Nâng cao sự thỏa mãn trong công việc của công nhân tại công ty cổ phần dệt may huế

154 4 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp cho phép tơi gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo Hoàng Quang Thành giành nhiều thời gian bảo giúp đỡ cho tơi q trình tơi thực đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành càm ơn quý thầy giáo trường Đại Học Kinh Tế Huế quý thầy giáo khoa Quản Trị Kinh Doanh nhiệt tình giảng dạy quan tâm Đ bảo cho thời gian vừa qua.Tôi vô cảm ơn quan tâm giúp đỡ ại tạo điều kiện thuận lợi Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Dệt may Huế phòng ban chức khác giúp đỡ cho tơi để tơi hồn thành đề tài khóa luận tốt ho nghiệp ̣c k Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè bên cạnh tạo điều kiện cho thực tốt đề tài tốt nghiệp in Do thời gian thực tập ngắn với hạn chế sinh viên với nghiệp vụ h chuyên mơn chưa cao khóa luận tối nghiệp khơng tránh khỏi thiếu tê sót định Tơi mong nhận bảo đóng góp ý kiến thầy giáo ́H để tơi điều kiện bổ sung nâng cao ý thức phục vụ tốt cho công tác ́ uê thực tế sau thân Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Thơm SVTH: Phạm Thị Thơm i Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT : Cán công nhân viên CĐ : Cao đẳng C-TPAT : Đảm bảo an ninh hàng hóa ĐH : Đại học FOB : Free On Broad HĐQT : Hội đồng quản trị KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm P.TGĐ : Phó tổng giám đốc GĐ Đ : Giám đốc GĐNM : Giám đốc nhà máy TPKHXNK : Trưởng phòng kế hoạch xuất nhập ại CBCNV : Trưởng phòng điều hành : Giám đốc xí nghiệp ̣c k GĐCN ho TPĐH : Ban kiểm soát LĐ : Lao động LĐGT : Lao động gián tiếp LĐTT : Lao động trực tiếp LĐPT : Lao động phổ thông QA : Quality Assuranue:Đảm bảo chất lượng SCR :Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp SL : Số lượng TQM : Total Quality Management(quản lý chất lượng toàn diện) h ́H tê ́ uê SVTH: Phạm Thị Thơm in BKS ii Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH VẼ viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 ại Qui trình phương pháp nghiên cứu .3 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ho CHƯƠNG :TỔNG QUAN VỀ SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆCCỦA ̣c k CÔNG NHÂN .8 1.1 Lí luận chung thỏa mãn công việc công nhân in 1.1.1 Một số khái niệm h 1.1.2 Vai trò việc nâng cao thỏa mãn công việc công nhân 11 tê 1.1.4.Một số đặc điểm lao động ngành dệt may 18 ́H 1.2.Mơ hình nghiên cứu thỏa mãn công việc .19 ́ 1.2.1 Một số mơ hình lí thuyết thỏa mãn 19 1.3 Một số vấn đề thực tiễn nâng cao thỏa mãn công việc công nhân ngành Dệt may .26 1.3.1.Tình hình chung ngành Dệt may Việt Nam vấn đề đặt .26 1.3.2 Kinh nghiệm thực tiễn học Công ty cổ phần Dệt may Huế việc nâng cao thỏa mãn công việc công nhân 29 CHƯƠNG :ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA CÔNG NHÂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 32 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần Dệt may Huế 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 SVTH: Phạm Thị Thơm iii Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành 2.1.2 cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phận 32 2.1.3.Đặc điểm nguồn lực chủ yếu Công ty .35 2.2 Tình hình thực biện pháp nâng cao thỏa mãn người lao động Công ty 44 2.2.1.Các sách tiền lương 44 2.2.2.Các sách đào tạo thăng tiến 47 2.2.3.Các sách điều kiện làm việc 48 2.2.4.Các sách phân cơng, bố trí, xếp cơng việc 49 2.2.5.Các sách phúc lợi 49 2.3.Mức độ thỏa mãn công nhân công việc qua ý kiến đánh giá đối Đ tượng điều tra .50 ại 2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra 50 2.3.2 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 53 ho 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 56 ̣c k 2.3.4.Đánh giá công nhân mức độ thỏa mãn công việc 60 2.3.5 Phân tích hồi qui: Mức độ tác động yếu tố đến thỏa mãn 65 in 2.3.6.Mức độ đánh giá công nhân yếu tố ảnh hưởng 69 h 2.3.7.Sự khác biệt đánh giá nhóm đối tượng điều tra 76 tê 2.3.8.Đánh giá chung mức độ thỏa mãn công việc công nhân Công ty ́H cổ phần Dệt may Huế 84 ́ uê CHƯƠNG 3:ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA CÔNG NHÂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 86 3.1.Định hướng mục tiêu phát triển Công ty .86 3.1.1.Định hướng phát triển ngành dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế 86 3.1.2.Định hướng mục tiêu phát triển Công ty Dệt may Huế năm tới 87 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao thỏa mãn công việc công nhân Công ty cổ phần Dệt may Huế 88 3.2.1 Giải pháp nâng cao thỏa mãn hội đào tạo thăng tiến 88 SVTH: Phạm Thị Thơm iv Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành 3.2.2 Giải pháp nâng cao thỏa mãn tiền lương 88 3.2.3 Giải pháp nâng cao thỏa mãn điều kiện làm việc 90 3.2.4 Giải pháp nâng cao thỏa mãn cấp .91 3.2.5.Giải pháp nâng cao thỏa mãn đồng nghiệp 92 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 1.KẾT LUẬN 92 2.KIẾN NGHỊ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC .97 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phạm Thị Thơm v Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các yếu tố bậc thang nhu cầu Maslow 20 Bảng 1.2 Thuyết hai nhân tố Herzberg .21 Bảng 1.3: Bảng mã hóa liệu biến .25 Bảng 2.1 Tình hình lao động Cơng ty qua năm 2015-2017 .36 Bảng 2.2: Tình hình nguồn vốn tài sản cơng ty qua năm 2015-2017 40 Bảng2.3 : Một số tiêu kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2015-2017 42 cấu mẫu điều tra 51 Bảng 2.5 : Hệ số Cronbach’s Alpha 53 Bảng 2.6: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo thành phần thỏa mãn .55 Bảng 2.7: Kết EFA thang đo nhân tố thành phần thỏa mãn công việc 57 Bảng 2.8: Kết EFA thang đo thỏa mãn công việc 59 Bảng 2.9: Kết thống kê mô tả mức độ thỏa mãn theo yếu tố “Tiền lương” 60 Bảng 2.10: Kết thống kê mô tả mức độ thỏa mãn theo“Cơ hội đào tạo thăng tiến” ại Đ Bảng 2.4: in ̣c k ho 61 h Kết thống kê mô tả mức độ thỏa mãn theo “Cấp trên” .62 Bảng 2.12: Kết thống kê mô tả mức độ thỏa mãn công việc theo“Đồng nghiệp” 63 Bảng 2.13: Kết thống kê mô tả mức độ thỏa mãn công việc theo “Đặc điểm công ́H tê Bảng 2.11: Bảng 2.14: ́ uê việc” 63 Kết thống kê mô tả mức độ thỏa mãn công việc theo“Điều kiện làm việc” 64 Bảng 2.15: Kết thống kê mô tả mức độ thỏa mãn công việc theo “Phúc lợi” .64 Bảng 2.16: Ma trận tương quan biến .65 Bảng 2.17: Kết phân tích One –sample T-test .69 Bảng 2.18: Kết phân tích One –sample T-test .70 Bảng 2.19: Kết phân tích One –sample T-test .71 Bảng 2.20: Kết phân tích One –sample T-test .72 Bảng 2.21: Kết phân tích One –sample T-test .73 SVTH: Phạm Thị Thơm vi Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành Bảng 2.22: Kết phân tích One –sample T-test .74 Bảng 2.23: Kết phân tích One –sample T-test .75 Bảng 2.24: Kiểm định phương sai nhân tố tiền lương theo đặc điểm 76 Bảng 2.25: Kết kiểm định ANOVA nhân tố tiền lươngtheo đặc điểm 76 Bảng 2.26: Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố tiền lương theo giới tính 77 Bảng 2.27: Kiểm định phương sai nhân tố đào tạo thăng tiến theotừng đặc điểm 77 Bảng 2.28: Kết kiểm định ANOVA nhân tố đào tạo thăng tiến theo đặc điểm .78 Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố trình độ học Đ Bảng 2.29: ại vấn 79 Kiểm định phương sai nhân tố đồng nghiệp theo đặc điểm .79 Bảng 2.31: Kết kiểm định ANOVA nhân tố lãnh đạo đồng nghiệp theo ho Bảng 2.30: Bảng 2.32: ̣c k đặc điểm 80 Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố đồng nghiệp in theo đặc điểm phận làm việc .80 h Bảng 2.33: Kiểm định phương sai nhân tố đặc điểm công việc theo đặc điểm tê 81 ́H Bảng 2.34: Kết kiểm định ANOVA nhân tố đặc điểm công việc theo đặc Bảng 2.35: ́ uê điểm 81 Kết kiểm định Independent- sample T- test yếu tố đặc điểm cơng việc theo đặc điểm trình độ học vấn .82 Bảng 2.36: Kiểm định phương sai nhân tố điều kiện làm việc theo đặc điểm 82 Bảng 2.37: Kết kiểm định ANOVA nhân tố điều kiện làm việc theo đặc điểm 83 Bảng 2.38: Kết kiểm định Independent- sample T- test yếu tố điều kiện làm việc theo đặc điểm trình độ học vấn 84 SVTH: Phạm Thị Thơm vii Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc 12 Hình1.2: Mơ hình kỳ vọng Victor Vroom(1964) .22 Hình 1.3 : Mơ hình nghiên cứu Trần Kim Dung 23 Hình 1.4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 Hình 1.5 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty cổ phần Dệt may Huế 33 Hình 2.1: Mơ hình hiệu chỉnh mối quan hệ thành phần thỏa mãn công việc với thỏa mãn công nhân 59 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phạm Thị Thơm viii Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành PHẦN I:ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Bước sang kỷ 21 xu quốc tế hóa ngày mạnh mẽ,sự phân công lao động xã hội ngày sâu sắc Hầu hết tất quốc gia giới mở cửa kinh tế để tận dụng triệt để hiệu lợi so sánh nước Nước ta giai đoạn đầu q trình thực sách phát triển cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Đảng Nhà nước chuyển kinh tế từ tập trung ưu tiên phát triển tư liệu sản xuất(công nghiệp nặng) sang thực đồng thời chương trình kinh tế: Lương thực, xuất khẩu, hàng tiêu dùng (công nghiệp nhẹ) thực sách mở cửa kinh tế Từ điều kiện thuận lợi nói giúp cho Đ ngành dệt may điều kiện phát triển cách nhanh chóng ại Ngành dệt may tồn giới nói chung ngành dệt may nước Việt Nam nói riêng với đặc điểm vốn,nguồn lao động,cơ sở vật chất phù ho hợp với điều kiện kinh tế đất nước ta dân số đông trẻnhưng chất ̣c k lượng chưa cao, khơng đồng đều,khả để đầu tư vốn lâu dài không lớn.Một báo cáo Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho thấy, Việt in Nam lực lượng lao động hiệu dồi mức lương tương đối thấp Đây yếu h tố giúp thu hút nguồn vốn đầu tư nước (FDI) lớn, đặc biệt lĩnh vực sản tê xuất hàng xuất cần nhiều lao động Kể từ năm 2012, sản xuất công nghiệp hấp ́H thụ trung bình 400.000 lao động năm Đặc điểm thể rõ ràng ́ uê phát triển nghành dệt may đất nước ta thời gian qua ngành Dệt may ngành tốc độ tăng trưởng cao (gấp 2-3 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP), kim ngạch xuất qua năm không ngừng tăng lên, ngành đóng vai trò chủ lực xuất Công ty cổ phần Dệt may Huế thành viên Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thành lập từ năm 1988 Chính thức từ năm 2005, cơng ty hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần Đến nay, Cơng ty hồn thiện mơ hình sản xuất khép kín từ sợi, dệt nhuộm đến may mặc Nhà máy Sợi công ty trang bị đồng 03 dây chuyền thiết bị nhập từ Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản với 60.000 cọc sợi, sản lượng 12.000 sợi/năm Nhà máy Dệt Nhuộm công ty trang bị đồng thiết SVTH: Phạm Thị Thơm Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành bị dệt kim, nhuộm, hoàn tất nhập từ Đức, Thụy Sĩ, Đài Loan, với sản lượng vải dệt kim 1.200 tấn/năm Và nhà máy May công ty với 50chuyền may, trang bị máy may đại nhập từ Nhật Bản, Đài Loan, với sản lượng đạt 10 triệu sản phẩm/năm Năm 2012, doanh thu Công ty đạt 1.171 tỷ đồng, tăng 14% so với thực năm 2011 Tuy nhiên,ngành Dệt may gặp nhiều hạn chế khó khăn: tình hình biến động lao động Biến động lao động khó khăn lớn ngành dệt may theo nhìn nhận nhiều doanh nghiệp nhiều góc độ khía cạnh khác hoạt động lĩnh vực này.Thực tế cho thấy viêc thiếu hụt số lượng lớn lao động nỗi lo chung nhiều doanh nghiệp nay,tuy Đ nhiên với tính chất sản xuất sử dụng nhiều lao động ngành dệt may phải ại đối mặt với khó khăn áp lực tăng lên nhiều Doanh nghiệp trọng đến vấn đề tuyển chọn người việc mà cần phải ho trọng đến việc giữ chân người lao động mình.Hiện với cạnh tranh ̣c k nhiều mặt: mức lương,điềukiện làm việc,chế độ ưu đãi để thu hút người lao động doanh nghiệp với nhau,việc giữ chân người lao động làm ổn định tình hình in nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vấn đề quan trọng cần h ưu tiên đặt lên hàng đầu tê Nhận thức tầm quan trọng vấn đề chọ đề tàiNâng ́H cao thỏa mãn công việc công nhân Công ty cổ phần Dệt may ́ uê Huế” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1.Mục tiêu tổng quát Trên sở tìm hiểu,phân tích, đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng,đề xuất giải pháp nhằm nâng cao thỏa mãn công việc công nhân Công ty cổ phần Dệt may Huế 2.2 Mục tiêu cụ thể -Hệ thống hóa vấn đề lí luận thực tiễn thỏa mãn công việc người lao động SVTH: Phạm Thị Thơm Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Variance Proportions Index (Constant) TL DKLV CT 4.891 1.000 00 00 00 00 040 11.113 02 59 00 00 032 12.319 13 17 01 07 028 13.130 01 04 79 12 008 24.182 84 21 20 82 a Dependent Variable: STM Residuals Statisticsa Minimu Maximu Mean m m 3.0401 5.0253 4.1063 1.36066 00000 1.52453 Đ Std Deviation 46229 Residual ại Predicted Value ho N 160 45011 160 1.988 000 1.000 160 ̣c k Std Predicted -2.306 Value Std Residual -3.344 a Dependent Variable: STM 000 987 160 2.985 DN 00 40 58 02 00 in h E PHÂN TÍCH ONE SAM PLE T-TEST 1Tiền lương One-Sample Statistics N Mean Std Deviation tien luong phu hop 160 3.21 1.116 voi ket qua lam viec a/c co the song chu yeu dua vao thu nhap 160 3.23 1.011 cty tra cong bang giua 160 3.27 1.086 cc nhan vien tl ngang bang voi cac 160 3.14 1.057 dn khac tl tra day du va dung 160 3.13 995 tg chinh sach thuong cong bang va phu 160 3.15 998 hop a/c biet ro chinh sach 160 3.10 940 thuong ́H tê Std Error Mean ́ uê 088 SVTH: Phạm Thị Thơm 080 086 084 079 079 074 Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành One-Sample Test Test Value = df Sig (2Mean tailed) Difference T 159 021 206 03 38 2.894 159 004 231 07 39 3.131 159 002 269 10 44 159 087 144 -.02 31 Đ 2.337 ại tien luong phu hop voi ket qua lam viec a/c co the song chu yeu dua vao thu nhap cty tra cong bang giua cc nhan vien tl ngang bang voi cac dn khac tl tra day du va dung tg chinh sach thuong cong bang va phu hop a/c biet ro chinh sach thuong 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 1.720 1.589 159 ho 114 125 -.03 28 1.901 ̣c k 059 150 -.01 31 1.346 159 180 100 -.05 25 159 h in ́H tê hội đào tạo thăng tiến co nhieu co hoi thang tien lam tai cty a/c duoc dao tao va phat trien nghe nghiep co nhieu co hoi de a/c phat trien ca nhan a/c duoc tham gia dong gop y kien SVTH: Phạm Thị Thơm Std Error Mean ́ uê One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 160 3.40 960 076 160 3.47 945 075 160 3.48 904 071 160 3.44 895 071 Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành One-Sample Test Test Value = df Sig (2Mean tailed) Difference T 5.273 159 000 400 25 55 6.278 159 000 469 32 62 6.734 159 000 481 34 62 6.183 159 000 438 30 58 ại Đ co nhieu co hoi thang tien lam tai cty a/c duoc dao tao va phat trien nghe nghiep co nhieu co hoi de a/c phat trien ca nhan a/c duoc tham gia dong gop y kien 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ho Cấp 3.56 783 tê 062 160 3.66 808 160 3.59 160 3.63 689 054 160 3.58 714 056 ́H 713 064 056 ́ uê SVTH: Phạm Thị Thơm 160 Std Error Mean h cap tren quan tam cap duoi cap tren co tam nhin, nang luc va co tai lanh dao cap tren nhan tai nang cua a/c nguoi lao dong duoc doi xu cong bang a/c nhan duoc su giup cap tren cv in ̣c k One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành One-Sample Test Test Value = df Sig (2Mean tailed) Difference T 9.092 159 000 563 44 68 10.373 159 000 663 54 79 10.426 159 000 587 48 70 159 000 625 52 73 159 000 575 46 69 Đ cap tren quan tam cap duoi cap tren co tam nhin, nang luc va co tai lanh dao cap tren nhan tai nang cua a/c nguoi lao dong duoc doi xu cong bang a/c nhan duoc su giup cap tren cv 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 11.473 ại ̣c k ho 10.184 Đồng nghiệp in One-Sample Statistics N Mean Std Deviation h Std Error Mean 3.08 160 3.15 851 067 ́H 833 066 ́ uê T dong nghiep ho tro giup dong nghiep cua a/c co thai than thien 160 tê dong nghiep ho tro giup dong nghiep cua a/c co thai than thien One-Sample Test Test Value = df Sig (2Mean tailed) Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 1.115 159 267 075 -.06 21 2.277 159 024 150 02 28 SVTH: Phạm Thị Thơm Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành Đặc điểm công việc One-Sample Statistics N Mean Std Deviation cv phu hop trinh a/c phan chia cong viec hop ly cv a/c co nhieu thach thuc Đ 160 3.85 892 070 160 3.86 944 075 160 3.93 962 076 T ại One-Sample Test Test Value = df Sig (2Mean tailed) Difference ho 12.059 000 850 71 99 159 000 856 71 1.00 925 77 1.08 12.164 159 in 11.473 000 h tê ́H Điều kiện làm việc SVTH: Phạm Thị Thơm ́ uê One-Sample Statistics N Mean Std Deviation moi truong lam viec dam bao co du may moc thiet bi phuc vu ap luc cong viec khong qua nang ne a/c khong lo lang mat viec 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 159 ̣c k cv phu hop trinh a/c phan chia cong viec hop ly cv a/c co nhieu thach thuc Std Error Mean Std Error Mean 160 3.78 925 073 160 3.64 908 072 160 3.49 978 077 160 3.64 914 072 Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành One-Sample Test Test Value = df Sig (2Mean tailed) Difference T moi truong lam 10.604 viec dam bao co du may moc 8.885 thiet bi phuc vu ap luc cong viec 6.307 khong qua nang ne a/c khong lo lang 8.914 mat viec 159 000 775 63 92 159 000 638 50 78 159 000 487 33 64 159 000 644 50 79 ại Đ 7:Phúc lợi 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ho One-Sample Statistics N Mean Std Deviation ̣c k chinh sach phuc loi ro rang va phu hop cs phuc loi the hien qtam phuc loi the hien day du Std Error Mean 889 070 160 847 067 796 063 160 3.70 in 3.66 h 3.71 ́H tê 160 chinh sach phuc loi ro rang va phu hop cs phuc loi the hien qtam phuc loi the hien day du ́ uê T One-Sample Test Test Value = df Sig (2Mean tailed) Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 9.962 159 000 700 56 84 9.799 159 000 656 52 79 11.321 159 000 712 59 84 SVTH: Phạm Thị Thơm Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành F: KIỂM ĐỊNH Independent Sample T-Test :Giới tính Group Statistics gioi tinh N Mean Std Deviation Std Error Mean nam 63 4.1270 64738 08156 nu 97 4.0928 64683 06568 STM ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phạm Thị Thơm Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành ̣c k ho Equal variances S assumed T Equal variances not M assumed ại Đ Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig t df Sig (2Mean Std 95% Confidence tailed) Differenc Error Interval of the e Diffe Difference rence Lower Upper 104 553 458 327 158 744 03420 -.17259 24099 70 104 327 132.491 744 03420 -.17293 24133 72 h in :Độ tuổi Group Statistics N Mean Std Deviation tê tuoi Std Error Mean 58 4.2586 62996 08272 tu 30 den 45 tuoi 67 4.1045 61876 07559 ́ uê ́H duoi 30 tuoi STM SVTH: Phạm Thị Thơm Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig t df Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error 95% Confidence Interval of the Difference Lower Đ 106 Equal variances not assumed 746 ại Equal variances assumed STM Upper 1.377 123 171 15414 11191 -.06738 37566 1.376 119.800 172 15414 11206 -.06772 37601 ̣c k ho :Thời gian làm việc Group Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean duoi nam 31 4.1129 67958 tu den nam 56 4.3125 62204 in thoi gian lam viec Difference 12206 h STM 08312 tê Independent Samples Test ́H Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means F Sig t uê Variances df Sig (2-tailed) Std Error 95% Confidence Interval of the Difference Difference Difference ́ Mean Lower Equal variances assumed 360 550 Upper -1.387 85 169 -.19960 14393 -.48577 08658 -1.352 57.531 182 -.19960 14767 -.49525 09605 STM Equal variances not assumed SVTH: Phạm Thị Thơm Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành Group Statistics thoi gian lam viec N Mean Std Deviation Std Error Mean tu den nam 37 3.9189 64024 10526 tren nam 36 3.9722 58486 09748 STM Đ Independent Samples Test ại Levene's Test for Equality of F ho Variances t-test for Equality of Means Sig t df Sig (2-tailed) ̣c k 1.393 assumed 242 Equal variances not 95% Confidence Interval of the Difference Difference Difference 71 -.372 70.723 -.05330 14364 -.33971 23310 711 -.05330 14346 -.33937 23276 ́H uê :Bộ phận làm việc Group Statistics ́ bo phan lam viec N Mean Std Deviation Std Error Mean nha may may 34 4.1912 53675 09205 nha may soi 48 4.0625 69669 10056 STM SVTH: Phạm Thị Thơm Upper 712 tê assumed -.371 h STM Std Error Lower in Equal variances Mean Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig df Sig (2-tailed) Mean Std Error 95% Confidence Interval of the Difference Difference Difference Lower 1.496 assumed STM ại Đ Equal variances 225 903 ho Equal variances not 944 assumed N Mean Upper 80 369 12868 14247 -.15486 41221 79.382 348 12868 13633 -.14266 40001 ̣c k Group Statistics bo phan lam viec t Std Deviation 51 4.0882 66862 bo phan khac 27 4.1111 65535 09363 in nha may det Std Error Mean STM 12612 h tê ́H Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means F Sig t uê Variances df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference ́ Std Error Difference Lower Equal variances assumed 037 849 Upper -.145 76 885 -.02288 15806 -.33768 29193 -.146 54.021 885 -.02288 15708 -.33779 29204 STM Equal variances not assumed SVTH: Phạm Thị Thơm Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Quang Thành 5: Trình độ học vấn Group Statistics N Mean Std Deviation dai hoc 25 Đ trinh hoc van 4.0800 65638 cao dang 29 4.2586 68947 13128 ại STM Std Error Mean 12803 ho Independent Samples Test Variances F t-test for Equality of Means ̣c k Levene's Test for Equality of Sig t df Sig (2-tailed) in Mean Std Error 95% Confidence Interval of the Difference Difference Difference h Lower 081 777 -.970 52 -.974 51.462 STM Equal variances not assumed 336 -.17862 18405 -.54795 19071 ́H assumed tê Equal variances -.17862 18337 -.54668 18943 335 ́ uê Group Statistics trinh hoc van trung cap STM tot nghiep trung hoc thong SVTH: Phạm Thị Thơm N Mean Std Deviation Upper Std Error Mean 35 4.0286 67457 11402 71 4.0915 61126 07254 Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig t df Sig (2-tailed) Đ 000 984 -.482 ho assumed STM Equal variances not -.466 Difference Mean Std Deviation 631 -.06298 13066 -.32209 19613 62.149 643 -.06298 13514 -.33311 20716 Std Error Mean ́H 2.8333 57735 33333 27 4.2037 60858 11712 ́ uê SVTH: Phạm Thị Thơm Upper 104 tê N STM tu den 4,5 trieu/ thang Difference h Group Statistics duoi trieu/thang Difference in 6: Thu nhập thu nhap hien tai 95% Confidence Interval of the ̣c k assumed Std Error Lower ại Equal variances Mean Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig t df Sig (2-tailed) 145 707 STM Equal variances not Difference Difference Std Deviation -1.37037 36905 -2.12633 -.61442 2.521 041 -1.37037 35331 -2.62571 -.11503 4.1901 67805 5,5 trieu/thang 59 4.0254 55261 08047 07194 ́ uê ́H 71 Std Error Mean tê tu 4,5 den 5,5 trieu/thang STM SVTH: Phạm Thị Thơm Upper 001 h Mean Difference in N 95% Confidence Interval of the 28 ̣c k Group Statistics thu nhap hien tai -3.713 -3.879 assumed Std Error Lower ho assumed ại Đ Equal variances Mean Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Quang Thành Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig t df STM Equal variances not 019 1.498 Std Error 95% Confidence Interval of the tailed) Difference Difference Difference Lower 137 16472 10999 -.05291 38234 1.526 127.959 129 16472 10794 -.04886 37830 h in ́ uê ́H tê SVTH: Phạm Thị Thơm Upper 128 ̣c k assumed 5.667 Mean ho assumed ại Đ Equal variances Sig (2- Niên khóa: 2014 - 2018 ... việc nâng cao thỏa mãn công việc công nhân 29 CHƯƠNG :ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA CÔNG NHÂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 32 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần Dệt may Huế. .. trạng yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc công nhân công ty cổ phần Dệt may Huế - Đề xuất giải pháp nâng cao thỏa mãn công việc cho công nhân Công ty cổ phần Dệt may Huế Đối tượng phạm vi nghiên... quan thỏa mãn công việc công nhân ́H Chương 2: Đánh giá mức độ thỏa mãn công việc công nhân Công ty ́ uê cổ phần Dệt may Huế Chương 3: Định hướng giải pháp nâng cao thỏa mãn công việc công nhân Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao sự thỏa mãn trong công việc của công nhân tại công ty cổ phần dệt may huế , Nâng cao sự thỏa mãn trong công việc của công nhân tại công ty cổ phần dệt may huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay