Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH coxano hương thọ

96 1 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ại Đ in ̣c k ho KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP h HỒN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂNNGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH COXANO ́H HƯƠNG THỌ ́ HỒNG TRỊNH NHƯ Niên khóa: 2014-2018 SVTH: Hồng Trịnh Như Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ại Đ ho KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣c k HỒN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN in NGUỒN NHÂN LỰCTẠI CÔNG TY TNHH COXANO h HƯƠNG THỌ ́H tê ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: HOÀNG TRỊNH NHƯ ThS NGUYỄN THỊ TRÀ MY Lớp: K48C QTKD Niên khóa: 2014-2018 Huế, 05/2018 SVTH: Hồng Trịnh Như Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My Lời Cảm Ơn ại Đ Những lời khóa luận tốt nghiệp này, xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế suốt khóa học tận tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu giúp tơi hồn thành tốt khóa luận Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ThS Nguyễn Thị Trà My tận tình hướng dẫn, bảo chi tiết vấn đề giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Để hồn thiện đề tài tốt nghiệp, nỗ lực thân, xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, cô, chú, anh chị nhân viên Công ty TNHH Coxano Hương Thọ tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian thực tập Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần thời gian thực khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Huế, tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Trịnh Như SVTH: Hồng Trịnh Như Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My MỤC LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài .3 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đ 3.1.2 Khách thể nghiên cứu ại 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu .3 ho 4.1 Phương pháp thu thập số liệu ̣c k 4.1.1 Thu thập số liệu thứ cấp 4.1.2 Thu thập liệu sơ cấp in 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu h 4.3 Phương pháp so sánh tê 4.4 Phương pháp tổng hợp ́H 4.5 Phương pháp vấn ́ uê Hiệu đề tài ………………………… ……………………………………5 Bố cục đề tài PHẦN NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠOVÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Những khái niệm nguồn nhân lực công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn nhân lực .7 1.1.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 12 SVTH: Hồng Trịnh Như Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My 1.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực .12 1.2.2 Phát triển nguồn nhân lực………………………………………………………21 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực… 26 1.2.4 Một số tiêu chí đánh giá cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực… ….29 1.2.5 Một số tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng lao động công ty…………… 29 1.2.6 Kinh nghiệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp………29 TIỂU KẾT CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH COXANO HƯƠNG THỌ 36 2.1 Tổng quan công ty TNHH Coxano Hương Thọ 36 Đ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .36 ại 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty TNHH Coxano Hương Thọ, Tỉnh Thừa ho Thiên Huế 37 ̣c k 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .37 2.1.4 Giới thiệu sản phẩm kinh doanh công ty 39 in 2.1.5 Đặc điểm lao động công ty 40 h 2.1.6 Tình hình tài cơng ty………………………………………… ……42 tê 2.1.7 Đánh giá hiệu sử dụng lao động công ty 43 ́H 2.2 Thực trạng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH Coxano Hương Thọ .44 ́ uê 2.2.1 Hoạt động đào tạo 44 2.2.2 Hoạt động phát triển 55 2.2.3 Một số tiêu chí đánh giá cơng tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp…………………………………………………………………………………57 2.2.4 Một số ưu điểm hạn chế công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Coxano Hương Thọ 65 TIỂU KẾT CHƯƠNG 67 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH COXANO HƯƠNG THỌ 68 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Coxano Hương Thọ 68 SVTH: Hồng Trịnh Như Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My 3.1.1 Định hướng phát triển công ty 68 3.1.2 Chiến lược nguồn nhân lực 69 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Coxano Hương Thọ 70 3.2.1 Đối với ban lãnh đạo công ty .70 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 71 TIỂU KẾT CHƯƠNG 79 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 80 3.1 Kết luận……………………………………………………………….………….80 3.2 Kiến nghị……………………………………………………… ……………… 81 Đ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 ại PHỤ LỤC…………… …………………………………………………………… 85 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Hoàng Trịnh Như Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 So sánh đào tạo phát triển nguồn nhân lực ……….……… ……… Bảng 1.2 Bảng tổng kết ưu điểm nhược điểm phương pháp đào tạo ngồi cơng việc…………………………… …………………………………………………18 Bảng 2.1 Danh sách sản phẩm kinh doanh Công ty TNHH Coxano Hương Thọ 40 Bảng 2.2 Tình hình nhân lực công ty giai đoạn 2015 - 2017 40 Bảng 2.3 Tình hình tài công ty giai đoạn 2015 – 2017……… ……………42 Đ Bảng 2.4 Bảng đánh giá hiệu sử dụng lao động công ty giai đoạn 2015 – 2017 43 ại Bảng 2.5 Khóa học dành cho cán quản lý 47 ho Bảng 2.6 Khóa học dành cho cơng nhân lao động trực tiếp 48 ̣c k Bảng 2.7 Công tác tuyên truyền, giáo dục công ty giai đoạn 2015 – 2017 49 Bảng 2.8 Đánh giá nhân viên cơng ty nội dung chương trình đào tạo 51 in h Bảng 2.9 Đánh giá nhân viên cơng ty chất lượng chương trình đào tạo 52 tê Bảng 2.10 Hoạt động định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên 42 ́H Bảng 2.11 Mức độ hài lòng chế thăng tiến, phát triển nghề nghiệp nhân viên ́ uê Công ty TNHH Coxano Hương Thọ 57 Bảng 2.12 Hoạt động khám sức khỏe công ty giai đoạn 2015 – 2017 59 Bảng 2.13 Tình trạng sức khỏe nhân viên cơng ty giai đoạn 2015 – 2017 59 Bảng 2.14 Cơ cấu lao động theo trình độ công ty giai đoạn 2015 – 2017 61 Bảng 2.15 Khả giải cơng việc, tình phận lãnh đạo, quản lý công ty 62 Bảng 2.16 Khả giải cơng việc, tình phận công nhân, nhân viên công ty 64 SVTH: Hoàng Trịnh Như Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Trình tự xây dựng chương trình đào tạo 12 Hình 2.1 Sơ đồ máy quản lý Công ty TNHH Coxano Hương Thọ 38 Hình 2.2 Sơ đồ máy sản xuất Công ty TNHH Coxano Hương Thọ 39 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Hoàng Trịnh Như Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong năm qua, Việt Nam tích cực hội nhập tồn diện với thị trường khu vực quốc tế Trong trình hội nhập, bên cạnh hội phát triển, doanh nghiệp nước ta phải đối mặt với nhiều thách thức Do đó, doanh nghiệp để tồn ngày lớn mạnh môi trường khắc nghiệt bắt buộc phải có chiến lược riêng mình, biết tự tạo cho doanh nghiệp hội phát triển lợi mặt cạnh tranh… Có nhiều yếu tố tạo nên thành cơng cho doanh nghiệp: nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, sở vật chất, trang thiết bị đại, khách hàng nhà cung Đ cấp… Trong đó, nguồn nhân lực xem quan trọng đóng vai trò lớn ại việc thành bại tổ chức Bởi vì, Garry Becker – người Mỹ giải ho thưởng Nobel kinh tế năm 1992 khẳng định rằng: “khơng có đầu tư mang lại ̣c k nguồn lợi lớn đầu tư vào nguồn nhân lực…” Để phát triển bền vững, xây dựng vị trí vững thị trường, cơng việc đặt lên vị trí hàng đầu in phải quan tâm đến nguồn nhân lực, người cốt lõi hành động h Hầu hết nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam nhận thức tê tầm quan trọng nguồn nhân lực phát triển doanh nghiệp ́H Chính vậy, doanh nghiệp phải ý thường xuyên trang bị cho đội ngũ cán công nhân viên chức kỹ thời đại Đây việc đầu tư có ý nghĩa ́ mang lại lợi ích lớn Một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có đội ngũ nhân lực chất lượng cao hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty Do đó, nhà quản trị cần phải xây dựng thực kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phận kế hoạch tổng thể doanh nghiệp Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đòi hỏi tốn thời gian chi phí Nhưng doanh nghiệp thực công tác mang lại hiệu cao việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo hội nâng cao tay nghề cho nhân viên, hội thăng tiến, tăng lòng trung thành nhân viên với doanh nghiệp, làm tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường SVTH: Hồng Trịnh Như Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My Sau thời gian thực tập Công ty TNHH Coxano Hương Thọ, nhận thấy công ty nhận biết tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công ty trọng đầu tư cho nhân viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao lực, có sách phát triển nhân lực Tuy nhiên, cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty nhiều hạn chế: hình thức đào tạo chưa phong phú, công tác đánh giá chưa đạt hiệu quả, chưa sát với lực thực nhân viên Bên cạnh đó, xét thấy chưa có đề tài nghiên cứu vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty, vậy, tơi định chọn “Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Đ Coxano Hương Thọ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp với mong muốn đưa giải pháp thực tiễn, có tính khả thi để đảm bảo cho công ty nguồn ại nhân lực đủ mạnh số lượng chất lượng nhằm vượt qua thử ho thách khắc nghiệt kinh tế thị trường hội nhập ngày sâu rộng với Mục tiêu nghiên cứu h in 2.1 Mục tiêu chung ̣c k kinh tế giới tê Trên sở đánh giá, phân tích cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ́H công ty năm 2015, 2016, 2017 để tìm hiểu cách xác thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty Từ đưa số giải pháp nhằm ́ hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Coxano Hương Thọ, tạo cho công ty đội ngũ lao động có trình độ chun mơn cao 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận nguồn nhân lực hoạt động đào tạo - phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh cơng ty - Phân tích thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Coxano Hương Thọ SVTH: Hoàng Trịnh Như Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My khoa học xác Khi so sánh ta thấy người lao động chưa đạt tiêu đề ra: doanh thu, sản lượng, số lượng khách hàng,… Từ tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp xử lý phải thực đào tạo thêm kĩ hay đào tạo ngoại ngữ hay chuyên môn cho đối tượng nhân viên công ty d Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với u cầu cơng việc thỏa mãn mong muốn nhân viên Để đạt hiệu cán phụ trách đào tạo cần phải chủ động phối hợp với giảng viên giảng dạy trung tâm đào tạo để xây dựng nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc đối tượng đào tạo Muốn vậy, Ban tổ chức hành ại Đ cần cử người có khả đàm phán tốt có trình độ thực Trong chương trình đào tạo, ngồi kiến thức đào tạo chuyên môn, nội dung ho đào tạo cần phải mở rộng kiến thức liên quan tạo điều kiện cho người học dễ liên hệ dễ tiếp thu; giúp họ tìm hiểu thêm văn hóa cơng ty, làm cho họ thấy ̣c k khó khăn gay gắt ngành, cơng ty in Bên cạnh đó, để giảm thiểu chi phí không cần thiết, công ty cần thực h đa dạng hóa hình thức đào tạo nội bộ; áp dụng biện pháp tiên tiến ́ uê e Lựa chọn giáo viên đào tạo ́H nghiệm việc xử lý tình tê nat mơ phỏng, xử lý tình để người học tiếp thu nhanh có kinh Cán phụ trách đào tạo cần lựa chọn giáo viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, khả truyền đạt dễ hiểu Bởi sau khóa đào tạo trước, có số lao động cảm thấy mơng lung, khó hiểu với kiến thức học khơng vận dụng vào cơng việc thực tế, dẫn đến lãng phí thời gian tiền bạc g Cần tính tốn chi phí cho cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Muốn thực công tác đào tạo nguồn nhân lực yếu tố quan trọng quỹ đào tạo Quy mô chất lượng đào tạo phụ thuộc nhiều vào quỹ đào tạo Hằng năm, công ty phải lập kế hoạch đào tạo kinh phí đào tạo để đảm bảo thực tốt kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực SVTH: Hoàng Trịnh Như 74 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My Việc hạch tốn chi phí đào tạo phải công khai, minh bạch Cán đào tạo cần thống kê, tính tốn đầy đủ chi phí liên quan đến cơng tác đào tạo Chi phí đào tạo khơng có khoản chi phí trực tiếp như: chi phí học tập, chi phí thuê giáo viên giảng dạy, chi phí thiết bị học tập, chi phí th văn phòng, chi phí lại, ăn học viên (trong trường hợp học xa)… mà có chi phí gián tiếp chi phí hội việc học tập Mặc dù chi phí khó xác định khơng quan trọng so với chi phí trực tiếp Chằng hạn, công ty cử số lao động đào tạo, công ty lượng giá trị số lao động khơng làm việc liên tục.Việc hạch tốn cách đầy đủ chi phí đào tạo sở để đánh giá hiệu đào tạo, tính chi phí sản xuất kinh doanh so sánh lợi cạnh tranh cơng ty Đ ại Ngồi cần sử dụng hợp lý nguồn kinh phí đào tạo, tránh lãng phí Vì nguồn kinh phí đào tạo cơng ty hạn hẹp nên u cầu sử dụng hợp lý nguồn ho kinh phí cần thiết để khơng lãng phí mà hoạt động đào tạo đạt hiệu ̣c k Muốn vậy, cán đào tạo phải có lực trình độ công tác đào tạo, kỹ thống kê, tính tốn… in h Hồn thiện q trình đánh giá kết đào tạo nguồn nhân lực h tê Đánh giá kết đào tạo nhân lực có vai trò quan trọng việc xác ́H định nhu cầu học tập thu thập thông tin phản hồi Phương pháp không kim nam cho cán quản lý nhân hoạch định chương trình đào tạo ́ uê tương lai phù hợp xác mà giúp nhân viên tự đánh giá kiến thức lĩnh hội sau khóa học Việc đánh giá hiệu đào tạo công ty cần tiến hành cách chặt chẽ, thực tế khoa học Việc đánh giá hiệu đào tạo đánh giá ảnh hưởng tích cực việc đào tạo đến mục tiêu Công ty TNHH Coxano Hương Thọ Cụ thể dựa vào ảnh hưởng phương diện như: tăng hiệu suất sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận, nâng cao chất lượng dịch vụ… để đánh giá giá trị lợi ích việc đào tạo Cơng ty đánh giá hiệu đào tạo thông qua cách thức thực công việc nhân viên Cách đánh giá đòi hỏi người lãnh đạo phải trọng vào kết công việc nhân viên quyền sau kết thúc khóa đào tạo Kết SVTH: Hồng Trịnh Như 75 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My đánh giá nhân viên báo cáo thường xuyên trực tiếp cho phòng nhân để đưa kết luận xác lượng kiến thức thu tiện ích khóa học mang lại cho nhân viên Cách đánh giá linh hoạt không cho phép đánh giá tiến thực nhân viên thời gian dài sau kết thúc khóa học mà giúp ban lãnh đạo công ty hoạch định chiến lược đào tạo thiết thực bổ ích Mặt khác, cơng ty so sánh đánh giá thực công việc lao động qua đào tạo với lao động chưa qua đào tạo để thấy khác biệt hiệu suất tố chất hai loại đối tượng trên, từ thấy tác dụng việc đào tạo ại Đ 3.2.2.2 Hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực a Tổ chức hoạt động định hướng phát triển nghề nghiệp nguồn nhân lực ho Mặc dù định hướng phát triển nghề nghiệp hoạt động quan trọng đối ̣c k với công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Coxano Hương Thọ lại chưa có kế hoạch tổ chức hoạt động Sau quy trình giúp nhà in quản lý xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên (Theo Susan M h Heathfield – chuyên gia tiếng lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực) tê - Báo cho nhân viên biết có trao đổi, thảo luận kế hoạch phát triển ́H nghề nghiệp họ đề nghị nhân viên suy nghĩ trước lựa chọn Hỏi ́ uê rõ họ muốn phát triển nghề nghiệp theo hướng - Đề nghị nhân viên suy nghĩ chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận mục tiêu phát triển nghề nghiệp mà họ hy vọng đạt vòng ba năm tới - Nhân viên làm để đảm bảo người có bước tiến triển đường nghiệp vạch Những mục tiêu phát triển nghề nghiệp phát triểnnhân giúp nhân viên cải thiện thành tích hiệu cơng việc họ? Doanh nghiệp cung cấp nguồn lực hỗ trợ thêm để nhân viên thực mục tiêu phát triển nghiệp cơng việc chun mơn này? SVTH: Hồng Trịnh Như 76 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My - Tổ chức trao đổi bàn thẳng vào vấn đề nêu với nhân viên Nên linh hoạt nhân viên có lựa chọn khác họ muốn thảo luận Sếp cần phải hiểu hết tất lựa chọn mà nhân viên có để phát triển nghề nghiệp mình, kèm cặp, hướng dẫn, đào tạo số kỹ cụ thể.Nhiều nhân viên nghĩ đơn giản phải cử học xem có hội phát triển nghề nghiệp, thực tế hội diễn công việc ngày nhiệm vụ sếp phải làm cho nhân viên hiểu rõ hội Đ - Ghi lại nội dung thảo luận với nhân viên vào mẫu biểu thích hợp gửi ại cho phận nhân để xem xét có thêm thơng tin cho việc lên kế hoạch phát triển ho nghề nghiệp cụ thể cho nhân viên sau b Tạo hội thăng tiến cho người lao động ̣c k - Đối với vị trí chức danh khuyết cơng ty, cơng ty nên ưu tiên in tuyển dụng nội bộ, dành hội cho ứng viên có khả năng, có chí cầu tiến để h ứng tuyển vào Việc tạo hội thăng tiến cho người lao động cần xem xét khía ́H tê cạnh: + Phân tích kỹ kinh nghiệm có nhân viên, chọn lọc đối khả đảm nhận trách nhiệm cao ́ uê tượng có khả lãnh đạo; đồng thời ni dưỡng nhân viên trẻ, có sáng tạo, có + Đối với cá nhân có khả thăng tiến, xác định khoảng trống kỹ kinh nghiệm có với kỹ kinh nghiệm họ cần có vị trí cơng việc u cầu Sau đó, trau dồi khoảng trống cách đào tạo giao nhiệm vụ thích hợp - Đối với phận có số lượng nhân viên đông phận khai thác nghiền sàng, ban lãnh đạo quan sát, cân nhắc lựa chọn người có lực, có tay nghề cao, làm việc hiệu tốt, lại có mắt giám sát cho lên vị trí giám sát nhóm gồm 5-6 người Đây dạng thăng tiến công việc, có khả SVTH: Hồng Trịnh Như 77 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My tạo động lực thúc đẩy tinh thần làm việc người lao động, dẫn đến tăng suất, tăng doanh thu Bên cạnh đó, việc thăng tiến giúp cho việc quản lý nhân viên dễ dàng hiệu hơn, giảm bớt gánh nặng cho cấp c Đào tạo nhân lực nhằm đầu tư phát triển tương lai Vấn đề tồn công tác phát triển nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Coxano Hương Thọ chưa có chiến lược đào tạo nhằm đầu tư phát triển tương lai nguồn nhân lực công ty - Muốn mở rộng quy mô sản xuất định hướng cơng ty đặt cơng ty cần xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn với phương pháp đào tạo thích hợp Đ Cơng ty áp dụng khóa đào tạo dài hạn (từ 3-5 năm) qua trang bị ại kiến thức kỹ cần đào tạo, đồng thời thời gian đủ cho học tập, nghiên cứu áp dụng vào thực tế công việc công ty Phương pháp ho đào tạo thực cán nguồn công ty, ̣c k cán có khả đưa vào vị trí xác định cơng ty Do việc thực phương pháp giúp cho họ có chuẩn bị kỹ để thực h in công việc tương lai - Đối với cá nhân có khả thăng tiến, ban lãnh đạo quan sát, tê kiểm tra xem họ thiếu kiến thức, kỹ xếp, tổ chức khóa ́H học để bồi dưỡng Điều giúp cho họ có đủ khả làm tốt cơng việc 3.2.2.3 Biện pháp khác ́ uê khó khăn vị trí cao Bên cạnh việc đưa giải pháp cho cơng ty nhằm hồn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tơi muốn nhấn mạnh đến vai trò thân người lao động việc thực công tác Về phía thân người lao động, họ phải nhận thức vai trò cơng tác đào tạo -phát triển nguồn nhân lực mục tiêu công ty, qua đó, họ phải thực tốt chấp hành tốt quy định trình đào tạophát triển Đối với đối tượng cử đào tạo, học viên phải hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định sở đào tạo yêu cầu công ty Trong thời gian đào tạo, học viên phải nghiêm túc chấp hành nội quy sở đào tạo, không tự ý bỏ học, SVTH: Hồng Trịnh Như 78 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My nói công việc mà công ty giao cho họ Khi kết thúc khóa học, học viên nhận văn chứng nhận tốt nghiệp khóa học cần phải nộp văn bằng, chứng chỉ, tài liệu khóa học báo cáo kết học tập phòng Tổ chức hành để báo cáo lên lãnh đạo, tổ chức xếp công việc phù hợp Bản thân người lao động cần tạo điều kiện phát huy khả thân Người lao động cần hiểu vai trò quan trọng việc nâng cao kiến thức cho thân mình, phải hồn thiện kiến thức chun mơn mình, đồng thời tiếp thu kiến thức, kỹ tiên tiến, đại, tích lũy kinh nghiệm để thu lượng kiến thức sâu rộng đáp ứng nhu cầu công việc đề nhằm đưa công ty ngày lớn mạnh ại Đ TIỂU KẾT CHƯƠNG ho Đào tạo phát triển nguồn nhân lực xem yếu tố nhằm đáp ứng mục tiêu, chiến lược doanh nghiệp tương lai Trên sở ̣c k nội dung phân tích thực trạng đào tạo - phát triển nguồn nhân lực công ty chương định hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh, quản trị nhân lực in Công ty TNHH Coxano Hương Thọ giai đoạn 2015 - 2017, xây dựng số h giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty tê thời gian tới Bên cạnh đó, tơi muốn nhấn mạnh để giải pháp có ́H điều kiện thực khơng cần nỗ lực từban lãnh đạo công ty, mà cần SVTH: Hồng Trịnh Như ́ phối hợp từ phía thân người lao động 79 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Vai trò nguồn nhân lực trình phát triển tổ chức khơng thể phủ nhận vai trò trở nên quan trọng, cần thiết thời đại phát triển khoa học kỹ thuật bùng nổ thông tin Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp thực mục tiêu phát triển vượt qua thách thức hội nhập kinh tế Alvin Toffler – tác giả nhà tương lai học người Mỹ nhận xét: “Tài sản lớn công ty ngày lâu đài hay cơng xưởng, mà nằm vỏ não nhân viên” Chính vậy, tập trung đầu tư vào đào tạo phát triển nguồn nhân lực tập trung cho Đ phát triển lớn mạnh tương lai tổ chức ại Đào tạo phát triển nguồn nhân lực vừa mục tiêu vừa động lực để tạo ho phát triển bền vững cho doanh nghiệp Nhận thức rõ tầm quan trọng việc này, ̣c k Công ty TNHH Coxano Hương Thọ cố gắng cải tiến, hoàn thiện chiến lược để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu thời kỳ mới, theo xu hướng in phát triển chung đất nước, đóng góp phần vào cơng xây dựng hạ tầng kỹ h thuật thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tê Đề tài hệ thống hóa lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực; ́H nêu cách tổng quát nội dung, phương pháp, cách tiếp cận đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Bên cạnh đó, tơi thu thập thơng tin, ́ tìm hiểu phân tích thực trạng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Coxano Hương Thọ, mặt tồn cơng tác Qua ta thấy cơng tác quản lý đào tạo, phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhiều bất cập Điển hình làbộ phận phụ trách công tác đào tạo phát triển nhân lực công ty chưa đủ lượng chất, chưa có hệ thống đánh giá kết đào tạo, khơng có sách định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên rõ ràng, chế độ thăng tiến hạn chế, chưa xây dựng sách đào tạo nhân lực nhằm đầu tư phát triển cho tương lai Trên sở đó, đề tài nghiên cứu đề giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lựcnhằm đáp ứng mục tiêu công ty tương lai Các giải pháp chủ yếu nhằm: SVTH: Hoàng Trịnh Như 80 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My - Tăng cường đội ngũ cán thực công tác đào tạo nhân lực - Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế - Lựa chọn xác đối tượng đào tạo - Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với u cầu cơng việc thỏa mãn mong muốn nhân viên - Lựa chọn giáo viên đào tạo giỏi - Tính tốn chi phí cho cơng tác đào tạo nhân lực - Hồn thiện trình đánh giá kết đào tạo nhân lực - Tổ chức hoạt động định hướng phát triển nghề nghiệp nguồn nhân lực Đ ại - Tạo hội thăng tiến cho người lao động - Đào tạo nhân lực nhằm đầu tư phát triển tương lai ho Để giải pháp có điều kiện thực khơng cần nỗ lực từban ̣c k lãnh đạo cơng ty, mà cần phối hợp từ phía thân người lao động in Mặc dù cố gắng trình độ, lực thời gian có hạn nên đề tài không tránh khỏi khiếm khuyết nhận xét, đánh giá giải pháp h Vì vậy, thân mong muốn nhận ý kiến đóng góp quý Thầy, 3.2 Kiến nghị ́H tê Cơ giáo để đề tài hồn thiện ́ - Cơng ty cần hồn thiện cấu chức quy định rõ chức năng, nhiệm vụ người làm phòng ban Tổ chức hành nói chung người làm cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nói riêng.Có vậy, cơng tác đem lại kết tích cực, làm tăng suất làm việc người lao động, dẫn đến tăng doanh thu cho doanh nghiệp - Công ty nên xây dựng quy định, quy chế riêng cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Quy chế phải lập thành văn thống phổ biến rộng rãi đến người lao động để họ hiểu rõ công tác đào tạo phát triển công ty Quy chế cần đề cập đến vấn đề tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng đào tạo, SVTH: Hoàng Trịnh Như 81 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My mục đích đào tạo, chế độ, sách khuyến khích lao động đào tạo, bố trí sử dụng lao động sau đào tạo… - Công ty cần đẩu tư xây dựng, đổi sách thăng tiến, tăng lương cho người lao động Chính sách sử dụng đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ để kích thích người lao động ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Hoàng Trịnh Như 82 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Chiêm (2013), Bài giảng Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Huế Dương Thế Anh (2015), Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần thiết bị Đức Nhật, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Đồn Thị Thanh (2015), Phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội Đ ại Đoàn Văn Bin (2012), Đánh giá hoạt động tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực khách sạn Huế Queen 1, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Huế ho Mai Quốc Chánh (1999), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu ̣c k cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Trường đại học Kinh tế Quốc dân h in Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2011), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, ́H Hồ Chí Minh tê Nguyễn Hữu Thân (2010), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Lao động – Xã hội, chí Khoa học giáo dục ́ uê Nguyễn Lộc (2010), Một số vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực, Tạp Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 10 Nguyễn Thị Thảo (2015),Phân tích cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Con đường xanh Quảng Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Huế 11 Phạm Thị My Nga (2015), Phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Lao động – Xã hội Hà Nội SVTH: Hoàng Trịnh Như 83 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My 12 Vũ Bá Thể (2005), Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước, Nhà xuất Thống kê 13 Vũ Thị Huệ (2014),Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương, chi nhánh Hải Phòng, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội * Website tham khảo DNSG (2012), Định hướng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên (Ngày truy cập: 06 tháng 04 năm 2018) Đ ại Lương Thị Thu (2015), Mơ hình JDI Luận văn Thạc sỹ đề tài “Sự hài lòng cơng việc người lao động làng trẻ em SOS khu vực phía Bắc Việt ho Nam” ̣c k (Ngày truy cập: 06 tháng 04 năm 2018) Từ điển Vdict, định nghĩa từ tâm in lực (Ngày truy cập: 23 tháng 04 h năm 2018) tê Viện sức khỏe nghề nghiệp môi trường (2017), Các bệnh nghề nghiệp ́H thường gặp khai thác đá (Ngày truy cập: 28 tháng 03 năm 2018) SVTH: Hồng Trịnh Như 84 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My PHỤ LỤC BẢNG HỎI ĐIỀU TRA Mã số phiếu: ….BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN Kính chào anh/chị! ại Đ Tơi sinh viên đến từ trường Đại học Kinh tế Huế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Hiện nay, thực tập Công ty TNHH Coxano Hương Thọ thực đề tài “Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Coxano Hương Thọ” Những ý kiến quý anh/chị đóng góp vơ q giá giúp tơi hồn thành nghiên cứu góp phần nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển nhân lực công ty Mọi thông tin phiếu khảo sát giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận giúp đỡ quý anh/chị Tôi xin chân thành cám ơn! A PHẦN NỘI DUNG * ĐÀO TẠO: in ̣c k ho Anh/chị vui lòng đánh dấu (√) vào đáp án phù hợp cho câu hỏi sau: Câu Ban lãnh đạo cơng ty có quan tâm đến công tác đào tạo nhân viên không? □ Quan tâm h □ Rất quan tâm □ Trung bình ́H tê □ Khơng quan tâm □ Rất khơng quan tâm Câu Anh/chị đánh giá chất lượng chương trình đào tạo? □ Khá ́ uê □ Tốt □ Trung bình □ Kém □ Rất Câu Nội dung chương trình đào tạo có phù hợp với u cầu cơng việc khơng? □ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Trung bình □ Không phù hợp □ Rất không phù hợp Câu Nội dung chương trình đào tạo có phù hợp với mong muốn anh/chị không? □ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Trung bình □ Khơng phù hợp □ Rất không phù hợp Câu Sự truyền đạt giáo viên hiểu khơng? □ Rất dễ hiểu □ Dễ hiểu SVTH: Hoàng Trịnh Như □ Trung bình □ Khó hiểu □ Rất khó hiểu 85 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My Câu Khóa đào tạo có ý nghĩa thực tiễn khơng? □ Rất thực tế □ Thực tế □ Trung bình □ Khơng thực tế □ Rất khơng thực tiễn Câu Anh/chị có hứng thú với chương trình đào tạo khơng? □ Rất hứng thú □ Hứng thú □ Trung bình □ Khơng hứng thú □ Rất không hứng thú Câu Sau chương trình đào tạo, anh/chị có thấy thích ứng với cơng việc khơng? □ Rất thích ứng □ Thích ứng Đ □ Khơng thích ứng □ Trung bình □ Rất khơng thích ứng ại Câu Sau chương trình đào tạo, suất lao động anh/chị có cải thiện lên không? ho □ Rất cải thiện □ Cải thiện ̣c k □ Không cải thiện □ Trung bình □ Rất khơng cải thiện h in Câu 10 Anh/chị có vận dụng kiến thức kỹ lĩnh hội từ chương trình đào tạo khơng? □ Vận dụng nhiều □ Vận dụng □ Khơng vận dụng ́ uê * PHÁT TRIỂN: □ Trung bình ́H tê □ Vận dụng nhiều Câu 11 Cơng ty có tổ chức hoạt động định hướng nghề nghiệp cho nhân viên không? (Cụ thể, buổi thảo luận kế hoạch nghề nghiệp, định hướng phát triển tương lai) □ Có □ Khơng (Nếu có trả lời tiếp, không chuyển sang câu 13) Câu 12 Mức độ thường xuyên hoạt động định hướng nghề nghiệp nào? □ Rất thường xun □ Thường xun □Trung bình □Khơng thường xun □Rất khơng thường xun SVTH: Hồng Trịnh Như 86 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My Câu 13 Anh/chị đánh giá chế độ thăng tiến công ty? □ Rất hợp lý □ Hợp lý □ Trung bình □ Không hợp lý □ Rất không hợp lý Câu 14 Anh/chị có muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với công ty không? □ Rất muốn □ Muốn □ Trung bình □ Khơng muốn □ Rất khơng muốn Câu 15 Khi thăng tiến, anh/chị có tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ nhằm phát triển tương lai khơng? (Nếu có trả lời tiếp, không bỏ qua câu 15 – 18) □ Có □ Khơng Câu 16 Anh/chị đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng? Đ □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Kém □ Rất ại Câu 17 Chương trình bồi dưỡng có thỏa mãn nhu cầu phát triển anh/chị không? ho □ Rất thỏa mãn □ Thỏa mãn ̣c k □ Không thỏa mãn □ Trung bình □ Rất khơng thỏa mãn □ Phù hợp □ Trung bình □ Khơng phù hợp □ Rất không phù hợp tê □ Rất phù hợp h in Câu 18 Chương trình bồi dưỡng có phù hợp với định hướng phát triển công ty đề ban đầu không? ́H Câu 19 Anh/chị đánh giá khả giải cơng việc, tình ban lãnh đạo, quản lý công ty? ́ uê □ Giải nhanh, triệt để □ Giải nhanh chưa triệt để □ Trung bình □ Giải chậm chưa triệt để □ Không thể giải Câu 20 Anh/chị đánh giá khả giải cơng việc, tình phận công nhân, nhân viên công ty? □ Công việc phù hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ SVTH: Hoàng Trịnh Như 87 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Trà My □ Công việc phù hợp, đơi lúc có mắc sai sót nhỏ □ Trung bình □ Cơng việc khơng thực phù hợp, sai lỗi nhỏ thường xuyên □ Công việc không phù hợp, sai lỗi đáng kể thường xuyên Câu 21 Anh/chị có u cầu, ý kiến thêm nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Đ B PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN ại Câu 1.Giới tính? □ 20 – 30 tuổi □ 31 – 40 tuổi □ >40 tuổi in □ 2 năm đến năm □ > năm Câu Trình độ học vấn anh/chị? □ Tốt nghiệp THPT □ Đại học □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Sau đại học Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý anh/chị! SVTH: Hoàng Trịnh Như 88 ... gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Coxano Hương Thọ - Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Coxano. .. KẾT CHƯƠNG 67 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH COXANO HƯƠNG THỌ 68 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Coxano Hương Thọ ... DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Những khái niệm nguồn nhân lực công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH coxano hương thọ , Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH coxano hương thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay