Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng viễn thông mobifone trong cung cấp dịch vụ di động tại thành phố đông hà

131 3 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

H TẾ H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Ọ C KI N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẠI H NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG VIỄN THÔNG MOBIFONE TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ TR Ư Ờ N G Đ DI DỘNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG THÁI THỊ QUỲNH CHÂU Niên khóa: 2014-2018 TẾ H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KI N H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG VIỄN THÔNG MOBIFONE TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ DI DỘNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG Sinh viên thực hiện: THÁI THỊ QUỲNH CHÂU Lớp: K48B Marketing Niên khóa: 2014 - 2018 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Huế, 04/2018 Lời Cảm Ơn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Sau trình học tập nghiên cứu nghiêm túc, hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh mạng viễn thông MobiFone cung cấp dịch vụ di động Thành phố Đơng Hà” Bài khóa luận hồn thành thời điểm đánh dấu kết thúc năm học tập rèn luyện mái trường Đại học kinh tế - Đại Học Huế với giảng dạy, giúp đỡ thầy cô bạn bè Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý thầy cô trường Đại học kinh tế - Đại Học Huế tận tình giảng dạy, truyền dạy kiến thức cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Phát tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ để tơi hồn thành tốt khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn đến ban lãnh đạo, anh chị nhân viên MobiFone tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện, truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho thời gian thực tập cơng ty Cuối cùng, tơi xin kính chúc q thầy cô trường Đại học kinh tế - Đại Học Huế tập thể cán nhân viên MobiFone tỉnh Quảng Trị lời chúc sức khỏe thành công! Tôi xin chân thành cám ơn! Sinh viên thực Thái Thị Quỳnh Châu GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu : H U Ế Phương pháp nghiên cứu .3 TẾ 4.1 Phương pháp thu thập thông tin,dữ liệu 4.2 Quy trình nghiên cứu KI N H 4.3 Phương pháp thiết kế mẫu 4.4 Phương pháp xử lí phân tích số liệu Ọ C 5.Kết cấu đề tài H PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẠI CHƯƠNG : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC G Đ CẠNH TRANHNÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỐI VỚI DOANH Ờ N NGHIỆP VIỄN THÔNG Ư 1.1 Cạnh tranh TR 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Vai trò cạnh tranh 1.1.3 Các loại hình cạnh tranh .10 1.1.4 Các công cụ cạnh tranh doanh nghiệp thị trường 12 1.2 Năng lực cạnh tranh 15 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh .15 1.2.2 Các cấp độ lực cạnh tranh 16 1.3 Cạnh tranh dịch vụ viễn thông .17 1.3.1 Một số khái niệm 17 1.3.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông 23 SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp 1.3.3 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngành Viễn thông 24 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng lực cạnh tranh 25 1.4.1 Yếu tố bên 25 1.4.2 Các nhân tố bên 27 1.6 Mơ hình tác lực cạnh tranh Micheal Porter 29 1.7 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 33 1.7.1 Chỉ tiêu định lượng 33 1.7.1.1 Sản lượng, doanh thu 33 1.7.1.2 Thị phần doanh nghiệp - thị phần đối thủ cạnh tranh 33 H U Ế 1.7.1.3 Nhóm tiêu đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 34 1.7.2 Mơ hình nghiên cứu nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 34 TẾ 1.6.3 Xây dựng điều chỉnh thang đo 39 KI N H 1.7 Một số học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh giới nước .41 Ọ C 1.7.1.Doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Singapore - Starhub .41 H 1.7.2 Kinh nghiệm tăng cường lực cạnh tranh Tập đồn Viễn thơng Qn ẠI đội (Viettel) 43 G Đ 1.4.3 Bài học vận dụng MobiFone thành phố Đông 45 Ờ N CHƯƠNG : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA Ư MẠNG VIỄN THÔNG MOBIFONE TRONG .47 TR CUNG CẤP DỊCH VỤ DI ĐỘNG 47 2.1 Giới thiệu khái quát đơn vị 47 2.1.1 Khái quát Tổng công ty Viễn thông MobiFone MobiFone Quảng Trị .47 2.1.1.1 Tổng công ty Viễn thông MobiFone 47 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức chức kinh doanh 49 2.1.1.3 Giới thiệu dịch vụ cung cấp 52 2.1.2 Công ty MobiFone Quảng Trị 52 2.1.2.1 Giới thiệu Công ty MobiFone Quảng Trị 52 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng lực cạnh tranh 56 2.1.3.1 Yếu tố bên .56 SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp 2.1.3.2 Các yếu tố bên 58 2.1.4 Mơ hình tác lực cạnh tranh Micheal Porter .62 2.1.4.1 Áp lực cạnh tranh nội ngành 62 2.1.4.2 Áp lực từ phía khách hàng 64 2.1.4.3 Áp lực từ phía nhà cung cấp .65 2.1.4.4 Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn 66 2.1.4.5 Áp lực từ sản phẩm thay .67 2.2 Đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động MobiFone thành phố Đông qua tiêu đánh giá 68 H U Ế 2.2.1 Đánh giá qua tiêu định lượng 68 TẾ 2.2.1.1 Cạnh tranh giá 68 2.2.1.2 Cạnh tranh hệ thống kênh phân phố 70 KI N H 2.3 Đánh giá khách hàng dịch vụ điện thoại di động MobiFone Thành phố Đông qua khảo sát khách hàng 74 Ọ C 2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra 74 H 2.3.2 Kiểm định phù hợp thang đo 78 ẠI 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 81 G Đ 2.3.3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập 81 N 2.3.3.2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo đặt tên nhóm nhân tố 84 Ư Ờ 2.3.4 Đánh giá khách hàng lực cạnh tranh mạng MobiFone số TR yếu tố kiểm định One sample t-test 86 CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MOBIFONE THÀNH PHỐ ĐÔNG .94 3.1 Định hướng phát triển 94 3.1.1 Định hướng tổ chức máy, chế sách quản lý điều hành 94 3.1.2 Định hướng kinh doanh 94 3.1.3 Định hướng kỹ thuật 95 3.2 Các giải pháp 95 3.2.1 Giải pháp chung 95 3.2.2 Giải pháp cụ thể cho nhóm yếu tố .96 SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .99 Kết luận 99 Kiến nghị 99 2.1 Đối với Bộ TT&TT 99 2.2 Đối với tỉnh Quảng Trị 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế PHỤ LỤC 102 SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT : Thị trường viễn thông NLCT : Năng lực cạnh tranh KH : Khách hàng LTCT : Lợi cạnh tranh DN : Doanh nghiệp DVVT : Dịch vụ viễn thông VNPT : Tập đồn Bưu Chính Viễn Thơng GMS : Hệ thống thơng tin di động tồn cầu CBCNV : Cán công nhân viên ĐTDĐ : Điện thoại di động CSKH : Chăm sóc khách hàng BTS : Trạm thu, phát sóng điện thoại di động BCVT : Bưu viễn thông SXKD : Sản xuất kinh doanh Ọ C KI N H TẾ H U Ế TTVT : Thuê bao H TB Đ G 3G ẠI 2G Ờ N 4G TR Ư TDMA : Công nghệ truyền thông không dây hệ hai : Công nghệ truyền thông không dây hệ ba : Công nghệ truyền thông không dây hệ bốn : Chuẩn đa truy cập phân chia thời gian CDMA : Chuẩn đa truy cập mã hóa DVVT : Dịch vụ viễn thơng CNTT : Cơng nghệ thông tin BỘ TT&TT : Bộ Thông tin Truyền thông WTO : Tổ chức thương mại giới OTT : Over the top SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng : Các thang đo nghiên cứu .39 Bảng 2: Tình hình hoạt động MobiFone năm 2015-2017 55 Bảng 3: Tình hình lao động MobiFone Quảng Trị năm 2017 .59 Bảng 4: Số lượng trạm BTS MobiFone tỉnh Quảng Trị 60 Bảng 5: Số lượng trạm BTS mạng địa bàn Tỉnh Quảng Trị .61 Bảng 6: Cước thuê bao trả trước dành cho thuê bao học sinh,sinh viên nhà mạng Viettel,MobiFone,Vinaphone 68 Bảng 7: Cước thuê bao trả trước dành cho người có thu nhập 69 Ế Bảng 8: Cước thuê bao trả sau nhà mạng 70 H U Bảng : Kênh phân phối MobiFone đối thủ năm 2017 70 TẾ Bảng 10 : Số lượng thuê bao MobiFone tỉnh Quảng Trị 2015-2017 .72 Bảng 11 : Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo giới tính 74 KI N H Bảng 12 : Kênh thông tin khách hàng biết đến mạng MobiFone 77 Bảng 13 : Tiêu chí lựa chọn mạng di động khách hàng 78 Ọ C Bảng 14: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo nhân tố trước phân tích hồi H quy 79 ẠI Bảng 15: Kiểm định KMO Bartlett EFA KMO and Bartlett’s Test 81 Đ Bảng 16 : Kết phân tích nhân tố .82 N G Bảng 17 : Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố sau chạy EFA 84 Ờ Bảng 18: Kết kiểm định One Sample T-test ý kiến đánh giá khách hàng TR Ư giá cước mạng MobiFone .86 Bảng 19: Kết kiểm định One Sample T-test ý kiến đánh giá khách hàng dịch vụ giá trị gia tăng mạng MobiFone 87 Bảng 20 : Kết kiểm định One Sample T-test ý kiến đánh giá khách hàng chất lượng mạng mạng MobiFone 88 Bảng 21: Kết kiểm định One Sample T-test ý kiến đánh giá khách hàng hệ thống phân phối mạng MobiFone 89 Bảng 22: Kết kiểm định One Sample T-test ý kiến đánh giá khách hàng chương trình khuyến mạng MobiFone 91 Bảng 23: Kết kiểm định One Sample T-test ý kiến đánh giá khách hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng mạng MobiFone 92 SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Nghiên cứu sơ Sơ đồ 1.2 Nghiên cứu thức Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy công ty VMS MobiFone 50 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức máy MobiFone Quảng Trị .53 H U Ế DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ : Thị phần mạng di động tỉnh Quảng Trị 2/2018 .73 TẾ Biểu đồ 2: Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo độ tuổi 75 KI N H Biểu đồ 3: Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo nghề nghiệp 76 Ọ C Biểu đồ 4: Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo thu nhập .77 H DANH MỤC HÌNH ẢNH ẠI Hình 1.1 Mơ hình tác lực cạnh tranh Micheal Porter 30 TR Ư Ờ N G Đ Hình 1.2 Mơ hình đề xuất đánh giá lực cạnh tranh mạng MobiFone 35 SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Anh (chi) biet den mang MobiFone qua quang cao,bao chi,tivi ? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Co Valid Khong Total 114 71.3 71.3 71.3 46 28.8 28.8 100.0 160 100.0 100.0 Anh (chi) biet den mang MobiFone qua ap phich, to roi ? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 36.3 36.3 Khong 102 63.8 63.8 100.0 Total 160 100.0 100.0 Ế 36.3 TẾ Valid 58 H U Co Co 94 Khong 66 160 58.8 Cumulative Percent 58.8 41.3 41.3 100.0 100.0 100.0 Đ ẠI H Total Valid Percent 58.8 Ọ C Valid Percent KI N Frequency H Anh (chi) biet den mang MobiFone qua ban be,dong nghiep,nguoi than ? G Anh (chi) biet den mang MobiFone qua Phuong tien khac ? Percent Valid Percent N Frequency 68 42.5 42.5 42.5 Khong 92 57.5 57.5 100.0 160 100.0 100.0 Ư Ờ Percent Co TR Valid Cumulative Total Tieu chi anh (chi) lua chon mang dien thoai di dong la gia goi cuoc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Co Valid 52 32.5 32.5 32.5 Khong 108 67.5 67.5 100.0 Total 160 100.0 100.0 SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 107 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Tieu chi anh (chi) lua chon mang dien thoai di dong la chat luong mang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Co Valid 33 20.6 20.6 20.6 Khong 127 79.4 79.4 100.0 Total 160 100.0 100.0 Tieu chi anh (chi) lua chon mang dien thoai di dong la thich thuong hieu Frequency Cumulative Percent 11.9 11.9 11.9 Khong 141 88.1 88.1 100.0 Total 160 100.0 100.0 Ế 19 TẾ Valid Valid Percent H U Co Percent 13 Percent 8.1 8.1 8.1 100.0 Khong 147 91.9 91.9 Total 160 100.0 100.0 H Cumulative Đ ẠI Valid Valid Percent Ọ C Co Percent KI N Frequency H Tieu chi anh (chi) lua chon mang dien thoai di dong la vung phu song G Tieu chi anh (chi) lua chon mang dien thoai di dong la chuong trinh khuyen mai Cumulative Percent 10.0 10.0 10.0 144 90.0 90.0 100.0 Total 160 100.0 100.0 Khong TR Valid Valid Percent 16 Ờ Co Percent Ư N Frequency Tieu chi anh (chi) lua chon mang dien thoai di dong la chinh sach KH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Co Valid 10 6.3 6.3 6.3 Khong 150 93.8 93.8 100.0 Total 160 100.0 100.0 SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 108 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Tieu chi anh (chi) lua chon mang dien thoai di dong la goi dich vu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Co Valid 15 9.4 9.4 9.4 Khong 145 90.6 90.6 100.0 Total 160 100.0 100.0 Tieu chi anh (chi) lua chon mang dien thoai di dong la khac Frequency Percent Valid Percent Cumulative 1.3 Khong 158 98.8 Total 160 100.0 1.3 H U Valid 98.8 1.3 100.0 100.0 TẾ Co Ế Percent KI N H Anh (chi) co y dinh chuyen sang mang di dong khac khong ? Co Valid Percent Khong Percent 19.4 19.4 19.4 129 80.6 80.6 100.0 160 100.0 100.0 Đ ẠI Total Cumulative 31 H Valid Percent Ọ C Frequency TR Ư Ờ N G Kiểm định độ tin cậy Crbach’s Alpha Nhóm 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 842 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Gia cuoc cuoc goi re hon,phu hop hon so voi cac mang khac Phi hoa mang dich vu phai chang,phu ho voi Cach tinh cuoc cuoc goi, cuoc tinh nhan hop ly Muc hap dan cua gia cuoc cuoc goi cao hon so voi cac mang khac SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 12.1688 6.292 728 775 11.9438 7.613 522 861 12.0875 6.219 817 736 12.0813 6.717 649 811 109 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Nhóm 2: Dịch vụ giá trị gia tăng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 765 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 2.909 7.4937 3.321 632 644 Ế 7.7437 581 705 583 702 Muc phi su dung gia tri gia tang hop ly KI N H De dang dang ki, su dung TẾ H U Co nhieu dich vu gia tri gia tang 3.043 Ọ C 7.6625 ẠI H Nhóm 3: Chất lượng mạng Đ Reliability Statistics 876 N of Items TR Ư Ờ N G Cronbach's Alpha It xay tinh trang mat song goi hon cac mang khac Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 19.4000 16.229 661 859 Chat luong dam thoai tot hon, tao cam giac thoai mai nghe noi 19.2813 16.493 676 856 Toc ket noi tot hon mang khac 19.3438 16.529 736 846 19.3812 16.590 734 847 19.2188 16.763 680 855 19.3750 16.802 610 867 Cac tin nhan gui va nhan khong bi that lac Trong dam thoai, cuoc goi cua khach hang dam bao khong bi rot mang Phu song sau, rong khap moi noi, o nhung tinh vung sau vung xa hon cac mang khac SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 110 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Nhóm 4: Hệ thống kênh phân phối Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 833 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 7.187 Vi tri cua cac dai ly, cua hang thuan loi, de tim 11.5938 TẾ 678 781 639 799 Kha nang dap ung nhu cau khach hang tai cac diem ban, dai ly tot hon 11.7500 7.132 707 768 7.718 624 805 H U Ế 11.7125 Ọ C So luong cac dai ly, cac cua hang giao dich, ban le rong khap, thuan tien cho khach hang co nhu cau KI N H 7.614 Khach hang nhan biet cua cac cua hang, dai ly mot cach de dang H 11.7063 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 835 TR Ư Ờ N G Đ ẠI Nhóm 5: Chương trình khuyến Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Do chinh xac ve thong tin khuyen mai cao hon 7.9500 3.130 712 755 Nhieu chuong trinh khuyen mai, giam gia hon 7.8563 3.319 699 769 7.8688 3.209 678 789 Cac kenh cung cap thong tin ve dich vu, cac chuong trinh khuyen mai da dang hon SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 111 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Nhóm : Dịch vụ chăm sóc khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 867 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 6.233 12.0063 6.572 762 812 H U TẾ 836 7.277 632 863 6.095 780 805 Ọ C KI N H 705 ẠI H 11.9250 G Đ 11.9250 Ờ N Toc giai quyet van de phat sinh nhanh chong hon,giai quyet van de ngan gon,de hieu KH thuong xuyen nhan duoc thong tin cap nhat lien quan den dich vu ma khach hang su dung Dich vu cham soc khach hang tot hon,day du hon cac mang khac 11.9937 Ế Nhan vien co kha nang tot, hieu ro ve dich vu va nhiet ting, giup khach hang tan tam TR Ư Phân tích nhân tố khám phá EFA 3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .733 Approx Chi-Square 1990.259 Bartlett's Test of Sphericity df 276 Sig .000 Rotated Component Matrixa Component Toc ket noi tot hon mang kha SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 816 112 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp Cac tin nhan gui va nhan khong bi that lac Trong dam thoai, cuoc goi cua khach hang dam bao khong bi rot mang 813 Trong dam thoai, cuoc goi cua khach hang dam bao khong bi rot mang 780 770 H U Ế 765 Ọ C KI N 899 H TẾ 745 Đ ẠI H 857 793 TR Ư Ờ N G It xay tinh trang mat song goi hon cac mang khac Phu song sau, rong khap moi noi, o nhung tinh vung sau vung xa hon cac mang khac Dich vu cham soc khach hang tot hon,day du hon cac mang khac Nhan vien co kha nang tot, hieu ro ve dich vu va nhiet ting, giup khach hang tan tam Toc giai quyet van de phat sinh nhanh chong hon,giai quyet van de ngan gon,de hieu KH thuong xuyen nhan duoc thong tin cap nhat lien quan den dich vu ma khach hang su dung Cach tinh cuoc cuoc goi, cuoc tinh nhan hop ly Gia cuoc cuoc goi re hon, phu hop hon so voi cac mang khac Muc hap dan cua gia cuoc cuoc goi cao hon so voi cac mang khac Phi hoa mang dich vu phai chang, phu hop voi thu nhap cua khach hang SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 744 910 879 767 649 113 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp 809 809 806 845 841 KI N H TẾ H U Ế 784 Ọ C 815 H 818 Đ ẠI 788 787 G Kha nang dap ung nhu cau khach hang tai cac diem ban, dai ly tot hon So luong cac dai ly, cac cua hang giao dich, ban le rong khap, thuan tien cho khach hang co nhu cau Vi tri cua cac dai ly, cua hang thuan loi, de tim Khach hang nhan biet cua cac cua hang, dai ly mot cach de dang Nhieu chuong trinh khuyen mai, giam gia hon Cac kenh cung cap thong tin ve dich vu, cac chuong trinh khuyen mai da dang hon Do chinh xac ve thong tin khuyen mai cao hon Co nhieu dich vu gia tri gia tang De dang dang ki, su dung Muc phi su dung gia tri gia tang hop ly N Extraction Method: Principal Component Analysis Ờ Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization TR Ư a Rotation converged in iterations 3.2.Phân tích độ tin cậy nhóm Nhóm 1: Chất lượng mạng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 833 Nhóm : Dịch vụ chăm sóc khách hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha 867 SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu N of Items 114 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp - Nhóm : Giá cước Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 842 Nhóm 4: Hệ thống kênh phân phối Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 876 H U Ế Nhóm 5: Chương trình khuyến TẾ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items KI N H 835 Ọ C Nhóm 6: Dịch vụ giá trị gia tăng H Reliability Statistics 765 G Ờ N Kiểm định T-test - Nhân tố 1: Giá cước N of Items Đ ẠI Cronbach's Alpha TR Ư One-Sample Statistics N Gia cuoc cuoc goi re hon, phu hop hon so voi cac mang khac Phi hoa mang dich vu phai chang, phu hop voi thu nhap cua khach hang Cach tinh cuoc cuoc goi, cuoc tinh nhan hop ly Muc hap dan cua gia cuoc cuoc goi cao hon so voi cac mang khac SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu Mean Std Deviation Std Error Mean 160 3.9250 1.06724 08437 160 4.1500 96609 07638 160 4.0063 1.00625 07955 160 4.0125 1.04603 08270 115 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower -.889 159 375 -.07500 -.2416 0916 1.964 159 051 15000 -.0008 3008 079 159 937 00625 -.1509 1634 151 159 01250 -.1508 1758 KI N H TẾ H U Ế Gia cuoc cuoc goi re hon, phu hop hon so voi cac mang khac Phi hoa mang dich vu phai chang, phu hop voi thu nhap cua khach hang Cach tinh cuoc cuoc goi, cuoc tinh nhan hop ly Muc hap dan cua gia cuoc cuoc goi cao hon so voi cac mang khac Upper Ọ C 880 H - Nhân tố : Dịch vụ giá trị gia tăng ẠI One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 160 3.7063 1.03764 08203 160 3.9563 94734 07489 160 3.7875 1.03637 08193 TR Ư Ờ N G Co nhieu dich vu gia tri gia tang De dang dang ki, su dung Muc phi su dung gia tri gia tang hop ly Đ N SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 116 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower 159 000 -.29375 -.4558 -.1317 -.584 159 560 -.04375 -.1917 1042 -2.594 159 010 -.21250 -.3743 -.0507 H U Ế -3.581 TẾ Co nhieu dich vu gia tri gia tang De dang dang ki, su dung Muc phi su dung gia tri gia tang hop ly Upper H - Nhân tố 3: Chất lượng mạng KI N One-Sample Statistics Std Error Mean 3.8000 1.09774 08678 160 3.9188 1.03991 08221 160 3.8563 97029 07671 160 3.8188 96395 07621 160 3.9813 99351 07854 160 3.8250 1.06724 08437 TR Ư Ờ N G Đ Std Deviation H 160 ẠI It xay tinh trang mat song goi hon cac mang khac Chat luong dam thoai tot hon, tao cam giac thoai mai nghe noi Toc ket noi tot hon mang khac Cac tin nhan gui va nhan khong bi that lac Trong dam thoai, cuoc goi cua khach hang dam bao khong bi rot mang Phu song sau, rong khap moi noi, o nhung tinh vung sau vung xa hon cac mang khac Mean Ọ C N SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 117 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference 159 022 -.20000 -.3714 -.0286 -.988 159 325 -.08125 -.2436 0811 -1.874 159 063 -.14375 -2.378 159 019 TẾ -.239 159 -2.074 159 Ế -2.305 0077 -.3318 -.0307 H U -.2952 -.18125 H It xay tinh trang mat song goi hon cac mang khac Chat luong dam thoai tot hon, tao cam giac thoai mai nghe noi Toc ket noi tot hon mang khac Cac tin nhan gui va nhan khong bi that lac Trong dam thoai, cuoc goi cua khach hang dam bao khong bi rot mang Phu song sau, rong khap moi noi, o nhung tinh vung sau vung xa hon cac mang khac Upper KI N Lower -.01875 -.1739 1364 040 -.17500 -.3416 -.0084 G Đ ẠI H Ọ C 812 Ư Ờ N - Nhân tố 4: Hệ thống kênh phân phối One-Sample Statistics N Std Deviation Std Error Mean TR So luong cac dai ly, cac cua hang giao dich, ban le rong khap, thuan tien cho khach hang co nhu cau Vi tri cua cac dai ly, cua hang thuan loi, de tim Kha nang dap ung nhu cau khach hang tai cac diem ban, dai ly tot hon Khach hang nhan biet cua cac cua hang, dai ly mot cach de dang Mean SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 160 3.8750 1.11451 08811 160 3.9938 1.06101 08388 160 3.8375 1.09824 08682 160 3.8813 1.05432 08335 118 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower 159 158 -.12500 -.2990 0490 -.075 159 941 -.00625 -.1719 1594 -1.872 159 063 -.16250 -.3340 0090 -1.425 159 -.11875 -.2834 0459 Ế -1.419 Ọ C KI N H TẾ H U So luong cac dai ly, cac cua hang giao dich, ban le rong khap, thuan tien cho khach hang co nhu cau Vi tri cua cac dai ly, cua hang thuan loi, de tim Kha nang dap ung nhu cau khach hang tai cac diem ban, dai ly tot hon Khach hang nhan biet cua cac cua hang, dai ly mot cach de dang Upper H 156 N G Đ ẠI - Nhân tố : Chương trình khuyến N Mean Std Deviation Std Error Mean 160 3.8875 1.00931 07979 160 3.9813 96134 07600 160 3.9688 1.01202 08001 TR Ư Ờ Do chinh xac ve thong tin khuyen mai cao hon Nhieu chuong trinh khuyen mai, giam gia hon Cac kenh cung cap thong tin ve dich vu, cac chuong trinh khuyen mai da dang hon One-Sample Statistics SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 119 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower -1.410 159 161 -.11250 -.2701 0451 -.247 159 805 -.01875 -.1689 1314 -.391 159 697 -.03125 -.1893 1268 Ọ C - Nhân tố : Chương trình khuyến KI N H TẾ H U Ế Do chinh xac ve thong tin khuyen mai cao hon Nhieu chuong trinh khuyen mai, giam gia hon Cac kenh cung cap thong tin ve dich vu, cac chuong trinh khuyen mai da dang hon Upper One-Sample Statistics Std Deviation Std Error Mean 160 3.9563 1.01775 08046 160 3.9438 99209 07843 160 4.0250 89688 07090 160 4.0250 1.03371 08172 TR Ư Ờ N G Đ Nhan vien co kha nang tot, hieu ro ve dich vu va nhiet ting, giup khach hang tan tam Toc giai quyet van de phat sinh nhanh chong hon, giai quyet van de ngan gon,de hieu KH thuong xuyen nhan duoc thong tin cap nhat lien quan den dich vu ma khach hang su dung Dich vu cham soc khach hang tot hon,day du hon cac mang khac Mean ẠI H N SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 120 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference -.544 159 587 -.04375 -.717 159 474 353 159 Upper -.2027 1152 -.2112 0987 02500 -.1150 1650 02500 -.1364 1864 Ế Nhan vien co kha nang tot, hieu ro ve dich vu va nhiet ting, giup khach hang tan tam Toc giai quyet van de phat sinh nhanh chong hon, giai quyet van de ngan gon,de hieu KH thuong xuyen nhan duoc thong tin cap nhat lien quan den dich vu ma khach hang su dung Dich vu cham soc khach hang tot hon,day du hon cac mang khac H U Lower KI N H TẾ -.05625 Đ 159 760 TR Ư Ờ N G 306 ẠI H Ọ C 725 SVTH: Thái Thị Quỳnh Châu 121 ... đánh giá cao nhằm đối mặt với sư cạnh tranh gay gắt thị trường mạng di động nên chọn đề tài: Nâng cao lực cạnh tranh mạng viễn thông MobiFone cung cấp dịch vụ di động Thành phố Đông Hà Mục tiêu... Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh mạng di động MobiFone Thành phố Đông Hà Chương 3: Một số đề xuất định hướng nhằm nâng cao lực cạnh tranh mạng di động MobiFone Thành phố Đông Hà TR Ư Ờ N G Đ ẠI... nghiêm túc, tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài Nâng cao lực cạnh tranh mạng viễn thông MobiFone cung cấp dịch vụ di động Thành phố Đông Hà Bài khóa luận hồn thành thời điểm đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng viễn thông mobifone trong cung cấp dịch vụ di động tại thành phố đông hà , Nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng viễn thông mobifone trong cung cấp dịch vụ di động tại thành phố đông hà , Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty VMS MobiFone, Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy MobiFone Quảng Trị

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay