Đánh giá trách nhiệm xã hội đối với công nhân tại công ty cổ phần dệt may huế

108 1 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ̣c k ho ĐỀ TÀI: h in ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ ́ uê ́H tê Sinh Viên: NGUYỄN THỊ MỸ KHÓA HỌC: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ̣c k ho h in ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN TẠI CÔNG TY ́ uê ́H tê CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ Giáo Viên Hƣớng Dẫn: ThS Lê Văn Phúc Sinh Viên: Nguyễn Thị Mỹ Lớp: K48 QTKD MSV : 14K4021357 Huế 4/2018 Đại học Kinh tế Huế ại Đ Trong q trình thực tập hồn thành bân khóa luận tốt nghiệp Đäi học chuyên ngành QTKD Tổng Hợp, xin gửi lời câm ơn đến: Các thỉy, giáo Khoa Qn trị kinh doanh Trường Đäi học Kinh tế Huế tận tình giâng däy, truyền thụ cho tơi kiến thức bổ ích Kiến thức mà tơi học khơng chỵ tâng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang q báu q trình cơng tác Tơi xin bày tơ lòng biết ơn såu sắc đến ThS Lê Văn Phúc, người tận tình hướng dẫn, trực tiếp dẫn dắt suốt thời gian thực tập hồn chỵnh khóa luận Tơi xin chån thành câm ơn đội ngũ cán nhån viên công ty Cổ phỉn Dệt May Huế giúp đỡ tận tình täo điều kiện cho tiến hành điều tra thu thập số liệu Do thời gian kiến thức hän chế nên q trình hồn thành khóa luận khơng thể tránh khơi sai sót, kính mong góp ý xåy dựng q thỉy, giáo bän sinh viên để khóa luận tơi hồn thiện Xin chån thành câm ơn! h in ̣c k ho ́ uê ́H tê i Đại học Kinh tế Huế TÓM LƢỢC LUẬN VĂN Trong đề tài nghiên cứu “ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ” tác giả hệ thống hóa lí luận trách nhiệm xã hội doanh nghiệp bao gồm khái niệm, chất vai trò việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nói chung cơng nhân nói riêng Để phục vụ cho nghiên cứu, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu với nhân tố Đ quan sát bao gồm: ại - Giờ làm việc - Ttiền lương phúc lợi ho - Quản lí trực tiếp ̣c k - Tự đoàn thể thương lượng tập thể - Sức khỏe an toàn in - Lao động bắt buộc h Từ mơ hình tác giả thiết kế bảng hỏi với biến quan sát để thu thập mức độ cảm nhận công nhân công tác thực trách nhiệm xã hội họ Công ty Cổ phần Dệt May Huế Qua đánh giá với giá trị trung bình biến quan sát 3.5 nhận thấy có vài ý kiến chưa hài lòng nhìn chung cơng ty thực tốt trách nhiệm xã hội công nhân Cũng từ kết khảo sát với quan sát mình, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp để giúp công ty hoàn thiện trách nhiệm xã hội công nhân ́ uê ́H tê ii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CSR : Corporate Social Responsibility EC : European Community WB : World Bank CEO : Chief Executive Officer GDP : Gross Domestic Product CPTPP : Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Đ FTA ại ASEAN : Free trade agreement : Association of South East Asian Nations ho : ASEAN Economic Community EU : European Union FOB : Free On Board ODM : Original design manufacturer CTM : Cut – Make -Trim VITIC : Vietnam Industry and Trade Information Center CAGR : Compounded Annual Growth rate ISO : International Organization for Standardization PE : Polyethylen PECO : Polyethylen Cotton KV : Kilovolt NICs : Newly Industrialized Country – nước công nghiệp h in ̣c k AEC ́ uê ́H tê iii Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài .5 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH Đ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN ại 1.1 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ho 1.1.1 Khái niệm chất trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 1.1.2 Sự đời phát triển trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 11 ̣c k 1.1.3 Các loại hành vi doanh nghiệp thực CSR 12 in 1.1.4 Vai trò CSR 13 h 1.1.5 Lợi ích việc thực CSR doanh nghiệp 17 tê 1.2 Công nhân doanh nghiệp 20 ́H 1.3 Doanh nghiệp dệt may 21 1.3.1 Đặc điểm doanh nghiệp dệt may Việt Nam .22 ́ uê 1.3.2 Vai trò doanh nghiệp dệt may 26 1.4 Các nghiên cứu có liên quan mơ hình nghiên cứu đề xuất 26 1.4.1 Các nghiên cứu có liên quan 26 1.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .28 1.5 Kinh nghiệm thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Dệt May Việt Nam .30 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 34 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Dệt May Huế 34 iv Đại học Kinh tế Huế 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 35 2.1.4 Tình hình lao động cơng ty từ năm 2015 – 2017 36 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty từ năm 2015 đến 2017 37 2.2 Thực trạng thực trách nhiệm xã hội công ty Công ty Cổ phần Dệt May Huế 40 2.3 Đánh giá thực trạng thực trách nhiệm xã hội công nhân Công ty Cổ phần Dệt May Huế thông qua kết khảo sát 55 Đ 2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra 55 ại 2.3.2 Đánh giá thực trạng thực trách nhiệm xã hội công nhân Công ty Cổ phần Dệt May Huế thông qua kết khảo sát 60 ho 2.3.2.1 Đánh giá làm việc 60 ̣c k 2.3.2.2 Tiền lương phúc lợi 62 2.3.2.3 Lao động bắt buộc 64 in 2.3.3.4 Sức khỏe an toàn 66 h 2.3.2.5 Tự đoàn thể quyền thương lượng tập thể .69 tê 2.3.2.6 Quản lí trực tiếp 71 ́H 2.3.2.7 Đánh giá chung cơng nhân sách trách nhiệm xã hội ́ uê Công ty Cổ phần Dệt May Huế 73 2.4 Đánh giá chung tình hình thực trách nhiệm xã hội công nhân Công ty Cổ phần Dệt May Huế thông qua kết khảo sát 74 2.4.1 Kết đạt 74 2.4.2 Hạn chế 75 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 77 3.1 Cơ sở việc đưa giải pháp 77 v Đại học Kinh tế Huế 3.2 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu thực trách nhiệm xã hội công nhân Công ty Cổ phần Dệt May Huế .77 3.2.1 Giải pháp tiền lương phúc lợi 78 3.2.2 Giải pháp quản lí trực tiếp .80 3.2.3 Giải pháp tự đoàn thể thương lượng tập thể 80 3.2.4 Giải pháp sức khỏe an toàn lao động 80 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Kiến nghị 83 Đ 2.1 Đối với quan quản lí 83 ại 2.2 Đối với công ty 83 ho Hạn chế đề tài 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 h in ̣c k PHỤ LỤC ́ uê ́H tê vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Sự phát triển cách tiếp cận CSR .11 Bảng 2.1: Tình hình lao động cơng ty từ năm 2015 – 2017 36 Bảng 2.2: Kết sản xuất kinh doanh công ty từ năm 2015 – 2017 38 Bảng 2.3: Tổng quan đối tượng điều tra 55 Bảng 2.4: Kết thống kê mô tả theo nhân tố “Giờ làm việc” 61 Bảng 2.5: Kết thống kê mô tả theo nhân tố “Tiền lương phúc lợi” 63 Bảng 2.6: Kết thống kê mô tả theo nhân tố “Lao động bắt buộc” 65 Đ Bảng 2.7: Kết thống kê mô tả theo nhân tố “Sức khỏe an toàn” .67 ại Bảng 2.8: Kết thống kê mơ tả theo nhân tố “Tự đồn thể quyền thương ho lượng tập thể” 70 Bảng 2.9: Kết thống kê mô tả theo nhân tố “Quản lí trực tiếp” 72 ̣c k Bảng 2.10: Kết thống kê mơ tả đánh giá chung sách trách nhiệm xã h in hội Công ty Cổ phần Dệt May Huế 73 ́ uê ́H tê vii Đại học Kinh tế H́ DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 2.1: Mơ hình nghiên cứu đề tài .29 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty .35 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Biểu đồ tỉ lệ người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho sản phẩm dịch vụ cơng ty có cam kết hoạt động xã hội bảo vệ môi trường .16 Đ Biểu đồ 1.2: Biểu đồ tỉ lệ người tiêu dùng kiểm tra bao bì sản phẩm để đảm bảo ại thương hiệu có thực cam kết cộng đồng mơi trường .17 ho Biểu đồ 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt May Huế 39 ̣c k từ 2015 – 2017 .39 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu đối tượng điều tra theo giới tính 56 in Biểu đồ 2.3: Cơ cấu đối tượng điều tra theo độ tuổi .56 h Biểu đồ 2.4: Cơ cấu đối tượng điều tra theo kinh nghiệm làm việc 57 tê Biểu đồ 2.5: Cơ cấu đối tượng điều tra theo thu nhập hàng tháng 58 ́H Biểu đồ 2.6: Hình thức biết đến trách nhiệm xã hội người lao động 59 công ty .59 ́ uê Biểu đồ 2.7: Đánh giá công nhân “Giờ làm việc” 60 Biểu đồ 2.8: Đánh giá nhân viên “Tiền lương phúc lợi” 62 Biểu đồ 2.9: Đánh giá công nhân “Lao động bắt buộc” 64 Biểu đồ 2.10: Đánh giá công nhân “Sức khỏe an toàn” 66 Biểu đồ 2.11: Đánh giá công nhân “Tự đoàn thể quyền 69 thương lượng tập thể” 69 Biểu đồ 2.12: Đánh giá cơng nhân “Quản lí trực tiếp” 71 viii Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Lê Văn Phúc SVTH: Nguyễn Thị Mỹ Hạn chế đề tài Do hạn chế thời gian, kinh nghiệm kiến thức nguồn lực nên đề tài số hạn chế: + Mẫu điều tra thu thập tổng công ty nên chưa đảm bảo tính đại diện chung cao cho tồn cơng nhân làm việc cơng ty + Những nhận xét đánh giá mang tính chủ quan ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Khóa luận tốt nghiệp 84 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Lê Văn Phúc SVTH: Nguyễn Thị Mỹ TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Tuệ Anh, Tác động CPTPP với ngành Dệt may: Phải chủ động nâng cao sức cạnh tranh Truy cập ngày 31 tháng năm 2018 http://tapchitaichinh.vn/nghiencuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/tac-dong-cua-cptpp-voi-nganh-det-may-phai-chudong-nang-cao-suc-canh-tranh-137808.html Bùi Văn Chiêm, 2008, Giáo trình quản trị nhân lực Phạm Văn Đức (2009), “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam: Một số vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách”, tạp chí Triết học, số , trang 213 Đ Phạm Văn Đức, Josef Sayer, Đặng Hữu Toàn, đồng chủ biên, Trách nhiệm xã ại hội điều kiện kinh tế thị trường = Social Responsibility in the context of Market economy : Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế, nhà xuất Khoa học Xã hội, 2010 ho Phạm Văn Đức, Đặng Hữu Tồn, Trần Văn Đồn, Cơng xã hội, trách ̣c k nhiệm xã hội đoàn kết xã hội, NXB Khoa học Xã hội, 2008 Interational Organization for Standardization, 2010, ISO 26000 in Lê Ngọc Liêm (2011), Đánh giá công tác trách nhiệm xã hội doanh nghiệp h Công ty cổ phần Dệt May Huế tê Thảo Linh, Tổng Công ty Cổ phần May Hưng Yên – Công ty CP (HUGACO): ́H Điểm sáng trách nhiệm xã hội Truy cập ngày tháng năm 2018 tại: ́ uê http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-tong-cong-ty-may-hung-yen-cong-ty-cphugaco-diem-sang-ve-trach-nhiem-xa-hoi-e1f4f84a.aspx Nielsen, Người tiêu dùng quan tâm đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Truy cập ngày 10 tháng 03 năm 2018 tại: http://www.nielsen.com/vn/vi/insights/2014/trach-nhiem-xa-hoi-2014.html 10 Social Accountability International, 1997, SA 8000 11 Thu Thủy (Lược dịch theo Harvard Business Review), Sự liên kết lợi cạnh tranh trách nhiệm xã hội doanh nghiệp truy cập ngày 10 tháng năm 2018 tại: http://www.vnr500.com.vn/Su-lien-ket-giua-loi-the-canh-tranh-va-trach- nhiem-xa-hoi-cua-doanh-nghiep-P1-5910-1055.html Khóa luận tốt nghiệp 85 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Lê Văn Phúc SVTH: Nguyễn Thị Mỹ 12 Bùi Văn Tốt, Báo cáo ngành dệt may Truy cập ngày 31 tháng năm 2018 tại: http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/DetMa y_180414_FPTS.pdf 13 Quốc Hội, 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 14 Quốc Hội 2012, Luật lao động 2012 II TÀI LIỆU TIẾNG ANH Archie B Carroll, 1979, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance Archie B Carroll & Kareen M Shabana, 2010, The Business Case for ại Đ Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice David Murillo and Josep M Lozano, 2006, SMEs and CSR: An Approach to ho CSR in their Own Words ̣c k Dirk Matten and Jeremy Moon, 2004, Corporate Social Responsibility in D.Larua.A Caillat, 1992, Kinh tế doanh nghiệp, NXB Khoa Học Xã hội h Kim Chung Hee cộng (2013), The effect of Corporate Social tê Responsibility on employee motivation: A cross- national study ́H Howard R Bowen (1953), Social Responsibilities Of The Bussinessmen ́ uê Krishna Udayasankar, 2008, Corporate Social Responsibility and Firm Size Lee Eun Mi, Park Seong – Yeon Và Lee Hyun Jung (2013), Employee perception of CSR activities: Its antecedents and consequences Richard Welford, Clifford Chan, Michelle Man (2007), Priorities for Corporate Social Responsibility: a Survey of Businesses and their stakeholders 10 Supan Sarma, Joity Sarma, Arti Devi (2009), Corporate Social Responsibility: The key role of human resource management Khóa luận tốt nghiệp 86 Đại học Kinh tế Huế ại Đ ho h in ̣c k PHỤ LỤC ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC I: PHIẾU ĐIỀU TRA Xin chào anh/chị, Nguyễn Thị Mỹ, sinh viên khoa QTKD trường ĐH kinh tế Huế Tôi thực thăm dò ý kiến người lao động (NLĐ) Công ty Cổ Phần Dệt May Huế để thực đề tài tốt nghiệp cuối khóa Ý kiến anh/chị sở quan trọng để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Tơi xin cam đoan thông tin mà anh/chị sử dụng vào mục đích nghiên cứu đề tài bảo mật Rất mong nhận đóng góp anh /chị để tơi hồn thành tốt đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN ☐ Nam Giới tính: ☐ Nữ ☐ Từ 18 – 30 tuổi Tuổi: ☐ Từ 31 – 40 tuổi ☐ Trên 40 tuổi Đ Thời gian làm việc công ty ại ☐ Dưới năm ☐ đến năm ☐ từ đến triệu ho Thu nhập hàng tháng ☐ đến năm ☐ Từ đến triệu ☐ Từ đến 10 triệu ☐ Trên 10 triệu in ̣c k PHẦN II: CÂU HỎI CHI TIẾT ☐ Trên năm h Anh/chị biết đến sách trách nhiệm xã hội cơng ty người lao động thông qua: ☐ Ký kết hợp đồng ☐ Truyền đạt công ty ☐ Qua đồng nghiệp ☐ Nguồn khác ☐ Tơi khơng biết trách nhiệm xã hội doanh nghiệp NLĐ ́H tê ☐ Tự tìm hiểu Vui lòng cho biết ý kiến đánh giá anh/chị phát biểu sau ́ uê Vui lòng đánh dấu (x) vào ô phản ánh mức độ đồng ý anh/chị ý kiến Mức độ đánh giá Các phát biểu Rất khơng Khơng Bình Hài Rất hài hài hài lòng thường lòng lòng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ lòng Giờ làm việc 1.1 Tơi hài lòng lượng thời gian làm việc công ty 1.2 Tôi cảm thấy lượng công việc mà cần phải làm phù hợp với lượng thời gian làm việc Đại học Kinh tế Huế 1.3 Tôi hài lòng cách xếp thời gian làm ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ việc công ty Tiền lƣơng phúc lợi 2.1 Tôi cảm thấy chi trả cơng 2.2 Tơi hài lòng với mức lương nhận làm việc 2.3 Tơi hài lòng với sách phúc lợi ( chế độ bảo hiểm, nghỉ thai sản, ) cơng ty Lao động bắt buộc 3.1 Tơi hồn tồn tự nguyện làm việc cơng ty mà khơng bị ràng buộc điều Đ 3.2 Tơi hồn tồn thoải mái thực ại hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân vệ sinh, uống nước, làm Tôi tự hết làm việc Sức khỏe an tồn lao động Tơi hài lòng với phương tiện bảo hộ lao h động công ty trang bị in 4.1 ̣c k 3.3 ho việc Tơi hài lòng với mơi trường làm việc 4.3 Tơi hài lòng với bữa ăn công ty cung ☐ 4.4 Tôi không lo lắng điều kiện làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe ☐ ☐ ☐ ́ uê cấp ́H tê 4.2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tự đoàn thể quyền thƣơng lƣợng tập thể 5.1 Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái muốn tham gia rời khỏi Cơng đồn 5.2 Tơi hồn tồn thoải mái đóng góp ý kiến nhằm cải thiện nhà máy tốt 5.3 Tôi cảm thấy công ty cố gắng thu thập ý kiến tất công nhân Quản lí trực tiếp 6.1 Quản lí trực tiếp truyền cảm hứng làm việc cho Đại học Kinh tế Huế 6.2 Quản lí trực tiếp quan tâm đến tơi Quản lí trực tiếp thường xun trao đổi phản hồi ý kiến với Phân biệt đối xử 7.1 Tơi chưa bị kì thị hay phân biệt cơng ty 7.2 Tơi có đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện 6.3 Tơi cảm thấy đồng nghiệp đối xử tốt với Quấy rối lạm dụng 8.1 Tôi thấy yên tâm tiếp xúc với người làm việc 8.2 Tôi không cảm thấy lo lằng vấn đề bị trêu ghẹo hay làm phiền làm việc 8.3 Tôi không cảm thấy lo lắng vấn đề lạm dụng tình dục đụng chạm thân thể làm việc 7.3 ại Đ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ̣c k ho Anh/chị có hài lòng sách dành cho người lao động Công ty Cổ phần Dệt May Huế? ☐ Bình thường ☐ Hài lòng ☐ ́H tê ☐ Khơng hài lòng h Rất khơng hài lòng in Vui lòng đánh dấu (x) vào phản ánh mức độ hài lòng anh/chị KHẢO SÁT ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT ́ uê XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Ý KIẾN CỦA ANH/CHỊ! *** Rất hài lòng ☐ Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC II MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI KMH: DMH- CS - 01 Ngày 28/5/2009 Lần soát xét: 02 Trang 1/1 NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP CỦA CƠNG TY Đ Cơng ty cổ phần Dệt May Huế cam kết thực hiện: ại Thực nghiêm chỉnh Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ho Việt Nam, điều khoản tiêu chuẩn SA 8000, Wrap văn Nhà ̣c k nước quyền lợi người lao động Cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động; đảm bảo an in toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ln cơng tác trọng tâm h thường xuyên Lãnh đạo Cơng ty, Trưởng phòng Giám đốc nhà máy thành viên tê Trưởng đơn vị phổ biến, quán triệt đầy đủ sách trách nhiệm xã hội ́H công ty ban hành, đồng thời nghiên cứu ban hành văn hướng dẫn tổ Nơi nhận: - Ban Lãnh cơng ty; - BCH Cơng đồn công ty; - Các đơn vị trực thuộc; - Lưu văn thư ́ uê chức huấn luyện cho người lao động thực TỔNG GIÁM ĐỐC Đại học Kinh tế Huế KMH:DMH-CS - 02 Ngày 28/5/2009 Lần soát xét :02 Trang 1/1 CHÍNH SÁCH CHỐNG CƢỠNG BỨC Lao động cưỡng lao động khai thác phải làm việc đe doạ hình phạt, khơng tự nguyện đòi hỏi hình thức để trả nợ Lao động không công khơng hợp pháp Vì cơng ty ban hành sách chống lao động cưỡng để làm sở kiểm tra việc sử dụng lao động nhà máy Công ty cụ thể sau: Công ty cam kết đối xử với người lao động công bằng, hợp pháp tiền lương, Đ chế độ sách điều kiện làm việc ại Công ty không sử dụng lao động tù tội, cưỡng chế lao động trẻ em ho Công ty khơng u cầu người lao động phải đóng tiền chấp ̣c k vào làm việc in Công ty không giữ giấy tờ tuỳ thân (bản chính) người lao động h chứng minh nhân dân, passport, giấy phép giấy tờ, văn liên quan tê Công nhân phép tự rời khỏi chỗ làm hết làm việc ́H Thời gian làm thêm mang tính tự nguyện người lao động chấp nhận trước ́ uê làm Người sử dụng lao động người lao động công ty không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, tuổi tác giới tính Phúc lợi xã hội người lao động quan tâm mức Thực chế độ nghỉ ngơi, lễ hội để người lao động phục hồi lực làm việc 10 Bất kỳ khiếu nại, kiến nghị người lao động thực theo quy trình sách phản hồi cơng ty Đại học Kinh tế Huế 11 Tất người lao động phải tuân thủ mệnh lệnh Lãnh đạo công ty, cán quản lý trực tiếp người giám sát Tuy nhiên, người lao động đưa quan điểm Lãnh đạo Công ty 12 Người lao động làm việc phải giờ, mặc đồng phục, mang thẻ cán công nhân viên vào làm việc Công ty 13 Thực hợp đồng lao động ký kết Tổng Giám đốc người lao động Trưởng đơn vị trực thuộc người lao động Cơng ty có trách nhiệm thực sách Đ Nơi nhân: TỔNG GIÁM ĐỐC ại - Ban Lãnh cơng ty; ho - BCH Cơng đồn cơng ty; - Lưu văn thư h in ̣c k - Các đơn vị trực thuộc; ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế KMH:DMH-CS - 06 CHÍNH SÁCH Ngày 28/5/2009 TIỀN LƢƠNG Lần sốt xét :02 Trang 1/1 Cơng ty chúng tơi ln bảo đảm thực sách chế độ tiền lương người lao động theo quy định hành Nhà nước, cụ thể sau: Người lao động làm việc nhà máy Cơng ty phân cơng làm việc theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lực sở trường trả lương theo Đ nguyên tắc làm việc hưởng lương việc ại Người lao động nâng bậc lương thi nâng bậc lương theo quy chế nâng ho lương, nâng bậc Công ty Đối với người lao động có thành tích xuất sắc lao động sản xuất nâng lương trước thời hạn theo quy định pháp luật lao động ̣c k Người lao động đảm bảo mức tiền lương không thấp mức tiền lương tối in thiểu nhà nước quy định; thấp bù h Tiền lương trả lương vào ngày 10 ngày 25 hàng tháng (kèm theo tê phương án trả lương Công ty/ nhà máy phê duyệt niêm yết ́H tin Công ty/ nhà máy nhận tiền thưởng thành tích xuất sắc (nếu có) hàng tháng ́ Các khoản thu nhập người lao động công khai bảng lương chi tiết Người lao động làm thêm ngày bình thường trả tiền lương 150%; làm thêm ngày nghỉ hàng tuần trả tiền lương 200%; làm thêm ngày nghỉ có lương trả lương 300% Nếu làm thêm 02 giờ/ngày nghỉ 30 phút trước làm thêm Thời làm thêm người lao động cần thiết vào ngày bình thường tối đa không giờ/ngày Đại học Kinh tế Huế Người lao động hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thân thể, (24/24) nghỉ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe , lễ, tết, phép hàng năm theo quy định pháp luật lao động Các quyền lợi khác người lao động thực theo thoả ước lao động tập thể Công ty ký kết Công ty ln phân đấu khơng ngừng cải thiện sách tiền lương để người lao động an tâm gắn bó với cơng ty đóng góp cơng sức làm nhiều cải cho xã hội Trưởng đơn vị, người lao động Công ty chịu trách nhiệm thực sách TỔNG GIÁM ĐỐC ại Đ Nơi nhận: ho - Ban Lãnh công ty; ̣c k - BCH Cơng đồn cơng ty; - Các đơn vị trực thuộc; h in - Lưu văn thư ́ uê ́H tê Đại học Kinh tế Huế KMH:DMH-CS - 06 Ngày 28/5/2009 Lần sốt xét :02 Trang 1/1 CHÍNH SÁCH THỜI GIỜ LÀM VIỆC Công ty CP Dệt May Huế cam kết thực thời làm việc, thời nghỉ ngơi theo quy định Bộ luật Lao động, cụ thể sau: Đảm bảo người lao động làm việc 8giờ/ ngày, 48 giờ/ tuần Người lao động làm việc liên tục nghỉ 30 phút, tính vào làm việc ại làm việc Đ Người lao động làm ca đêm nghỉ ca 45 phút, tính vào Người lao động làm việc theo ca nghỉ 12 trước chuyển ho sang ca khác ̣c k Hằng tuần, người lao động nghỉ ngày (24 liên tục) Nếu khơng thực nghỉ tuần phải đảm bảo tháng có ngày h in nghỉ cho người lao động Hạn chế tối đa huy động người lao động làm việc vào ngày chủ nhật tê Đảm bảo mùa cao điểm giới hạn không 04 tháng/ năm ́H Đảm bảo người lao động bồi dưỡng vật tiền thời gian ́ uê làm việc thêm theo quy định pháp luật Đảm bảo làm việc thêm tự nguyện, có thỏa thuận người lao động văn Trưởng đơn vị trực thuộc người lao động công ty có trách nhiệm thực sách Nơi nhân: - Ban Lãnh cơng ty; - BCH Cơng đồn cơng ty; - Các đơn vị trực thuộc; - Lưu văn thư TỔNG GIÁM ĐỐC Đại học Kinh tế Huế CHÍNH SÁCH TỰ DO HỘI ĐOÀN VÀ THƢƠNG LƢỢNG TẬP THỂ KMH:DMH-CS - 09 Ngày 28/5/2009 Lần soát xét :02 Trang 1/1 ại Đ Tự Hội đoàn thương lượng tập thể có nghĩa người lao động có tồn quyền tự tham gia không tham gia tổ chức cơng đồn suốt thời gian họ làm việc Cơng ty Để quyền tự thực thông suốt nhà máy Công ty Công ty cổ phần Dệt May Huế cam kết tuân thủ quy định pháp luật quyền tự hội đoàn thương lượng tập thể cuả người lao động với nội dung cụ thể sau: Công nhân làm việc nhà máy Cơng ty có quyền tự gia nhập Cơng đồn theo lựa chọn thương lượng tập thể thấy cần thiết Công ty khuyến khích cơng nhân tham gia vào Cơng đồn theo lựa chọn Cơng ty thừa nhận Cơng đồn tổ chức thương lượng tập thể Công ty không đe dọa, xử phạt, phân biệt hay can thiệp vào quyền hợp pháp người lao động gia nhập Cơng đồn hay tổ chức xã hội người lao động lựa chọn Công ty tôn trọng quyền thành lập hoạt động Cơng đồn người lao động, tơn trọng vai trò tổ chức Cơng đồn Cơng ty, tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp phương tiện thông tin cho Cơng đồn hoạt động, thường xun trao đổi ý kiến, thương lượng tập thể giúp Cơng đồn thực tốt chức theo Luật Cơng đồn Giám đốc Ban chấp hành Cơng đồn có mối quan hệ cơng tác thường xun q trình Cơng ty hoạt động sản xuất kinh doanh Đây mối quan hệ bình đẳng, hợp tác giúp đỡ tơn trọng lẫn mục đích phát triển Cơng ty, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người lao động Trưởng đơn vị trực thuộc người lao động cơng ty có trách nhiệm thực sách h in ̣c k ho ́ uê ́H tê TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhân: - Ban Lãnh cơng ty; - BCH Cơng đồn cơng ty; - Các đơn vị trực thuộc; - Lưu văn thư Đại học Kinh tế Huế CHÍNH SÁCH LÀM THÊM GIỜ TỰ NGUYỆN KMH:DMH-CS - 13 Ngày 28/5/2009 Lần soát xét :02 Trang 1/1 Căn chế độ làm thêm theo qui định pháp luật sách sản xuất kinh doanh khẩn cấp, Công ty qui định sách làm thêm sau: Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, có thoả thuận với người lao động Công ty đảm bảo thời gian làm thêm không vượt ngày, 14 bốn ngày làm thêm liên tục, 16 tuần không 300 năm Đ Không huy động lao động nuôi nhỏ 12 tháng tuổi lao động nữ có ại thai từ tháng thứ bảy trở lên làm thêm sách ̣c k ho Trưởng đơn vị trực thuộc người lao động Công ty có trách nhiệm thực h in TỔNG GIÁM ĐỐC - Các đơn vị trực thuộc; - Lưu văn thư ́ - BCH Cơng đồn cơng ty; ́H - Ban Lãnh công ty; tê Nơi nhân: ... cơng ty từ năm 2015 đến 2017 37 2.2 Thực trạng thực trách nhiệm xã hội công ty Công ty Cổ phần Dệt May Huế 40 2.3 Đánh giá thực trạng thực trách nhiệm xã hội công nhân Công ty Cổ... Đánh giá chung công nhân sách trách nhiệm xã hội ́ uê Công ty Cổ phần Dệt May Huế 73 2.4 Đánh giá chung tình hình thực trách nhiệm xã hội công nhân Công ty Cổ phần Dệt May Huế thông qua... hội doanh nghiệp công nhân, đánh giá thực trạng thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp công nhân Công ty Cổ phần Dệt May Huế từ đưa giải pháp phù hợp nhằm giúp công ty thực tốt công tác  Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá trách nhiệm xã hội đối với công nhân tại công ty cổ phần dệt may huế , Đánh giá trách nhiệm xã hội đối với công nhân tại công ty cổ phần dệt may huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay