Điều kiện lao động cho lao động trực tiếp tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG quảng trị

120 1 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ho ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP in ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG TRỰC h TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖMDF VRG QUẢNG TRỊ ́H ́ uê LÊ THỊ TUYẾT KHÓA HỌC: 2014-2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ho ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP in ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG TRỰC h TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖMDF VRG QUẢNG TRỊ ́H ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Tuyết TS Hoàng Trọng Hùng Lớp K48 QTKD Phân Hiệu Quảng Trị Niên khóa: 2014-2018 Đơng Hà, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Lời Cảm Ơn Để hoàn thành báo cáo thực tập này, ngồi nỗ lực thân, tơi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Ban giám hiệu trường ĐH Kinh tế Huế, giảng viên Khoa QTKD trường ĐH Kinh Tế Huế tận tình giảng dạy, truyền dạy cho kiến thức tảng mà đạo đức tinh thần nhà quản trị tương lai TS Hoàng Trọng Hùng - giảng viên Khoa QTKD trường ĐH Kinh Tế Huế ln theo sát, tận tình hướng dẫn, bảo tơi trước q trình thực Đ tập nghề nghiệp, xây dựng báo cáo ại Đồng thời, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Công ty Cổ phần ho gỗ Mdf Vrg Quảng Trị tạo điều kiện cho tơi hồn thành đợt thực tế nghề ̣c k nghiệp Đặc biệt cảm ơn anh Lê Văn Khánh nhân viên phòng tổ chức hành giúp tơi tiếp cận thực tế cơng việc hồn thành báo cáo in Trong q trình thực báo cáo này, kinh nghiệm chưa nhiều nên h khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy cơ, q cơng ty bạn tê tận tình góp ý để tơi hồn thiện nhiều báo cáo Ý kiến đóng góp ́H thầy điều kiện để bổ sung, nâng cao ý thức, tích góp thêm kinh nghiệm mình, phục vụ tốt cho cơng tác thực tế công việc sau ́ uê Với biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn Kính chúc anh chị cơng ty, Giảng viên hướng dẫn tơi- thầy Hồng Trọng Hùng ln dồi sức khỏe, kính chúc Cơng ty Cổ phần gỗ Mdf Vrg Quảng Trị ngày lớn mạnh, gặt hái nhiều thành công kinh doanh Xin chân thành cảm ơn! Đông Hà, ngày 28 tháng năm 2018 Sinh viên thực tập Lê Thị Tuyết Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC BIỂU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài .1 Đ Mục tiêu nghiên cứu ại 2.1 Mục tiêu chung ho 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu ̣c k 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 3.2 Đối tượng khảo sát/phỏng vấn in 3.3 Phạm vi nghiên cứu h 4.Phương pháp nghiên cứu tê 4.1 Phương pháp thu thập thông tin liệu ́H 4.1.1 Dữ liệu sơ cấp ́ uê 4.1.2 Dữ liệu thứ cấp 4.2 Phương pháp chọn mẫu cỡ mẫu 4.2.1 Phương pháp chọn mẫu 4.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 4.3 Phương pháp điều tra bảng hỏi 4.3.1 Mục đích 4.3.2 Cách thức thực .5 4.4 Phương pháp quan sát trực tiếp 4.4.1 Mục đích 4.4.2 Cách thức thực .5 ii Đại học Kinh tế Huế 4.5 Phương pháp xử lí liệu 4.5.1 Mục đích 4.5.2 Cách thức thực .6 Kết cấu đề tài .8 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Môi trường lao động .9 1.1.2 Điều kiện lao động Đ 1.1.3 Người lao động doanh nghiệp khái niệm lao động trực tiếp: .10 ại 1.1.3.1 Người lao động doanh nghiệp: 10 ho 1.1.3.2 Khái niệm lao động trực tiếp: 10 ̣c k 1.2 Các nhân tố điều kiện lao động 12 1.2.1 Nhóm nhân tố vệ sinh-y tế .12 in 1.2.2 Nhóm nhân tố thuộc tâm sinh lý lao động .16 h 1.2.3 Nhóm nhân tố thuộc thẩm mỹ học .18 tê 1.2.4 Nhóm nhân tố thuộc tâm lý xã hội .21 ́H 1.2.5 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện sống người lao động 22 1.3 Mơ hình nghiên cứu 23 ́ uê 1.4 Thực trạng điều kiện lao động doanh nghiệp Việt Nam .25 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ .29 2.1 Tổng quan công ty cổ phần gỗ Mdf Vrg Quảng Trị 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 29 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 31 2.1.2.1 Chức công ty 31 2.1.2.2 Nhiệm vụ công ty 32 2.1.3 cấu tổ chức máy 32 2.1.4 Chức nhiệm vụ phận- phòng ban 33 iii Đại học Kinh tế Huế 2.2 Tình hình cấu lao động Công ty từ năm 2015- 2017 38 2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh công từ năm 2015- 2017 41 2.4 Quy trình sản xuất Cơng ty Cổ phần gỗ Mdf Vrg Quảng Trị: 43 2.5 Hệ thống sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ 44 2.5.1 Nhà xưởng 44 2.5.2 Hệ thống thiết bị máy móc 44 2.5.3 Trang thiết bị hỗ trợ người lao động: 45 2.6 Đánh giá thực trạng điều kiện lao động cho lao động trực tiếp công ty cổ phần gỗ Mdf Vrg Quảng Trị: 46 2.6.1 Nhóm nhân tố Vệ sinh- Y tế 46 Đ 2.6.2 Nhóm nhân tố thuộc tâm sinh lý lao động: 48 ại 2.6.3 Nhóm nhân tố thuộc thẩm mỹ học 49 ho 2.6.4 Nhóm nhân tố thuộc tâm lý- xã hội 50 ̣c k 2.6.5 Nhóm nhân tố thuộc Điều kiện sống người lao động 51 2.7 Đánh giá người lao động trực tiếp điều kiện lao động công ty Cổ phần in gỗ Mdf Vrg Quảng Trị 51 h 2.7.1 Mô tả đặc điểm mẫu khảo sát .51 tê 2.7.1.1 cấu mẫu theo giới tính 51 ́H 2.7.1.2 cấu mẫu theo độ tuổi 52 2.7.1.3 cấu mẫu điều tra theo thời gian làm việc công ty 53 ́ uê 2.7.1.4 cấu mẫu điều tra theo phận làm việc .54 2.7.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 54 2.7.2.1 Cronbach’s alpha cho thang đo tâm lý xã hội 55 2.7.2.2 Cronbach’s alpha cho thang đo thẩm mỹ học 56 2.7.2.3 Cronbach’s alpha cho thang đo tâm sinh lý lao động .57 2.7.2.4 Cronbach’s alpha cho thang đo vệ sinh y tế .58 2.7.2.5 Cronbach’s alpha cho thang đo điều kiện sống người lao động 59 2.7.2.6 Cronbach’s alpha cho thang đo kết làm việc .60 2.7.3 Phân tích đánh giá người lao động cơng tác điều kiện lao động Công ty Cổ phần gỗ Mdf Vrg Quảng Trị 60 iv Đại học Kinh tế Huế 2.7.3.1 Đánh giá lao động trực tiếp nhân tố tâm lý xã hội 61 2.7.3.2 Đánh giá lao động trực tiếp nhân tố thẩm mỹ học 62 2.7.3.3 Đánh giá nhân tố tâm sinh lý lao động 64 2.7.3.4 Đánh giá nhân tố y tế 65 2.7.3.5 Đánh giá nhân tố điều kiện sống người lao động 66 2.7.3.6 Đánh giá người lao động trực tiếp kết làm việc .67 2.7.4 Kiểm định Anova 67 2.7.4.1 Kiểm định ANOVA theo phận làm việc .67 2.7.5 Phân tích nhân tố khám phá ( EFA- Exploratory Factor Analysis) 68 2.7.6 Đặt tên cho nhân tố 71 Đ 2.7.7 Phân tích ảnh hưởng yếu tố điều kiện lao động đến kết làm việc ại lao động trực tiếp công ty cổ phần gỗ MDF 73 ho 2.7.7.1 Phân tích tương quan hệ số Pearson .73 ̣c k 2.7.7.2 Mơ hình 73 2.7.6.3 Giả thuyết mơ hình 75 in CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG h CHO LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRGQUẢNG TRỊ 81 ́H 3.1 Các giải pháp chung cho điều kiện Vệ sinh- y tế 81 3.2 Giải pháp cho điều kiện tâm sinh lý .82 ́ uê 3.3 Giải pháp điều kiện thẩm mỹ học 82 3.4 Giải pháp điều kiện tâm lý- xã hội 83 3.5 Giải pháp điều kiện sống người lao động 83 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 Kết luận .83 Kiến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa LĐ Lao động LĐTT Lao động trực tiếp ĐKLĐ Điều kiện lao động CTCP Công ty Cổ phần TSCĐ Tài sản cố định ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đơng CNH- HĐH Cơng nghiệp hóa- đại hóa HĐCĐ Đ Hội đồng cổ đơng NLĐ Người lao động 10 KH- CN Khoa học- Công nghệ 11 NXB 12 EFA ại Stt ̣c k ho Nhà xuất Exploratory Factor Analysis-Phân tích DN Doanh nghiệp h 13 in nhân tố khám phá ́H tê ́ uê vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình lao động CTCP gỗ Mdf Vrg Quảng Trị năm 2015- 2017 .39 Bảng 2.2 Kết sản xuất kinh doanh công ty từ năm 2015- 2017 42 Bảng 2.3 Một số thiết bị lao động nhập cấp phát năm 2016 46 Bảng 2.4 Kết phân tích Cronbach’s alpha cho thang đo “ tâm lý xã hội” 55 Bảng 2.5 Kết phân tích Cronbach’s alpha cho thang đo “thẩm mỹ học” 56 Bảng 2.6 Kết phân tích Cronbach’s alpha cho thang đo “tâm sinh lý lao động” 57 Bảng 2.7 Kết phân tích Cronbach’s alpha cho thang đo “Vệ sinh y tế ” 58 Bảng 2.8 Kết phân tích Cronbach’s alpha cho thang đo điều kiện sống người Đ lao động 59 ại Bảng 2.9 Kết phân tích Cronbach’s alpha cho thang đo kết làm việc 60 ho Bảng 2.10 Đánh giá lao động trực tiếp yếu tố liên quan đến tâm lý xã hội61 Bảng 2.11 Đánh giá lao động trực tiếp yếu tố liên quan đến thẩm mỹ học62 ̣c k Bảng 2.12 Giá trị trung bình yếu tố liên quan đến tâm sinh lý lao động .64 Bảng 2.13 Giá trị trung bình yếu tố liên quan đến y tế 65 in Bảng 2.14 Giá trị trung bình yếu tố liên quan đến điều kiện sống người h lao động 66 tê Bảng 2.16 Kiểm tra đồng biến phận làm việc .68 ́H Bảng 2.17 ANOVA 68 ́ uê Bảng 2.18 Kết phân tích nhân tố EFA biến độc lập .69 Bảng 2.19 Kết phân tích EFA biến phụ thuộc .70 Bảng 2.20 Đặt tên biến quan sát hệ số tải nhân tố 72 Bảng 2.21 Hệ số tương quan Pearson 73 Bảng 2.22 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 76 Bảng 2.23 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 77 Bảng 2.24 Kết hồi quy 77 vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mơ hình lý thuyết nhóm nhân tố điều kiện lao động PGS.TS Đỗ Minh Cương 23 Sơ đồ 1.2 Mơ hình nghiên cứu đề tài .25 Sơ đồ 2.1 cấu tổ chức 33 Sơ đồ 2.2 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 74 Đ DANH MỤC BIỂU ại Biểu đồ 2.1: cấu mẫu điều tra theo độ tuổi 52 ho Biểu đồ 2.2 cấu mẫu điều tra theo thời gian làm việc 53 Biểu đồ 2.3 cấu mẫu điều tra theo phận làm việc công ty 54 ̣c k Biểu đồ 2.4 Tần số Histogram phần dư chuẩn hóa 80 h in ́H tê ́ uê viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng 656 2.262 79.770 14 613 2.113 81.883 15 589 2.031 83.914 16 535 1.846 85.760 17 490 1.691 87.451 18 460 1.585 19 424 1.462 20 396 1.367 91.865 21 378 1.303 93.167 22 361 1.246 94.414 23 339 1.168 95.582 24 307 1.059 96.641 25 269 927 97.569 26 253 871 98.440 27 222 767 99.207 28 187 645 99.853 29 043 147 100.000 Đ 13 ại 89.036 90.498 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Lê Thị Tuyết 96 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Rotated Component Matrixa Component 771 tlxh3 756 tlxh6 735 tlxh5 703 tlxh1 667 tlxh2 661 tmh3 651 ại tlxh7 Đ tlxh4 899 749 704 tmh4 508 771 tsl4 728 tsl5 668 tsl1 661 ́ uê tsl3 ́H 807 tê tsl2 h in tmh1 ̣c k tmh2 ho tmh5 902 yt6 864 yt3 793 yt2 764 yt1 686 yt5 869 yt7 804 yt4 784 yt8 627 SVTH: Lê Thị Tuyết 97 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng dks2 798 dks1 774 dks3 745 dks4 652 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 4.Hồi quy tương quan Đ ại Correlations tlxh tmh hl 154 342** 193* 000 160 040 160 005 160 052 160 000 160 015 160 000 000 000 000 000 1.000 160 1.000 160 1.000 160 1.000 160 000 160 160 1.000 160 162* 000 000 000 000 000 040 160 1.000 160 160 1.000 160 1.000 160 1.000 160 1.000 160 222** 000 000 000 000 000 005 160 1.000 160 1.000 160 160 1.000 160 1.000 160 1.000 160 154 000 000 000 000 000 050 160 1.000 160 1.000 160 1.000 160 160 1.000 160 1.000 160 342** 000 000 000 000 000 000 160 1.000 160 1.000 160 1.000 160 1.000 160 160 1.000 160 ́ uê SVTH: Lê Thị Tuyết 222** ́H yt2 Dks 162* tê yt1 471** yt2 h tsl 160 yt1 471** in tmh ̣c k tlxh ho hl Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N tsl 98 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Pearson 193* 000 000 000 Correlation dks Sig (2-tailed) 015 1.000 1.000 1.000 N 160 160 160 160 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .000 000 1.000 160 1.000 160 160 ại Đ Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of Durbinl Square Square the Estimate Watson a 691 477 453 73939704 1.807 a Predictors: (Constant), dks, yt2, yt1, tsl, tmh, tlxh, yt1 b Dependent Variable: hl ho Model Sum of Squares Mean Square F Sig in ̣c k ANOVAa df h Regressio 75.900 10.843 19.833 n Residual 83.100 152 547 Total 159.000 159 a Dependent Variable: hl b Predictors: (Constant), dks, yt2, yt1, tsl, tmh, tlxh, yt1 000b ́H tê ́ uê Model (Constant) yt1 tlxh tmh tsl Coefficientsa Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients B Std Beta Error -.353 474 -.746 084 112 062 752 468 059 468 7.966 157 059 157 2.665 216 059 216 3.643 SVTH: Lê Thị Tuyết Sig .457 043 000 009 000 Collinearity Statistics Tolerance VIF 502 996 987 979 1.002 1.004 1.013 1.021 99 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng yt1 yt2 dks 111 347 196 082 059 059 111 1.363 347 5.885 196 3.330 045 000 001 516 1.236 988 1.013 996 1.004 Kiểm định trung bình tổng thể One-sample’s test 4.1 Nhóm nhân tố vệ sinh y tế One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean 160 4.1875 73705 05827 160 3.4938 72682 05746 160 3.5875 63827 05046 160 3.8625 65864 05207 160 3.8938 74053 05854 160 3.8688 71921 05686 160 3.4750 60345 04771 160 4.0125 65385 05169 ại Đ yt1 yt8 yt3 yt4 yt5 yt7 yt6 yt2 ̣c k ho t df h in One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 3.218 -8.810 -8.175 -2.641 -1.815 -2.308 -11.005 242 5.1 159 159 159 159 159 159 159 159 002 000 000 009 071 022 000 809 18750 -.50625 -.41250 -.13750 -.10625 -.13125 -.52500 01250 ́ uê yt1 yt8 yt3 yt4 yt5 yt7 yt6 yt2 ́H tê 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 0724 3026 -.6197 -.3928 -.5122 -.3128 -.2403 -.0347 -.2219 0094 -.2435 -.0190 -.6192 -.4308 -.0896 1146 Nhóm nhân tố thuộc tâm sinh lý lao động One-Sample Statistics N Mean SVTH: Lê Thị Tuyết Std Std Error Deviation Mean 100 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng tsl1 160 4.1938 78104 06175 tsl2 160 4.1188 86419 06832 tsl3 160 3.8938 75733 05987 tsl4 160 3.7188 81009 06404 tsl5 160 4.1938 85779 06781 One-Sample Test Test Value = t Df tsl2 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper 159 002 19375 0718 3157 1.738 159 084 11875 -.0162 2537 tsl3 -1.775 159 078 -.10625 -.2245 0120 tsl4 -4.392 159 000 -.28125 -.4077 -.1548 tsl5 2.857 159 0598 3277 in ̣c k ho 3.138 Mean ại Đ tsl1 Sig (2- 005 19375 h One-Sample Statistics Mean Std Std Error Deviation Mean tmh5 160 4.0625 84442 06676 tmh1 160 3.9438 77091 06095 tmh2 160 4.0000 76067 06014 tmh3 160 4.0250 85377 06750 tmh4 160 3.8188 73435 05806 ́ uê N ́H tê 5.4 Nhóm nhân tố thẩm mỹ học One-Sample Test SVTH: Lê Thị Tuyết 101 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng Test Value = T Df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper tmh5 936 159 351 06250 -.0693 1943 tmh1 -.923 159 357 -.05625 -.1766 0641 tmh2 000 159 1.000 00000 -.1188 1188 tmh3 370 159 712 02500 -.1083 1583 tmh4 -3.122 159 002 -.18125 -.2959 -.0666 Đ ại 5.5 Nhóm nhân tố tâm lý xã hội One-Sample Statistics ho N Mean Std Std Error tlxh1 160 3.9875 77693 ̣c k 06142 tlxh2 160 3.8500 73715 05828 tlxh3 160 3.8625 72240 tlxh4 160 3.9188 76866 tlxh5 160 4.0000 76067 06014 tlxh6 160 3.9938 78905 06238 tlxh7 160 3.8375 69939 05529 Deviation Mean h in 05711 tê 06077 ́H ́ uê One-Sample Test Test Value = t Df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower SVTH: Lê Thị Tuyết Upper 102 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng tlxh1 -.204 159 839 -.01250 -.1338 1088 tlxh2 -2.574 159 011 -.15000 -.2651 -.0349 tlxh3 -2.408 159 017 -.13750 -.2503 -.0247 tlxh4 -1.337 159 183 -.08125 -.2013 0388 tlxh5 000 159 1.000 00000 -.1188 1188 tlxh6 -.100 159 920 -.00625 -.1295 1170 tlxh7 -2.939 159 004 -.16250 -.2717 -.0533 5.6 Nhóm nhân tố điều kiện sống Đ One-Sample Statistics Mean Std Std Error Deviation Mean ại N 4.0000 81650 06455 dks2 160 3.9063 71636 05663 dks3 160 3.9813 80464 06361 dks4 160 4.0813 78486 06205 h in 160 ̣c k ho dks1 tê One-Sample Test ́H Test Value = Df Sig (2- Mean tailed) Difference 95% Confidence Interval ́ uê t of the Difference Lower Upper dks1 000 159 1.000 00000 -.1275 1275 dks2 -1.655 159 100 -.09375 -.2056 0181 dks3 -.295 159 769 -.01875 -.1444 1069 dks4 1.309 159 192 08125 -.0413 2038 SVTH: Lê Thị Tuyết 103 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng 5.7 Đánh giá nhân viên kết làm việc One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean kq1 160 3.9313 76168 06022 kq2 160 3.9625 64318 05085 kq3 160 3.9875 62432 04936 One-Sample Test Đ Df ại t Test Value = Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference ho 159 kq2 -.737 159 kq3 -.253 159 Upper 255 -.06875 -.1877 0502 462 -.03750 -.1379 0629 800 -.01250 -.1100 0850 h in -1.142 ̣c k kq1 Lower ́H tê ́ uê SVTH: Lê Thị Tuyết 104 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng Kiểm định ANOVA 6.1 Kiểm định Anova theo phận làm việc Descriptives Hl N Mean Std Std Error 95% Confidence Deviation nhap nguyen MinimumMaximum Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Đ 20 1.10234512.24649186 -.8089181 2229086-2.91798 1.86631 2930048 lieu 47.1158680 91015622.13275993 -.1513639 3830998-2.91798 1.86631 ại xuong keo ̣c k xuong san 51 1.03500271.14492937 -.4245061 1576923-3.52600 1.86631 1334069 ho xuong fomalin 42.1718584 98461927.15193005 -.1349705 4786874-2.87011 1.86631 xuat in Total 160 0E-71.00000000.07905694 -.1561372 1561372-3.52600 1.86631 h Hl df1 df2 Sig ́ uê Levene ́H tê Test of Homogeneity of Variances Statistic 544 156 653 ANOVA Hl Sum of Squares Between Groups Within Groups Total SVTH: Lê Thị Tuyết df Mean Square 4.496 1.499 154.504 159.000 156 159 990 F 1.513 Sig .213 105 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng BẢNG HỎI KHẢO SÁT PHIẾU KHẢO SÁT VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ Chào anh/chị! Tôi tên Lê Thị Tuyết, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Hiện thực đề tài tốt nghiệp: "Điều kiện lao động cho lao động trực tiếp công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị” Tôi mong muốn biết ý kiến anh/chị điều kiện lao động quý công ty nơi anh/chị làm việc Thông tin mà anh chị cung ại Đ cấp sở quan trọng để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu này! Tôi xin cam đoan thông tin mà anh/chị cung cấp sử dụng vào ho mục đích nghiên cứu đề tài giữ bí mật Rất mong nhận đóng góp anh /chị ̣c k Phần I: Đánh giá điều kiện lao động in Qúy Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh chị phát biểu sau ́ uê Không đồng ý ́H Hồn tồn khơng đồng ý tê thân, tương ứng theo mức độ: h cách khoanh tròn vào số mà anh chị cho phản ánh ý kiến Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Các nhân tố Vệ sinh- Y 1.1 Mức độ Ánh sáng nơi anh/chị làm việc không ảnh hưởng đến tầm nhìn trình sản xuất tế 1.2 Nhiệt độ độ ẩm nơi anh/chị làm việc dễ chịu SVTH: Lê Thị Tuyết 106 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 1.3 GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Tơi thích tận hưởng bầu khơng khí nơi sản xuất Nó làm tơi phấn chấn trình sản xuất 1.4 Tiếng ồn, rung sốc trình sản xuất hợp lý dễ chịu cho thính giác 1.5 Công ty làm việc thống mát 1.6 Mơi trường xung quanh công ty khu vực làm việc khiến cảm thấy khỏe khoắn tràn đầy lượng muốn làm việc Đ 1.7 Tơi hồn tồn an tâm sức khỏe tính mạng ại tơi làm việc ho 1.8 Tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ sinh hoạt ̣c k công cộng( uống nước, WC,…) công ty thấy đảm bảo 1.1 làm công ty 1.2 Tôi cảm thấy đầu óc minh mẫn muốn làm Theo ý kiến cá nhân tôi, lượng công việc mà cần phải làm hợp lý ́ uê 1.3 ́H sau ngày thức dậy tê động thể không bị nhức mỏi sau ngày h lý lao in Tâm- sinh 1.4 Tư làm việc thoải mái 1.5 Công việc giao phong phú khiến 5 khơng bị nhàm chán q trình làm việc Thẩm mỹ 1.1 Khơng gian làm việc hài hòa ưa nhìn Khiến thị giác thư giản trình làm việc học 1.2 Trang thiết bị trình làm việc đầy đủ đồng SVTH: Lê Thị Tuyết 107 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 1.3 GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Kiểu dáng dụng cụ thiết bị lao động dễ sử dụng, thao tác dễ dàng, thuận tiện 1.4 Mỗi lần nghe nhạc công ty khiến động trở lại làm việc hiệu 1.5 Xung quanh cơng ty nhiều xanh, bóng mát cho tơi dễ chịu tươi mát Tâm lý-xã 1.1 Ở công ty phối hợp làm việc với ăn ý hội Tơi nhiều đồng nghiệp thân công ty 1.3 Chúng thường san sẻ công 5 việc hoàn thành ại Đ 1.2 Lãnh đạo nơi làm việc hòa nhã ho 1.4 tận tình bảo chi tiết Ở cơng ty, ý kiến coi in trọng 1.6 ̣c k 1.5 Chúng ai đối xử công bẳng h bình đẳng Tơi chưa bị kỳ thị hay phân ́H tê biệt nhà máy ́ uê 1.7 Công ty nỗ lực thu thập ý kiến tất nhân viên nhà máy Điều kiện sống 1.1 người lao Thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý thoải mái để thư giãn 1.2 Công ty đảm bảo đáp ứng cho người lao động toàn phúc lợi SVTH: Lê Thị Tuyết 108 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 1.3 động GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Thu nhập hàng tháng tơi công ty ổn định 1.4 Công ty thường xuyên tổ chức chương trình văn nghệ, thể thao giải trí, du lịch cho nhân viên để lấy lại tinh thần làm việc Kết 1.1 Tôi đạt mục tiêu công việc giao làm việc 1.2 Năng suất lao động tốt 1.3 Kết thực công việc tơi nói 5 ại Đ chung tốt công ty ? ́H ⃞ Cực kỳ không tốt tê ⃞ Không tốt h ⃞ Bình thường in ⃞ Tốt ̣c k ⃞ Rất tốt ho Câu 2: Tình hình sức khỏe anh/chị thời gian làm việc Q Câu 3: Anh/chị đề xuất nhằm cải thiện điều kiện lao động công ty? ́ uê SVTH: Lê Thị Tuyết 109 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Phần II: Thông tin cá nhân Qúy Anh/chị vui lòng đánh dấu (X) vào thích hợp : Giới tính: Nam ⃞ ⃞ Nữ Độ tuổi ⃞ Dưới 20 tuổi ⃞ Từ 20-40 tuổi ⃞ Từ 41-55 tuổi ⃞ Trên 55 tuổi Thời gian Anh/Chị làm việc công ty Đ ⃞ Từ 1- năm ại ⃞ Dưới năm ⃞ Trên năm ho ⃞ Từ 3-5 năm ⃞ Xưởng sản xuất h ⃞ Xưởng fomalin ⃞ Xưởng keo in ⃞ Nhập nguyên liệu ̣c k Anh/chị làm việc phận nhà máy ? tê ́H Chân thành cảm ơn giúp đỡ anh chị ! ́ uê SVTH: Lê Thị Tuyết 110 ... điều kiện lao động cho lao động trực tiếp công ty cổ phần gỗ Mdf Vrg Quảng Trị Chương III: Những giải pháp đưa nhằm cải thiện điều kiện lao động cho lao ại Đ động trực tiếp công ty cổ phần gỗ. .. đến điều kiện lao động cho lao động trực tiếp xưởng công ty cổ phần gỗ Mdf Vrg Quảng Trị 3.2 Đối tượng khảo sát/phỏng vấn Công nhân làm việc công ty cổ phần gỗ Mdf Vrg Quảng Trị Đ ại 3.3 Phạm... THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG h CHO LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG tê QUẢNG TRỊ 81 ́H 3.1 Các giải pháp chung cho điều kiện Vệ sinh- y tế 81 3.2 Giải pháp cho điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện lao động cho lao động trực tiếp tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG quảng trị , Điều kiện lao động cho lao động trực tiếp tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay