hình 3.1 Đề xuất giao diện ứng dụng 74 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bảng mẫu ma trận EFE 19 Bảng 1.2: Bảng mẫu ma trận IFE 20 Bảng 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần giải pháp công nghệ Irevoo .35 Bảng 2.2 cấu vốn nguồn vốn kinh doanh Công ty Công nghệ IREVOO .39 Bảng 2.3 cấu lao động Công ty 41 Bảng 2.4 Đối thủ cạnh tranh thông tin 56 Đ ại Bảng 2.5 Đối thủ cạnh tranh dịch vụ 58 ho Bảng 2.6 Ma trận yếu tố bên chủ yếu 60 Bảng 2.7 Bảng phân tích cấu tài sản .61 ̣c k Bảng 2.8 Ma trận yếu tố bên 64 in Bảng 2.9 Ma trận Swot 67 h ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Theo xu hướng kinh tế phát triển đôi với công nghệ, giới nước phát triển, ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực phổ biến ngày phát triển với tốc độ chóng mặt Bất lĩnh vực muốn phát triển khơng khơng nhắc đến mặt công nghệ Đặc biệt, Việt nam du lịch đóng vai trò kinh tế mũi nhọn, không kinh tế mang lại hiệu kinh tế cao mà đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế khác Đ Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 giai đoạn khởi phát tác động ại đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, mở nhiều hội phát triển cho Việt Nam khơng nhằm vào cơng nghiệp, nhằm vào cơng nghệ số, đem thành tựu ho vượt bậc công nghệ số tới lĩnh vực, Du lịch Cuộc cách mạng ̣c k công nghiệp 4.0 đưa đến cho du lịch Việt hội thách thức lớn việc bắt kịp xu thời đại đầu tư phát triển du lịch thông minh điều doanh in nghiệp cần làm không muốn bị bỏ lại phía sau Cuộc Cách mạng Cơng nghiệp lần h thứ tư xu tất yếu để đáp ứng xác nhu cầu khách hàng, làm tê tăng suất, chất lượng, hiệu quả, tốc độ, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, chi phí ́H sản xuất vận hành Đồng thời với việc bảo vệ môi trường sống, giúp phát triển bền ́ vững.[1] Bên cạnh đó, Cách mạng Cơng nghiệp lần thứ tư mang đến nhiều thách thức đảm bảo việc làm, quản trị xã hội, an toàn an ninh thông tin Đối với nước phát triển Việt Nam, thách thức lại lớn điều kiện hạ tầng công nghệ nguồn nhân lực chưa sẵn sàng để thích ứng tận dụng hội mà Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang đến Tất thành tựu Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư phát triển dựa tảng cơng nghệ số, vai trò quan trọng hạ tầng viễn thơng băng rộng Nhiều ứng dụng IoT công nghiệp, robot phẫu thuật, xe tự hành, Đại học Kinh tế Huế đảm bảo an ninh từ xa… yêu cầu độ trễ cực thấp, thông lượng cực lớn sẵn sàng kết nối cao Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) hình thành từ phát triển mạnh mẽ công nghệ số, phải cơng nghệ thơng tin (CNTT) mắc xích vai trò quan trọng cách mạng này? Và, lĩnh vực đóng góp tới 10% ngân sách nhà nước với doanh thu hàng chục tỷ USD năm, sức tăng trưởng mạnh mẽ, chí xuất siêu, liệu ngành cơng nghệ thơng tin Việt Nam hội cạnh tranh với giới tương lai? “Cách mạng nghĩa thay đổi cách toàn diện” TS Nguyễn Ái Việt, Đ nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, người phát ại biểu đề dẫn mở đầu nói buổi tọa đàm: “Cơng nghệ thơng tin Việt Nam ho làm cách mạng công nghiệp 4.0?”, Tia Sáng phối hợp với Văn phòng Các chương trình Khoa Học & Công Nghệ Quốc Gia tổ chức gần Nhận ̣c k định ơng giống lời cảnh báo định nghĩa Bất kể tranh cãi in trưởng thành đến độ tinh vi phức tạp công nghệ phần cứng, phần mềm kết h hợp với trí tuệ nhân tạo học máy hình thành cách mạng cơng tê nghiệp hay không nhà kinh tế cơng nghệ giới đồng tình điều tạo “những điều chưa có” ảnh hưởng sâu rộng tới kinh tế, xã ́H hội Nó “không thay đổi cách làm mà thay đổi thân chúng ta”, ́ uê phát biểu Klaus Swachb hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới mà ông sáng lập Ứng dụng công nghệ thông tin du lịch giải pháp đột phá để nâng cao tính cạnh tranh du lịch Việt Nam Giải pháp công nghệ thông tin công cụ hữu hiệu phục vụ ba nhóm đối tượng quản lý, nhà cung cấp dịch vụ khách du lịch Ngày du khách khơng dựa vào tour sẵn mà tự định chuyến thơng qua tìm hiểu Internet, ứng dụng du lịch điểu giới chuyên gia gọi “Du lịch thơng minh” Chính thay đổi đặt cho doanh nghiệp toán để đáp ứng nhu cầu người dùng Đại học Kinh tế Huế Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ iRevoo nắm bắt xu hướng thời nên cung cấp gian hàng trực tuyến APP Di Động dịch vụ du lịch (tour, cho thuê xe máy, xe du lịch, cho thuê xe tự lái, vé điểm tham quan,….) số hóa giao dịch Phục vụ khách hàng họ lưu trú địa phương du lịch Đặc biệt Công ty nghiên cứu cho mắt ứng dụng Donkey Fun, nói Donkey Fun sản phẩm công đến thị trường khách du lịch giai đoạn lưu trú với mục tiêu số hóa tồn dịch vụ liên quan đến du lịch Mang đến môi trường cạnh tranh lành mạnh với tất đối tác cung cấp dịch vụ Giúp cá nhân tìm kiếm thơng tin du lịch nhanh chóng hơn, tiện lợi giảm chi phí tới mức tối thiểu Hiện Cơng ty số ứng dụng du lịch, giai đoạn Đ riêng lẻ chưa thỏa mãn hết nhu cầu khách du lịch nhà cung ứng ại Trong định hướng chiến lược kinh doanh phát triển Công ty, phát triển ứng ho dụng Donkey Fun trở thành ứng dụng tiện ích ngành du lịch, mang ̣c k lại doanh thu cao cho Công ty yêu cầu cấp thiết cần triển khai nhanh chóng Nhưng chiến lược phát triển riêng chi tiết cho ứng dụng in Donkey Fun chưa Cơng ty chưa sâu vào nghiên cứu chiến lược phát h triển cho ứng dụng Cho dù thị trường tiềm đến đâu, bỏ qua công tác tê nghiên cứu chiến lược phát triển khó mà đạt mục tiêu kinh doanh ́H Theo xu hướng thời đời ứng dụng đặt dịch vụ du lịch ́ uê điều tất yếu Như đối thủ lĩnh vực công nghệ sản phẩm du lịch đánh cắp ý tưởng iRevoo lúc Và nhiều đối thủ nhảy vào theo hướng kinh doanh Vì Donkey Fun muốn cạnh tranh đứng vững thị trường buộc Công ty phải nắm bắt thị trường phải đưa chiến lược phát triển ứng dụng để đạt mục tiêu mà Công ty đặt Muốn chiến thắng cạnh tranh phải làm chủ cạnh tranh Tuy nhiên chiến lược phát triển sản phẩm công ty thời gian qua chưa thể rõ ý tưởng chiến lược mục tiêu chủ đạo chiến lược Từ mục tiêu định hướng phát triển cho sản phẩm cho công ty Hiện Công ty thành lập vào hoạt động chưa lâu, nhiều điểm yếu vốn nhân lực, Đại học Kinh tế Huế - Máy móc thiết bị chưa đáp ứng đủ theo yêu cầu phát triển ứng dụng công ty 2.3.3.3 hội (opportunities) - Đà Nẵng tỉnh nằm khu vực kinh tế động, vùng kinh tế trọng điểm nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế top đầu, vùng kinh tế thu hút nguồn vốn đầu tư nước mạnh - Công ty tiếp cận với trung tâm khoa học kỹ thuật, tài chính, nhân lực thuận lợi mà khơng phải địa phương được, hội phía trước - Đà Nẵng đường cơng nghiệp hố: so với địa phương vùng Đ thỡ Đà Nẵng tŕnh cơng nghiệp hóa nhanh Các khu cơng nghệ phát ại triển khu công nghiệp diễn liên tục, mạnh mẽ Những hệ kéo theo nhiều ho phát triển, nhà đầu tư tìm đây, cơng ty tài chính, đặc biệt lực lượng lao động hướng Đà Nẵng…chính lực lượng tạo nhu cầu cho phát triển nhà ̣c k ở, khu dân cư, lĩnh vực công nghệ du lịch địa bàn h in 2.3.3.4 Đe dọa (threats) - Thách thức từ đối thủ cạnh tranh: Qua việc tìm hiểu thị trường Đà Nẵng cho tê hai lĩnh vực: công nghệ du lịch, nhận thấy hai nhiều đối thủ cạnh tranh ́H từ thị trường, đặc biệt lĩnh vực công nghệ Những loại hình kinh doanh bổ thức phía trước lớn ́ uê sung so với thị trường ta non trẻ Những nhận định xác định thách - Sự biến động thị trường: biến động thị trường cho lĩnh vực công nghệ kinh doanh bất động sản nhạy Những thành viên kinh doanh hai lĩnh vực phải kế hoạch nghiên cứu thị trường xường xuyên hợp lý Trong trường hợp nào, khơng nghiên cứu kỹ thị trường Cơng ty gặp nhiều khó khăn phương án kinh doanh - Vì thị trường ngành du lịch địa phương khởi nghiệp (Đà Nẵng, Hội An, Huế) sôi động vào tháng năm Tốc độ dự án cần đẩy nhanh để kịp mùa du lịch, đáp ứng mục tiêu chung 66 Đại học Kinh tế Huế - Theo xu hướng thời, đời ứng dụng đặt dịch vụ du lịch điều tất yếu Như đối thủ khác lĩnh vực công nghệ sản phẩm du lịch copy ý tưởng IREVOO lúc Điều tăng thêm quan trọng tốc độ triển khai dự án - Là khó khăn mà Startup trẻ Việt Nam gặp phải phương diện: nguồn nhân lực, vốn, thiếu kinh nghiệm hoạch định chiến lược, 2.3.3.5 Lập ma trận SWOT Ma trận SWOT bước lượng hóa phân tích điểm mạnh (strengths), điểm Đ yếu (Weaknesse), hội (Opportunities), đe doạ (Threats) để đưa vào mơ hình, nhằm ại giúp cho doanh nghiệp nhìn tập trung tập hợp yếu tố thuận lợi khó khăn doanh nghiệp, từ đưa cá chiến lược kinh doanh để đảm bảo cho ho công ty giành ưu thị trường hay tồn ̣c k Bảng 2.9 Ma trận Swot Nguy (T) h in hội (O) O1: Nền kinh tế phát triển ổn T1: Sự cạnh tranh ngày gây gắt kinh điểm thu hút vốn đầu nước O2: Nhu cầu sở vật chất ngày cao nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế T2: Chậm cấu đổi Đổi công ty chậm đối thủ cạnh tranh ́ uê mạnh ́H Nẵng vùng kinh tế trọng tê định theo chế thị trường Đà tế thị trường T3: Theo xu hướng thời, đời ứng dụng đặt dịch vụ du lịch điều tất yếu Như đối thủ khác lĩnh vực cơng nghệ sản phẩm du lịch copy ý tưởng O3: Việt Nam đường iRevoo lúc Điều tăng thêm cơng nghiệp hóa – đại hóa quan trọng tốc độ triển khai dự án O4: Ngành cơng nghệ thơng tin T4: Khó khăn mà Startup trẻ VN gặp phải ngành hiệu kinh tế phương diện: nguồn nhân lực, vốn, thiếu cao kinh nghiệm hoạch định chiến lược 67 Đại học Kinh tế Huế Điểm mạnh (S) Phối hợp: (SO) Phối hợp: (ST) S1: Đội ngũ cán quản lý S2O1: Chiến lược mở trình độ, giàu kinh nghiệm rộng khai thác phát nhiệt tâm huyết với ngành S1T1: Chiến lược định giá sản phẩm triển sản phẩm S2: lợi tài nguyên S2O2: Chiến lược phát khống sản Đăc biệt cơng triển thị truờng phạm nghệ phục vụ cho ngành du phạm vi Đà Nẵng S3T1: Chiến lược quảng cáo khuyến lịch S4O2: Chiến lược xâm S3: Lĩnh vực kinh doanh nhập thị trường Đà công ty đa dạng mối Nẵng S4T3: Chiến lựơc đa dạng hóa hàng ngang Đ quan hệ hỗ trợ ại S4: Công ty quan ho tâm giúp đỡ của ngành cấp… ̣c k Điểm yếu (W) W2O4: Chiến lược tăng trưởng nhập phía trước ́ uê tương xứng với nhu cầu phát W3: cấu nhân chưa tương xứng với đổi W1T1: Chiến lược hội ́H W2: Máy móc thiết bị chưa triển Công ty tê vi Đà Nẵng h phẩm chủ yếu phạm Phối hợp: (WT) in W1: Thị trường cung cấp sản Phối hợp: (WO) W2O1: Chiến lược cạnh W2T4: Chiến lược tranh vốn Công ty W4: Hoạt động Marketing yếu , non trẻ thiếu kinh nghiệm 68 Đại học Kinh tế Huế 2.4 Phân tích đánh giá chiến lược phát triển sản phẩm cơng ty 2.4.1 Phân tích đánh giá chiến lược phát triển ứng dụng Công ty Trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh quốc tế ngày tăng, chiến lược phát triển ứng dụng xem biến số chiến lược định phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, tùy theo vị trí địa lý, mơi trường tự nhiên, người Chính vậy, đánh giá chiến lược phát triển ứng dụng để nhìn xác thực Đ chiến lược phát triển ứng dụng cụ thể Cơng ty Ngồi ra, đánh giá chiến lược phát ại triển ứng dụng coi thước đo nhằm xác định giá trị thực tế chiến lược phát triển ứng dụng để định giá thỏa thuận hợp đồng chuyển giao chiến ho lược phát triển ứng dụng, chuyển giao kết nghiên cứu R&D từ tổ chức doanh in ̣c k nghiên cứu phát triển nước nước ngồi đến Cơng ty sản xuất - kinh Cơng ty sở liệu điều tra trình độ chiến lược phát triển ứng h dụng Cơng ty điển hình tỉnh, thành phố Trên sở cung cấp số tê thông tin cần thiết phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế ́H xã hội thời gian qua, đồng thời giúp Công ty thấy trạng chiến lược Donkey ́ uê phát triển ứng dụng để kế hoạch đổi chiến lược phát triển ứng dụng Tuy nhiên, đề tài, đề án bộc lộ hạn chế định, chẳng hạn như: nhiều khái niệm, tiêu chí, chuẩn so sánh, thang điểm phương pháp đánh giá trình độ chiến lược phát triển ứng dụng điểm khác khả dự báo, định hướng (forsight) chưa đạt mục tiêu xây dựng đồ (map) trạng chiến lược phát triển ứng dụng; thông tin không thường xuyên cập nhật dẫn đến tình trạng lỗi thời; đặc biệt chưa đưa khuyến nghị, ý kiến đề xuất mang tính đặc thù cho trường hợp cụ thể, chưa đảm bảo tính liên tục, thường xuyên giúp cho Ban lãnh đạo Công ty quản lý Khoa Học Công Nghệ việc định 69 Đại học Kinh tế Huế hướng xây dựng mối liên kết chặt chẽ Công ty đối tác, đại lý, với khách hàng cá nhân Theo định hướng chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội tầm nhìn 2020, ngành cơng nghiệp khuyến khích đầu tư: Ngành chiến lược phát triển ứng dụng cao, Sản xuất phần mềm, Sản xuất thiết bị viễn thơng, Máy tính cá nhân/thiết bị ngoại vi, văn phòng… Chiến lược phát triển ứng dụng ứng dụng Donkey phục vụ du lịch hướng hội thị trường lớn Đối với tăng trưởng kinh tế Cơng ty thành cơng khả cạnh tranh Để tăng cường tính cạnh tranh, Cơng ty cần phải soát ứng dụng lần cuối trước tung Đ thị trường, đại hóa quy trình chiến lược phát triển ứng dụng, sản xuất phát ại triển sản phẩm cải tiến phát triển dịch vụ Chìa khóa đầu tư vào ho chiến lược phát triển ứng dụng, đầu tư vào nghiên cứu phát triển, chuyển giao kết nghiên cứu, chuyển giao chiến lược phát triển ứng dụng để đưa ̣c k dẫn, định hướng phù hợp với phát triển, hỗ trợ, giúp đỡ cần thiết in chế sách từ phía quan quản lý nhà nước giúp cho Công ty h 2.4.2 Đánh giá chiến lược Công ty tê Sản phẩm công ty đa dạng phong phú chủng loại Trong năm ́H qua công ty tập trung vào sản xuất loại giải pháp phần mềm Chính ́ thế, cơng ty chủ động sản xuất thêm mặt hàng khác, đặc biệt mặt hàng cấp thấp, yêu cầu kỹ thuật đơn giản Việc mở rộng mơ hình ứng dụng kế hoạch phát triển công ty, phù hợp với khả công ty nhu cầu phong phú thị trường tiêu dùng Cơng ty kế hoạch sản xuất thêm sản phẩm công nghệ khác Chất lượng sản phẩm yếu tố hàng đầu sách phát triển sản phẩm cơng tynăm gần đây, việc đầu tư cho phát triển sản phẩm cơng ty trọng vào việc đầu tư sở vật chất phục vụ tốt cho việc phát triển sản phẩm 70 Đại học Kinh tế Huế - Công ty thường xuyên tu bổ nâng cấp trang thiết bị máy móc - Phát triển sản phẩm đa công dụng, nét thúc đẩy khả thâm nhập vào thị trường - Tìm cách xác định nguyên nhân dẫn đến không phù hợp sản phẩm khắc phục - Đầu tư vào dây chuyền công nghệ sản xuất, dây chuyền công nghệ kiểm định sản phẩm - Trong trình quản lý chất lượng sản phẩm, quan điểm nâng cao chất lượng ại Đ sản phẩm quán triệt từ giám đốc tới phận quản lý người lao động - Trong chiến lược phát triển sản phẩm, công ty quan tâm tới việc xác định ho danh mục sản phẩm ứng dụng, kinh doanh hợp lý ̣c k Do sách hợp lý nên ứng dụng B2B nhanh chóng thị trường đón nhận, nhiều nhược điểm qua thấy cơng h in ty đầu tư hướng ́H tê ́ uê 71 Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG : ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DONKEY FUN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 3.1 Đề xuất số chiến lược nhằm phát triển sản phẩm ứng dụng Donkey Fun 3.1.1 Chiến lược phát triển giá trị cốt lõi ứng dụng Donkey Fun Đối với ngành du lịch, thúc đẩy kinh tế du lịch Việt Nam, nâng cao lực Đ cạnh tranh với nước trình hội nhập, phát triển ại Đối với khách hàng, tạo nên tảng an tồn, tích hợp đầy đủ kết nối ho nhanh chóng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với thông tin dịch vụ cần thiết cho chuyến với ứng dụng ̣c k Đối với đối tác (các nhà cung cấp dịch vụ), Donkey Fun kênh phân phối in giúp nhà cung cấp tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng, giao dịch xử lý h tự động, cắt giảm chi phí hoạt động rủi ro, tối ưu hóa lợi nhuận, cải thiện chất lượng ́H tê dịch vụ, tăng lợi cạnh tranh 3.1.2 Chiến lược phát triển sản phẩm thực Donkey Fun ́ uê Thực tốt công tác quản trị hỗ trợ cho chiến lược phát triển sản phẩm công ty cần tổ chức xếp lại phòng kế hoạch kinh doanh theo vai trò chức năng, khơng nên phó thác tất cơng tác marketing q trình nghiên cứu phát triển cho phòng Song song với việc xếp công ty cần thành lập riêng số phòng ban như: phòng marketing, phòng nghiên cứu phát triển sở tách nhân viên chuyên mơn phù hợp từ phòng kế hoạch kinh doanh hay bổ sung thêm số nhân viên chuyên lĩnh vực marketing nghiên cứu phát triển Sau vai trò chức cụ thể: Phòng kế hoạch kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý công tác thống kê, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đề biện pháp để thực kế hoạch, bên 72 Đại học Kinh tế Huế cạnh theo dõi tình hình biến động giá thị trường nguyên liệu hàng hóa hay soạn thảo, ký kết kiểm tra tiến độ thực hợp đồng Phòng marketing đảm trách công việc như: nghiên cứu nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng sản phẩm, thiết lập kênh phân phối, giá hình thức chiêu thị, đồng thời dự báo mức tiêu thụ diễn biến thị trường, thu thập ý kiến, phản ứng người tiêu dùng sản phẩm công ty giải thắc mắc, khiếu nại người tiêu dùng Phòng nghiên cứu phát triển đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm nghiên cứu sản phẩm (về hình thức hay nội dung) nhằm tạo lợi cạnh tranh cho sản Đ phẩm Hoặc nghiên cứu quy trình sản xuất giảm thiểu công đoạn không cần ại thiết trình hình thành ứng dụng Bên cạnh đó, xây dựng theo dõi thực ho định mức kinh tế kỹ thuật ̣c k Đề xuất giao diện ứng dựng ́H tê • Các nút chức dễ sử dụng h khách hàng in • Giao diện đơn giản tinh tế tạo liên tưởng ngành du lịch gần gũi cho • Hệ thống ngôn ngữ đa dạng cho khách ngồi nước ́ • Hình ảnh bắt mắt, chất lượng cao • Ứng dụng thu hút người dùng chức đa dạng • Bổ sung thêm nhiều điểm đến • Ln cập nhật thơng tin kịp thời xác 73 Đại học Kinh tế Huế ại Đ h in ̣c k ho tê ́H Hình 3.1 Đề xuất giao diện ứng dụng ́ uê (Nguồn : Phòng kỹ thuật) 3.1.3 Chiến lược phát triển giá trị gia tăng ứng dụng Donkey Fun Để tạo phương án tốt cho sản phẩm mới, công ty cần phải hướng thị trường nhiều để tìm hiểu nhu cầu người tiều dùng sản phẩm công ty, cần cân nhắc giá thành chi phí sản xuất dự tốn Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thử nghiệm chức trước đưa thử nghiệm thị trường Sản phẩm công ty thuộc lĩnh vực cơng nghệ nên chức quan trọng Công ty cần đưa vào giá trị gia tăng ứng dụng như: 74 Đại học Kinh tế H́ • Tích điểm: Với đơn hàng bạn toán, nhận điểm credit tương ứng Bạn sử dụng điểm credit để quy đổi sản phẩm tương ứng • Đánh giá sản phẩm du lịch • Thanh tốn trực tiếp qua hệ thống DonkeyFun Nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty coi chất lượng sản phẩm: vấn đề sống Cơng ty phải thường xuyên tu bổ nâng cấp máy móc trang thiết bị cho sản xuất Tìm cách khắc phục nguyên nhân làm giảm chất lượng sản phẩm Tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng, nâng cao suất lao động Đ ại Công ty cần hoạt động Marketing hữu hiệu đặc biệt marketing online làm sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển hoạt ho động phát triển sản phẩm ̣c k Công ty cần phải coi trọng đầu tư hướng vào sách người, coi sách làm sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty in h 3.2 Một số giải pháp nhằm đưa ứng dụng thị trường tê Thử nghiệm thị trường cung cấp cho ta nhiều thông tin liên quan đến sản ́H phẩm như: Người tiêu dùng, trung gian, tiềm thị trường, hiệu hoạt động ́ uê Marketing nhiều vấn đề khác Sản phẩm cơng ty đòi hỏi đặc tính kỹ thuật cao, cần phải kiểm tra thật kỹ trước tung thị trường, tăng số lượng thử nghiệm thị trường phối hợp nhiều với cửa hàng đại lý cở sở ứng dụng để thực hiệu cơng việc thử nghiệm sản phẩm Việc tung sản phẩm thị trường thành cơng hay khơng phụ thuộc lớn vào hiệu thử nghiệm thị trường Nếu kết xác đảm bảo cho sản phẩm thành cơng thị trường ngược lại sản phẩm bị thất bại Cho nên công ty cần phải chuẩn bị tốt công việc trước thử nghiệm như: Chi phí cho q trình thử nghiệm, xác định thêm tên nhãn hiệu, bao bì, chương trình Marketing sơ bộ… 75 Đại học Kinh tế Huế Khi tung sản phẩm thị trường thử nghiệm công ty cần phải thực tốt hoạt động thử nghiệm, đồng thời phải kiểm tra chặt chẽ đánh giá trung thực kết thu Khi tung sản phẩm thị trường cơng ty cần định với đối tác Thường sản phẩm công ty giới thiệu với đối tác cũ công ty đối tác liên kết tỉnh thành phố dự kiến trước Một số ngành du lịch mang tính chất thời vụ nên cơng ty cần định tung sản phẩm thị trường vào thời điểm hợp lý Đ Người tiêu dùng sản phẩm công ty khách sạn, công ty lữ hành, nhà ại xe, điểm bán vé tham quan khách du lịch Do công ty cần chương trình quảng cáo, khuyến mãi, khuyếch trương trước tung sản phẩm thị ̣c k ho trường Hiện chương trình phân phối sản phẩm công ty tới đối tác, đại lý công ty số cửa hàng đại lý khác Công ty cần mở rộng in thêm số đối tác liên kết, đại lý tỉnh thành lớn h tê Ngoài đưa sản phẩm thị trường công ty cần phải thực tất tốt ́H công tác quản lý, kiểm tra giám sát tiến độ xâm nhập thị trường sản phẩm, kiểm tra hoạt động thành viên tham gia vào hoạt động phát triển sản phẩm ́ uê 76 Đại học Kinh tế Huế PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Chiến lược phát triển ứng dụng DONKEY FUN cơng ty iRevoohiện đóng góp to lớn cho tồn phát triển công ty lĩnh vực ứng cụng công nghệ vào du lịch thơng minh Qua nghiên cứu tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đặc biệt hoạt động phát triển ứng dụng DONKEY FUN chiến lược sản phẩm ta thấy vấn đề mang tính chiến lược phát triển lâu dài công ty Đ Trong điều kiện kinh tế thị trường việc thực tốt hoạt động phát ại triển sản phẩm phát triển ứng dụng DONKEY FUN tiền đề sở đảm bảo cho doanh nghiệp thành cơng thị trường Chính điều tơi ho chọn đề tài Chiến lược phát triển ứng dụng DONKEY FUN cho Công ty iRevoonhằm ̣c k đưa số giải pháp tham khảo cho công ty hoạt động phát triển ứng dụng DONKEY FUN Các giải pháp đưa chưa tối ưu đóng góp in phần vào việc nâng cao hiệu hoạt động phát triển ứng dụng DONKEY ́H tê KIẾN NGHỊ h FUN công ty Kiến nghị Nhà nước cần biện pháp mạnh nhằm phát triển ́ uê ngành du lịch Việt Nam cách toàn diện Nhà nước cần coi công nghệ mũi nhọn để phát triển du lịch, sở nên đầu tư sách ưu tiên, tạo điều kiện cho công ty phần mềm du lịch hội phát triển hết khả Xây dựng tiêu chuẩn cấp Nhà nước cho sản phẩm phần mềm công nghệ quy định/chế tài Nhà nước nhằm quản lý thị trường du lịch thông minh cách công khai, minh bạch, tránh cạnh tranh khơng lành mạnh Xã hội hóa cơng nghệ thông tin, đưa ứng dụng công nghệ đến với người dân nhiều hơn, tạo điều kiện để đa số người dân tiếp xúc với công nghệ giảm cước viễn thông, tài trợ thiết bị, hướng dẫn tập trung, phổ cập ngôn ngữ, 77 Đại học Kinh tế Huế HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI Công ty thành lập nên q trình nghiên cứu nhiều trở ngại, liệu phía cơng ty chưa hồn chỉnh rõ ràng nên khó để thu thập cách tốt Là công ty công nghệ phần mềm nên thông tin ứng dụng bảo mật nhiều nên khơng thể sâu vào nghiên cứu Thời gian thực tập trùng với lịch thi cuối kỳ lễ Tết Nguyên Đán nên nhiều thời gian, nên thời gian thực tập bị rút ngắn Đ Là sinh viên chưa trường nên chưa kinh nghiệm để hồn thành tốt ại đề tài nghiên cứu lớn h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 78 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_4.0 [2] Đại học Kinh tế quốc dân, (2005), Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp, NXB Trẻ [3] https://laodong.vn/kinh-te/phat-trien-du-lich-thong-minh-co-hoi-va-thach-thuc- cua-du-lich-viet-nam-568591.ldo [4].http://vtv.vn/ung-dung-du-lich-thong-minh.html Đ [5] Carl Von Clausewitz (1832), “Vom Kriege Trong chiến” ại [6] Michael E Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ ho [7] Michael E Porter (2009), Lợi cạnh tranh quốc gia, NXB Trẻ ̣c k [8] Johnson Scholes (2000), “Chiến lược cạnh tranh tổ chức” in [9] Kenichi Ohmae (2013) “Tư chiến lược gia” Nxb Lao động xã hội h tê [10].Raymond alian, Thietart(1999), Chiến lược doanh nghiệp,Nxb Thanh niên, Hà ́H Nội thuật, Hà Nội ́ uê [11].Richard Kunh (2003), Hoạch định chiến lược theo quy trình,Nxb Khoa học kỹ [12] Alfred D Chandler, W.Chan Kim (2008), Chiến lược kinh doanh hiệu quả, NxbTri thức, Hà Nội [13] David R.Fred, (2006), Strategic Management Concepts and case, dịch tiêng Việt: Khái luận quản trị chiến lược, NXB Thông kê [14] TS Nguyễn Văn Nghhiên, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, (2010), Bài giảngQuản lý chiến lược [15] Bùi Văn Đông, (2011), Chiến lược sách lược kinh doanh, NXB Lao Động 79 Đại học Kinh tế Huế [16].Philip Kotler (2005), Marketing bản, NXB Giáo dục, Thành phố Hồ Chí Minh [17] Philip Kotler (2017), Quản trị Marketing, NXB Thống Kê, Hà Nội [18] Philip Kotler, (2007), Marketing can bản, NXB Lao động xã hội [19] Philip Kotler, (2003), Marketing Insights from A to Z, John Wiley & Sons,Inc [20] GS.TS Doàn Thị Hồng Vân (chủ biên) (2004), Quản trị chiến lược, NXB Thông kê Đ [21] Báo cáo nghiên cứu thị trường ứng dụng Donkey Fun Công ty Cổ Phần Giải ại Pháp Công Nghệ iRevoo ho [22] Báo cáo nghiên cứu sản phẩm ứng dụng Donkey Fun Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ iRevoo h in [24] dulichdanang.com ̣c k [23] danangfantasticity.com ́H tê [25] http://danang.gov.vn/ ́ uê 80 ... Chiến lược phát triển ứng dụng DONKEY FUN Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ iRevoo thị trường Việt Nam Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu Đ ại Khóa luận nghiên cứu dựa phương pháp. .. Cơng ty, có trách nhiệm với phát triển sản phẩm Công ty nên định chọn đề tài “ Nghiên cứu chiến lược phát triển ứng dụng Donkey Fun Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ iRevoo thị trường Việt Nam ... trạng nghiên cứu sản phẩm ứng dụng Donkey Fun Công ty tê trường Việt Nam h - Đề xuất chiến lược phát triển phù hợp cho ứng dụng Donkey Fun thị ́ uê 3.1 Đối tượng nghiên cứu ́H Đối tượng nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chiến lược phát triển ứng dụng donkey fun của công ty cổ phần giải pháp công nghệ irevoo tại thị trường việt nam , Nghiên cứu chiến lược phát triển ứng dụng donkey fun của công ty cổ phần giải pháp công nghệ irevoo tại thị trường việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay