Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn mondial huế

126 1 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣c k ho h in NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA KHÁCH SẠN MONDIAL HUẾ ́H tê ́ uê Sinh viên thực Lê Minh Đức Lớp: K48C-QTKD Niên khóa: 2014 - 2018 Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Ánh Dương Huế, 2018 Đại học Kinh tế Huế Lời cảm ơn ại Đ Trong suốt thời gian thực tập thực khóa luận, tơi có trải nghiệm q báu nhận giúp đỡ nhiệt tình từ anh chị nhân viên khách sạn Mondial, hướng dẫn tâm huyết quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế Đầu tiên xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô giảng viên trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy hướng dẫn ThS Nguyễn Ánh Dương tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo khách sạn Mondial, toàn thể anh chị nhân viên đặt biệt phận nhà hàng giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập khách sạn Cuối xin gửi lời cám ơn đến ba mẹ, chị gái người bạn ln bên cạnh, động viên để tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Do thời gian có hạn hạn chế định kiến thức thân nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi sai sót Rất mong thơng cảm đóng góp ý kiến q thầy để khóa luận hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Lê Minh Đức Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đ 3.2.1 Về nội dung ại 3.2.2 Về không gian .3 ho 3.2.3 Về thời gian Phương pháp nghiên cứu .4 ̣c k 4.1 Nguồn liệu in 4.2 Phương pháp thu thập liệu h 4.2.1 Nghiên cứu định tính tê 4.2.1 Nghiên cứu định lượng ́H 4.3 Phương pháp chọn mẫu điều tra 4.3.1 Xác định kích thước mẫu .5 ́ uê 4.3.2 Xác định phương pháp chọn mẫu điều tra 4.4 Phân tích xử lý số liệu Kết cấu đề tài .7 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN .8 1.1 Khách sạn kinh doanh khách sạn 1.1.1 Khái niệm khách sạn 1.1.2 Kinh doanh khách sạn 1.1.2.1 Khái niệm kinh doanh khách sạn Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương 1.1.2.2 Đặc điểm kinh doanh khách sạn 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh 11 1.2.2 Đặc trưng cạnh tranh 11 1.2.3 Năng lực cạnh tranh 14 1.2.4 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh 15 1.3 Lợi cạnh tranh 22 1.3.1 Khái niệm lợi cạnh tranh .22 1.3.2 Các nhân tố tác động đến lợi cạnh tranh 22 1.4 Thực trạng ngành kinh doanh khách sạn 23 1.4.1 Tình hình kinh doanh khách sạn nói chung 23 Đ 1.4.2 Tình hinh kinh doanh khách sạn Huế 25 ại 1.5 Một số nghiên cứu liên quan 26 ho CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA KHÁCH SẠN ̣c k MONDIAL HUẾ 28 2.1 Tổng quan khách sạn Mondial 28 in 2.1.1 Thông tin khách sạn Mondial 28 h 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh khách sạn Mondial 29 tê 2.1.3.1 Chức 29 ́H 2.1.3.2 Nhiệm vụ 29 2.1.3.3 Các lĩnh vực kinh doanh khách sạn 29 ́ uê 2.1.4 Cơ cấu tổ chức khách sạn Mondial 31 2.2 Một số nhân tố bên bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh khách sạn .33 2.2.1 Nhân tố bên 33 2.2.1.1 Trình độ tổ chức, quản lý 33 2.2.1.2 Nguồn vốn khách sạn 34 2.2.1.3 Nguồn lao động khách sạn 35 2.2.1.4 Danh tiếng, uy tín thương 38 2.2.2 Nhân tố bên .39 2.2.2.1 Tài nguyên du lịch .39 Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương 2.2.2.2 Chính sách phát triển du lịch địa phương 39 2.2.2.3 Tính mùa vụ du lịch 40 2.2.2.4 Sự cạnh tranh khách sạn .41 2.2.2.5 Rủi ro 42 2.3.1 Tình hình kinh doanh ngành khách sạn giai đoạn 2014 – 2016 42 2.3.2 Tình hình kinh doanh khách sạn Mondial năm 2014 – 2016 45 2.3.2.1 Nguồn khách hàng khách sạn .45 2.3.3.2 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 47 2.3.2.3 Cơng suất sử dụng phòng 48 2.3.2.4 Gía phòng bình quân 49 Đ 2.3.2.5 Lợi nhuận số đánh giá hiệu kinh doanh khách sạn .50 ại 2.4 Đánh giá khách hàng lực cạnh tranh khách sạn Mondial .51 ho 2.4.1 Thông tin 52 2.4.2 Thông tin chuyến khách hàng 55 ̣c k 2.4.4 Đánh giá khách hàng sản phẩm dịch vụ khách sạn 60 in 2.4.4.1 Dịch vụ lưu trú 60 h 2.4.4.2 Dịch vụ ăn uống .61 tê 2.4.4.3 Dịch vụ bổ sung .62 ́H 2.4.4.4 Giá dịch vụ 64 2.4.4.5 Nhân viên phục vụ 64 ́ uê 2.4.4.6 Đánh giá chung khách sạn 66 2.4.5 Kiểm định khác biệt đánh giá nhóm khách hàng theo tiêu chí, độ tuổi, giới tính, quốc tịch, nghề nghiệp tiêu chí đánh giá chung khách sạn 67 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA KHÁCH SẠN MONDIAL HUẾ 71 3.1 Định hướng phát triển 71 3.2 Giải pháp 71 3.2.1 Giải pháp nguồn lao động 71 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ 74 3.2.3 Giải pháp sách giá .76 Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương 3.2.4 Gỉai pháp tuyên truyền quảng bá khách sạn 76 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 Kết luận 78 2.1 Kiến nghị với sở VH-DL Thừa Thiên Huế .78 2.2 Kiến nghị khách sạn 79 PHỤ LỤC 81 PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG 81 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp NLCT Năng lực cạnh tranh VHTTDL Văn hóa thể thao du lịch TNHH Trách nhiệm hữu hạn CP Cổ phần TP Thành phố Đ Tài sản cố định ại TSCĐ ho ĐTDH Số lượng Gía trị trung bình ́ uê Lê Minh Đức K48C-QTKD ́H GTTB Chủ sở hữu tê SL Đầu tư ngắn hạn h CSH Tài sản lưu động in ĐTNH ̣c k TSLĐ Đầu tư dài hạn Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Lượt khách hàng đến khách sạn giai đoạn 2014-2016 431 Biểu đồ 2.2: Doanh thu số phòng sẵn có theo xếp hạng 4,5 (2015-2016)…… 43 Biểu đồ 2.3: Cơng suất sử dụng phòng bình qn theo xếp hạn 4,5 (2015 – 2016) Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ doanh thu từ dịch vụ khách sạn (20142016)………… 444 Biểu đồ 2.5: Gía phòng bình qn theo xếp hạn 4,5 (2014-2016)………….… 454 Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ khách quốc tế nội địa (2014- Đ 2016)…………… …………… 415 ại Biểu đồ 2.7: Tổng thể điều tra theo giới tính 53 Biểu đồ 2.8: Tổng thể điều tra theo quốc tịch .53 ho Biểu đồ 9: Tổng thể điều tra theo độ tuổi .543 ̣c k Biểu đồ 2.10: Tổng thể điều tra theo nghề nghiệp 54 Biểu đồ 2.11: Tổng thể điều tra theo số lần đến Huế 554 in Biểu đồ 2.12: Tổng thể điều tra theo thời gian sử dụng dịch vụ khách sạn 55 h Biểu đồ 2.13: Tổng thể điều tra theo phương tiện biết đến khách sạn 565 ́H defined.9 tê Biểu đồ 2.14: Đánh giá mức độ đồng ý dịch vụ lưu trú Error! Bookmark not ́ uê Biểu đồ 2.15: Đánh giá mức độ đồng ý tiêu chí dịch vụ ăn uống 61 Biểu đồ 2.16: Đánh giá mức độ đồng ý tiêu chí dịch vụ bổ sung 632 Biểu đồ 2.17: Đánh giá mức độ đồng ý tiêu chí giá dịch vụ Error! Bookmark not defined.4 Biểu đồ 2.18: Đánh giá mức độ đồng ý tiêu chí nhân viên phục vụ .665 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Bản đồ khách sạn 4, Huế Hình 1: Cơ cấu tổ chức khách sạn Mondial 31 Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1:Số lượng sở lưu trú du lịch từ 3-5 (2014-2016) 24 Bảng 2.1: Tình hình sử dụng vốn tài sản khách sạn 34 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động khách sạn Mondial 36 Bảng 2.3: Lượng khách hàng khách sạn Mondial 46 Bảng 2.4: Doanh thu khách sạn Mondial 47 Bảng 2.5: Công suất sử dụng phòng khách sạn Mondial 49 Bảng 2.6: Gía phòng khách sạn Mondial 50 Bảng 2.7: Lợi nhuận số hoạt động kinh doanh khách sạn .51 Bảng 2.8: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha .57 Đ Bảng 2.9: GTTB biến tiêu chí dịch vụ lưu trú 60 ại Bảng 2.10: GTTB biến tiêu chí dịch vụ ăn uống 61 ho Bảng 2.11: GTTB biến tiêu chí dịch vụ bổ sung Error! Bookmark not defined ̣c k Bảng 2.12: GTTB biến tiêu chí giá dịch vụ 64 Bảng 2.13: GTTB biến tiêu chí nhân viên phục vụ 65 in Bảng 2.14: GTTB biến tiêu chí đánh giá chung khách sạn 66 h Bảng 2.15: Kiểm định phân phối chuẩn 68 ́H tê Bảng 2.16: Kiểm định Kruskal Wallis theo giới tính 69 ́ uê Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Giá dịch vụ ăn uống nhà hàng hợp lý Frequency không đồng Cumulative Percent Percent 1.2 1.2 1.2 bình thường 61 37.0 37.0 38.2 đồng ý 69 41.8 41.8 80.0 đồng ý 33 20.0 20.0 100.0 Total 165 100.0 100.0 Đ ại Giá dịch vụ vận chuyển hợp lý Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 2.4 2.4 2.4 bình thường 41 24.8 24.8 27.3 đồng ý 83 50.3 h 50.3 77.6 đồng ý 37 22.4 22.4 Total 165 100.0 ́H ý tê in ̣c k ho không đồng Valid Valid ý Valid Percent 100.0 100.0 ́ uê Giá dịch vụ bổ sung hợp lý Frequency không đồng Valid Cumulative Percent Percent 1.8 1.8 1.8 bình thường 46 27.9 27.9 29.7 đồng ý 88 53.3 53.3 83.0 đồng ý 28 17.0 17.0 100.0 Total 165 100.0 100.0 ý Valid Percent Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Xử lý thủ tục nhanh chóng Frequency khơng đồng Valid Cumulative Percent Percent 3.6 3.6 3.6 bình thường 57 34.5 34.5 38.2 đồng ý 73 44.2 44.2 82.4 đồng ý 29 17.6 17.6 100.0 Total 165 100.0 100.0 ý Valid Percent Đ ại Nhiệt tình giúp đỡ khách hàng cần thiết Frequency Percent Cumulative Percent Percent 3.6 3.6 3.6 bình thường 66 40.0 in 40.0 43.6 đồng ý 74 44.8 h 44.8 88.5 đồng ý 19 11.5 11.5 100.0 Total 165 100.0 100.0 ́H tê ý Valid ̣c k ho không đồng Valid ́ uê Tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp Frequency không đồng Valid Cumulative Percent Percent 1.8 1.8 1.8 bình thường 39 23.6 23.6 25.5 đồng ý 90 54.5 54.5 80.0 đồng ý 33 20.0 20.0 100.0 Total 165 100.0 100.0 ý Valid Percent Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Nhân viên có trình độ ngoại ngữ tốt Frequency không đồng Valid Cumulative Percent Percent 2.4 2.4 2.4 bình thường 64 38.8 38.8 41.2 đồng ý 76 46.1 46.1 87.3 đồng ý 21 12.7 12.7 100.0 Total 165 100.0 100.0 ý Valid Percent Đ ại Tổng thể không gian, kiến trúc khách sạn thuận mắt Frequenc Percent ho y ̣c k không đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 1.2 1.2 32.1 32.1 33.3 51.5 51.5 84.8 15.2 15.2 100.0 100.0 100.0 bình 53 Valid thường đồng ý 25 165 ́ uê Total ́H 85 tê đồng ý h in 1.2 Đội ngũ nhân viên làm việc tốt Frequenc Percent y khơng đồng ý Valid bình thường đồng ý Lê Minh Đức K48C-QTKD Valid Cumulative Percent Percent 1.8 1.8 1.8 62 37.6 37.6 39.4 79 47.9 47.9 87.3 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương đồng ý Total 21 12.7 12.7 165 100.0 100.0 100.0 Giá dịch vụ phù hợp Frequenc Percent y không đồng Valid Cumulative Percent Percent 1.2 1.2 1.2 44 26.7 26.7 27.9 đồng ý 92 55.8 55.8 83.6 đồng ý 27 16.4 16.4 100.0 165 100.0 100.0 ý bình ại Đ Valid thường ̣c k ho Total Chất lượng dịch vụ ăn uống tốt in Frequenc Percent h y Valid thường đồng ý đồng ý Total Lê Minh Đức K48C-QTKD Percent 2.4 2.4 71 43.0 84 ́ uê bình Percent 2.4 ́H ý Cumulative tê không đồng Valid 43.0 45.5 50.9 50.9 96.4 3.6 3.6 100.0 165 100.0 100.0 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Các dịch vụ bổ sung kèm thỏa mãn Frequenc Percent y không đồng Valid Cumulative Percent Percent 2.4 2.4 2.4 70 42.4 42.4 44.8 đồng ý 78 47.3 47.3 92.1 đồng ý 13 7.9 7.9 100.0 165 100.0 100.0 ý bình Valid thường ại Đ Total ho 1.3 Kiểm định thang đo hệ số Cronbach’s Alpha ̣c k Dịch vụ lưu trú in N of Alpha Items h Cronbach's ́ uê Item-Total Statistics ́H tê 836 Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted không gian rộng rãi trang thiết bị đồng sẽ, vệ sinh cao Lê Minh Đức K48C-QTKD Deleted 18.47 8.080 584 815 18.50 8.032 616 808 18.42 7.794 649 801 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương phòng ngủ thoải mái phòng có tầm nhìn đẹp phòng tăm đại 18.38 7.798 624 807 18.64 8.050 625 807 18.32 8.122 564 819 Dịch vụ ăn uống Cronbach's N of Alpha Items ại Đ 864 Item-Total Statistics ho Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item in ̣c k Scale Mean Deleted 14.36 5.219 705 830 14.49 5.739 620 851 ăn hợp vị 14.23 6.166 ́ uê thực đơn phong phú ́H tê sang trọng h không gian nhà hàng Deleted 513 874 thức uống độc đáo 14.48 5.239 743 820 14.52 5.056 850 792 Á, Âu đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Dịch vụ bổ sung Cronbach's N of Alpha Items 872 Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted dịch vụ massage cao cấp dịch vụ thuê xe tiện lợi 14.016 675 851 25.49 14.325 638 855 25.31 14.190 616 857 25.62 14.872 555 863 25.32 14.583 553 864 25.53 562 863 25.46 13.421 723 845 25.35 13.583 693 848 Đ 25.56 h internet tốc độ cao Deleted dịch vụ cho gia đình ại đa dạng( khu vui dịch vụ lau dọn kịp hồ bơi trời đẹp rãi thoải mái ́ uê phòng hội nghị rộng ́H quầy bar sang trọng 14.714 tê mắt in thời ̣c k tập thể dục ho chơi, nhà sách, phòng Gía dịch vụ Cronbach's N of Alpha Items 798 Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted giá phòng hợp lý giá dịch vụ ăn uống nhà hàng hợp lý giá dịch vụ vận chuyển hợp lý Đ giá dịch vụ bổ ại sung hợp lý Deleted 11.59 3.366 579 762 11.65 3.179 635 735 11.53 3.226 628 738 11.61 3.423 597 754 ̣c k ho Dịch vụ lễ tân Cronbach's N of in Alpha Items h 795 tê Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item ́ uê Scale Mean ́H Item-Total Statistics Deleted xử lý thủ tục nhanh chóng Deleted 11.26 2.987 661 715 11.38 3.199 629 732 nhiệt tình giúp đỡ khách hàng cần thiết Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên 11.09 3.534 502 792 11.33 3.222 635 730 nghiệp nhân viên có trình độ ngoại ngữ tốt Đánh giá chung khách sạn Cronbach's N of Alpha Items Đ 825 ại ho Scale Mean if Item Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Item h Deleted Scale in ̣c k Item-Total Statistics ́H tổng thể không gian, kiến trúc 4.590 làm việc tốt giá dịch vụ phù hợp chất lượng dịch vụ ăn uống tốt dịch vụ bổ sung kèm thỏa mãn Lê Minh Đức K48C-QTKD 531 816 14.84 4.182 687 769 14.68 4.559 563 806 15.00 4.634 633 787 14.95 4.290 695 768 ́ uê 14.75 khách sạn thuận mắt đội ngũ nhân viên Deleted tê Deleted Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương 1.4 Kiểm phân phối chuẩn Case Processing Summary Cases Valid Missing N Percent N Percent ại Đ tổng thể không gian, kiến trúc khách sạn thuận mắt đội ngũ nhân viên làm việc tốt giá dịch vụ phù hợp chất lượng dịch vụ ăn uống tốt dịch vụ bổ sung kèm thỏa mãn Total N Percent 165 100.0% 0.0% 165 100.0% 165 100.0% 0.0% 165 100.0% 165 100.0% 0.0% 165 100.0% 165 100.0% 0.0% 165 100.0% 165 100.0% 0.0% 165 100.0% ̣c k ho 276 165 263 165 ́H 295 165 000 312 165 274 165 000 821 823 165 000 165 000 ́ uê Lê Minh Đức K48C-QTKD 000 Shapiro-Wilk Statistic df Sig tê tổng thể không gian, kiến trúc khách sạn thuận mắt đội ngũ nhân viên làm việc tốt giá dịch vụ phù hợp chất lượng dịch vụ ăn uống tốt dịch vụ bổ sung kèm thỏa mãn h in Tests of Normality Kolmogorov-Smirnova Statistic df Sig .817 165 000 000 773 165 000 000 809 165 000 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương 1.5 Kiểm định phi tham số Ranks giới tính N Mean Rank tổng thể không nam 88 84.01 gian, kiến trúc nữ 77 81.84 khách sạn thuận mắt Total 165 nam 88 80.30 nữ 77 86.08 Total 165 nam 88 82.48 nữ 77 83.59 Total 165 nam 88 82.36 nữ 77 83.73 Total 165 đội ngũ nhân viên làm việc tốt Đ giá dịch vụ phù ại hợp ho chất lượng dịch vụ ăn in ̣c k uống tốt 88 nữ 77 nam Total 80.16 tê kèm thỏa mãn 85.49 h dịch vụ bổ sung 165 ́H tổng thể đội ngũ nhân giá ́ uê Test Statisticsa,b chất lượng dịch vụ không gian, viên làm việc dịch vụ phù dịch vụ ăn bổ sung kiến trúc tốt kèm thỏa hợp uống tốt khách sạn mãn thuận mắt Chi-Square 102 721 027 043 626 Df 1 1 749 396 868 835 429 Asymp Sig Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Ranks quốc N Mean tịch tổng thể không gian, kiến trúc khách sạn thuận mắt Rank Mỹ 40 61.91 Pháp 22 45.91 Úc 30 55.52 23 66.00 Việt Nam Đ Total 115 40 62.65 Pháp 22 55.68 đội ngũ nhân viên Úc 30 52.65 làm việc tốt Việt 23 59.11 ại Mỹ ̣c k ho Nam in 115 Mỹ h 40 57.20 Pháp 22 65.50 30 55.63 Total Nam Total 115 52.96 Pháp 22 60.43 30 58.52 23 63.76 Việt Total Lê Minh Đức K48C-QTKD 55.30 40 Nam dịch vụ bổ sung 23 Mỹ chất lượng dịch vụ ăn Úc uống tốt ́ uê Việt ́H hợp tê giá dịch vụ phù Úc Mỹ 115 40 57.64 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương kèm thỏa mãn Pháp 22 54.25 Úc 30 59.42 23 60.37 Việt Nam Total 115 Test Statisticsa,b đội ngũ giá chất lượng dịch vụ không gian, nhân viên dịch vụ phù dịch vụ ăn bổ sung kiến trúc làm việc tốt hợp uống tốt kèm thỏa ại Đ tổng thể khách mãn ho sạn thuận Asymp 2.062 1.793 2.183 554 3 3 560 535 907 116 616 ́H Sig h Df 5.917 in Square tê Chi- ̣c k mắt ́ uê Ranks tuổi tổng thể không gian, kiến trúc khách sạn thuận mắt Lê Minh Đức K48C-QTKD Mean Rank 30 49 83.88 từ 30 dến 45 52 81.00 từ 45 đến 60 64 83.95 Total đội ngũ nhân viên làm N 30 165 49 80.07 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương việc tốt từ 30 dến 45 52 83.26 từ 45 đến 60 64 85.03 Total 165 30 49 84.74 giá dịch vụ phù từ 30 dến 45 52 75.55 hợp từ 45 đến 60 64 87.72 Total 165 49 83.11 chất lượng dịch vụ ăn từ 30 dến 45 52 78.17 uống tốt từ 45 đến 60 64 86.84 Đ 30 ại Total 165 49 80.39 dịch vụ bổ sung từ 30 dến 45 52 80.88 kèm thỏa mãn từ 45 đến 60 64 86.73 ̣c k ho 30 Total 165 h in ́H tê Test Statisticsa,b đội ngũ nhân giá chất lượng dịch vụ không gian, viên làm việc dịch vụ phù dịch vụ ăn bổ sung kiến trúc tốt hợp uống tốt kèm thỏa mãn ́ uê tổng thể khách sạn thuận mắt Chi-Square Df Asymp Sig .161 361 2.433 1.197 781 2 2 923 835 296 550 677 Lê Minh Đức K48C-QTKD Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Lê Minh Đức K48C-QTKD ... cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Đánh giá lực cạnh tranh khách sạn, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh khách sạn Đ Đề xuất giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh khách sạn, giúp khách. .. lực cạnh tranh khách sạn Mondial để từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh khách sạn Mondial 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa lý luận thực tiễn vấn đề liên quan đến lực cạnh. .. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA KHÁCH SẠN ̣c k MONDIAL HUẾ 28 2.1 Tổng quan khách sạn Mondial 28 in 2.1.1 Thông tin khách sạn Mondial 28 h 2.1.3 Chức năng, nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn mondial huế , Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn mondial huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay