Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đại chúng việt nam chi nhánh huế

101 3 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TẾ H U Ế -- - KI N H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ọ C NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH H SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG Đ ẠI NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – TR Ư Ờ N G CHI NHÁNH HUẾ TRẦN THỊ PHƯỢNG KHÓA HỌC: 2014 – 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TẾ H U Ế -- - N H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ọ C KI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG ẠI H NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM- TR Ư Ờ N G Đ CHI NHÁNH HUẾ Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS Hồ Thị Hương Lan Trần Thị Phượng Lớp: K48A – Marketing Khóa học: 2014 – 2018 Huế, tháng năm 2018 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân tơi nhận giúp đỡ tận tình giáo anh chị làm việc Ngân hàng H U Ế Đầu tiên, cho phép tơi nói lời cám ơn chân thành sâu sắc đến tất thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế nói chung thầy khoa Quản trị kinh doanh nói riêng tận tình giảng dạy kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập KI N H TẾ Đặc biệt xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Hồ Thị Hương Lan tận tình hướng dẫn, truyền đạt cho kinh nghiệm quý giá để giúp tơi hồn thành khóa luận cách tốt Đ ẠI H Ọ C Bên cạnh tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, anh chị phòng khách hàng nhân phòng ban khác Ngân hàng TMCP Đại ChúngViệt Nam- Chi nhánh Huế điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đầy đủ số liệu đóng góp cho nhữngthông tin, ý kiến giá trị thời gian thực tập Ờ N G Cuối tơi xin kính chúc quý thầy cô khoa Quản trị kinh doanh cô giáo Hồ Thị Hương Lan gặt hái nhiều thành cơng sống TR Ư Kính chúc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam–Chi nhánh Huế ngày phát triển đường hội nhập, sớm trở thành Ngân hàng vững mạnh khu vực Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Trần Thị Phượng SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT I DANH MỤC CÁC BẢNG .II DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ III PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể U Ế 2.1 H Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu 3.2 Đối tượng khảo sát 3.3 Phạm vi nghiên cứu KI N H TẾ 3.1 Ọ C Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp xử lí phân tích số liệu ẠI H 4.1 Đ Câu hỏi nghiên cứu N G Kết cấu đề tài Ờ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 TR Ư CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG NHÂNNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 Một số vấn đề lí luận định sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm khách hàng nhân Ngân hàng thương mại 10 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại dịch vụ tiền gửi tiết kiệm khách hàng nhân Ngân hàng thương mại 10 1.1.2 Quyết định mua khách hàng 17 1.1.3 Mơ hình ứng dụng giải thích hành vi mua khách hàng 20 1.1.4 Một số nghiên cứu định sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm khách hàng nhân có liên quan 23 SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 24 1.1.5 1.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ tiền gửi nhân số Ngân hàng điển hình 28 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG PVCOMBANK 30 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Huế 30 2.1.1 Giới thiệu lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Huế 30 H U Ế 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy nhiệm vụ phòng ban Ngân hàng PVcomBank Huế 31 Tình hình lao động Ngân hàng PVcomBank giai đoạn 2014-2016 33 2.1.4 Tình hình tài sản nguồn vốn Ngân hàng PVcomBank Huế 34 N H TẾ 2.1.3 KI 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng PVcomBank Huế giai đoạn 2014-2016 36 Tình hình kinh doanh dịch vụ tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng 38 Ọ C 2.1.6 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 41 Đ 2.2.1 ẠI H 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm KHCN Ngân hàng TMCP Đại chúng- Chi nhánh Huế 41 Ờ N G 2.2.2 Đặc điểm hành vi sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Huế 44 TR Ư 2.2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng nhân Ngân hàng PVcomBank 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ 64 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ tiền gửi tiết kiệm nhân Ngân hàng thời gian tới 64 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng 65 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 Kết luận 71 Hạn chế 71 SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế PHỤ LỤC SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam XHCN : Xã hội chủ nghĩa NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TGTK : Tiền gửi tiết kiệm DVTG : Dịch vụ tiền gửi DVNH : Dịch vụ Ngân hàng KHCN : G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế PVcomBank : Khách hàng doanh nghiệp TR KHDN Ư Ờ N Khách hàng nhân SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing I GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tình hình lao động Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Huế 33 Bảng 2: Tình hình tài sản nguồn vốn Ngân hàng vòng năm 34 Bảng 3: Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng PVcomBank Huế 36 Bảng 4: Tình hình tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Huế 38 Bảng 5: Hoạt động huy động vốn Ngân hàng vòng năm 40 Bảng 6: Đặc điểm mẫu quan sát 44 Ế Bảng 7: Hình thức gửi tiết kiệm khách hàng nhân 45 H U Bảng 8: Mối quan hệ thời gian gửi tiết kiệm trở ngại gặp phải giao dịch 46 TẾ Bảng 9: Nguồn thông tin tiếp cận 49 Bảng 10: Loại hình sản phẩm dịch vụ khác 50 N H Bảng 11: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 52 KI Bảng 12: Kết kiểm định KMO 54 Ọ C Bảng 13: Ma trận xoay nhân tố 55 H Bảng 14: Kiểm định KMO cho biến phụ thuộc 57 ẠI Bảng 15: Kết phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc (QD) 57 G Đ Bảng 16: Hệ số tương quan Pearon 58 N Bảng 17: Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 59 Ư Ờ Bảng 18: Đánh giá độ phù hợp mơ hình 60 TR Bảng 19: Kiểm định độ phù hợp mơ hình 61 Bảng 20: Kết mơ hình hồi quy tuyến tính 61 SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing II GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ  SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1: Tiến trình định mua khách hàng 18 Sơ đồ 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua 19 Sơ đồ 3: So sánh giá trị P E 20 Sơ đồ 4: Mơ hình Thuyết hành động hợp lý (TRA) 22 Sơ đồ 5: Mơ hình Thuyết hành vi dự định (TPB) 23 U Ế Sơ đồ 6: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 BIỂU ĐỒ: KI  N H TẾ H Sơ đồ 7: Sơ đồ máy hoạt động Ngân hàng PVcomBank Huế 31 Ọ C Biểu đồ 1: Mục đích quan trọng gửi tiết kiệm khách hàng nhân 47 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Biểu đồ 2: Ngân hàngkhách hàng gửi tiền khứ 48 SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing III GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế thị trường, Ngân hàng đóng vai trò quan trọng Có thể nói Ngân hàng hệ thần kinh, trái tim kinh tế Hệ thống Ngân hàng mạnh kinh tế mạnh ngược lại Với Ngân hàng tham gia hoạt động kinh doanh Ế vốn yếu tố đầu vào quan trọng, góp phần trì hoạt động tổ U chức Trong đó, nguồn vốn huy động lại đóng vai trò chủ đạo việc đảm bảo sở TẾ H tài mở rộng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Hiện nay, nước công nghiệp phát triển, (trong có Việt Nam) nhiều chuyên gia ngành cho rằng, N H số loại tiền gửi vào Ngân hàng tiền gửi tiết kiệm đứng vị thứ hai mặt số KI lượng tầm quan trọng, chiếm tỉ trọng lớn từ 30 đến 40% tổng nguồn vốn huy động Ọ C Ngân hàngNgân hàng thương mại luôn trọng đến nghiệp vụ huy H động vốn từ nguồn ẠI Tuy nhiên thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, người dân sống làm G Đ việc môi trường kinh tế đại, tiếp xúc với nhiều công nghệ, nhiều sản N phẩm đa dạng phong phú làm nên cạnh canh gay gắt lĩnh vực kinh doanh Ư Ờ nói chung lĩnh vực Ngân hàng nói riêng Nguồn cung đa dạng, lợi ích hấp dẫn, khách TR hàng ngày có nhiều lựa chọn cho thân khiến hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu NHTM gặp phải khó khăn đáng kể Xét nội ngành, có mặt NH nước làm tăng sức ép cạnh tranh lĩnh vực NH Các NH nước ngồi khơng cạnh tranh với NH nội việc cung cấp dịch vụ đại, mà cạnh tranh sản phẩm truyền thống tín dụng, tốn, nhận tiền gửi tiết kiệm nhân Mặc dù Ngân hàng Việt Nam có lợi “sân nhà” mạng lưới, khách hàng truyền thống lực cạnh tranh với NH nước mức độ đại hóa cơng nghệ NH, nguồn nhân lực, trình độ quản trị hoạt động vấn đề quản lý rủi ro Đứng bối cảnh thị trường tài SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp Câu 6: Những trở ngại mà anh chị gặp phải thực dịch vụ tiền gửi Ngân hàng PVcomBank Huế gì? ☐ Bị tính nhầm lãi ☐ Bị sổ tiết kiệm ☐ Sai sót thủ tục, giấy tờ ☐ Thời gian chờ đợi để thực giao dịch lâu ☐ Từ trước đến chưa gặp trở ngại gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng Ế ☐ Trở ngại khác (Vui lòng ghi rõ) H U Câu 7: Anh/ chị sử dụng loại hình sản phẩm dịch vụ khác dịch vụ tiền gửi TẾ tiết kiệm Ngân hàng PVcomBank Huế hay khơng? (Có thể chọn nhiều đáp án) N H ☐ Vay vốn KI ☐ Internet Banking, Sms Banking, Online Banking ☐ Chuyển tiền, chuyển khoản ẠI ☐ Khơng sử dụng dịch vụ H Ọ C ☐ Thanh toán trả lương, hóa đơn tiền điện, nước, visa… qua thẻ N G Đ ☐ Dịch vụ khác (Vui lòng ghi rõ) Ư Ờ Câu 8: Vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu sau TR nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn Ngân hàng PVcomBank Huế để gửi tiền tiết kiệm Đánh dấu √ vào phát biểu mà anh/chị đồng ý theo quy ước sau: 1: Rất khơng đồng ý, 2: Khơng đồng ý, 3: Bình thường, 4: Đồng ý, 5: Rất đồng ý STT Phát biểu Yếu tố uy tín thương hiệu Ngân hàng có thâm niên hoạt động lâu năm Ngân hàng thực cam kết với khách hàng Ngân hàng chưa gặp rủi ro kinh doanh Ngân hàng có hệ thống bảo mật thơng tin khách hàng tốt SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing Mức độ đồng ý GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp Yếu tố lãi suất Lãi suất tiền gửi PVcomBank hấp dẫn, tạo mức sinh lời tối ưu cho tơi Có nhiều sách ưu đãi cách tính lãi dành cho khách hàng lớn lâu năm Ngân hàng Cách tính lãi suất xác, rõ ràng Ngân hàng trả tiền lãi thời hạn Yếu tố nhân viên phục vụNgân hàng có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tác phong U H nhanh nhẹn Nhân viên đón tiếp niềm nở, lịch với khách hàng 11 Nhân viên có kiến thức đầy đủ chun mơn, nghiệp vụ N H TẾ 10 Nhân viên giải đáp thắc mắc, làm tốt công tác tư Ọ C 12 KI đáng tin cậy vấn sản phẩm tiền gửi cho khách hàng ẠI H Vị trí địa lí, sở vật chất Ngân hàng có vị trí giao dịch thuận tiện 14 Không gian giao dịch thoải mái 15 Bãi đậu xe cho khách hàng rộng rãi, thoáng mát 16 Cơ sở vật chất đầy đủ đại G N Ờ Ư TR 17 Đ 13 Chương trình khuyến Ngân hàng có nhiều chương trình chăm sóc khách hàng vào dịp quan trọng dịp lễ năm 18 Ngân hàng có nhiều chương trình khuyến hấp dẫn dành cho khách hàng 19 Ngân hàng thực cam kết với chương trình khuyến 20 Giải thưởng, quà tặng chương trình khuyến độc đáo, hấp dẫn SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp Vai trò nhân ảnh hưởng 21 Nhiều người thân, đồng nghiệp bạn bè lựa chọn PVcomBank để gửi tiền 22 Nhân viên tư vấn PVcomBank khuyến khích tơi nên gửi tiền 23 Người thân gia đình khun tơi nên gửi tiền PVcomBank 24 Tơi có người thân, bạn bè làm việc Ngân hàng H U Ế PVcomBank TẾ Câu 9: Vui lòng cho biết tương lai, định sử dụng dịch vụ tiết kiệm N H anh/chị PVcomBank Huế nào? (Đánh dấu √ vào ô trống mà anh/chị lựa chọn theo quy ước: H Quyết định sử dụng tương lai Tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ tiền gửi ẠI STT Ọ C KI 1: Rất không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Bình thường, 4: Đồng ý, 5: Rất đồng ý) G Tôi giới thiệu cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp N Đ PVcomBank Ư Tôi tăng số tiền tiết kiệm gửi vào Ngân hàng TR Ờ gửi tiết kiệm Ngân hàng SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp ******PHẦN THƠNG TIN NHÂN****** Anh/chị vui lòng cho biết số thông tin cách đánh dấu √ vào ô trống câu sau: Câu 10: Vui lòng cho biết giới tính anh/chị? ☐ Nam ☐ Nữ Câu 11: Vui lòng cho biết độ tuổi anh/chị nằm khoảng nào? ☐ Dưới 30 Ế ☐ Từ 30 đến 45 ☐ Trên 60 N H Câu 12: Nghề nghiệp anh/chị gì? TẾ H U ☐ Từ 46 đến 60 KI ☐ Cán công nhân viên chức Ọ C ☐ Kinh doanh H ☐ Hưu trí, nội trợ ẠI ☐ Nghề nghiệp khác Đ Câu 13: Vui lòng cho biết tình trạng nhân anh/chị? N G ☐ Độc thân Ờ ☐ Đã kết TR Ư Câu 14: Thu nhập bình quân tháng gia đình anh/ chị bao nhiêu? ☐ Dưới 10 triệu ☐ Từ 10 đến 15 triệu ☐ Từ 15 triệu 20 triệu ☐ Từ 20 triệu đến 25 triệu ☐ Trên 25 triệu Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! Chúc Anh/Chị sức khỏe! SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ XỬ LÍ SPSS PHỤ LỤC 2.1: MÃ HÓA BIẾN QUAN SÁT Biến độc Biến quan sát UT1 Ngân hàng có thâm niên hoạt động lâu năm UT2 NH thực cam kết với khách hàng UT3 NH chưa gặp rủi ro kinh doanh UT4 NH có hệ thống bảo mật thông tin tốt LS1 Lãi suất hấp dẫn LS2 Nhiều sách ưu đãi cho khách hàng lớn, lâu năm LS3 Cách tính lãi suất xác, rõ ràng LS4 NVPV1 Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhanh nhẹn Nhiên viên tiếp đón niềm nở, lịch Lãi suất U H TẾ N H hiệu NH trả lãi hạn Nhân viên NVPV2 11 phục vụ NVPV3 Nhân viên có đầy đủ kiến thức chuyên môn Nhân viên giải đáp thắc mắc cho khách NVPV4 13 TL1 NH có vị trí giao dịch thuận tiện TL2 Khơng gian giao dịch thoáng mát TL3 Bãi đậu xe cho khách hàng rộng rãi, thoáng mát TL4 Cơ sở vật chất đầy đủ, đại CTKM1 Có nhiều chương trình chăm sóc khách hàng CTKM2 Có nhiều chương trình khuyến CTKM3 Thực cam kết với chương trình CTKM4 Giải thưởng, quà tặng khuyến hấp dẫn NTK1 Nhiều người thân, bạn bè gửi tiền 16 17 18 19 20 Đ N Ờ Ư 15 Tiện lợi TR 14 ẠI 12 G 10 KI thương Ọ C Uy tín H lập Ế Ký hiệu STT Chương trình khuyến 21 22 Nhóm tham NTK2 Nhân viên tư vấn khuyến khích nên gửi 23 khảo NTK3 Người thân gia đình khuyên nên gửi NTK4 Người thân, bạn bè làm việc 24 SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp PHỤ LỤC 2.2: ĐẶC ĐIỂM CỦA MẪU NGHIÊN CỨU gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nam 64 42.7 42.7 42.7 nu 86 57.3 57.3 100.0 150 100.0 100.0 Total tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative tu 30 den 45 66 44.0 44.0 tu 46 den 60 37 24.7 24.7 6.0 6.0 150 100.0 tren 60 69.3 94.0 100.0 100.0 KI Total 25.3 U 25.3 H 25.3 TẾ 38 N H Valid duoi 30 Ế Percent Ọ C nghe nghiep H Frequency huu tri, noi tro 30.7 30.7 51.3 51.3 82.0 11 7.3 7.3 89.3 16 10.7 10.7 100.0 150 100.0 100.0 N Ư Ờ Total Cumulative Percent 30.7 G Nghe nghiep khac Valid Percent 77 Đ kinh doanh Valid 46 ẠI can bo cong nhan vien chuc Percent TR tinh trang hon nhan Frequency Percent Valid Percent Valid doc than da ket hon 22 128 14.7 85.3 14.7 85.3 Total 150 100.0 100.0 thu nhap Frequency Percent Valid duoi 10 trieu tu 10 den 15 trieu tren 15 den duoi 20 trieu tu 20 trieu den duoi 25 trieu tren 25 trieu Total Cumulative Percent 14.7 100.0 Valid Percent 29 34 70 15 1.3 19.3 22.7 46.7 10.0 1.3 19.3 22.7 46.7 10.0 150 100.0 100.0 SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing Cumulative Percent 1.3 20.7 43.3 90.0 100.0 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp PHỤ LỤC 2.3: THỐNG KÊ MÔ TẢ HÀNH VI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN  Hình thức gửi tiết kiệm hinh thuc gui tiet kiem Frequency Percent 150 100.0 100.0 Ế 3.3 9.3 15.3 5.3 25.3 37.3 4.0 U 3.3 9.3 15.3 5.3 25.3 37.3 4.0 TẾ Total 14 23 38 56 Cumulative Percent 3.3 12.7 28.0 33.3 58.7 96.0 100.0 H Valid tk bac thang tk nhu y tk tich luy tk online tk dai chung tk dinh ki tra lai truoc tk khong ki han Valid Percent N H  Mối quan hệ thời gian gửi tiết kiệm trở ngại thoi gian gui tiet kiem * nhung tro ngai gap phai giao dich Crosstabulation KI Count Ọ C nhung tro ngai gap phai giao dich 16 16 thang den nam 34 34 tu den nam 42 43 tu den nam 35 37 tren nam 18 145 20 150 ẠI duoi thang N G thoi gian gui tiet kiem Ờ Total chua gap tro ngai nao Đ H sai sot thu tuc giay to Total TR Ư  Mục đích gửi tiết kiệm muc dich gui tiet kiem Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent tranh rui bo tien o nha 24 16.0 16.0 16.0 quan li va bao mat tai san 20 13.3 13.3 29.3 75 50.0 50.0 79.3 6.0 6.0 85.3 22 14.7 14.7 100.0 150 100.0 100.0 co kha nang sinh loi tuong lai Valid thuan tien cho viec toan, chuyen khoan chu dong cac ke hoach tuong lai Total SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp  Ngân hàng trước mà khách hàng gửi tiết kiệm ngan hang truoc tung gui tien Frequency Percent Valid Percent Valid 19 23 17 12.7 15.3 4.0 11.3 12.7 15.3 4.0 11.3 Cumulative Percent 12.7 28.0 32.0 43.3 85 56.7 56.7 100.0 150 100.0 100.0 Agribank BIDV techcombank MB tu truoc den chi gui o PVcomBank Total Ế  Nguồn thông tin tiếp cận U $C5 Frequencies H Responses nguon thong tin tiep can- qua bao tap chi 52 18.6% 34.7% 71 25.4% 47.3% 30 10.7% 20.0% 118 42.1% 78.7% 280 3.2% 100.0% 6.0% 186.7% N H nguon thong tin tiep can- qua internet(mang xa hoi) nguon thong tin tiep can-qua pano, ap phich nguon thong tina KI nguon thong tin tiep can- qua nguoi than ban be dong nghiep Dichotomy group tabulated at value H a Ọ C nguon thong tin tiep can- nguon khac Total Percent of Cases Percent TẾ N $c7 Frequencies Ờ N G Đ ẠI  Loại hình sản phẩm dịch vụ khác Ư loai hinh spdv khac dang su dung- vay von TR loai hinh spdv khac dang su dung- Internet Banking, Sms Banking, Online Banking loai hinh spdv khac dang su dung- loai hinh sp dv khac a toan tra luong, tien dien nuoc qua the loai hinh spdv khac dang su dung- chuyen tien chuyen khoan loai hinh spdv khac dang su dung- khong su dung dich vu nao Total a Dichotomy group tabulated at value SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing Responses N Percent of Percent Cases 53 12.3% 35.3% 108 25.1% 72.0% 119 27.7% 79.3% 142 33.0% 94.7% 1.9% 5.3% 430 100.0% 286.7% GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp PHỤ LỤC 2.4: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO  Đối với nhân tố uy tín thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 823 Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 5.243 702 UT2 10.67 6.087 646 UT3 10.76 6.049 567 UT4 10.68 5.991 689 Cronbach's N of Items KI 761 ẠI Alpha Đ G 850 815 H Reliability Statistics 779 Ọ C  Đối với nhân tố lãi suất 752 TẾ 10.79 N H UT1 U Scale Variance H Scale Mean if Ế Item-Total Statistics Ờ N Item-Total Statistics Scale Variance Ư Scale Mean if if Item Deleted TR Item Deleted LS1 Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 10.80 4.698 701 806 LS2 10.90 4.829 623 846 LS3 10.88 5.328 753 789 LS4 10.88 5.435 728 799  Đối với nhân tố nhân viên phục vụ Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 811 SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted NVPV1 10.83 6.064 618 768 NVPV2 10.85 6.198 610 772 NVPV3 10.81 5.468 643 758 NVPV4 10.89 5.693 650 753 Ế  Đối với nhân tố tiện lợi H Cronbach's U Reliability Statistics N of Items N H 753 TẾ Alpha Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 10.98 TL4 10.71 700 3.235 640 642 3.577 530 706 495 726 ẠI TL3 545 Đ 11.00 3.407 G TL2 N 10.95 4.085 Ờ TL1 H Scale Mean if Ọ C KI Item-Total Statistics TR Ư  Đối với nhân tố chương trình khuyến Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 872 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Item-Total Statistics CTKM1 CTKM2 CTKM3 CTKM4 10.67 10.51 10.48 10.58 6.758 7.285 6.506 6.393 Corrected ItemTotal Correlation 727 665 753 761 SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing Cronbach's Alpha if Item Deleted 835 859 825 821 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp  Đối với nhân tố nhóm tham khảo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 10.80 6.000 718 804 NTK2 10.87 5.539 667 825 NTK3 10.76 5.700 641 NTK4 10.77 5.707 762 Ế NTK1 U Scale Mean if H 835 TẾ 784 N H  Đối với biến phụ thuộc định sử dụng dịch vụ N of Items Ọ C Cronbach's KI Reliability Statistics Alpha H ẠI 860 QD3 Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Ờ N G Scale Variance 7.23 3.053 766 776 7.31 3.489 760 788 7.65 3.344 690 847 Ư QD2 Scale Mean if TR QD1 Đ Item-Total Statistics PHỤ LỤC 2.5: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA CHO BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 867 1876.449 df 276 Sig .000 SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nt Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulativ Variance e% Total Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulativ Variance e% 8.469 35.287 35.287 8.469 35.287 35.287 3.009 12.537 12.537 2.403 10.014 45.301 2.403 10.014 45.301 2.950 12.290 24.827 1.682 7.010 52.311 1.682 7.010 52.311 2.912 12.131 36.958 1.503 6.264 58.575 1.503 6.264 58.575 2.674 11.141 48.099 1.381 5.755 64.330 1.381 5.755 64.330 2.573 10.721 58.820 1.052 4.382 68.711 1.052 4.382 68.711 2.374 9.891 68.711 790 3.292 72.003 709 2.953 74.956 643 2.678 77.634 10 615 2.563 80.198 11 582 2.425 82.623 12 573 2.388 85.011 13 457 1.905 86.915 14 418 1.740 88.656 15 386 1.608 90.264 16 355 1.481 17 324 1.351 18 314 19 294 1.226 95.631 271 1.130 96.761 21 255 1.063 97.825 22 204 850 98.675 23 174 726 99.401 24 144 599 100.000 U H TẾ N H KI Ọ C H ẠI Đ 91.745 G N Ờ 1.309 Ư TR 20 Ế 93.096 94.405 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp Rotated Component Matrixa Component 836 800 721 696 831 779 759 757 Ế 824 764 725 693 TẾ H U 733 703 696 661 KI N H 713 696 668 663 Ọ C 790 766 715 665 H LS3 LS4 LS1 LS2 CTKM4 CTKM3 CTKM2 CTKM1 NTK1 NTK4 NTK3 NTK2 NVPV1 NVPV3 NVPV2 NVPV4 UT2 UT1 UT4 UT3 TL2 TL1 TL3 TL4 G Đ ẠI Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Ờ N PHỤ LỤC 2.6: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ CHO BIẾN PHỤ THUỘC Ư KMO and Bartlett's Test TR Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 725 212.445 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.354 78.452 78.452 388 12.924 91.376 259 8.624 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing Total 2.354 % of Variance 78.452 Cumulative % 78.452 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp Component Matrixa Component QD1 903 QD2 898 QD3 856 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Ế PHỤ LỤC 2.7: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN CTKM NTK NVPV 150 ** 693 H 656** 000 000 000 000 000 000 150 150 150 150 150 ** ** ** ** 419** N H 800** TẾ NVPV 671** 150 Ọ C N Pearson Correlation NTK 635** 150 500 431 473 547 000 000 000 000 000 150 150 150 150 150 ** ** ** 375** ** 500 H 000 CTKM 693** 692 Sig (2-tailed) TL 692** ** 386 423 565 000 000 000 000 000 000 N Pearson Correlation 150 150 150 150 150 150 150 635** 431** 386** 483** 468** 500** 000 000 000 000 000 000 150 150 150 150 150 150 150 671** 473** 423** 483** 474** 512** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N Pearson Correlation 150 150 150 150 150 150 150 800** 547** 565** 468** 474** 527** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N Pearson Correlation 150 150 150 150 150 150 150 ** ** ** ** ** ** Đ G Sig (2-tailed) N Pearson Correlation ẠI Sig (2-tailed) N TL 150 Ờ LS N Pearson Correlation Ư UT Sig (2-tailed) TR QD LS KI Pearson Correlation UT U Correlations QD 656 419 375 500 512 000 527 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 150 150 150 150 150 150 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing 150 GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Khóa Luận Tốt Nghiệp PHỤ LỤC 2.8: PHÂN TÍCH HỒI QUY  Kiểm định phù hợp mơ hình Model Summaryb Model R R Adjusted Std Error of Square R the Estimate Change Statistics R Square F Change Change Square a 931 866 860 34121 866 df1 Durbin- df2 Sig F Watson Change 153.988 143 000 1.846 a Predictors: (Constant), NVPV, LS, TL, UT, CTKM, NTK ANOVAa Regression Residual Mean Square F 107.570 17.928 16.649 143 116 124.219 149 153.988 Sig .000b KI Total df TẾ Sum of Squares N H Model H U Ế b Dependent Variable: QD Ọ C a Dependent Variable: QD Phân tích hồi quy Model Unstandardized Standardized Coefficients Ờ Coefficients TR Ư B (Constant) Coefficientsa N G Đ ẠI  H b Predictors: (Constant), NVPV, LS, TL, UT, CTKM, NTK Std Error -1.024 164 UT 198 043 LS 220 TL t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF -6.250 000 183 4.599 000 595 1.681 039 218 5.577 000 612 1.633 183 047 149 3.878 000 635 1.575 CTKM 196 043 181 4.594 000 602 1.660 NTK 363 046 343 7.961 000 505 1.981 NVPV 150 040 149 3.747 000 592 1.688 a Dependent Variable: QD SVTH: Trần Thị Phượng- Lớp K48A Marketing ... hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Huế Chương 2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Ế Nam- Chi nhánh Huế. .. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG PVCOMBANK 30 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Huế. .. tiền tiết kiệm Ngân hàng chủ yếu đối tượng nào? • Các yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng PVcomBank Huế • Mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến định gửi tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đại chúng việt nam chi nhánh huế , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đại chúng việt nam chi nhánh huế , PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ, 1 Phương pháp thu thập dữ liệu, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 Một số vấn đề lí luận về quyết định sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân ở Ngân hàng thương mại, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG PVCOMBANK, 1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Huế, 2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của KHCN tại Ngân hàng TMCP Đại chúng- Chi nhánh Huế, ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ, PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay