Định giá giá trị du lịch của rừng ngập mặn rú chá bằng phương pháp chi phí du lịch

79 4 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:26

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN H uế ************** cK in h tế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DU LỊCH CỦA RỪNG NGẬP DU LỊCH Tr ườ n g Đ ại MẶN CHÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ LÊ THỊ MAI ANH NIÊN KHĨA: 2014 -2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN H uế ************** cK in h tế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DU LỊCH CỦA RỪNG NGẬP MẶN CHÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ ườ n g Đ ại DU LỊCH Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Mai Anh PGS.TS Bùi Đức Tính Tr Sinh viên thực hiện: Lớp: K48 KT & QLTNMT Niên khóa: 2014 – 2018 Huế, 04/2018 Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính Lời Cảm Ơn Trong thời gian thực tập Chi cục Kiểm Lâm Thừa Thiên Huế, tơi hồn thành đề tài: “Định giá giá trị du lịch rừng ngập mặn Chá phương pháp chi phí du lịch” Để hồn thành đề tài này, tơi nhận quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo, anh chị ban lãnh đạo phòng Sử dụng Phát triển rừng Qua đây, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế uế tận tình giảng dạy cho suốt thời gian học tập rèn luyện trường, giúp H trang bị kiến thức cần thiết cho việc hoàn thành đề tài Đặc biệt, tơi xin bày tế tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Bùi Đức Tính tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn h thành tốt đề tài in Tôi xin chân thành cảm ơn cán phòng Sử dụng Phát triển rừng tạo cK điều kiện thuận lợi cho tiếp xúc, học hỏi biết thêm kinh nghiệm thực tế suốt q trình thực tập Và tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè, họ đặc biệt người thân gia đình kịp thời động viên giúp đỡ vượt qua khó khăn sống ại Mặc có nhiều cố gắng tơi khơng thể tránh khỏi sai xót hạn chế Đ tri thức thời gian, kính mong nhận thơng cảm góp ý từ phía ườ n g thầy bạn để khóa luận thêm phần hồn thiện Tr Tơi xin chân thành cảm ơn ! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Lê Thị Mai Anh SVTH: Lê Thị Mai Anh Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC HÌNH vi uế DANH MỤC BẢNG vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii H PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ .1 tế Lý chọn đề tài h Mục tiêu nghiên cứu .2 in 2.1 Mục tiêu chung cK 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng, phạm vi nghiên cứu họ 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu ại Phương pháp nghiên cứu Đ 4.1 Phương pháp thu thập số liệu .3 g 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu ườ n Cấu trúc khóa luận PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tr CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỪNG NGẬP MẶNPHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU HÀNH 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Rừng ngập mặn 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Vai trò, chức rừng ngập mặn .7 1.1.1.3 Tình hình phân bố phát triển rừng ngập mặn Thế giới 1.1.1.4 Tình hình phân bố phát triển rừng ngập mặn Việt Nam 12 1.1.1.5 Tình hình phân bố phát triển rừng ngập mặn tỉnh Thừa Thiên Huế 14 SVTH: Lê Thị Mai Anh ii Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính 1.1.2 Phương pháp chi phí du lịch 17 1.1.2.1 Khái niệm phương pháp chi phí du lịch .17 1.1.2.2 Các cách tiếp cận phương pháp chi phí du lịch 18 1.1.2.2.1 Phương pháp chi phí du lịch cá nhân (ITCM) 18 1.1.2.2.2 Phương pháp chi phí du lịch vùng (TCM) .19 1.1.2.3 Các bước thực phương pháp chi phí du lịch .20 1.1.2.4 Ưu, nhược điểm phương pháp chi phí du lịch .22 uế 1.2 Cơ sở thực tiễn phương pháp chi phí du hành 23 H 1.2.1 Thực tiễn áp dụng phương pháp chi phí du lịch giới 23 tế 1.2.2 Thực tiễn áp dụng phương pháp chi phí du lịch Việt Nam 26 h CHƯƠNG II: ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DU LỊCH CỦA RỪNG NGẬP MẶN CHÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH 28 Giới thiệu chung xã Hương Phong 28 cK 2.1.1 in 2.1 Tổng quan khu vực nghiên cứu .28 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên .28 họ 2.1.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 29 2.1.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội .32 Giới thiệu chung rừng ngập mặn 34 ại 2.1.2 Đ 2.1.2.1 Vị trí địa lý 34 g 2.1.2.2 Đặc điểm thổ nhưỡng 34 ườ n 2.1.2.3 Hệ thực vật ngập mặn 35 2.2 Hiện trạng bảo vệ, khai thác sử dụng rừng ngập mặn Chá 38 Hiện trạng khai thác, bảo vệ quy hoạch rừng ngập mặn Chá 38 2.2.2 Các dự án đầu tư vào rừng ngập mặn Chá 39 Tr 2.2.1 2.3 Sử dụng ZTCM để xác định giá trị cảnh quan cho rừng ngập mặn Chá 40 2.4 Tổng quan đặc điểm mẫu nghiên cứu .41 2.4.1 Đặc điểm kinh tế, xã hội du khách tham gia vấn .41 2.4.2 Đặc điểm tham quan du lịch du khách 43 2.5 Xác định mơ hình hàm cầu du lịch cho rừng ngập mặn Chá 46 2.5.1 Vùng xuất phát tỉ lệ tham quan 46 SVTH: Lê Thị Mai Anh iii Khóa luận tốt nghiệp 2.5.2 PGS.TS Bùi Đức Tính Ước lượng chi phí du lịch 48 2.5.2.1 Chi phí lại .48 2.5.2.2 Chi phí thời gian 49 2.5.2.3 Chi phí sinh hoạt 50 2.5.2.4 Tổng hợp chi phí .51 2.5.3 Xây dựng đường cầu du lịch RNM Chá 53 2.5.3.1 Xác định hàm cầu đường cầu du lịch 53 uế 2.5.3.1 Xác định thặng giá trị giải trí 54 H CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP .57 tế PHÁT TRIỂN RNM CHÁ 57 3.1 Định hướng 57 in h 3.2 Giải pháp 57 cK 3.2.1 Tăng cường công tác quản lý RNM Chá 57 3.2.2 Thu hút nguồn đầu tư phát triển vào khu vực Chá 58 3.2.3 Tăng cường công tác quảng bá du lịch 58 họ 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân tầm quan trọng RNM Chá cách thức bảo vệ Chá 58 ại 3.2.5 Huy động tham gia người dân việc bảo vệ phát triển rừng 59 Đ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 g Kết luận 60 ườ n Kiến nghị 61 Tr TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 SVTH: Lê Thị Mai Anh iv Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BNNPTNT: Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn CSRD: Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội ĐDSH: Đa dạng sinh học HST: Hệ sinh thái uế HTX NN: Hợp tác xã Nông nghiệp H FAO: Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc tế NTTS: Nuôi trồng thủy sản cK UBND: Ủy ban nhân dân in TVNM: Thực vật ngập mặn h RNM: Rừng ngập mặn WTP: Willingness to pay (Mức sẵn lòng trả) Tr ườ n g Đ ại họ WWF: World Wildlife Fund (Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên) SVTH: Lê Thị Mai Anh v Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Phân bố rừng ngập mặn theo vùng năm 2015 .9 Biểu đồ 2: Diễn biến rừng ngập mặn qua thời kỳ 13 Biểu đồ 3: Tỉ lệ RNM tự nhiên phân bố địa phương 15 Biểu đồ 4: Tỉ lệ RNM trồng phân bố địa phương 17 Biểu đồ 5: Tổng chi phí vùng 52 uế DANH MỤC HÌNH H Hình 1: Bản đồ diện tích RNM tồn giới 2015 11 Hình 2: Tỷ lệ diện tích RNN theo quốc gia năm 2015 12 tế Hình 3: Bản đồ RNM Chá, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà 38 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h Hình 4: Đường cầu du lịch RNM Chá 54 SVTH: Lê Thị Mai Anh vi Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Diện tích RNM giới từ 1980 – 2015 10 Bảng 2: Diện tích RNM tự nhiên Thừa Thiên Huế tính đến năm 2017 .14 Bảng 3: Diện tích RNM trồng Thừa Thiên Huế tới năm 2017 .16 Bảng 4: Tình hình sản xuất nơng nghiệp xã Hương Phong 31 Bảng 5: Thành phần loài thực vật ngập mặn Chá, xã Hương Phong 35 uế Bảng 6: Giá trị sử dụng loài thực vật ngập mặn Chá .37 Bảng 7: Đặc điểm giới tính độ tuổi du khách 41 H Bảng 8: Nghề nghiệp học vấn thu nhập du khách 42 tế Bảng 9: Số lượng khách nhóm 43 h Bảng 10: Mức độ hài lòng du khách .44 in Bảng 11: Mức sẵn lòng chi trả du khách 45 cK Bảng 12: Phân vùng xuất phát .47 Bảng 13: Số lượt tham quan vùng năm 47 họ Bảng 14: Tỉ lệ tham quan/1000 dân vùng 48 Bảng 15: Chi phí lại du khách 49 ại Bảng 16: Mức lương trung bình ngày vùng 50 Đ Bảng 17: Chi phí ăn uống du khách 51 Bảng 18: Tổng hợp chi phí vùng .51 ườ n g Bảng 19: Giá trị V/1000 TC .53 Tr Bảng 20: Bảng giá trị giải trí mang lại cho du khách vùng 55 SVTH: Lê Thị Mai Anh vii Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Chá biết khu rừng ngập mặn ngun sinh sót lại vùng phá Tam Giang tỉnh Thừa Thiên Huế, hệ sinh thái rừng ngập mặn có diện tích lớn khu vực đầm phá Khu vực rừng ngập mặn Chá có hệ sinh thái đa dạng phong phú với nhiều lồi tơm, cá đặc trưng vùng đầm phá Tam Giang, tạo nguồn sinh kế lớn cho người dân địa phương Ngoài giá trị uế phòng hộ, giá trị sử dụng trực tiếp sản phẩm từ rừng, Chá tiềm tàng giá trị du lịch to lớn cần quan tâm, đầu tư phát triển Đó lí tơi chọn đề tài “ Định H giá giá trị du lịch rừng ngập mặn Chá phương pháp chi phí du lịch” tế  Mục tiêu nghiên cứu in h - Hệ thống hóa sở lý luận định giá giá trị cảnh quan phương pháp chi cK phí du lịch - Định giá giá trị du lịch rừng ngập mặn Chá phương pháp chi phí họ du lịch Đ  Dữ liệu phục vụ ại - Đề xuất số giải pháp phát triển RNM Chá - Số liệu thứ cấp: Thu thập có chọn lọc thơng tin, liệu sẵn có từ ườ n g quan chức tỉnh, huyện xã; văn phủ; viết tạp chí/báo/đài/ nước Tr - Số liệu sơ cấp: Được thu thập từ bảng hỏi thiết kế vấn trực tiếp khách du lịchPhương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê mô tả - Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính - Phương pháp lượng giá trị cảnh quan  Kết đạt SVTH: Lê Thị Mai Anh viii Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính b = -0,00000334 < có ý nghĩa chi phí cho chuyến tham quan RNM Chá tăng lên tỷ lệ số lần tham quan / 1000 dân/ năm giảm đi, ngược lại Điều hoàn toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế a = 3,816 đại diện cho yếu tố lại chưa nêu vào mơ hình Theo kết hồi quy, hệ số tương quan R2 = 0,7253 cho thấy độ phù hợp hàm hồi quy tương đối cao điều có nghĩa 72,53% biến thiên tổng uế số chuyến tham quan chi phí du lịch H Từ phương trình hàm cầu ta tiến hành xây dựng đường cầu giải trí sau: Xác tế định chi phí mà tỷ lệ du khách xuất phát từ vùng Chi phí xác định TCmax = 3,816 / 0,00000334 = 1142,51 (x103) Khi mức chi phí in h du lịch tỷ lệ tham quan lớn 3,816 du khách / 1000 dân cK V/1000 g Đ ại họ 3,816 Tr ườ n TC (nghìn đồng) 1142,51 Hình 4: Đường cầu du lịch RNM Chá Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2018 2.5.3.1 Xác định thặng giá trị giải trí Giá trị thặng CS xác định sở đường cầu, diện tích phần tam giác xác định hai trục V/1000 TC với đường cầu: SVTH: Lê Thị Mai Anh 54 Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính V/1000 = 3,816 – 0,00000334 TCi CS = x 3,816 x 1.142,51 = 2.179.909 đồng Giá trị thặng trung bình địa điểm giải trí mang lại cho du khách là: uế 2.179.909 / 100 ~ 21.800 đồng H Giá trị thặng hay giá trị giải trí mang lại cho du khách vùng là: Số lượng khách (người) Thặng trung bình (đồng) 4399 21.800 95.898.200 2075 21.800 45.235.000 1328 21.800 28.950.400 332 21.800 7.237.600 166 Tổng ( đồng) 21.800 3.618.800 Nguồn: Từ số liệu tính tốn tác giả g Đ ại họ cK h Vùng in tế Bảng 20: Bảng giá trị giải trí mang lại cho du khách vùng ườ n Vậy thặng tiêu dùng cho toàn địa điểm: CS cho cá nhân x 8300 = 180.940.000 đồng Tr Bảng 20 cho ta thấy với thặng trung bình vùng nhau, vùng với số lượng khách / 1000 dân đơng có giá trị giải trí cao 95,9 triệu đồng Giá trị giải trí vùng giảm dần tương ứng lượng khách du lịch/1000 dân giảm dần từ vùng tới vùng Vùng có lượng khách nên có giá trị giải trí thấp 3,6 triệu đồng SVTH: Lê Thị Mai Anh 55 Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính TĨM TẮT CHƯƠNG II Như chương II trình bày việc sử dụng ZTCM để xác định giá trị cảnh quan cho RNM Chá Cung cấp thông tin trạng khai thác, bảo vệ quy hoạch Chá dự án đầu tư vào RNM tổ chức phi phủ quyền tỉnh Từ kết thu tính chi phí tổng cho chuyến đi, tỷ lệ tham quan vùng xuất phát giá trị thặng uế hiểu rõ tiềm du lịch vô lớn RNM Và nhận H thấy giá trị thu từ Chá chưa phản ánh hết tiềm Tuy nhiên, q trình thực nghiên cứu số vấn đề khó khăn tế thiếu sót: in h - Nội dung bảng hỏi chưa bao quát hết thông tin cần thiết cK - Trong việc tính chi phí hội, tơi lựa chọn chi phí trung bình ngày lương, theo mức lương tối thiếu áp dụng cho vùng Kết thu chưa có họ độ xác cao - Kết thu mang tính chất tham khảo có tính xác Vì Tr ườ n g Đ ại ngồi nhiều yếu tố khác chi phối SVTH: Lê Thị Mai Anh 56 Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RNM CHÁ 3.1 Định hướng Chá khu RNM tự nhiên nằm ven phá Tam Giang, có vị trí vai trò quan trọng việc bảo vệ dân cư địa phương chống lại thiên tai Do cần phải quan tâm bảo vệ, trì tu bổ diện tích có; quy hoạch phát triển, mở rộng diện uế tích Chá Khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản RNM Nâng cao nhận thức người dân đưa người dân thành nguồn lực chủ chốt việc bảo vệ H phát triển rừng tế Bên cạnh đó, RNM Chá nơi n bình, có phong cảnh đẹp, khí hậu h mát mẻ người biết đến điểm tham quan lý tưởng Vì vậy, in việc thu hút nguồn đầu tư để phát triển Chá thành điểm du lịch sinh thái nhanh tiến độ thời gian tới họ 3.2 Giải pháp cK chất lượng với hoạt động du lịch thú vị điều cần quan tâm đẩy ại 3.2.1 Tăng cường công tác quản lý RNM Chá Đ Vai trò quan quản lý quan trọng việc bảo vệ phát triển g RNM Do cấp quản lý cần ban hành quy định, quy chế quản lý rõ ràng, hợp ườ n lý đồng việc sử dụng bảo vệ rừng Đưa hình thức xử phạt rõ ràng xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm quy chế Xây dựng triển khai đề án Tr quy hoạch có tính pháp lý khoa học nhằm mở rộng diện tích Chá thời gian tới cách cụ thể Hiện nay, Chá chưa có tổ chức quản lý chuyên nghiệp để thường xuyên kiểm tra, phát bất cập rừng cách kịp thời Do cần xây dựng, tổ chức tổ quản lý, thường xuyên tuần tra, giám sát Chá để tránh tình trạng khai thác trái phép xảy Ngoài ra, cần tổ chức lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ SVTH: Lê Thị Mai Anh 57 Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính quản lý bảo tồn RNM cho cán bộ, tổ chức quản lý Đầu tư trang thiết bị, xây dựng sở hạ tầng cần thiết để phục vụ cho hoạt động quản lý, bảo vệ phát triển du lịch 3.2.2 Thu hút nguồn đầu tư phát triển vào khu vực Chá Việc thực dự án khuôn khổ bảo tồn phát triển giải pháp tốt để mở rộng diện tích RNM Các dự án góp phần hỗ trợ thêm kinh phí để trồng uế rừng, xây dựng sở hạ tầng, tạo tiền đề cho phát triển du lịch Bên cạnh dự án H góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao nhận thức cho người dân thông qua việc tế tham gia vào hoạt động dự án như: trồng rừng, lớp tập huấn Chính quyền địa phương cần tìm hiểu kêu gọi dự án đầu tư du lịch sinh in h thái để tận dụng tối đa lợi cảnh quan Chá Các hoạt động quảng bá, giới cK thiệu Chá trang web, hội thảo hội để tổ chức, doanh nghiệp cá nhân biết đến đầu tư họ Ngoài ra, cần thực chương trình nghiên cứu khoa học để đánh giá sâu hơn, rộng giá trị rừng mang lại, tạo sở để bảo tồn, phát triển Đ ại 3.2.3 Tăng cường công tác quảng bá du lịch Yếu tố số lần du lịch năm ảnh hưởng đến cầu du lịch Do cơng tác ườ n g quảng bá du lịch cần thúc đẩy Có thể thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng, báo đài, trang mạng để đưa hình ảnh Chá với hoạt động tham quan, học tập tới đông đảo người Tr 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân tầm quan trọng RNM Chá cách thức bảo vệ Chá Hệ sinh thái RNM Chá khơng có giá trị mặt kinh tế mà có vai trò to lớn việc bảo vệ đời sống người dân địa phương Mặc số người dân địa phương khơng nhận thấy điều Do cần phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ cập tới cộng đồng dân cư vai trò giá trị hệ sinh thái RNM, quản lý sử dụng bền vững lợi ích trước mắt lâu dài SVTH: Lê Thị Mai Anh 58 Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính Thường xun tun truyền vai trò Chá phương tiện thông tin đại chúng để tất người dân nắm bắt Luôn nhắc nhở người dân việc cấm khai thác bừa bãi, trái phép tài ngun có RNM; khơng thực hoạt động đánh bắt theo kiểu hủy diệt, không phá ngập mặn để nuôi trồng thủy sản hay sử dụng cho mục đích khác Khuyến khích người dân trồng ngập mặn qua ao nuôi để tăng thêm độ che phủ cho rừng, đồng thời để bảo vệ nguồn lợi thủy uế sản người dân Mở lớp đào tạo cho người dân cách thức nuôi trồng thủy sản vệ sinh ao H ni để tránh tình trạng nhiễm môi trường xảy rừng làm chết ngập mặn tế Ngoài ra, việc bảo vệ rừng cần đưa vào giáo dục nhà trường h cách triệt để thơng qua buổi ngoại khóa, tham quan để học sinh có nhận thức sâu cK bền vững từ nhỏ in sắc vai trò RNM ý nghĩa to lớn việc bảo vệ rừng phát triển họ 3.2.5 Huy động tham gia người dân việc bảo vệ phát triển rừng Người dân nguồn lực đông đảo quan trọng hoạt động ại cộng đồng Do đó, triển khai cơng tác trồng RNM cần phải có phối hợp Đ quyền địa phương người dân Tổ chức họp có tham gia người g dân, quyền địa phương, chủ ao ni trồng thủy sản để thu thập ý kiến ườ n đóng góp cho kế hoạch triển khai trồng, chăm sóc RNM Huy động tham gia người dân việc trồng ngập mặn, phát huy hết Tr tính sáng tạo kinh nghiệm họ cơng tác trồng rừng Mọi hoạt động dự án trồng RNM cần công khai cho người dân để họ bàn bạc, đóng góp ý kiến nhằm đưa phương pháp hiệu việc tổ chức trồng, chăm sóc bảo vệ SVTH: Lê Thị Mai Anh 59 Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đề tài “Định giá giá trị du lịch rừng ngập mặn Chá phương pháp chi phí du lịch” nhằm mục đích tìm hiểu tầm quan trọng việc định giá xác mơi trường, đồng thời xây dựng mơ hình hợp lý nhu cầu cho RNM Chá theo uế phương pháp chi phí du lịch theo vùng để ước tính giá trị kinh tế RNM H Trong thời gian nghiên cứu đề tài, khóa luận đạt kết sau: tế - Phương pháp chi phí du lịch phương pháp lựa chọn ngầm dùng để ước lượng đường cầu khu vui chơi giải trí từ đánh giá giá trị in h cảnh quan Trên giới Việt Nam, phương pháp chi phí du lịch áp dụng rộng rãi để xác định tổng giá trị kinh tế hàng hóa mơi trường Mặc cK phương pháp đại diện cho giá sẵn lòng chi trả cho mức chất lượng mơi trường lại hữu dụng hồn tồn phù hợp việc tính toán giá trị kinh tế họ khu rừng, vườn quốc gia hay hệ sinh thái ại - Với RNM Chá, chức góp phần giảm nhẹ thiệt hại thiên Đ tai bảo vệ vùng ven biển, có vai trò quan trọng việc giảm nhiễm điều hòa g khí hậu Ngồi ra, tiềm du lịch RNM lớn chưa ườ n quy hoạch thành khu du lịch sinh thái Đồng thời giá trị môi trường Chá chưa định giá đầy đủ Tr - Xác định hàm cầu du lịch cho RNM Chá: V/1000 = 3,816 – 0,00000334 TCi Và tổng giá trị giải trí 180.940.000 đồng Đó sở để xác định tổng giá trị kinh tế (TEV) mà RNM Chá đem lại cho người Cần phải nhận thức rõ giá trị RNM Chá RNM khác Việt Nam Thực chất giá trị chúng lớn nhiều giá trị tính tốn luận SVTH: Lê Thị Mai Anh 60 Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính văn Bởi ngồi giá trị du lịch giá trị khác lớn chưa tính đến lâm sản thu hàng năm, giá trị sinh thái, đa dạng sinh học, mơi trường, văn hóa lịch sử… Điều khiến có trách nhiệm tiếp tục đầu tư bảo vệ phát triển rừng Mặc có nhiều cố gắng đề tài không tránh khỏi hạn chế sau: chưa phản ánh ảnh hưởng chất lượng môi trường hay thu nhập tới uế hàm cầu, Vì mơ hình xây dựng chưa hoàn chỉnh Tuy nhiên kết H tài liệu hữu ích cho nghiên cứu sau tế Kiến nghị h RNM Chá khơng có vai trò quan trọng hộ dân xung quanh mà in mang lại giá trị lớn mặt kinh tế cho xã hội Vì vậy, việc đề sách, cK kế hoạch bảo vệ phát triển Chá điều cần thiết Đề tài xin đề xuất số kiến nghị sau: họ Đối với quyền địa phương tỉnh: ại - Xây dựng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu vực RNM; xây Đ dựng điều chỉnh hoạt động nuôi trồng thủy sản dựa khu vực phù hợp; xây dựng chế, sách quản lý rõ ràng nâng cao lực quan ườ n g quản lý RNM Chá; đưa hình thức xử lý vi phạm rõ ràng có tính pháp lý; xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, hợp lý để đưa Chá trở thành điểm du lịch chất lượng Tr - Xây dựng cải thiện sở hạ tầng tạo tiền đề cho việc phát triển du lịch sinh thái - Dựa giá trị thặng tiêu dùng tính tốn được, đề nghị phí sử dụng nguồn thu tương tự để thu hút khoản sẵn lòng chi trả du khách tham quan nhằm đầu tư cho hoạt động bảo tồn Chính sách kêu gọi tự nguyện đóng góp thơng qua sẵn lòng chi trả khả thi sách sử dụng phí sử dụng làm giảm lượng khách Chính sách kêu gọi tự nguyện đóng góp thơng qua sẵn lòng chi trả tránh bất lợi Một nguồn tài quan trọng khác hỗ trợ SVTH: Lê Thị Mai Anh 61 Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính từ tổ chức quốc tế Cần kêu gọi, thu hút nguồn vốn từ tổ chức quốc tế hữu ích cho việc thực kế hoạch đầu tư phát triển du lịch sinh thái Đối với người dân: - Tăng cường công tác giáo dục môi trường cho người dân khu vực vùng lân cận, để họ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường RNM Như với đề xuất cần có phối hợp đồng quyền, uế quan chức cộng đồng địa phương để sử dụng khai thác có hiệu tài nguyên RNM Chá Đồng thời đảm bảo, trì bảo tồn RNM Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H theo hướng phát triển bền vững SVTH: Lê Thị Mai Anh 62 Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Bùi Đức Tính TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Mộng (2003), Giáo trình quản lý môi trường ven biển, Đại học Khoa Học Huế [2] FAO (1994) Mangrove forest management guidelines FAO Forestry Paper 117 Rome [3] Barry Clough, người dịch Phan Văn Hồng (2014), Tiếp tục chuyến hành trình uế rừng ngập mặn NXB Hiệp hội Hệ sinh thái rừng ngập mặn Quốc tế Tổ chức H Gỗ nhiệt đới Quốc tế tế [4] Từ điển Wikipedia/Rừng_ngập_mặn#Vai_trò h [5] FAO (2015), Global Forest Resources Assessment in [6] Nguyễn Mạnh Hùng (2014), Áp dụng phương pháp chi phí du lịch để đánh giá giá cK trị cảnh quan Vườn quốc gia Ba Vì, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Thủy lợi họ [7] Trần Hữu Tuấn, (2014) Định giá tài nguyên môi trường, NXB Đại học Huế [8] Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hồng Sơn (2001), Sử dụng phương pháp chi phí du ại hành phân tích giá trị giải trí cụm đảo san hơ Hòn Mun, tỉnh Khánh Hòa, Đại học Đ kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh g [9] UBND xã Hương Phong, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội xã Hương Phong năm ườ n 2015, 2016, 2017 [10] Trần Hiếu Quang cộng (2013) Đa dạng thành phần loài giá trị kinh tế Tr thực vật ngập mặn Chá, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí KHLN 2013, tr 3021 – 3025  Một số trang web: http://baovemoitruong.org.vn http://www.fao.org/home/en/ Trang web Tổng cục Thống kê: http://gso.gov.vn Trang web Bộ Kế hoạch Đầu tư: http://www.mpi.gov.vn SVTH: Lê Thị Mai Anh 63 PHỤ LỤC Kết mơ hình Regression: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics uế 0,8516 0,7253 0,6337 1,1323 ANOVA 0,952 -3,34E-06 1,19E-06 Đ g ườ n Tr TC 3,816 in h tế Sig F 0,067 4,010 0,028 0,788 6,844 0,788 6,844 -2,814 0,067 -7,1E-06 4,3705E-07 -7,1E-06 4,37E-07 t Stat ại Intercept S.E F 7,919 cK Coefficients SS MS 10,152 10,152 3,846 1,282 13,998 P-value họ df Regression Residual Total H Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% PHIẾU KHẢO SÁT Tôi sinh viên đến từ Khoa Kinh tế Phát triển, ngành Kinh tế Quản lý Tài nguyên môi trường, trường Đại học Kinh tế Huế Hiện thực đề tài “ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DU LỊCH CỦA RỪNG NGẬP MẶN CHÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH” Tơi mong thơng qua việc thực khảo sát đây, bạn góp phần vào việc làm rõ lợi ích thu từ uế hoạt động du lịch năm rừng ngập mặn Chá đem lại cho cộng đồng Tôi đảm bảo câu trả lời bạn dành cho mục đích nghiên cứu H Chân thành cảm ơn hợp tác bạn!  Nữ h Câu 2: Giới tính:  Nam tế Câu 1: Vui lòng cho biết tên bạn: in Câu 3: Tuổi: cK Câu 4: Trình độ học vấn 1- Tiểu học 2- Trung học 5- Cao đẳng/ Đại học họ 4- Trung cấp Câu 5: Bạn đến từ đâu? 3- Phổ thông trung học 6- Sau đại học 4- Hà Nội 2- Đà Nẵng, Quảng Nam 5- Sài Gòn Đ ại 1- Trong tỉnh Thừa Thiên Huế 6- Khác: g 3- Quảng Trị ườ n Câu 6: Phương tiện bạn đến Chá? 4- Máy bay 2- Xe du lịch, xe 5- Tàu hỏa Tr 1- Xe máy 3- Xe ô tô khách 6- Phương tiện khác: Câu 7: Chi phí lại bạn bao nhiêu? Câu 8: Bạn làm nghề gì? 1- Kinh doanh 4- Sinh viên 2- Công nhân 5-Khác: 3- Công chức, viên chức Câu 9: Bạn cho biết mức thu nhập (VNĐ/tháng) 1- < triệu 2- – triệu 3- – triệu 4- – 10 triệu 5- >10 triệu Câu 10: Xin cho biết bạn đến Chá để 4- Chèo thuyền 2- Tham quan, chụp hình 5- Mục đích khác H uế 1- Học tập, tìm hiểu thiên nhiên tế 3- Nghiên cứu Câu 11: Bạn tham quan Chá? 2-  Với nhóm, gồm người in h 1- Một Câu 12 4- 12 tiếng cK 1- 3-5 tiếng 2- 5-7 tiếng 5- Nhiều hơn: họ 3- 7-10 tiếng ại Câu 13: Bạn đến Chá lần ( tính lần này): lần 1- Chèo thuyền Đ Câu 14: Các hoạt động ưa thích bạn tham quan đây? 4- Chụp hình 5- Tìm hiểu hệ sinh thái Động, Thực ườ n g 2- Tìm hiểu văn hóa địa vật 3- Thưởng thức cảnh quan thiên nhiên Tr Câu 15: xin cho biết tổng số tiền chi tiêu Chá - Dịch vụ ăn uống đồng/ người - Dịch vụ chèo thuyền đồng/người - Dịch vụ khác đồng/người Câu 16: Bạn thấy khoản chi phí tham quan RNM Chá nào? 1-  Cao 2-  Vừa phải 3-  Thấp Câu 17: Bạn vui lòng cho biết mức độ hài lòng vấn đề sau Đối vấn đề xin đánh dấu X vào số từ tới 5, theo quy ước là: – khơng hài lòng; – khơng hài lòng; – bình thường; – hài lòng; – hài lòng Cở sở hạ tầng Chất lượng môi trường H uế Dịch vụ du lịch tế Câu 18: Đánh giá bạn chất lượng môi trường đây? – in h – trung bình cK – bình thường – tốt họ – tốt Câu 19: Nếu RNM Chá có vé vào cổng, bạn sẵn sàng bỏ tiền để vào ại RNM? 5- >25.000đ ườ n 3-20.000đ 4-25.000đ g 2-15.000đ Đ 1- 10.000đ Câu 20: Bạn có sẵn sàng đóng góp để bảo tồn, trì cảnh quan phát triển RNM Chá? Tr Đó việc bảo vệ mở rộng thêm diện tích RNM Chá; xây dựng sở vật chất Từ phát triển Chá thành khu du lịch sinh thái với điểm vui chơi giải trí, hoạt động trải nghiệm đầm phá Khoản tiền quyền xã Hương Phong thu, quản lý cho việc bảo tồn phát triển  Có  Khơng Chuyển sang câu 21 Chuyển sang câu 22 Câu 21: Nếu bạn trả lời “Có” cho câu 19, bạn sẵn lòng trả thêm nhiều / năm?  10.000 đ  50.000 đ  20.000 đ  > 50.000đ:  30.000 đ Câu 22: Nếu bạn trả lời “Không” cho câu 19, xin vui lòng cho biết lí do:  Như phù hợp tế  Việc bảo tồn, trì cảnh quan khơng cần thiết H uế  Không quan tâm tới RNM Chá Ý kiến khác: in h Câu 23: Một số ý tưởng để đưa RNM Chá sớm trở thành khu du lich sinh cK thái?(nếucó): họ ại Đ Tr ườ n g Cảm ơn bạn dành thời gian giúp tơi hồn thành phiếu điều tra này! ... RNM Rú Chá 2.2 Mục tiêu cụ thể họ - Hệ thống hóa sở lý luận định giá giá trị cảnh quan phương pháp chi phí du lịch Đ du lịch ại - Định giá giá trị du lịch rừng ngập mặn Rú Chá phương pháp chi phí. .. trị du lịch rừng ngập mặn Rú Chá phương pháp chi phí du lịch tế  Mục tiêu nghiên cứu in h - Hệ thống hóa sở lý luận định giá giá trị cảnh quan phương pháp chi cK phí du lịch - Định giá giá trị. .. Phương pháp chi phí du lịch 17 1.1.2.1 Khái niệm phương pháp chi phí du lịch .17 1.1.2.2 Các cách tiếp cận phương pháp chi phí du lịch 18 1.1.2.2.1 Phương pháp chi phí du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Định giá giá trị du lịch của rừng ngập mặn rú chá bằng phương pháp chi phí du lịch , Định giá giá trị du lịch của rừng ngập mặn rú chá bằng phương pháp chi phí du lịch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay