Đánh giá thái độ của khách hàng thành phố huế đối với mẫu quảng cáo truyền hình sản phẩm bia huda bạc của công ty TNHH TM carlsberg việt nam

118 2 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG ại Đ THÀNH PHỐ HUẾ ĐỐI VỚI MẪU QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH SẢN PHẨM BIA HUDA BẠC CỦA ho CÔNG TY TNHH TM CARLSBERG VIỆT NAM in ̣c k h TRẦN HỒNG KỲ DUN ́H tê ́ Khóa học 2014-2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  - ại Đ ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in ̣c k ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG THÀNH h tê PHỐ HUẾ ĐỐI VỚI MẪU QUẢNG CÁO TRUYỀN ́H HÌNH SẢN PHẨM BIA HUDA BẠC CỦA CÔNG TY ́ uê TNHH TM CARLSBERG VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Trần Hoàng Kỳ Duyên TS Hoàng Thị Diệu Thúy Lớp: K48C-Quản Trị Kinh Doanh Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến q Thầy, Cơ giáo trường Đại học Kinh tế Huế nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ em suốt bốn năm đại học tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành khóa luận Để có kết này, em vơ biết ơn bày tỏ lòng kính trọng đến Cơ giáo – TS Hồng Thị Diệu Thúy, người dành nhiều thời gian, tâm huyết truyền đạt, dạy tận tình kiến thức bổ ích vấn đề liên quan đến đề tài Đ thiếu sót suốt q trình thực hiện, giúp em có tảng cần ại thiết để hoàn thiện đề tài nghiên cứu Bên cạnh đó, em gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty ho TNHH TM Carlsberg Việt Nam nói chung Anh, Chị thuộc phòng Marketing nói ̣c k riêng quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho em tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chị Nguyễn Phan in Nhật Thảo – người hướng dẫn trực tiếp Công ty suốt thời gian vừa qua h Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè quan tâm, ủng hộ em tê suốt trình thực đề tài ́H Do hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm, đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, ý kiến đóng góp chân thành ́ q Thầy, Cơ bạn Một lần em xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 01 tháng 01 năm 2018 Sinh viên thực Trần Hoàng Kỳ Duyên i Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH ẢNH ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU xi TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP xii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Đ ại Lý chọn đề tài Câu hỏi nghiên cứu: .2 ho Mục tiêu nghiên cứu ̣c k 3.1 Mục tiêu tổng quát .3 3.2 Mục tiêu cụ thể in Đối tượng phạm vi nghiên cứu h 4.1 Đối tượng nghiên cứu tê 4.2 Phạm vi nghiên cứu ́H 4.2.1 Về nội dung ́ uê 4.2.2 Về không gian 4.2.3 Về thời gian Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập thông tin 5.1.1 Nguồn thông tin thứ cấp .4 5.1.2 Nguồn thông tin sơ cấp .4 5.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 6 Kết cấu đề tài 7 Đóng góp đề tài Trần Hồng Kỳ Dun ii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢNG CÁO, QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNHTHÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH………………………………………………………………………………………9 1.1 Lý luận quảng cáo, quảng cáo truyền hình .9 1.1.1 Một số vấn đề chung quảng cáo 1.1.1.1 Khái niệm quảng cáo .9 1.1.1.2 Chức quảng cáo 11 1.1.1.2.1 Đặc trưng hóa sản phẩm .11 Đ 1.1.1.2.2 Cung cấp thông tin sản phẩm .11 ại 1.1.1.2.3 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm 12 ho 1.1.1.2.4 Mở rộng mạng lưới phân phối 12 1.1.1.3 Các nguyên tắc quảng cáo 12 ̣c k 1.1.1.3.1 Tính pháp lý 12 in 1.1.1.3.2 Tính trung thực 12 h 1.1.1.3.3 Tính khơng so sánh 13 tê 1.1.1.3.4 Văn hóa - thẩm mỹ .13 ́H 1.1.2 Một số vấn đề chung quảng cáo truyền hình 13 1.1.2.1 Khái niệm quảng cáo truyền hình 13 ́ uê 1.1.2.2 Chức Quảng cáo truyền hình: .14 1.1.2.3 Phân loại Quảng cáo truyền hình: 14 1.1.2.4 Đối tượng quảng cáo truyền hình 16 1.1.2.4.1 Bên thuê Quảng cáo truyền hình 17 1.1.2.4.2 Công ty quảng cáo 17 1.1.2.4.3 Phương tiện truyền thông 17 1.1.2.4.4 Các dịch vụ hỗ trợ 17 1.1.2.5 Các hình thức quảng cáo truyền hình 17 Trần Hoàng Kỳ Duyên iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy 1.1.2.5.1 Quảng cáo hình thức bảo trợ 17 1.1.2.5.2 Quảng cáo thông điệp độc lập với chương trình .18 1.1.2.6 Mục tiêu Quảng cáo truyền hình 18 1.1.2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến quảng cáo truyền hình 20 1.1.2.7.1 Yếu tố kinh tế - xã hội 21 1.1.2.7.2 Chi phí giá thành 21 1.1.2.7.3 Trình độ kỹ thuật 21 1.1.2.7.4 Đặc tính sản phẩm 21 ại Đ 1.1.2.8 So sánh hiệu truyền thơng quảng cáo truyền hình hình thức quảng cáo khác 21 ho 1.2 Lý thuyết đo lường thái độ khách hàng mẫu quảng cáo truyền hình… 22 1.2.1 Khái niệm thái độ 22 ̣c k 1.2.2 Thái độ khách hàng quảng cáo 23 in 1.2.3 Thái độ khách hàng mẫu quảng cáo truyền hình 24 h 1.2.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến thái độ khách hàng mẫu quảng cáo truyền hình 25 tê 1.3 Mơ hình đo lường thang đo sử dụng nghiên cứu 28 ́H 1.3.1 Thái độ khách hàng quảng cáo truyền hình 29 ́ uê 1.3.1.1 Niềm tin người tiêu dùng quảng cáo 29 1.3.1.2 Quyết định mua sau xem quảng cáo 29 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG THÀNH PHỐ HUẾ ĐỐI VỚI MẪU QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH SẢN PHẨM BIA HUDA BẠC CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI CARLSBERG VIỆT NAM 31 2.1 Tổng quan Công ty TNHH TM Carlsberg Việt Nam 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty .31 2.1.2 Thông tin sản phẩm Bia Huda Bạc 33 2.1.3 Tổ chức Bộ máy quản lý Công ty 35 Trần Hoàng Kỳ Duyên iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy 2.1.4 Tầm nhìn, sứ mệnh Công ty .37 2.1.4.1 Tầm nhìn 37 2.1.4.2 Sứ mệnh 37 2.1.5 Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty 38 2.1.5.1 Chức 38 2.1.5.2 Nhiệm vụ .38 2.1.6 Đặc điểm tình hình lao động Cơng ty giai đoạn 2014 – 2016 39 2.1.7 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty giai đoạn 2014 – 2016 .41 2.1.8 Một số hoạt động truyền thông Công ty TNHH TM Carlsberg Việt Nam 43 Đ ại 2.2 Đánh giá thái độ khách hàng mẫu quảng cáo sản phẩm Bia Huda Bạc……………………………………………………………………………………… 44 ho 2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 44 ̣c k 2.2.2 Mức độ nhận biết thương hiệu hồi tưởng thông điệp truyền thông 46 2.2.3 Mức độ yêu thích thương hiệu Huda Bạc 48 in h 2.2.4 Đánh giá thái độ khách hàng thành phố Huế mẫu quảng cáo truyền hình sản phẩm Bia Huda Bạc Công ty TNHH TM Carlsberg Việt Nam 49 tê 2.2.4.1 Đánh giá cảm nhận 49 ́H 2.2.4.2 Đánh giá nhận thức 53 2.2.4.3 Đánh giá xu hướng hành vi 57 ́ uê 2.2.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo 59 2.2.6 Phân tích nhân tố khám EFA .62 2.2.7 Kiểm định khác biệt thái độ khách hàng thành phố Huế mẫu quảng cáo truyền hình sản phẩm Bia Huda Bạc theo tiêu thức nghiên cứu 65 2.2.7.1 Giới tính .65 2.2.7.2 Nhóm tuổi 66 2.2.7.3 Nghề nghiệp 68 2.2.7.4 Thu nhập 68 2.2.7.5 Trình độ học vấn 69 Trần Hoàng Kỳ Duyên v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy 2.2.7.6 Số lượt xem quảng cáo 70 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG THÀNH PHỐ HUẾ ĐỐI VỚI MẪU QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH SẢN PHẨM BIA HUDA BẠC CỦA CÔNG TY TNHH TM CARLSBERG VIỆT NAM.72 3.1 Nhóm giải pháp cho nhân tố 72 3.1.1 Tính hấp dẫn quảng cáo 72 3.1.2 Mức độ lạ qảng cáo 72 3.1.3 Mức độ yêu thích quảng cáo 72 3.1.4 Mức độ hợp lý quảng cáo 73 Đ 3.1.5 Vai trò thương hiệu quảng cáo 73 ại 3.1.6 Mức độ thuyết phục thông điệp 73 ho 3.1.7 Mức độ tác động quảng cáo .73 3.2 Nhóm giải pháp chung .74 ̣c k 3.2.1 Tăng cường mức độ tác động Quảng cáo truyền hình sản phẩm Bia Huda Bạc đến thái độ người tiêu dùng 74 in h 3.2.2 Quan tâm đến lựa chọn, phối hợp phương tiện truyền thông tần suất quảng cáo… 74 tê PHẦN III: KẾT LUẬN 76 ́H DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 ́ uê PHỤ LỤC 79 Trần Hoàng Kỳ Duyên vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: So sánh ưu, nhược điểm quảng cáo vô tuyến truyền hình quảng cáo truyền hình hữu tuyến 16 Bảng 2: Mục tiêu quảng cáo truyền hình 19 Bảng 3: Tình hình lao động Cơng ty giai đoạn 2014-2016 .39 Bảng 4: Biến động kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2014-2016 42 Bảng 5: Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 45 Đ Bảng 6: Phân cảnh ghi nhớ .48 ại Bảng 7: Mức độ đánh giá khách hàng yếu tố "Tính hấp dẫn quảng cáo"49 ho Bảng 8: Mức điểm đánh giá khách hàng yếu tố "Mức độ lạ quảng cáo" .51 in ̣c k Bảng 9: Mức độ đánh giá khách hàng yếu tố "Mức độ yêu thích quảng cáo" 52 h Bảng 10: Mức độ đánh giá khách hàng yếu tố "Mức độ hợp lý quảng cáo" .54 ́H tê Bảng 11: Mức độ đánh giá khách hàng yếu tố "Vai trò thương hiệu quảng cáo" 55 ́ uê Bảng 12: Mức độ đánh giá khách hàng yếu tố "Mức độ thuyết phục thông điệp" 56 Bảng 13: Mức độ đánh giá khách hàng yếu tố "Mức độ tác động quảng cáo" .58 Bảng 14: Độ tin cậy biến quan sát thang đo 60 Bảng 15: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 63 Bảng 16: Giá trị trung bình thái độ mẫu quảng cáo nhóm giới tính .65 Bảng 17: Kiểm định khác biệt giá trị điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo hai nhóm Nam Nữ 66 Bảng 18: Giá trị trung bình thái độ mẫu quảng cáo nhóm tuổi 66 Trần Hồng Kỳ Dun vii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy Bảng 19: Kết kiểm định phương sai kiểm định Oneway ANOVA điểm trung bình thái độ thái độ mẫu quảng cáo nhóm tuổi 67 Bảng 20: Kết kiểm định giá trị trung bình điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo nhóm tuổi 67 Bảng 21: Giá trị điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo nhóm nghề nghiệp đối tượng khảo sát 68 Bảng 22: Kết kiểm định phương sai kiểm định Oneway ANOVA điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo nghề nghiệp đối tượng vấn 68 ại Đ Bảng 23: Giá trị trung bình thái độ mẫu quảng cáo nhóm thu nhập 69 ho Bảng 24: Kết kiểm định phương sai kiểm định Oneway ANOVA thu nhập đối tượng khảo sát .69 ̣c k Bảng 25: Giá trị điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo nhóm trình độ học vấn 69 h in Bảng 26: Kết kiểm định phương sai kiểm định Oneway ANOVA điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo trình độ học vấn đối tượng khảo sát 70 ́H tê Bảng 27: Giá trị điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo nhóm đáp viên có số lượt xem quảng cáo khác 70 ́ uê Bảng 28: Kết kiểm định phương sai kiểm định Oneway ANOVA trung bình thái độ mẫu quảng cáo nhóm đáp viên có số lượt xem quảng cáo khác 71 Trần Hoàng Kỳ Duyên viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy 2.5 Số lần xem quảng cáo Huda Bạc truyền hình Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent từ 1-3 lần 35 20.1 20.1 20.1 từ 3-6 lần 76 43.7 43.7 63.8 từ 7-10 lần 50 28.7 28.7 92.5 10 lần 13 7.5 7.5 100.0 Total 174 100.0 100.0 2.6 Khung xem truyền hình nhiều Đ Percent Valid Percent Cumulative Percent 6h-10h 5.2 5.2 5.2 10h-14h 27 15.5 15.5 20.7 14h-18h 12 6.9 6.9 27.6 18h-22h 94 54.0 54.0 81.6 32 18.4 18.4 100.0 174 100.0 100.0 ại Frequency Sau 22h h in Total ̣c k ho Valid ́ uê ́H tê Trần Hoàng Kỳ Duyên 89 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 3.1 Thang đo “Mức độ hấp dẫn quảng cáo” Cronbach's Alpha N of Items 790 Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 10.288 530 765 22.3333 9.761 508 765 22.4253 9.252 506 767 23.2989 9.378 547 758 22.9598 9.391 558 756 22.6379 9.412 614 746 10.112 394 787 Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 22.0345 HD2 - QC dễ hiểu HD3 - QC có tính thú vị HD1 - QC tạo cảm giác dễ chịu xem Đ HD4 - Diễn xuất ại nhân vật QC hay HD5 - Nội dung quảng cáo ho vui nhộn HD6 - Nhạc QC hay ̣c k HD7 - QC tạo 22.3448 cảm hứng cho h in HD1 - QC tạo HD2 - QC dễ HD3 - QC có xuất hiểu tính thú vị nhân vật ́H xem tê cảm giác dễ chịu HD4 - Diễn HD5 - Nội dung HD6 - tạo quảng cáo vui Nhạc QC cảm nhộn hay hứng cho QC hay 174 174 174 174 Missing 0 0 4.3046 4.0057 3.9138 3.0402 174 174 174 0 3.3793 3.7011 3.9943 ́ uê Valid N Mean HD7 - QC 3.2 Thang đo “Mức độ lạ quảng cáo” Trần Hoàng Kỳ Duyên Cronbach's Alpha N of Items 797 90 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 4.511 561 768 11.3161 4.090 585 759 10.6552 4.262 636 733 10.3506 3.952 656 721 ML1 - QC ML2 - QC tạo ML3 - QC nói với tơi nhiều ngạc nhiên khiến phải điều mẻ suy ngẫm 174 174 174 174 0 0 3.8621 3.1138 3.5747 3.8793 Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 10.3678 ML1 - QC nói với tơi nhiều điều mẻ ML2 - QC tạo ngạc nhiên ML3 - QC khiến phải suy ngẫm ML4 - QC tạo tò mò tơi bia huda bạc ại Đ Missing Mean tạo tò mò tơi bia huda bạc in ̣c k ho Valid N ML4 - QC h 3.3 Thang đo “Mức độ ưa thích quảng cáo” 767 N of Items tê Cronbach's Alpha QC YTQC2 - Tơi thích xem lại QC ́ ́H YTQC1 - Tơi thật thích Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 3.118 512 743 10.2701 3.285 594 701 10.2471 2.973 613 686 10.2989 3.101 560 716 Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 9.9425 YTQC3 - QC QC hay mà xem YTQC4 - QC QC u thích tơi Trần Hoàng Kỳ Duyên 91 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy YTQC3 - QC YTQC4 - QC QC hay mà QC xem u thích tơi 174 174 174 0 0 3.6437 3.3161 3.3391 3.2874 YTQC1 - Tơi thật YTQC2 - Tơi thích thích QC xem lại QC Valid 174 Missing N Mean 3.4 Thang đo “Mức độ hợp lý quảng cáo” N of Items 622 ại Đ Cronbach's Alpha Scale Variance Item Deleted if Item Deleted HL1 - Câu chuyện QC thực tế HL3- QC nói Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 7.8966 1.411 505 424 7.8506 1.793 480 450 7.7586 2.554 359 630 h bia huda bạc Corrected Item- in HL2 - QC đáng tin cậy ̣c k ho Scale Mean if ́H tê HL2 - QC HL3- QC nói QC thực tế đáng tin cậy bia huda bạc 174 174 ́ uê Valid HL1 - Câu chuyện 174 N Missing Mean 0 3.8563 3.9023 3.9943 3.5 Thang đo “Vai trò thương hiệu quảng cáo” Trần Hoàng Kỳ Duyên Cronbach's Alpha N of Items 763 92 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 3.907 665 662 11.2011 4.208 543 719 11.8563 3.673 602 684 11.4080 3.445 493 766 VTTH2 - QC giúp VTTH3 - QC VTTH4- Thương hiệu dễ ghi nhớ thương dành bia huda bạc đóng vai hiệu bia huda bạc cho bia huda trò quan trọng sau xem bạc câu chuyện QC 174 174 174 0 4.0345 3.3793 3.8276 Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 11.2414 VTTH1 - QC cho thấy khác biệt bia huda bạc VTTH2 - QC giúp dễ ghi nhớ thương hiệu bia huda bạc sau xem VTTH3 - QC dành cho bia huda bạc VTTH4- Thương hiệu bia huda bạc đóng vai trò quan trọng câu chuyện QC ại Đ VTTH1 - QC cho ho thấy khác biệt bia huda bạc 174 Missing 3.9943 h in Mean ̣c k Valid N ́H tê 3.6 Thang đo “Mức độ thuyết phục thông điệp” N of Items 832 ́ uê Cronbach's Alpha Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 5.665 647 803 4.792 628 803 Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 11.1839 10.9943 TPTĐ1 - Thông điệp QC phù hợp với chủ đề quan tâm TPTĐ2 - Thông điệp QC phù hợp với tơi biết huda bạc Trần Hồng Kỳ Duyên 93 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy TPTĐ3 - Thơng điệp QC củng cố niềm tin đối 10.7299 5.135 672 785 10.8506 3.943 751 750 Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 3.437 406 643 2.951 528 560 477 596 422 632 với bia huda bạc TPTĐ4 - Thông điệp QC khiến thay đổi thái độ bia huda bạc 3.7 Thang đo “Mức độ tác động” N of Items 676 Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted ại Đ Cronbach's Alpha MĐTĐ1 - Tơi có nhiều ho khả mua dùng thử 11.2069 sản phẩm bia huda bạc sau ̣c k xem QC MĐTĐ2- QC khiến tơi 11.2069 in nói tốt bia huda bạc MĐTĐ3 - Tôi bàn tán với nhớ bia huda bạc 11.3333 tê MĐTĐ4 - QC khiến 3.183 h 11.6667 bạn bè QC 3.495 ́H thời gian dài ́ uê MĐTĐ1 - Tơi có nhiều MĐTĐ2- QC khả mua dùng khiến tơi nói tốt thử sản phẩm bia huda bia huda bạc sau xem QC bạc Valid 174 Missing MĐTĐ3 - Tôi MĐTĐ4 - QC khiến bàn tán với bạn nhớ bia huda bạc bè QC thời gian dài 174 174 174 0 0 3.9310 3.9310 3.4713 3.8046 N Mean Trần Hoàng Kỳ Duyên 94 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH INDEPENDENT –SAMLPE – T-TEST VÀ ONEWAY ANOVA 4.1 Điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo theo tiêu thức giới tính Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig t df Std 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2- Mean Error tailed) Difference Differen ce bình thái độ assumed mẫu Equal variances quảng cáo not assumed 2.896 091 Upper 1.757 172 072 07107 04046 -.00879 15092 1.564 49.706 124 07107 04544 -.02022 16235 ại Equal variances Đ điểm trung Lower ho 4.2 Điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo theo tiêu thức Độ tuổi Mean Std Deviation Std Error ̣c k N 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Upper Bound 03380 3.5350 3.13 4.23 3.6886 3.7744 3.23 4.30 39 3.6034 21107 3.6718 25 tuổi - 35 tuổi 91 3.7315 20580 02157 36 tuổi - 45 tuổi 34 3.7020 26207 04495 3.6105 3.7934 3.00 4.33 45 tuổi 10 3.7067 11843 03745 3.6219 3.7914 3.50 3.87 Total 174 3.6956 21968 01665 3.6627 3.7285 3.00 4.33 h 18 tuổi - 24 tuổi in Lower Bound ́ uê ́H tê Test of Homogeneity of Variances điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo Levene Statistic df1 df2 Sig 1.997 170 126 Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 451 150 3.238 024 Within Groups 7.898 170 046 Total 8.349 173 Trần Hoàng Kỳ Duyên 95 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TS Hoàng Thị Diệu Thúy Multiple Comparisons Dependent Variable: điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo LSD (I) Độ tuổi (J) Độ tuổi Mean Difference Std Error Sig 95% Confidence Interval (I-J) 18 tuổi - 24 tuổi 25 tuổi - 35 tuổi -.12808 36 tuổi - 45 tuổi 45 tuổi Upper Bound 04125 002 -.2095 -.0467 -.09854 05057 053 -.1984 0013 -.10325 07640 178 -.2541 0476 * 04125 002 0467 2095 12808 36 tuổi - 45 tuổi 02954 04332 496 -.0560 1151 45 tuổi 02484 07181 730 -.1169 1666 18 tuổi - 24 tuổi 09854 05057 053 -.0013 1984 25 tuổi - 35 tuổi -.02954 04332 496 -.1151 0560 45 tuổi -.00471 07754 952 -.1578 1484 18 tuổi - 24 tuổi 10325 07640 178 -.0476 2541 ại ho 45 tuổi Lower Bound 18 tuổi - 24 tuổi Đ 36 tuổi - 45 tuổi 25 tuổi - 35 tuổi * 25 tuổi - 35 tuổi -.02484 07181 730 -.1666 1169 36 tuổi - 45 tuổi 00471 07754 952 -.1484 1578 ̣c k in 4.3 Điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo theo tiêu thức Nghề nghiệp điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo h 95% Confidence Interval for Mean Std Deviation Std Error 45 3.6844 23652 03526 nhân viên, viên chức 80 3.6958 21754 02432 nghề nghiệp khác 49 3.7054 21108 03015 Total 174 3.6956 21968 01665 Maximum 3.7555 3.13 4.23 3.6474 3.7442 3.23 4.33 3.6448 3.7661 3.00 4.00 3.6627 3.7285 3.00 4.33 Lower Bound Upper Bound 3.6134 ́ uê kinh doanh Minimum ́H Mean tê N Test of Homogeneity of Variances điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo Trần Hoàng Kỳ Duyên Levene Statistic df1 df2 Sig .390 171 677 96 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp TS Hồng Thị Diệu Thúy ANOVA điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 010 005 106 899 Within Groups 8.338 171 049 Total 8.349 173 4.4 Điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo theo tiêu thức Thu nhập điểm trung bình thái độ mẫu quảng cáo N -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thái độ của khách hàng thành phố huế đối với mẫu quảng cáo truyền hình sản phẩm bia huda bạc của công ty TNHH TM carlsberg việt nam , Đánh giá thái độ của khách hàng thành phố huế đối với mẫu quảng cáo truyền hình sản phẩm bia huda bạc của công ty TNHH TM carlsberg việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay