Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát đạt

113 3 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN h ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊNTẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT ́H ́ PHAN THỊ HỒI THU KHĨA HỌC: 2014-2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại ho ̣c k NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN in h TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT ́H tê ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Hoài Thu PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn Lớp: K48C - QTKD Niên khóa: 2014-2018 Huế, 04/2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghip GVHD: PGS.TS Nguyn Khc Hon Lời Cảm Ơn Lời đầu tiên, xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến quý thầy cô giáo trường Đại Học Kinh Tế - Huế, đặc biệt PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn cho hướng thích hợp truyền đạt kinh nghiệm quý báu giúp hoàn thành tốt đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị công tác công ty TNHH Phát Đạt hỗ trợ cho tiếp xúc với công việc thực tế, có hội vận dụng lý thuyết vào thực tiễn đồng thời cung cấp cho thông tin, sè liÖu h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Hoài Thu i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hon cần thiết phục vụ cho trình nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu kiến thức có hạn, có nhiều cố gắng đề tài tránh khỏi sai sót định Kính mong quý công ty, quý thầy cô giáo tất bạn đóng đóp ý kiến bổ sung để đề tài hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! h in c k ho H tờ Huế, tháng năm 2018 Sinh viên Phan Thị Hoài Thu uờ SVTH: Phan Thị Hoài Thu ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .ix PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lý chọn đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể ho Đối tượng nghiên cứu .2 ̣c k Phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 in 5.1 Phương pháp thu thập liệu h 5.1.1 Dữ liệu thứ cấp tê 5.1.2 Dữ liệu sơ cấp ́H 5.2 Thiết kế nghiên cứu ́ uê 5.2.1 Nghiên cứu 5.2.2 Phương pháp chọn mẫu 5.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 5.3.1 Phương pháp phân tích thống kê mơ tả 5.3.2 Phân tích nhân tố khám phá 5.3.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo .4 5.3.2.2 Phân tích nhân tố 5.3.2.3 Phân tích hồi quy Kết cấu đề tài .6 SVTH: Phan Thị Hoài Thu iii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆCCHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1.Những lý luận chung tạo động lực làm việc cho người lao động .7 1.1.1.Khái niệm động lực 1.1.2.Lợi ích việc tạo động lực làm việc 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 11 1.1.3.1 Môi trường điều kiện làm việc 11 1.1.3.2 Tiền lương, thưởng, phụ cấp , phúc lợi 12 1.1.3.3 Đặc điểm công việc 16 Đ 1.1.3.4 Đồng nghiệp .17 ại 1.1.3.5 Đào tạo thăng tiến 17 ho 1.1.4 Các thuyết tạo động lực làm việc 18 ̣c k 1.1.4.1 Lý thuyết thứ bậc nhu cầu Abraham Maslow 18 1.1.4.2 Lý thuyết hai nhân tố Herzberg Frederick 20 in 1.1.4.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 21 h 1.1.4.4 Học thuyết công J Stacy Adams .23 tê 1.1.4.5 Học thuyết tăng cường tích cực B.F.Skinner 23 ́H 1.1.4.6 Học thuyết đặt mục tiêu Edwun Locke .24 1.1.4.7 Lý thuyết X lý thuyết Y Douglas McGregor 24 ́ uê 1.1.4.8 Thuyết ERG Clayton Alderfer 25 1.1.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 1.2 Cơ sở thực tiến tạo động lực làm việc 26 1.2.1 Nghiên cứu Boeve (2007) .27 1.2.2 Nghiên cứu Abby M Brooks (2007) 27 1.2.3 Nghiên cứu Teck-Hong Waheed (2011) 28 1.2.4 Nghiên cứu Marko Kukanja (2012) 29 1.2.5 Nghiên cứu Shaemi Barzoki cộng (2012) 30 SVTH: Phan Thị Hoài Thu iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT 31 2.1 Tổng quan công ty TNHH Phát Đạt 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 31 2.1.2 Chức năng, mục tiêu, nhiệm vụ công ty .32 2.1.2.1 Chức .32 2.1.2.2 Mục tiêu 32 2.1.2.3 Nhiệm vụ 33 2.1.3 Tổ chức máy quản lý công ty 33 2.1.4 Các ngành hàng sản phẩm công ty phân phối 35 Đ 2.1.5 Tình hình sử dụng lao động công ty TNHH Phát Đạt giai đoạn từ năm 2015 ại đến 2017 37 ho 2.1.5.1 Lực lượng lao động 37 ̣c k 2.1.5.2 Cơ cấu giới tính 38 2.1.5.3 Cơ cấu trình độ 39 in 2.1.6 Kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2015-2017 39 h 2.1.6.1 Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty qua năm 2015-2017 .39 tê 2.1.6.2 Tình hình kết qủa hoạt động kinh doanh qua năm 2015-2017 .42 ́H 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty TNHH Phát Đạt 45 ́ uê 2.2.1 Môi trường điều kiện làm việc .45 2.2.2 Lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi .45 2.2.3 Đặc điểm công việc .46 2.2.4 Đồng nghiệp 47 2.2.5.Đào tạo thăng tiến .47 2.3 Đánh giá nhân viên yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Công ty TNHH Phát Đạt 47 2.3.1 Đặc điểm tổng thể điều tra 47 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's Alpha 51 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 53 SVTH: Phan Thị Hoài Thu v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn 2.3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính 62 2.3.4.1 Mơ hình điều chỉnh 62 2.3.4.2 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính .63 2.3.4.3 Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội .64 2.3.4.4 Kiểm định giả thiết 66 2.3.5 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên 67 2.3.5.1 Về Đào tạo thăng tiến 67 2.3.5.2 Về Môi trường làm việc 68 2.3.5.3 Về Tiền lương 70 2.3.5.4 Đánh giá chung nhân viên động lực làm việc .72 Đ CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG ĐỘNG LỰC ại LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT 74 ho 3.1 Định hướng công ty thời gian tới 74 ̣c k 3.2 Những vấn đề tồn đọng 74 3.3 Những giải pháp làm gia tăng động lực làm việc nhân viên 75 in 3.3.1 Giải pháp chung 76 h 3.3.2 Giải pháp cụ thể 76 tê 3.3.2.1 Giải pháp Đào tạo thăng tiến .76 ́H 3.3.2.2 Giải pháp Môi trường làm việc 77 3.3.2.3 Giải pháp Tiền lương 78 ́ uê PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Kiến nghị 81 Hạn chế đề tài 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHẦN PHỤ LỤC SVTH: Phan Thị Hoài Thu vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DNTN Doanh nghiệp tư nhân ĐVT Đơn Vị Tính EFA Exploratory Factor Analysis KMO Kaiser – Meyer – Olkin LĐPT Lao Động Phổ Thông Đ SPSS Statistical package for the social sciences ại Trung Cấp Chuyên Nghiệp TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn TSCĐ Tài Sản Cố Định TSNH Tài Sản Dài Hạn h WTO Tài Sản Ngắn Hạn in TSDH ̣c k ho TCCN World trade organization ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Hoài Thu vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Nhân tố trì nhân tố động viên 21 Bảng 2.1: Lực lượng lao động phòng ban cơng ty TNHH Phát Đạt 37 Bảng 2.2: Cơ cấu giới tính Cơng ty TNHH Phát Đạt .38 Bảng 2.3: Cơ cấu trình độ lao động cảu cơng ty TNHH Phát Đạt 39 Bảng 2.4: Tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty TNHH Phát Đạt giai đoạn 2015-2017 41 Bảng 2.5:Tình hình kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Phát Đạt giai Đ đoạn 2015-2017 .44 ại Bảng 2.6 : Kết kiểm định Cronbach’s Alpha 51 Bảng 2.7 Kết xoay nhân tố lần 55 ho Bảng 2.8 Kết xoay nhân tố lần 57 ̣c k Bảng 2.9: Kết xoay nhân tố lần 58 Bảng 2.10: Kết xoay nhân tố lần 60 in Bảng 2.11: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter .63 h Bảng 2.12: Mơ hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter .64 tê Bảng 2.13: Giả thuyết mơ hình điều chỉnh .66 ́H Bảng 2.14: Đánh giá nhân viên yếu tố Đào tạo thăng tiến .67 ́ uê Bảng 2.15: Đánh giá nhân viên yếu tố Môi trường làm việc .69 Bảng 2.16: Đánh giá nhân viên yếu tố Tiền lương 71 Bảng 2.17: Đánh giá chung Động lực làm việc 72 SVTH: Phan Thị Hoài Thu viii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn PHỤ LỤC 2: XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSS Frequency Table Gioi tinh Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 39 48.1 48.1 48.1 Nu 42 51.9 51.9 100.0 Total 81 100.0 100.0 Thu nhap Frequency Cumulative Percent 3.7 3.7 3.7 Tu 3-5 trieu 38 46.9 46.9 50.6 Tu 5-7 trieu 28 34.6 34.6 85.2 Tren trieu 12 14.8 14.8 100.0 Total 81 100.0 100.0 ại ̣c k ho Tham nien lam viec Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 18.5 18.5 33 40.7 40.7 59.3 Tren nam 33 40.7 40.7 100.0 Total 81 100.0 100.0 Tu 3-5 nam h 15 in Duoi nam Valid Valid Percent Duoi trieu Đ Valid Percent 18.5 tê Phong kinh doanh 13 ́H Bo phan lam viec Phong ban hang 34 42.0 Phong ke toan 9.9 To van chuyen Frequency Valid Percent 16.0 Cumulative Percent 16.0 16.0 42.0 58.0 9.9 67.9 ́ uê Valid Percent 23 28.4 28.4 96.3 Khac 3.7 3.7 100.0 Total 81 100.0 100.0 Trinh van hoa Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Dai hoc 16 19.8 19.8 19.8 Cao dang 10 12.3 12.3 32.1 Trung cap chuyen nghiep 11 13.6 13.6 45.7 Lao dong thong 44 54.3 54.3 100.0 Total 81 100.0 100.0 SVTH: Phan Thị Hoài Thu Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA Mơi trường điều kiện làm việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 924 10 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted 34.74 35.969 618 921 35.00 33.550 718 916 34.85 34.303 779 914 35.15 33.053 730 916 34.86 34.94 33.919 33.409 816 723 912 916 35.04 34.511 682 918 35.05 34.873 650 920 33.773 682 918 35.16 33.086 736 915 ̣c k ho 35.43 h ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Hoài Thu Cronbach's Alpha if Item Deleted in ại Đ 1.1 Khong noi lam viec thoang dang lanh 1.2 Noi lam viec thoai mai rong rai 1.3 Nguon thong tin thuc hien cong viec duoc cap nhat thuong xuyen 1.4 May moc thiet bi phuc vu cong viec duoc trang bi day du 1.5 Thoi gian lam viec hop ly 1.6 Thoi gian nghi ngoi phu hop 1.7 Bau khong lam viec cong ty thoai mai vui ve 1.8 Bo tri khong gian lam viec hop ly 1.9 Qua trinh di lai tu nha den cong ty thuan tien 1.10 Cap tren doi xu tot voi nhan vien Corrected ItemTotal Correlation Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 917 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted ại Đ 2.1 Cach thuc tra luong thuan loi cho nhan vien 2.2 Tien luong xung dang voi cong suc bo cua nhan vien 2.3 Tien luong dap ung du nhu cau cuoc song cua nhan vien 2.4 Tien luong ngang bang voi cong ty khac cung linh vuc tren dia ban 2.5 Cong ty tra luong cong bang giua cac nhan vien 2.6 Tien thuong cho cac nhan vien la hoan toan hop ly 2.7 Cong ty thuc hien nghiem tuc viec tra phu cap cho nhan vien 2.8 Cong ty dam bao che phuc loi cho nhan vien 26.584 669 911 26.26 25.119 693 909 26.28 25.881 700 908 26.26 26.394 640 913 26.41 24.769 827 898 26.23 25.382 776 902 25.78 24.500 740 905 24.636 773 902 ̣c k ho in h Reliability Statistics N of Items tê 930 Cronbach's Alpha if Item Deleted 26.06 26.37 Đặc điểm công việc Cronbach's Alpha Corrected ItemTotal Correlation ́H ́ uê Item-Total Statistics Cronbach's Alpha if Item Deleted 21.77 18.857 737 923 21.79 18.793 758 921 21.83 18.870 807 916 22.01 19.212 782 918 21.68 19.171 746 922 21.80 18.085 816 915 21.79 18.393 787 918 Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted 3.1 Cong viec duoc mo ta mot cach ro rang 3.2 Nhan vien hieu ro cong viec dang lam 3.3 Trach nhiem cong viec phan cong ro rang 3.4 Cong viec doi hoi nhieu kien thuc ky nang 3.5 Cong viec duoc bo tri phu hop voi nganh nghe dao tao cua nhan vien 3.6 Cong viec phu hop voi nang luc nhan vien 3.7 Cong viec sang tao va thu vi SVTH: Phan Thị Hoài Thu Corrected ItemTotal Correlation Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn Đồng nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 918 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted 11.52 5.928 828 888 11.35 5.904 814 893 11.60 6.142 784 903 11.57 6.248 824 890 ại Đ 4.1 Dong nghiep cong ty san sang giup ho tro can thiet 4.2 Dong nghiep than thien hoa dong 4.3 Dong nghiep la nhung tam guong tot de anh chi hoc tap 4.4 Dong nghiep la nhung nguoi dang tin cay Corrected ItemTotal Correlation Reliability Statistics N of Items 914 ̣c k Cronbach's Alpha ho Đào tạo thăng tiến in h Item-Total Statistics Cronbach's Alpha if Item Deleted 7.943 813 888 13.94 8.334 ́ uê SVTH: Phan Thị Hoài Thu 13.79 Corrected ItemTotal Correlation ́H 5.1 Cong ty luon tao dieu kien de nhan vien co co hoi hoc tap trau doi kinh nghiem 5.2 Cong ty to chuc nhieu chuong trinh dao tao kien thuc cho nhan vien 5.3 Cong ty tao cho nhan vien nhieu co hoi thang tien cong viec 5.4 Nhan vien duoc lua chon thang tien la hoan toan xung dang 5.5 Viec thang tien la dong luc to lon de nhan vien no luc lam viec cong hien cho cong ty tê Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted 854 880 14.07 8.944 758 900 14.06 8.559 755 900 14.16 8.561 733 905 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Kết phân tích nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 872 2576.505 df 561 Sig .000 765 743 2.249 78.991 2.187 81.178 649 1.909 83.086 10 564 1.659 84.746 11 518 1.524 12 465 1.368 13 435 1.280 14 361 1.061 89.979 15 349 1.025 91.004 16 313 920 91.924 17 300 882 92.806 18 274 805 93.611 19 263 774 94.385 20 231 681 95.066 21 210 618 95.684 22 183 539 96.224 23 177 521 96.744 24 168 493 97.238 25 155 457 97.695 26 136 400 98.095 27 117 345 98.440 28 111 327 98.766 29 108 317 99.083 30 102 301 99.384 31 068 199 99.584 32 060 176 99.760 33 050 147 99.907 34 032 093 100.000 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 6.925 20.367 20.367 6.203 18.245 38.612 5.733 16.861 55.473 4.800 14.116 69.590 1.451 4.268 73.858 ho ̣c k ại Đ Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 15.764 46.364 46.364 15.764 46.364 46.364 3.803 11.184 57.548 3.803 11.184 57.548 2.221 6.533 64.081 2.221 6.533 64.081 2.120 6.235 70.316 2.120 6.235 70.316 1.204 3.542 73.858 1.204 3.542 73.858 981 2.884 76.742 86.270 87.637 88.918 ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Hoài Thu h in Extraction Method: Principal Component Analysis Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Rotated Component Matrix a Component 798 789 788 763 668 ại 661 661 566 ̣c k ho 653 in 580 570 h 550 tê 851 ́H 802 722 715 ́ uê SVTH: Phan Thị Hoài Thu 823 Đ 5.2 Cong ty to chuc nhieu chuong trinh dao tao kien thuc cho nhan vien 5.3 Cong ty tao cho nhan vien nhieu co hoi thang tien cong viec 5.1 Cong ty luon tao dieu kien de nhan vien co co hoi hoc tap trau doi kinh nghiem 4.4 Dong nghiep la nhung nguoi dang tin cay 5.4 Nhan vien duoc lua chon thang tien la hoan toan xung dang 4.2 Dong nghiep than thien hoa dong 5.5 Viec thang tien la dong luc to lon de nhan vien no luc lam viec cong hien cho cong ty 4.1 Dong nghiep cong ty san sang giup ho tro can thiet 4.3 Dong nghiep la nhung tam guong tot de anh chi hoc tap 3.1 Cong viec duoc mo ta mot cach ro rang 3.2 Nhan vien hieu ro cong viec dang lam 1.5 Thoi gian lam viec hop ly 1.3 Nguon thong tin thuc hien cong viec duoc cap nhat thuong xuyen 1.10 Cap tren doi xu tot voi nhan vien 1.1 Khong noi lam viec thoang dang lanh 1.4 May moc thiet bi phuc vu cong viec duoc trang bi day du 1.2 Noi lam viec thoai mai rong rai 1.8 Bo tri khong gian lam viec hop ly 1.6 Thoi gian nghi ngoi phu hop 1.9 Qua trinh di lai tu nha den cong ty thuan tien 1.7 Bau khong lam viec cong ty thoai mai vui ve 3.6 Cong viec phu hop voi nang luc nhan vien 3.5 Cong viec duoc bo tri phu hop voi nganh nghe dao tao cua nhan vien 704 690 660 615 615 544 847 813 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn 3.3 Trach nhiem cong viec phan cong ro rang 3.7 Cong viec sang tao va thu vi 3.4 Cong viec doi hoi nhieu kien thuc ky nang 2.3 Tien luong dap ung du nhu cau cuoc song cua nhan vien 2.1 Cach thuc tra luong thuan loi cho nhan vien 2.5 Cong ty tra luong cong bang giua cac nhan vien 2.7 Cong ty thuc hien nghiem tuc viec tra phu cap cho nhan vien 2.6 Tien thuong cho cac nhan vien la hoan toan hop ly 2.8 Cong ty dam bao che phuc loi cho nhan vien 2.2 Tien luong xung dang voi cong suc bo cua nhan vien 2.4 Tien luong ngang bang voi cong ty khac cung linh vuc tren dia ban 752 690 674 806 763 658 650 645 601 Đ 521 582 ại 602 ho Kết phân tích nhân tố lần KMO and Bartlett's Test df 435 ́H Bartlett's Test of Sphericity 871 2154.848 tê Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square h in ̣c k Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 11 iterations Sig .000 Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % ́ uê Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 13.767 45.889 45.889 13.767 45.889 45.889 6.062 20.206 20.206 3.478 11.594 57.483 3.478 11.594 57.483 5.664 18.879 39.085 2.174 1.984 7.246 6.614 64.729 71.343 2.174 1.984 7.246 6.614 64.729 71.343 4.860 4.817 16.201 16.057 55.286 71.343 970 3.234 74.577 783 2.611 77.188 747 2.489 79.678 679 2.263 81.941 SVTH: Phan Thị Hồi Thu Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn 551 1.835 83.776 10 529 1.763 85.539 11 478 1.594 87.133 12 448 1.495 88.628 13 400 1.334 89.961 14 342 1.140 91.102 15 336 1.119 92.220 16 291 971 93.191 17 249 829 94.020 18 232 772 94.792 19 222 740 95.532 20 187 624 96.156 21 182 607 96.763 22 23 24 ại 25 164 547 97.311 149 496 97.807 124 414 98.221 122 408 98.629 26 110 368 98.997 27 104 345 99.343 28 089 296 29 070 233 30 039 129 ̣c k ho Đ 99.639 100.000 h in 99.871 Extraction Method: Principal Component Analysis tê a ́H Rotated Component Matrix Component SVTH: Phan Thị Hoài Thu 826 ́ uê 5.2 Cong ty to chuc nhieu chuong trinh dao tao kien thuc cho nhan vien 5.1 Cong ty luon tao dieu kien de nhan vien co co hoi hoc tap trau doi kinh nghiem 5.3 Cong ty tao cho nhan vien nhieu co hoi thang tien cong viec 4.4 Dong nghiep la nhung nguoi dang tin cay 5.4 Nhan vien duoc lua chon thang tien la hoan toan xung dang 5.5 Viec thang tien la dong luc to lon de nhan vien no luc lam viec cong hien cho cong ty 4.3 Dong nghiep la nhung tam guong tot de anh chi hoc tap 4.2 Dong nghiep than thien hoa dong 797 796 783 778 687 671 664 500 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn 582 853 775 747 738 669 623 609 562 573 508 877 ại 835 ho 727 683 ̣c k 647 792 in 755 h 703 ́H tê ́ uê Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Phan Thị Hoài Thu 508 653 Đ 3.1 Cong viec duoc mo ta mot cach ro rang 1.5 Thoi gian lam viec hop ly 1.3 Nguon thong tin thuc hien cong viec duoc cap nhat thuong xuyen 1.10 Cap tren doi xu tot voi nhan vien 1.8 Bo tri khong gian lam viec hop ly 1.9 Qua trinh di lai tu nha den cong ty thuan tien 1.1 Khong noi lam viec thoang dang lanh 1.4 May moc thiet bi phuc vu cong viec duoc trang bi day du 1.2 Noi lam viec thoai mai rong rai 1.6 Thoi gian nghi ngoi phu hop 1.7 Bau khong lam viec cong ty thoai mai vui ve 3.6 Cong viec phu hop voi nang luc nhan vien 3.5 Cong viec duoc bo tri phu hop voi nganh nghe dao tao cua nhan vien 3.3 Trach nhiem cong viec phan cong ro rang 3.7 Cong viec sang tao va thu vi 3.4 Cong viec doi hoi nhieu kien thuc ky nang 2.3 Tien luong dap ung du nhu cau cuoc song cua nhan vien 2.1 Cach thuc tra luong thuan loi cho nhan vien 2.7 Cong ty thuc hien nghiem tuc viec tra phu cap cho nhan vien 2.8 Cong ty dam bao che phuc loi cho nhan vien 2.6 Tien thuong cho cac nhan vien la hoan toan hop ly 2.5 Cong ty tra luong cong bang giua cac nhan vien 663 661 649 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Kết phân tích nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 898 1860.241 df 351 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 12.622 46.747 46.747 12.622 46.747 46.747 5.416 20.059 20.059 2.864 10.606 57.354 2.864 10.606 57.354 4.960 18.371 38.430 2.055 7.611 2.055 7.611 64.964 4.638 17.179 55.610 Đ 64.964 1.889 6.997 1.889 6.997 71.961 4.415 16.351 71.961 956 ại 71.961 3.541 75.502 718 2.661 78.163 685 2.539 80.702 590 2.184 82.885 502 1.858 10 471 1.743 ̣c k 11 434 1.608 88.094 12 407 1.508 89.602 13 374 1.384 90.986 14 329 1.219 92.205 15 290 1.072 93.277 16 263 973 94.250 17 236 873 95.124 18 220 814 95.937 19 184 683 96.620 20 164 608 97.228 21 156 578 97.806 22 128 475 98.281 23 116 428 98.709 24 104 385 99.095 25 093 344 99.438 26 076 283 99.721 27 075 279 100.000 ho 84.743 ́H ́ uê SVTH: Phan Thị Hoài Thu tê Extraction Method: Principal Component Analysis h in 86.486 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Rotated Component Matrixa Component 828 803 799 784 769 671 642 561 509 860 780 759 728 Đ 5.2 Cong ty to chuc nhieu chuong trinh dao tao kien thuc cho nhan vien 5.3 Cong ty tao cho nhan vien nhieu co hoi thang tien cong viec 5.4 Nhan vien duoc lua chon thang tien la hoan toan xung dang 5.1 Cong ty luon tao dieu kien de nhan vien co co hoi hoc tap trau doi kinh nghiem 4.4 Dong nghiep la nhung nguoi dang tin cay 5.5 Viec thang tien la dong luc to lon de nhan vien no luc lam viec cong hien cho cong ty 4.2 Dong nghiep than thien hoa dong 3.1 Cong viec duoc mo ta mot cach ro rang 1.5 Thoi gian lam viec hop ly 1.3 Nguon thong tin thuc hien cong viec duoc cap nhat thuong xuyen 1.10 Cap tren doi xu tot voi nhan vien 1.8 Bo tri khong gian lam viec hop ly 1.1 Khong noi lam viec thoang dang lanh 1.4 May moc thiet bi phuc vu cong viec duoc trang bi day du 1.6 Thoi gian nghi ngoi phu hop 1.7 Bau khong lam viec cong ty thoai mai vui ve 3.6 Cong viec phu hop voi nang luc nhan vien 3.5 Cong viec duoc bo tri phu hop voi nganh nghe dao tao cua nhan vien 3.3 Trach nhiem cong viec phan cong ro rang 3.7 Cong viec sang tao va thu vi 3.4 Cong viec doi hoi nhieu kien thuc ky nang 2.3 Tien luong dap ung du nhu cau cuoc song cua nhan vien 2.1 Cach thuc tra luong thuan loi cho nhan vien 2.7 Cong ty thuc hien nghiem tuc viec tra phu cap cho nhan vien 2.6 Tien thuong cho cac nhan vien la hoan toan hop ly 2.5 Cong ty tra luong cong bang giua cac nhan vien 2.8 Cong ty dam bao che phuc loi cho nhan vien Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 673 ại 626 572 ho 527 878 860 ̣c k 748 706 683 in 802 h 688 ́H tê ́ uê SVTH: Phan Thị Hoài Thu 763 661 658 654 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Kết qủa phân tích nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 893 1756.112 df 325 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 46.082 11.981 46.082 46.082 5.090 19.579 19.579 2.792 10.739 56.822 2.792 10.739 56.822 4.868 18.724 38.303 2.048 7.878 64.700 2.048 7.878 64.700 4.378 16.839 55.142 1.878 7.224 1.878 7.224 71.924 4.363 16.782 71.924 934 3.593 75.516 718 2.761 78.277 676 2.599 80.876 582 2.238 83.113 494 1.899 10 462 1.775 ho 71.924 ̣c k 46.082 ại 11.981 Đ 85.012 86.788 88.425 13 361 1.390 91.351 14 327 1.259 92.610 15 285 1.097 93.707 16 256 986 94.692 17 234 900 95.592 18 198 763 96.355 19 166 640 96.995 20 162 621 97.617 21 138 532 98.149 22 116 446 98.595 23 111 427 99.022 24 095 365 99.386 25 083 320 99.706 26 076 294 100.000 ́ uê 89.962 ́H 1.537 tê 400 h 12 in 11 Bartlett's Test of.426 Sphericity1.637 Extraction Method: Principal Component Analysis Sig SVTH: Phan Thị Hoài Thu 000 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Rotated Component Matrix a Component 803 803 781 771 674 641 859 777 ại 763 728 680 ho 609 559 ̣c k 517 879 in 860 h 746 ́H tê 708 686 ́ uê SVTH: Phan Thị Hoài Thu 824 Đ 5.2 Cong ty to chuc nhieu chuong trinh dao tao kien thuc cho nhan vien 5.3 Cong ty tao cho nhan vien nhieu co hoi thang tien cong viec 5.4 Nhan vien duoc lua chon thang tien la hoan toan xung dang 5.1 Cong ty luon tao dieu kien de nhan vien co co hoi hoc tap trau doi kinh nghiem 4.4 Dong nghiep la nhung nguoi dang tin cay 5.5 Viec thang tien la dong luc to lon de nhan vien no luc lam viec cong hien cho cong ty 4.2 Dong nghiep than thien hoa dong 1.5 Thoi gian lam viec hop ly 1.3 Nguon thong tin thuc hien cong viec duoc cap nhat thuong xuyen 1.10 Cap tren doi xu tot voi nhan vien 1.8 Bo tri khong gian lam viec hop ly 1.1 Khong noi lam viec thoang dang lanh 1.4 May moc thiet bi phuc vu cong viec duoc trang bi day du 1.6 Thoi gian nghi ngoi phu hop 1.7 Bau khong lam viec cong ty thoai mai vui ve 3.6 Cong viec phu hop voi nang luc nhan vien 3.5 Cong viec duoc bo tri phu hop voi nganh nghe dao tao cua nhan vien 3.3 Trach nhiem cong viec phan cong ro rang 3.7 Cong viec sang tao va thu vi 3.4 Cong viec doi hoi nhieu kien thuc ky nang 2.3 Tien luong dap ung du nhu cau cuoc song cua nhan vien 2.1 Cach thuc tra luong thuan loi cho nhan vien 2.7 Cong ty thuc hien nghiem tuc viec tra phu cap cho nhan vien 2.6 Tien thuong cho cac nhan vien la hoan toan hop ly 2.5 Cong ty tra luong cong bang giua cac nhan vien 2.8 Cong ty dam bao che phuc loi cho nhan vien Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .807 766 692 664 663 658 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Variables Entered/Removed Model Variables Entered a Variables Removed b TL, DT, CV, MT Method Enter a Dependent Variable: HL b All requested variables entered b Model Summary Model R 797 R Square a Adjusted R Square 635 Std Error of the Estimate 616 Durbin-Watson 52318 2.056 ại Đ a Predictors: (Constant), TL, DT, CV, MT b Dependent Variable: HL ho Model Sum of Squares df Mean Square 36.185 F 9.046 ̣c k Regression a ANOVA 274 Residual 20.803 76 Total 56.988 80 000 b h in a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), TL, DT, CV, MT Sig 33.050 tê Coefficients Unstandardized Coefficients (Constant) Std Error -.502 393 DT 460 110 MT 280 CV TL t Sig ́ uê B Standardized Coefficients ́H Model a Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -1.276 206 382 4.182 000 575 1.740 126 213 2.210 030 518 1.931 108 107 094 1.001 320 548 1.825 303 115 267 2.645 010 473 2.114 a Dependent Variable: HL SVTH: Phan Thị Hoài Thu Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Phan Thị Hoài Thu ... cao động lực làm việc cho nhân viên Công ty TNHH Phát Đạt Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Công ty TNHH Phát. .. đánh giá động lực làm việc củanhân viên Công ty TNHH Phát Đạt Đ + Tổng quan Công ty TNHH Phát Đạt ại + Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc nhân viên Công ho ty TNHH Phát Đạt ̣c k... tạo động lực làm việc cho nhân viên + Lý luận động lực làm việc, yếu tố tác động đến động lực làm việc, học thuyết động viên tiêu đo lường động lực làm việc +Cơ sở thực tiễn tạo động lực làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát đạt , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát đạt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay