Đánh giá thực trạng kiểm soát ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề làm bún thượng trạch, xã triệu sơn, huyện triệu phong, tỉnh quảng trị

93 4 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI ̣C TRƯỜNG NƯỚC TẠI LÀNG NGHỀ LÀM BÚN ̣I H O THƯỢNG TRẠCH, TRIỆU SƠN, Đ A HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ TRẦN THỊ THIÊN Năm học: 2017 - 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI K TRƯỜNG NƯỚC TẠI LÀNG NGHỀ LÀM BÚN O ̣C THƯỢNG TRẠCH, TRIỆU SƠN, Đ A ̣I H HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ SVTH: Trần Thị Thiên Giáo viên hướng dẫn: Lớp:K48 KT&QL TNMT PGS.TS Bùi Đức Tính Niên khóa: 2014-2018 Huế, 1/2018 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Lời Cám Ơn Thực tập cuối khóa mốc quan trọng sinh viên đại học, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với công việc thực tế, ứng dụng kiến thức học vào thực tiễn, tạo tiền đề hành trang cho cơng việc sau Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp ngồi nổ lực thân, em nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo khoa Kinh tế Ế Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Huế tập thể bác, anh chị Chi U cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Trị ́H Trước hết, em xin chân thành cám ơn Thầy, Cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành tốt khóa TÊ luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới thầyBùi Đức Tính tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt q trình hồn thành khóa luận H Em xin chân thành gửi lời cám ơn đến Quý Ban lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Trị, anh chị phòng Tổng hợp & Thẩm định, đặc biệt IN em xin cám ơn chị Trần Thị Phong Lan tạo điều kiện thuận lợi cho em nghiên K cứu, tiếp cận với thực tế, vận dụng kiến thức học mà phát huy khả sáng tạo mình, đồng thời biết nhược điểm mà khắc phục, sửa đổi ̣C để hồn thành tốt khóa luận O Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian có hạn kinh nghiệm ̣I H hạn chế, khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Vì vậy, em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến Quý Thầy Cô Đ A sở thực tập để khóa luận em hồn thiện Cuối cùng, em xin kính chúc Q Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế huế luôn dồi sức khỏe để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp nhà giáo Em xin chân thành cám ơn ! Huế, tháng 1, năm 2018 Sinh viên thực Trần Thị Thiên SVTH: Trần Thị Thiên i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ix Ế PHẦN I MỞ ĐẦU .1 U Tính cấp thiết đề tài ́H Mục tiêu đề tài TÊ Đối tượng nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu H 4.1 Phương pháp thu thập thứ cấp IN 4.2 Phương pháp thu thập sơ cấp 4.3 Phương pháp xử lý số liệu K 4.3.1 So sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia .3 ̣C 4.3.2 Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm .4 O 4.3.3 Phương pháp tham khảo chuyên gia .4 ̣I H Phạm vi nghiên cứu PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 Đ A CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 1.1Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Khái niệm môi trường ô nhiễm môi trường 1.1.1.1 Môi trường 1.1.1.2 Ơ nhiễm mơi trường 1.1.1.3 Các chức môi trường 1.1.1.4 Các dạng ô nhiễm môi trường .7 1.1.2 Làng nghề kiểm sốt nhiễm làng nghề SVTH: Trần Thị Thiên ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 1.1.2.1 Sự hình thành phát triển làng nghề Việt Nam .9 1.1.2.2 Loại hình xu phát triển làng nghề 1.1.2.3 Kiểm sốt nhiễm từ làng nghề 11 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 12 1.2.1 Làng nghề phát triển kinh tế tác động đến môi trường 12 1.2.1.1 Làng nghề phát triển kinh tế giải việc làm 12 1.2.1.2 Hiện trạng chất lượng nước thải làng nghề 13 Ế 1.2.2 Áp lực môi trường từ hoạt động làng nghề .13 U 1.2.3 Tình hình mơi trường lao động sức khỏe làng nghề 14 ́H 1.2.4 Vấn đề quản lý kiểm sốt mơi trường làng nghề Việt Nam 17 TÊ CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG KIỂM SỐT MƠI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ BÚN THƯỢNG TRẠCH, TRIỆU SƠN .19 H 2.1.Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế- hội làng bún Thượng Trạch, Triệu IN Sơn 19 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 Vị trí địa lý, địa hình, địa chất 19 2.1.1.2 Khí hậu- Thủy văn 21 ̣C K 2.1.1.1 O 2.1.1.3 Tài nguyên thiên nhiên .22 ̣I H 2.1.1.4 Thực trạng cảnh quan, môi trường 23 2.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 24 Đ A 2.1.2.1 Hạ tầng kinh tế hội 24 2.1.2.2 Về kinh tế tổ chức sản xuất 25 2.2Những nét đặc trưng làng nghề bún Thượng Trạch Triệu Sơn, huyện Triệu Phong .30 2.2.1 Quá trình hình thành làng nghề làm bún Thượng Trạch, Triệu Sơn .30 2.2.2 Tình hình sản xuất làng nghề bún Thượng Trạch 31 2.2.3 Quy trình sản xuất bún làng nghề 33 2.2.4 Hoạt động sản xuất chăn nuôi 33 2.3 Tình trạng phát sinh nước thải hoạt động bảo vệ môi trường thực làng nghề bún Thượng Trạch 35 SVTH: Trần Thị Thiên iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 2.3.1 Phát sinh nước thải làng nghề bún Thượng Trạch .35 2.3.1.1 Hiện trạng môi trường nước 35 2.3.1.2 Hiện trạng thu gom xử lý nước thải 35 2.3.1.3 Hiện trạng cấp nước 36 2.3.2 Các hoạt động bảo vệ môi trường thực 37 2.4Thực trạng kiểm sốt nhiễm môi trường nước làng nghề bún Thượng Trạch 38 2.4.1 Đánh giá chất lượng môi trường nước làng bún Thượng Trạch thời gian Ế nghiên cứu .38 U 2.4.1.1 Vị trí điểm lấy mẫu .38 ́H 2.4.1.2 Đối với nước mặt .38 TÊ 2.4.1.3 Đối với nước ngầm 42 2.4.1.4 Đối với nước thải .43 H 2.5Tính tốn tải lượng phát thải hiệu xử lý nước thải làng bún Thượng IN Trạch 46 2.5.1 Tải lượng phát thải từ làng bún Thượng Trạch 46 K 2.5.1.1 Đối với nước thải sinh hoạt .46 ̣C 2.5.1.2 Đối với nước thải sản xuất bún 47 O 2.5.1.3 Đối với nước thải chăn nuôi 47 ̣I H 2.6 Đánh giá người dân tác động hoạt động sản xuất làng nghề bún Thượng Trạch, Triệu Sơn đến KTXH, môi trường sức khỏe cộng đồng 48 Đ A 2.6.1 Thông tin chung mẫu điều tra 48 2.6.1.1 Thông tin chung hộ sản xuất bún điều tra 48 2.6.1.2 Thông tin chung hộ gia đình khơng sản xuất bún 49 2.6.2 Ảnh hưởng tới hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp 50 2.6.3 Ảnh hưởng đến môi trường 51 2.6.4 Ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng dân cư thôn Thượng Trạch .52 2.6.5 Ảnh hưởng đến đời sống người dân .53 2.7 Thực trạng công tác quản lý môi trường làng bún Thượng Trạch nhận thức người dân công tác bảo vệ môi trường .54 2.7.1 Thực trạng công tác quản lý môi trường làng bún Thượng Trạch 54 SVTH: Trần Thị Thiên iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 2.7.2 Nhận thức người dân công tác bảo vệ môi trường 55 CHƯƠNG - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG BÚN THƯỢNG TRẠCH 58 3.1 Kế hoạch thực biện pháp bảo vệ môi trường 58 3.1.1Kế hoạch quản lý sở sản xuất làng nghề bún Thượng Trạch 58 3.1.2 Thu gom xử lý nước thải 59 3.2 Định hướng bảo vệ môi trường thời gian tới 59 Ế 3.3 Đề xuất số giải pháp nhằm kiểm sốt nhiễm môi trường nước làng nghề U bún Thượng Trạch 61 ́H 3.3.1 Giải pháp mặt kỹ thuật công nghệ 61 TÊ 3.3.1.1 Cơ sở để lựa chọn phương pháp xử lý .61 3.3.1.2 Đề xuất phương án xử lý 61 H 3.3.2 Giải pháp quản lý bảo vệ môi trường 62 IN 3.3.2.1 Giải pháp chung .62 3.3.2.2 Giải pháp cụ thể hộ, sở sản xuất làng nghề làm bún K Thượng Trạch 65 ̣C PHẦN IV - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 O Kết luận .66 ̣I H Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 Đ A PHỤ LỤC SVTH: Trần Thị Thiên v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt BVMT Bảo vệ môi trường BOD5 Nhu cầu oxi sinh hóa BTNMT Bộ Tài ngun Mơi trường CCN Cụm cơng nghiệp COD Nhu cầu oxi hóa học QCVN Quy chuẩn Việt Nam HĐND Hội đồng nhân dân NQ Nghị QĐ Quyết định HTX Hợp tác KHKT Khoa học kỉ thuật KH Kế hoạch TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TSS Tổng rắn lơ lửng UBND UNEP WHO U ́H TÊ H IN K ̣C O Đ A TW Tiểu thủ công nghiệp ̣I H TTCN Ế Chữ viết tắt Trung ương Ủy ban nhân dân Chương trình mơi trường Liên hiệp quốc (United Nations Environment Programme Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) SVTH: Trần Thị Thiên vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các xu phát triển làng nghề Việt Nam đến năm 2015 10 Bảng 1.2: Số liệu điều tra sức khỏe người dân làng nghề chế biến nông sản thực phẩm 15 Bảng 2.1: Tình hình kinh tế - hội Triệu Sơn qua năm 26 Bảng 2.2: Tình hình dân số lao động Triệu Sơn năm 2016 29 Bảng 2.3: Tình hình sản xuất kinh doanh làng bún Thượng Trạch 32 Ế Bảng 2.4: Phương thức xử lý chất thải sở làm bún .36 U Bảng 2.5: Thống kê biện pháp xử lý nước thải làng bún Thượng Trạch 37 ́H Bảng 2.6: Các vị trí thu mẫu nước làng nghề bún Thượng Trạch 38 TÊ Bảng 2.7: Lưu lượng nước thải thôn Thượng Trạch .44 Bảng 2.8: Chất lượng nước thải làng nghề bún Thượng Trạch 45 H Bảng 2.9: Ước tính tải lượng phát sinh nhiễm từ sinh hoạt – Thượng Trạch 46 IN Bảng 2.10: Ước tính tải lượng phát sinh nhiễm từ sản xuất bún 47 Bảng 2.11: Ước tính tải lượng phát sinh ô nhiễm từ chăn nuôi 48 K Bảng 2.12: Thông tin chung hộ sản xuất bún 48 ̣C Bảng 2.13: Thông tin chung hộ không sản xuất bún 49 O Bảng 2.14: Ý kiến người dân nước thải sản xuất bún ảnh hưởng đến ̣I H suất trồng .50 Bảng 2.15: Ý kiến người dân chất lượng nguồn nước 51 Đ A Bảng 2.16: Thống kê bệnh thường gặp làng Thượng Trạch 52 Bảng 2.17: Mức độ mùi hôi nước thải sản xuất bún 54 Bảng 2.18: Nhận thức người dân môi trường làng bún .55 Bảng 2.19: Ý kiến người dân mâu thuẫn làng nghề làng nghề bún Thượng Trạch 56 SVTH: Trần Thị Thiên vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Biểu đồ tỷ lệ phân ngành nghề sản xuất làng nghề 10 Hình 1.2: Sơ đồ Hệ thống tổ chức quản lý môi trường 17 Hình 2.1: Sơ đồ vị trí Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 20 Hình 2.2: Quy trình sản xuất bún theo dây chuyền cơng nghệ .33 Hình 2.3: Hiện trạng thoát nước làng bún Thượng Trạch 36 Hình 2.4: Giá trị pH nước mặt khu vực nghiên cứu 40 Ế Hình 2.5: Giá trị TSS nước mặt khu vực nghiên cứu 41 U Hình 2.6: Mật độ Coliform nước mặt khu vực nghiên cứu .42 ́H Hình 2.7: Giá trị pH nước ngầm khu vực nghiên cứu .42 TÊ Hình 2.8: Giá trị COD nước ngầm khu vực nghiên cứu 43 Hình 2.9: Mật độ Coliform nước ngầm khu vực nghiên cứu 43 Đ A ̣I H O ̣C K IN H Hình 3.1: Sơ đồ xử lý nước thải hầm biogas kết hợp hồ sinh học 62 SVTH: Trần Thị Thiên viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính - Nâng cao lực quản lý môi trường địa phương gắn với tham gia cộng đồng Đây giải pháp quan trọng có người sản xuất nơi sản xuất lực lượng quan trọng nhất, hiệu việc quản lý sản xuất môi trường - Lập, phê duyệt Quy hoạch xây dựng CCN-TTCN làng nghề truyền thống nhằm đảm bảo khơng gian hợp lý, phù hợp với tính chất hoạt động đảm bảo giảm thiểu tác động xấu môi trường xung quanh Ế - Huy động nguồn tài tập trung cho xây dựng cơng trình hạ tầng ́H dời sở vào CCN-TTCN làng nghề U BVMT tạo chế thuận lợi nhằm ưu tiên cho hộ sản xuất nghề truyền thống di TÊ - Cần tạo nguồn kinh phí cho cơng tác bảo vệ mơi trường làng nghề Hiện nguồn kinh phí dành cho cơng tác chưa có quan tâm mức H cấp quyền IN - Xây dựng văn quy phạm pháp luật, tăng cường công tác tra, kiểm tra lĩnh vực BVMT theo thẩm quyền trách nhiệm quản lý nhà nước địa K bàn nhằm phát kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật BVMT ̣C - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BVMT nhằm nâng O cao nhận thức cộng đồng dân cư ̣I H - Phải tuân thủ, thực quy định pháp luật BVMT phải xem trách nhiệm Đ A - Cần tiến hành đồng thời với giải pháp: Giải pháp kinh tế, giải pháp kỹ thuật, giải pháp công nghệ, giáo dục, truyền thông môi trường Các giải pháp cần tiến hành đồng bộ, có phối hợp chặt chẽ với đem lại hiệu cho việc phát triển bền vững làng nghề SVTH: Trần Thị Thiên 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Kim Chi, 2005, Làng nghề Việt Nam Môi trường, NXB Khoa học Kỹ thuật Đặng Kim Chi, 2005, Tài liệu hướng dẫn áp dụng biện pháp cải thiện môi trường cho làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm, NXB Khoa học Kỹ thuật Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Báo cáo môi trường quốc gia 2008, Môi U Ế trường làng nghề Việt Nam, Hà Nội kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt, Hà Nội ́H Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn TÊ Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước ngầm, Hà Nội H Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày IN 28/12/2011 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường, Hà Nội K Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 02 /2009/TT-BTNMT ngày 19/3/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định đánh giá khả tiếp nhận ̣C nước thải nguồn nước, Hà Nội O Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT Quy ̣I H định bảo vệ môi trường làng nghề, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn Đ A kỹ thuật Quốc gia nước thải công nghiệp, Hà Nội 10 Lê Văn Cát (2007), Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ photpho, Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Cơng nghệ Hà Nội 11 Chính phủ (2011), Báo cáo số 170/BC-CP ngày 22/9/2011 việc thực sách, pháp luật vềmơi trường khu kinh tế, làng nghề, Hà Nội 12 Niên giám thống kê huyện Triệu Phong (2016) Chi cục Thống kế huyện Triệu Phong xuất năm 2016 13 Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2016 Cục thống kê tỉnh Quảng Trị xuất năm 2016 SVTH: Trần Thị Thiên 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 14 Lương Đức Phẩm (2002), Cơng nghệ xử lý nước thải biện pháp sinh học, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 15 UBND tỉnh Quảng Trị (2012), Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 UBND tỉnh việc phê duyệt “Đề án củng cố, khôi phục phát triển làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 16 UBND Triệu Sơn (2010), Báo cáo sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, định hướng đến 2020 UBND Triệu Sơn Ế 17 UBND Triệu Sơn (2014), Báo cáo tình hình kinh tế - hội năm 2014 U phương hướng nhiệm vụ năm 2015 ́H 18 UBND Triệu Sơn (2015), Báo cáo tình hình kinh tế - hội năm 2015 TÊ phương hướng nhiệm vụ năm 2016 19 UBND Triệu Sơn (2016), Báo cáo tình hình kinh tế - hội năm 2016 H phương hướng nhiệm vụ năm 2017 IN 20 UBND Triệu Sơn (2017), Báo cáo tình hình kinh tế - hội năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 K 21 UBND Triệu Sơn (2014), Hồ sơ Đề nghị công nhận làng nghề truyền ̣C thống thôn Thượng Trạch, Triệu Sơn, Quảng Trị O 22 UBND Triệu Sơn (2015), Đề án xây dựng nông thôn Triệu Sơn Đ A ̣I H giai đoạn 2011 – 2015 kế hoạch 2015 – 2020 SVTH: Trần Thị Thiên 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính PHỤ LỤC BOD5 (20°C) mg/l 15 25 COD mg/l 10 15 30 50 Ơxy hòa tan (DO) mg/l ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 20 50 100 Amoni (NH4+ tính theo N) Ế PHỤ LỤC 1: QCVN 08-MT:2015/BTNMT VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Giá trị giới hạn TT Thông số Đơn vị A B A1 A2 B1 B2 pH 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 mg/l 0,3 0,3 0,9 0,9 Clorua (Cl-) mg/l Florua (F-) mg/l Nitrit (NO-2 tính theo N) 10 Nitrat (NO-3 tính theo N) 11 Phosphat (PO43- tính theo P) 12 Xyanua (CN-) 13 Asen (As) 14 Cadimi (Cd) 15 16 250 350 350 - 1,5 1,5 mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05 mg/l 10 15 mg/l 0,1 0,2 0,3 0,5 mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05 mg/l 0,01 0,02 0,05 0,1 mg/l 0,005 0,005 0,01 0,01 Chì (Pb) mg/l 0,02 0,02 0,05 0,05 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 Tổng Crom mg/l 0,05 0,1 0,5 Đồng (Cu) mg/l 0,1 0,2 0,5 19 Kẽm (Zn) mg/l 0,5 1,0 1,5 20 Niken (Ni) mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 21 Mangan (Mn) mg/l 0,1 0,2 0,5 22 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 0,001 0,001 0,002 23 Sắt (Fe) mg/l 0,5 1,5 24 Chất hoạt động bề mặt mg/l 0,1 0,2 0,4 0,5 H IN K ̣C O Đ A 18 ̣I H 17 TÊ ́H U 30 Nguồn: Bộ Tài nguyên Mơi trường SVTH: Trần Thị Thiên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính PHỤ LỤC 2:QCVN 09-MT:2015/BTNMT VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn - 5,5 — 8,5 pH Chỉ số pemanganat mg/l Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 1500 Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) mg/l 500 Amơni (NH4+ tính theo N) mg/l Nitrit (NO-2 tính theo N) mg/l Nitrat (NO-3 tính theo N) mg/l 15 Clorua (Cl-) mg/l 250 Florua (F-) mg/l 10 Sulfat (SO42-) mg/l 400 11 Xyanua (CN-) mg/l 0,01 12 Asen (As) mg/l 0,05 13 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 14 Chì (Pb) mg/l 0,01 15 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,05 16 Đồng (Cu) mg/l 17 Kẽm (Zn) mg/l Niken (Ni) mg/l 0,02 Mangan (Mn) mg/l 0,5 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 19 20 U ́H TÊ H IN K ̣C O ̣I H Đ A 18 Ế 1 Nguồn: Bộ Tài nguyên Môi trường SVTH: Trần Thị Thiên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính PHỤ LỤC 3:QCVN 40:2011/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CƠNG NGHIỆP TT Thơng số Đơn vị Giá trị C A B oC 40 40 Pt/Co 50 150 - đến 5,5 đến Nhiệt độ Màu pH BOD5 (20oC) mg/l 30 50 COD mg/l 75 150 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 Asen mg/l Thuỷ ngân mg/l Chì mg/l 10 Cadimi mg/l 11 Crom (VI) 12 Crom (III) 13 Đồng 14 Kẽm 15 Niken 16 Mangan 17 Sắt 18 U Ế 100 0,1 0,005 0,01 0,5 0,05 0,1 mg/l 0,05 0,1 mg/l 0,2 mg/l 2 mg/l 3 mg/l 0,2 0,5 mg/l 0,5 mg/l Tổng xianua mg/l 0,07 0,1 Tổng phenol mg/l 0,1 0,5 Tổng dầu mỡ khoán g mg/l 10 21 Sunfua mg/l 0,2 0,5 22 Florua mg/l 10 23 Amoni (tính theo N) mg/l 10 24 Tổng nitơ mg/l 20 40 25 Tổng phốt (tính theo P ) mg/l 20 K ̣C O ̣I H Đ A 19 H 0,1 IN TÊ ́H 0,05 Nguồn: Bộ Tài nguyên Môi trường SVTH: Trần Thị Thiên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính PHỤ LỤC 4: PHIẾU ĐIỀU TRA PHIẾU ĐIỀU TRA CHO HỘ KHÔNG LÀM BÚN Mã số phiếu:……………… Họ tên người điều tra: Trần Thị Thiên Thời gian điều tra:……………………………… Tôi Trần Thị Thiên, sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế Hiện làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Đánh giá thực trạng kiểm sốt nhiễm mơi trường Ế nước làng nghề làm bún Thượng Trạch, Triệu sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh ́H U Quảng Trị” Vì xây dựng phiếu khảo sát nhằm tìm hiểu tác động hoạt động sản xuất làng nghề bún Thượng Trạch đến môi trường sống sức khỏe TÊ người dân Những ý kiến quý vị thông tin quý báu giúp hồn thành đề tài Tơi mong nhận hợp tác từ phía q vị Tơi xin đảm bảo H thông tin quý vị phục vụ mục đích học tập IN I Thơng tin chung K Họ tên người vấn:…………………………………………………… Giới tính:………………………………………………………………………… ̣C Tuổi:………………………………………………………………………… O Địa chỉ:………………………………………………………………………… ̣I H Trình độ học vấn:……………………………………………………………… Nghề nghiệp:………………………………………………………………… Đ A Số thành viên gia đình:…………… người Lao động chính:………………………… người Thu nhập trung bình hàng tháng hộ gia đình:………………………… II Ảnh hưởng nước thải sản xuất bún tới môi trường cộng đồng dân cư 10 Ông/ bà cho biết nước thải q trình sản xuất bún có gây ảnh hưởng đến khơng? A Có B Khơng 11.Ơng/bà nghĩ vấn đề xả nước thải sản xuất bún nơi cộng đồng SVTH: Trần Thị Thiên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính A Khơng quan tâm B Bình thường, khơng ảnh hưởng C.Nguy hiểm, gây ô nhiễm bệnh tật 12 Các loại chất thải trình sản xuất bún chủ yếu là: A Nước thải B Chất thải rắn C.Khí thải 13 Gia đình sử dụng nước sinh hoạt từ nguồn nào? A Nước máy B Nước giếng khoan bơm điện D Khác (ghi rõ) Ế C Nước giếng khoan bơm tay U 14 Theo ông bà chất lượng nguồn nước thôn so với thời gian trước ́H nào? B Không đổi TÊ A Xấu C Không biết H 15 Gia đình có thường xun ngửi thấy mùi khó chịu khơng? B Thường xun IN A Rất thường xun C.Thỉnh thoảng D Khơng K 16.Ơng/bà cho biết nước thải từ sản xuất bún có gây ảnh hưởng đến suất ̣C trồng lúa, hoa màu khơng ? B Khơng O A Có A.Có ̣I H 17.Sức khỏe ơng bà có bị ảnh hưởng từ nước thải sản xuất bún hay không? B Không Đ A 18 Gia đình ơng/bà thường mắc bệnh sản xuất bún? A Viêm da B.Viêm mũi C Đau đầu, chóng mặt D.Khác 19 Ơng/ bà nhận thấy môi trường làng bún nào? A Ơ nhiễm C Bình thường B Rất nhiễm D Không quan tâm 20 Giữa hộ dân xung quanh với hộ sản xuất bún có xảy mâu thuẫn nhiễm khơng? A Có SVTH: Trần Thị Thiên B Khơng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 21 Hiện sở tài nguyên môi trường chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị triển khai xây dựng dự án xử lí mơi trường làng bún Thượng Trạch , ơng/ bà nhận thấy dự án có hiệu mặt mơi trường hay khơng? A Có B Khơng 22 Để hạn chế tình trạng nhiễm ơng/bà có ý kiến ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ế 23 Ơng / bà có kiến nghị quyền địa phương tình trạng B.Khơng TÊ Nếu có ý kiến gì? ́H A Có U nhiễm khơng? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đ A ̣I H O ̣C K IN H Chân thành cám ơn giúp đỡ ông/bà! SVTH: Trần Thị Thiên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính PHIẾU ĐIỀU TRA CHO HỘ LÀM BÚN Mã số phiếu:……………… Họ tên người điều tra: Trần Thị Thiên Thời gian điều tra:……………………………… Tôi Trần Thị Thiên, sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế Hiện tơi làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Đánh giá thực trạng kiểm sốt nhiễm mơi trường nước làng nghề làm bún Thượng Trạch, Triệu sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Ế Quảng Trị” Vì tơi xây dựng phiếu khảo sát nhằm tìm hiểu tác động U hoạt động sản xuất làng nghề bún Thượng Trạch đến môi trường sống sức khỏe ́H người dân Những ý kiến quý vị thông tin quý báu giúp hồn thành TÊ đề tài Tơi mong nhận hợp tác từ phía q vị Tơi xin đảm bảo thông tin quý vị phục vụ mục đích học tập H I Thơng tin chung IN Họ tên người vấn:…………………………………………………… Giới tính:……………………………………………………………………… K Tuổi:…………………………………………………………………………… ̣C Địa chỉ:………………………………………………………………………… O Trình độ học vấn:……………………………………………………………… ̣I H Kinh nghiệm sản xuất bún (năm):……………………………………………… Tổng số thành viên Đ A Lao động gia đình:…… người Gồm :……….nam; ……… nữ Lao động thuê:………………….người Thu nhập trung bình hàng tháng hộ gia đình:……………………………… Khối lượng sản xuất/năm/hộ gia đình:………………………………………… II Ảnh hưởng nước thải sản xuất bún tới môi trường cộng đồng dân cư 10 Gia đình sử dụng nước trình sản xuất bún từ nguồn nào? A Nước máy B Nước giếng khoan bơm điện C Nước giếng khoan bơm tay D Khác (ghi rõ) SVTH: Trần Thị Thiên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 11 Gia đình có chăn ni lợn khơng? A Có Bao nhiêu con……… B Khơng 12 Quy trình sản xuất bún, cơng đoạn gây ô nhiễm môi trường nước? A Công đoạn ngâm ủ gạo B Công đoạn nghiền ướt gạo, xay gạo C Công đoạn đưa vào máy làm bún để sản xuất D Tất công đoạn B Rác thải C Khí thải ́H A Nước thải U 13 Các loại chất thải trình sản xuất chủ yếu là: Ế E Khác TÊ 14 Nước thải trình sản xuất có xử lý trước thải mơi trường khơng? B Khơng H A Có IN (Nếu có xin trả lời câu 15, khơng xin trả lời câu 16) 15 Ơng/bà có xửlý nước thải hầm biogas kết hợp hồ sinh học hay không? K A Có B Khơng ̣C 16 Nước thải chưa qua xử lý đâu? O A Chảy tràn, ngấm vào lòng đất ̣I H B Thu gom đưa vào hệ thống xử lý C Trực tiếp chảy vào ao hồ, kênh mương sau nhà Đ A D Khác 17 Theo ông bà chất lượng nguồn nước thôn so với thời gian trước nào? A Xấu B Khơng đổi C Khơng biết 18 Ơng/bà nghĩ vấn đề xả nước thải sản xuất bún nơi cộng đồng A Khơng quan tâm B Bình thường, khơng ảnh hưởng C Nguy hiểm, gây nhiễm bệnh tật 19 Ông/ bà cho biết nước thải q trình sản xuất bún có gây ảnh hưởng đến khơng? SVTH: Trần Thị Thiên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính B Có B Khơng 20 Gia đình có thường xun ngửi thấy mùi khó chịu khơng? A Rất thường xun B Thường xuyên C.Thỉnh thoảng D Không 21 Sức khỏe ông bà có bị ảnh hưởng từ nước thải sản xuất bún hay khơng? A.Có B Khơng 22 Gia đình ông/bà thường mắc bệnh sản xuất bún? Viêm da B.Viêm mũi C Đau đầu, chóng mặt D.Khác U Ế A ́H 23 Ơng/ bà nhận thấy mơi trường làng bún nào? B Rất nhiễm TÊ A Ơ nhiễm C Bình thường D Không quan tâm H 24 Giữa hộ dân xung quanh với hộ sản xuất bún có xảy mâu thuẫn IN nhiễm khơng? A Có B Không K 25 Hiện sở tài nguyên môi trường phối hợp với chi cục bảo vệ môi trường tỉnh ̣C Quảng Trị triển khai xây dựng dự án xử lí mơi trường làng bún Thượng B Khơng ̣I H A Có O Trạch , ơng/ bà nhận thấy dự án có hiệu mặt mơi trường hay khơng? 26 Ơng / bà có kiến nghị quyền địa phương tình trạng ô Đ A nhiễm không? A Có B.Không Nếu có ý kiến gì? ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… Chân thành cám ơn giúp đỡ ông/bà! SVTH: Trần Thị Thiên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính H TÊ ́H U Ế PHỤ LỤC 5: PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Đ A ̣I H O ̣C K IN Hình 1: Dòng nước thải mơi trường bị kết tủa thành màu đen đặc quánh Hình 2: Do không xử lý triệt để nên nước thải từ điểm sản xuất chảy môi trường SVTH: Trần Thị Thiên GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp H Hình 3: Mỗi điểm làm bún hoạt động, dòng nước trắng đục hòa Đ A ̣I H O ̣C K IN theo mương Hình 4: Tình trạng ô nhiễm từ sở sản xuất tông hàng chục năm chưa xử lý SVTH: Trần Thị Thiên GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp IN Hình 5:Người dân xúc ngày phải chịu đựng mùi hôi thối từ Đ A ̣I H O ̣C K điểm làm bún SVTH: Trần Thị Thiên ... tra đánh giá trạng môi trường nước làng nghề làm bún truyền thống Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị H + Đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm môi trường nước làng nghề làm. .. đạt + Thực trạng kiểm soát môi trường làng nghề bún Thượng Trạch, xã Triệu K Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ̣C + Đánh giá người dân tác động hoạt động sản xuất làng nghề O bún Thượng Trạch,. .. nghề làm bún Thượng Trạch, xã K -Mục tiêu nghiên cứu: IN Triệu sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị làm khóa luận tốt nghiệp ̣C + Điều tra đánh giá trạng môi trường nước làng nghề làm bún truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng kiểm soát ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề làm bún thượng trạch, xã triệu sơn, huyện triệu phong, tỉnh quảng trị , Đánh giá thực trạng kiểm soát ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề làm bún thượng trạch, xã triệu sơn, huyện triệu phong, tỉnh quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay