Hiệu quả áp dụng mô hình hầm khí sinh học biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn phường hương chữ, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

85 1 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:24

ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN h tế H uế ……………… cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHAN THỊ NGỌC THANH Tr ườ n g Đ ại họ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HÌNH HẦM KHÍ SINH HỌC BIOGAS TRONG XỬ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Huế, 05/2018 ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN h tế H uế ……………… cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HÌNH HẦM KHÍ SINH HỌC BIOGAS họ TRONG XỬ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN ại PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ HƯƠNG TRÀ, ườ n g Đ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giảng viên hướng dẫn: PHAN THỊ NGỌC THANH TS Nguyễn Đức Kiên Tr Sinh viên thực hiện: Lớp: K48 Kinh tế & Quản TNMT Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, 05/2018 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên Lời Cám Ơn Để hồn thành đề tài Khóa luận tốt nghiệp này, nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ từ thầy cơ, gia đình, bạn bè; bác, chú, anh chị chuyên viên làm việc Phòng Tài nguyên Môi trường thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế uế Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quý thầy, cô giáo trường H Đại học Kinh tế Huế trang bị kiến thức quý báu cho suốt năm học vừa qua tế Thứ hai, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, người h tận tình bảo, giành nhiều thời gian để hướng dẫn tơi hồn thành đề tài Khóa in luận tốt nghiệp cK Đặc biệt, xin gửi lời cám ơn chân thành đến ban lãnh đạo, bác, chú, anh chị chuyên viên Phòng Tài ngun Mơi trường thị Hương Trà họ nhiệt tình hướng dẫn, cung cấp thơng tin hữu ích cho đề tài; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi cho tháng thực tập đơn vị ại Cuối cùng, xin cám ơn ba mẹ, anh chị, người thân bạn bè giúp đỡ, động Đ viên trình học tập g Mặc dù thân cố gắng tâm huyết với công việc kiến thức hạn ườ n hẹp nên chắn khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, tơi kính mong nhận góp ý, bổ sung quý thầy để tơi rút kinh nghiệm, giúp cho đề tài tơi Tr hồn thiện Tơi xin chân thành cám ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên Phan Thị Ngọc Thanh SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh i Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên MỤC LỤC Lời cám ơn i Mục Lục ii Danh Mục Chữ Viết Tắt v Danh Mục Sơ Đồ vi uế Danh Mục Các Bảng vii H Tóm Tắt Nghiên Cứu ix tế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài in h Mục tiêu nghiên cứu cK Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu họ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ại 1.1 Cơ sở lí luận Đ 1.1.1 Cơ sở lí luận hiệu đầu tư hầm khí sinh học Biogas g 1.1.1.1 Hiệu kinh tế ườ n 1.1.1.2 Hiệu môi trường 1.1.1.3 Hiệu hội Tr 1.1.2 Cơ sở lí luận Biogas cơng nghệ hầm khí Biogas 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Nguyên liệu để sản xuất khí sinh học Biogas 10 1.1.2.3 Hiệu suất sinh khí 11 1.1.2.4 Phương pháp nạp nguyên liệu 12 1.1.2.5 Quy trình sản xuất khí sinh học Biogas 13 1.1.2.6 Cấu tạo hầm khí sinh học Biogas 14 1.1.2.7 Vai trò hầm khí sinh học Biogas 15 SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh ii Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 1.1.2.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ hầm khí sinh học Biogas 16 1.2 Cơ sở thực tiễn 17 1.2.1 Tình hình áp dụng hình hầm khí sinh học Biogas Thế giới 17 1.2.2 Tình hình áp dụng hình hầm khí sinh học Biogas Việt Nam 19 1.2.3 Tình hình áp dụng hình hầm khí sinh học Biogas Thừa Thiên Huế 20 1.3 Một số hình hầm sinh học áp dụng Việt Nam 21 uế CHƯƠNG : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HÌNH HẦM KHÍ H SINH HỌC BIOGAS TRONG XỬ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA tế THIÊN HUẾ 25 h 2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu .25 in 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 cK 2.1.1.1 Vị trí địa 25 2.1.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng 26 họ 2.1.1.3 Khí hậu,thời tiết 26 2.1.2 Điều kiện kinh tế, hội .27 ại 2.1.2.1 Tình hình dân số - y tế 27 Đ 2.1.2.2 Tình hình phát triển kinh tế 27 g 2.1.2.3 Tình hình phát triển hội 29 ườ n 2.2 Tình hình áp dụng hình hầm khí sinh học Biogas phường Hương Chữ 31 2.3 Hiệu áp dụng hình Biogas xửchất thải chăn ni hộ gia Tr đình địa bàn phường Hương Chữ, TX Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 33 2.3.1 Đặc điểm hộ điều tra .33 2.3.2 Tình hình áp dụng hình hầm khí sinh học Biogas hộ điều tra 35 2.3.2.1 Xử chất thải chăn nuôi trước áp dụng hầm Biogas hộ điều tra 38 2.3.2.2 Tình hình sử dụng khí sinh học Biogas hộ điều tra 39 2.3.2.3 Tận dụng phụ phẩm khí sinh học Biogas (bã thải, nước thải) hộ điều tra 40 SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh iii Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 2.3.3 Đánh giá hiệu kinh tế, môi trường, hội áp dụng hình hầm khí sinh học Biogas hộ điều tra 42 2.3.3.1 Hiệu kinh tế 42 2.3.3.2 Hiệu hội 51 2.3.3.3 Hiệu môi trường 53 2.3.4 Những thuận lợi khó khăn việc áp dụng hình hầm khí sinh học Biogas phường Hương Chữ, Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 57 uế 2.3.4.1 Những thuận lợi 57 H 2.3.4.2 Những khó khăn 58 tế CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HÌNH BIOGAS 59 in h 3.1 Căn chung để đưa định hướng giải pháp phát triển hình biogas nông hộ địa bàn phường Hương Chữ 59 cK 3.2 Định hướng phát triển hình hầm khí sinh học Biogas 59 3.2.1 Định hướng chung 59 họ 3.2.2 Định hướng cụ thể 60 ại 3.3 Giải pháp phát triển hình hầm khí sinh học Biogas 61 Đ 3.3.1 Giải pháp chung 61 3.3.2 Giải pháp cụ thể 61 ườ n g 3.3.2.1 Giải pháp hỗ trợ tài 61 3.3.2.2 Giải pháp kinh tế 62 3.3.2.3 Giải pháp kỹ thuật 62 Tr 3.3.2.4 Các giải pháp khác 63 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 Kết luận 66 Kiến nghị 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 69 SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh iv Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT : Giá trị ròng IRR : Tỷ suất sinh lời nội BCR : Tỷ lệ lợi ích chi phí P : Áp suất VAC : Vườn - Ao - Chuồng VACVINA : Hội làm vườn Việt Nam SNV : Bộ hợp tác phát triển quốc tề Hà Lan PVB : Hiện giá lợi ích PVC : Hiện giá chi phí STT : Số thứ tự Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế NPV SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh v Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên DANH MỤC SƠ ĐỒ Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ 1: hình cấu tạo hầm bể Biogas Composite 14 SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh vi Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Lượng chất thải hàng ngày động vật 11 Bảng 1.2 Đặc tính sản lượng khí sinh học số nguyên liệu thường gặp 12 Bảng 2.1 Quy áp dụng hầm khí sinh học Biogas phường Hương Chữ từ 2015- 2017 32 uế Bảng 2.2 Nhân lao động hộ điều tra 33 H Bảng 2.3 Số lượng đàn gia súc hộ điều tra 34 Bảng 2.4 Các loại chất đốt hộ điều tra sử dụng chưa áp dụng tế hình Biogas 35 h Bảng 2.5 Kênh thông tin để áp dụng hầm khí sinh học Biogas hộ in điều tra 36 cK Bảng 2.6 Loại hầm áp dụng hộ điều tra 37 Bảng 2.7 Nguồn kinh phí để xây dựng hầm Biogas hộ điều tra 38 họ Bảng 2.8 Hoạt động xử chất thải chăn nuôi hộ điều tra trước áp dụng hình Biogas 39 ại Bảng 2.9 Tình hình sử dụng khí sinh học Biogas 40 Đ Bảng 2.10 Tình hình tận dụng phụ phẩm khí sinh học hộ điều tra 41 g Bảng 2.11 Chi phí bình qn cho việc sử dụng hầm Biogas hộ điều tra 43 ườ n Bảng 2.12 Lợi ích việc áp dụng hình hầm khí sinh học Biogas 45 Bảng 2.13 Hiện giá chi phí lợi ích hình Biogas hình vòm cầu 47 Tr Bảng 2.14 Hiện giá chi phí lợi ích hình Biogas Composite 48 Bảng 2.15 Hiệu kinh tế hình Biogas hộ điều tra 48 Bảng 2.16 Hiệu kinh tế hình Biogas với mức suất chiết khấu khác 50 Bảng 2.17 Tình trạng sức khỏe sau sử dụng hầm khí sinh học Biogas hộ điều tra 52 Bảng 2.18 Hiệu xử chất thải động vật hầm Biogas 54 Bảng 2.19 Số lượng trứng kí sinh trùng có nguyên liệu đầu vào hầm Biogas 55 SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh vii Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên Bảng 2.20 Chất lượng môi trường sau áp dụng Biogas 55 Bảng 2.21 Cảnh quan mơi trường xung quanh sau áp dụng hình Biogas 56 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Bảng 2.22 Dự tính tiếp tục sử dụng hầm Biogas tương lai 57 SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh viii Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên hộ gia đình có chăn ni tập trung nhiều hộ gia đình có nguy gây ô nhiễm môi trường Tập trung khả nguồn lực sản xuất, phát triển ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hóa, đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi, đưa ngành chăn nuôi thành ngành sản xuất cân ngành trồng trọt Tiến tới phát triển ngành nông nghiệp bền vững uế 3.2.2 Định hướng cụ thể H Khai thác triệt để tiềm phường để nhân rộng hình Biogas tế Phát triển hầm Biogas theo hướng thị trường h Phát triển mạnh ngành chăn ni: tăng tổng số đàn trâu bò, phát triển chăn nuôi in lợn theo hướng sản xuất hóa, tăng quy suất đàn gia cầm cK Tuyên truyền cho hộ gia đình hiểuhiệu thiết thực hình Biogas thơng qua tuyên truyền, phổ biến kiến thức áp dụng cơng nghệ khí sinh học họ để xử chất thải chăn ni tạo khí đốt phục vụ sinh hoạt bảo vệ môi trường nhằm thay đổi nhận thức cộng đồng để họ bắt đầu quan tâm đến hình Biogas Sự ại quan tâm vào quyền địa phương nhân tố tích cực góp phần thay Đ đổi nhận thức người dân g Ngồi hỗ trợ kỹ thuật cần có sách hỗ trợ tiền, hỗ trợ vay vốn lãi ườ n suất thấp để tạo điều kiện cho hộ chăn ni tham gia vào hình Biogas Chi phí xây dựng hình Biogas lớn so với thu nhập người dân tham gia hình Biogas Tr nhà nước nên hỗ trợ phần chi phí nhằm tạo điều kiện giảm nhẹ phần áp lực kinh tế cho người dân Ngồi cần có phối hợp liên ngành gồm quyền, đồn thể cấp, ban, ngành liên quan tổ chức tín dụng để phát huy nguồn lực nhằm giải vấn nạn ô nhiễm cách hiệu bền vững khu vực nông thôn Sự phối hợp liên ngành cần quản lý, điều phối ban đạo với chế quán hoạt động liên tục nhằm đem lại kết tích cực cho người chăn ni cho tồn hội SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 60 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 3.3 Giải pháp phát triển hình hầm khí sinh học Biogas Qua kết tính tốn phân tích trên, thấy hiệu hình Biogas mang lại cho hộ gia đình cộng đồng lớn Vì vậy, hình cần phải phát triển, mở rộng đến hộ nông dân miền đất nước 3.3.1 Giải pháp chung Công trình Biogas khơng đem lại lợi ích kinh tế cho người sử dụng uế mà đem lại lợi ích mặt mơi trường hội Nhằm nâng cao hiệu sử dụng H hình Biogas cần có quan tâm tồn thể cộng đồng; cần có quan tâm, tế đạo sát quyền địa phương, tổ chức, quan cấp Biogas Người dân cần tranh thủ giúp đỡ hỗ trợ tổ chức quốc tế đồng in h thời tranh thủ hỗ trợ ngân hàng nhà nước cho chương trình phát triển Biogas cK Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới hộ dân tác dụng, lợi ích xây hầm Biogas đặc biệt giúp đỡ tinh thần, vốn kỹ thuật cho người nông dân họ 3.3.2 Giải pháp cụ thể ại 3.3.2.1 Giải pháp hỗ trợ tài Đ Phần lớn dân số phường Hương Chữ sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi trồng trọt Người dân phường quen với phương pháp sản xuất trồng trọt chăn ườ n g nuôi kiểu truyền thống thủ công kinh tế nhiều hạn chế, chi phí để xây dựng hầm Biogas phục vụ chăn ni điều khó khăn Vì giải pháp hỗ trợ tài Tr biện pháp tốt lúc Chính sách hỗ trợ là: hỗ trợ kinh phí cho hộ chăn nuôi để hộ xây dựng hầm Biogas, cung cấp kiến thức chia sẻ hiểu biết công nghệ Biogas cho hộ nông dân, cung cấp thông tin lợi ích hầm Biogas đời sống hộ nơng dân, khuyến khích hộ đầu tư phát triển kinh tế trang trại kết hợp với xây dựng hầm Biogas để vừa mang lại hiệu kinh tế vừa giảm ô nhiễm môi trường SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 61 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 3.3.2.2 Giải pháp kinh tế Đầu tư kinh tế để xây dựng, phát triển hình chăn nuôi tập trung xa khu dân cư kết hợp với hệ thống hầm Biogas để nâng cao chất lượng, đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường, giảm nhiễm, suy thối mơi trường chất thải chăn ni gây Những hộ gia đình đủ điều kiện làm cơng trình Biogas liên hệ làm đơn nộp cho quyền nơi cư trú để xin hỗ trợ Chính quyền địa phương có nhiệm vụ điều uế tra, đánh giá hộ nộp đơn để tiến hành hỗ trợ cho gia đình Những hộ gia đình H đảm bảo điều kiện chăn ni, có khơng gian đủ để xây dựng hầm Biogas, thực theo đủ hướng dẫn kỹ thuật viên hỗ trợ để xây dựng, tế tránh gây lãng phí nguồn ngân sách h Bên cạnh hỗ trợ vốn trực tiếp cho hộ xây hầm Biogas, nhà nước in xem xét hỗ trợ khác cho hộ dân vay vốn với lãi suất thấp thời hạn kéo dài, cK đưa chương trình ưu đãi cho hộ nơng dân sử dụng Biogas tốt khen thưởng, đưa hộ vào đội ngũ xây dựng hướng dẫn cho hộ gia đình họ khác Như khuyến khích hộ gia đình xung quanh tiến hành xây dựng ại hình Biogas Đ Q trình thực xây dựng hầm Biogas cần có theo dõi, giám sát hợp lý; cần có ưu đãi cho tổ chức doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực sản xuất ườ n g thiết bị hỗ trợ cho xây dựng, sử dụng, hoạt động Biogas Trong cấp quyền cần có quan tâm, thúc đẩy có chế khen thưởng hợp để khuyến khích doanh nghiệp tự khám phá thị trường, tự người dân ý thức Tr vai trò họ Như vậy, việc thực hình Biogas bền vững 3.3.2.3 Giải pháp kỹ thuật Cán kỹ thuật cần phải phổ biến, hướng dẫn cho người dân kỹ thuật cách sử dụng thiết bị Hướng dẫn cách nạp nguyên liệu vào hầm, cách bảo dưỡng hầm Biogas, bếp, đèn sử dụng khí sinh học Đội ngũ thợ xây cần phải đào tạo chun nghiệp; xây dựng cơng trình Biogas phức tạp nên đòi hỏi độ xác cao, thợ xây dựng cơng trình phải có tay nghề cao cẩn thận xây dựng Các kỹ SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 62 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên thuật viên phải thường xun giám sát cơng trình suốt q trình xây dựng để phát giải cố gặp phải Cán kỹ thuật cần kiểm tra lựa chọn kiểu, cỡ cơng trình, bố trí mặt bằng, đọc vẽ tư vấn kỹ thuật cho hộ gia đình Việc nghiệm thu cơng trình phải kỹ càng, kỹ thuật viên phải thử độ kín nước, kín khí, lắp đặt đường ống, bếp, nắp bể phân giải Tránh rủi ro xảy trình hoạt động cơng trình uế Trong thời gian cơng trình hoạt động, kỹ thuật viên phải kiểm tra tình H hình sử dụng cơng trình hộ gia đình; khắc phục cố mà hộ gia đình gặp phải trình sử dụng Ngồi ra, hầm Biogas nên có chế độ bảo hành tế phù hợp để khuyến khích người dân xây dựng cơng trình in h Cần thành lập đội ngũ chuyên xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con; sửa cK chữa, giải vấn đề liên quan đến Biogas làng, phường để tiện theo dõi việc sử dụng Biogas bà nhanh chóng khắc phục cố mà bà họ gặp phải qua trình sử dụng Cần mở lớp tập huấn kỹ thuật định kỳ cho kỹ thuật viên, thợ xây Đưa ại hạn chế gặp phải q trình thi cơng sử dụng, từ có cách Đ khắc phục để giúp cho cơng trình xây dựng sau hồn thiện g Nhà nước cần tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu thiết kế ứng dụng hình ườ n Biogas để tìm loại hầm Biogas thích hợp có hiệu hơn, hình nhỏ gọn hiệu suất sinh khí cao hơn, giảm bớt chi phí xây dựng Các thiết bị Tr sử dụng Biogas bếp, đèn…được thiết kế cho người dân dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng, hạn chế tắt nghẽn gas 3.3.2.4 Các giải pháp khác Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho người dân công trình Biogas Giải thích lợi ích mà đem lại cho người dân hội Có nhiều hình thức tuyên truyền như: tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền địa phương thông qua việc phát tài liệu, đưa tin phương tiện thông tin đại chúng địa phương SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 63 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên Thông tin dễ dàng đến với người dân qua truyền số tin tức giới thiệu chương trình thời ngày, phim tài liệu hay thơng tin chương trình khuyến nơng… Chính thống hơn, kênh thơng tin từ Ủy ban phường xuống xóm làng thơng qua thôn trưởng Ở vùng quê Việt Nam phổ biến sử dụng đài phát để tuyên truyền Từ đó, nhà nắm chủ trương sách Quốc gia, đồng thời thấy rõ lợi ích chuyển đổi hình thức sử dụng lượng Những kiến thức hầm Biogas muốn vào lòng dân cách uế lâu dài cần qua đường học tập đào tạo H Các tổ chức, quan địa phương hội nông dân, trạm khuyến nơng, phòng tế Kế hoạch tài chính, phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn…cần có phối hợp h chặt chẽ để tạo điều kiện thúc đẩy phong trào phát triển Biogas việc mở lớp tập in huấn, đưa lãnh đạo địa phương số nơng dân điển hình tham quan nơi có cK phong trào Biogas phát triển Qua đó, vận động nông dân tự nguyện xây dựng hầm Biogas để làm điều đồng chí cán phường, thơn, xóm phải họ người gương mẫu đầu việc ứng dụng hình Biogas; đó, bà nơng dân tận mắt trơng thấy lợi ích Biogas tin tưởng làm theo ại Phát triển ngành nghề liên quan đến khí sinh học chăn ni, trồng Đ trọt, chế biến nơng sản…Vì đầu vào Biogas chất thải ngành chăn nuôi, g đầu vào ngành chăn nuôi sản phẩm ngành trồng trọt, đầu vào ngành ườ n chế biến nông sản sản phẩm ngành trồng trọt chăn nuôi, đầu Biogas đầu vào ngành trồng trọt Như vậy, muốn phát triển Biogas trước hết cần Tr phải chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi; đưa trồng, vật ni có giá trị kinh tế vào sản xuất Như vậy, vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa đem lại lợi ích cho họ môi trường Riêng lĩnh vực công nghệ lượng tái tạo, Việt Nam cần phải học hỏi nhiều từ nước bạn Các hầm Biogas thực trước nhận giúp đỡ nhiều nước Hà Lan, Đức, Pháp,… hỗ trợ cơng nghệ tài Do vậy, quan hệ đơi bên hợp tác có lợi cần thiết nước ta SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 64 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên Như vậy, có nhiều giải pháp áp dụng để nhân rộng hình Biogas hộ gia đình Trong giải pháp quan trọng tuyên truyền rộng rãi đến người dân lợi ích, hiệu hình đem lại Đồng thời, hỗ trợ vốn xây dựng cho người dân, chi phí ban đầu tương đối lớn so với thu nhập hộ dân nơng thơn nên cần có giúp đỡ nhà nước, dự án nước để người dân dễ dàng Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế tiếp cận với hình SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 65 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đề tài “Hiệu áp dụng hình hầm khí sinh học Biogas xử chất thải chăn nuôi địa bàn phường Hương Chữ, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” thực với mục đích tìm hiểu chi phí mà hộ uế gia đình phải bỏ để thực hình hiệu hình mang H lại cho họ tế Trong năm gần đây, nhờ thành tựu khoa học công nghệ, phương tiện thông tin đại chúng, sách nhà nước nên hình hầm khí sinh học Biogas in h thực phát triển địa bàn phường mang lại hiệu kinh tế, môi trường cK hội rõ rệt Qua kết phân tích nghiên cứu cho thấy, năm hộ tiết kiệm 2.421.600 đồng từ việc sử dụng nhiên liệu để phục vụ cho đun nấu hàng ngày, họ tiết kiệm 221.300 đồng từ việc mua thuốc diệt trùng diệt ruồi muỗi Đối với hình vòm cầu giá trị ròng mà hộ đạt 11.744.241 đồng (r = ại 9%), hình Composite giá trị ròng mà hộ đạt Đ 8.636.490 đồng (r = 9%), kết số BCR hai hình vòm cầu g Composite đạt 2,229 1,682; kết số IRR hai hình ườ n 19% 11%; mơi trường nước, khơng khí, đất cảnh quan xung quanh ngày cải thiện hơn, có 24 hộ chiếm 48% tổng số 100% hộ cho cảnh quan Tr tăng lên nhiều, có 26 hộ (chiếm 52%) tăng lên nhiều; người dân khơng e ngại việc xử chất thải từ chăn nuôi, tiết kiệm thời gian đun nấu, cải thiện đời sống sức khỏe người dân Để thúc đẩy mạnh mẽ tham gia hộ nông dân vào ứng dụng công nghệ hầm khí Biogas điều kiện thiết phải nêu hiệu thiết thực hầm Biogas Tuy nhiên, số ý kiến người dân cho muốn xây dựng hầm điều kiện kinh phí hạn hẹp nên u cầu có hỗ trợ kinh phí từ phía nhà nước cấp SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 66 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên Kiến nghị Xuất phát từ kết nghiên cứu đề tài, số kiến nghị đề xuất nhằm mở rộng quy áp dụng hình Biogas nông hộ sau: * Kiến nghị Nhà nước cấp quản lý: hình Biogas đem lại hiệu lớn mặt kinh tế, hội mơi trường Đặc biệt tình hình nay, giá nhiên liệu bất ổn, sử dụng khí sinh học để thay uế cho gas công nghiệp, than, củi… tiết kiệm khoản chi phí lớn cho H hộ chăn ni Vì vậy, cần có quan tâm nhà nước hỗ trợ vốn cho người dân tế Tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát xây dựng quy trình kỹ thuật, tổ h chức nghiệm thu cơng trình tập huấn kịp thời cho nông dân Thường xuyên kiểm in tra, giám sát cơng trình xây dựng cơng trình vào hoạt động cK Cần có phối hợp chặt chẽ dự án nhà nước, số vốn đầu tư dự án, nhà nước cần hỗ trợ thêm phần kinh phí cho hộ dân để giảm bớt họ gánh nặng chi phí xây dựng cho nơng dân Như vậy, số tiền hỗ trợ cho hộ dân ại tăng lên, có nhiều hộ dân tích cực xây dựng cơng trình Biogas Đ * Kiến nghị người dân: g Mức sống người dân ngày cải thiện nhận thức họ ườ n phải nâng cao Mỗi người dân phải tự nhận thấy môi trường ngày dần bị suy thoái, họ cần phải thay đổi hành vi mình, góp phần bảo vệ mơi trường, Tr cách họ bảo vệ sức khỏe họ cộng đồng Việc xây dựng cơng trình Biogas khơng đem lại lợi ích cho người nơng dân mà hội, mơi trường sống xung quanh Chính việc sử dụng chất đốt củi, than, gas công nghiệp,… góp phần gây nhiễm suy thối mơi trường, tài nguyên thiên nhiên Sử dụng khí sinh học vừa tiết kiệm chi phí cho người dân, cải thiện đời sống, vừa làm cho môi trường Qua lợi ích mà hình Biogas đem lại, hộ gia đình có chăn ni cần phải tự nguyện xây dựng cơng trình SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 67 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Mỹ Xuân, Chăn nuôi không ô nhiễm – Hướng ngành công nghiệp bền vững (2017) [2] Luận văn, Tìm hiểu Biogas (…)http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-timnhieu-ve-biogas-53297 uế [3] Bách khoa toàn thư Wikipedia, Biogas H [4] Trung tâm ứng dụng tiến khoa học công nghệ, Công nghệ Biogas [5] Luận văn, Tìm hiểu Biogas (…)http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-tim- tế nhieu-ve-biogas-53297 in h [6] Bách khoa toàn thư Wikipedia, Biogas cK [7] Trần Thị Diễm Phúc, Luận văn – Đánh giá tổng quan tình hình sử dụng hầm Biogas quy họ gia đình, Đại học kinh tế Quốc dân họ [8] Dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam ại http://www.biogas.org.vn/vietnam/ Đ [9] Dự án khí sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế 10 Trần Thị Yến Chi - khóa luận tốt nghiệp năm 2016 Đề tài “ Hiệu thực ườ n g hình hầm khí Biogas chăn nuôi Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Hà, tỉnh Hà Tĩnh” Tr 11 Nguyễn Thị Xuân - khóa luận tốt nghiệp năm 2014 Đề tài “Hiệu thực hình hầm khí sinh học (Biogas) xử chất thải chăn nuôi huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An” 12 Văn Đức Thanh Thanh - khóa luận tốt nghiệp năm 2016 Đề tài “ Phân tích lợi ích - chi phí hình Biogas nơng hộ thuộc huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế” 13 Dương Văn Hồ - khóa luận tốt nghiệp năm 2014 Đề tài “ Phân tích lợi ích- chi phí hình Biogas hộ gia đình Hương Toàn - Thị Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế” SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 68 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên PHỤ LỤC PHỤ LỤC Mã số hộ:………… PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HÌNH HẦM KHÍ SINH HỌC BIOGAS TRONG XỬ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ uế HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chào quý bà con! H Tôi Phan Thị Ngọc Thanh, sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển- Đại học Kinh tế tế Huế Hiện nay, thực đề tài thực tập tốt nghiệp nghiên cứu “Hiệu áp dụng hình hầm khí sinh học Biogas địa bàn phường Hương Chữ, thị in h Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” Tơi có phiếu điều tra sau, mong quý ông (bà) bỏ cK chút thời gian quý báu để cung cấp số thơng tin giúp tơi hồn thành đề tài Sự ủng hộ đóng góp ý kiến q ơng (bà) vào bảng hỏi đóng góp hết họ sức giá trị cho công tác nghiên cứu Tôi xin cam kết thông tin bảng phiếu điều tra phục vụ cho mục đích nghiên cứu ại Tôi xin chân thành cám ơn! Đ (Ông/ bà trả lời câu hỏi cách điền vào chỗ trống khoanh tròn đáp án phù g hợp nhất) ườ n I Thông tin chung 1.Họ tên chủ hộ: ……………………………………………………………… Tr 2.Tuổi: A Dưới 30 tuổi C Từ 40- 50 tuổi B Từ 30- 40 tuổi D Trên 50 tuổi 3.Địa chỉ:………………………………………………………………………… 4.Số thành viên gia đình:…………………………………………………… 5.Số lao động gia đình:…………………………………… II Thơng tin nghiên cứu Số lượng đàn gia súc mà ông (bà) nuôi bao nhiêu? A Dưới 10 B Từ 10- 20 SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh C Trên 20 69 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên Ông (bà) biết đến Biogas từ kênh thơng tin nào? A Báo chí, truyền hình C Những người sử dụng Biogas B Cán khuyến nơng D Khác………………… Gia đình ơng (bà) sử dụng loại hầm Biogas nào? A Hầm Biogas Composite C Túi ủ B Hầm Biogas vòm cầu D Hầm VACVINA cải tiến hình Biogas gia đình ơng (bà) xây dựng vào năm nào? uế 10 Kích cỡ hình hầm Biogas gia đình ơng (bà) bao nhiêu? H 11 Chi phí lắp đặt Biogas gia đình ơng (bà) bao nhiêu? Chi phí bão dưỡng Tổng chi phí h Chi phí ban đầu tế Đơn vị tính : đồng cK in Thành tiền 12 Nguồn kinh phí để xây dựng hầm Biogas ông (bà) lấy chủ yếu từ đâu? họ A Nguồn thu nhập từ gia đình B Hỗ trợ từ dự án C Hỗ trợ từ quyền D Khác……………………………… ại 13 Ơng (bà) có hỗ trợ kinh phí để xây dựng hầm Biogas khơng? B Khơng Đ A Có g 14 Ơng (bà) sử dụng khí Biogas với mục đích gì? ườ n A Nấu ăn B Thắp sáng C Nấu cám lợn D Khác…………………………… Tr 15 Trước sử dụng hầm Biogas, ơng (bà) sử dụng nhiên liệu để phục vụ cho sinh hoạt ngày? A Củi C Gas công nghiệp B Than D Rơm rạ SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 70 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 16 Trước áp dụng hình Biogas, ơng (bà) phải bỏ chi phí chất đốt? ĐVT: Đồng/ năm Nhiên liệu Chi phí nhiên liệu năm Củi Than uế Gas cơng nghiệp H Rơm rạ tế 17 Trước khí áp dụng hình Biogas, chi phí mà ơng (bà) bỏ để mua thuốc diệt trùng, diệt ruồi muỗi bao nhiêu? in h 18 Trước áp dụng hình Biogas ơng (bà) xửchất thải cách nào? C Thải vườn cK A Thải cống, rãnh B Bón cho trồng D Khác……………………………… họ 19 Từ sử dụng hầm Biogas, ơng (bà) có sử dụng phụ phẩm khí sinh học Biogas khơng ( bã thải, nước thải lỏng)? B Khơng ại A Có A Bón ruộng Đ Nếu có sử dụng để làm gì? ườ n g B Tưới cây, hoa màu C Làm thức ăn cho cá D Khác……… 20 Từ áp dụng hình Biogas, ơng (bà) thấy bệnh tiêu hóa thay đổi nào? C Khơng giảm B Giảm nhiều D Giảm Tr A Giảm nhiều E Giảm 21 Từ áp dụng hình Biogas, ơng (bà) thấy bệnh da thay đổi nào? A Giảm nhiều C Không giảm B Giảm nhiều D Giảm E Giảm SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 71 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 22 Từ áp dụng hình Biogas, ơng (bà) thấy bệnh mắt thay đổi nào? A Giảm nhiều C Không giảm B Giảm nhiều D Giảm E Giảm 23 Từ áp dụng hình Biogas, ơng (bà) thấy bệnh khác thay đổi C Không giảm B Giảm nhiều D Giảm tế E Giảm H A Giảm nhiều uế nào? 24 Từ áp dụng hình Biogas, ông (bà) thấy mức độ ô nhiễm môi trường in h khơng khí thay đổi nào? A Giảm nhiều C Không giảm D Giảm cK B Giảm nhiều E Giảm ại nước thay đổi nào? họ 25 Từ áp dụng hình Biogas, ơng (bà) nhận thấy mức độ ô nhiễm nguồn Đ A Giảm nhiều B Giảm nhiều C Không giảm D Giảm ườ n g E Giảm 26 Từ áp dụng hình Biogas, ơng (bà) nhận thấy mức độ ô nhiễm đất thay đổi nào? C Không giảm B Giảm nhiều D Giảm Tr A Giảm nhiều E Giảm 27 Từ áp dụng hình Biogas, ơng (bà) nhận thấy cảnh quan xung quanh thay đổi nào? A Tăng nhiều B Tăng nhiều C Khơng tăng D Tăng E Tăng SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 72 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 28 Trong tương lai, ơng (bà) có muốn tiếp tục sử dụng hầm Biogas khơng? A Có B Khơng Nếu có, sao? Nếu khơng, sao? 29 Ơng (bà) có khó khăn lắp đặt sử dụng hình biogas? uế H 30 Những kiến nghị ông (bà) nhằm góp phần nâng cao tính hiệu sử tế dụng hình khí sinh học Biogas, cụ thể: in h cK Tr ườ n g Đ ại họ Cám ơn ông (bà) giúp đỡ trình điều tra! SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 73 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên PHỤ LỤC Tr ườ n g Đ ại họ Hình ảnh hầm Biogas Composite cK in h tế H uế Hình ảnh hầm Biogas vòm cầu SVTH: Phan Thị Ngọc Thanh 74 ... lại chăn nuôi phường Hương Chữ, tiến hành nghiên cứu đề tài: Hiệu áp dụng mơ hình hầm khí sinh học Biogas xử lý chất thải chăn nuôi địa bàn phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”... HIỆU QUẢ ÁP DỤNG MƠ HÌNH HẦM KHÍ H SINH HỌC BIOGAS TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA tế THIÊN HUẾ 25 h 2.1 Tổng quan địa bàn nghiên... từ tình hình thực tế, định lựa chọn nghiên cứu đề tài: Hiệu áp dụng mơ hình hầm khí sinh học Biogas xử lý chất thải chăn nuôi họ địa bàn phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả áp dụng mô hình hầm khí sinh học biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn phường hương chữ, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế , Hiệu quả áp dụng mô hình hầm khí sinh học biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn phường hương chữ, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay