Giải pháp hoàn thiện hoạt độngcontent marketing trên facebook tại hệ thống anh ngữ quốc tế AMES chi nhánh huế

120 1 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:21

Đại học Kinh tế Huế Mục Lục Phần ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đ Phần ại CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Cơ sở lý luận hoạt động Social Media Marketing Content ho 1.1 Marketing .5 ̣c k 1.1.1 Cơ sở lý luận Social Media Marketing in Khái niệm Social Media Marketing 1.1.1.2 Các loại hình Social Media Marketing thường gặp tê 1.1.2 h 1.1.1.1 Cơ sở lý luận Content Marketing ́H Khái niệm Content Marketing 1.1.2.2 Phân loại Content Marketing ́ uê 1.1.2.1 1.1.3 Khái niệm Lợi sản phẩm độc đáo (USP) .11 1.1.4 Khái niệm Khác biệt hóa 12 1.1.5 Cơ sở lí luận Hành vi khách hàng .13 1.1.5.1 Khái niệm khách hàng .13 1.1.5.2 Khái niệm hành vi khách hàng 13 i Đại học Kinh tế Huế 1.1.6 Một số công cụ đánh giá fanpage Facebook 14 1.1.6.1 Fanpage Karma – so sánh trực quan 14 1.1.6.2 LikeAnalyzer – đánh giá mức độ thành công Fanpage 15 1.1.7 Mơ hình nghiên cứu hành vi khách hàng mạng xã hội 16 1.1.7.1 Lựa chọn đề xuất mơ hình nghiên cứu 16 1.1.7.2 Quy trình mơ hình AISAS 18 1.1.8 Đ 1.2 Những cách thức đăng hiệu Facebook .21 Cơ sở thực tiễn 24 ại Vai trò hoạt động marketing mạng xã hội Facebook .24 1.2.2 Vai trò content marketing thực tế 30 1.2.3 Hành vi người tiêu dùng theo nhân học 32 1.2.4 Hành vi khách hàng trực tuyến Việt Nam .35 1.2.5 Thực trạng content marketing 39 1.2.6 Một số nghiên cứu liên quan 41 h in ̣c k ho 1.2.1 ́H tê CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG FANPAGE CỦA HỆ THỐNG ́ uê ANH NGỮ QUỐC TẾ AMES – CHI NHÁNH HUẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CONTENT MARKETING GIAI ĐOẠN 2017 – 2018 .43 2.1 Giới thiệu tổng quan Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES – chi nhánh Huế… 43 2.1.1 Giới thiệu Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES 44 2.1.1.1 Lịch sử hình thành .44 2.1.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh 45 ii Đại học Kinh tế Huế 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 46 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ 47 2.1.4 Mục tiêu hoạt động truyền thông trực tuyến .47 2.2 Khách hàng trực tuyến HTANQT AMES – CN Huế mạng xã hội Facebook .49 2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh HTANQT AMES – CN Huế giai đoạn từ 01/2017 đến 12/2017 54 Doanh thu Lợi nhuận 54 2.3.2 Chi phí Marketing 56 Đánh giá hoạt động content marketing fanpage Anh ngữ AMES ho 2.4 ại Đ 2.3.1 ̣c k (Huế)…… 58 Thực trạng của fanpage Anh ngữ AMES (Huế) 58 2.4.2 So sánh fanpage Anh ngữ AMES (Huế) với fanpage đối thủ h in 2.4.1 cạnh tranh năm 2017 .63 tê 2.4.3 Thực trạng nội dung fanpage Anh ngữ AMES (Huế) năm 2017 66 ́H Nội dung đăng .66 2.4.3.2 Video 71 2.4.3.3 Sự kiện 72 2.5 ́ uê 2.4.3.1 Hiệu hoạt động Content Marketing thực fanpage Anh ngữ AMES (Huế) giai đoạn từ 15/01 đến 31/03/2018 73 2.5.1 Những hoạt động Content Marketing thực giai đoạn từ tháng 15/01 đến 31/03/2018 .73 iii Đại học Kinh tế Huế 2.5.1.1 Chiến dịch Hội Xuân AMES 2018 Vòng chung kết Rung Chuông Vàng………… 73 2.5.1.2 Chiến dịch Thi thử TOEIC theo định dạng đề thi AMES Huế………… 77 2.5.1.3 2.5.2 2.6 Chiến dịch Học thử tiếng Anh giao tiếp Miễn phí 79 Đánh giá hiệu hoạt động Content Marketing thực 84 Kết luận 90 Đ CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CONTENT ại MARKETING TRÊN FACEBOOK TẠI HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ AMES - CHI NHÁNH HUẾ 92 ho 3.1 Phân tích ma trận SWOT cho hoạt động marketing Trung tâm AMES ̣c k Huế…… .92 Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động content marketing Facebook in 3.2 h HTANQT AMES – CN Huế 94 Chiến lược Khác biệt hóa Lợi sản phẩm độc đáo USP 94 3.2.2 Đề xuất giải pháp content marketing 97 ́ uê ́H tê 3.2.1 3.2.2.1 Về Nội dung 97 3.2.2.2 Về Hình thức .98 3.2.2.3 Về Thời gian đăng .101 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 102 Kết luận .102 Kiến nghị .103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 iv Đại học Kinh tế H́ DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 So sánh Fanpage với Fanpage nhiều đối thủ 15 Hình 1.2 Fanpage Mediaz LikeAnalyzer đánh giá mức 86 điểm 16 Hình 1.3 Mơ hình AISAS Dentsu 17 Hình 1.4 Mơ hình AISAS: Attention, Interest, Search, Action, Share .19 Đ Hình 2.1 Logo Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES 43 ại Hình 2.2 Nhân học người thích trang Anh ngữ AMES (Huế) 50 ho Hình 2.3 Nhân học người tiếp cận với nội dung fanpage ̣c k Anh ngữ AMES (Huế) 51 in Hình 2.4 Nhân học người tương tác với fanpage Anh ngữ h AMES 52 tê Hình 2.5 Thời gian hoạt động trực tuyến Facebook người thích ́H trang Anh ngữ AMES (Huế) .53 ́ uê Hình 2.6 Đánh giá tổng quan fanpage Anh ngữ AMES (Huế) qua LikeAlyzer 62 Hình 2.7 Một số đánh giá khách hàng trực tuyến fanpage 62 Hình 2.8 So sánh tổng quan chi số thống kê fanpage Trung tâm Anh ngữ hàng đầu TP Huế (giai đoạn 01/01/2017 – 31/12/2017) 63 Hình 2.9 Những đăng thu hút nhiều lượt thể biểu tượng cảm xúc năm 2017 67 Hình 2.10 Nội dung hiệu trang Anh ngữ AMES (Huế) .67 v Đại học Kinh tế Huế Hình 2.11 Cảm xúc đăng “Ưu đãi mừng khai trương sở mới” 68 Hình 2.12 Nội dung đăng Thử thách Halloween nhóm học viên AMES.68 Hình 2.13 Nội dung đăng Thử thách Halloween nhóm học viên AMES.69 Hình 2.14 Độ dài viết độ tương tác với nội dung fanpage Anh ngữ AMES (Huế) .70 Hình 2.15 Biểu đồ biểu diễn số liệu thống kê Facebook video fanpage Anh ngữ AMES (Huế) giai đoạn 01/06/2017 – 31/12/2017 .71 ại Đ Hình 2.16 Video có lượt xem nhiều tháng cuối năm 2017 72 Hình 2.17 Các kiện trực tuyến Anh ngữ AMES (Huế) tổ chức năm ho 2017 73 ̣c k Hình 2.18 Nội dung đăng Hội Xuân AMES 2018 74 Hình 2.19 Vòng chung kết thi Rung chng vàng AMES Huế tổ chức 75 in Hình 2.20 Vòng chung kết thi Rung chng vàng nhí 76 h tê Hình 2.21 Nội dung đăng Thi thử TOEIC theo định dạng đề thi AMES Huế 77 ́H Hình 2.22 Video kêu gọi Đăng ký Học thử tiếng Anh giao tiếp miễn phí 79 ́ uê Hình 2.23 Những kiện bật Anh ngữ AMES (Huế) tổ chức giai đoạn tháng đầu năm 2018 .83 Hình 2.24 Tổng quan số quản lý fanpage Anh ngữ AMES (Huế) giai đoạn 21/02 – 20/03/2018 84 Hình 2.25 Biểu đồ biểu diễn Lượng tương tác đăng qua ngày giai đoạn 01/02 – 31/03/2018 85 Hình 2.26 Biến động số lượt thích trang giai đoạn 01/02 – 31/03/2018 85 vi Đại học Kinh tế Huế Hình 2.27 Những nội dung hiệu tháng đầu năm 2018 86 Hình 2.28 Những video hiệu giai đoạn 01/02 - 31/03/2018 87 Hình 2.29 Lượt xem, cảm xúc, bình luận lượt chia sẻ video “Học thử tiếng Anh giao tiếp” 88 Hình 2.30 Infographics thể hiệu chiến dịch Thi thử TOEIC .89 Hình 2.31 Infographics thể hiệu chuỗi kiện Hội Xuân AMES 2018 Vòng chung kết thi Rung Chng Vàng AMES Huế 90 ại Đ Hình 3.1 Các nhân vật hoạt hình ứng dụng học trực tuyến AMES .96 ho DANH MỤC SƠ ĐỒ ̣c k Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức HTANQT AMES - CN Huế .46 h in DANH MỤC BẢNG tê ́H Bảng 1.1 Kết nghiên cứu TNS 26 ́ uê Bảng 2.1 Khách hàng Trung tâm Anh ngữ AMES Huế 49 Bảng 2.2.Doanh thu, Chi phí Lợi nhuận Trung tâm AMES Huế giai đoạn 2016 - 2017 .54 Bảng 2.3 Chi phí Marketing Trung tâm AMES Huế giai đoạn 2016 - 2017 56 vii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Những hoạt động digital marketing sử dụng nhiều 2016 32 Biểu đồ 1.2 Người dùng Việt Nam sở hữu nhiều di động máy tính 35 Biểu đồ 1.3 Biểu đồ hoạt động người dùng điện thoại Việt Nam 36 Biểu đồ 1.4 Tần suất xem video trực tuyến người Việt Nam 37 Đ Biểu đồ 2.1 Số người thích trang fanpage đào tạo tiếng Anh hàng đầu ại TP Huế 64 Biểu đồ 2.2 So sánh Tỉ lệ tương tác trang Anh ngữ AMES (Huế) với fanpage ho đối thủ 65 ̣c k Biểu đồ 2.3 Phản ứng trung bình đăng trang Anh ngữ Ames (Huế) h in với fanpage đối thủ 66 ́ uê ́H tê viii Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU AISAS – Attention, Interest, Search, Action, Share: Chú ý, Quan tâm, Tìm kiếm, Hành động, Chia sẻ; AIDMA – Attention, Interest, Desire, Memory, Action: Chú ý, Quan tâm, Mong muốn, Ghi nhớ, Hành động; CEO – Chief Executive Officer: Tổng giám đốc điều hành; CN: Chi nhánh; Đ DAU – Daily Active Users: Người dùng hoạt động hàng ngày; ại HTANQT: Hệ thống Anh ngữ Quốc tế; ho IT – Information Technology: Công nghệ thông tin; ̣c k MAU – Monthly Active Users: Người dùng hoạt động hàng tháng; in PR – Public Relation: Quan hệ công chúng; h SEO – Search Engine Optimization: Hệ thống tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm; ́ TP: Thành phố; ́H hội, thách thức; tê SWOT - Strengths, Weakness, Opportunities, Threats: Điểm mạnh, điểm yếu, USP - Unique Selling Point/Proposition: Đặc điểm bán hàng độc nhất, Đặc trưng riêng khác biệt, Lợi sản phẩm độc đáo; ix Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH Ads (Advertisements/Advertising): Quảng cáo; Apps (Applications): Các ứng dụng/phần mềm; Content Marketing: Tiếp thị nội dung; Customer Insight: Tâm lý khách hàng; Digital Director: Giám đốc kĩ thuật số; Digital Marketing: Tiếp thị kĩ thuật số; Đ ại Fanpage: Trang theo dõi; Infographic (Information Graphic): Hình ảnh trực quan truyền tải thơng tin; ho Internet: Mạng tồn cầu; ̣c k Like: Thích; Comment: Bình luận;Share: Chia sẻ; in Marketer: Nhà tiếp thị/người làm tiếp thị; h Media Agency: Công ty quảng cáo – tiếp thị truyền thông; ́H tê Online: Trực tuyến;Offline: Ngoại tuyến; Social Media Marketing: Phương tiện truyền thông tiếp thị xã hội/Tiếp thị ́ uê mạng xã hội; Social Networks: Mạng xã hội; Visual marketing: Tiếp thị trực quan; Viral Marketing: Tiếp thị hiệu ứng lan tỏa; x Đại học Kinh tế Huế hình ảnh, video chiến dịch marketing khóa học dành cho trẻ em.Đồng thời kết hợp với việc sử dụng hình nộm nhân vật kiện, hoạt động ngoại khóa Trung tâm Khóa tiếng Anh hè bán trú.Bằng cách nhân cách hóa hình tượng nhân vật này, AMES tiếp cận gần gũi với trẻ em, thu hút em thiếu nhi hơn, từ gia tăng mức độ tương tác online lẫn offline hình ảnh thương hiệu với trẻ em phụ huynh học viên nhí Từ đó, giúp gia tăng mức độ nhận biết thương hiệu ại Đ ̣c k ho Hình 3.4 Các nhân vật hoạt hình ứng dụng học trực tuyến AMES in h  Tái định vị: (Nguồn: Caramel Tree) tê ́H AMES Huế tái định vị sản phẩm, dịch vụ hay khóa học có Trung tâm tái định vị khóa học tiếng Anh giao tiếp khóa học dành cho ́ uê người lãnh đạo thành cơng cơng việc giao tiếp xã hội;khóa học IELTS, TOEIC vé bay đến tương lai sáng ngời; khóa tiếng Anh doanh nghiệp vũ khí để doanh nghiệp cạnh tranh thị trường quốc tế bối cảnh kinh tế mở cửa hội nhập;… Bên cạnh đó, AMES tái định vị hình ảnh thương hiệu tâm trí khách hàng Thay hình ảnh trung tâm giáo dục ngoại ngữ hay nơi để học tập nhàm chán, không gọi AMES “Nhà hát giấc mơ” hay “Nơi chắp cánh cho tài năng”? 96 Đại học Kinh tế Huế 3.2.2 Đề xuất giải pháp content marketing 3.2.2.1 Về Nội dung THÔNG ĐIỆP:“Luôn Nỗ Lực Để Trở Thành Trung Tâm Anh Ngữ Hàng Đầu” Theo quy luật Thành thật “22 quy luật bất biến Marketing”: Khi bạn thừa nhận nhược điểm, khách hàng tiềm cho bạn ưu điểm Khi AMES Huế thừa nhận vị trí thị trường thơng điệp này, khách hàng nhìn nhận nỗ lực vươn lên vị trí số Trung tâm Sự thừa nhận cách để chuyển nhược điểm thành điểm mạnh vượt trội: Đó cố gắng khơng ngừng để Đ nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển AMES trở thành Trung tâm Anh ngữ tốt ại Khi đó, phận khách hàng tiềm lựa chọn AMES nỗ lực ho Tạo nội dung hữu ích: ̣c k Tạo nội dung hữu ích, có ý nghĩa nhóm đối tượng khách hàngđể khiến khách hàng xem fanpage kênh thơng tin hữu ích, quan trọng Thu in hút khách hàng nội dung có ích, hướng dẫn kĩ năng, cách thức học tập h hiệu quả;story-telling chia sẻ kinh nghiệm, mẹo vặt;chia sẻ video truyền cảm hứng; tê thông tin thú vị (fact) liên quan đến tiếng Anh;… tạo nội dung thú vị, mang ́H tính giải trí cao phiên dịch (vietsub) chương trình hay nước ngoài, vietsub ́ uê video hài hước;… Từ việc thường xuyên làm cho khách hàng hứng thú với chia sẻ này, AMES Huế tạo thói quen theo dõi cho họ Từ đó, khách hàng xem fanpage Anh ngữ AMES (Huế) kênh thơng tin quan trọng dùng Facebook Ngồi ra, tạo nội dung có tính tương tác cao giúp nội dung có tính lan tỏa Đó video live stream giải đáp thắc mắc, có chứa câu hỏi tương tác, câu hỏi gợi mở,… hay nội dung có chứa lời kêu gọi hành động “Hãy nhấn Like, Comment, Share !” 97 Đại học Kinh tế Huế Bên cạnh đó, tạo thi hưởng ứng phong trào, bình chọn thi có giải thưởng giúp tạo hiệu ứng lan tỏa cộng đồng cách tự nhiên Kết hợp với từ khóa hashtag để tối ưu SEO kết tìm kiếm: Sử dụng hashtag thương hiệu #AMESHuế #AnhngữAMES #EnglishCenter #TrungtâmAnhngữtạiHuế #18LêLợi hay hashtag khóa học #tiếngAnhgiaotiếp #luyệnthiIELTS #luyệnthiTOEIC #tiếngAnhchotrẻem… giúp đăng tối ưu hóa nội dung cơng cụ tìm kiếm (tối ưu SEO) Đ 3.2.2.2 Về Hình thức ại Mọi người có nhiều khả tạm dừng, tương tác phản hồi tích cực viết ho có nội dung thu hút ý họ Mỗi viết bạn nên bao gồm số loại nội dung, hình ảnh, ảnh GIF video ̣c k Ngồi ra, ln sử dụngcác nội dung đăng tải dạng hình ảnh video phải có h in chất lượng cao: Về chất lượng, kích thước hình ảnh: Size ảnh điện thoại: 828×315 px ́ uê ́H Size ảnh máy tính: 851×315 px tê Kích thước cover Faceboook: Kích thước avatar Facebook: Với avatar Facebook, nhiều bạn thấy cấu trúc hình vng nên việc chọn ảnh vuông để đăng tải Điều nhiên để hiển thị ảnh sắc nét, chất lượng hơn, bạn nên thiết kế ảnh avatar Facebook LỚN HƠN với kích thước quy định Facebook để ảnh hiển thị sắc nét không bị vỡ Size ảnh avatar Facebook tiêu chuẩn: 180×180 px 98 Đại học Kinh tế Huế Size ảnh avatar máy tính: 160×160 pixels Size ảnh avatar điện thoại: 128×128 pixels Size ảnh avatar bạn thiết kế sử dụng: 2048×2048 px, 300×300 px (miễn size hình vng lớn size tiêu chuẩn) Các kích thước đăng ảnh tương tác: Ảnh vng: 900×900 pixels Ảnh chữ nhật nằm: 1200×900 pixels Đ Ảnh chữ nhật đứng: 900×1200 pixels ại Hình lưu dạng PNG đẹp hình JPG Lý do: Hình PNG chuẩn khơng ho nén (hoặc nén ít), hình JPG nén Nếu đăng hình PNG lên Facebook ̣c k ảnh bị nén lần, đăng hình JPG nén, Facebook nén thêm lần làm cho ảnh bị nén lần, tương đương với việc lần chất lượng in Có nhiều trang web, diễn đàn internet hướng dẫn chi tiết kích thước tối h ưu cho hình ảnh đăng lên Facebook Người đăng tham khảo kĩ theo tê trường hợp cụ thể trang web đăng hình ảnh (thơng qua cơng cụ tìm kiếm ́H Google) ́ uê Về chất lượng video:Đảm bảo video có chất lượng tốt, có độ phân giải HD (720p) Full HD (1080p).Trong trường hợp phải sử dụng video có chất lượng khơng cao, nên sử dụng video có độ phân giải khơng 480p  Tỉ lệ khung hình cho di động: Thiết kế ưu tiên di động Video dạng dọc (định dạng 4:5, 2:3 9:16) hấp dẫn hầu hết người cầm điện thoại thẳng đứng  Thời lượng: Theo quy tắc chung, video ngắn (từ 15 giây trở xuống) truyền tải đầy đủ thông điệp thiết bị di động Bảng tin hiệu 99 Đại học Kinh tế Huế  Âm thanh: Thiết kế cho tắt âm thú vị bật âm Hãy đảm bảo người hiểu thơng điệp video mà không cần âm (bằng cách bật phụ đề) thêm âm vào video để làm phong phú trải nghiệm cho người bật âm Để tìm hiểu thêm chi tiết chất lượng video tỉ lệ khung hình phù hợp cho trường hợp, mục đích hay kiểu loại video khác nhau, tham khảo trang hướng dẫn Facebook (www.facebook.com/business/help) Tránh sử dụng hình ảnh, video bị lỗi, bị mờ, chứa nhiều văn nội dung Đ khơng phản ánh xác thương hiệu thông điệp ại Sáng tạo nội dung: Tạo video ngắn (từ giây đến 30 giây) ho Video đã, dạng nội dung ưu tiên phát triển marketing ̣c k Video truyền tải đầy đủ dễ dàng thông điệp thương hiệu dạng nội dung khác Tuy nhiên, giới bận rộn có q nhiều thơng tin, in người dễ bỏ qua nội dung không thú vị hoặckhơng có giá trị cho họ chưa h xem hết video – video quảng cáo dài dòng Người xem ngày tê chán ghét quảng cáo đơn điệu Do vậy, nội dung video Facebook có ́ uê lướt qua khỏi nội dung ́H vài giây ngắn ngủi để thu hút người xem “ngay từ nhìn đầu tiên” trước họ Để thế, AMES Huế phải sáng tạo video có nội dung thu hút từ giây có thời lượng ngắn – video theo kiểu giây, 10 giây 15 giây Những kiểu video đơn giản, dễ hiểu, truyền tải đầy đủ thông điệp doanh nghiệp thời gian ngắn Khi xem video này, khách hàng xem hết video “chưa kịp lướt đi” Khi đó, kết hợp với nội dung ấn tượng, khách hàng xem với độ tập trung tối đa, tối ưu hóa hiệu truyền tải 100 Đại học Kinh tế Huế 3.2.2.3 Về Thời gian đăng Theo cách hoạt động người dùng Facebook, đăng cần đăng trước thời điểm tập trung lưu lượng người dùng online Facebook cao, từ lúc số lượng khách hàng trực tuyến bắt đầu tăng cao Điều tạo lượng tiếp cận hay gọi lượng chim mồi Từ đó, nội dung đánh giá cao Thời gian khách hàng online nhiều ngày từ 10 đến 12 từ 18 đến 22 Vì vậy, thời điểm đăng tốt vào 10 sáng 18 tối Hạn chế đăng khung hoạt động người – 23 Đ (tức trước sáng sau 23 tối) ại Ngoài ra, vào số dịp đặc biệt ngày lễ hội, ngày kỉ niệm Trung tâm AMES Huế nên tạo số kiện, hoạt động thú vị, bổ ích cho ho học viên Trung tâm hay đối tượng khách hàng tiềm h in ̣c k ́ uê ́H tê 101 Đại học Kinh tế Huế PHầN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đi kèm với phát triển mạnh mẽ mạng xã hội Facebook Việt Nam, hình thức tiếp thị nội dung ngày phát triển với chiến dịch truyền thông trực tuyến thú vị dành nhiều quan tâm cơng chúng Chính chiến dịch đưa lại thành công không nhỏ cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung HTANQTAMES– CN Huế nói riêng Ngồi chiến dịch tiếp thị trực tuyến có lợi Đ không nhỏ với chiến dịch tiếp thị truyền thống nhờ vào việc dễ dàng theo dõi ại đánh giá hiệu Tuy nhiên, với nhiều công cụ, người làm truyền thông trực tuyến đòi hỏi phải tìm hiểu kĩ nhu cầu, thị hiếu kết hợp nội dung phù hợp ho với đối tượng mục tiêu chiến dịch đạt hiệu cao ̣c k Để đạt mục tiêu trở thành Trung tâm tiếng Anh hàng đầu thị trường Huế, in AMES Huế xác định từ đầu digital marketing, social media marketing content marketing đóng vai trò quan trọng với marketing truyền thống để thu hút h học viên khẳng định thương hiệu người dân nơi Tuy nhiên, tê chiến dịch tiếp thị Facebookvẫn có hạn chế định chưa trì ́H nhiều nội dung giá trị để trở thành kênh thông tin thiết yếu với người dùng, sựkết ́ uê nốivới người dùnglớn tuổi chưa cao Đề tài đưa số giải pháp nhằm phát triển hoạt động content marketing Trung tâm Tuy nhiên, đề tài số hạn chế dođịnh hướng nghiên cứu phụ thuộc vào quan điểm marketing thân tác giả,các số liệu Facebook cung cấp chưa hoàn toàn chi tiết xác tuyệt đối mà có độ sai số định,dữ liệu nghiên cứu chưa toàn diệndẫn đếnchưa phản ánh đầy đủ mối quan hệ chất lượng nội dung với hiệu củacác chiến dịch tiếp thị Mong đội ngũ marketing tiếp tục nghiên cứu để đưa biện pháp tối ưu nhằm thu hút nhiều 102 Đại học Kinh tế Huế học viên nâng cao nhận thức thương hiệu AMES tâm trí khách hàng mục tiêu Kiến nghị Đối với Tổng công ty chủ quản – Tập đoàn Softech Ban lãnh đạo HTANQT AMES: Là tập đồn cơng nghệ, Softech cần nhìn nhận rõ tầm quan trọng công Đ nghệ thông tin, mạng internet mạng xã hội để có định đắn, tạo ại điều kiện hỗ trợ cho hoạt động truyền thông HTANQT AMES – CN Huế.Đó hỗ trợ tài chính, đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đại ho để HTANQT AMES – CN Huế không ngừng nâng cao hiệu hoạt động ̣c k marketing chất lượng hoạt động dạy học tiếng Anh Trung tâm Tạo hệ sinh thái, môi trường cho phận marketing HTANQT AMES – in CN Huếrèn luyện, phát triển làm việc hiệu để đóng góp, cống hiến cho h công ty Đồng thời, tạo liên kết chặt chẽ thống chương trình truyền tê thông hay chiến dịch tiếp thị Trung tâm AMES Huếvới Trung tâm khác Đối với Ban quản trị Trung tâm AMES Huế: ́ uê ́H toàn quốc Tạo điều kiện để nhân viên phát huytối đa lực, tài năng, phẩm chất đạo đức tính sáng tạo để việc thực hoạt động marketing ngày hiệu quả, từ thu lại lợi nhuận cho Trung tâm Tổng cơng ty Duy trì nguồn kinh phí dự kiến cho hoạt động thường niên sách liên quan đến dịch vụ đào tạo, chương trình truyền thơng,tiếp thị,… Nhà quản lý nên định khen thưởng, đánh giá lực hay phúc lợi hợp lý cho nhân viên để tạo động lực làm việc;chỉ đạo hỗ trợ nguồn lực cho phận 103 Đại học Kinh tế Huế marketing thực nhiệm vụ cụ thểnhư: Tìm hiểu chiến lược marketing đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng sử dụng internet khách hàng tiềm năng,… Đối với cấp quản lý địa bàn thành phố Huế: Các cấp quản lý cần tạo điều kiện để HTANQT AMES – CN Huế phát huy vai trò dẫn dắt trung tâm giáo dục - đào tạo tiếng Anh, đơn vị tiên phong địa bàn thành phố Huế lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ Đánh giá vai trò Trung tâm Anh ngữ AMES Huế tạo thuận lợi để Trung tâm góp Đ phần phát triển giáo dục, nâng cao trình độ tiếng Anh người Việt Nam, ại hệ trẻ, góp phần đưa đất nước hội nhập quốc tế h in ̣c k ho ́ uê ́H tê 104 Đại học Kinh tế Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước: Giáo trình “Quản trị Marketing”(2014) – Lê Quang Trực Slide giảng “Hành vi khách hàng” (2016) –Tống Bảo Hoàng Tài liệu nước ngoài: “22 Immutable Laws in Marketing” (1993) – Al Ries, Jack Trout Đ “Content Marketing: Think Like a Publisher - How to Use Content to Market ại Online and in Social Media” (2011) – Rebecca Lieb “Differentiate or Die” (2008) –Jack Trout, Steve Rivkin ho “Elements of Strategic Social Media Marketing: A Holistic Framework" - Chris Hinsch in ̣c k Journal of Business Research”(2016) – Reto Felix, Philipp A Rauschnabel, “Marketing Warfare” (1985) – Al Ries, Jack Trout h “Positioning: The Battle for Your Mind” (1980) – Jack Trout,Al Ries tê “The Power Of Simplicity: A Management Guide to Cutting Through the ́H Nonsense and Doing Things” (1999) – Jack Trout ́ uê “Thinking about management” (1991) – Theodore Levitt Nguồn tham khảo trực tuyến: Bài viết website Dentsu Vietnam:http://digital.dentsu.com.vn/usingaisas-to-create-conversational-ability-_15 Báo cáo website Zephoria: http://www.nielsen.com/vn/vi/insights/2015/generational-lifestyles-2015.html 105 Đại học Kinh tế Huế ContentMarketingInstitute: http://contentmarketinginstitute.com/what-iscontent-marketing/ Fanpage “Anh ngữ AMES (Huế)”: https://www.facebook.com/AnhNguAMESHue/ Long Hồ, báo “Doanh nhân Sài Gòn” (2018):https://doanhnhansaigon.vn/marketing-quang-cao/6-yeu-to-can-nho-chomarketing-nam-2018-1083323.html Ngo Duy Khanh (2014): https://kenhtuyensinh.vn/social-media-marketing/ Đ Nguyễn Trọng Thơ (2014): http://inet.edu.vn/tin-tuc/3483/mo-hinh-aisas-lagi.html ại Trang web AMES: https://ames.edu.vn/ ho Trang web hỗ trợ doanh nghiệp Facebook: ̣c k https://www.facebook.com/business/help 10 Vincent Do (2017): https://gtvseo.com/content-marketing-la-gi/ in 11 Website Bách khoa toàn thư Wikipedia Anh:https://en.wikipedia.org/ h 12 Website Brands Vietnam:http://www.brandsvietnam.com/ tê 13 Website Cafebiz: http://cafebiz.vn/ ́H 14 Website Fanpage Karma:http://www.fanpagekarma.com/ 15 Website LikeAlyzer:https://likealyzer.com/ ́ uê 16 Website tạp chí Forbes:https://www.forbes.com/ 17 Website We Are Social Singapore:https://wearesocial.com/sg/ 18 Website Zephoria Digital Marketing:https://zephoria.com/top-15-valuablefacebook-statistics/ 19 http://gbgroup.vn/blog-gb/facebook-marketing-la-gi-mot-so-hoat-dong-cuaquang-cao-facebook.html 106 Đại học Kinh tế Huế 20 https://bigweb.com.vn/digital-marketing.html 21 https://bit.ly/2ISmDkW 22 https://kyna.vn/ 23 https://www.dammio.com/2017/07/17/cac-so-lieu-thong-ke-ve-internet-o-vietnam-nam-2017 24 https://www.webico.vn/social-media-marketing-la-gi-tong-quan-ve-socialmedia-marketing/ ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê 107 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC Kết nghiên cứu TNS: ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê 108 Đại học Kinh tế Huế Đánh giá fanpage LikeAlyzer: ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê 109 Đại học Kinh tế Huế ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê 110 ... Huế Đ Tuy nhiên ,Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES - CN Huế phải đối đầu với ại cạnh tranh phức tạp từ hệ thốngAnh ngữ khác địa bàn Điều thúc HTANQT AMES - CN Huế cần phải có chi n lược content marketing. .. ho Facebook hoàn thiện, đắn để đạt hiệu cao việc thu hút học viên theo ̣c k học Đó lý tơi thực đề tài: Giải pháp hồn thiện hoạt độngContent Marketing Facebook Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES - chi. .. QUẢ HOẠT ĐỘNG CONTENT MARKETING GIAI ĐOẠN 2017 – 2018 .43 2.1 Giới thiệu tổng quan Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES – chi nhánh Huế 43 2.1.1 Giới thiệu Hệ thống Anh ngữ Quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt độngcontent marketing trên facebook tại hệ thống anh ngữ quốc tế AMES chi nhánh huế , Giải pháp hoàn thiện hoạt độngcontent marketing trên facebook tại hệ thống anh ngữ quốc tế AMES chi nhánh huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay