Đánh giá hoạt động truyền thông thương hiệu mạng cáp quang fibervnn của VNPT thừa thiên huế

113 1 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h in ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MẠNG CÁP QUANG FIBERVNN tê ́H CỦA VNPT THỪA THIÊN HUẾ ́ uê LÊ BÁ PHÚ Niên khóa: 2014 - 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG h in THƯƠNG HIỆU MẠNG CÁP QUANG FIBERVNN CỦA VNPT THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê Sinh viên: Giáo Viên Hướng Dẫn: Lê Bá Phú PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Lớp: K48A – QTKD Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, tháng 04 năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Lời cảm ơn Để hồn thành chương trình Đại học có luận văn này, cố gắng thân, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Huế nhiệt tình giúp đỡ em nhiều mặt suốt thời gian học tập Trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tri ân sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Nguyễn Tài Phúc người trực tiếp hướng dẫn dày ại văn Đ cơng bảo giúp đỡ em suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận ho Em xin chân thành cảm ơn VNPT Thừa Thiên Huế, Trung tâm kinh ̣c k doanh, quý anh chị công ty nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi động viên em trình thực tập hoàn thành luận văn in Em xin cảm ơn người bạn, người thân gia đình h ln giúp đỡ, động viên, khuyến khích để em hoàn thành tốt luận văn tê ́H Sau cùng, em xin kính chúc q Thầy Cơ Khoa Quản Trị Kinh ́ uê Doanh, Thầy Nguyễn Tài Phúc sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp Chúc cơng ty ln hoạt động hiệu quý anh chị công ty mạnh khỏe, thành công Em xin chân thành cảm ơn! Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc MỤC LỤC Lời cảm ơn i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đ 4.Phương pháp nghiên cứu ại 4.1.Phương pháp thu thập liệu 4.2.Thang đo ho 4.3.Phương pháp phân tích liệu ̣c k 5.Kết cấu đề tài PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h in CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA TRUYỀN THƠNG THƯƠNG HIỆU 1.1.Khái niệm, vài trò, mục đích truyền thơng 1.1.1.Khái niệm truyền thông tê 1.1.2.Vai trò truyền thơng ́H 1.1.3.Mục đích truyền thơng 1.2.Các bước phát triển hệ thống truyền thơng có hiệu 10 ́ uê 1.2.1.Bước 1: Định dạng công chúng mục tiêu 10 1.2.2.Bước 2: Xác định mục tiêu hoạt động truyền thông 10 1.2.3.Bước 3: Thiết kế thông điệp truyền thông 11 1.2.4.Bước 4: Lựa chọn kênh truyền thông marketing 12 1.2.5.Bước 5: Xác định ngân sách phù hợp 13 1.2.6.Bước 6: Quyết định công cụ xúc tiến hỗn hợp 15 1.2.7.Bước 7: Đánh giá kết 16 1.3.Các yếu tố hỗn hợp truyền thông 16 1.3.1.Quảng cáo 17 1.3.2.Khuyến 18 Sinh viên: Lê Bá Phú ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 1.3.3.Quan hệ công chúng tuyên truyền 18 1.3.4.Markerting trực tiếp 19 1.3.5.Bán hàng cá nhân 20 1.4.Tình hình thị trường internet cáp quang 20 1.4.1.Tình hình thị trường internet cáp quang Việt Nam 20 1.4.2.Tình hình thị trường internet cáp quang Thừa Thiên Huế 22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU MẠNG CÁP QUANG FIBERVNN CỦA 25 2.1.Tổng quan Trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế 25 2.1.1.Giới thiệu chung 25 2.1.2.Lịch sử hình thành phát triển 26 Đ 2.1.3.Cơ cấu tổ chức 27 ại 2.1.4.Chức năng, nhiệm vụ VNPT Thừa Thiên Huế 28 2.1.5.Tình hình chung cơng ty 30 ho 2.1.5.1 Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực 30 Huế ̣c k 2.1.5.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên 31 in 2.2.Thực trạng hoạt động truyền thông thương hiệu Fibervnn 32 h 2.2.1.Giới thiệu mạng cáp quang Fibervnn 32 2.2.2.Kết hoạt động bán hàng mạng cáp quang Fibervnn 35 tê 2.2.3.Nhận dạng thị trường mục tiêu, thông tin thị trường viễn thông địa bàn 37 ́H 2.2.3.1 Thị trường mục tiêu 37 2.2.3.2.Thông tin thị trường dịch vụ Viễn thông CNTT địa bàn Tỉnh 38 ́ uê 2.2.4.Các hoạt động truyền thông 39 2.2.5.Mục tiêu truyền thông thương hiệu mạng cáp quang Fibervnn 46 2.3.Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thông thương hiệuFibervnn công ty VNPT Thừa Thiên Huế 48 2.3.1.Đặc điểm mẫu nghiên cứu 48 2.3.2.Đánh giá mức độ nhận biết khách hàng thương hiệu Fibervnn 50 2.3.3.Đánh giá khách hàng hệ thống nhận diện thương hiệu 53 2.3.4.Kiểm định độ tin cậy thang đo 55 2.3.5.Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thông thương hiệu Fibervnn VNPT Thừa Thiên Huế 57 Sinh viên: Lê Bá Phú iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 2.3.5.1 Đánh giá khách hàng quảng cáo 57 2.3.5.2 Đánh giá khách hàng khuyễn 59 2.3.5.3 Đánh giá khách hàng quan hệ công chúng PR 61 2.3.5.4 Đánh giá khách hàng marketing trực tiếp 62 2.3.5.5 Đánh giá khách hàng bán hàng cá nhân 64 2.4.Kiểm định khác biệt đánh giá hoạt động truyền thông FiberVNN –VNPT Thừa Thiên Huế nhóm đối tượng khách hàng 65 2.5.Đánh giá chung khách hàng hoạt động truyền thông thương hiệu Fibervnn – VNPT Thừa Thiên Huế 68 2.6.Nhận xét chung hoạt động truyền thông thương hiệu Fibervnn VNPT Thừa Thiên Huế 68 Đ CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG ại TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU FIBERVNN 70 ho CỦA VNPT THỪA THIÊN HUẾ 70 3.1.Cơ sở đề xuất giải pháp 70 ̣c k 3.1.1.Định hướng phát triển công ty 70 3.1.2.Định hướng phát triển Fibervnn 71 in 3.2.Đề xuất giải pháp 72 h 3.2.1.Giải pháp hệ thống nhận diện thương hiệu 72 3.2.2.Giải pháp cho hoạt động quảng cáo 73 tê 3.2.3.Giải pháp cho hoạt động khuyến 75 ́H 3.2.4.Giải pháp quan hệ công chúng PR 77 3.2.5.Giải pháp marketing trực tiếp 77 ́ uê 3.2.6.Giải pháp bán hàng cá nhân : 78 3.2.7.Một số giải pháp khác 80 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 3.1.Kết luận 82 3.2.Kiến nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 85 Phụ lục 1: Phiếu điều tra 85 Phụ lục 2: Xử Lí Số Liệu SPSS 89 Sinh viên: Lê Bá Phú iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC BẢNG Bảng : Số lượng lao động phân theo độ tuổi giới tính 30 Bảng 2: Số lượng lao động phân theo trình độ chun mơn 30 Bảng 3: Số lượng lao động phân theo lĩnh vực công việc 30 Bảng 4: Tình hình SXKD 2015 – 2017 Trung tâm kinh doanhVNPT Thừa Thiên Huế 31 Bảng 5: Quy định tốc độ gói dịch vụ Fibervnn – Gói toàn quốc 33 Bảng 6: Quy định giá cước cho gói dịch vụ Fibervnn – Gói tồn quốc 34 Bảng 7: Quy định tốc độ gói dich vụ FIBER VIP 34 Bảng 8: Quy định giá gói cước FIBER VIP 35 Bảng 9: Tình hình kinh doanh FiberVNN 2015 - 2017 36 Bảng 10: Số lượng khách hàng thuê bao Fibervnn theo loại khách hàng 36 Đ ại Bảng 11: Số lượng thuê bao Fibervnn phân theo địa bàn 37 Bảng 12: Giá cước dịch vụ cáp quang công ty FPT địa bàn Tỉnh 38 ho Bảng 13: Giá cước dịch vụ cáp quang công ty Viettel địa bàn Tỉnh 39 Bảng 14: Đặc điểm đối tượng điều tra 48 ̣c k Bảng 15: Đánh giá khách hàng tên thương hiệu 53 Bảng 17: Đánh giá khách hàng slogan Fibervnn 54 h in Bảng 18: Kiểm định độ tin cậy thang đo 55 Bảng 19: Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng tê hoạt động quảng cáo 57 Bảng 20: Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng ́H sách khuyễn 59 ́ uê Bảng 21: Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng hoạt động quan hệ công chúng PR 61 Bảng 22: Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng hoạt động marketing trực tiếp 62 Bảng 23: Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng hoạt động bán hàng cá nhân 64 Bảng 24: Kiểm định khác biệt giới tính việc đánh giácác hoạt động truyền thông 66 Bảng 25: Kiểm định One Way ANOVA cho nhóm khách hàng 67 Bảng 26: Đánh giá chung khách hàng hoạt động truyền thông thương hiệu Fibervnn – VNPT Thừa Thiên Huế 68 Sinh viên: Lê Bá Phú v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Các bước phát triển hệ thống truyền thông 10 Sơ đồ 2: Các công cụ hệ thống truyền thông 17 Sơ đồ 3: Sơ đồ tổ chức TTKD VNPT Thừa Thiên Huế 28 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Sinh viên: Lê Bá Phú vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Mức tăng trưởng thuê bao internet tháng đầu năm 2017 21 Biểu đồ 2: Thị phần thuê bao internet băng rộng cáp quang so với 21 Biểu đồ 3: Mức độ nhận biết khách hàng thương hiệu Fibervnn 50 Biểu đồ 4: Nguồn thông tin khách hàng nhận biết đến Fibervnn 52 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Sinh viên: Lê Bá Phú vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VNPT Vietnam Posts and Telecommunications Group VT-CNTT Viễn thông – Công nghệ thông tin SXKD Sản xuất kinh doanh FTTH Fiber To The Home ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line UBND Ủy Ban Nhân Dân ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Sinh viên: Lê Bá Phú viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Phụ lục 2: Xử Lí Số Liệu SPSS 17 Đặc điểm mẫu nghiên cứu:  Giới tính: gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nu 66 47.1 47.1 47.1 nam 74 52.9 52.9 100.0 Total 140 100.0 100.0  Độ tuổi: tuoi ại Đ duoi 18 45 tro len Total Valid Percent Cumulative Percent 5.0 5.0 5.0 72 51.4 51.4 56.4 50 35.7 35.7 92.1 11 7.9 7.9 100.0 140 100.0 100.0 in ̣c k tu 30- duoi 45 Percent ho tu 18 - duoi 30 Valid Frequency h  Nghề nghiệp: Frequency tê nghe nghiep Percent Valid Percent 13.6 can bo, cong nhan vien 59 42.1 lao dong thong 40 28.6 hoc sinh, sinh vien 17 Percent 13.6 13.6 42.1 55.7 28.6 84.3 12.1 12.1 96.4 3.6 3.6 100.0 140 100.0 100.0 ́ uê 19 ́H kinh doanh Cumulative Valid nghi huu Total  Thu nhập: thu nhap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi trieu Sinh viên: Lê Bá Phú 22 15.7 15.7 15.7 89 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc tu - duoi trieu 65 46.4 46.4 62.1 tu - duoi 10 trieu 40 28.6 28.6 90.7 tren 10 trieu 13 9.3 9.3 100.0 140 100.0 100.0 Total 18 Mức độ nhận biết khách hàng thương hiệu Fibervnn:  Nhận biết đầu tiên: nhan biet dau tien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đ FPT Fibervnn Viettel 27.1 27.1 27.1 55 39.3 39.3 66.4 47 33.6 33.6 100.0 140 100.0 100.0 ại Valid 38 ho Total ̣c k  Nhận biết không trợ giúp: $NBKNN Frequencies in Responses 25.3% Fibervnn 47 29.0% Viettel 50 30.9% khong nhan biet 24 14.8% 162 100.0% Total a Group 30.1% 34.6% 36.8% 17.6% ́ uê 41 ́H FPT tê $NBKNNa Percent h N Percent of Cases 119.1%  Nhận biết có trợ giúp: $NBCNN Frequencies Responses N $NBCNNa Percent of Cases Percent Fibervnn 13 14.1% 14.1% Viettel 25 27.2% 27.2% FPT 37 40.2% 40.2% khong nhan biet 17 18.5% 18.5% 92 100.0% 100.0% Total Sinh viên: Lê Bá Phú 90 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 19 Đánh giá khách hàng hệ thống nhận diện thương hiệu  Đánh giá khách hàng tên thương hiệu: Statistics ten thuong hieu ten thuong hieu ten thuong hieu don gian, de doc khac biec, doc co y nghia dao 115 115 115 25 25 25 Mean 3.67 3.63 3.56 Median 4.00 4.00 4.00 25 3.00 3.00 3.00 Đ Valid 50 4.00 4.00 4.00 75 4.00 4.00 4.00 N Missing Percentiles ại ho  Đánh giá khách hàng logo: ̣c k Statistics logo de phan biet logo tao su an nho voi thuong hieu tuong in logo don gian, de khac 115 25 115 115 25 25 3.75 3.61 3.57 Median 4.00 4.00 4.00 25 3.00 3.00 50 4.00 4.00 75 4.00 4.00 3.00 ́ uê Percentiles ́H Mean tê Missing h Valid N 4.00 4.00  Đánh giá khách hàng slogan: Statistics slogan ngan gon, slogan an tuong, slogan the hien de nho khac biet duoc gia tri, uy tin thuong hieu Valid 115 115 115 25 25 25 3.64 3.57 3.50 N Missing Mean Sinh viên: Lê Bá Phú 91 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Median Percentiles 20 4.00 4.00 3.00 25 3.00 3.00 3.00 50 4.00 4.00 3.00 75 4.00 4.00 4.00 Kiểm định độ tin cậy thang đo: (CRONBACH’S ALPHA)  Hoạt động Quảng cáo: Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha N of Items Based on Standardized Items Đ 832 831 ại Item-Total Statistics ho Scale Variance Corrected Item- Squared Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Multiple Alpha if Item Correlation Correlation Deleted Anh/Chi quan tam den quang cao ve Fibervnn la huu ich, an tuong 3.361 717 542 761 10.98 699 496 770 10.70 4.017 552 310 833 10.93 3.662 in 10.84 nhung quang cao cua VNPT h ̣c k Scale Mean if 3.649 Fibervnn la da dang, phong phu cuc den hanh vi mua cua anh chi ́ uê Quang cao anh huong tich ́H tê hinh thuc quang cao 680 482 779  Hoạt động Khuyễn mãi: Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha N of Items Based on Standardized Items 786 Sinh viên: Lê Bá Phú 786 92 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Multiple Alpha if Item Correlation Correlation Deleted Anh/Chi quan tam den cac chuong trinh khuyen mai thong tin khuyen mai ro rang, de tiep can hoat dong khuyen mai dien thuong xuyen 10.54 3.128 624 399 718 10.66 3.226 582 355 739 10.64 3.144 589 356 736 10.60 3.242 577 337 742 khuyen mai co su anh huong tich cuc den hanh vi mua ại Đ hang cua Anh/Chi  Quan hệ công chúng PR ho Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized N of Items Items 732 h 731 in ̣c k Cronbach's Alpha tê Item-Total Statistics VNPT thuong to chuc su kien truyen thong Fibervnn Squared Cronbach's Total Multiple Alpha if Item Correlation Correlation Deleted 2.861 498 255 684 10.95 2.804 539 293 661 10.93 2.714 524 282 670 10.91 2.905 527 283 668 Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 10.77 ́ uê hoat dong PR cuar VNPT ́H Anh/Chi co quan tam den Corrected Item- Scale Mean if cac hoat dong PR thuong hieu Fibervnn cuar VNPT de lai cho Anh/Chi an tuong tot dep PR co su anh huong tich cuc den hanh vi mua hang cua Anh/Chi Sinh viên: Lê Bá Phú 93 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc  Hoạt động Marketing trực tiếp: Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha N of Items Based on Standardized Items 720 728 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation Correlation if Item Deleted 11.03 2.148 540 318 646 ại 2.687 532 305 650 2.636 560 316 634 435 210 702 Anh/Chi quan tam den hinh thuc quang cao qua: thu tin, Đ dien thoai, email, noi dung marketing truyen tai dung voi nhu cau dich vu cua 11.12 ho Anh/Chi noi dung marrketing the hien 11.17 ̣c k day du thong tin truyen thong marketing truc tiep anh huong 11.18 cua Anh/Chi 2.624 h in tich cuc den hanh vi mua hang ́H tê  Bán hàng cá nhân: Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha N of Items ́ uê Based on Standardized Items 777 Sinh viên: Lê Bá Phú 782 94 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Squared Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Multiple Alpha if Item Correlation Correlation Deleted Anh/Chi quan tam den hinh thuc ban hang ca nhan 10.99 3.570 518 294 755 11.08 3.406 487 248 777 11.19 3.209 705 525 659 11.11 3.364 635 457 696 Nhan vien cung cap day du thong tin ve thuong hieu, dich vu Fibervnn nhan vien ban hang lich su, than thien, chuyen nghiep ban hang ca nhan anh huong tich cuc den hanh vi mua cua Đ anh/chi ại 21 Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng ho hoạt động truyền thông: One-Sample Test hoạt động quảng cáo: in ̣c k  Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng One-Sample Statistics quang cao cua VNPT ich, an tuong la da dang, phong phu Quang cao anh huong tich cuc den hanh vi mua cua anh chi 115 3.64 819 076 115 3.50 115 3.78 735 069 115 3.56 752 070 742 069 ́ uê hinh thuc quang cao Fibervnn Std Error Mean ́H quang cao ve Fibervnn la huu Std Deviation tê Anh/Chi quan tam den nhung Mean h N One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper Anh/Chi quan tam den nhung quang cao cua -4.671 114 000 -.357 -.51 -.21 VNPT Sinh viên: Lê Bá Phú 95 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp quang cao ve Fibervnn la huu ich, an tuong GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc -7.164 114 000 -.496 -.63 -.36 -3.172 114 002 -.217 -.35 -.08 -6.328 114 000 -.443 -.58 -.30 hinh thuc quang cao Fibervnn la da dang, phong phu Quang cao anh huong tich cuc den hanh vi mua cua anh chi  Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng hoạt động khuyến mãi: One-Sample Statistics Đ N ại Anh/Chi quan tam den cac chuong trinh khuyen mai de tiep can 115 Std Deviation 115 thuong xuyen 734 068 3.49 730 068 754 070 tich cuc den hanh vi mua hang 728 068 3.50 in khuyen mai co su anh huong 115 Std Error Mean 3.61 ̣c k hoat dong khuyen mai dien 115 ho thong tin khuyen mai ro rang, Mean 3.55 h cua Anh/Chi tê One-Sample Test ́H Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the ́ uê Difference Difference Lower Anh/Chi quan tam den cac chuong trinh khuyen mai thong tin khuyen mai ro rang, de tiep can hoat dong khuyen mai dien thuong xuyen Upper -5.718 114 000 -.391 -.53 -.26 -7.538 114 000 -.513 -.65 -.38 -7.053 114 000 -.496 -.63 -.36 -6.657 114 000 -.452 -.59 -.32 khuyen mai co su anh huong tich cuc den hanh vi mua hang cua Anh/Chi Sinh viên: Lê Bá Phú 96 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc  Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng hoạt động quan hệ công chúng PR: One-Sample Statistics N Anh/Chi co quan tam den hoat dong PR cuar VNPT VNPT thuong to chuc su kien truyen thong Fibervnn Mean Std Deviation Std Error Mean 115 3.75 724 067 115 3.57 714 067 115 3.59 760 071 115 3.61 684 064 cac hoat dong PR thuong hieu Fibervnn cuar VNPT de lai cho Anh/Chi an tuong tot dep PR co su anh huong tich cuc Đ den hanh vi mua hang cua Anh/Chi ại ho kien truyen thong Fibervnn -3.737 114 Difference Difference Lower -6.399 114 -5.769 114 000 -6.132 114 000 000 -.39 -.12 -.426 -.56 -.29 -.409 -.55 -.27 -.391 -.52 -.26 ́ uê tuong tot dep Upper -.252 ́H de lai cho Anh/Chi an 95% Confidence Interval of the 000 cac hoat dong PR thuong hieu Fibervnn cuar VNPT Mean tê VNPT thuong to chuc su Sig (2-tailed) h hoat dong PR cuar VNPT df in Anh/Chi co quan tam den Test Value = ̣c k t One-Sample Test PR co su anh huong tich cuc den hanh vi mua hang cua Anh/Chi  Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng hoạt động Marketing trực tiếp: Sinh viên: Lê Bá Phú 97 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Anh/Chi quan tam den hinh thuc quang cao qua: thu tin, 115 3.81 815 076 115 3.71 604 056 115 3.66 605 056 115 3.65 701 065 dien thoai, email, noi dung marketing truyen tai dung voi nhu cau dich vu cua Anh/Chi noi dung marrketing the hien day du thong tin truyen thong marketing truc tiep anh huong tich cuc den hanh vi mua hang cua Anh/Chi Đ ại One-Sample Test df Sig (2-tailed) Anh/Chi quan tam den hinh -2.516 114 dien thoai, email, Difference 013 000 -6.008 114 000 -5.318 114 000 Upper -.191 -.34 -.04 -.287 -.40 -.18 -.45 -.23 -.48 -.22 ́H tê 114 noi dung marrketing the -.339 ́ uê truyen thong marketing truc tiep anh huong tich cuc den hanh vi Difference Lower -5.098 vu cua Anh/Chi hien day du thong tin 95% Confidence Interval of the h noi dung marketing truyen tai dung voi nhu cau dich Mean in thuc quang cao qua: thu tin, ̣c k ho t Test Value = -.348 mua hang cua Anh/Chi  Kiểm định giá trị trung bình mức độ đánh giá khách hàng hoạt động bán hàng cá nhân: Sinh viên: Lê Bá Phú 98 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc One-Sample Statistics N Anh/Chi quan tam den hinh thuc ban hang ca nhan Mean Std Deviation Std Error Mean 115 3.80 752 070 115 3.71 835 078 115 3.60 735 069 115 3.68 732 068 Nhan vien cung cap day du thong tin ve thuong hieu, dich vu Fibervnn nhan vien ban hang lich su, than thien, chuyen nghiep ban hang ca nhan anh huong tich cuc den hanh vi mua cua anh/chi Đ One-Sample Test ại Test Value = t df Sig (2-tailed) ho thuc ban hang ca nhan -2.854 005 -3.684 114 000 -5.835 114 -4.713 114 thong tin ve thuong hieu, Difference Difference 114 Upper -.200 -.34 -.06 -.287 -.44 -.13 -.400 -.54 -.26 -.46 -.19 h in Nhan vien cung cap day du 95% Confidence Interval of the Lower ̣c k Anh/Chi quan tam den hinh Mean dich vu Fibervnn than thien, chuyen nghiep 000 ban hang ca nhan anh huong tich cuc den hanh vi 000 ́H tê nhan vien ban hang lich su, -.322 ́ uê mua cua anh/chi 22 Kiểm định khác biệt giới tính việc đánh giá hoạt động truyền thông: (INDEPENDENT SAMPLES TEST) Group Statistics gioi tinh N Mean Std Deviation Std Error Mean nu 51 3.57 590 083 nam 64 3.66 647 081 nu 51 3.57 610 085 nam 64 3.51 548 069 nu 51 3.59 587 082 QC KM PR Sinh viên: Lê Bá Phú 99 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp MR GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc nam 64 3.66 495 062 nu 51 3.74 520 073 nam 64 3.68 498 062 nu 51 3.66 600 084 nam 64 3.73 588 074 BH Levene's Test for Equality of Variances F Sig QC KM 687 -.817 442 723 416 -.095 117 -.327 136 -.825 110.945 411 -.095 116 -.325 134 113 600 057 108 -.157 271 519 101.599 605 057 110 -.160 274 526 -.664 113 508 -.067 101 -.267 133 -.651 97.737 516 -.067 103 -.271 137 594 113 554 057 095 -.132 245 556 057 096 -.133 247 113 510 -.074 111 -.294 147 -.659 106.385 511 -.074 112 -.295 148 508 591 105.298 674 -.661 h 178 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 113 409 126 Sig (2Mean Std Error tailed) Difference Difference in BH 424 df ̣c k MR t ho PR 643 ại Đ Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Independent Samples Test t-test for Equality of Means ́H tê KIỂM ĐỊNH ANOVA CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG 23 ́ uê  Kiểm định cho biến độ tuổi: Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig QC 364 111 779 KM 675 111 569 PR 1.298 111 279 MR 1.831 111 146 BH 351 111 788 Sinh viên: Lê Bá Phú 100 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc ANOVA Sum of Squares Between Groups QC 317 Within Groups 43.095 111 388 Total 44.046 114 381 127 Within Groups 37.274 111 336 Total 37.655 114 225 075 Within Groups 32.569 111 293 Total 32.793 114 401 134 28.840 111 260 29.241 114 1.029 343 38.908 111 351 Between Groups PR Between Groups MR Within Groups Đ Total ại Between Groups BH Mean Square 951 Between Groups KM df Within Groups ho Total 39.937 F Sig .816 488 378 769 255 857 514 673 978 406 114 ̣c k  Kiểm định cho biến nghề nghiệp: Test of Homogeneity of Variances df1 in Levene Statistic df2 Sig 110 KM 2.461 110 PR 1.543 110 MR 1.446 110 BH 309 110 544 049 195 224 871 ́H tê 775 h QC ́ uê Sinh viên: Lê Bá Phú 101 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc ANOVA Sum of Squares Between Groups QC 121 Within Groups 43.561 110 396 Total 44.046 114 091 023 Within Groups 37.564 110 341 Total 37.655 114 980 245 Within Groups 31.813 110 289 Total 32.793 114 426 107 28.815 110 262 29.241 114 1.137 284 38.800 110 353 Between Groups PR Between Groups MR Within Groups Đ Total ại Between Groups BH Mean Square 485 Between Groups KM df Within Groups ho Total 39.937 F Sig .306 873 067 992 847 498 407 803 806 524 114 ̣c k Robust Tests of Equality of Means Statistica df1 df2 22.174 838 28.583 971 24.096 410 608 24.523 843 23.374 tê KM Welch 127 PR Welch 1.034 MR Welch BH Welch 660 512 ́H 354 h Welch in QC Sig a Asymptotically F distributed ́ uê  Kiểm định cho biến thu nhập: Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig QC 099 111 960 KM 676 111 568 PR 1.048 111 374 MR 1.273 111 287 BH 1.586 111 197 Sinh viên: Lê Bá Phú 102 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc ANOVA Sum of Squares Between Groups QC 029 Within Groups 43.959 111 396 Total 44.046 114 1.442 481 Within Groups 36.213 111 326 Total 37.655 114 616 205 Within Groups 32.177 111 290 Total 32.793 114 213 071 29.029 111 262 29.241 114 771 257 39.166 111 353 Between Groups MR Within Groups Đ Total ại Between Groups BH Within Groups ho Total 39.937 Sig .073 974 1.474 226 709 549 271 846 729 537 114 ̣c k 24 F Between Groups PR Mean Square 087 Between Groups KM df Đánh giá chung khách hàng hoạt động truyền thông thương hiệu h Statistics in Fibervnn – VNPT Thừa Thiên Huế: cac hoat dong voi cac hoat dong truyen thong de thieu Fibervnn truyen thong lai nhung an cho nguoi khac thuong hieu tuong dep Fibervnn anh/chi ́H ́ uê Valid Anh/Chi se gioi tê Anh/Chi hai long 115 115 25 25 25 Mean 3.60 3.50 3.37 Median 4.00 4.00 3.00 25 3.00 3.00 3.00 50 4.00 4.00 3.00 75 4.00 4.00 4.00 N Missing Percentiles Sinh viên: Lê Bá Phú 115 103 ... thương hiệu mạng cáp quang Đ Fibervnn VNPT Thừa Thiên Huế từ tìm điểm mạnh, hạn chế hoạt động truyền thông thương hiệu Fibervnn VNPT Thừa Thiên Huế ại  Nghiên cứu đánh giá khách hàng hoạt động. .. 2.2.4.Các hoạt động truyền thông 39 2.2.5.Mục tiêu truyền thông thương hiệu mạng cáp quang Fibervnn 46 2.3 .Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thông thương hiệuFibervnn công ty VNPT Thừa. .. học truyền thông thương hiệu Chương 2: Thực trạng hoạt động truyền thông thương hiệu mạng cáp quang Fibervnn VNPT Thừa Thiên Huế Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động truyền thông thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hoạt động truyền thông thương hiệu mạng cáp quang fibervnn của VNPT thừa thiên huế , Đánh giá hoạt động truyền thông thương hiệu mạng cáp quang fibervnn của VNPT thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay