Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần may xuất khẩu ngọc châu

119 1 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:21

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ho ̣c k GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNMAY in XUẤT KHẨU NGỌC CHÂU h ́H tê ́ uê Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Lê Văn Nam Th.S Võ Phan Nhật Phương Lớp: K48 QTKD Niên khóa: 2014 – 2018 Huế, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CÁM ƠN! ại Đ Sau q trình thực tập Cơng ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu với sựtích lũy kiến thức suốt thời gian học tập trường Đại Học Kinh tế Huế, tơi đãhồn thành khóa luận tốt nghiệp Để hồn thành khóa luận này, ngồi nổ lực thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ quý thầy cô anh chị công ty Nhân dịp nàytôi xin chân thành gửi lời cám ơn xâu sắc đến quý thầy cô trường Đại Học Kinh tế Huếđã tận tình giảng dạy tơi thời gian qua, trang bị cho kiến thức cầnthiết cho việc hồn thành khóa luận Đặc biệt xin gửi lời cám ơn sâu sắc đếncô giáo Thạc sỹ Võ Phan Nhật Phương, người trực tiếp tận tình hướng dẫn, chỉbảo, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Đồng thời,trong thời gian thực tập Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu, tơiđã anh chị phòng nhân bảo tận tình, tạo điều kiện thuậnlợi, truyền đạt kiến thức thực tế cung cấp thông tin cần thiết phục vụcho việc hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơnđến Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu, anh chị trongphòng Nhân sự, phòng Kế tốn số phòng ban khác giúp đỡ suốtthời gian thực tập vừa qua Cuối cùng, xin cảm ơn người thân gia đình bạn bè hếtlòng ủng hộ, giúp đỡ nhiều thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Song thời gian tìm hiểu thực tế có hạn, kiến thức thân nhiều hạn chếnên viết nhiều thiếu sót Kính mong q thầy ban lãnh đạo cơng tyđóng góp ý kiến để hóa luận hồn thiện Xin chân thành cảm ơn ! Huế,tháng năm 2018 Sinh Viên Lê Văn Nam h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ .vii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đ 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ại 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu ho 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .2 ̣c k 1.5 Phương pháp nghiên cứu in PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .4 h CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1 Cơ sở lí luận tê 1.1.1 Khái niệm, vai trò quản trị nhân .4 ́H 1.1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực ́ uê 1.1.1.2 Khái niệm quản trị nhân 1.1.1.3 Vai trò quản trị nhân .5 1.1.2 Một vài học thuyết quản trị nhân 1.1.3 Nội dung quản trị nhân 10 1.1.3.1 Phân tích cơng việc 10 1.1.3.2 Tuyển mộ 12 1.1.3.3 Tuyển chọn nhân lực 14 1.1.3.4 Đào tạo phát triển nhân lực 15 1.1.3.5 Đề bạt thăng tiến .16 1.1.3.6 Chính sách đãi ngộ nhân 16 ii Đại học Kinh tế Huế 1.1.4 Đánh giá kết thực công việc 17 1.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực 19 1.1.5.1 Nhân tố môi trường kinh doanh .19 1.1.5.2 Nhân tố người 20 1.1.5.3 Nhân tố nhà quản trị 21 1.1.6 Mơ hình nghiên cứu 22 1.2 Cơ sở thực tiễn 22 1.2.1 Một số đặc điểm nguồn nhân lực lĩnh vực sản xuất kinh doanh dệt may Việt Nam 23 1.2.2 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực số doanh nghiệp nước .24 Đ 1.2.3 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực số doanh nghiệp ngồi nước 25 ại CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ho CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU NGỌC CHÂU .27 ̣c k 2.1 Khái quát chung công ty 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc in Châu .27 h 2.1.1.1 Sơ lược công ty 27 tê 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty 28 ́H 2.1.2 Những đặc điểm ảnh hưởng đến quản trị nhân .31 2.1.2.1 Đặc điểm máy móc thiết bị 31 ́ 2.1.2.2 Quy trình cơng nghệ 32 2.2 Phân tích kết sản xuất kinh doanh Công Ty .33 2.2.1.Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty qua năm 2015-2017 33 2.2.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 35 2.3 Phân tích thực trạng quản lý sử dụng lao động công ty .38 2.3.1 Đánh giá chung 38 2.3.2 Thực trạng sử dụng lao động công ty 38 2.3.3 Công tác tuyển dụng 39 2.3.4 Công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty 41 2.3.4.1 Một số biện pháp quản lý nguồn nhân lực công ty 41 iii Đại học Kinh tế Huế 2.3.4.2 Các hình thức đào tạo công ty 42 2.3.5 Đãi ngộ người lao động 42 2.4 Đánh giá cán công nhân viên công tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu 46 2.4.1 Phân tích đặc trưng mẫu 46 2.4.2.Kiểm định độ tin cậy thang đo .50 2.4.3 Kiểm định yếu tố mơ hình 57 2.4.3.1 Kiểm định hệ số tương quan 58 2.4.3.2 Hồi quy tuyến tính 59 2.4.4 Kiểm định giá trị trung bình mức độ hài lòng nhân viên 62 Đ 2.4.5 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng người lao động ại nhân tố theo đặc điểm cá nhân 63 ho 2.5 Những thành công tồn công tác quản trị nhân công ty .66 ̣c k 2.5.1.Những điểm mạnh công tác quản trị nhân công ty 66 2.5.2 Một số điểm yếu tồn công tác quản trị nhân công ty 67 in CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ h TẠI CÔNG TY 69 tê 3.1 Phương hướng, mục tiêu hoạt động quản trị nhân công ty thời gian ́H tới 69 3.1.1 Phương hướng hoạt động công tác quản trị nhân 69 ́ uê 3.1.2 Mục tiêu công tác quản trị nhân lực 70 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực cơng ty 71 3.2.1.Về bố trí cơng việc .71 3.2.2 Về công tác đào tạo .71 3.2.3 Tăng cường công tác tuyển chọn nguồn nhân lực .72 3.2.4.Công tác tổ chức cán .73 3.2.5 Sản xuất kinh doanh 73 3.2.6 Chính sách đãi ngộ .73 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 iv Đại học Kinh tế Huế 3.1 Kết luận 75 3.2 Một số kiến nghị .75 3.2.1 Đối với nhà nước 75 3.2.2 Đối với ban ngành 76 3.2.3 Đối với doanh nghiệp 76 3.3 Hạn chế đề tài đề nghị nghiên cứu 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê v Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn qua năm 2015-2017 .34 Bảng 2.2 Kết sản xuất kinh doanh 2015-2017 .36 Bảng 2.3.TỔNG SỐ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 38 Bảng 2.4 CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 39 Bảng 2.5 Các phận làm việc công ty .46 Bảng 2.6 Cronbach's Alpha thang đo yếu tố “công việc” 50 Bảng 2.7 Cronbach's Alpha thang đo yếu tố “Lương thưởng ” .51 Bảng 2.8 Cronbach's Alpha thang đo yếu tố “Đào tạo” 52 Bảng.2.9 Cronbach's Alpha thang đo yếu tố “Thăng tiến” 52 Đ Bảng 2.10 Cronbach's Alpha thang đo yếu tố “Cấp trên” .53 ại Bảng 2.11 Kiểm định số lượng mẫu thích hợp 54 ho Bảng 2.12 Kết phân tích nhân tố khám phá Cơng ty Cổ Phần May Xuất Khẩu ̣c k Ngọc Châu .55 Bảng 2.13 Tên biến 57 in Bảng 2.14 Kết phân tích tương quan Pearson .58 h Bảng 2.15 Hồi quy đa biến với mức độ đồng ý chung .60 tê Bảng 2.16 Mô hình tóm tắt sử dụng phương pháp Stepwise .60 ́H Bảng 2.17 Anova 61 Bảng 2.18 Kết kiểm định One – Sample T-test .62 ́ uê Bảng 2.19 Kết kiểm định Independent Samples Test giới tính 63 Bảng 2.20 Kết phân tích Anova Tuổi 64 Bảng 2.21 Kết phân tích Anova Chức vụ 64 Bảng 2.22 Kết phân tích Anova Trình độ 65 Bảng 2.23 Kết phân tích Anova Thâm niên cơng tác 65 Bảng 2.24 Kết phân tích Anova Thu nhập 66 vi Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Mơ hình nghiên cứu .22 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty .29 DANH MỤC BIỂU ĐỒ ại Đ Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ nam, nữ điều tra 47 ho Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ độ tuổi mẫu 47 ̣c k Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ chức vụ mẫu 48 Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ trình đồ mẫu 48 in Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ thâm niên công tác mẫu 49 h Biểu đồ 2.6 Tỷ lệ thu nhập mẫu 49 ́H tê ́ uê vii Đại học Kinh tế Huế PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.Lý chọn đề tài Trong chế quản lý nay, điều có ý nghĩa định đến thành công hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải tự tìm cho phương thức quản lý vừa phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, vừa đem lại hiệu kinh tế cao Tăng cường công tác quản lý nguồn lực nhiệm vụ quan trọng hệ thống công tác quản lý Ngày kinh tế phát triển với xu quốc tế hóa, cạnh tranh doanh nghiệp khơng nằm phạm vi quốc gia mà mở rộng toàn cầu Cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp khơng ngừng đổi khai thác Đ cách có hiệu nguồn lực có sẵn Nguồn nhân lực ại nguồn lực quan trọng tổ chức Một cơng ty có nguồn tài dồi dào, có máy ho móc kỹ thuật đại đến đâu trở nên vô nghĩa quản trị nhân ̣c k Nhân vấn đề vơ quan trọng, xuất hầu hết lĩnh vực sống xã hội Một tổ chức, quan, tập thể lao động không quản trị nhân in tốt, không đem lại hiệu kinh tế Chính phương thức quản trị h định bầu khơng khí lao động tổ chức căng thẳng hay vui vẻ thoải mái Đồng thời tê thực tốt hiệu công tác góp phần to lớn vào việc nâng cao đời sống vật động hăng hái mặt trận sản xuất kinh doanh ́H chất tinh thần phúc lợi lao động, tạo động lực lôi động viên người lao ́ Chính vậy, quản trị nhân có ý nghĩa quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Con người nguồn lực đóng vai trò quan trọng nhất, nguồn tài nguyên yếu tố định đến thành công doanh nghiệp Tuy nhiên vấn đề phức tạp nên việc nghiên cứu vừa đòi hỏi tính cấp bách, lại vừa có ý nghĩa mang tính chiến lược lâu dài Xuất phát từ thực tiễn vậytôi chọn đề tài: ‘‘Giải Pháp hồn thiện cơng tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu’’ 1.2.Mục tiêu nghiên cứu Hiểu rõ lý luận công tác quản trị nhân doanh nghiệp Vận dụng lý thuyết nghiên cứu để đánh giá vấn đề thực trạng công Đại học Kinh tế Huế tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu Trên sở đưa giải pháp hồn thiện nâng cao công tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu 1.3.Câu hỏi nghiên cứu - Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân công ty? - Thực trạng nguồn nhân lực công tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu nào? - Những giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao cơng tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu gì? 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đ 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ại Các vấn đề liên quan đến công tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần May 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ̣c k ho Xuất Khẩu Ngọc Châu - Phạm vi không gian: Công tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần May Xuất in Khẩu Ngọc Châu h - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu số liệu sử dụng năm từ năm 2015 –  Phương Pháp thu thập thông tin: ́H 1.5.Phương pháp nghiên cứu tê 2017 ́ uê - Thông tin số liệu thứ cấp đề tài tổng hợp từ báo cáo, kết quảhoạt động kinh doanh cơng ty Trong báo cáo nhân lực cung cấp từ phòng hành tổ chức nhằm đánh giá tình hình nhân lực cơng ty qua năm báo cáo kết hoạt động kinh doanh cung cấp từ phòng kế tốn giúp phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty - Thông tin sơ cấp điều tra từ bảng hỏi vấn  Phương pháp thống kê SPSS Sử dụng kỹ thuật sử lý số liệu phần mềm SPSS 16.0 Nội dung xử lý số liệu gồm: - Kiểm định độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s alpha Đại học Kinh tế Huế 518 2.589 86.223 13 471 2.356 88.579 14 426 2.130 90.709 15 384 1.922 92.631 16 357 1.786 94.417 17 309 1.543 95.961 18 296 1.482 97.443 19 266 1.331 98.774 20 245 1.226 100.000 Method: Principal ại Extraction Đ 12 Component Analysis ̣c k ho Rotated Component Matrixa Component in 671 Chính sách đề bạt thăng tiến thực rõ ràng công 652 Lương thưởng anh chị tương xứng với kết công việc 643 Anh chị cảm thấy môi trường làm việc an toàn 638 h Anh chị biết điều kiện cần thiết để thăng tiến ́H tê Dễ dàng trao đổi giao tiếp với cấp Công ty cung cấp đầy đủ thông tin chương trình đào tạo trước anh chị tham gia 596 748 742 Anh chị nhận thấy hệ thống lương phân phối thu nhập công 671 Công việc bố trí phù hợp với chun mơn anh chị 607 Anh chị sống hồn tồn dựa vào thu nhập 546 Cơng việc đòi hỏi nhiều kỹ khác ́ uê Công việc phân công mô tả rõ ràng 813 Đại học Kinh tế Huế Anh chị cảm thấy không gian làm việc thống mát, an tồn 688 Anh chị quyền định cách thực thực công việc nhiệm vụ Anh chị trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết để tiến hành công việc 613 703 Cơng ty ln khuyến khích anh chị chủ động tham gia đào tạo 631 Anh chị trả lương hạn 605 Cấp đối xử công với anh chị 547 Anh chị nhận động viên, hổ trợ từ cấp 75 Đ ại Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo hiệu làm việc 69 ho 55 ̣c k Thành tích anh chị ghi nhận khuyến khích phát triển in Extraction Method: Principal Component Analysis h Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization ́H tê a Rotation converged in iterations ́ uê Đại học Kinh tế Huế B.4 Hồi quy tuyến tính B.4.1 Correlations Bảng 4.1 Correlations Correlations CV Pearson Correlation CV CT DT L TT HL 443** 377** 400** 224** 624** 000 000 000 006 000 Sig (2-tailed) CT 148 148 148 148 148 148 Pearson Correlation 443** 366** 446** 178* 542** 000 000 030 000 148 148 148 148 148 148 377** 366** 350** 292** 545** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 148 148 148 148 148 Pearson Correlation 400** 446** 350** 371** 597** Sig (2-tailed) 000 000 000 tê 000 000 N 148 148 148 148 148 Pearson Correlation 224** 178* 292** 371** Sig (2-tailed) 006 030 000 000 N 148 148 148 148 148 148 Pearson Correlation 624** 542** 545** 597** 440** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 148 148 148 148 148 Pearson Correlation 148 h ́H ** Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed) 148 ́ uê HL N in TT 000 ̣c k L Sig (2-tailed) ho DT ại Đ N 440** 000 148 Đại học Kinh tế Huế Correlations CV Pearson Correlation CV CT DT L TT HL 443** 377** 400** 224** 624** 000 000 000 006 000 Sig (2-tailed) CT 148 148 148 148 148 148 Pearson Correlation 443** 366** 446** 178* 542** Sig (2-tailed) 000 000 000 030 000 N 148 148 148 148 148 148 Pearson Correlation 377** 366** 350** 292** 545** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 ại Đ DT N 148 148 148 148 400** 446** 350** 371** 597** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 148 148 148 148 148 148 Pearson Correlation 224** 178* 292** 371** 440** Sig (2-tailed) 006 030 000 N 148 148 148 Pearson Correlation 624** 542** Sig (2-tailed) 000 N 148 Pearson Correlation h ́H tê 000 148 148 148 545** 597** 440** 000 000 000 000 148 148 148 148 * Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed) .000 ́ uê HL 148 in TT 148 ̣c k L ho N 000 148 Đại học Kinh tế Huế B.4.2 Model Summary Bảng 4.2 Model Summary Model Summaryb Mode Adjusted R Std Error of Durbin- l R R Square Square the Estimate Watson 802a 644 415 631 1.518 a Predictors: (Constant), TT, CT, DT, CV, L b Dependent Variable: HL Đ B.4.3 Coefficient ại Bảng 4.3 Coefficients Standar ̣c k ho Coefficientsa dized Statistics Beta (Constant) 1.051 330 Sig 3.188 002 t Tolerance VIF CV 326 059 325 5.498 000 717 ́ uê 1.395 CT 206 070 177 2.947 004 694 1.441 DT 261 068 220 3.827 000 761 1.314 L 272 068 244 3.994 000 672 1.488 TT 192 059 180 3.280 001 829 1.206 a Dependent Variable: HL Std Error ents ́H B Collinearity tê Model Coeffici h Coefficients in Unstandardized Đại học Kinh tế Huế Bảng 4.4 Anova ANOVAb Sum Model of Squares Mean df Square F Sig Regression 44.220 8.844 51.354 000a Residual 24.455 142 172 Total 68.675 147 a Predictors: (Constant), TT, CT, DT, Đ CV, L ại b Dependent Variable: HL B.5 One Sample T-Test ho Bảng 5.1 One Sample T-Test ̣c k One-Sample Statistics Std in N Mean Deviation Mean tê 4.01 881 3.99 884 Anh chị mong muốn 058 ́ uê 702 ́H 3.97 ty làm việc lâu dài 148 072 công ty Anh chị giới thiệu với người 148 nơi làm việc tốt Error h Anh chị thấy hài lòng làm việc cơng 148 Std .073 Đại học Kinh tế Huế One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval Sig t df (2- Mean tailed) of the Difference Difference Lower Upper Anh chị thấy hài lòng làm việc cơng 68.747 147 000 3.966 3.85 4.08 147 000 4.014 3.87 4.16 3.993 3.85 4.14 ty Đ Anh chị mong muốn ại làm việc lâu dài 55.452 Anh chị giới thiệu ̣c k ho công ty với người 54.926 147 000 in nơi làm việc tốt h tê B.6:Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng người lao động ́H nhân tố theo đặc điểm cá nhân ́ uê B.6.1 Theo giới tính Bảng 6.1 Theo giới tính Group Statistics Giới Std Std Mean Deviation Mean Nam 42 3.90 703 108 Nữ 4.02 676 066 tính HL N 106 Error Đại học Kinh tế Huế Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Sig (2- Mean Đ F 709 -.963 146 337 -.120 125 -.366 126 -.947 -.120 127 -.373 133 72.717 347 ́H tê assumed Difference Difference Lower Upper h not tailed) in variances df ̣c k Equal 140 ho assumed t Error Difference ại HL Equal variances Sig Std ́ uê Đại học Kinh tế Huế B.6.2 Theo tuổi Bảng.6.2 Theo tuổi Descriptives HL 95% Confidence Interval for Mean Std 24 24-32 Từ 32-45 tuổi 45 55 4.03 649 087 3.86 4.21 121 3.62 4.11 3.92 4.22 3.24 5.30 4.10 50 3.86 855 40 4.07 465 4.27 415 148 3.99 684 074 240 056 tê Total mum um h tuổi Bound in Trên Deviation Std Error Bound ho tuổi Mean ại Từ Mini Maxim N Đ tuổi Upper ̣c k Dưới Lower 3.88 ́H HL Levene Statistic df1 df2 Sig 1.820 144 146 ́ uê Test of Homogeneity of Variances Đại học Kinh tế Huế ANOVA HL Sum of Mean Squares df Square F Sig 1.384 461 988 401 Within Groups 67.290 144 467 Total 147 Between Groups 68.675 Đ ại B.6.3 Theo chức vụ Bảng.6.3 Theo chức vụ ho ̣c k Descriptives HL Confidence h in 95% Interval for Mean tê Std Lower Upper Mean Deviation Std Error Bound 93 3.94 797 083 3.78 ́ uê ́H N 4.11 33 4.05 498 087 3.88 4.23 cán quản lí 22 4.10 280 060 3.98 4.23 Total 148 3.99 684 056 3.88 4.10 công nhân nhân viên văn phòng Test of Homogeneity of Variances HL Bound Minimum Maximum Đại học Kinh tế Huế Levene Statistic df1 df2 Sig 2.410 145 093 ANOVA HL Sum of Squares 630 ại Groups Đ Between Within Groups 68.045 df Square F Sig 315 671 513 145 469 ho Total Mean 68.675 147 h in ̣c k ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế B.6.4 Theo trình độ Bảng.6.4 Theo trình độ Descriptives HL 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Lower Upper Minim Deviation Std Error Bound Bound um Maximum Đại học, cao Đ đẳng, trung 22 3.96 733 156 3.64 4.29 ại cấp 67 3.99 699 085 3.82 4.16 Cấp III 44 4.02 674 102 3.81 4.22 Nghề 15 3.95 630 163 3.60 4.30 Total 148 3.99 684 in 4.10 ̣c k ho Cấp II 056 3.88 h tê Test of Homogeneity of Variances ́H HL ́ uê Levene Statistic df1 df2 Sig .056 144 983 ANOVA HL Sum Squares Between 072 Groups Within Groups 68.603 of df Mean Square F Sig 024 985 144 476 051 Đại học Kinh tế Huế ANOVA HL Sum Squares of Between 072 Groups Within Groups 68.603 Total 68.675 df Mean Square F Sig 024 985 144 147 476 051 B.6.5 Theo thâm niên công tác Bảng.6.5 Theo thâm niên công tác ại HL Đ Descriptives 95% Confidence Interval ho for Mean N Mean ̣c k Lower Deviation Error Upper Bound um mum Dưới năm 24 3.87 794 in Bound 162 3.54 4.21 Từ 1-2 năm 37 4.04 711 117 3.80 Từ 2-3 năm 50 3.92 718 101 tê 4.28 3.72 4.13 Trên năm 37 4.11 516 085 3.93 4.28 Total 148 3.99 684 056 3.88 4.10 Std Std h Levene Statistic df1 df2 Sig .311 144 818 ́ uê HL ́H Test of Homogeneity of Variances Minim Maxi Đại học Kinh tế Huế ANOVA HL Sum of Mean Squares df Square F Sig 1.120 373 796 498 Within Groups 67.555 144 469 Total 147 Between Groups 68.675 Đ ại B.6.6.Theo thu nhập Bảng.6.6 Theo thu nhập ̣c k HL ho Descriptives 95% Confidence Interval Từ 4-5 triệu Trên triệu Total Minim Maxi Bound um mum N Mean Deviation Std Error Bound 59 4.01 700 091 3.82 ́ uê triệu Upper 4.19 74 4.00 640 074 3.85 4.15 15 3.87 850 219 3.40 4.34 148 3.99 684 056 3.88 4.10 ́H 3-4 Lower tê h in Std Từ for Mean Đại học Kinh tế Huế Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic df1 df2 Sig .226 145 798 ại HL Đ ANOVA ho Sum Between 254 df Square F Sig 127 270 764 Total 147 68.675 472 ́H tê 145 h Within Groups 68.420 in Groups Mean ̣c k Squares of ́ uê ... trạng công Đại học Kinh tế Huế tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu Trên sở đưa giải pháp hoàn thiện nâng cao công tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu. .. đến công tác quản trị nhân công ty? - Thực trạng nguồn nhân lực công tác quản trị nhân Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc Châu nào? - Những giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao công tác quản trị nhân. .. TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ho CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU NGỌC CHÂU .27 ̣c k 2.1 Khái quát chung công ty 27 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần may xuất khẩu ngọc châu , Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần may xuất khẩu ngọc châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay