Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn nguyễn danh

91 3 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực khóa luận tốt nghiệp, đến cơng việc liên quan đến khóa luận hồn tất Để có thành cơng này, trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh, người dày công dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm quý báu ại Đ Em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Thạc sĩ Trần Đức Trí, người tận tình hướng dẫn em suốt q trình làm khóa luận tốt nghiệp Thầy giúp đỡ chúng em nhiều từ việc hình thành ý tưởng ban đầu hướng dẫn trình thực ý tưởng sau góp ý, chỉnh sửa để đề tài hồn thành tốt ho h in ̣c k Xin cảm ơn chân thành đến ba mẹ, người thân người ln dành tình u thương, hỗ trợ, theo dõi bước em suốt tháng năm ghế giảng đường, tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành khóa luận ́H tê Cám ơn bạn bè người ln sát cánh, chia sẻ khó khăn giúp đỡ trình học tập Mặc dù cố gắng hồn thành khóa luận phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp, bổ sung ý kiến q Thầy Cơ bạn để khóa luận ngày hồn thiện ́ uê Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Nhung i Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu ại 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể ho Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 ̣c k 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu in Phương pháp nghiên cứu .3 h 4.1 Quy trình nghiên cứu .3 tê 4.2 Phương pháp thu thập số liệu 4.3 Thiết kế mẫu phương pháp chọn mẫu ́H 4.4 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu: sử dụng phần mềm SPSS 20.0 ́ uê Cấu trúc đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý thuyết 1.1.1 Khái niệm hành vi người tiêu dùng 1.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng 1.1.3 Quyết định mua 17 1.1.4 Mơ hình nghiên cứu liên quan mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 1.1.4.1 Mơ hình nghiên cứu liên quan 21 1.1.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 1.2 Cơ sở thực tiễn .29 ii Đại học Kinh tế Huế 1.2.1 Đặc trưng thị trường vật liệu xây dựng 29 1.2.2 Tổng quan thị trường VLXD Việt Nam Thừa Thiên Huế .30 1.2.2.1 Vài nét thị trường VLXD Việt Nam 30 1.2.2.2 Khái quát thị trường VLXD Thừa Thiên Huế 31 CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYỄN DANH 33 2.1 Tổng quan Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh 33 2.1.1 Giới thiệu lịch sử hình thành cơng ty 33 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp .35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, nhân .36 Đ 2.1.3.1 Tổ chức máy lãnh đạo Công ty 36 ại 2.1.3.2 Các đơn vị trực thuộc 37 2.1.3.3 Nhân 37 ho 2.1.3.4 Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 37 ̣c k 2.2 Kết nghiên cứu từ mẫu điều tra 37 2.2.1 Mô tả mẫu 37 in 2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 41 h 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 42 tê 2.2.3.1 Phân tích EFA biến độc lập 43 ́H 2.2.3.2 Phân tích EFA biến phụ thuộc QUYẾT ĐỊNH MUA 48 2.2.4 Phân tích hồi quy 48 ́ uê 2.2.4.1 Kiểm định hệ số tương quan 49 2.2.4.2 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 50 2.2.4.3 Phân tích hồi quy .51 2.2.5 Kiểm định mối liên hệ với đặc điểm khách hàng định mua công ty TNHH Nguyễn Danh .52 2.2.5.1 Ảnh hưởng độ tuổi đến định mua khách hàng 52 2.2.5.2 Ảnh hưởng nghề nghiệp đến định mua khách hàng 53 2.2.5.3 Ảnh hưởng thu nhập đến định mua khách hàng .54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYỄN DANH 56 3.1 Giải pháp nhóm thương hiệu 56 iii Đại học Kinh tế Huế 3.2 Giải pháp nhóm nhân viên bán hàng 56 3.3 Giải pháp nhóm sản phẩm 56 3.4 Giải pháp nhóm giá 57 3.5 Giải pháp nhóm dịch vụ hỗ trợ khách hàng 57 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 Kết luận 58 Kiến nghị 58 Giới hạn đề tài 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 62 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu (viết tắt) TNHH Trách nhiệm hữu hạn VLXD Vật liệu xây dựng QH Quy hoạch SPSS Statistical Package for the Social Sciences STT Diễn giải Exploratory Factor Analysis EFA ANOVA KMO Th.s GS.TS Giáo sư - Tiến sĩ 10 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 11 TH Thương hiệu 12 NVBH Nhân viên bán hàng 13 SP Sản phẩm 14 GC Giá 15 HTKH Hỗ trợ khách hàng Phân tích nhân tố khám phá ại Đ Phân tích phương sai yếu tố Kaiser-Meyer-Olkin ho Thạc sĩ h in ̣c k ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 1.1: Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng Sơ đồ 1.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng Sơ đồ 1.3: Thứ bậc nhu cầu Maslow 15 Sơ đồ 1.4: Quá trình định mua 17 Sơ đồ 1.5: Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua ThS Đào Hoài Nam 21 Sơ đồ 1.6: Các yếu tố ảnh hưởng đến định muacủa ThS Phạm Thụy Hạnh Phúc .22 ại Đ Sơ đồ 1.7: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2015-2017 35 Bảng 2.2: Tình hình nhân lực cơng ty năm qua 2015 - 2017 37 Bảng 2.3: Đặc điểm mẫu nghiên cứu 37 Bảng 2.4: Kết Cronbach’s alpha thang đo 41 Bảng 2.5: Đánh giá độ tin cậy nhân tố “Đánh giá chung” 42 Bảng 2.6: Kết kiểm định KMO kiểm định Bartlett biến độc lập 43 Bảng 2.7: Ma trận xoay nhân tố 45 Đ Bảng 2.8: Tỷ lệ giải thích cho nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng ại công ty TNHH Nguyễn Danh 46 Bảng 2.9: KiểmđịnhKMOvàBartlett’schobiếnphụthuộc 48 ho Bảng 2.10: Kết phân tích EFA biến phụ thuộc 48 ̣c k Bảng 2.11: Kiểm định hệ số tương quan Correlations 49 Bảng 2.12: Đánh giá độ phù hợp mơ hình 50 in Bảng 2.13: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 51 h Bảng 2.14: Kết phân tích hồi quy 51 tê Bảng 2.15: Kết kiểm định phương sai độ tuổi 52 ́H Bảng 2.16: Kết kiểm định ANOVA định mua khách hàng cơng ty TNHH ́ Nguyễn Danh theo nhóm độ tuổi 53 Bảng 2.17: Kết kiểm định phương sai nghề nghiệp 53 Bảng 2.18: Kết kiểm định ANOVA định mua khách hàng theo nhóm nghề nghiệp 53 Bảng 2.19: Kết kiểm định phương sai thu nhập 54 Bảng 2.20: Kết kiểm định ANOVA định mua khách hàng theo nhóm thu nhập 54 vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Những nguồn giúp cho khách hàng biết đến Công ty TNHH Nguyễn Danh 39 Biểu đồ 2.2: Những doanh nghiệp mà khách hàng mua sản phẩm 40 Biểu đồ 2.3: Những sản phẩm mà khách hàng sử dụng Công ty 41 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng kinh tế nay, vấn đề quan tâm doanh nghiệp nguồn vốn phải nhiều, quy mô phải lớn mà doanh nghiệp phải bán nhiều sản phẩm làm để thỏa mãn tối ưu nhu cầu khách hàng Hơn nữa, khách hàng có tính cách, suy nghĩ, lập trường riêng nên khó đốn trước xác hành vi mua hàng họ Cuộc sống ngày đại, cung cách bn bán phát triển họ tự lựa chọn Chính doanh nghiệp Đ cần phải tìm hiểu hiểu thấu đáo, kỹ lưỡng khách hàng phải làm ại cách để lấy lòng trung thành họ ho Ngành cung cấp thiết bị lắp đặt, vật liệu xây dựng nước nói chung ̣c k Thừa Thiên Huế nói riêng năm gần có bước tiến triển nhanh chóng số lượng lẫn chất lượng Điều kiện kinh tế ngày nâng cao, in việc xây dựng nhà ở, công ty, nhà máy diễn thường xuyên Vì thế, nhu cầu sử h dụng sản phẩm tăng lên dẫn đến doanh nghiệp cung cấp thiết bị lắp đặt, vật tê liệu xây dựng cạnh tranh gay gắt với thị trường để tồn Ngoài yếu ́H tố giá cả, sản phẩm,… ngày yếu tố khách hàng xu hướng ́ uê doanh nghiệp tập trung đến Việc tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng giúp nhà quản trị hiểu rõ khách hàng giúp cho doanh nghiệp tồn phát triển bền vững Vậy “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh” nhằm giúp công ty biết nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng khách hàng để đưa giải pháp mang lại cho khách hàng phục vụ tốt nhất, thu hút tạo trung thành khách hàng, bước nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tương lai Đại học Kinh tế Huế Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh Thông qua ý kiến khách hàng nhằm xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố, sở đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể -Hệ thống hóa sở lý luận liên quan hành vi mua khách hàng yếu tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng Đ - Xác định đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đếnquyết định mua ại khách hàng ho - Đề xuất giải pháp nhằm thúcđẩyquyết định mua khách hàng thời ̣c k gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu h in 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đếnquyết định mua kháchhàng công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh ́H - Đối tượng khảo sát: Những khách hàng có vai trò định mua công ty 3.2 Phạm vi nghiên cứu ́ uê Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh -Phạm vi nội dung: nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàngtại công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh -Phạm vi không gian: sở công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh -Phạm vi thời gian: từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2018 Đại học Kinh tế Huế Biet den Cong ty TNHH Nguyen Danh qua ban be, nguoi than Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ban be, nguoi than 69 57.5 Missing System 51 42.5 120 100.0 Total 100.0 100.0 Biet den Cong ty TNHH Nguyen Danh qua quang cao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Quang cao Đ Missing 47.5 63 52.5 120 100.0 System ại Total 57 100.0 100.0 ho Biet den Cong ty TNHH Nguyen Danh qua logo, bang hieu ̣c k Frequency Missing System Cumulative 55 45.8 65 54.2 120 100.0 100.0 100.0 h Logo, bang hieu Valid Percent Percent in Valid Percent Total ́H tê Biet den Cong ty TNHH Nguyen Danh qua website cong ty Percent ́ uê Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Website cong ty 37 30.8 Missing System 83 69.2 120 100.0 Total 100.0 100.0 Biet den Cong ty TNHH Nguyen Danh qua cac nguon thong tin khac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khac Missing System Total 5.8 113 94.2 120 100.0 100.0 100.0 69 Đại học Kinh tế Huế Statistics Tung mua san Tung mua san Tung mua san Tung mua san pham cua cong pham cua cong pham cua cong pham cua cong ty Ton Bao ty Co phan Hue ty Ton Thanh ty khac Khanh ton Dat Valid 39 42 31 Missing 81 78 89 111 N Tung mua san pham cua cong ty Ton Bao Khanh Đ Frequency Percent Valid Percent Percent ại Cong ty Ton Bao Khanh 39 32.5 Missing System 81 67.5 120 100.0 ho Valid Total Cumulative 100.0 100.0 ̣c k Tung mua san pham cua cong ty Co phan Hue ton in Frequency Percent Valid Percent Cumulative h Percent Cong ty Co phan Hue ton 42 35.0 Missing System 78 65.0 100.0 Total 100.0 ́H tê Valid 120 100.0 ́ uê Tung mua san pham cua cong ty Ton Thanh Dat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ton Thanh Dat 31 25.8 Missing System 89 74.2 120 100.0 Total 100.0 100.0 Tung mua san pham cua cong ty khac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khac Missing System Total 7.5 111 92.5 120 100.0 100.0 100.0 70 Đại học Kinh tế Huế Statistics Quy khach Quy khach dang Quy khach dang Quy khach dang su dung su dung cua su dung sat dang su dung ton cach nhiet cuon, cua keo hop, sat tam luoi rao B40, cua cong ty Trendydoor cua cua cong ty kem gai cua cong ty cong ty Valid 41 27 20 35 Missing 79 93 100 85 N Quy khach dang su dung ton cach nhiet cua cong ty Frequency Percent Valid Percent Cumulative Đ Missing ại Valid Percent 41 34.2 System 79 65.8 120 100.0 ho Ton cach nhiet Total 100.0 100.0 ̣c k Quy khach dang su dung cua cuon, cua keo Trendydoor cua cong ty in Frequency Cumulative Percent 27 22.5 93 77.5 100.0 Trendydoor System Total 120 100.0 ́H tê Missing Cua cuon, cua keo Valid Percent h Valid Percent 100.0 ́ uê Quy khach dang su dung sat hop, sat tam cua cong ty Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Sat hop, sat tam Missing System Total 20 16.7 100 83.3 120 100.0 100.0 100.0 71 Đại học Kinh tế Huế Quy khach dang su dung luoi rao B40, kem gai cua cong ty Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Luoi rao B40, kem gai 35 29.2 Missing System 85 70.8 120 100.0 Total 100.0 100.0 Statistics Ly mua Ly mua Ly mua Ly mua Ly mua san pham san pham san pham san pham san pham san pham cua cong ty cua cong ty cua cong ty cua cong ty cua cong ty cua cong ty TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH Nguyen ại Nguyen Nguyen Nguyen Nguyen Nguyen Danh vi Danh vi nhan Danh vi san Danh gia Danh vi dich Danh vi yeu thuong hieu vien ban pham tot ca phu hop vu van to khac uy tin hang nhiet Đ Ly mua ho chuyen ̣c k tinh 49 Missing 71 64 67 83 54 56 53 37 66 118 h in Valid N nhanh chong tê Ly mua san pham cua cong ty TNHH Nguyen Danh vi thuong hieu uy tin Percent Valid Percent ́H Frequency Thuong hieu uy tin 49 40.8 Missing System 71 59.2 120 100.0 Total Percent ́ uê Valid Cumulative 100.0 100.0 Ly mua san pham cua cong ty TNHH Nguyen Danh vi nhan vien ban hang nhiet tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing Total Nhan vien ban hang nhiet tinh System 64 53.3 56 46.7 120 100.0 100.0 100.0 72 Đại học Kinh tế Huế Ly mua san pham cua cong ty TNHH Nguyen Danh vi san pham tot Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid San pham tot 67 55.8 Missing System 53 44.2 120 100.0 Total 100.0 100.0 Ly mua san pham cua cong ty TNHH Nguyen Danh gia ca phu hop Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Gia ca phu hop Đ Missing System ại Total 83 69.2 37 30.8 120 100.0 100.0 100.0 ho Ly mua san pham cua cong ty TNHH Nguyen Danh vi dich vu van chuyen nhanh chong Frequency Percent Valid Percent ̣c k Percent Van chuyen nhanh chóng 54 45.0 Missing System 66 55.0 120 100.0 in Valid Total Cumulative 100.0 100.0 h tê Frequency Khac Missing System Total 1.7 118 98.3 120 100.0 Valid Percent Cumulative Percent ́ uê Valid Percent ́H Ly mua san pham cua cong ty TNHH Nguyen Danh vi yeu to khac 100.0 100.0 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 714 73 Đại học Kinh tế Huế Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TH1: Cong ty TNHH Nguyen Danh la noi anh (chi) nghi den dau tien 11.10 2.645 509 648 11.08 2.716 507 649 11.04 3.032 436 689 10.98 2.613 555 618 co y dinh mua hang TH2: Cong ty TNHH Nguyen Danh uy tin, chat luong TH3: Cong ty duoc nhieu nguoi biet den Đ TH4: Ten cong ty de doc, ại de hieu ̣c k ho Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha h in 709 tê Item-Total Statistics NVBH2: Nhan vien có kinh nghiem cao Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 10.96 3.145 10.95 ́ uê nhiet tinh Scale Variance ́H NVBH1: Nhan vien tu van Scale Mean if 532 624 3.174 510 638 10.90 3.167 512 636 10.95 3.306 429 687 NVBH3: Nhan vien dap ung kip thoi moi yeu cau cua anh (chi) NVBH4: Nhan vien than thien, hoa nha, lich su 74 Đại học Kinh tế Huế Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 751 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted SP1: San pham co chat luong tot Đ SP2: San pham da dang ve 3.064 558 687 11.11 2.921 547 694 11.31 3.173 562 687 11.25 3.046 524 706 ại kieu dang, mau ma 11.33 SP3: San pham phong phu SP4: San pham phu hop voi nhu cau cua anh (chi) in ̣c k ho ve chung loai Reliability Statistics N of Items Alpha tê h Cronbach's ́H 709 GC1: Gia ca phu hop GC2: Chinh sach gia on dinh GC3: Thoi gian toan linh dong GC4: Chiet khau hop ly, phu hop ́ uê Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 10.73 2.785 532 623 10.83 3.204 471 661 10.81 3.047 490 649 10.81 3.047 490 649 75 Đại học Kinh tế Huế Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 755 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted HTKH1: Van chuyen san pham nhanh chong, kip thoi 10.24 2.504 685 616 10.33 3.165 512 719 10.12 3.045 550 699 3.317 471 740 Đ HTKH2: Dam bao chat luong san pham qua ại trinh giao hang HTKH3: Ho tro nhiet tinh pham HTKH4: Cua hang co mot dich vu bao hanh tra 10.33 h in hang lai rat tot ̣c k ho anh (chi) thac mac ve san tê Reliability Statistics N of Items Alpha ́ uê 755 ́H Cronbach's Item-Total Statistics DG1: Thuong hieu giup toi yen tam mua san pham DG2: Toi hai long voi tac phong ban hang cua nhan vien Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 14.82 4.246 585 687 14.78 4.642 515 714 14.72 4.373 530 707 DG3: Cac san pham cong ty dang kinh doanh tren thi truong rat tot 76 Đại học Kinh tế Huế DG4: Muc gia mà cong ty dua rat phu hop DG5: Toi thay hai long voi dich vu van chuyen cua cong ty 14.81 4.324 559 697 14.77 4.617 422 747 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .767 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df 190 Sig .000 Đ Rotated Component Matrix ại HTKH1: Van chuyen san pham nhanh chong, kip thoi HTKH2: Dam bao chat luong san cau cua anh (chi) chung loai SP1: San pham co chat luong tot SP2: San pham da dang ve kieu dang, mau ma TH3: Cong ty duoc nhieu nguoi biet den TH2: Cong ty TNHH Nguyen Danh uy tin, chat luong 745 661 631 799 693 ́ uê SP3: San pham phong phu ve 791 ́H SP4: San pham phu hop voi nhu tê pham qua trinh giao hang h bao hanh tra hang lai rat tot in HTKH4: Cua hang co mot dich vu ̣c k ho (chi) thac mac ve san pham a Component HTKH3: Ho tro nhiet tinh anh 750.559 653 609 703 703 TH1: Cong ty TNHH Nguyen Danh la noi anh (chi) nghi den dau tien 692 co y dinh mua hang TH4: Ten cong ty de doc, de hieu 668 77 Đại học Kinh tế Huế NVBH3: Nhan vien dap ung kip 816 thoi moi yeu cau cua anh (chi) NVBH1: Nhan vien tu van nhiet 599 tinh NVBH2: Nhan vien có kinh nghiem 575 cao NVBH4: Nhan vien than thien, hoa 518 nha, lich su GC3: Thoi gian toan linh 842 dong GC4: Chiet khau hop ly, phu hop 578 GC1: Gia ca phu hop 559 GC2: Chinh sach gia on dinh 546 Đ Extraction Method: Principal Component Analysis ại Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 78 Đại học Kinh tế Huế Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 5.526 27.630 27.630 5.526 27.630 27.630 2.562 12.808 12.808 1.995 9.973 37.603 1.995 9.973 37.603 2.539 12.696 25.504 1.567 7.835 45.437 1.567 7.835 45.437 2.230 11.152 36.655 1.237 6.187 51.624 1.237 6.187 51.624 2.150 10.750 47.406 1.189 5.946 ại 1.189 5.946 57.570 2.033 10.165 57.570 920 4.600 62.171 916 4.580 847 4.236 809 4.047 75.033 10 707 3.535 78.568 11 638 3.190 81.758 12 586 2.928 84.687 13 515 2.573 87.259 14 508 2.540 89.800 15 478 2.388 92.188 16 441 2.204 94.392 17 374 1.870 96.262 18 288 1.441 97.703 19 260 1.302 99.005 20 199 995 100.000 Đ 57.570 ho 66.751 h in ̣c k 70.987 ́ uê ́H tê Extraction Method: Principal Component Analysis 79 Đại học Kinh tế Huế KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .690 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 148.800 df 10 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Cumulative % 2.540 50.798 50.798 842 16.844 67.642 784 15.673 83.315 505 10.095 93.410 330 6.590 100.000 ại Đ % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance 2.540 50.798 Cumulative % 50.798 ho in ̣c k Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a h Component DG1: Thuong hieu giup toi yen tam mua san pham DG4: Muc gia mà cong ty DG3: Cac san pham cong ty dang kinh doanh tren thi 758 ́ uê dua rat phu hop 769 ́H tê 717 truong rat tot DG2: Toi hai long voi tac phong ban hang cua nhan 700 vien DG5: Toi thay hai long voi dich vu van chuyen cua 608 cong ty Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 78 Đại học Kinh tế Huế Correlations TH NVBH Pearson Correlation TH NVBH SP Sig (2-tailed) DGC 000 000 000 000 132 1.000 1.000 1.000 1.000 006 120 120 120 120 120 Pearson Correlation 000 000 000 000 179 1.000 1.000 1.000 001 Sig (2-tailed) 1.000 N 120 120 120 120 120 120 Pearson Correlation 000 000 000 000 878 1.000 1.000 1.000 1.000 000 120 120 120 120 120 120 000 000 000 000 156 1.000 1.000 1.000 1.000 003 120 120 120 120 120 120 000 000 000 000 023 1.000 1.000 1.000 1.000 Sig (2-tailed) Đ ại Sig (2-tailed) N ho Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation 120 120 120 120 120 120 132 179 878 156 006 001 000 003 800 120 120 120 120 120 in Sig (2-tailed) 800 ̣c k N DGC HTKH 120 Pearson Correlation HTKH GC N N GC SP N 120 h ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ́H tê Variables Entered/Removed Variables Variables Entered Removed GC, SP, NVBH, Method ́ uê Model a Enter TH a Dependent Variable: DGC b All requested variables entered b Model Summary Model R 919 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 845 839 40171323 Durbin-Watson 1.793 a Predictors: (Constant), GC, SP, NVBH, TH b Dependent Variable: DGC 79 Đại học Kinh tế Huế a ANOVA Model Sum of Squares Regression Mean Square F 100.603 20.121 18.397 114 161 119.000 119 Residual Total df Sig 124.684 000 b a Dependent Variable: DGC b Predictors: (Constant), HTKH, GC, SP, NVBH, TH Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients ại Đ Model B 3.593E-017 037 132 037 TH 179 SP 878 GC 156 Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 000 1.000 132 3.572 001 1.000 1.000 037 179 4.855 000 1.000 1.000 037 878 23.847 000 1.000 1.000 156 4.247 000 1.000 1.000 in NVBH t Beta ̣c k Std Error ho (Constant) a 037 h a Dependent Variable: DGC ́H tê Test of Homogeneity of Variances DGC df1 2.104 df2 ́ uê Levene Statistic Sig 116 104 ANOVA DGC Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.721 574 Within Groups 117.279 116 1.011 Total 119.000 119 F Sig .568 637 80 Đại học Kinh tế Huế Test of Homogeneity of Variances DGC Levene Statistic df1 1.431 df2 Sig 116 237 ANOVA DGC Sum of Squares Between Groups df Mean Square 4.774 1.591 Within Groups 114.226 116 985 Total 119.000 119 F Sig 1.616 189 ại Đ Test of Homogeneity of Variances ho DGC Levene Statistic df1 ̣c k 1.434 df2 Sig 116 236 in h ANOVA DGC Mean Square Within Groups 117.589 116 Total 119.000 119 470 F Sig .464 708 1.014 ́ uê 1.411 ́H Between Groups df tê Sum of Squares 81 ... đó: Y: Quyết định mua sản phẩm khách hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh Fi: Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến định mua sản phẩm khách hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh Đ Βi: Các. .. bền vững Vậy Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh nhằm giúp công ty biết nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng khách hàng để đưa giải... 31 CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYỄN DANH 33 2.1 Tổng quan Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Danh 33 2.1.1 Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn nguyễn danh , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn nguyễn danh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay