Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại khách sạn midtown huế

101 1 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -* - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ại Đ HỒN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ho TẠI KHÁCH SẠN MIDTOWN HUẾ h in ̣c k ́H tê ́ uê Giảng viên hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Tài Phúc Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Ny Lớp: K48 -QTKD Huế, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế H́ Lời Cảm Ơn Để hồn thành khóa luận này, nổ lực cố gắng thân, xin phép gửi lời cám ơn đến: Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế - người tận tình dạy bảo truyefn đạt kiến thức quý báu cho suốt bốn năm học vừa qua Đó tài sản hành trang quý giá cho bước vào đời Đ Đặc biệt, xin gửi lời cám ơn chân thành tới giáo viên hướng dẫn - PGS.TS ại Nguyễn Tài Phúc, người hướng dẫn tận tình, quan tâm đầy trách nhiệm từ lúc định hướng chọn đề tài suốt trình hồn thiện đề tài tơi ho Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc, cô chú, anh chị công ̣c k nhân viên công tác khách sạn Midtown Huế tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập, cung cấp kinh nghiệm thông tin quý báu để tơi in hồn thành tốt khóa luận h Mặc dù cố gắng nỗ lực để hoàn thành đề tài phạm vi tê khả cho phép chắn không tránh khỏi sai sót Tơi mong Một lần xin chân thành cảm ơn ! ́H nhận góp ý thầy giáo để khóa luận tơi hồn thiện ́ Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thanh Ny Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………………………….1 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu: .2 Phương pháp nghiên cứu Đ 4.1 Nghiên cứu định tính ại 4.2 Nghiên cứu định lượng 4.3 Thiết kế bảng hỏi ho 4.4 Phương pháp chọn mẫu ̣c k 4.5 Phân tích xử lí số liệu PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU in CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU……………… …….… 1.1 Những lí luận chung cơng tác đào tạo nhân lực h 1.1.1 Khái niệm, mục đích đào tạo nguồn nhân lực tê 1.1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực .7 ́H 1.1.1.2 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực tổ chức ́ uê 1.1.1.3 Mục đích đào tạo nguồn nhân lực 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.2.1 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp .10 1.1.2.2 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp .11 1.1.3 Các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực 13 1.1.3.1 Phương pháp đào tạo công việc 13 1.1.3.2 Phương pháp đào tạo ngồi cơng việc 15 1.1.4 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 18 1.1.4.1 Tầm quan trọng đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 18 1.1.4.2 Tầm quan trọng đào tạo nguồn nhân lực với người lao động 18 1.1.5 Tiến hành lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 19 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 1.1.5.1 Xác định nhu cầu đào tạo .20 1.1.5.2 Xác định mục tiêu đào tạo .22 1.1.5.3 Xác định đối tượng đào tạo 23 1.1.5.4 Xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo 23 1.1.5.5 Dự tính chi phí đào tạo 24 1.1.5.6 Lựa chọn đào tạo giáo viên 24 1.1.5.7 Đánh giá chương trình kết đào tạo 25 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác đào tạo nguồn nhân lực 26 1.2.1 Tình hình chung cơng tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam .26 Đ 1.2.2 Kinh nghiệm công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp giới 27 ại 1.2.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Hàn quốc .28 ho 1.2.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Nhật 28 ̣c k CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MIDTOWN HUẾ 30 2.1 Khái quát chung khách sạn Midtown Huế .30 in 2.1.1 Vị trí khách sạn 30 h 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển khách sạn Midtown Huế 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lí .32 tê 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ 32 ́H 2.1.5 Các dịch vụ cung cấp khách sạn 35 ́ uê 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn giai đoạn 2015-2017 38 2.1.6.1 Tình hình khách lượt khách đến khách sạn qua năm 2015-2017 38 2.1.6.2 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn giai đoạn 2015-2017 40 2.1.7 Các yếu tố nguồn lực khách sạn Midtown Huế 42 2.1.7.1 Tình hình vốn tài sản khách sạn giai đoạn năm 2015-2017 .42 2.1.7.2 Tình hình lao động khách sạn Midtown Huế 44 2.2 Thực trạng công tác đào nguồn nhân lực khách sạn Midtown Huế .46 2.2.1 Lập kế hoạch xác định nhu cầu đào tạo nhân lực 46 2.2.1.1 Lập kế hoạch đào tạo 46 2.2.1.2 Xác định nhu cầu đào tạo .48 2.2.2 Tổ chức đào tạo 50 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 2.2.2.1 Phương pháp chương trình đào tạo đào tạo khách sạn 50 2.2.2.2 Lựa chọn giáo viên đào tạo 54 2.2.2.3 Tổ chức thực 54 2.2.3 Kinh phí đào tạo khách sạn 55 2.3 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác đào tạo nguồn nhân lực khách sạn Midtown Huế 56 2.3.1 Thông tin chung mẫu điều tra mẫu điều tra .56 2.3.2 Đánh giá nhân viên công tác đào tạo nguồn nhân lực khách sạn Midtown Huế 59 2.3.2.1 Đánh giá nhân viên giáo viên đào tạo 59 Đ 2.3.2.2 Đánh giá nhân viên nội dung đào tạo 61 ại 2.3.2.3 Đánh giá nhân viên phương pháp chương trình đào tạo 62 ho 2.3.2.4 Đánh giá nhân viên thời lượng đào tạo .63 2.3.2.5 Đánh giá nhân viên địa điểm tổ chức đào tạo .64 ̣c k 2.3.2.6 Đánh giá nhân viên kinh phí đào tạo 64 2.3.3 Đánh giá ban lãnh đạo công tác đào tạo khách sạn Midtown Huế 65 in 2.4 Đánh giá chung công tác đào tạo nguồn nhân lực khách sạn 66 h CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HIỆU QUẢ CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHÁCH SẠN MIDTOWN HUẾ 68 tê 3.1 Quan điểm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực khách sạn Midtown Huế 68 ́H 3.1.1 Phương hướng phát triển chung Khách sạn .68 ́ 3.1.2 Quan điểm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Khách sạn Midtown Huế.69 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực khách sạn Midtown Huế 70 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Kiến nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Cơ cấu phòng khách sạn Midtown Huế 35 Bảng 2: Cơ cấu phòng hội nghị khách sạn Midtown Huế 37 Bảng 3: Số lượt khách lưu trú khách sạn qua năm 2015-2017 39 Bảng 4: Kết hoạt động kinh doanh khách sạn năm 2015-207 41 Bảng 5: Tình hình tài sản nguồn khách sạn năm 2015-2017 43 Bảng 6: Tình hình lao động khách sạn Midtown Huế 45 Bảng 7: Kế hoạch đào tạo nhân viên khách sạn Midtown giai đoạn năm 2015-2017 .47 Bảng 8: Nhu cầu đào tạo nhân lực khách sạn Midtown Huế 49 Bảng 9: Phương pháp đào tạo phổ biến khách sạn Midtown giai đoạn 2015-2017 .52 Đ Bảng 10: Các lớp đào tạo công ty giai đoạn năm 2015-2017 .53 ại Bảng 11: Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực khách sạn Midtown giai đoạn năm 2015-2017 56 ho Bảng 12: Đặc điểm mẫu điều tra 58 Bảng 13: Đánh giá nhân viên giáo viên đào tạo 60 ̣c k Bảng 14: Đánh giá nhân viên nội dung đào tạo .61 Bảng 15: Đánh giá nhân viên phương pháp chương trình đào tạo 62 in Bảng 16: Đánh giá nhân viên thời lượng đào tạo 63 h Bảng 17: Đánh giá nhân viên địa điểm tổ chức đào tạo .64 ́ uê ́H tê Bảng 18: Đánh giá nhân viên kinh phí đào tạo 64 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 1: Tiến trình đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 20 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức khách sạn Midtown Huế 32 ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮC -  - DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ DN : Doanh nghiệp SL : Số lượng TL : Tỉ lệ GV : Giáo viên ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Với phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật, công nghệ xu hướng phát triển kinh tế tri thức việc cập nhập trang bị kiến thức cho người lao động để họ hoàn thành tốt công việc giao yêu cầu tất yếu Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển ngày vững mạnh cần phải biết kết hợp tất yếu tố như: tài chính, đất đai, người Vì vậy, sản xuất kinh doanh vai trò người ngày quan trọng người nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thành bại công ty Ngày nay, tổ chức dường nhận vai trò thực quan Đ trọng nguồn lực người, có người có sản xuất, khơng có người ại hoạt động sản xuất khơng diễn Vì vậy, doanh nghiệp ngày trọng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty nhằm nâng cao ho khả cạnh tranh thị trường tăng chất lượng cho sản phẩm tạo Để có đội ngũ lao động có trình độ chun mơn cao khơng dựa vào việc tuyển ̣c k dụng người lao động giỏi mà phải trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực in Khi kinh tế phát triển, đời sống xã hội ngày nâng cao, nhu cầu du lịch người ngày gia tăng, kèm theo yêu cầu đáp ứng cao chất h lượng dịch vụ phục vụ khách hàng Con người trung tâm trình vận động tê biến đổi, chất lượng người sẻ định chất lượng sản phẩm dịch vụ Đối với kinh ́H doanh dịch vụ, du lịch nói chung kinh doanh khách sạn nói riêng người ́ tài ngun vơ giá, cần khai thác sử dụng sở bảo tồn phát triển Với động mạnh mẽ kinh tế đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ lao động hướng đầu tư có hiệu nhất, mang tính cấp bách lâu dài Đào tạo nguồn nhân lực từ lâu xem yếu tố nhằm thực mục tiêu chiến lược tổ chức, khơng có ý nghĩa to lớn người lao động mà có vai trò quan trọng doanh nghiệp nói chung nghành kinh doanh khách sạn nói riêng Nhận thức vấn đề đó, trình thực tập khách sạn Midtown em nghiên cứu sâu vấn đề đào tạo phát triển nhân lực khách sạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực khách sạn Midtown Huế “ làm đề tài khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 2.1 Mục tiêu chung Thông qua việc thu thập phân tích liệu thứ cấp ý kiến đánh giá nhân viên công ty cơng tác đào tạo nguồn nhân lực, từ nhận xét, đề xuất số biện pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa bổ sung vấn đề lí luận thực tiễn công tác đào tạo nguồn nhân lực - Tổng hợp, phân tích đánh giá thực trạng cơng tác đào tạo nhân lực khách sạn - Đ Midtown Huế thông qua việc điều tra bảng hỏi để có nhìn khách quan Đưa giải pháp kiến nghị hồn thiện cơng tác đào tạo thông qua đào tạo ại nhân lực khách sạn Midtown Huế ho Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu ̣c k 3.1 Đối tượng nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo nhân lực khách sạn Midtown in Huế h  Đối tượng điều tra: Nhân viên khách sạn Midtown Huế tê 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: ́ uê Địa chỉ: 29 Đội Cung TP Huế ́H Không gian nghiên cứu: Tại khách sạn Midtown Huế - Số liệu thứ cấp: Được thu thập từ năm 2015 – 2017 từ phòng ban - Số liệu sơ cấp: Thu thập liệu trực tiếp qua đối tượng nghiên cứu Phương pháp thực số hình thức vấn trực tiếp, trả lời bảng câu hỏi điều tra từ tháng đến tháng năm 2018 Phương pháp nghiên cứu SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Mã số phiếu……… Kính chào quý anh (chị)! Tôi sinh viên trường Đại Học Kinh Tế Huế Hiện nay, Tơi nghiên cứu đề tài “Hồn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực khách sạn Midtown Huế” Tôi Đ thực phiếu điều tra nhằm thu thập thông tin cho việc nghiên cứu Tơi xin cam kết ại đảm bảo bí mật thơng tin sử dụng thơng tin cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận giúp đỡ anh (chị) để hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu ho Tơi xin chân thành cám ơn! ̣c k Hãy đánh dấu chéo (X) vào đáp án mà anh/chị cho phù hợp in Câu 1: Xin anh (chị) vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân : h Họ tên:………………………………………  Từ 40-55 tuổi ́ uê  Dưới 25 tuổi  Nữ ́H Tuổi: tê  Nam Giới tính:  Từ 25-40 tuổi Chức vụ:  Nhân viên  Trên 55 tuổi  Phó, trưởng phận  Khác Câu 2: Anh (chị) đào tạo thời gian ?  Dưới tháng  Từ tháng -1 năm  Từ 3- tháng  Trên năm Câu 3: Anh (chị) vui lòng cho biết nhận xét anh (chị) sau tham gia khóa đào tạo công ty?( Đánh dấu X vào ô tương ứng với mức độ đồng ý anh (chị): SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 79 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 1/ hồn tồn khơng đồng ý 2/ khơng đồng ý 3/ trung lập 4/ đồng ý 5/ hoàn toàn đồng ý I GIÁO VIÊN ĐÀO TẠO Trình độ cun mơn cao Nhiệt tình, gần gũi, thân thiện Chuẩn bị giảng chu đáo, sẵn sàng giải đáp thắc 5 5 Đ 1 ại mắc anh (chị) Thiết kế giảng thu hút, hấp dẫn Quan tâm học viên II NỘI DUNG ĐÀO TẠO Học nhiều kiến thức, kĩ Nội dung phù hợp với kiến thức kỹ anh (chị) muốn đào tạo h in ̣c k ho Nội dung sát với yêu cầu mục tiêu đề Phân bố hợp lí lí thuyết thực hành PHƯƠNG PHÁP VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ́ uê III ́H tê Đa dạng, nhiều hình thức Dễ hiểu, dễ tiếp thu Truyền đạt kĩ cần thiết cho công việc Luôn đổi phương pháp chương trình đào tạo IV THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO Thời lượng đủ dể truyền tải nội dung Thời điểm bắt đầu kết thúc phù hợp với học viên Thời gian đào tạo kết thúc sớm SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 80 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc V ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐÀO TẠO Hầu công ty nơi gần trụ sở Rộng rải, thoáng mát, thoải mái Đảm bảo sở vật chất, thiết bị VI KINH PHÍ ĐÀO TẠO Tất công ty chi trả Hoạch định rõ ràng chi phí 3 5 Tiết kiệm vấn đề quan trọng Đ ại Câu 4: Trong thời gian tới, anh ( chị ) có nhu cầu đào tạo không?  Rất cần ho  Tùy theo chương trình cơng ty ̣c k  Khơng có nhu cầu Câu 5: Anh (chị) mong muốn đào tạo phương pháp nào? in  Chỉ dẫn công việc  Đào tạo từ xa  Hội nghị, hội thảo  Mở lớp cạnh doanh nghiệp  Khác …… h  Cử học trung tâm, trường ́H tê ́ uê Câu 6: Anh (chị) có nhu cầu đào tạo kiến thức gì? (có thể chọn nhiều đáp án)  Nâng cao kiến thức chuyên môn  Đào tạo tin học, tiếng anh  Mở rộng chuyên môn  Khác………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý anh (chị) ! SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 81 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSS Thống kê mô tả * Thống kê Giới tính gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 42 55.3 55.3 55.3 nu 34 44.7 44.7 100.0 100.0 100.0 Total Đ nam 76 ại Tuoi Frequency Percent 22.4 Valid Percent duoi 25 tuoi 17 tu 25-40 tuoi 49 64.5 tu 40-55 tuoi 10.5 10.5 tren 55 2.6 2.6 Total 76 100.0 100.0 Cumulative Percent 22.4 22.4 64.5 86.8 h in Valid ̣c k ho * Thống kê Nhóm tuổi 97.4 tê 100.0 ́ uê ́H * Thống kê Chức vụ chuc vu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nhan vien 58 76.3 76.3 76.3 pho, truong bo phan 15 19.7 19.7 96.1 khac 3.9 3.9 100.0 Total 76 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 82 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc * Thống kê Thời gian đào tạo thoi gian dao tao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi thang 54 71.1 71.1 71.1 tu 3-6 thang 12 15.8 15.8 86.8 tu 6thang-1 nam 10.5 10.5 97.4 tren nam 2.6 2.6 100.0 Total 76 100.0 100.0 ại Đ * Thống kê Nhu cầu đào tạo thoi gian toi anh (chi) co nhu cau dao tao khong ho Valid Percent 55 72.4 72.4 72.4 25.0 25.0 97.4 Frequency Cumulative Percent ̣c k rat can theo cong ty 19 khong co nhu cau 2.6 2.6 Total 76 100.0 100.0 in Valid Percent 100.0 h tê ́ uê ́H * Thống kê Phương pháp đào tạo mong muốn anh (chi) mong muon duoc dao tao bang phuong phap nao nhat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent chi dan cong viec 30 39.5 39.5 39.5 29 38.2 38.2 77.6 mo lop canh doanh nghiep 9.2 9.2 86.8 dao tao tu xa 3.9 3.9 90.8 hoi nghi, hoi thao 9.2 9.2 100.0 Total 76 100.0 100.0 cu di hoc tai cac trung tam, truong Valid SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 83 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc * Thống kê Kiến thức muốn đào tạo anh (chi) co nhu cau dao tao tu kien thuc gi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nang cao kien thuc chuyen mon 37 48.7 48.7 48.7 mo rong chuyen mon 19 25.0 25.0 73.7 dao tao ve tin hoc, tieng anh 20 26.3 26.3 100.0 Total 76 100.0 100.0 Đ * Thống kê đánh giá nhân viên Giáo viên đào tạo ại Statistics giao vien dao tao giao vien dao tao giao vien dao tao giao vien dao tao giao vien dao tao ho co trinh nhiet tinh, gan chu dao, san sang thiet ke bai giang quan gui, than thien giai dap cac thac thu hut, hap dan Valid 76 Missing ̣c k chuyen mon cao mac Mean 3.74 3.59 3.61 Std Deviation 870 982 N 76 76 76 0 0 3.74 3.96 900 871 h in 76 994 hoc Percent ́H tê giao vien dao tao co trinh chuyen mon cao Frequency tam vien Valid Percent Cumulative Valid ́ uê Percent khong dong y 9.2 9.2 trung lap 20 26.3 26.3 35.5 dong y 35 46.1 46.1 81.6 hoan toan dong y 14 18.4 18.4 100.0 Total 76 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 9.2 84 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc giao vien dao tao nhiet tinh, gan gui, than thien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 3.9 3.9 3.9 khong dong y 10.5 10.5 14.5 trung lap 16 21.1 21.1 35.5 dong y 39 51.3 51.3 86.8 hoan toan dong y 10 13.2 13.2 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid Đ giao vien dao tao chu dao, san sang giai dap cac thac mac ại Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ho 3.9 3.9 3.9 khong dong y 11.8 11.8 15.8 trung lap 13 17.1 17.1 32.9 dong y 41 53.9 53.9 86.8 hoan toan dong y 10 13.2 100.0 Total 76 Valid in ̣c k hoan toan khong dong y 13.2 h 100.0 100.0 Percent Valid Percent Cumulative ́ uê Frequency ́H tê giao vien dao tao thiet ke bai giang thu hut, hap dan Percent hoan toan khong dong y 1.3 1.3 1.3 khong dong y 6.6 6.6 7.9 trung lap 22 28.9 28.9 36.8 dong y 33 43.4 43.4 80.3 hoan toan dong y 15 19.7 19.7 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 85 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc giao vien dao tao quan tam hoc vien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 1.3 1.3 1.3 khong dong y 5.3 5.3 6.6 trung lap 12 15.8 15.8 22.4 dong y 39 51.3 51.3 73.7 hoan toan dong y 20 26.3 26.3 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid ại Đ * Thống kê đánh giá nhân viên Nội dung đào tạo Statistics hoc ho noi dung dao tao noi dung dao tao noi dung dao tao noi dung dao tao duoc nhiu phu hop voi sat voi yeu cau va phan bo hop li giua li thuyet va ̣c k kien thuc, ki nang nhung kien nang muc tieu de va ki nang anh thuc hanh (chi) muon duoc 76 76 Missing 0 Mean 3.82 3.97 3.79 3.80 Std Deviation 875 832 822 N 76 76 0 h Valid ́H in dao tao tê 849 ́ uê noi dung dao tao hoc duoc nhiu kien thuc, ki nang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 1.3 1.3 1.3 khong dong y 9.2 9.2 10.5 trung lap 10 13.2 13.2 23.7 dong y 45 59.2 59.2 82.9 hoan toan dong y 13 17.1 17.1 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 86 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc noi dung dao tao phu hop voi nhung kien nang va ki nang anh (chi) muon duoc dao tao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 1.3 1.3 1.3 khong dong y 3.9 3.9 5.3 trung lap 12 15.8 15.8 21.1 dong y 41 53.9 53.9 75.0 hoan toan dong y 19 25.0 25.0 100.0 Total 76 100.0 100.0 Percent Valid Percent Valid Đ ại noi dung dao tao sat voi yeu cau va muc tieu de Frequency Cumulative ho 1.3 1.3 1.3 5.3 5.3 6.6 22.4 22.4 28.9 55.3 55.3 84.2 15.8 15.8 100.0 100.0 100.0 khong dong y trung lap 17 dong y 42 hoan toan dong y 12 Total 76 h in Valid ̣c k hoan toan khong dong y Percent Frequency Percent ́ uê ́H tê noi dung dao tao sat voi yeu cau va muc tieu de Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 1.3 1.3 1.3 khong dong y 5.3 5.3 6.6 trung lap 17 22.4 22.4 28.9 dong y 42 55.3 55.3 84.2 hoan toan dong y 12 15.8 15.8 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 87 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc noi dung dao tao phan bo hop li giua li thuyet va thuc hanh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 1.3 1.3 1.3 khong dong y 3.9 3.9 5.3 trung lap 21 27.6 27.6 32.9 dong y 36 47.4 47.4 80.3 hoan toan dong y 15 19.7 19.7 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid ại Đ * Thống kê đánh giá nhân viên Phương pháp chương trình đào tạo Statistics chuong pp ho pp chuong pp trinh dao tao da trinh dao tao de trinh chuong pp dao tao trinh dao tao luon truyen nhung ki doi moi thuc nang can thiet cho 76 Missing 0 Mean 3.55 3.88 Std Deviation 839 894 76 76 0 3.86 3.80 812 864 ́ uê ́H tê 76 h Valid cong viec in ̣c k dang, nhieu hinh hieu, de tiep thu N chuong pp chuong trinh dao tao da dang, nhieu hinh thuc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 1.3 1.3 1.3 khong dong y 9.2 9.2 10.5 trung lap 24 31.6 31.6 42.1 dong y 37 48.7 48.7 90.8 hoan toan dong y 9.2 9.2 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 88 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc pp chuong trinh dao tao de hieu, de tiep thu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 1.3 1.3 1.3 khong dong y 9.2 9.2 10.5 trung lap 10.5 10.5 21.1 dong y 44 57.9 57.9 78.9 hoan toan dong y 16 21.1 21.1 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid Đ pp chuong trinh dao tao truyen nhung ki nang can thiet cho cong viec ại Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ho 1.3 1.3 1.3 khong dong y 3.9 3.9 5.3 trung lap 16 21.1 21.1 26.3 dong y 42 55.3 55.3 81.6 hoan toan dong y 14 18.4 100.0 Total 76 Valid in ̣c k hoan toan khong dong y 18.4 h 100.0 100.0 Percent Valid Percent Cumulative ́ uê Frequency ́H tê pp chuong trinh dao tao luon doi moi Percent hoan toan khong dong y 1.3 1.3 1.3 khong dong y 2.6 2.6 3.9 trung lap 25 32.9 32.9 36.8 dong y 31 40.8 40.8 77.6 hoan toan dong y 17 22.4 22.4 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 89 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc * Thống kê đánh giá nhân viên Thời lượng đào tạo Statistics thoi luong dao tao thoi diem bat dau thoi gian dao tao du de truyen tai va ket thuc phu ket thuc som noi dung hop voi hoc vien Valid 76 76 76 Missing 0 Mean 4.00 3.88 3.91 Std Deviation 783 848 867 N Đ ại thoi luong dao tao du de truyen tai noi dung Frequency Cumulative Percent 3.9 3.9 3.9 18.4 18.4 22.4 51.3 51.3 73.7 ̣c k Valid Valid Percent ho khong dong y Percent 14 dong y 39 hoan toan dong y 20 26.3 26.3 Total 76 100.0 100.0 in trung lap 100.0 h Frequency Percent ́H tê thoi diem bat dau va ket thuc phu hop voi hoc vien Valid Percent Cumulative hoan toan khong dong y 2.6 2.6 ́ uê khong dong y 1.3 1.3 3.9 trung lap 17 22.4 22.4 26.3 dong y 40 52.6 52.6 78.9 hoan toan dong y 16 21.1 21.1 100.0 Total 76 100.0 100.0 Percent 2.6 Valid SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 90 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc thoi gian dao tao ket thuc som Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 2.6 2.6 2.6 khong dong y 1.3 1.3 3.9 trung lap 17 22.4 22.4 26.3 dong y 38 50.0 50.0 76.3 hoan toan dong y 18 23.7 23.7 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid ại Đ * Thống kê đánh giá nhân viên Địa điểm tổ chức đào tạo Statistics ho dia diem to chuc dia diem to chuc dia diem to chuc dao tao hau nhu dao tao rong rai, dao tao dam bao cong ty toang mat, thoai co so vat chat, thiet bi gan tru so ̣c k Valid 76 76 76 Missing 0 Mean 3.95 3.92 Std Deviation 878 779 hoac nhung noi mai in N h tê 3.97 832 Frequency Percent ́ uê ́H dia diem to chuc dao tao hau nhu cong ty hoac nhung noi gan tru so Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 2.6 2.6 2.6 khong dong y 1.3 1.3 3.9 trung lap 16 21.1 21.1 25.0 dong y 37 48.7 48.7 73.7 hoan toan dong y 20 26.3 26.3 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 91 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc dia diem to chuc dao tao rong rai, toang mat, thoai mai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 1.3 1.3 1.3 khong dong y 2.6 2.6 3.9 trung lap 14 18.4 18.4 22.4 dong y 44 57.9 57.9 80.3 hoan toan dong y 15 19.7 19.7 100.0 Total 76 100.0 100.0 Valid Đ dia diem to chuc dao tao dam bao co so vat chat, thiet bi ại Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ho 2.6 2.6 2.6 khong dong y 1.3 1.3 3.9 trung lap 12 15.8 15.8 19.7 dong y 43 56.6 56.6 76.3 hoan toan dong y 18 23.7 100.0 Total 76 Valid in ̣c k hoan toan khong dong y 23.7 h 100.0 100.0 tê * Thống kê đánh giá nhân viên Kinh phí đào tạo ́H kinh phi dao tao hoach dinh ́ uê Statistics ro tiet kiem la van tat ca cong ty rang tung chi phi de quan chi tra Valid 76 76 76 Missing 0 Mean 3.87 3.97 3.88 Std Deviation 869 952 832 N SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 92 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc kinh phi dao tao tat ca cong ty chi tra Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent hoan toan khong dong y 2.6 2.6 2.6 khong dong y 2.6 2.6 5.3 trung lap 16 21.1 21.1 26.3 dong y 40 52.6 52.6 78.9 hoan toan dong y 16 21.1 21.1 100.0 Total 76 100.0 100.0 Percent Valid Percent Valid Đ hoach dinh ro rang tung chi phi ại Frequency Cumulative Percent ho 3.9 3.9 3.9 khong dong y 1.3 1.3 5.3 trung lap 14 18.4 18.4 23.7 dong y 35 46.1 46.1 69.7 hoan toan dong y 23 30.3 100.0 Total 76 Valid in ̣c k hoan toan khong dong y 30.3 h 100.0 100.0 ́H tê tiet kiem la van de quan Percent Valid Percent Cumulative ́ uê Frequency Percent Valid khong dong y 5.3 5.3 trung lap 19 25.0 25.0 30.3 dong y 35 46.1 46.1 76.3 hoan toan dong y 18 23.7 23.7 100.0 Total 76 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Ny 5.3 93 ... đạo công tác đào tạo khách sạn Midtown Huế 65 in 2.4 Đánh giá chung công tác đào tạo nguồn nhân lực khách sạn 66 h CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHÁCH... chung cơng tác đào tạo nhân lực 1.1.1 Khái niệm, mục đích đào tạo nguồn nhân lực 1.1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực Nhân lực nguồn nhân lực khái niệm cách hiểu khác Nhân lực nguồn lực người,... .68 ́ uê 3.1.2 Quan điểm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Khách sạn Midtown Huế. 69 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực khách sạn Midtown Huế 70 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại khách sạn midtown huế , Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại khách sạn midtown huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay