Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần may xuất khẩu ngọc châu

81 4 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ho NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC ̣c k LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU NGỌC CHÂU h in ́ uê ́H tê NGUYỄN TRUNG HIẾU KHÓA HỌC : 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại Đ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC ho LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY ̣c k CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU NGỌC CHÂU h in ́ uê ́H tê Sinh viên thực : Nguyễn Trung Hiếu Lớp : K48 - QTKD ĐƠNG HÀ Niên khóa : 2014 -2018 Giáo viên hướng dẫn : TS Hoàng Thị Diệu Thúy Huế, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Thị Diệu Thúy LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy giáo, giáo trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế suốt khóa học tận tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu dạy dỗ cho suốt năm tháng học đại học rèn luyện trường Nhà trường tạo điều kiện cho tơi thời gian thực tập Công ty cổ phần may xuất Ngọc Châu tơi hội áp dụng kiến thức học tập trường vào thực tế, đồng thời học hỏi nhiều kinh nghiệm làm việc cơng ty Đ Để hồn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp này, ngồi nỗ lực ại tôi, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, Phòng Nhân sự, cô, chú, anh chị nhân viên Công ty cổ phần may xuất Ngọc Châu ho bảo tận tình, tạo điều kiện tốt nhất, truyền đạt kiến thức thực tế ̣c k cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu suốt thời gian thực tập in Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giáo TS h Hồng Thị Diệu Thúy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để lời khun hữu tê ích cho khóa luận Mặc dù giảng dạy không ngần ngại trọn vẹn thời gian qua ́ uê ́H bảo góp ý cho tơi, để tơi hồn thành tốt đề tài khóa luận cách Lời sau muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi thời gian qua Vì thời gian hạn kiến thức tơi hạn chế nên báo cáo khóa luận tốt nghiệp khó tránh khỏi sai sót định Tơi mong thầy, thơng cảm ý kiến hay cho tơi rút nhiều kinh nghiệm sau cho tôi, để trường tơi làm việc tốt Một lần xin gửi lời cảm ơn chân thành tốt đẹp đến người Sinh viên thực Nguyễn Trung Hiếu SVTH: Nguyễn Trung Hiếu i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Thị Diệu Thúy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài .1 Đ Mục tiêu nghiên cứu ại Đối tượng nghiên cứu ho Phạm vi nghiên cứu ̣c k Phương pháp nghiên cứu 5.1 Quy trình nghiên cứu in 5.2 Phương pháp thu thập liệu .3 h 5.3 Phương pháp phân tích liệu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ́H CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN .9 ́ uê 1.1 Khái niệm liên quan tạo động lực làm việc nhân viên cho công ty .9 1.1.1 Khái niệm động lực 1.1.2 Khái niệm tạo động lực 10 1.2 Các học thuyết tạo động lực lao động 10 1.2.1 Học thuyết hai yếu tố Herzberg 10 1.2.2 Hệ thống thứ bậc nhu cầu Maslow 11 1.2.3 Học thuyết ba nhu cầu Clelland 12 1.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .12 1.4 Các yếu tổ ảnh hưởng 16 1.4.1 Lương, thưởng phúc lợi 16 SVTH: Nguyễn Trung Hiếu ii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy 1.4.2 Môi trường làm việc 17 1.4.3 Bố trí xếp công việc 17 1.4.4 Sự hứng thú công việc .17 1.4.5 hội thăng tiến phát triển 18 1.4.6 Sự cơng nhận đóng góp cá nhân 18 1.4.7 Trách nhiệm cá nhân tổ chức 18 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU NGỌC CHÂU 20 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần may xuất Ngọc Châu .20 Đ 2.1.1 Giới thiệu công ty 20 ại 2.1.2 cấu tổ chức công ty 21 ho 2.1.3 Chức cấu tổ chức công ty 21 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty cổ phần may xuất Ngọc ̣c k Châu .23 2.1.5 Kết kinh doanh công ty 25 in 2.1.6 Tình hình nguồn vốn cơng ty 27 h 2.2 Kết nghiên cứu 28 tê 2.2.1 Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu 28 ́H 2.2.2 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 30 ́ uê 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 33 2.2.4 Phân tích tương quan Pearson .36 2.2.5 Kiểm tra giả định hồi quy .37 2.2.6 Phân tích hồi quy đa biến 38 2.2.7 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 41 2.2.8 Kiểm định khác biệt trung bình 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU NGỌC CHÂU 44 3.1 Giải pháp trách nhiệm cá nhân tổ chức 44 3.2 Giải pháp bố trí xếp công việc 45 SVTH: Nguyễn Trung Hiếu iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Thị Diệu Thúy 3.3 Giải pháp hội thăng tiến phát triển 46 3.4 Giải pháp môi trường làm việc 46 3.5 Giải pháp cơng nhận đóng góp cá nhân 48 3.6 Giải pháp lương thưởng phúc lợi 49 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 3.1 Kết luận 51 3.2 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHIẾU KHẢO SÁT 54 Đ DIỄN ĐẠT VÀ MÃ HÓA THANG ĐO 57 ại PHỤ LỤC .59 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SVTH: Nguyễn Trung Hiếu iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : Hệ số KMO VIF: variance inflation factor : Hệ số phóng đại phương sai KCS: Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm PR: Public Relations: quan hệ công chúng ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê DANH MỤC BẢNG SVTH: Nguyễn Trung Hiếu v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Thị Diệu Thúy Bảng 1.1 Tỷ lệ nhóm nhân viên cơng ty Bảng 2.1 Phân biệt động động lực lao động 10 Bảng 2.2 Tình hình nguồn nhân lực công ty giai đoạn 2015- 2017 23 Bảng 2.3 Kết kinh doanh công ty giai đoạn 2015-2017 25 Bảng 2.4 Tình hình nguồn vốn công ty giai đoạn 2015-2017 .27 Bảng 2.5 Độ tin cậy thang đo lương thưởng phúc lợi lần 30 Bảng 2.6 Độ tin cậy thang đo lương thưởng phúc lợi lần 30 Bảng 2.7 Kết độ tin cậy thang đo biến 31 Bảng 2.8 Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập .33 Đ Bảng 2.9 Ma trận xoay nhân tố 34 ại Bảng 2.10 Kết phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc .35 ho Bảng 2.11 Ma trận nhân tố biến phụ thuộc 35 Bảng 2.12 Các nhân tố đại diện định nghĩa lại 35 ̣c k Bảng 2.13 Phân tích tương quan Pearson 36 Bảng 2.14 Tóm tắt kết mơ hình hồi quy tuyến tính .38 in Bảng 2.15 Phân tích Anova 39 h Bảng 2.16 Kết phân tích hồi quy đa biến 39 tê Bảng 2.17 Kiểm định đồng phương sai độ tuổi 42 ́H Bảng 2.18 Kiểm định Anova so sánh động lực làm việc với độ tuổi 42 ́ uê Bảng 2.19 Kiểm định đồng phương sai trình độ 42 Bảng 2.20 Kiểm định Anova so sánh động lực làm việc với trình độ 42 Bảng 2.21 Kiểm định đồng phương sai mức lương .43 Bảng 2.22 Kiểm định Anova so sánh động lực làm việc với mức lương 43 Bảng 2.23 So sánh động lực làm việc với giới tính .43 DANH MỤC SƠ ĐỒ SVTH: Nguyễn Trung Hiếu vi Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiên cứu .3 Sơ đồ 2.1 Các bậc nhu cầu Maslow 12 Sơ đồ 2.2 Mô hình nghiên cứu Boeve 13 Sơ đồ 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất từ thuyết hai nhân tố Herzberg Teck-Hong Waheed 14 Sơ đồ 2.4 Mơ hình đề xuất nghiên cứu 15 Sơ đồ 2.5 cấu tổ chức công ty cổ phần may xuất Ngọc Châu .21 Sơ đồ 2.4 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 41 ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Nguyễn Trung Hiếu vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Thị Diệu Thúy DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 cấu giới tính mẫu điều tra 28 Biểu đồ 2.2 Phân bố mẫu theo độ tuổi 28 Biểu đồ 2.3 Phân bố mẫu theo trình độ học vấn 29 Biểu đồ 2.4 Phân bố mẫu theo mức lương 29 Biểu đồ 2.5 Tần số Histogram phần dư chuẩn hóa .37 Biểu đồ 2.6 Đồ thị Normal P-P Plot phần dư chuẩn hóa .37 Biểu đồ 2.7 Phân tán Scatterplot phần dư chuẩn hóa giá trị dự đốn Đ chuẩn hóa 38 ại h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Nguyễn Trung Hiếu viii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy Diễn đạt mã hóa thang đo STT Diễn đạt Mã hóa Lương thưởng phúc lợi Cách thức trả lương qua tài khoản ngân hàng công ty thuận tiện LTPL1 Công ty trả lương đầy đủ cho anh/chị LTPL2 Lương anh/chị tương xứng với đóng góp LTPL3 Tiền làm thêm tương xứng với công sức anh/chị bỏ LTPL4 Anh/chị thưởng đạt kết cao công việc LTPL5 Anh/chị nhận tiền thưởng dịp nghỉ lễ, tết LTPL6 Anh/chị đóng bảo hiểm đầy đủ LTPL7 ại Đ Mơi trường làm việc ho Mơi trường làm việc an tồn MTLV1 đầy đủ máy móc thiết bị hỗ trợ MTLV2 10 Khơng gian làm việc bố trí hợp lý MTLV3 11 Khơng khí làm việc thoải mái 12 Đồng nghiệp hỗ trợ anh/chị công việc 13 Cấp ln quan tâm tới khó khăn công việc anh/chị MTLV6 14 Anh/chị dễ dàng bày tỏ ý kiến lên cấp MTLV7 15 Anh/chị đối xử công in ̣c k MTLV4 h MTLV5 ́ uê ́H tê MTLV8 16 Công việc bố trí phù hợp với ngành nghề đào tạo anh/chị BTCV1 17 Công việc mô tả hướng dẫn rõ ràng BTCV2 18 Anh/chị sử dụng hết khả vào cơng việc BTCV3 19 Anh/chị làm vị trí với nguyện vọng BTCV4 20 Việc ln chuyển cơng việc phù hợp với trình độ anh/chị BTCV5 Bố trí xếp công việc SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 57 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Thị Diệu Thúy HTCV1 22 Mức độ căng thẳng công việc vừa phải HTCV2 23 Công việc tính thách thức anh/ chị HTCV3 24 Anh/chị tự chủ công việc HTCV4 25 hội thăng tiến phát triển hội để thăng tiến phát triển anh/chị công ty cao công ty khác CH1 26 Công ty quan tâm tới việc đào tạo, nâng cao trình độ cho anh/chị CH2 27 Nội dung đào tạo ích cho công việc anh CH3 28 Sự công nhận đóng góp cá nhân Cơng ty ghi nhận kịp thời đóng góp cá nhân CNDG1 29 Cơng ty cơng khai khen thưởng đóng góp cá nhân trước tập thể CNDG2 30 Anh/chị cảm thấy phấn khích trước ghi nhận cơng ty CNDG3 31 Trách nhiệm cá nhân tổ chức Anh/chị ý thức tầm quan trọng cơng ty ại Đ 21 Sự hứng thú công việc Anh/chị cảm thấy thích thú với cơng việc in ̣c k ho TNTC1 Anh/chị nhận thấy phải trách nhiệm việc trì phát triển công ty TNTC2 33 Anh/chị sẵn sàng công ty vượt qua khó khăn TNTC3 34 Động lực làm việc Nhìn chung, sách điều kiện làm việccông ty đưa tạo động lực khuyến khích Anh/chị làm việc DLLV1 35 Anh/chị định làm việc lâu dài công ty DLLV2 36 Anh/chị hài lòng sách điều kiện làm việccông ty DLLV3 đưa h 32 ́ uê ́H tê SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 58 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy PHỤ LỤC Phụ lục I: Kiểm định độ tin cậy thang đo Độ tin cậy thang đo lương thưởng phúc lợi lần Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 851 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Đ LTPL1 Scale Mean if 21.52 -.008 879 21.88 11.254 693 819 21.95 11.456 674 822 LTPL4 21.81 13.059 658 826 LTPL5 21.94 11.130 705 817 LTPL6 21.90 12.448 743 813 LTPL7 21.93 12.722 708 818 ại 16.821 LTPL2 in ̣c k ho LTPL3 Độ tin cậy thang đo lương thưởng phúc lợi lần N of Items Alpha 879 Item-Total Statistics ́ uê ́H tê Cronbach's h Reliability Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted LTPL2 17.91 11.176 700 857 LTPL3 17.98 11.418 674 862 LTPL4 17.84 13.041 653 865 LTPL5 17.97 11.049 713 855 LTPL6 17.93 12.414 742 852 LTPL7 17.96 12.686 707 857 SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 59 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy Độ tin cậy thang đo môi trường làm việc Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 895 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 22.92 23.876 592 890 MTLV2 23.13 21.699 570 894 MTLV3 23.18 19.815 656 890 22.89 20.609 608 894 22.95 22.428 786 875 22.96 22.221 846 871 MTLV4 ại MTLV5 Đ MTLV1 MTLV6 ho MTLV7 22.87 22.105 848 870 MTLV8 22.86 22.147 816 872 ̣c k Độ tin cậy thang đo bố trí xếp công việc Reliability Statistics N of Items Alpha 817 h in Cronbach's tê Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item ́H Scale Mean if Deleted ́ uê Correlation BTCV1 14.35 3.894 534 BTCV2 14.46 3.099 735 742 BTCV3 14.28 3.744 658 766 BTCV4 14.27 4.174 648 777 BTCV5 14.32 4.341 521 806 SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 805 60 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Thị Diệu Thúy Độ tin cậy thang đo hứng thú công việc Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 849 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 11.51 2.218 767 787 HT2 11.63 2.134 697 805 HT3 11.68 2.106 642 828 1.837 690 816 Đ HT1 HT4 11.87 ại Độ tin cậy thang đo hội thăng tiến phát triển Reliability Statistics ho Cronbach's N of Items Alpha ̣c k 807 Item-Total Statistics in Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 955 CH2 7.49 955 CH3 7.36 981 661 731 660 731 645 747 ́H 7.15 tê CH1 h Scale Mean if ́ uê Độ tin cậy thang đo công nhận đóng góp cá nhân Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 859 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CNDG1 7.20 954 684 848 CNDG2 7.13 894 790 752 CNDG3 7.12 863 732 805 SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 61 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy Độ tin cậy thang đo trách nhiệm cá nhân tổ chức Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 848 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TNTC1 7.43 1.141 718 788 TNTC2 7.24 1.180 735 770 TNTC3 7.12 1.303 701 805 Đ Độ tin cậy thang đo động lực làm việc Cronbach's ại Reliability Statistics N of Items ho Alpha 813 ̣c k Item-Total Statistics Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- in Scale Mean if DLLV2 7.56 1.232 DLLV3 7.13 1.028 Correlation Deleted 671 737 606 801 721 683 ́ uê ́H 1.065 Alpha if Item tê 7.12 Total h DLLV1 Cronbach's SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 62 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy Phụ lục II: Phân tích nhân tố khám phá EFA Phân tích nhân tố EFA biến độc lập Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 9.860 30.813 30.813 9.860 30.813 30.813 3.733 11.667 42.480 3.733 11.667 42.480 2.691 8.410 50.889 2.691 8.410 50.889 2.056 6.424 57.313 2.056 6.424 57.313 1.554 4.855 62.168 1.554 4.855 62.168 1.227 3.834 66.001 1.227 3.834 66.001 1.089 3.402 69.403 1.089 3.402 69.403 860 Đ 2.686 72.090 812 2.538 74.628 10 737 2.303 76.930 11 683 2.134 79.064 12 607 1.898 80.962 13 584 1.824 14 557 1.740 84.526 15 470 ̣c k 82.786 1.467 85.994 16 443 1.385 87.378 17 407 1.270 18 386 1.206 89.854 19 376 1.176 91.031 20 345 1.079 92.110 21 319 997 93.106 22 313 978 94.085 23 290 907 94.992 24 268 838 95.829 25 246 770 96.599 26 209 653 97.252 27 201 628 97.880 28 180 564 98.444 29 151 472 98.916 30 138 431 99.347 31 136 424 99.771 32 073 229 100.000 ại ho h in ́ uê ́H tê SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 88.649 63 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy Rotated Component Matrix a Component MTLV8 894 MTLV6 879 MTLV7 878 MTLV5 834 MTLV3 700 MTLV1 677 MTLV4 675 MTLV2 571 LTPL6 LTPL5 LTPL7 774 763 756 ho LTPL3 ại LTPL4 812 Đ LTPL2 755 722 HT3 ̣c k HT1 BTCV4 767 764 h HT4 793 in HT2 843 766 755 700 BTCV1 519 CNDG2 ́ uê BTCV5 ́H BTCV3 tê BTCV2 784 CNDG3 762 CNDG1 750 821 CH3 788 CH2 755 CH1 651 TNTC1 720 TNTC2 690 TNTC3 662 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 64 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Thị Diệu Thúy KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .868 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3636.056 df 496 Sig .000 2.Phân tích EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .697 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 187.495 df Sig Total Variance Explained Đ Initial Eigenvalues ại Component 000 Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.185 72.845 72.845 492 16.388 89.233 323 ̣c k ho 10.767 Total 2.185 % of Variance 72.845 Cumulative % 72.845 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis a Component h in Component Matrix DLLV2 815 DLLV3 886 Principal Component ́ uê Extraction Method: ́H 857 tê DLLV1 Analysis a components extracted SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 65 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Thị Diệu Thúy Phụ lục III: Phân tích tương quan Pearson Correlations DLLV Pearson Correlation DLLV Sig (2-tailed) N 180 Pearson Correlation LTPL 448 ** 180 180 180 180 ** ** ** ** 356 356 180 180 180 180 180 180 122 ** ** ** 180 Đ 180 180 180 180 180 ** ** ** ại 180 ** ** ho 180 ** 000 000 180 180 180 180 ** ** ̣c k 180 180 ** ** ** 438 in 000 000 000 000 180 180 180 180 180 ** ** ** ** h 000 180 ** ** 530 318 502 438 502 422 ** 000 000 000 180 180 180 ** 530 505 ** 000 000 180 180 180 ** 530 420 ** 000 000 000 000 180 180 180 180 180 180 ** ** ** ** ** ́H 180 tê N ** 000 180 000 323 000 ** 520 520 000 180 409 409 000 ** 000 Pearson Correlation 286 286 180 Sig (2-tailed) ** 000 180 360 292 000 180 345 360 000 N 314 314 000 102 435 435 102 002 602 ** 000 000 Pearson Correlation 318 000 Sig (2-tailed) 294 345 000 000 294 000 122 448 448 002 ** 234 234 000 180 ** ** 180 ** N 530 ** 180 CNDG Sig (2-tailed) ** 180 N 540 602 180 000 000 ** 000 000 Sig (2-tailed) 540 000 Sig (2-tailed) 571 ** 000 ** ** 571 BTCV 000 ** 309 309 CNDG TNTC 000 180 Pearson Correlation 292 323 422 505 ́ uê BTCV ** CH 000 ** 485 485 HT 000 180 N TNTC ** N Pearson Correlation CH 448 000 Pearson Correlation HT MTLV Sig (2-tailed) Pearson Correlation MTLV LTPL 000 420 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 N 180 180 180 180 180 180 180 180 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 66 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy Phụ lục IV: Kiểm tra giả định hồi quy ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 67 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy Phụ lục V : Phân tích hồi quy đa biến Phân tích hồi quy đa biến lần 1: b Model Summary Model R R Square 755 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 570 553 Durbin-Watson 245 2.128 a Predictors: (Constant), BTCV, MTLV, HT, LTPL, CNDG, CH, TNTC b Dependent Variable: DLLV a ANOVA Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 1.955 Residual 10.315 172 060 Total 24.000 179 ại Đ 13.685 32.598 000 b a Dependent Variable: DLLV ho b Predictors: (Constant), BTCV, MTLV, HT, LTPL, CNDG, CH, TNTC Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std Error a t Sig Beta Toleranc 5.218 065 031 121 MTLV 093 032 169 HT -.048 047 CH 133 CNDG 038 743 1.346 2.909 004 1.350 -.062 -1.021 309 688 1.454 051 170 123 052 154 2.374 TNTC 195 048 282 BTCV 148 047 194 ́H 2.091 ́ uê LTPL 000 tê 199 VIF e h 1.038 Collinearity Statistics in B (Constant) ̣c k Model Coefficients 741 2.605 010 589 1.699 019 591 1.693 4.078 000 522 1.918 3.173 002 670 1.493 a Dependent Variable: DLLV SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 68 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Thị Diệu Thúy Phân tích hồi quy đa biến lần b Model Summary Model R R Square 753 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 568 553 Durbin-Watson 245 2.113 a Predictors: (Constant), BTCV, MTLV, LTPL, TNTC, CNDG, CH b Dependent Variable: DLLV b Model Summary Mode R l 753 Adjusted R Std Error of Durbin- Square Square the Estimate Watson a 568 553 Đ R 245 2.113 ại a Predictors: (Constant), BTCV, MTLV, LTPL, TNTC, CNDG, CH b Dependent Variable: DLLV Model Standardized Coefficients Coefficients Std Error Sig Collinearity Statistics 5.287 000 031 118 2.031 044 746 1.341 MTLV 098 032 177 3.067 003 753 1.328 CH 133 051 170 2.612 CNDG 115 051 144 2.242 TNTC 177 044 256 3.983 000 BTCV 144 046 189 3.102 002 ́H 063 VIF e tê LTPL Toleranc h 180 Beta in 952 nt) t ̣c k Unstandardized B (Consta a ho Coefficients 589 1.699 026 605 1.652 604 1.655 674 1.484 ́ uê 010 a Dependent Variable: DLLV SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 69 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Thị Diệu Thúy Phụ lục VI: Kiểm định khác biệt trung bình Theo độ tuổi Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene df1 df2 Sig 176 740 Statistic 419 ANOVA DLLV Sum of Mean Square F Sig Between Groups 395 132 403 Within Groups 23.605 176 134 Total 24.000 179 Đ df Squares ại 982 ̣c k ho Theo trình độ học vấn in Test of Homogeneity of Variances DLLV h Levene df2 Sig 177 232 Statistic 1.471 ́H tê df1 ́ uê ANOVA DLLV Sum of df Mean Square F Sig Between Groups 153 076 568 Within Groups 23.847 177 135 Total 24.000 179 Squares SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 567 70 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Thị Diệu Thúy Theo mức lương hàng tháng Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene df1 df2 Sig 177 204 Statistic 1.606 ANOVA DLLV Sum of df Mean Square F Sig Between Groups 354 177 268 Within Groups 177 134 23.646 24.000 179 ̣c k Theo giới tính 1.326 ho Total ại Đ Squares Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Sig t df h F in Variances Mean Std 95% (2- Differe Error Confidence nce Differ Interval of the ence Difference tê Sig tailed) variances 1.115 293 -.808 178 420 -.775 47.350 442 ́ uê ́H Equal Lower Upper -.056 070 -.194 081 -.056 073 -.203 090 assumed DLLV Equal variances not assumed SVTH: Nguyễn Trung Hiếu 71 ... CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU NGỌC CHÂU 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần may xuất Ngọc Châu 2.1.1 Giới thiệu công ty Công ty cổ phần may xuất Ngọc. .. nhiệm cá nhân tổ chức 18 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU NGỌC CHÂU 20 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần may xuất Ngọc Châu ... - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại Đ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC ho LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY ̣c k CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU NGỌC CHÂU h in ́ uê ́H tê Sinh viên thực : Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần may xuất khẩu ngọc châu , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần may xuất khẩu ngọc châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay