Hoàn thiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi tại công ty cổ phần nước khoáng bang

96 1 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:25

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊ ́H U Ế  IN H KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP K HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH LƯƠNG, ̣C THƯỞNG, PHÚC LỢI TẠI CÔNG TY CỔ Đ A ̣I H O PHẦN NƯỚC KHOÁNG BANG NGUYỄN THỊ QUỲNH Khóa học: 2013 - 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊ ́H U Ế  IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH LƯƠNG, ̣C THƯỞNG, PHÚC LỢI TẠI CÔNG TY CỔ Đ A ̣I H O PHẦN NƯỚC KHOÁNG BANG Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Quỳnh Th.S Lê Quang Trực Lớp : K47 QTKD - QT Niên khóa: 2013-2017 Huế, tháng 05 năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy trường Đại học kinh tế Huế, người tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho em, tảng bản, hành trang vô quý giá cho em bước vào nghiệp tương lai Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Lê Quang Trực, người trực tiếp hướng Ế dẫn, giúp đỡ em thời gian qua, giải đáp thắc mắc q trình thực tập Nhờ U em hồn thành báo cáo Em xin cảm ơn Ban lãnh đạo, anh chị Công ty Cổ phần nước khoáng Bang ́H tạo hội cho em hiểu rõ môi trường làm việc thực tế doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để em tìm hiểu thu thập thông tin phục vụ báo TÊ cáo Cuối cùng, em xin cảm ơn đến gia đình, người thân bạn bè tin H tưởng, ủng hộ giúp đỡ em thời gian qua Trong trình thực tập làm báo cáo, chưa nhiều kinh nghiệm thực tế, IN dựa vào lý thuyết học với thời gian thực tập hạn hẹp nên báo cáo chắn không tránh khỏi sai sót Kính mong nhận góp ý, nhận xét từ phía thầy để kiến Quảng Bình, tháng 05 năm 2017 Đ A ̣I H O ̣C K thức em ngày hoàn thiện Sinh viên thực Nguyễn Thị Quỳnh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBNV : Cán nhân viên SXKD : Sản xuất kinh doanh BHYT : Bảo hiểm y tế BHXH : Bảo hiểm xã hội BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh i UBND : Ủy ban nhân dân BXD : Bộ xây dựng HQKD : Hiệu kinh doanh ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông CP : Cổ phần THPT : Trung học phổ thơng TCNH : Tài ngắn hạn SL : Số lượng PGĐ : Phó giám đốc TB : Trung bình PLTN : Phúc lợi tự nguyện PLBB : Phúc lợi bắt buộc ĐVT : Đơn vị tính U : Người lao động DANH MỤC BẢNG ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H NLĐ Ế Khóa luận tốt nghiệp Đ A Bảng 2.1 Tình hình lao động Cơng ty Cổ phần nước khoáng Bang giai đoạn 2014 – 2016 28 Bảng 2.2 Các tiêu tài Cơng ty Cổ phần nước khoáng Bang giai đoạn 2014 – 2016 29 Bảng 2.3 Kết kinh doanh Cơng ty CP nước khống Bang giai đoạn 2014 - 2016 .31 Bảng 2.4 Bảng hệ số lương cho phận lao động gián tiếp .33 Bảng 2.5 Bảng hệ số lương cho phận lao động trực tiếp 34 Bảng 2.6 Bảng tổng hợp mức lương tối thiểu vùng từ năm 2014 - 2016 34 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh ii Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.7 Điểm TB đánh giá NLĐ yếu tố tiền lương 40 Bảng 2.8 Điểm TB đánh giá NLĐ hệ thống thang bảng lương 43 Bảng 2.9 Điểm TB đánh giá NLĐ hình thức thời hạn trả lương tăng lương .45 Bảng 2.10 Điểm TB đánh giá NLĐ sách thưởngError! Bookmark not defined Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Bảng 2.11 Điểm TB đánh giá NLĐ sách phúc lợi 49 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh iii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần nước khoáng Bang 25 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ thể tỷ lệ giới tính mẫu điều tra .36 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ thể độ tuổi mẫu điều tra 37 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ thể trình độ học vấn mẫu điều tra 37 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ thể thâm niên công tác 38 U Ế Biểu đồ 2.5 Biểu đồ thể thu nhập người lao động 39 ́H Biểu đồ 2.6 Đánh giá nhân viên yếu tố tiền lương 42 Biểu đồ 2.7 Đánh giá người lao động hệ thống thang bảng lương 44 TÊ Biểu đồ 2.8 Đánh giá người lao động hình thức thời hạn trả lương tăng lương .46 H Biểu đồ 2.9 Đánh giá người lao động sách thưởng 47 Đ A ̣I H O ̣C K IN Biểu đồ 2.10 Đánh giá người lao động sách phúc lợi 50 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh iv Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VÀ SƠ ĐỒ .iv MỤC LỤC v Ế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết đề tài .1 ́H Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 TÊ Phương pháp nghiên cứu .2 4.1 Phương pháp thu thập liệu H 4.1.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp IN 4.1.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 4.2 Kỹ thuật xử lý phân tích liệu K Kết cấu đề tài .4 ̣C PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU O CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC ̣I H LỢI TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 sở lý thuyết sách lương, thưởng, phúc lợi Đ A 1.1.1 Một số khái niệm lương, thưởng, phúc lợi .5 1.1.1.1 Tiền lương 1.1.1.2 Thưởng .6 1.1.1.3 Phúc lợi .6 1.1.2 Nội dung sách lương thưởng, phúc lợi doanh nghiệp 1.1.2.1 Chính sách tiền lương .7 1.1.2.2 Chính sách thưởng 12 1.1.2.3 Chính sách phúc lợi 14 1.1.3 Vai trò sách lương, thưởng, phúc lợi doanh nghiệp .15 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sách lương, thưởng, phúc lợi 16 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh v Khóa luận tốt nghiệp 1.1.4.1 Các yếu tố thuộc bên tổ chức 16 1.1.4.2 Các yếu tố thuộc bên tổ chức .17 1.2 sở thực tiễn sách lương thưởng, phúc lợi doanh nghiệp Việt 18 1.3 Bình luận số nghiên cứu liên quan đến sách lương, thưởng, phúc lợi doanh nghiệp 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG,THƯỞNG, PHÚC LỢI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG BANG 22 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần nước khoáng Bang .22 U Ế 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần nước khống Bang 22 ́H 2.1.1.1 Các giai đoạn phát triển công ty 22 2.1.1.2 Chức công ty .23 TÊ 2.1.2 cấu tổ chức máy quản lý công ty 25 2.1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức .25 H 2.1.3 Đặc điểm nhân lực Cơng ty Cổ phần nước khống Bang giai đoạn từ IN 2014 – 2016 27 2.1.4 Tình hình vốn cho hoạt động SXKD Cơng ty Cổ phần nước khống Bang K năm từ 2014 -2016 29 ̣C 2.1.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần nước khoáng Bang O giai đoạn 2014 – 2016 30 ̣I H 2.2 Thực trạng sách lương thưởng, phúc lợi Công ty Cổ phần nước khoáng Bang .31 Đ A 2.2.1 Thực trạng sách tiền lương Cơng ty .31 2.2.2 Thực trạng sách thưởng ty Cơng ty 35 2.2.3 Thực trạng sách phúc lợi Công ty .35 2.3 Kết khảo sát người lao động sách lương, thưởng, phúc lợi Cơng ty Cổ phần nước khoáng Bang 36 2.3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 36 2.3.1.1 Về giới tính .36 2.3.1.2 Về độ tuổi 37 2.3.1.3 Về trình độ học vấn 37 2.3.1.4.Về thâm niên công tác .38 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh vi Khóa luận tốt nghiệp 2.3.1.5.Về thu nhập 39 2.3.2 Đánh giá CBNV, lao động sách lương, thưởng, phúc lợi Công ty .39 2.3.2.1 Đánh giá nhân viên tiền lương 40 2.3.2.2 Đánh giá nhân viên hệ thống thang bảng lương 42 2.3.2.3 Đánh giá hình thức thời hạn trả lương tăng lương 44 2.3.2.4 Đánh giá sách thưởng 46 2.3.2.5 Đánh giá sách phúc lợi .48 U Ế 2.4 Đánh giá chung thực trạng sách lương thưởng phúc lợi .51 ́H 2.4.1 Ưu điểm .51 2.4.2 Hạn chế 52 TÊ 2.4.3 Nguyên nhân 52 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH LƯƠNG H THƯỞNG PHÚC LỢI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG BANG 54 IN 3.1 Căn đề xuất giải pháp 54 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển kinh doanh công ty 54 K 3.1.2 Căn lý thuyết kết nghiên cứu 55 ̣C 3.2 Nội dung giải pháp hồn thiện sách lương thưởng phúc lợi cơng ty .57 O 3.2.1 Giải pháp hồn thiện mức lương thang bảng lương .57 ̣I H 3.2.3 Giải pháp hồn thiện sách phúc lợi 60 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 Đ A Kết luận 62 Kiến nghị 63 2.1 Đối với tỉnh Quảng Bình 63 2.2 Đối với công ty cổ phần nước khoáng Bang 63 Hạn chế nghiên cứu đề tài 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC .1 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh vii Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Con người nguồn lực vô quan trọng quốc gia nói chung doanh nghiệp nói riêng Con người đóng vai trò trung tâm xương sống góp phần vào phát triển xã hội, vào thành cơng doanh nghiệp việc cạnh tranh để nguồn nhân lực ngày trở nên gay gắt Ngày nay, trước phát triển mạnh mẽ Ế kinh tế giới kinh tế Việt Nam khơng ngừng biến đổi để U khẳng định vị thị trường quốc tế Và Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập ́H tham gia tổ chức như: WTO, ASEAN, APEC đã, tạo cho doanh TÊ nghiệp nhiều hội thâm nhập vào thị trường giới để khẳng định Tuy nhiên, đặt khơng thách thức phải đối mặt với cơng ty H lớn, khoảng cách trình độ khoa học kỹ thuật, thị trường khó tính khó khăn lớn IN nguồn nhân lực Doanh nghiệp cần nguồn nhân lực trình độ cao nhiên tượng chảy máu chất xám nước lại diễn nhiều Bài tốn khó đặt K cho doanh nghiệp nước làm để giữ chân lao động giỏi, ̣C lao động trình độ cao Một biện pháp để giúp giải tốn O tổ chức cần sách lương thưởng, phúc lợi phù hợp nhằm thu hút, trì ̣I H tạo gắn bó bền vững người lao động với tổ chức Công ty Cổ phần nước khống Bang cơng ty nước khoáng địa bàn Đ A tỉnh Quảng Bình Sau 20 năm hình thành phát triển cơng ty trải nhiều thăng trầm lúc lâm vào trình trạng khủng hoảng suy thối với nỗ lực khơng ngừng tồn CBNV, lao động giúp cơng ty vượt qua khó khăn đứng vững thị trường Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt cơng ty tồn bất cập việc quản trị nhân lực vấn đề sách lương thưởng, phúc lợi nhiều hạn chế Cơng ty nhiều sách phát triển chủ yếu trọng sản phẩm, kênh phân phối, sản xuất, thị trường chưa sách quan tâm đến người lao động mức Từ thành lập cơng ty chưa khảo sát hay thăm dò ý sách lương thưởng, phúc lợicơng ty đưa Chính hạn chế SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp TÊ ́H U Ế Tiền lương áp theo quy định mức lương tối thiểu vùng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoan toan khong 7 hai long Khong hai long 4.9 4.9 5.6 Trung lap 38 26.8 26.8 32.4 Valid Hai long 86 60.6 60.6 93.0 Hoan toan hai 10 7.0 7.0 100.0 long Total 142 100.0 100.0 Anh/chị sống dựa hồn tồn vào tiền lương H 1.4 1.4 1.4 Khong hai long 56 39.4 39.4 40.8 Trung lap 48 33.8 33.8 74.6 33 23.2 23.2 97.9 2.1 2.1 100.0 142 100.0 100.0 O ̣I H Hai long ̣C hai long Hoan toan hai Đ A long Total SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Percent IN K Hoan toan khong Valid Cumulative Valid Percent Frequency Percent Khóa luận tốt nghiệp A/c thấy mức lương nhận công Cumulative Frequency Percent Valid Percent Khong hai long 36 25.4 25.4 25.4 Trung lap 66 46.5 46.5 71.8 Hai long 40 28.2 28.2 100.0 Total 142 100.0 100.0 Percent TÊ ́H U Ế Valid Hệ số lương, mức IN Thang bảng lương H Statistics K cty xây dựng áp dụng phù hợp với chức bậc chức danh công việc hợp lý công Quy chế trả luong, thang bảng lương thay đổi phù hợp theo thời kỳ 142 142 142 0 2.6620 2.5634 2.6338 Std Deviation 69330 78519 78532 Minimum 1.00 1.00 1.00 Maximum 4.00 4.00 4.00 N ̣I H Valid O ̣C danh công việc tiền lương Missing Đ A Mean SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp Thang bảng lương cty xây dựng áp dụng phù hợp với chức danh công việc Frequency Percent Hoan toan hai Cumulative Percent 2.8 2.8 2.8 Khong hai long 54 38.0 38.0 40.8 Trung lap 70 49.3 49.3 90.1 Hai long 14 9.9 9.9 Total 142 100.0 100.0 100.0 TÊ ́H U Ế long Valid Valid Percent IN H Mức tiền lương bậc chức danh công việc hợp lý công Hoan toan khong Cumulative Percent 8.5 8.5 8.5 Khong hai long 52 36.6 36.6 45.1 Trung lap 64 45.1 45.1 90.1 Hai long 14 9.9 9.9 100.0 Total 142 100.0 100.0 Đ A ̣I H O ̣C 12 hai long Valid Valid Percent K Frequency Percent SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp Quy chế trả lương, thang bảng lương thay đổi phù hợp theo thời kỳ Frequency Percent Hoan toan khong Valid Percent Cumulative Percent 5.6 5.6 5.6 Khong hai long 55 38.7 38.7 44.4 Trung lap 60 42.3 42.3 86.6 Hai long 19 13.4 13.4 100.0 Total 142 100.0 100.0 U H TÊ ́H Valid Ế hai long IN Statistics Thời hạn trả lương cho K Cơng ty lương cho trả lương phù động tuân theo CBNV hợp O ̣C nhiều hình thức người lao động ĐK xét tăng quy địn luật lý lao động lương cho người lao động phù hợp, thay đổi theo thời kỳ định Valid 142 142 142 142 Đ A ̣I H hop Thời hạn tăng 0 0 Mean 3.4296 3.6972 3.4859 2.9437 Std Deviation 67790 50514 76014 84025 Minimum 2.00 2.00 1.00 1.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 4.00 N Missing SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp Cơng ty nhiều hình thức trả lương phù hop Percent Valid Percent Cumulative Percent 13 9.2 9.2 9.2 Trung lap 57 40.1 40.1 49.3 Hai long 70 49.3 49.3 98.6 1.4 1.4 100.0 142 100.0 100.0 Valid Hoan toan hai long IN H TÊ Total U long ́H Khong hai Ế Frequency Thời hạn trả lương cho người lao động động tuân theo quy định luật lao động Percent Valid Percent Cumulative Percent 7 K Frequency ̣C Khong hai Trung lap 43 30.3 30.3 31.0 Hai long 96 67.6 67.6 98.6 Hoan toan hai long 1.4 1.4 100.0 Total 142 100.0 100.0 O Đ A Valid ̣I H long SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp ĐK xét tăng lương cho CBNV hợp lý Frequency Percent Hoan toan khong Valid Percent Cumulative Percent 1.4 1.4 1.4 Khong hai long 14 9.9 9.9 11.3 Trung lap 42 29.6 29.6 40.8 Hai long 81 57.0 57.0 97.9 2.1 2.1 142 100.0 hai long long 100.0 IN H TÊ Total 100.0 ́H Hoan toan hai U Ế Valid định ̣C K Thời hạn tăng lương cho người lao động phù hợp, thay đổi theo thời kỳ O Frequency Percent ̣I H Hoan toan khong hai long Cumulative Percent 2.1 2.1 2.1 Khong hai long 45 31.7 31.7 33.8 Trung lap 51 35.9 35.9 69.7 Hai long 43 30.3 30.3 100.0 Total 142 100.0 100.0 Đ A Valid Valid Percent SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp Statistics Cty thường Cơng ty xun Cty tiêu chí điều kiện A/c hài lòng sách thưởng sách thưởng cổ xét thưởng cụ thể sách vào dịp lễ Tết, phần cho người đính giá thưởng thưởng lương lao động cơng khai cho công ty CBNV, lao động Valid 142 142 142 Missing 0 Mean 3.4577 2.4155 Std Deviation 63718 59838 Minimum 2.00 1.00 Maximum 4.00 4.00 U N 142 Ế tháng thứ 13 2.8944 82553 69147 1.00 2.00 4.00 4.00 TÊ ́H 2.6549 O ̣C K IN H ̣I H Cty thường xun sách thưởng vào dịp lễ Tết, thưởng lương tháng thứ 13 Frequency Percent Cumulative Percent Đ A Khong Valid Percent 11 7.7 7.7 7.7 Valid Trung lap 55 38.7 38.7 46.5 Hai long 76 53.5 53.5 100.0 Total 142 100.0 100.0 hai long SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp Cty sách thưởng cổ phần cho người lao động Percent 7 Khong hai long 88 62.0 62.0 62.7 Trung lập 46 32.4 32.4 95.1 Hai long 4.9 4.9 100.0 Total 142 100.0 100.0 hai long H TÊ ́H Valid U Hoan toan khong Valid Percent Cumulative Percent Ế Frequency IN Cơng ty tiêu chí điều kiện xét thưởng cụ thể đính giá công khai cho CBNV, lao động K Frequency Percent ̣C Hoan toan khong Cumulative Percent 4.2 4.2 4.2 Khong hai long 63 44.4 44.4 48.6 Trung lap 47 33.1 33.1 81.7 Hai long 26 18.3 18.3 100.0 Total 142 100.0 100.0 Đ A ̣I H O hai long Valid Valid Percent SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp A/c hài lòng sách thưởng cơng ty Percent Valid Percent Cumulative Percent 42 29.6 29.6 29.6 Trung lap 73 51.4 51.4 81.0 Hai long 27 19.0 19.0 100.0 Total 142 100.0 100.0 Khong hai long ́H U Valid Ế Frequency TÊ Statistics phúc lợi bắt O nhận phúc lợi thể từ cty quan cho nhân hấp dẫn so tâm chu đáo viên công ty với bạn cty khác cty cho CBNV sử dụng sản phẩm 142 142 142 142 Missing 0 0 3.8521 3.1479 2.4789 3.2042 3.5352 65175 73366 78748 71000 64864 Minimum 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 Maximum 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 ̣I H 142 Đ A Valid A/c cảm thấy H trình hỗ trợ ̣C buộc chương A/c thấy phúc lợi sách ưu đãi IN sách Cty K Cty áp dụng Cty N Mean Std Deviation SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp Cty áp dụng sách phúc lợi bắt buộc Valid Percent Cumulative Percent Khong hai long 3.5 3.5 3.5 Trung lap 27 19.0 19.0 22.5 Hai long 94 66.2 66.2 88.7 16 11.3 11.3 100.0 142 100.0 100.0 Hoan toan hai long H TÊ ́H Total Ế Percent U Valid Frequency IN Cty chương trình hỗ trợ cho nhân viên Valid Percent Cumulative Percent 20.4 20.4 20.4 63 44.4 44.4 64.8 Hai long 50 35.2 35.2 100.0 Total 142 100.0 100.0 Khong hai O Trung lap Đ A ̣I H Valid 29 ̣C long Percent K Frequency SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp Cty sách ưu đãi cho CBNV sử dụng sản phẩm công ty Frequency Percent Hoan toan hai Cumulative Percent 5.6 5.6 5.6 Khong hai long 76 53.5 53.5 59.2 Trung lap 40 28.2 28.2 87.3 Hai long 18 12.7 12.7 Total 142 100.0 100.0 ́H U Ế long 100.0 IN H TÊ Valid Valid Percent K A/c thấy phúc lợi nhận từ cty hấp dẫn so với bạn cty khác Percent Valid Percent Cumulative Percent 24 16.9 16.9 16.9 Valid Trung lap 65 45.8 45.8 62.7 Hai long 53 37.3 37.3 100.0 Total 142 100.0 100.0 Đ A ̣I H long O Khong hai ̣C Frequency SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp A/c cảm thấy phúc lợi thể quan tâm chu đáo cty Frequency Percent Khong hai Cumulative Percent 5.6 5.6 5.6 Trung lap 54 38.0 38.0 43.7 Hai long 76 53.5 53.5 97.2 2.8 2.8 100.0 142 100.0 100.0 IN H TÊ Total U long ́H Hoan toan hai Ế long Valid Valid Percent Percent K Valid Percent Cumulative Percent 87 61.3 61.3 61.3 38.7 38.7 100.0 142 100.0 100.0 Nam Nữ 55 ̣I H Valid ̣C Frequency O Giới tính Đ A Tota l SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp Trình độ học vấn Percent 25 17.6 17.6 17.6 20 14.1 14.1 31.7 97 68.3 68.3 100.0 142 100.0 100.0 Cao dang,trung cap THPT tro Valid xuong H TÊ ́H Total U Dai hoc Valid Percent Cumulative Percent Ế Frequency Duoi 25 tuoi 15 IN Valid Percent Tu 25 – 34 68 47.9 47.9 58.5 O Độ tuổi 54 38.0 38.0 96.5 2.1 2.1 98.6 Tu 54 tuoi tro len 1.4 1.4 100.0 Total 142 100.0 100.0 Valid ̣C ̣I H Tu 35 – 44 Tu 45 - 54 Đ A tuoi SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Percent Cumulative Percent 10.6 10.6 10.6 K Frequency Khóa luận tốt nghiệp Thâm niên anh/chị công tác công ty Valid Percent Cumulative Percent Duoi nam 20 14.1 14.1 14.1 - nam 72 50.7 50.7 64.8 - 10 nam 44 31.0 31.0 95.8 10 - 15 nam 4.2 4.2 100.0 Total 142 100.0 100.0 Ế Percent TÊ ́H U Valid Frequency - Trđ/ thang - Trđ/ thang O Valid 70.4 70.4 70.4 31 21.8 21.8 92.3 4.9 4.9 97.2 2.8 2.8 100.0 142 100.0 100.0 ̣C - Trđ/ thang 100 K IN H Thu nhập bình quân anh/chị nhận từ cty Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ̣I H trđ/ thang Đ A Total SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC H TÊ ́H U Ế MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN Đ A ̣I H O ̣C K IN Phỏng vấn phận lao động gián tiếp Phỏng lao động trực tiếp SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh ... LƯƠNG,THƯỞNG, PHÚC LỢI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG BANG 22 2.1 Tổng quan cơng ty Cổ phần nước khống Bang .22 U Ế 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần nước khoáng Bang 22... lương thưởng, phúc lợi SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh 21 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG,THƯỞNG, PHÚC LỢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG BANG 2.1 Tổng quan cơng ty Cổ phần nước. .. Đưa giải pháp hồn thiện sách lương, thưởng, phúc lợi Công ty K Cổ phần nước khoáng Bang Đối tượng phạm vi nghiên cứu O ̣C - Đối tượng nghiên cứu: Chính sách lương, thưởng, phúc lợi doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi tại công ty cổ phần nước khoáng bang , Hoàn thiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi tại công ty cổ phần nước khoáng bang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay