Đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại trung tâm kinh doanh VNPT thừa thiên huế

111 1 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ho in ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾNHỖN HỢP TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH ́H VNPT THỪA THIÊN HUẾ ́ uê NGUYỄN VIẾT THÀNH Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h in ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾNHỖN HỢP TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH ́H VNPT THỪA THIÊN HUẾ ́ uê Sinh viên thực Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Viết Thành ThS Hoàng La Phương Hiền Lớp: K48A - QTKD Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, 04/2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Khoảng thời gian bốn năm ngồi ghế giảng đường đại học trơi qua thật nhanh chóng, nơi tơi trang bị kiến thức kĩ bổ ích để làm hành trang theo đuổi hoài bão Để hồn thành chương trình Đại học khóa luận tốt nghiệp này, nỗ lực thân khơng thể khơng nhắc đến người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ suốt thời gian qua Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Khoa Quản trị kinh doanh quý thầy cô khoa đãtạo điều kiện thuận lợi để học tập truyền đạt cho kiến thức vô quý giá Đặc biệt, xin Đ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Th.S Hoàng La Phương Hiền – giảng viên hướng dẫn khóa ại luận tốt nghiệp tôi, người quan tâm tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên tơi khoảng thời gian tơi thực khóa luận ho Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo công ty VNPT Thừa ̣c k Thiên Huế, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế anh, chị phòng Điều hành - Nghiệp vụ đặc biệt chị Nguyễn Lê Thu Thảo tạo hội hướng in dẫn để thực tốt công việc công ty hồn thành khóa luận h Xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè ln sát cánh, ủng hộ chỗ dựa tê tinh thần lớn cho suốt thời gian qua ́H Sau cùng, tơi xin kính chúc q thầy Khoa Quản trị kinh doanh, Th.S ́ uê Hoàng La Phương Hiền sức khỏe có thêm niềm tin, nhiệt huyết để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp Kính chúc cơng ty VNPT Thừa Thiên Huế quý anh, chị công ty mạnh khỏe gặt hái nhiều thành công Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 04 năm 2018 Nguyễn Viết Thành Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đ Phương pháp nghiên cứu .3 ại 4.1 Quy trình nghiên cứu ho 4.2 Phương pháp thu thập liệu 4.2.1 Thu thập liệu thứ cấp ̣c k 4.2.2 Thu thập liệu sơ cấp in 4.3 Phương pháp chọn mẫu xác định kích thước mẫu .5 h 4.4 Phương pháp phân tích xử lí số liệu tê Kết cấu đề tài .7 ́H PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .8 ́ uê 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Marketing – mix 1.1.2 Xúc tiến hỗn hợp 10 1.1.2.1 Khái niệm xúc tiến hỗn hợp .10 1.1.2.2 Bản chất xúc tiến hỗn hợp 11 1.1.2.3 Vai trò hoạt động xúc tiến hỗn hợp 11 1.1.2.4 Các công cụ xúc tiến hỗn hợp 13 1.1.2.4.1 Quảng cáo 13 1.1.2.4.2 Khuyến 16 1.1.2.4.3 Quan hệ công chúng 18 SVTH: Nguyễn Viết Thành Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền 1.1.2.4.4 Bán hàng cá nhân 20 1.2 Cơ sở thực tiễn 22 1.2.1 Thị trường viễn thông Việt Nam năm gần .22 1.2.2 Thị trường viễn thông Thừa Thiên Huế năm gần 24 1.2.3 Thực trạng thực hoạt động xúc tiến hỗn hợp số công ty viễn thông Việt Nam 26 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPTTHỪA THIÊN HUẾ 29 2.1 Tổng quan Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .29 Đ 2.1.2 Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi 30 ại 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 31 ho 2.1.4 Cơ cấu tổ chức .32 ̣c k 2.1.5 Các sản phẩm, dịch vụ Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế 33 2.1.6 Tình hình nguồn lao động 34 in 2.1.7 Tình hình hoạt động kinh doanh từ 2015 – 2017 35 h 2.2 Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT ThừaThiên Huế 38 ́H 2.2.1 Hoạt động quảng cáo 38 2.2.2 Hoạt động khuyến .40 ́ uê 2.2.3 Hoạt động quan hệ công chúng 43 2.2.4 Hoạt động bán hàng cá nhân .45 2.3 Đánh giá khách hàng hoạt động xúc tiến hỗn hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế 47 2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 47 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 54 2.3.3 Đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế 56 2.3.3.1 Đánh giá khách hàng hoạt động quảng cáo 56 2.3.3.2 Đánh giá khách hàng hoạt động khuyến 58 SVTH: Nguyễn Viết Thành Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền 2.3.3.3 Đánh giá khách hàng hoạt động quan hệ công chúng 60 2.3.3.4 Đánh giá khách hàng hoạt động bán hàng cá nhân .62 2.3.4 Đánh giá chung hoạt động xúc tiến hỗn hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế 64 2.3.5 Sự khác biệt đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế theo đặc điểm khách hàng 65 2.3.5.1 Sự khác biệt đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty theo giới tính 65 2.3.5.2 Sự khác biệt đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty theo độ tuổi 66 Đ 2.3.5.3 Sự khác biệt đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty theo nghề ại nghiệp 67 ho 2.3.5.4 Sự khác biệt đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp công ty theo thu ̣c k nhập .68 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIÚP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG in XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT THỪA THIÊN h HUẾ .69 tê 3.1 Định hướng .69 ́H 3.2 Giải pháp .70 3.2.1 Giải pháp hoạt động quảng cáo 70 ́ uê 3.2.2 Giải pháp hoạt động khuyến 74 3.2.3 Giải pháp hoạt động quan hệ công chúng .76 3.2.4 Giải pháp hoạt động bán hàng cá nhân 78 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Kiến nghị 83 2.1 Kiến nghị Nhà nước cấp quyền 83 2.2 Kiến nghị Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC .86 SVTH: Nguyễn Viết Thành Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền DANH MỤC BẢNG Bảng Tình hình lao động Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế 34 năm 2017 .34 Bảng Tình hình hoạt động kinh doanh chung Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế từ 2015 – 2017 35 Bảng Số lượng khách hàng Trung tâm Kinh doanh VNPTThừa Thiên Huế năm 2017 .37 Bảng Kiểm định độ tin cậy thang đo 54 Bảng Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng hoạt Đ động quảng cáo 56 ại Bảng Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng hoạt ho động khuyến 58 ̣c k Bảng Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng hoạt động quan hệ công chúng 60 in Bảng Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng hoạt h động bán hàng cá nhân 62 tê Bảng Thống kê tần số đánh giá chung khách hàng hoạt động xúc tiến ́H hỗn hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế .64 Bảng 10 Kiểm định Independent Samples T – test khác biệt theo giới tính ́ uê việc đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp .66 Bảng 11 Kiểm định One - Way ANOVA khác biệt đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp theo độ tuổi .67 Bảng 12 Kiểm định One - Way ANOVA khác biệt đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp theo nghề nghiệp 67 Bảng 13 Kiểm định One - Way ANOVA khác biệt đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp theo thu nhập 68 SVTH: Nguyễn Viết Thành Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Thị phần doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động mặt đất phát sinh lưu lượng thoại, tin nhắn, liệu (2G 3G) Việt Nam năm 2016 .23 Biểu đồ Cơ cấu mẫu điều tra theo giới tính .48 Biểu đồ Cơ cấu mẫu điều tra theo độ tuổi 48 Biểu đồ Cơ cấu mẫu điều tra theo nghề nghiệp .49 Biểu đồ Cơ cấu mẫu điều tra theo thu nhập 50 Biểu đồ Loại dịch vụ khách hàng sử dụng 51 ại Đ Biểu đồ Nguồn thông tin biết đến dịch vụ .53 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Viết Thành Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Quy trình nghiên cứu .3 Sơ đồ Các cơng cụ hoạt động xúc tiến hỗn hợp 13 Sơ đồ Cơ cấu máy tổ chức Trung tâm Kinh doanhVNPT Thừa Thiên Huế .32 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Viết Thành Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VNPT Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam VNPT TTH VNPT Thừa Thiên Huế TTKD VNPT TTH Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế CNTT Công nghệ thông tin ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line FTTH Fiber To The Home PR Quan hệ công chúng ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Viết Thành Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền Câu 6: Anh/chị biết đến dịch vụ VNPT Thừa Thiên Huế qua nguồn thơng tin nào? (Có thể chọn nhiều phương án)  Báo, tạp chí  Truyền hình, truyền  Bạn bè, người thân  Internet  Pa-nơ, áp phích  Khác II Đánh giá anh/chị hoạt động xúc tiến hỗn hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế (VNPT TTH) Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến phát biểu cách đánh dấu X vào ô trống mà anh/chị cho phản ánh ý kiến theo mức độ sau : (1) Rất không đồng ý(2) Không đồng ý (3) Trung lập (4) Đồng ý(5) Rất đồng ý Đ Mức độ đánh giá ại Yếu tố ho A Quảng cáo Quảng cáo VNPT TTH chứa đựng nhiều thông tin hữu ích ̣c k Quảng cáo VNPT TTH sinh động Quảng cáo VNPT TTH đáng tin cậy Quảng cáo VNPT TTH xuất thường xuyên Hình thức quảng cáo VNPT TTH đa dạng Quảng cáo VNPT TTH tác động đến việc đăng h in ́H tê ́ uê ký sử dụng dịch vụ anh/chị B Khuyến Các chương trình khuyến VNPT TTH triển khai thường xuyên Anh/chị dễ dàng tiếp cận chương trình khuyến VNPT TTH Các chương trình khuyến hấp dẫn 10 Đa dạng hình thức khuyến 11 Các chương trình khuyến VNPT TTH tác SVTH: Nguyễn Viết Thành 87 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền động đến việc đăng ký sử dụng dịch vụ anh/chị C Quan hệ công chúng 12 VNPT TTH tham gia nhiều hoạt động quan hệ công chúng (tổ chức kiện, từ thiện, tài trợ…) 13 Các hoạt động quan hệ công chúng VNPT TTH có ý nghĩa tốt đẹp, hướng đến cộng đồng 14 Các hoạt động quan hệ công chúng VNPT TTH mang lại thiện cảm cho anh/chị công ty Đ 15 Các hoạt động quan hệ công chúng VNPT TTH ại khiến anh/chị có thêm niềm tin vào công ty 16 Các hoạt động quan hệ công chúng VNPT TTH ho tác động đến việc đăng ký sử dụng dịch vụ ̣c k anh/chị D Bán hàng cá nhân in 17 Nhân viên bán hàng có kiến thức chun mơn tốt, h cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, dịch vụ cho tê anh/chị 19 Nhân viên bán hàng thân thiện nhiệt tình với ́ uê mắc anh/chị ́H 18 Nhân viên bán hàng giải đáp thỏa đáng thắc anh/chị 20 Trang phục nhân viên báng hàng gọn gàng, lịch 21 Các thủ tục đăng kí dịch vụ thực nhanh gọn 22 Các hoạt động bán hàng cá nhân VNPT TTH tác động đến việc đăng ký sử dụng dịch vụ anh/chị E Đánh giá chung SVTH: Nguyễn Viết Thành 88 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền 23 Nhìn chung, hoạt động xúc tiến hỗn hợp VNPT TTH tác động đến việc đăng ký sử dụng dịch vụ anh/chị 24 Nhìn chung, hoạt động xúc tiến hỗn hợp VNPT TTH khiến anh/chị hài lòng 25 Anh/chị tiếp tục sử dụng dịch vụ VNPT TTH 26 Anh/chị giới thiệu dịch vụ VNPT TTH đến bạn bè, người thân… & ại Đ Xin cảm ơn giúp đỡ quý anh/chị! h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Viết Thành 89 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền Phụ lục 2: Kết xử lý số liệu SPSS Phụ lục 2.1: Thống kê mô tả Giới tính Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nu 71 47,3 47,3 47,3 Nam 79 52,7 52,7 100,0 Total 150 100,0 100,0 Độ tuổi ại Đ Do tuoi Frequency ho Duoi 25 tuoi Valid 35 - 45 tuoi 26 17,3 17,3 48 32,0 32,0 49,3 57 38,0 38,0 87,3 12,7 100,0 19 150 12,7 h Total Cumulative 17,3 in Tren 45 tuoi Valid Percent Percent ̣c k 25 - 34 tuoi Percent 100,0 100,0 Nghe nghiep Percent ́ uê Frequency ́H tê Nghề nghiệp Valid Percent Cumulative Percent Hoc sinh, sinh vien 21 14,0 14,0 14,0 Kinh doanh 50 33,3 33,3 47,3 Cong nhan vien chuc 53 35,3 35,3 82,7 Lao dong thong 6,0 6,0 88,7 Khac 17 11,3 11,3 100,0 Total 150 100,0 100,0 Valid SVTH: Nguyễn Viết Thành 90 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền Thu nhập Thu nhap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dưoi trieu 23 15,3 15,3 15,3 - trieu 25 16,7 16,7 32,0 - trieu 69 46,0 46,0 78,0 Tren trieu 33 22,0 22,0 100,0 150 100,0 100,0 Total Loại dịch vụ sử dụng ại Đ $Cau5 Frequencies Responses ho N Percent Mang di dong Vinaphone a Cases 77 32,1% 51,3% Mang cap dong MegaVNN 24 10,0% 16,0% Mang cap quang FiberVNN 67 27,9% 44,7% Truyen hinh MyTV 26 10,8% 17,3% Dien thoai co dinh 39 16,2% 26,0% 2,9% 4,7% 100,0% 160,0% ̣c k Khac h in Loai dich vu Percent of tê Total 240 ́H a Group ́ uê Nguồn thông tin biết đến dịch vụ $Cau6 Frequencies Responses N Nguon thong tin a Percent of Percent Cases Bao, tap chi 52 13,0% 34,7% Truyen hinh, truyen 64 16,0% 42,7% 125 31,3% 83,3% Internet 77 19,3% 51,3% Pano, ap phich 27 6,8% 18,0% Khac 54 13,5% 36,0% 399 100,0% 266,0% Ban be, nguoi than Total a Group SVTH: Nguyễn Viết Thành 91 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền Phụ lục 2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha Quảng cáo Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,778 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 18,09 6,797 ,511 ,748 Quang cao sinh dong 18,34 7,139 ,387 ,780 Quang cao dang tin cay 18,23 7,012 ,482 ,755 18,21 7,185 ,435 ,766 18,15 6,153 ,670 ,706 in Đ Quang cao chua dung nhieu 6,235 ,678 ,705 thong tin huu ich ại ho Quang cao xuat hien thuong xuyen dang ̣c k Hinh thuc quang cao da Quang cao tac dong den 18,11 dich vu cua anh/chi h viec dang ky va su dung tê ́H Khuyến Cronbach's ́ uê Reliability Statistics N of Items Alpha ,771 Item-Total Statistics Cac chuong trinh khuyen mai duoc trien khai thuong xuyen Anh/chi de dang tiep can cac chuong trinh khuyen mai Cac chuong trinh khuyen mai hap dan SVTH: Nguyễn Viết Thành Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 14,80 4,631 ,536 ,732 15,20 4,430 ,603 ,708 15,15 5,017 ,438 ,763 92 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền Da dang cac hinh thuc khuyen mai 15,03 4,966 ,481 ,749 15,07 4,270 ,658 ,687 Cac chuong trinh khuyen mai tac dong den viec dang ky va su dung dich vu cua anh chi Quan hệ công chúng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,736 Item-Total Statistics ại Đ Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Cac hoat dong quan he cong chung co y nghia tot dep, huong den cong Cac hoat dong quan he cong chung h mang lai thien cam cho anh/chi ve 15,17 15,21 ,475 ,699 4,117 ,528 ,678 4,111 ,519 ,682 ,445 ,709 Cac hoat dong quan he cong chung 15,26 cong ty ́H tê cong ty khien anh/chi co them niem tin vao 4,448 in dong 14,85 ̣c k ho VNPT TTH tham gia nhieu hoat dong quan he cong chung Scale Mean if 4,314 ́ uê Cac hoat dong quan he cong chung tac dong den viec dang ky va su 15,05 3,823 ,526 ,680 dung dich vu cua anh/chi Bán hàng cá nhân Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,743 SVTH: Nguyễn Viết Thành 93 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Nhan vien ban hang co kien thuc chuyen mon tot, cung cap day du thong 18,61 6,615 ,413 ,727 18,74 6,355 ,468 ,711 18,43 6,019 ,644 ,658 18,54 7,404 ,351 ,738 18,73 7,083 ,414 ,724 18,61 6,079 ,603 ,670 tin Nhan vien ban hang giai dap thoa dang nhung thac mac cua anh/chi Nhan vien ban hang than thien va nhiet tinh Trang phuc nhan vien ban hang gon gang lich su Đ Cac thu tuc dang ky dich vu duoc thuc ại hien nhanh gon Cac hoat dong ban hang ca nhan tac vu cua anh/chi h in ̣c k ho dong den viec dang ky va su dung dich ́H tê ́ uê SVTH: Nguyễn Viết Thành 94 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền Phụ lục 2.3 Kiểm định giá trị trung bình One Sample T-test Quảng cáo One-Sample Statistics N Quang cao chua dung nhieu thong Mean Std Deviation Std Error Mean 150 3,73 ,739 ,060 Quang cao sinh dong 150 3,49 ,766 ,063 Quang cao dang tin cay 150 3,59 ,706 ,058 Quang cao xuat hien thuong xuyen 150 3,62 ,702 ,057 Hinh thuc quang cao da dang 150 3,68 ,771 ,063 150 3,71 ,745 ,061 tin huu ich Quang cao tac dong den viec dang ky va su dung dich vu cua anh/chi Đ One-Sample Test ại Test Value = df Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference tin huu ich Lower in Quang cao chua dung nhieu thong Sig (2- ̣c k ho t -4,421 149 -,267 -,39 -,15 149 ,000 -,513 -,64 -,39 149 ,000 -,407 -,52 -,29 149 ,000 -,380 -,49 -,27 ,000 -,320 -,44 -,20 ,000 -,287 -,41 -,17 Quang cao dang tin cay -7,058 Quang cao xuat hien thuong xuyen -6,634 Hinh thuc quang cao da dang -5,081 149 -4,713 149 ́ uê ky va su dung dich vu cua anh/chi ́H -8,205 tê h ,000 Quang cao sinh dong Quang cao tac dong den viec dang Upper Khuyến One-Sample Statistics N Cac chuong trinh khuyen mai duoc trien khai Mean Std Deviation Std Error Mean 150 4,01 ,742 ,061 150 3,61 ,749 ,061 Cac chuong trinh khuyen mai hap dan 150 3,66 ,703 ,057 Da dang cac hinh thuc khuyen mai 150 3,79 ,681 ,056 150 3,74 ,755 ,062 thuong xuyen Anh/chi de dang tiep can cac chuong trinh khuyen mai Cac chuong trinh khuyen mai tac dong den viec dang ky va su dung dich vu cua anh chi SVTH: Nguyễn Viết Thành 95 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Cac chuong trinh khuyen mai duoc ,220 149 ,826 ,013 -,11 ,13 -6,323 149 ,000 -,387 -,51 -,27 -5,922 149 ,000 -,340 -,45 -,23 -3,835 149 ,000 -,213 -,32 -,10 -4,219 149 ,000 -,260 -,38 -,14 trien khai thuong xuyen Anh/chi de dang tiep can cac chuong trinh khuyen mai Cac chuong trinh khuyen mai hap dan Đ Da dang cac hinh thuc khuyen mai Upper ại Cac chuong trinh khuyen mai tac dong den viec dang ky va su dung Quan hệ công chúng ̣c k ho dich vu cua anh chi One-Sample Statistics in N Mean h VNPT TTH tham gia nhieu hoat dong 150 4,03 Cac hoat dong quan he cong chung co y ,051 3,71 ,698 ,057 3,68 ,708 ,058 150 3,63 ,700 ,057 150 3,83 ,798 ,065 Cac hoat dong quan he cong chung mang ́H 150 nghia tot dep, huong den cong dong Cac hoat dong quan he cong chung khien anh/chi co them niem tin vao cong ty ́ uê 150 lai thien cam cho anh/chi ve cong ty Std Error Mean ,628 tê quan he cong chung Std Deviation Cac hoat dong quan he cong chung tac dong den viec dang ky va su dung dich vu cua anh/chi One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower SVTH: Nguyễn Viết Thành Upper 96 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền VNPT TTH tham gia nhieu hoat dong quan he cong chung Cac hoat dong quan he cong chung co y nghia tot dep, huong den cong dong ,650 149 ,517 ,033 -,07 ,13 -5,027 149 ,000 -,287 -,40 -,17 -5,537 149 ,000 -,320 -,43 -,21 -6,528 149 ,000 -,373 -,49 -,26 -2,559 149 ,012 -,167 -,30 -,04 Cac hoat dong quan he cong chung mang lai thien cam cho anh/chi ve cong ty Cac hoat dong quan he cong chung khien anh/chi co them niem tin vao cong ty Cac hoat dong quan he cong chung tac dong den viec dang ky va su dung dich vu cua anh/chi Đ ại Bán hàng cá nhân ho One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean mon tot, cung cap day du thong tin cho anh/chi Nhan vien ban hang giai dap thoa dang 150 3,72 ,820 ,067 in ̣c k Nhan vien ban hang co kien thuc chuyen 3,59 ,836 ,068 150 3,90 ,766 ,063 ,638 ,052 3,60 ,676 ,055 3,73 ,785 ,064 150 h nhung thac mac cua anh/chi Nhan vien ban hang than thien va nhiet tinh tê Trang phuc nhan vien ban hang gon gang 150 Cac thu tuc dang ky dich vu duoc thuc hien Cac hoat dong ban hang ca nhan tac dong den viec dang ky va su dung dich vu cua 150 ́ uê 150 nhanh gon 3,79 ́H lich su anh/chi One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper Nhan vien ban hang co kien thuc chuyen mon tot, cung cap day du -4,181 149 ,000 -,280 -,41 -,15 thong tin cho anh/chi SVTH: Nguyễn Viết Thành 97 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền Nhan vien ban hang giai dap thoa dang nhung thac mac cua anh/chi Nhan vien ban hang than thien va nhiet tinh Trang phuc nhan vien ban hang gon gang lich su Cac thu tuc dang ky dich vu duoc thuc hien nhanh gon -5,956 149 ,000 -,407 -,54 -,27 -1,598 149 ,112 -,100 -,22 ,02 -3,969 149 ,000 -,207 -,31 -,10 -7,252 149 ,000 -,400 -,51 -,29 -4,265 149 ,000 -,273 -,40 -,15 Cac hoat dong ban hang ca nhan tac dong den viec dang ky va su dung dich vu cua anh/chi Phụ lục 2.4 Thống kê tần số cho Đánh giá chung khách hàng hoạt động Đ xúc tiến hỗn hợp ại ho Statistics Cac hoat dong xuc tien hon hop xuc tien hon hop tuc su dung dich thieu cac dich vu tac dong den viec khien anh/chi hai vu cua VNPT cua VNPT TTH dang ky va su long TTH den ban be, Cac hoat dong 150 N 150 150 150 0 3,64 3,72 3,69 tê Missing nguoi than h Valid Anh/chi se gioi in ̣c k dung dich vu Anh/chi se tiep 3,73 Median 4,00 4,00 4,00 4,00 3 ,778 ,677 Std Deviation SVTH: Nguyễn Viết Thành ,791 ,762 ́ uê Mode ́H Mean 98 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền Phụ lục 2.5 Kiểm định Independent Samples Test Group Statistics Gioi tinh N Mean Std Deviation Std Error Mean Nu 71 3,6408 ,49733 ,05902 Nam 79 3,6350 ,52166 ,05869 Nu 71 3,7352 ,52238 ,06200 Nam 79 3,7873 ,52948 ,05957 Nu 71 3,7465 ,45852 ,05442 Nam 79 3,8051 ,52523 ,05909 Nu 71 3,6808 ,49421 ,05865 Nam 79 3,7595 ,50689 ,05703 Quang cao Khuyen mai PR Ban hang Đ Independent Samples Test t-test for Equality of Means ại Levene's Test for Equality of ho Variances F Sig t df Sig (2- ̣c k tailed) Quang cao not assumed Equal variances not assumed Equal variances PR assumed 1,556 Equal variances not assumed Equal variances assumed ,448 Interval of the ,070 147,473 ,812 -,606 148 -,606 146,702 ,214 -,724 ,944 ,944 ,546 Upper ,00582 ,08345 -,15908 ,17073 ,00582 ,08324 -,15867 ,17032 -,05213 ,08604 -,22216 ,11790 ́ uê Khuyen mai ,057 assumed 148 ́H Equal variances ,070 tê Equal variances ,884 Difference Difference 95% Confidence Lower h ,021 assumed Std Error Difference in Equal variances Mean ,545 -,05213 ,08598 -,22205 ,11778 148 ,470 -,05858 ,08092 -,21848 ,10132 -,729 147,882 ,467 -,05858 ,08033 -,21733 ,10016 ,504 -,961 148 ,338 -,07874 ,08192 -,24062 ,08314 -,963 147,007 ,337 -,07874 ,08181 -,24041 ,08293 Ban hang Equal variances not assumed SVTH: Nguyễn Viết Thành 99 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hồng La Phương Hiền Phụ lục 2.6 Kiểm định One – Way ANOVA Kiểm định cho biến độ tuổi Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig Quang cao 1,446 146 ,232 Khuyen mai 1,053 146 ,371 ,828 146 ,481 1,473 146 ,224 PR Ban hang ANOVA Sum of Squares ,453 ,151 Within Groups 38,088 146 ,261 Total 38,541 149 ,233 ,078 Within Groups 40,838 146 ,280 Total 41,071 149 ,284 ,095 36,079 146 ,247 36,363 149 1,245 ,415 ,247 ại Đ Quang cao Between Groups ho Khuyen mai Between Groups PR Within Groups Between Groups h in Total Ban hang Mean Square ̣c k Between Groups df 36,125 146 Total 37,370 149 Sig ,579 ,630 ,278 ,841 ,383 ,766 1,678 ,174 ́H tê Within Groups F Kiểm định cho biến nghề nghiệp ́ uê Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig Quang cao ,312 145 ,869 Khuyen mai 1,284 145 ,279 PR 1,791 145 ,134 ,112 145 ,978 Ban hang ANOVA Sum of Squares Between Groups Quang cao Khuyen mai df Mean Square ,147 ,037 Within Groups 38,394 145 ,265 Total 38,541 149 ,524 Between Groups SVTH: Nguyễn Viết Thành ,131 F Sig ,139 ,967 ,469 ,759 100 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng La Phương Hiền Within Groups 40,547 145 Total 41,071 149 ,336 ,084 Within Groups 36,027 145 ,248 Total 36,363 149 ,205 ,051 Within Groups 37,165 145 ,256 Total 37,370 149 Between Groups PR Between Groups Ban hang ,280 ,338 ,852 ,200 ,938 Kiểm định cho biến thu nhập Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 Đ 146 ,927 Khuyen mai 2,555 146 ,058 PR ,198 146 ,897 Ban hang ,897 146 ,444 ại ,153 ANOVA ̣c k ho Within Groups ,160 38,062 146 ,261 38,541 149 ,637 ,212 146 ,277 Total 41,071 149 ,141 ́H 40,434 36,222 146 Total 36,363 149 1,850 ,617 Within Groups 35,521 146 ,243 Total 37,370 149 SVTH: Nguyễn Viết Thành F Sig ,613 ,608 ,767 ,514 ,189 ,904 2,534 ,059 ́ uê ,047 Within Groups Between Groups Ban hang Within Groups Between Groups PR ,479 tê Between Groups Mean Square h Total df in Between Groups Khuyen mai Sig Quang cao Sum of Squares Quang cao df2 ,248 101 ... 2.3.4 Đánh giá chung hoạt động xúc tiến hỗn hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế 64 2.3.5 Sự khác biệt đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên. .. 2: Đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế Chương 3: Định hướng giải pháp giúp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hỗn hợp Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa. .. 26 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPTTHỪA THIÊN HUẾ 29 2.1 Tổng quan Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế 29 2.1.1 Quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại trung tâm kinh doanh VNPT thừa thiên huế , Đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại trung tâm kinh doanh VNPT thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay