Hoàn thiện chính sách marketing mix cho sản phẩm hoàng đế minh mạng của công ty cổ phần dược medipharco tại thị trường thừa thiên huế

110 1 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - Đ ại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ho ̣c k HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETINGMIX CHO SẢN PHẨM HOÀNG ĐẾ MINH MẠNG CỦA CÔNG TY in CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO TẠI THỊ TRƯỜNG h THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần ThịThúy Vân TS Hồng Trọng Hùng Lớp: K48D QTKD Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, tháng 04 năm 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - Đ ại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ho ̣c k HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETINGMIX CHO SẢN PHẨM HỒNG ĐẾ MINH MẠNG CỦA CƠNG TY in CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO TẠI THỊ TRƯỜNG h THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần ThịThúy Vân TS Hoàng Trọng Hùng Lớp: K48D QTKD Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, tháng 04 năm 2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng LỜI CÁM ƠN Thực tập tốt nghiệp cuối khóa q trình tơi học hỏi, tiếp thu tơi luyện cho thân kiến thức thực tế đồng thời đúc kết kiến thức trang bị nhà trường suốt thời gian học tập trường Đại học Kinh tế Đại học Huế Để hồn thiện khóa luận tốt nghiệp cuối khóa xin chân thành cám ơn quý thầy giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy cung cấp cho kiến thức vô quý báu suốt trình học tập trường Đại học Kinh tế Huế Đ Tôi xin chân thành cám ơn thầy giáo hướng dẫn TS Hoàng Trọng Hùng tận ại tình giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình q trình tơi thực tập hồn thiện khóa luận ho Cuối xin chân thành cám ơn đơn vị thực tập anh chị nhân viên ̣c k Công ty Cổ phần Dược Medipharcođã giúp đỡ, dẫn cung cấp cho kiến thức thực tế vô ý nghĩa cho công việc tơi sau in Mặc dù nhiều cố gắng để thực đề tài khóa luận cách hồn h chỉnh nhất, song chưa tiếp xúc nhiều với cơng việc thực tế nhiều hạn tê chế kiến thức, kinh nghiệm nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định mà ́ uê nghiệm cho công việc sau ́H thân chưa thấy Tơi mong góp ý q thầy để rút kinh Tôi xin chân thành cám ơn! Huế, tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn Trần Thị Thúy Vân SVTH: Trần Thị Thúy Vân i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồng Trọng Hùng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG .Error! Bookmark not defined DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Error! Bookmark not defined DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .Error! Bookmark not defined PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Error! Bookmark not defined 1.Tính cấp thiết Error! Bookmark not defined Đ 2.Mục tiêu nghiên cứu Error! Bookmark not defined ại 2.1 Mục tiêu tổng quát Error! Bookmark not defined 2.2 Mục tiêu cụ thể .Error! Bookmark not defined ho 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined ̣c k 3.1 Đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.2 Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined in 4.Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined h 4.1 Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined tê 4.2 Phương pháp thu thập liệu .Error! Bookmark not defined ́H 4.3 Thang đo .Error! Bookmark not defined ́ uê 4.4 Phương pháp xử lý số liệu Error! Bookmark not defined 5.Kết cấu đề tài Error! Bookmark not defined PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .7 CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 sở lý luận vấn đề nghiên cứu .Error! Bookmark not defined 1.1.1.Các quan niệm marketing Error! Bookmark not defined 1.1.2 Khái niệm thực phẩm chức Error! Bookmark not defined 1.1.3.Vai trò chức Marketing .Error! Bookmark not defined 1.1.3.1.Vai trò Marketing Error! Bookmark not defined 1.1.3.2.Chức Marketing Error! Bookmark not defined SVTH: Trần Thị Thúy Vân ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồng Trọng Hùng 1.1.4.Chính sách Marketingmix Error! Bookmark not defined 1.1.4.1.Tổng quan sách Marketing - mix doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.1.4.2.Chính sách sản phẩm Error! Bookmark not defined 1.1.4.3 Chính sách giá Error! Bookmark not defined 1.1.4.4.Chính sách phân phối Error! Bookmark not defined 1.1.4.5.Chính sách xúc tiến Error! Bookmark not defined 1.2 Bình luận nghiên cứu liên quan .Error! Bookmark not defined 1.3 sở thực tiễn Error! Bookmark not defined Đ 1.3.1.Cơ sở thực tiễn ngành dược phẩm Việt Nam Error! Bookmark not defined defined ại 1.3.2.Cơ sở thực tiễn ngành thực phẩm chức Việt NamError! Bookmark not ho 1.3.2.Cơ sở thực tiễn Marketing dược phẩm Việt NamError! not ̣c k defined Bookmark CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH MARKETINGMIX CHO SẢN PHẨM in HOÀNG ĐẾ MINH MẠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO h TẠI THỊ TRƯỜNG THỪA THIÊN HUẾ Error! Bookmark not defined tê 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Dược Medipharco Error! Bookmark not defined ́H 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Error! Bookmark not defined ́ uê 2.1.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh .Error! Bookmark not defined 2.1.2.1.Ngành nghề kinh doanh Error! Bookmark not defined 2.1.2.2.Công nghệ sản xuất Error! Bookmark not defined 2.1.2.3.Hệ thống phân phối Error! Bookmark not defined 2.1.2.4 Phân loại, công dụng sản phẩm Hoàng đế Minh Mạng.Error! Bookmark not defined 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty Cổ phần Dược Medipharco Error! Bookmark not defined 2.1.3.1.Chức Error! Bookmark not defined 2.1.3.2.Nhiệm vụ Error! Bookmark not defined SVTH: Trần Thị Thúy Vân iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Dược Medipharco Error! Bookmark not defined 2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Error! Bookmark not defined 2.1.4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban .Error! Bookmark not defined 2.1.5 Tình hình nguồn lực Công ty Cổ phần Dược Medipharco.Error! Bookmark not defined 2.1.5.1 Tình hình lao động Cơng ty Cổ phần Dược Medipharco Error! Bookmark not defined 2.1.5.2 Tình hình tài sản, nguồn vốn cơng ty .Error! Bookmark not defined Đ 2.1.6 Kết kinh doanh công ty Error! Bookmark not defined ại 2.2 Nhận dạng thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh sản phẩm thay sản phẩm Hồng Đế Minh Mạng cơng ty Error! Bookmark not defined ho 2.2.1.Nhận dạng thị trường mục tiêu Error! Bookmark not defined ̣c k 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh sản phẩm thay Error! Bookmark not defined 2.3 Chính sách Marketingmix cho sản phẩm Hồng Đế Minh Mạng cơng ty Cổ in phần Dược Medipharco Error! Bookmark not defined h 2.3.1 Chính sách sản phẩm Error! Bookmark not defined tê 2.3.2 Chính sách giá .Error! Bookmark not defined ́H 2.3.3 Chính sách phân phối Error! Bookmark not defined ́ uê 2.3.4 Chính sách xúc tiến .Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá trưởng phòng kinh doanh khách hàng nhà phân phối, nhà thuốc sách Marketingmix cho sản phẩm Hồng Đế Minh Mạng cơng ty thông qua vấn Error! Bookmark not defined 2.4.1 Về sách sản phẩm Error! Bookmark not defined 2.4.2 Về sách giá .Error! Bookmark not defined 2.4.3 Chính sách phân phối .Error! Bookmark not defined 2.4.4 Về sách xúc tiến .Error! Bookmark not defined 2.5 Đánh giá khách hàng cá nhân sách Marketingmix cơng ty thông qua khảo sát Error! Bookmark not defined 2.5.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu Error! Bookmark not defined SVTH: Trần Thị Thúy Vân iv Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồng Trọng Hùng 2.6 Kiểm tra độ tin cậy biến biến thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha .Error! Bookmark not defined 2.7 Đánh giá khách hàng sách Marketing- mix cho sản phẩm Hồng Đế Minh Mạng công ty .Error! Bookmark not defined 2.7.1 Đánh giá khách hàng sách sản phẩmError! Bookmark not defined 2.7.2 Đánh giá khách hàng sách giá Error! Bookmark not defined 2.7.3 Đánh giá khách hàng sách phân phốiError! Bookmark not defined Đ 2.7.4 Đánh giá khách hàng sách xúc tiến Error! Bookmark not defined ại CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETINGMIX CHO SẢN PHẨM HỒNG ĐẾ MINH MẠNG CỦA ho CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO TẠI THỊ TRƯỜNG THỪA ̣c k THIÊN HUẾ………………………………………………………………………………… Er in ror! Bookmark not defined h 3.1 Giải pháp sách sản phẩm Error! Bookmark not defined tê 3.1.1 Căn đề xuất giải pháp .Error! Bookmark not defined ́H 3.1.2 Nội dung giải pháp Error! Bookmark not defined ́ uê 3.2 Chính sách giá Error! Bookmark not defined 3.3.1 sở đề giải pháp Error! Bookmark not defined 3.3.2 Nội dung giải pháp Error! Bookmark not defined 3.3 Chính sách phân phối .Error! Bookmark not defined 3.3.1 sở đề giải pháp Error! Bookmark not defined 3.3.2 Nội dung giải pháp Error! Bookmark not defined 3.4 Chính sách xúc tiến Error! Bookmark not defined 3.4.1 sở đề giải pháp Error! Bookmark not defined 3.4.2 Nội dung giải pháp Error! Bookmark not defined PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined Kết luận Error! Bookmark not defined SVTH: Trần Thị Thúy Vân v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồng Trọng Hùng Kiến nghị Error! Bookmark not defined 2.1 Đối với công ty .Error! Bookmark not defined 2.2 Đối với nhà nước .Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO .Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Thúy Vân vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồng Trọng Hùng DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động Cơng ty 32 Bảng 2.2: Tình hình tài sản, nguồn vốn Công ty Cổ phần Dược Medipharco .34 Bảng 2.3: Tình hình kết sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Medipharco 36 2.2 Thực trạng sách MarketingMix Công ty Cổ phần Dược Medipharco 38 Đ Bảng 2.4: Đối thủ cạnh tranh sản phẩm thay sản phẩm Hoàng Đế Minh ại Mạng 39 ho Bảng 2.5: Chủng loại sản phẩm Hoàng Đế Minh Mạng .41 Bảng 2.6: Mức giá dành cho nhà phân phối loại sản phẩm 45 ̣c k Bảng 2.7: Tỷ lệ chiết khấu công ty cổ phần Dược Medipharco thị trường Thừa in Thiên Huế 46 Bảng 2.8: Kết phân phối, tiêu thụ, tồn kho sản phẩm Hoàng Đế Minh Mạng thị h trường Thừa Thiên Huế 47 tê Bảng 2.9: Danh sách đại lý vấn 50 ́H Bảng 2.10: Kiểm định độ tin cậy thang đo .59 ́ uê Bảng 2.11: Đánh giá khách hàng sách sản phẩm .60 Bảng 2.12: Đánh giá khách hàng sách giá công ty 63 Bảng 2.13: Đánh giá khách hàng sách phân phối công ty 64 Bảng 2.14: Đánh giá khách hàng sách xúc tiến cơng ty 65 SVTH: Trần Thị Thúy Vân vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồng Trọng Hùng DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH Biểu đồ 2.1: Phân loại đối tượng điều tra theo giới tính .53 Biểu đồ 2.2: Phân loại đối tượng điều tra theo độ tuổi 54 Biểu đồ 2.3: Phân loại đối tượng điều tra theo nghề nghiệp 54 Biểu đồ 2.4: Phân loại đối tượng điều tra theo thu nhập .55 Biểu đồ 2.5: Thời gian sử dụng sản phẩm 56 Biểu đồ 2.6: Loại sản phẩm sử dụng .56 Đ Biểu đồ 2.7: Nguồn thông tin biết đến sản phẩm 57 ại Hình 1: Sản phẩm rượu Hoàng Đế Minh Mạng 43 Hình 2: Sản phẩm viên nang mềm Hoàng Đế Minh Mạng 43 ho Hình 2: Quảng cáo sản phẩm qua trang Web 49 h in ̣c k ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Thúy Vân viii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồng Trọng Hùng PHỤ LỤC Bảng câu hỏi vấn chuyên sâu dành cho ban lãnh đạo công ty Câu 1: Chào q ơng/bà,theo ơng/bà sản phẩm Hồng Đế Minh Mạng phải sản phẩm chủ lực cơng ty Cổ phần Dược Medipharco? Câu 2: Hiện công ty loại sản phẩm Hồng Đế Minh Mạng nào? Câu 3: Số lượng sản phẩm Hoàng Đế Minh Mạng phân phối năm qua biến động nào? Câu 4: Ông/bà đánh sản phẩm cơng ty kích cỡ, Đ mẫu mã, chất lượng bao bì sản phẩm Hồng đế Minh Mạng? ại Câu 5: Ơng/bà thấy sách cơng ty đưa phù hợp khơng? ho tính cạnh tranh so với cơng ty khác khơng? Câu 6: Ơng/bà đánh giá chung sách cơng ty đưa ̣c k nào? Câu 7: Ông/bà thấy sách phân phối cơng ty nào? in Câu 8: Ơng/bà nhận xét sách xúc tiến cơng ty dành cho sản h phẩm? tê Câu 9: Trong sách marketingmix cho sản phẩm Hoàng Đế Minh ́H Mạng cơng ty, ơng/bà thấy sách tốt sách khơng ́ tốt? Câu 10: Ơng/bà nghĩ cơng ty cần đưa giải pháp để hồn thiện marketingmix cho sản phẩm Hoàng Đế Minh Mạng mình? Xin chân thành thơng tin bổ ích ông/bà! SVTH: Trần Thị Thúy Vân Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồng Trọng Hùng PHỤ LỤC Bảng câu hỏi vấn chuyên sâu dành cho dược sĩ nhà thuốc, nhà phân phối Câu 1: Chào quý ông/bà, ông/bà bắt đầu tìm hiểu kinh doanh sản phẩm Hồng đế Minh Mạng Công ty Cổ phần Dược Medipharco từ nào? Câu 2: Hiện ông/bà bán loại sản phẩm Hồng đế Minh Mạng cơng ty? Câu 3: Ông/bà đánh sản phẩm cơng ty kích cỡ, Đ mẫu mã, chất lượng bao bì sản phẩm Hồng đế Minh Mạng? ại Câu 4: Ơng/bà thấy sách cơng ty đưa phù hợp khơng? ho tính cạnh tranh so với cơng ty khác khơng? Câu 5: Ơng/bà đánh giá chung sách cơng ty đưa ̣c k nào? Câu 6: Ông/bà thấy sách phân phối cơng ty nào? in Câu 8: Ơng/bà nhận xét sách xúc tiến cơng ty dành cho sản h phẩm? tê Câu 9: Trong sách marketingmix cho sản phẩm Hoàng đế Minh ́H Mạng cơng ty, ơng/bà thấy sách tốt sách khơng ́ tốt? Câu 10: Khách hàng ơng/bà thường ý kiến sử dụng mua sản phẩm cơng ty? Câu 11: Ơng/bà nghĩ cơng ty cần đưa giải pháp để hồn thiện marketingmix cho sản phẩm Hoàng đế Minh Mạng mình? Xin chân thành thơng tin bổ ích ông/bà! SVTH: Trần Thị Thúy Vân Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hồng Trọng Hùng PHỤ LỤC 4: Thống kê mô tả qua SPSS Giới tính TG Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Bootstrap for Percent Bias Std Error a 95% Confidence Interval Lower Nữ Valid Upper 2.5 2.5 2.5 1.4 5.8 Nam 118 97.5 97.5 100.0 1.4 94.2 100.0 Total 121 100.0 100.0 -5.8 23.4 100.0 a Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples Độ tuổi Đ DT Cumulative Percent ại Frequency Percent Valid Percent 95% Confidence Interval Upper 8 2.5 13.2 14.0 3.0 7.4 19.8 57.0 4.6 33.9 52.1 -.1 4.6 33.9 52.1 0 100.0 100.0 13.2 Valid35-45 tuổi 52 43.0 52 43.0 43.0 121 100.0 100.0 in 16 43.0 h 100.0 tê Total Std Error 25-35 tuổi >45 tuổi Bias a Lower ̣c k ho
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách marketing mix cho sản phẩm hoàng đế minh mạng của công ty cổ phần dược medipharco tại thị trường thừa thiên huế , Hoàn thiện chính sách marketing mix cho sản phẩm hoàng đế minh mạng của công ty cổ phần dược medipharco tại thị trường thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay