Hoàn thiện các hoạt động marketing cho công ty TNHH MTV tri thức trẻ trên địa bàn huyện quảng điền

104 1 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:24

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ho in ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP h HOÀN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING ́H tê CHO CÔNG TY TNHH MTV TRI THỨC TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Hồ Văn Khang Th.s Phan Thị Thanh Thủy Lớp: K48C QTKD Huế 04/2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy TÓM TẮT: LUẬN VĂN ĐƯỢC THỰC HIỆN DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA THẠC SĨ PHAN THỊ THANH THỦY Đ NGƯỜI THỰC HIỆN: HỒ VĂN KHANG ại LUẬN VĂN ĐƯỢC BẢO VỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ h in ̣c k ho THÁNG 5/2018 ́H tê ́ uê SVTH: Hồ Văn Khang Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan: Luận văn “Hoàn thiện hoạt động marketing cho công ty TNHH MTV Tri Thức Trẻ địa bàn huyện Quảng Điền” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu luận văn sử dụng trung thực, trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu công bố, website,… Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận Đ trình nghiên cứu thực tiễn ại ho Tác giả luận văn ̣c k Hồ Văn Khang h in ́H tê ́ uê SVTH: Hồ Văn Khang i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy LỜI CẢM ƠN Hồn thành cơng trình nghiên cứu tổng hợp kiến thức kết học tập năm học vừa qua Lời đầu tiên, tác giả bày tỏ cảm ơn chân thành sâu sắc đến quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, đặc biệt Th.s Phan Thị Thanh Thủy cho tác giả hướng thích hợp truyền đạt kinh nghiệm quý báu giúp hoàn thành đề tài Đ Tác giả xin bày tỏ cảm ơn chân thành đến quý lãnh đạo công ty TNHH MTV ại Tri Thức Trẻ quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện trình nghiên cứu đề tài ho Đặc biệt, xin cảm ơn anh phận kỹ thuật, bán hàng, kế toán, thủ kho nhiệt tình giúp đỡ tác giả trình điều tra, vấn thu thập số liệu ̣c k Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến cá nhân tận tình giúp đỡ việc in phục vụ điều tra vấn h Do thời gian nghiên cứu ngắn, kiến thức kinh nghiệm thực tế có hạn , mặc tê dù có nhiều cố gắng đề tài khơng thể tránh khỏi sai sót định bổ sung để đề tài hoàn thiện ́ uê Xin trân trọng cảm ơn! ́H Kính mong q cơng ty, q thầy giáo tất bạn đọc đóng góp ý kiến Hồ Văn Khang SVTH: Hồ Văn Khang ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lý chọn đề tài .1 Ý nghĩa thực tiễn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu Tiến trình nghiên cứu Bố cục nghiên cứu .6 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đ CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .8 ại 1.1 Cơ sở lý luận ho 1.1.1 Khái niệm vai trò marketing doanh nghiệp ̣c k 1.1.1.1 Marketing 1.1.1.2 Vai trò marketing hoạt động kinh doanh doanh nghiệp in 1.1.2 Chiến lược marketing 10 h 1.1.2.1 Chiến lược .10 tê 1.1.2.2 Chiến lược marketing .10 ́H 1.1.3 Chiến lược marketing hỗn hợp 11 1.1.3.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined ́ uê 1.1.3.2 Các yếu tố marketing hỗn hợp 11 1.1.3.2.1 Biến số sản phẩm (Product) 13 1.1.3.2.2 Biến số Giá (Price) 15 1.1.3.2.3 Phân phối (Place) 17 1.1.3.2.4 Xúc tiến hỗn hợp (Promotion) 20 1.2 Cơ sở thực tiễn .21 1.2.1 Thị trường Việt Nam 21 1.2.2 Thị trường Huế, thị trường Quảng Điền .23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH MTV TRI THỨC TRẺ 24 iii SVTH: Hồ Văn Khang Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy 2.1 Công ty TNHH MTV Tri Thức Trẻ .24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 24 2.1.2 Chức nhiệm vụ .25 2.1.3 Quy mô hoạt động .26 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 26 2.1.5 Nguồn lực công ty 29 2.1.5.1 Nhân .29 2.1.5.2 Trang thiết bị vật chất kỹ thuật 31 2.1.6 Kết kinh doanh .31 2.2 Thực trạng hoạt động marketing mix công ty Tri Thức Trẻ thị trường Đ huyện Quảng Điền 36 ại 2.2.1 Chính sách sản phẩm 36 ho 2.2.1.1 Các định liên quan đến chất lượng sản phẩm 37 ̣c k 2.2.1.2 Chủng loại danh mục sản phẩm 38 2.2.1.3 Các định dịch vụ khách hàng .38 in 2.2.2 Chính sách giá .40 h 2.2.3 Phân phối 44 tê 2.2.4 Hoạt động xúc tiến 45 ́H 2.4 Đánh giá thực trạng marketing mix công ty thông qua điều tra khách hàng 49 2.4.1 Đánh phù hợp bảng hỏi 50 ́ uê 2.4.2 Mô tả mẫu 51 2.4.3 Đánh giá khách hàng hoạt động marketing công ty .57 2.4.3.2 ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM 58 2.4.3.3 ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ 59 2.4.3.4 ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY .60 2.4.3.5 ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN .61 2.4.3.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 62 2.5 Những thuận lợi khó khăn việc triển khai hoạt động marketing .63 2.5.1 Những thuận lợi 63 2.5.2 Những hạn chế hoạt động marketing .64 iv SVTH: Hồ Văn Khang Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy 2.6 Ma trận SWOT .65 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHẦN HỒN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH MTV TRI THỨC TRẺ 68 Mục tiêu công ty 68 Các định hướng chiến lược .68 Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động marketing cơng ty TNHH MTV Tri Thức Trẻ 69 3.1 Tổ chức xây dựng kinh phí marketing 69 3.2 Chương trình phát triển khách hàng .70 3.3 Những đề xuất khác 72 Đ PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 ại Kết luận .78 ho Kiến nghị 79 PHỤ LỤC h in ̣c k TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 ́H tê ́ uê SVTH: Hồ Văn Khang v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC BẢNG Bảng Cơ cấu mẫu phân theo xã Bảng Biến động lao động 29 Bảng Cơ cấu lao động theo giới tính 29 Bảng Cơ cấu lao động phân theo tuổi 30 Bảng Cơ cấu lao động phân theo trình độ 30 Bảng Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Tri Thức Trẻ 32 Bảng Doanh thu phân theo nhóm hàng kinh doanh 34 Bảng Doanh thu phân theo đối tượng khách hàng 35 Đ Bảng Doanh thu theo thị trường 36 ại Bảng 10 Các mức giá khác cho sản phẩm 43 ho Bảng 11 Cơ cấu mẫu khảo sát phân theo tiêu thức 52 ̣c k Bảng 12 Đánh giá khách hàng tiêu chí sản phẩm cơng ty 58 Bảng 13 Đánh giá khách hàng tiêu chí sách giá cơng ty 59 in Bảng 14 Đánh giá khách hàng tiêu chí hoạt động phân phối 60 h Bảng 15 Đánh giá khách hàng tiêu chí hoạt động xúc tiến 61 tê Bảng 16 Đánh giá chung khách hàng hài lòng khách hàng 62 ́H Bảng 17 Ma trận SWOT công ty TNHH Tri Thức Trẻ 66 ́ uê SVTH: Hồ Văn Khang vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC HÌNH Hình Quy trình nghiên cứu định lượng Hình Tiến trình nghiên cứu Hình 4P marketing mix 12 Hình Sự phối hợp yếu tố marketing mix chiến lược marketing mix 12 Hình Các cấp độ sản phẩm 13 Hình Các dạng kênh phân phối cho thị trường tiêu dùng 19 Hình Logo cơng ty 24 Đ Hình Cơ cấu tổ chức 27 ại Hình Hoạt động phân phối 44 ho Hình 10 Sơ đồ cửa hàng cách bày trí cơng ty TNHH MTV Tri Thức Trẻ 47 ̣c k Hình 11 Mẫu phân theo giới tính 53 Hình 12 Mẫu theo độ tuổi 53 in Hình 13 Mẫu phân theo nghề nghiệp 54 h Hình 14 Mẫu phân theo thu nhập 55 tê Hình 15 Phương tiện biết đến 56 ́H Hình 16 Khoảng thời gian biết đến thương hiệu 56 Hình 17 Các yếu tố khách hàng quan tâm 57 ́ uê SVTH: Hồ Văn Khang vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên USD : Đô la Mỹ FTA : Hiệp định thương mại tự ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á VAT : Thuế giá trị gia tăng GFK : Công ty TNHH Nghiên cứu thị trường công nghệ bán lẻ ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Hồ Văn Khang viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Tiếp tục đảm bảo chất lượng sản phẩm, cung cấp sản phẩm cho khách hàng cách tin cậy, đảm bảo, ổn định Công ty nên thường xuyên đánh giá thực tế để đưa định hướng phát triển nói chung định hướng marketing nói riêng Đối với ban lãnh đạo công ty TNHH MTV Tri Thức Trẻ - Về định hướng hoạt động công ty Trước mắt nên tập trung vào thị trường huyện Quảng Điền, khai thác mạnh thị trường số hội tiềm thị trường lân cận điều kiện cho phép Đ Có nhìn nhận nghiêm túc đầu tư đáng kinh phí, lí luận để việc thực - ại hoạt động marketing có hiệu Về nhân ho Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng, nhân viên kĩ ̣c k thuật chuyên nghiệp để phục vụ công ty Quan tâm tới sách lương thưởng phúc lợi để kích thích động lực làm việc nhân viên công ty Các in phận thường xuyên nêu cao tinh thần hợp tác để hiệu hoạt động công ty cao Về hoạt động marketing tê - h ́H Đẩy mạnh mặt hoạt động marketing mix (sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến), đặc biệt hoạt động phân phối xúc tiến để giữ vững đạt ́ uê nâng cao hiệu kinh doanh, nâng cao vị cạnh tranh Đối với quyền địa phương Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xã hội góp phần nâng cao đời sống kinh tế huyện Tạo điều kiện cho học sinh định hướng đắn nghề nghiệp, hội việc làm cho học sinh Tăng cường nhận thức người dân có biện pháp pháp lí quy định giữ gìn môi trường hoạt động kinh doanh điện máy điện lạnh SVTH: Hồ Văn Khang 80 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy Hạn chế đề tài: - Đề tài thực thời gian ngắn nên chưa có nhìn thật sâu sắc vềlịch sử hình thành, tình trạng hoạt động, hoạt động marketing công ty - Nguồn kinh phí hạn hẹp khiến đề tài dừng ngang điều tra chọn mẫu, không thực điều tra tổng thể - Sự hạn chế tài liệu tham khảo kiến thức thân sâu phân tích kỹ hoạt động marketing doanh nghiệp - Những giải pháp đưa mang tính vĩ mô chưa sâu vào kế hoạch cụ thể khơng có nhiều thời gian Những giải pháp đưa giới hạn thị trường huyện nhỏ - Có nhiều sai xót q trình thực nên đề tài tác giả mong quý ại Đ - thầy cơ, bạnđóng góp ý kiến để đề tài tốt h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Hồ Văn Khang 81 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Thị Thanh Thủy TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Minh Đạo (2006), Giáo trình marketing bản, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Đại học Kinh tế TP.HCM, NXB Hồng Đức Giáo trình Marketing (2015) , PGS.TS Nguyễn Văn Phát, TS Nguyễn Thị Minh Hòa đồng chủ biên NXB Đại học Huế Giáo trìnhQuản trị marketing, TS Nguyễn Thị Minh Hòa, Th.s Lê Quang Trực – Th.s Phan Thị Thanh Thủy (2015) NXB Đại học Huế học Huế ại Đ Giáo trình Quản trị chiến lược (2015), PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn, NXB Đại ho Giáo trình Marketing thương mại (2007), PGS.TS Nguyễn Xuân Quang, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân ̣c k TS Ngô Trần Ánh – Marketing cho sinh viên – NXB Giáo dục in Các trang web h https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-dien-may-chuyenminh-trong-cuoc-dua-moi-3128396.html tê ́H http://bnews.vn/nhu-cau-san-pham-dien-tu-dien-lanh-o-viet-nam-tang-manh-nho-danso-tre/13068.html ́ uê http://saigondautu.com.vn/doanh-nghiep-thi-truong/dien-tu-dien-lanh-mieng-banh-loncua-ai-11263.html https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/ca-lon-nuot-ca-be-trong-nganhdien-may-3631492.html https://vnbrandmaker.wordpress.com/2012/07/05/bang-phan-loai-khach-hang-theothu-nhap-2/ http://phantichspss.com/phan-tich-do-tin-cay-cronbachs-alpha.html SVTH:Hồ Văn Khang 82 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC BẢNG HỎI ĐIỀU TRA: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP TRI THỨC TRẺ Xin chào anh (chị), cô (chú)! Tôi tên Hồ Văn Khang, học khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh Đ tế Huế, giai đoạn thực tập cuối khóa để hồn thành chương trình học ại mình, tơi muốn khảo sát vài thơng tin liên quan doanh nghiệp thực tập, thơng tin anh/chị/cơ/chú giúp ích cho tơi nhiều Mong anh/chị/cơ/chú dành ho thời gian cơng sức để giúp cho tơi việc hồn thành khảo sát này, tơi xin cam đoan đích khác Tôi xin chân thành cảm ơn! h in ̣c k thông tin anh/chị/cô/chú cung cấp dùng cho mục đích học tập mà khơng có mục ́H  Nữ ́ uê A Thông tin Giới tính người điền khảo sát  Nam tê PHẦN SÀN LỌC Độ tuổi  18 – 25 tuổi  26 – 35 tuổi  36 – 45 tuổi  Trên 45 tuổi Nghề nghiệp  Học sinh/sinh viên  Bn bán tạp hóa  Lao động, cơng nhân  Nông, ngư nghiệp Thu nhập hàng tháng < 1.5 triệu  Cán bộ, viên chức  Giám đốc, quản lí  Nghỉ hưu  Khác  Từ 1.5 - < triệu Đại học Kinh tế Huế ại Đ  Từ - < triệu  Từ - < 7.5 triệu  Từ 7.5 - < 15 triệu  Trên 15 triệu Anh/chị/cô/chú biết đên thương hiệu Tri Thức Trẻ qua phương tiện gì?  Tờ rơi  Băng rơn, áp phích  Internet  Qua hoạt động xã hội  Bạn bè, người thân Khoảng thời gian anh/chị/cô/chú biết đến thương hiệu này?  – năm  – năm  – năm  Trên năm Khi lựa chọn Tri Thức Trẻ, anh/chị/cô/chú quan tâm tới vấn đề nào? (nhiều lựa chọn)  Chất lượng, tính sản phẩm  Giá  Kiểu dáng  Dịch vụ kèm  Khác h in ̣c k ho PHẦN KHẢO SÁT CHI TIẾT = HỒN TỒN KHƠNG ĐỒNG Ý, = RẤT KHÔNG ĐỒNG Ý, = KHÔNG ĐỒNG Ý, = PHÂN VÂN, = ĐỒNG Ý, = RẤT ĐỒNG Ý, = HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý, Mức độ tê SẢN PHẨM ́H Sản phẩm chất lượng tốt              Hậu mãi, chăm sóc khách hàng đánh giá cao  ́ uê        Các Sản phẩm đa dạng        Giá tin cậy        Giá hợp lí        Giá linh hoạt        Giá rẻ so với cửa hàng khác        Sản phẩm có mẫu đẹp GIÁ CẢ PHÂN PHỐI Đại học Kinh tế Huế Điểm bán dễ nhận thấy        Điểm bán tạo thuận lợi cho khách hàng        Đáp ứng yêu cầu điểm bán tốt        Ít kênh bán hàng        Quảng cáo hiệu        Khuyến tốt        Lực lượng bán hàng đáp ứng tốt        Trưng bày tốt               Anh chị/ cô tiếp tục sử dụng sản phẩm Tri Thức Trẻ        Anh chị/cơ sẵn lòng giới thiệu Tri Thức Trẻ cho bạn bè, người thân        XÚC TIẾN Đ ĐÁNH GIÁ CHUNG ại Anh chị/cô lựa chọn sử dụng sản phẩm Tri Thức Trẻ h in ̣c k ho ́H  Ti vi, Tủ lạnh, Máy giặt tê Trong vòng tháng tới, anh chị/ có nhu cầu mặt hàng đây:  Thiết bị điện tử khác (máy tính, camera, ) ́ uê  Các đồ gia dụng (máy sấy, máy ủi, nồi cơm điện,…) Anh chị/cô định mua đâu  Tri Thức TrẻĐiện Máy Xanh  Phân vân  Các cửa hàng khác XIN CÁM ƠN ANH/CHỊ/CƠ/CHÚ ĐÃ GIÚP HỒN THÀNH KHẢO SÁT! Đại học Kinh tế Huế Phần số liệu thực hành SPSS giới tính Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 62 41.3 41.3 41.3 Nữ 88 58.7 58.7 100.0 150 100.0 100.0 Total Quê Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Sịa 21.3 21.3 21.3 Quảng Công 5.3 5.3 26.7 Quảng An 5.3 5.3 32.0 00Quảng Lợi 6.0 6.0 38.0 Quảng Ngạn 4.7 4.7 42.7 10 6.7 6.7 49.3 23 15.3 15.3 64.7 10 6.7 6.7 71.3 10 6.7 6.7 78.0 4.7 4.7 82.7 17.3 17.3 100.0 100.0 100.0 ại Đ 32 ho Quảng Phú Valid Quảng Thái Quảng Thành Quảng Vinh 26 Total h Quảng Thọ in ̣c k Quảng Phước 150 ́H tê tuổi Frequency Percent Valid Percent Cumulative ́ uê Percent Valid 18 - 25 tuổi 10 6.7 6.7 26 - 35 tuổi 20 13.3 13.3 20.0 36 - 45 tuổi 62 41.3 41.3 61.3 Trên 45 tuổi 58 38.7 38.7 100.0 150 100.0 100.0 Total 6.7 nghề nghiệp Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Học sinh, sinh viên 4.0 4.0 4.0 Bn bán, tạp hóa 31 20.7 20.7 24.7 Lao động tự do, công nhân 30 20.0 20.0 44.7 Đại học Kinh tế Huế Nông, ngư nghiệp 64 42.7 42.7 87.3 Cán bộ, viên chức 14 9.3 9.3 96.7 3.3 3.3 100.0 150 100.0 100.0 Valid Percent Cumulative Nghỉ hưu Total thu nhập hàng tháng Frequency Percent Percent < 1.5 triệu 6.0 6.0 6.0 19 12.7 12.7 18.7 111 74.0 74.0 92.7 - < 7.5 triệu 10 6.7 6.7 99.3 7.5 - < 15 triệu 7 100.0 150 100.0 100.0 1.5 - < triệu - < triệu Valid ại Đ Total ho phương tiện biết đến Frequency Percent ̣c k Tờ rơi 43 28.7 28.7 28.7 2.0 2.0 30.7 37.3 37.3 68.0 30.0 30.0 98.0 2.0 2.0 100.0 150 100.0 56 Băng rơn, áp phích 45 tê Hoạt động xã hội h Bạn bè, người thân Valid Total 100.0 ́ uê Percent ́H khoảng thời gian biết đến thương hiệu Frequency Cumulative Percent in Internet Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid - năm 16 10.7 10.7 10.7 - năm 37 24.7 24.7 35.3 - năm 43 28.7 28.7 64.0 Trên năm 54 36.0 36.0 100.0 150 100.0 100.0 Total quan tâm tới chất lượng, tính sản phẩm Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Có 150 100.0 100.0 100.0 Đại học Kinh tế Huế quan tâm tới giá Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Có Valid Khơng Total 143 95.3 95.3 95.3 4.7 4.7 100.0 150 100.0 100.0 quan tâm tới kiểu dáng sản phẩm Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 93 62.0 62.0 62.0 Không 57 38.0 38.0 100.0 150 100.0 100.0 Total ại Đ Có quan tâm tới dịch vụ kèm Valid Percent 145 Không Total 150 Cumulative Percent 96.7 96.7 96.7 3.3 3.3 100.0 100.0 100.0 h in ̣c k Có Valid Percent ho Frequency quan tâm tới yếu tố khác Percent Valid Percent Cumulative tê Frequency Percent 6.0 6.0 Không 141 94.0 94.0 Total 150 100.0 100.0 6.0 100.0 ́ Valid ́H Có nhu cầu tháng tới Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Ti vi, tủ lạnh, máy giặt 53 35.3 35.3 35.3 Các đồ gia dụng 84 56.0 56.0 91.3 Các thiết bị điện tử 13 8.7 8.7 100.0 150 100.0 100.0 Valid Total Dự định mua đâu Đại học Kinh tế Huế Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Tri Thức Trẻ 50 33.3 33.3 33.3 Điện Máy Xanh 26 17.3 17.3 50.7 Phân vân 70 46.7 46.7 97.3 2.7 2.7 100.0 150 100.0 100.0 Các cửa hàng khác Total Means Đ Case Processing Summary ại Cases Included ho N Hậu mãi, chăm sóc khách hàng đánh giá cao 150 N Percent N Percent 100.0% 0.0% 150 100.0% sản phẩm đa dạng 150 100.0% 0.0% 150 100.0% 150 100.0% 0.0% 150 100.0% 150 in sản phẩm đẹp Percent Total ̣c k sản phẩm chất lượng tốt Excluded 0.0% 150 100.0% 100.0% h sản phẩm chất sản phẩm đẹp ́H tê Report Hậu mãi, chăm sản phẩm ́ uê lượng tốt sóc khách hàng đa dạng đánh giá cao Mean 6.51 6.33 6.37 5.69 N 150 150 150 150 Std Deviation 954 1.060 930 1.332 Std Error of Kurtosis 394 394 394 394 Std Error of Skewness 198 198 198 198 Case Processing Summary Cases Included N giá tin cậy Percent 150 100.0% Excluded N Total Percent 0.0% N Percent 150 100.0% Đại học Kinh tế Huế giá hợp lí 150 100.0% 0.0% 150 100.0% giá linh hoạt 150 100.0% 0.0% 150 100.0% giá rẻ so với đối 150 100.0% 0.0% 150 100.0% thủ Report giá tin cậy giá hợp lí giá linh hoạt giá rẻ so với đối thủ 6.37 6.30 6.27 6.26 N 150 150 150 150 Std Deviation 945 995 962 1.013 Std Error of Kurtosis 394 394 394 394 Std Error of Skewness 198 198 198 198 ại Đ Mean Case Processing Summary Cases ho Included N N Percent Percent 0.0% 150 100.0% 150 100.0% 0.0% 150 100.0% 150 100.0% 0.0% 150 100.0% 150 100.0% tê 0.0% 150 100.0% h 100.0% bán tốt kênh bán hàng N 150 khách hàng đáp ứng yêu cầu điểm Total in điểm bán tạo thuận lợi cho Percent ̣c k điểm bán dễ nhận thấy Excluded ́H Report ́ uê điểm bán dễ điểm bán tạo đáp ứng yêu kênh bán nhận thấy thuận lợi cho cầu điểm bán hàng khách hàng tốt Mean 5.74 5.58 5.86 5.91 N 150 150 150 150 1.120 1.265 1.111 1.113 Std Error of Kurtosis 394 394 394 394 Std Error of Skewness 198 198 198 198 Std Deviation Case Processing Summary Cases Included N Percent Excluded N Percent Total N Percent Đại học Kinh tế Huế quảng cáo hiệu 150 100.0% 0.0% 150 100.0% khuyến tốt 150 100.0% 0.0% 150 100.0% lực lượng bán hàng đáp ứng 150 100.0% 0.0% 150 100.0% 150 100.0% 0.0% 150 100.0% tốt trưng bày điểm bán Report quảng cáo hiệu khuyến tốt lực lượng bán trưng bày hàng đáp ứng điểm bán tốt 4.25 4.25 4.51 4.30 N 150 150 150 150 1.609 1.605 1.690 1.604 394 394 394 394 198 198 198 198 Std Deviation Đ Mean Std Error of Kurtosis ại Std Error of Skewness ho Case Processing Summary Cases ̣c k Included N Excluded Percent Tiếp tục sử dụng 150 Giới thiệu cho người khác 150 N Percent 100.0% 0.0% 150 100.0% 100.0% 0.0% 150 100.0% 100.0% 0.0% 150 100.0% h 150 Percent in Đã chọn N Total Đã chọn Tiếp tục sử Giới thiệu cho ́ uê dụng ́H tê Report người khác Mean 5.09 4.52 N 150 150 150 1.552 1.834 2.038 Std Error of Kurtosis 394 394 394 Std Error of Skewness 198 198 198 Std Deviation CRONBACH’S ALPHA CÁC BIẾN VỀ SẢN PHẨM Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 4.36 Đại học Kinh tế Huế 720 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted sản phẩm chất lượng tốt 18.39 6.507 564 633 sản phẩm đẹp 18.57 6.220 532 645 Hậu mãi, chăm sóc khách 18.53 6.519 584 624 19.21 5.739 414 743 hàng đánh giá cao sản phẩm đa dạng CÁC BIẾN VỀ GIÁ CẢ Alpha N of Items ại Cronbach's Đ Reliability Statistics ̣c k ho 885 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted giá hợp lí 18.91 giá linh hoạt 18.93 giá rẻ so với đối 18.95 6.918 722 862 6.461 781 840 6.626 777 841 718 865 ́H 18.83 tê giá tin cậy h in Scale Mean if 6.628 ́ uê thủ CÁC BIẾN VỀ PHÂN PHỐI Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 789 Item-Total Statistics điểm bán dễ nhận thấy Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 17.35 7.758 649 712 Đại học Kinh tế Huế điểm bán tạo thuận lợi cho 17.51 7.339 601 738 17.23 8.525 508 780 17.18 7.826 641 716 khách hàng đáp ứng yêu cầu điểm bán tốt kênh bán hàng CÁC BIẾN VỀ XÚC TIẾN Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 896 Đ Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted ại Scale Mean if ho quảng cáo hiệu 13.06 715 886 13.06 18.553 809 852 12.79 18.004 799 855 757 871 ̣c k 19.560 khuyến tốt lực lượng bán hàng đáp ứng in tốt trưng bày điểm bán 13.01 19.121 h ́H tê ĐÁNH GIÁ CHUNG Reliability Statistics Cronbach's N of Items ́ uê Alpha 887 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Đã chọn 8.88 13.435 741 881 Tiếp tục sử dụng 9.45 10.840 833 790 Giới thiệu cho người khác 9.61 9.917 795 836 Đại học Kinh tế Huế KẾT QUẢ CHẠY EFA Rotated Component Matrix a Component khuyến tốt 898 lực lượng bán hàng đáp ứng 889 tốt trưng bày điểm bán 859 quảng cáo hiệu 833 giá linh hoạt 849 giá hợp lí 815 Đ giá rẻ so với đối giá tin cậy 798 ại thủ khách hàng kênh bán hàng bán tốt sản phẩm đa dạng sản phẩm chất lượng tốt Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization .702 698 697 ́ uê Extraction Method: Principal Component Analysis .783 ́H sản phẩm đẹp 641 tê hàng đánh giá cao 737 h Hậu mãi, chăm sóc khách a Rotation converged in iterations .767 in đáp ứng yêu cầu điểm 821 ̣c k điểm bán dễ nhận thấy 786 ho điểm bán tạo thuận lợi cho 354 ... đề tài Hoàn thiện hoạt động marketing cho công ty TNHH MTV Tri Thức Trẻ địa bàn huyện Quảng Điền cho báo cáo khóa luận với mục đích dựa kiến thức trường lớp kinh nghiệm thân để giúp cho doanh... ho trạng hoạt động marketing sách marketing công ty TNHH MTV ̣c k Tri Thức Trẻ sản phẩm kinh doanh công ty thị trường huyện Quảng Điền, từ đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing. .. THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH MTV TRI THỨC TRẺ 68 Mục tiêu công ty 68 Các định hướng chiến lược .68 Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện các hoạt động marketing cho công ty TNHH MTV tri thức trẻ trên địa bàn huyện quảng điền , Hoàn thiện các hoạt động marketing cho công ty TNHH MTV tri thức trẻ trên địa bàn huyện quảng điền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay