Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty xăng dầu thừa thiên huế

130 1 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đ ại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ̣c k ho ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC h in CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê TRẦN MỸ QUỐC NHÂN Khóa học: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đ ại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ho ĐỀ TÀI: ̣c k ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC h in CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Trần Mỹ Quốc Nhân ThS Tống Viết Bảo Hoàng Lớp: K48 QTKD Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế Huế, 05 /2018 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Lời cảm ơn Để hồn thành tốt khóa luận này, tơi nhận giúp đỡ tận tâm từ nhiều người Đ Trước hết, xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế, Quý thầy cô giáo môn tạo điều kiện giúp đỡ, dạy, trang bị cho tảng kiến thức vô quý báu để làm hành trang bước vào đời sau Giờ thời khắc trường để bước vào sống xã hội thực nghĩa nó, tơi tin với kiến thức mà thầy đào tạo, tơi có sthêm tự tin lĩnh để giải tốt công việc sau ại Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy giáo – ThS Tống Viết Bảo Hoàng - người tận tâm hướng dẫn, bảo cho nhiều điều trình nghiên cứu đề tài ho in ̣c k Chân thành cảm ơn anh chị phòng kinh doanh cơng ty xăng dầu Huế nhiệt tình hướng dẫn cơng việc, tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập công ty h Bên cạnh đó, tơi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia đình, ba mẹ cố gắng xoay sở cách để hồn thành chương trình đại học, người động viên, an ủi tơi lúc tơi gặp khó khăn học tập sống Cảm ơn bạn bè, đặc biệt người bạn thân tôi, người cho nhiều kỷ niệm thời sinh viên, người dạy cho nhiều điều sống, tình bạn ́H tê ́ uê Mặc dù cố gắng biết với kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế mình, chắn tơi khơng thể tránh khỏi sai sót q trình nghiên cứu, mong Quý thầy cô giáo bạn quan tâm đến đề tài rộng lượng bỏ qua sai sót Sinh viên thực Trần Mỹ Quốc Nhân SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân - K48 QTKD Trang i Đại học Kinh tế H́ GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ v DANH MỤC CÁC BẢNG vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đ 2.1 Mục tiêu chung .3 ại 2.2 Mục tiêu cụ thể .3 ho Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu ̣c k 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu in 4.1 Phương pháp thu thập thông tin h 4.2 Phương pháp phân tích tê PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ́H CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN & THỰC TIỄN VỀ SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC ́ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Cơ sở lý luận hài lòng cơng việc người lao động 1.1.1 Các khái niệm hài lòng công việc 1.1.2 Tác động hài lòng cơng việc nhân viên doanh nghiệp 12 1.1.3 Các lý thuyết nghiên cứu hài lòng người lao động công việc 13 1.1.4 Định nghĩa yếu tố ảnh hưởng hài lòng cơng việc .22 1.1.5 Các nhóm nhân tố hài lòng cơng việc nhân viên 25 1.2 Thực tiễn nghiên cứu hài lòng cơng việc nhân viên 27 1.2.1 Khái quát nghiên cứu liên quan “Sự hài lòng cơng việc nhân viên” 28 1.2.2 Thiết kế mã hóa thang đo 31 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân - K48 QTKD Trang ii Đại học Kinh tế H́ GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HUẾ 34 2.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 34 2.1.1 Giới thiệu tổng quan công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế 34 2.1.2 Các nguồn lực công ty .39 2.2 Đánh giá mức độ hài lòng công việc nhân viên công ty xăng dầu Huế 45 2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 45 2.2.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc công ty xăng dầu Huế .47 Đ 2.2.3 Phân tích hồi quy tuyến tính 56 ại 2.2.4 Đánh giá nhân viên yếu tố ảnh hưởng hài lòng công việc ho yếu tố Lương thưởng .62 ̣c k CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HUẾ 79 in 3.1 Một số định hướng xăng dầu Việt Nam thời gian tới .79 h 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng công việc nhân viên công ty tê xăng dầu Huế .80 ́H 3.2.1 Giải pháp chung 80 3.2.2 Giải pháp cụ thể .81 ́ uê PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 86 Kết luận 86 Đề xuất, kiến nghị 87 2.1 Kiến nghị với nhà nước, phủ 87 2.2 Đối với tập đoàn xăng dầu Việt Nam .88 2.3 Kiến nghị công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế .88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân - K48 QTKD Trang iii Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TM : Thương mại TCCB : Tổ chức cán CBCNVC : Cán công nhân viên chức CHXD : Cửa hàng xăng dầu CBCNV : Cán công nhân viên KHCN : Khoa học công nghệ TS : Tiến sĩ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân - K48 QTKD Trang iv Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hoàng Khóa Luận Tốt Nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 2.1: Các cấp bậc nhu cầu Maslow 14 Hình 2.2: Thuyết kì vọng Victor Vroom 21 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu ban đầu 30 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 58 Sơ đồ 2.1: Thuyết ERG Alderfer .16 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ máy quản lý Công ty 37 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân - K48 QTKD Trang v Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt lí thuyết hai yếu tố Herzberg .17 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 – 2017 39 Bảng 2.3: Tình hình tài sản nguồn vốn Công ty qua năm 42 Bảng 2.4: Tình hình hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Huế 44 Bảng 2.5: Đặc điểm mẫu điều tra .46 Bảng 2.6: Kết thang đo Cronbach’s Alpha đo lường biến độc lập mẫu Đ quan sát .48 ại Bảng 2.7: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc .51 Bảng 2.8: Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến độc lập 52 ho Bảng 2.9: Phân tích nhân tố lần 53 ̣c k Bảng 2.10: Kết kiểm định KMO Bartlett’s biến phụ thuộc hài lòng 55 Bảng 2.11: Kết xoay nhân tố yếu tố ảnh hưởng hài lòng nhân viên in công ty xăng dầu Huế 55 h Bảng 2.12: Hệ số tương quan Pearson .57 tê Bảng 2.13: Tóm tắt mơ hình 59 ́H Bảng 2.14: Kiểm định độ phù hợp mô hình .59 ́ uê Bảng 2.15: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 60 Bảng 2.16: Kết phân tích hồi quy 60 Bảng 2.17: Thống kê mức độ hài lòng yếu tố Lương thưởng 62 Bảng 2.18: Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố Lương thưởng theo giới tính 63 Bảng 2.19: Thống kê mức độ hài lòng yếu tố Đào tạo – Thăng tiến 64 Bảng 2.20: Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố Đào tạo –Thăng tiến theo Trình độ học vấn .65 Bảng 2.21: Thống kê mức độ hài lòng yếu tố Lãnh đạo – Đồng nghiệp 66 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân - K48 QTKD Trang vi Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảng 2.22: Kiểm định phương sai nhân tố Lãnh đạo – Đồng nghiệp theo đặc điểm 67 Bảng 2.23: Kết kiểm định ANOVA nhân tố Lãnh đạo – Đồng nghiệp theo đặc điểm 68 Bảng 2.24: Phân tích sâu ANOVA nhân tố độ tuổi .69 Bảng 2.25: Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố Lãnh đạo – Đồng nghiệp theo đặc điểm vị trí cơng tác 70 Bảng 2.26: Thống kê mức độ hài lòng yếu tố Bản chất công việc .71 Bảng 2.27: Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố Bản chất công việc theo đặc điểm trình độ học vấn 72 Đ Bảng 2.28: Thống mức độ hài lòng yếu tố Điều kiện làm việc 73 ại Kiểm định Independent- sample T- test theo nhân tố Điều kiện làm việc .74 ho Bảng 2.29: Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố Điều kiện ̣c k làm việc theo đặc điểm Trình độ học vấn 74 Bảng 2.30: Thống kê mức độ hài lòng cơng việc 75 in Bảng 2.31: Kiểm định phương sai hài lòng cơng việc theo đặc h điểm 76 tê Bảng 2.32: Kết kiểm định ANOVA Sự hài lòng cơng việc nhân ́H viên 76 Bảng 2.33: Phân tích sâu ANOVA hài lòng cơng việc theo số năm cơng ́ tác .77 Bảng 2.34: Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố hài lòng cơng việc nhân viên theo yếu tố Giới tính .78 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân - K48 QTKD Trang vii Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hoàng Khóa Luận Tốt Nghiệp Anh/chị đào tạo cho cơng việc phát triển nghề nghiệp Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Rất không 2.0 2.0 2.0 đồng ý Bình thường 27 18.0 18.0 20.0 Valid Đồng ý 102 68.0 68.0 88.0 Rất đồng ý 18 12.0 12.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 ại Đ Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân Đào tạo –Thăng tiến theo thu nhập trung bình Independent Samples Test Levene's Test for Equality t-test for Equality of Variances of Means F Sig T Df in ̣c k ho 133 716 1.523 148 1.721 44.444 h DTT T ́H tê Equal variances assumed Equal variances not assumed ́ uê Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2Mean Std Error 95% tailed) Difference Difference Confidence Interval of the Difference Lower Equal variances assumed DTT T Equal variances not assumed 130 202 132 -.060 092 202 117 -.034 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đánh giá nhân viên yếu tố Lãnh đạo – Đồng nghiệp Cấp hỏi ý kiến có vấn đề liên quan đến công việc anh/chị Frequency Không đồng ý Bình thường Valid Đồng ý Rất đồng ý Total Percent 27 111 150 2.0 18.0 74.0 6.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 2.0 2.0 18.0 20.0 74.0 94.0 6.0 100.0 100.0 Đ ại Anh/chị nhận quan tâm, hỗ trợ từ cấp Frequency 30 102 12 150 4.0 20.0 68.0 8.0 100.0 h in ̣c k ho Khơng đồng ý Bình thường Valid Đồng ý Rất đồng ý Total Percent Valid Cumulative Percent Percent 4.0 4.0 20.0 24.0 68.0 92.0 8.0 100.0 100.0 tê Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Total Percent 33 51 63 150 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD 2.0 22.0 34.0 42.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 2.0 2.0 22.0 24.0 34.0 58.0 42.0 100.0 100.0 ́ uê Frequency ́H Lãnh đạo người có lực, tác phong, lịch Đại học Kinh tế H́ GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Nhân viên đối xử công bằng, không phân biệt Frequency Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Valid Đồng ý Rất đồng ý Total Percent 12 27 96 12 150 2.0 8.0 18.0 64.0 8.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 2.0 2.0 8.0 10.0 18.0 28.0 64.0 92.0 8.0 100.0 100.0 Đ ại Đồng nghiệp anh/chị thoải mái hòa đồng Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Không đồng ý 4.0 4.0 4.0 Bình thường 57 38.0 38.0 42.0 Đồng ý 84 56.0 56.0 98.0 Rất đồng ý 2.0 2.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 h in ̣c k ho Valid tê Anh/chị đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt Percent 33 105 150 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD 6.0 22.0 70.0 2.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 6.0 6.0 22.0 28.0 70.0 98.0 2.0 100.0 100.0 ́ Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Total ́H Frequency Đại học Kinh tế H́ GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Những người mà anh/chị làm việc thân thiện Frequency Percent Khơng đồng ý Bình thường Valid Đồng ý Rất đồng ý Total Valid Percent Cumulative Percent 4.0 4.0 4.0 48 32.0 32.0 36.0 93 150 62.0 2.0 100.0 62.0 2.0 100.0 98.0 100.0 Đ Đồng nghiệp thường chia sẽ, giúp đỡ lẫn công việc ại 51 90 150 Valid Cumulative Percent Percent 4.0 4.0 34.0 38.0 60.0 98.0 2.0 100.0 100.0 4.0 34.0 60.0 2.0 100.0 h in Valid Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Total Percent ̣c k ho Frequency ́H tê Kiểm định phương sai nhân tố Lãnh đạo – Đồng nghiệp theo đặc điểm thu nhập trung bình 147 ́ uê Levene Statistic 614 LDDN df1 df2 Sig .543 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Kiểm định ANOVA nhân tố Lãnh đạo – Đồng nghiệp theo đặc điểm thu nhập trung bình ANOVA LDDN Sum of Df Mean F Sig Squares Square Between 132 066 218 804 Groups Within 44.459 147 302 Groups Total 44.591 149 ại Đ Phân tích sâu ANOVA nhân tố độ tuổi Sig Từ 25- 40 tuổi SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD 95% Confidence Interval Lower Bound 123 -.07 592* 207 005 18 -.251 162 123 -.57 146 021 05 -.592* 207 005 -1.00 -.341* 146 021 -.63 341* ́ uê Từ 40-dưới 55 tuổi 162 ́H Từ 25- 40 tuổi Từ 40-dưới 55 tuổi Dưới 25 tuổi Từ 40-dưới 55 tuổi Dưới 25 tuổi 251 tê Dưới 25 tuổi Từ 25- 40 tuổi h in ̣c k ho (I) Độ tuổi Multiple Comparisons Dependent Variable: LDDN LSD (J) Độ tuổi Mean Std Difference Error (I-J) Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố Lãnh đạo – Đồng nghiệp theo đặc điểm vị trí cơng tác Independent Samples Test Levene's Test for Equality t-test for Equality of Variances of Means F Sig t Df LDDN Equal variances assumed Equal variances not assumed 880 350 388 148 497 11.413 ại Đ 070 180 -.285 ́H 699 tê LDDN Equal variances assumed Equal variances not assumed h in ̣c k ho Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2Mean Std Error 95% tailed) Difference Difference Confidence Interval of the Difference Lower 070 140 -.237 629 ́ uê SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD Đại học Kinh tế H́ GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đánh giá nhân viên yếu tố Bản chất công việc Công việc cho phép anh/chị thực tốt lực cá nhân Valid Valid Cumulative Percent Percent Không đồng ý 2.0 2.0 2.0 Bình thường 63 42.0 42.0 44.0 Đồng ý 81 54.0 54.0 98.0 Rất đồng ý 2.0 2.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Anh/chị cảm thấy công việc hấp dẫn thú vị Percent Frequency Percent ại Đ Frequency 87 54 150 6.0 58.0 36.0 100.0 in ̣c k ho Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Total Valid Cumulative Percent Percent 6.0 6.0 58.0 64.0 36.0 100.0 100.0 Cơng việc có nhiều thách thức h 90 57 150 2.0 60.0 38.0 100.0 ́ uê Valid Valid Cumulative Percent Percent 2.0 2.0 60.0 62.0 38.0 100.0 100.0 ́H Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Total Percent tê Frequency Có thể thấy rõ kết hồn thành công việc Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Không đồng ý 4.0 4.0 4.0 Bình thường 51 34.0 34.0 38.0 Đồng ý 90 60.0 60.0 98.0 Rất đồng ý 2.0 2.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD Đại học Kinh tế H́ GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố Bản chất cơng việc theo đặc điểm trình độ học vấn Independent Samples Test Levene's Test for Equality t-test for Equality of Variances of Means F Sig t df CV ại Đ Equal variances assumed Equal variances not assumed 640 425 440 148 488 43.206 044 099 -.152 ́H 660 089 -.137 tê CV Equal variances assumed Equal variances not assumed h in ̣c k ho Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2Mean Std Error 95% tailed) Difference Difference Confidence Interval of the Difference Lower 628 044 ́ uê Đánh giá nhân viên yếu tố Điều kiện làm việc Anh/chị không bị áp lực với công việc cao Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Bình 42 28.0 28.0 28.0 thường Valid Đồng ý 108 72.0 72.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD Đại học Kinh tế H́ GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Anh/chị làm việc môi trường vệ sinh, Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Bình 46 30.7 30.7 30.7 thường 89 59.3 59.3 90.0 Valid Đồng ý Rất đồng ý 15 10.0 10.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Đ Anh/chị lo lắng việc làm ại Valid Percent Cumulative Percent 30 20.0 20.0 20.0 108 12 150 72.0 8.0 100.0 72.0 8.0 100.0 92.0 100.0 h in ̣c k Bình thường Valid Đồng ý Rất đồng ý Total ho Frequenc Percent y tê ́H Công ty bảo đảm tốt điều kiện an tồn Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Bình 39 26.0 26.0 26.0 thường 87 58.0 58.0 84.0 Valid Đồng ý Rất đồng ý 24 16.0 16.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 ́ uê SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Kết kiểm định Independent- sample T- test nhân tố Điều kiện làm việc theo đặc điểm trình độ học vấn Independent Samples Test Levene's Test for Equality t-test for Equality of Variances of Means F Sig T df DK Equal variances assumed Equal variances not assumed 027 869 ại Đ 964 148 952 37.784 ̣c k ho Independent Samples Test Sig (2tailed) h in t-test for Equality of Means Mean Std Error 95% Difference Difference Confidence Interval of the Difference Lower 337 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD 096 100 ́ uê 347 ́H tê DK Equal variances assumed Equal variances not assumed 096 101 -.101 -.108 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đánh giá nhân viên yếu tố Sự hài lòng cơng việc nhân viên Nhìn chung, anh/ chị cảm thấy hài lòng làm việc Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Không đồng ý 2.0 2.0 2.0 Bình thường 27 18.0 18.0 20.0 Valid Đồng ý 120 80.0 80.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 ại Đ Anh/ chị vui mừng gắn bó lâu dài cơng ty Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Khơng đồng ý 2.0 2.0 2.0 Bình thường 15 10.0 10.0 12.0 Valid Đồng ý 114 76.0 76.0 88.0 Rất đồng ý 18 12.0 12.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 in ̣c k ho h Anh/chị giới thiệu nơi Anh/chị làm việc cho bạn bè họ tìm kiếm cơng việc Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Không đồng ý 15 10.0 10.0 10.0 Bình thường 30 20.0 20.0 30.0 Valid Đồng ý 99 66.0 66.0 96.0 Rất đồng ý 4.0 4.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 ́H tê ́ uê Anh/chị vui mừng chọn công ty để làm việc Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Không đồng ý 2.0 2.0 2.0 Bình thường 36 24.0 24.0 26.0 Valid Đồng ý 99 66.0 66.0 92.0 Rất đồng ý 12 8.0 8.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Kiểm định phương sai Sự hài lòng cơng việc theo đặc điểm thu nhập trung bình ại Đ Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic df1 df2 Sig 1.065 147 347 Kiểm định ANOVA Sự hài lòng cơng việc nhân viên theo đặc điểm thu nhập trung bình ANOVA HL Sum of Df Mean F Sig Squares Square Between Groups 248 124 443 643 Within Groups 41.194 147 280 Total 41.442 149 ho h in ̣c k Phân tích sâu ANOVA hài lòng cơng việc theo số năm công tác Multiple Comparisons Dependent Variable: HL Tamhane (I) Số năm công (J) Số năm công Mean Std Sig 95% tác tác Difference Error Confidence (I-J) Interval Lower Bound Từ 1-dưới năm 024 244 1.000 -1.49 Dưới năm Từ 3-dưới năm -.313 223 873 -2.55 Trên năm 028 229 1.000 -1.89 Dưới năm -.024 244 1.000 -1.54 Từ 1-dưới * Từ 3-dưới năm -.336 109 030 -.65 năm Trên năm 004 122 1.000 -.34 Dưới năm 313 223 873 -1.92 Từ 3-dưới * Từ 1-dưới năm 336 109 030 02 năm Trên năm 340* 071 000 15 Dưới năm -.028 229 1.000 -1.95 Trên năm Từ 1-dưới năm -.004 122 1.000 -.34 * Từ 3-dưới năm -.340 071 000 -.53 ́H tê ́ uê SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Kiểm định Independent- sample T- test Sự hài lòng cơng việc nhân viên Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig HL Equal variances assumed Equal variances not assumed 343 -.237 148 -.242 140.269 Independent Samples Test ại Đ Sig (2tailed) 813 -.021 088 -.194 809 tê h 086 -.191 -.021 ́H Equal variances assumed Equal variances not assumed t-test for Equality of Means Mean Std Error 95% Difference Difference Confidence Interval of the Difference Lower in ̣c k ho HL 559 t-test for Equality of Means t df ́ uê SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD Đại học Kinh tế H́ GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp PHỤ LỤC 6: THỐNG KÊ MÔ TẢ 1.Về giới tính Giới tính Frequency Percent Nam Valid Nữ Total 88 62 150 Valid Cumulative Percent Percent 58.7 58.7 41.3 100.0 100.0 58.7 41.3 100.0 2.Về độ tuổi Độ tuổi Frequency Percent Đ 12 123 15 150 ại 3.Về trình độ học vấn 8.0 82.0 10.0 100.0 ̣c k ho Valid Dưới 25 tuổi Từ 25- 40 tuổi Từ 40-dưới 55 tuổi Total h in Trình độ học vấn Frequency Percent tê Đại học Cao đẳng, trung cấp Total 27 123 150 Vị trí cơng tác Frequency Percent Valid Valid Cumulative Percent Percent 18.0 18.0 82.0 100.0 100.0 ́ 4.Về vị trí cơng tác Cấp quản lí Nhân viên Total 18.0 82.0 100.0 ́H Valid Valid Cumulative Percent Percent 8.0 8.0 82.0 90.0 10.0 100.0 100.0 10 140 150 6.7 93.3 100.0 SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD Valid Cumulative Percent Percent 6.7 6.7 93.3 100.0 100.0 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS.Tống Viết Bảo Hồng Khóa Luận Tốt Nghiệp 5.Về số năm cơng tác Valid Dưới năm Từ 1-dưới năm Từ 3-dưới năm Trên năm Total Số năm công tác Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 2.0 2.0 2.0 21 14.0 14.0 16.0 36 24.0 24.0 40.0 90 60.0 60.0 100.0 150 100.0 100.0 6.Về thu nhập ại Đ Thu nhập Frequency Percent 30 114 150 4.0 20.0 76.0 100.0 h in ̣c k ho Valid Từ 2- triệu Từ 3- triệu Trên triệu Total Valid Cumulative Percent Percent 4.0 4.0 20.0 24.0 76.0 100.0 100.0 ́H tê ́ uê SVTH: Trần Mỹ Quốc Nhân- K48 QTKD ... quan mức độ hài lòng cơng việc - Xác định nhân tố ảnh hưởng hài lòng công việc nhân viên công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế - Đo lường ảnh hưởng mức độ hài lòng cơng việc nhân viên Đ công ty Xăng dầu. .. nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá mức độ hài lòng cán nhân viên công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế sở đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hài lòng cơng việc nhân viên công ty thời gian tới 2.2 Mục... 2.1.1 Giới thiệu tổng quan công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế 34 2.1.2 Các nguồn lực công ty .39 2.2 Đánh giá mức độ hài lòng cơng việc nhân viên cơng ty xăng dầu Huế 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty xăng dầu thừa thiên huế , Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty xăng dầu thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay