Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty TNHH lạc việt

119 1 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -0o0 ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ho ̣c k NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN in QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN MUA CỦA KHÁCH HÀNG h CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY TÍNH TẠI ́ ́H tê CƠNG TY TNHH LẠC VIỆT TRẦN THỊ MAI KHÓA HỌC 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -0o0 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ại Đ ho Đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ̣c k QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN MUA CỦA KHÁCH HÀNG in CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY TÍNH h TẠI CƠNG TY TNHH LẠC VIỆT Giáo viên hướng dẫn: ́ uê Trần Thị Mai ́H tê Sinh viên thực hiện: Th.S Trương Thị Hương Xuân Lớp: K48B QTKD Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Lời cảm ơn Để hồn thành khóa luận này, ngồi nỗ lực thân, xin chân thành cảm ơn đến quý Thầy, cô trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế, người trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích, tảng bản, hành trang vô quý giá giúp vững bước tương lai Đặc biệt xin gử lời cảm ơn chân thành sâu sắc đên Th.S Trương Thị Hương Xuân – người tận tình góp ý, hướng dẫn tơi q trình hồn thành khóa luận Tiếp theo, tơi xin chân thành cám ơn giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi ban Đ giám đốc, tất anh/chị nhân viên công ty TNHH Lạc Việt Đặc biệt, xin cảm ại ơn chân thành sâu sắc đến phòng Kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi, góp ý để tơi ho hồn thành tập hồn thành khóa luận Bên cạnh đó, xin cảm ơn bạn bè, người thân – người ủng hộ, ̣c k động viên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành nghiên cứu cách tốt in h Cuối cùng, cố gắng nỗ lực việc thực khóa luận này, tê luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong góp ́H ý giúp đỡ thầy giáo, cô giáo bạn để khóa luận hồn thiện Một lần nữa, xin ghi nhận tất giúp đỡ quý báu ́ uê Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Trần Thị Mai Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG i DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ iii DANH MỤC SƠ ĐỒ .iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đ 2.2 Mục tiêu cụ thể ại Đối tượng phạm vi nghiên cứu ho 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu ̣c k Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu in 4.1.1 Số liệu thứ cấp h 4.1.2 Số liệu sơ cấp tê 4.2 Phương pháp chọn mẫu ́H 4.3 Phương pháp xử lí phân tích số liệu ́ uê Kết cấu đề tài PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lí luận vấn đề cần nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan thị trường khách hàng 1.1.1.1 Định nghĩa thị trường 1.1.1.2 Định nghĩa khách hàng 1.1.2 Tổng quan hành vi khách hàng 1.1.2.1 Hành vi khách hàng gì? 1.1.2.2 Một số mơ hình nghiên cứu định mua Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân a Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA) b Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior – TPB) 11 c Mơ hình hành vi người tiêu dùng Philip Kotler 12 1.1.3 Tiến trình định mua người tiêu dùng 15 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua khách hàng 16 1.1.4.1 Yếu tố văn hoá 18 1.1.4.2 Yếu tố xã hội 19 1.1.4.3 Yếu tố cá nhân 20 1.1.4.4 Yếu tố tâm lý 22 Đ 1.1.5 Đánh giá nghiên cứu liên quan 23 ại 1.1.6 Đề xuất quy trình mơ hình nghiên cứu 28 ho 1.1.6.1 Quy trình nghiên cứu 28 a Nghiên cứu sơ 28 ̣c k b Nghiên cứu thức 30 1.1.6.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 31 in 1.2 Cơ sở thực tiễn 37 h 1.2.1 Khái quát tình hình thị trường máy tính Việt Nam 39 tê 1.2.2 Một số thông tin thị trường máy tính địa bàn thành phố Huế 41 ́H Chương PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA ́ uê CHỌN MUA CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY TÍNH TAI CƠNG TY TNHH LẠC VIỆT 42 2.1 Tổng quan công ty TNHH Lạc Việt 42 2.1.1 Lịch sử hình thành cơng ty TNHH Lạc Việt 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ công ty TNHH Lạc Việt 42 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Lạc Việt 42 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 43 2.1.2.3 Danh mục sản phẩm dịch vụ 45 2.1.3 Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Lạc Việt qua năm 2015-2017 46 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân 2.1.3.1 Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty TNHH Lạc Việt 46 2.1.3.2 Tình hình sử dụng lao động cơng ty TNHH Lạc Việt giai đoạn 2015-2017 47 2.1.3.3 Kết kinh doanh công ty TNHH Lạc Việt giai đoạn 2015-2017 48 2.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN MUA CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY TNHH LẠC VIỆT 50 2.2.1 Mô tả mẫu 51 2.2.1.1 Cơ cấu khách hàng theo giới tính 51 2.2.1.2 Cơ cấu khách hàng theo độ tuổi 51 Đ 2.2.1.3 Cơ cấu khách hàng theo trình độ học vấn 52 ại 2.2.1.4 Cơ cấu khách hàng theo nghề nghiệp 53 ho 2.2.1.5 Cơ cấu khách hàng theo thu nhập 53 2.2.2 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy 54 ̣c k 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 57 2.2.3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập 58 in 2.2.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 62 h 2.2.4 Kiểm định phân phối chuẩn liệu 63 tê 2.2.5 Phân tích hồi quy 63 ́H 2.2.5.1 Mơ hình hồi quy tổng qt 63 ́ uê 2.2.5.2 Kiểm định hệ số tương quan 64 2.2.5.3 Đánh giá độ phù hợp mô hình 66 2.2.5.4 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 67 2.2.5.5 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 68 2.2.5.6 Kết phân tích hồi quy đa biến 68 2.2.6 Kiểm định giá trị trung bình mức độ định mua sản phẩm máy tính cơng ty 69 2.2.6.1 Đối với yếu tố 70 2.2.6.2 Đối với định mua máy tính khách hàng 70 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân 2.2.7 Kiểm định khác biệt mức độ định mua máy tính thuộc tính cá nhân khách hàng 71 2.2.7.1 Theo giới tính 71 2.2.7.2 Theo độ tuổi 72 2.2.7.3 Theo trình độ học vấn 73 2.2.7.4 Theo trình nghề nghiệp 73 2.2.7.5 Theo thu nhập 74 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY Đ TÍNH TẠI CƠNG TY TNHH LẠC VIỆT 75 ại 3.1 Phân tích ma trận SWOT đưa chiến lược chung cho công ty TNHH Lạc Việt ho 75 3.2 Một số giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy định lựa chọn mua khách ̣c k hàng sản phẩm máy tính Cơng ty TNHH Lạc Việt 77 3.2.1 Nhóm giải pháp sản phẩm 78 in 3.2.3 Nhóm giải pháp truyền thơng kết hợp chương trình khuyễn 79 h 3.2.4 Nhóm giải pháp tác động đến nhóm tham khảo 80 tê 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường, khai thác khách hàng tiềm năng…… 81 ́H PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 82 ́ uê Kết luận 82 2.Kiến nghị………………………………………………………………………………83 Hạn chế đề tài 84 PHỤ LỤC 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình tài sản nguồn vốn công ty qua năm 2015-2017 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng lao động công ty TNHH Lạc Việt giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.3: Kết kinh doanh công ty TNHH Lạc Việt giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.4: Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Bảng 2.5: Kiểm định điều kiện phân tích EFA cho biến độc lập Bảng 2.6: Ma trận xoay nhân tố Bảng 2.7: Nhân tố tác động đến quyêt định lựa chọn mua máy tính Bảng 2.8: Phân tích nhân tố biến phụ thuộc Đ Bảng 2.9: Kiểm định tính phân phối chuẩn số liệu ại Bảng 2.10: Ma trận tương quan biến ho Bảng 2.11: Mơ hình hồi quy tóm tắt ̣c k Bảng 2.12: Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy Bảng 2.13: Kiểm định tượng đa cộng tuyến in Bảng 2.14: Kết phân tích hồi quy đa biến h Bảng 2.15: Kết kiểm định One – Sample T-test yếu tố ́H hàng tê Bảng 2.16: Kết kiểm định One – Sample T-test định mua khách Bảng 3.17: Kết Independent Sample T-test so sánh định mua máy tính ́ cơng ty theo giới tính Bảng 2.18: Kết kiểm định Leneve’s test đồng phương sai theo độ tuổi Bảng 2.19: Kết kiểm định ANOVA so sánh mức độ định mua theo độ tuổi Bảng 2.20: Kết kiểm định Leneve’s test đồng phương sai theo trình độ học vấn Bảng 2.21: Kết kiểm định Krustal – Wallis so sánh định mua máy tính khách hàng trình độ học vấn Bảng 2.22: Kết kiểm định Leneve’s test đồng phương sai theo nghề nghiệp Bảng 2.23: Kết kiểm định ANOVA so sánh mức độ định mua theo nghề nghiệp i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Bảng 2.24: Kết kiểm định Leneve’s test đồng phương sai theo thu nhập Bảng 2.25: Kết kiểm định Krustal – Wallis so sánh định mua máy tính khách hàng theo thu nhập ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu khách hàng theo giới tính Biểu đồ 2.2: Cơ cấu khách hàng theo độ tuổi Biểu đồ 2.3: Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn Biểu đồ 2.4: Cơ cấu mẫu điều tra theo nghề nghiệp Biểu đồ 2.5: Cơ cấu mẫu điều tra theo thu nhập Biểu đồ 2.6: Kiểm định phân phối chuẩn phần dư Hình 1.1: Doanh số bán lẻ máy tính Việt Nam ại Đ DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Thuyết hành động hợp lý (TRA) ho Sơ đồ 1.2: Thuyết hành vi dự định Sơ đồ 1.3: Mơ hình hành vi người mua Philip Kotler ̣c k Sơ đồ 1.4: Quá trình định người tiêu dùng in Sơ đồ 1.5: Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng h Sơ đồ 1.6: Mơ hình nghiên cứu luận văn “Nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn tê laptop sinh viên khóa khoa Kinh tế-Xã hội trường Đại học Tiền Giang” khoa Nông nghiệp trường ĐH An Giang” ́ ́H Sơ đồ 1.7: Mơ hình nghiên cứu luận văn “Các tiêu chí lựa chọn laptop sinh viên Sơ đồ 1.8: Quy trình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn máy tính Sơ đồ 1.9: Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn mua máy tính khách hàng cá nhân Sơ đồ 2.1: Mơ hình điều chỉnh nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn mau máy tính iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân 2.7 Nhóm tham khảo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 644 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted Đ NTK1 Ban be tac dong 2.388 359 639 NTK2 Anh huong tu gia dinh 7.53 1.892 570 412 NTK3 7.64 1.898 179 657 ại 7.81 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 7.81 2.388 7.53 1.892 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 359 639 ́ uê NTK1 Ban be tac dong NTK2 Anh huong tu gia dinh ́H tê 657 h Cronbach's Alpha in Reliability Statistics ̣c k ho Sau loại biến NTK3: 570 412 2.8 Quyết định chung Reliability Statistics Cronbach's Alpha 604 N of Items SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD 94 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted QDC1 Anh/chi quyet dinh se mua may tinh cua cong ty QDC2 Anh/chi san sang gioi thieu cho ban be va nguoi than mua san pham may tinh cua cong ty QDC3 Anh/chi chac chan se tiep tuc mua may tinh cua cong ty co nhu cau Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 7.71 1.795 360 579 7.60 1.595 435 470 7.66 1.614 446 456 Đ ại PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA ho 3.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df Sig h in ̣c k 750 1.566E3 231 000 tê Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues ent Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulativ Variance e% ́ uê Compon ́H Extraction Sums of Squared Total % of Cumulative Variance % 5.846 26.573 26.573 5.846 26.573 26.573 3.147 14.304 14.304 1.774 8.063 34.636 1.774 8.063 34.636 2.630 11.954 26.258 1.469 6.676 41.312 1.469 6.676 41.312 1.927 8.758 35.016 1.129 5.131 46.442 1.129 5.131 46.442 1.655 7.524 42.540 1.069 4.861 51.303 1.069 4.861 51.303 1.576 7.162 49.702 1.014 4.609 55.912 1.014 4.609 55.912 1.366 6.210 55.912 959 4.361 60.273 918 4.174 64.448 SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD 95 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Rotated Component Matrix a Component GC1 Gia canh tranh 776 GC2 Co nhieu muc gia khac 577 GC3 Gia duoc niem yet san tren san pham 684 GC4 Dam bao luon ban dung gia niem yet 542 646 CH2 Co nhieu tinh nang 556 ại CH4 Toc xu ly nhanh 555 TH1 Cong ty co uy tin tren thi truong 463 ho TH2 Cong ty co quy mo lon nguoi tin dung BH1 Nhan vien ban hang co thai nhiet 476 ̣c k TH3 San pham cua cong ty duoc nhieu 614 Đ ngoai lon CH1 Cau hinh phu hop CH3 Dung luong bo nho va bo nho BH3 Thoi gian bao hanh dai dinh KM1 Co nhieu chuong trinh khuyen mai KM2 Cac chuong trinh khuyen mai co quy mo lon KM3 Co nhieu chinh sach giam gia hap dan KM4 Co tang kem cac phu kien cua may tinh 702 ́ uê BH5 Co the doi hang thoi gian quy 710 ́H BH4 Giao hang mien phi va tan noi 544 tê cao h BH2 Trinh chuyen mon cua nhan vien 519 in tinh 565 483 543 680 611 657 NTK1 Ban be tac dong 568 NTK2 Anh huong tu gia dinh 455 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD 96 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Rotated Component Matrix a Component GC1 Gia canh tranh 776 GC2 Co nhieu muc gia khac 577 GC3 Gia duoc niem yet san tren san pham 684 GC4 Dam bao luon ban dung gia niem yet 542 646 CH2 Co nhieu tinh nang 556 614 ngoai lon Đ CH4 Toc xu ly nhanh 555 463 TH2 Cong ty co quy mo lon 476 ại TH1 Cong ty co uy tin tren thi truong ho TH3 San pham cua cong ty duoc nhieu nguoi tin dung CH1 Cau hinh phu hop CH3 Dung luong bo nho va bo nho tinh ̣c k BH1 Nhan vien ban hang co thai nhiet 565 BH3 Thoi gian bao hanh dai dinh KM2 Cac chuong trinh khuyen mai co quy mo lon KM3 Co nhieu chinh sach giam gia hap dan KM4 Co tang kem cac phu kien cua may tinh 483 ́ uê KM1 Co nhieu chuong trinh khuyen mai 702 ́H BH5 Co the doi hang thoi gian quy 710 tê BH4 Giao hang mien phi va tan noi 544 h cao in BH2 Trinh chuyen mon cua nhan vien 519 543 680 611 657 NTK1 Ban be tac dong 568 NTK2 Anh huong tu gia dinh 455 a Rotation converged in iterations SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD 97 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân 3.2 Phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 631 Approx Chi-Square 69.914 Df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compo Total Cumulative % Total 55.574 55.574 723 24.091 79.664 610 20.336 100.000 % of Variance Cumulative % 1.667 55.574 55.574 ̣c k ho 1.667 % of Variance ại Đ nent Extraction Sums of Squared Loadings Extraction Method: Principal Component Analysis in Component Matrixa h tê SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD ́ uê ́H QDC1 Anh/chi quyet dinh se mua may tinh cua cong ty QDC2 Anh/chi san sang gioi thieu cho ban be va nguoi than mua san pham may tinh cua cong ty QDC3 Anh/chi chac chan se tiep tuc mua may tinh cua cong ty co nhu cau Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Component 700 766 769 98 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Kiểm định phân phối chuẩn liệu GC Gia ca CH Cau hinh, tinh may tinh TH Thuong hieu BH Dich vu bao hanh va cham soc khach hang KM Khuyen mai NTK Nhom tham khao N Valid 150 150 150 150 150 150 Missing 0 0 0 Skewness -.771 -.544 -.931 -.886 -.431 -.848 Std Error of Skewness 160 160 160 160 160 160 Kurtosis 1.557 716 2.010 716 300 868 Std Error of Kurtosis 320 320 320 320 320 320 Kiểm định hệ số tương quan ại Đ Correlations QDC GC CH ** QDC Pearson Correlation 417 417** Sig (2-tailed) 000 000 N 150 150 150 ** GC Pearson Correlation 417 1.000** Sig (2-tailed) 000 000 N 150 150 150 ** ** CH Pearson Correlation 417 1.000 Sig (2-tailed) 000 000 N 150 150 150 ** ** TH Pearson Correlation 844 442 442** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 150 150 150 ** ** BH Pearson Correlation 265 437 437** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 150 150 150 ** ** KM Pearson Correlation 347 337 337** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 150 150 150 ** ** NTK Pearson Correlation 320 387 387** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 150 150 150 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) h in ̣c k ho TH 844** 000 150 442** 000 150 442** 000 150 150 387** 000 150 417** 000 150 406** 000 150 KM NTK ** 347 320** 000 000 150 150 ** 337 387** 000 000 150 150 ** 337 387** 000 000 150 150 ** 417 406** 000 000 150 150 ** 451 347** 000 000 150 150 322** 000 150 150 ** 322 000 150 150 ́ uê ́H tê SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD BH 265** 000 150 437** 000 150 437** 000 150 387** 000 150 150 451** 000 150 347** 000 150 99 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Hồi quy đa biến 6.1 Mơ hình hồi quy tóm tắt Model R R Square 851a Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson 724 718 31635 2.068 6.2 Kiểm định độ phù hợp mơ hình ANOVAb Sum of Model Squares df Mean Square Regression 58.790 11.758 Residual 22.418 144 100 Total 81.208 149 a Predictors: (Constant), GC, CH, TH, BH, KM, NTK b Dependent Variable: QDC F 117.487 Sig .000a ại Đ ̣c k ho 6.3 Kết phân tích hồi quy đa biến in Coefficientsa h Standardize d Unstandardized Coefficient Coefficients s B Std Error Beta 381 166 200 -.006 260 229 Sig 1.863 5.096 2.224 2.439 -.100 4.124 3.644 064 000 028 016 921 000 000 ́ uê 299 075 075 072 068 075 055 t ́H 557 381 166 176 -.007 308 200 tê Model (Constant) GC CH TH BH KM NTK Collinearity Statistics Tolerance VIF 832 772 895 797 838 768 1.202 1.295 1.117 1.254 1.193 1.303 6.4 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD 100 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân ại Đ ho ̣c k KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH 7.1 Kiểm định giá trị trung bình tổng thể in Std Error Mean 03890 h QDC T -4.396 df 229 ́ uê One-Sample Test Test Value = ́H tê QDC One-Sample Statistics Std N Mean Deviation 150 3.8290 59001 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2Mean tailed) Difference Lower Upper 000 -.17101 -.2477 -.0944 SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD 101 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân 7.2 Kiểm định giá trị trung bình yếu tố One-Sample Statistics Std Mean Deviation 3.82 583 N GC Gia ca CH Cau hinh va tinh nang san pham TH Thuong hieu KM Khuyen mai NTK Nhom tham khao 150 150 3.83 873 058 150 150 150 3.81 3.69 3.73 741 1.010 870 049 067 057 ại Đ One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2Mean df tailed) Difference Lower Upper 229 000 -.184 -.26 -.11 t -4.797 -2.947 229 004 -.170 -.28 -.06 229 229 229 000 000 000 -.191 -.313 -.270 -.29 -.44 -.38 -.10 -.18 -.16 h in -3.918 -4.702 -4.700 ̣c k ho GC Gia ca CH Cau hinh va tinh nang san pham TH Thuong hieu KM Khuyen mai NTK Nhom tham khao Std Error Mean 038 tê 8.1 Theo giới tính ́ THUỘC TÍNH CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG ́H KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUYẾT ĐỊNH MUA VỚI CÁC Group Statistics QDC GTT N 80 70 Mean Std Deviation 3.9042 58388 3.9000 52735 SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD Std Error Mean 06528 06303 102 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F QDC Equal variances assumed Equal variances not assumed t-test for Equality of Means Sig 2.348 t 128 Std 95% Confidence Mean Error Interval of the Difference Sig (2- Differe Differe tailed) nce nce Lower Upper df 046 964 00417 09136 -.17638 18471 046 147.843 963 00417 09074 -.17515 18349 ại Đ 148 ho 8.2 Theo độ tuổi ̣c k Test of Homogeneity of Variances df2 Sig 145 321 ́H tê 1.183 df1 h Levene Statistic in QDC ANOVA ́ uê QDC Sum of Squares Between Groups Mean df Square 2.911 582 Within Groups 43.395 145 299 Total 46.306 150 SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD F 1.945 Sig .090 103 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân 8.3 Theo trình độ học vấn Test Statisticsa,b QDC Chi-Square 2.617 df Asymp .624 Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: TDHV Test of Homogeneity of Variances QDC Levene Statistic df1 df2 Sig 3.719 145 003 8.4 Theo nghề nghiệp Đ ại Test of Homogeneity of Variances QDC Levene Statistic df1 df2 Sig .031 147 993 ̣c k ho ANOVA in QDC Mean Square 255 147 310 150 F tê 824 Sig .482 ́ uê ́H Between Groups Within Groups Total df h Sum of Squares 766 45.540 46.306 8.5 Theo thu nhập Test of Homogeneity of Variances QDC Levene Statistic 3.473 df1 df2 146 SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD Sig .018 104 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Test Statisticsa,b QDC Chi-Square 2.254 df Asymp .521 Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: TNHAP ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD 105 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nước GS.TS.Trần Minh Đạo, (2009), Giáo trình marketing bản, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức Lê Thế Giới – Nguyễn Xuân Lãn (2008), Quản trị Marketing, Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang, 2002 Nghiên cứu thành phần giá Đ trị thương hiệu đo lường chúng thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam Đề tài ại nghiên cứu khoa học cấp Bộ, B2002-22-33 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ho Nguyễn Thị Minh Hòa (2013), Bài giảng Quản trị Marketing, lưu hành nội bộ, trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế ̣c k Phan Thị Minh Nga, (2010), Nghiên cứu hành vi khách hàng trước định h Đại học Kinh Tế - Đại học Huế in mua máy tính để bàn cơng ty cổ phần Huetronics, luận văn tốt nghiệp đại học, trường tê Nguyễn Thị Minh Thư, (2010), “Nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn laptop đại học, trường Đại học An Giang ́ uê ́H sinh viên khóa khoa Kinh tế-Xã hội trường Đại học An Giang” luận văn tốt nghiệp Tiến sĩ H.S.Adithya, (2013), Nghiên cứu thực nghiệm Hành vi mua laptop sinh viên thành phố Bangalore, Ấn Độ , luận văn nghiên cứu thực địa, Ấn Độ II Tài liệu nước Ajzen & Fishbein (1975), The theory of reasoned action – TRA Ajzen (1985), Theory of Planned Behaviour – TPB Fishbein, M., & Ajzen, I (1975) Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research Reading, Mass.: Addison-Wesley Icek Ajzen , (1991), The Theory of Planned Behavior , Organizational behavior and human decision processes, 179- 211 SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD 106 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân Nunnally J, 1978, “Psychometric Theory”, New York, McGraw-Hill Peterson R, 1994, “A Meta analysis of Cronbach’ s alpha Coefficient Alpha”, Journal of Consumer Reasearch Philip Kotler, (2012), Marketing management, 14 th edition, Prentice Hall Slater S, 1995, “Issues in Conducting Marketing Strategy Research”, Journal of Strategic Werner, P (2004) Reasoned Action and Planned Behavior In: Peterson, S.J and Bredow, T., Eds., Middle Range Theories: Application to Nursing Research, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 125-147 Đ III Các trang web ại Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ - www.ama.org www.brandsvietnam.com ̣c k ho Cổng thơng tin Thương hiệu Marketing tồn diện Việt Nam - Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế - www.thuathienhue.gov.vn Research and markets – www Research and markets.com h in ́ uê ́H tê SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD 107 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Thị Hương Xuân ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Trần Thị Mai – K48B QTKD 108 ... dùng đến định mua sản phẩm máy tính cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn mua khách hàng cá nhân sản. .. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA ́ uê CHỌN MUA CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY TÍNH TAI CÔNG TY TNHH LẠC VIỆT 42 2.1 Tổng quan công ty TNHH Lạc Việt ... cá nhân sản phẩm máy tính cơng ty TNHH Lạc Việt 2.1 Mục tiêu chung in ̣c k Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn mua khách hàng cá h nhân sản phẩm máy tính cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty TNHH lạc việt , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty TNHH lạc việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay