Đo lường tài sản thương hiệu start up của công ty cổ phần nước khoáng bang trên địa bàn huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

118 4 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:21

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣c k ho Đề tài: ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU START UP CỦA in CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG BANG TRÊN ĐỊA h BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH ́H tê ́ uê Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Hoàng Thị Oanh Lớp: K48A-QTKD MSV:14K4021153 Huế, 05-2018 Đại học Kinh tế Huế Lời Cảm Ơn Qua thời gian ngắn thực tập Công ty Cổ phần Nước khống Bang, ngồi nỗ lực học hỏi từ phía thân, em nhận giúp đỡ nhiệt tình từ phía nhà trường, giảng viên hướng dẫn từ đơn vị thực tập Trước hết em xin chân thành cảm ơn phía nhà trường đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện để em thực tập kỳ học này, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô truyền đạt cho em nhiều kiến thức vô quý báu năm học vừa qua Chính giúp đỡ tạo hội giúp em vận dụng Đ kiến thức quý báu vào thực tiễn công việc, giúp em làm quen dần với ại môi trường làm việc doanh nghiệp, tìm kiếm học hỏi nhiều mới, nhiều kinh nghiệm mà thực tế làm doanh nghiệp khơng có ho sách vở,… Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Tài ̣c k Phúc tận tình hướng dẫn đóng góp ý kiến để em hồn thành tốt thực tập chuyên đề in Cuối em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo anh chị làm h việc Cơng ty Cổ phần Nước khống Bang, đặc biệt anh Lê Văn Thảo tận tê tình hướng dẫn tạo điều kiện tốt suốt q trình thực tập cơng ty ́H Trong thời gian thực tập, hạn chế mặt kiến thức thời gian nên nội dung đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong ́ uê nhận đánh giá góp ý từ phía giảng viên Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Hoàng Thị Oanh i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi MỤC LỤC .i PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đ 1.2.1.Mục tiêu chung .2 ại 1.2.2.Mục tiêu cụ thể .2 ho 1.3 Đối tượng nghiên cứu .2 1.3.1.Đối tượng nghiên cứu ̣c k 1.3.2.Đối tượng điều tra in 1.4 Phạm vi nghiên cứu h 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1.Quy trình nghiên cứu tê 1.5.2.Chọn thang đo .5 ́H 1.5.3.Thiết kế nghiên cứu ́ uê 1.5.4.Phương pháp thu thập số liệu 1.5.4.1.Thu thập liệu thứ cấp 1.5.4.2.Thu thập liệu sơ cấp .7 1.5.5.Phương pháp chọn mẫu 1.5.6.Phương pháp xử lý phân tích số liệu 1.5.6.1.Phương pháp xử lý số liệu thứ cấp 1.5.6.2.Phương pháp xử lý số liệu sơ cấp 1.5.7.Ý nghĩa thực tiễn 10 1.6 Kết cấu đề tài 10 SVTH: Hoàng Thị Oanh i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 11 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THƯƠNG HIỆU .11 VÀ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU 11 1.1 Lý luận chung tài sản thương hiệu .11 1.1.1.Thương hiệu 11 1.1.1.1.Khái niệm 11 1.1.1.2.Đặc điểm thương hiệu .12 1.1.1.3.Thành phần thương hiệu 12 1.1.1.4.Chức thương hiệu .13 1.1.1.5.Phân biệt thương hiệu với số khái niệm khác 14 Đ 1.1.2.Tài sản thương hiệu 15 ại 1.1.2.1.Khái niệm 15 ho 1.1.2.2.Mơ hình thành tố 16 1.2 Cơ sở thực tiễn tài sản thương hiệu 18 ̣c k 1.2.1.Các nghiên cứu nước 18 1.2.2.Các nghiên cứu nước 19 in 1.2.3.Cơ hội nghiên cứu đề tài từ phần tổng quan 21 h 1.2.3.1.Mơ hình nghiên cứu 21 tê 1.2.3.2.Phương pháp nghiên cứu tài sản thương hiệu 21 ́H 1.2.3.3.Đối tượng, nội dung nghiên cứu 21 ́ 1.2.3.4.Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG BANG 23 2.1 Khái qt cơng ty cổ phần nước khống Bang 23 2.1.1 Giới thiệu chung cơng ty cổ phần nước khống Bang 23 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 23 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 25 2.1.1.3 Quy trình cơng nghệ 26 2.1.2 Giới thiệu sản phẩm nước khống có gas Start Up 28 2.2 Thực trạng tài sản thương hiệu Start Up 30 2.2.1 Tài sản nguồn vốn 30 SVTH: Hồng Thị Oanh ii Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 2.2.2 Lao động 31 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh 33 2.3 Đánh giá đối tượng khảo sát tài sản thương hiệu Start Up 36 2.3.1 Thống kê đặc điểm mẫu khảo sát 36 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 37 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 40 2.3.4 Phân tích hồi quy 50 2.3.4.1 Mơ hình hồi quy .50 2.3.4.2 Phân tích tương quan hệ số Pearson .51 2.3.4.3 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 52 Đ 2.3.4.4 Kiểm định hệ số hồi quy mơ hình 53 ại 2.4 Đánh giá chung vấn đề nghiên cứu 55 ho CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU START UP 57 ̣c k 3.1 Quan điểm, định hướng, mục tiêu tài sản thương hiệu Start Up .57 3.1.1 Thuận lợi 57 in 3.1.2 Khó khăn 57 h 3.1.3 Định hướng phát triển đến năm 2020 57 tê 3.2 Đề xuất giải pháp 58 ́H 3.2.1 Giải pháp nâng cao nhận biết thương hiệu Start Up 58 ́ uê 3.2.2 Giải pháp nâng cao Chất lượng cảm nhận sản phẩm Start Up 59 3.2.3 Giải pháp nâng cao Sự liên tưởng thương hiệu Start Up 60 3.2.4 Giải pháp nâng cao Sự trung thành thương hiệu Start Up 60 3.2.5 Giải pháp khác .61 TÓM TẮT CHƯƠNG 62 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 63 Kết luận 63 Kiến nghị .64 2.1 Nhà nước ban ngành liên quan 64 2.2 Công ty 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 SVTH: Hoàng Thị Oanh iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Tên đầy đủ UBND Ủy Ban Nhân Dân QĐ – UB Quyết Định - Ủy Ban TCT-TCLĐ Tổng Công Ty – Tổng Cục Lao động QĐ – HĐQT Quyết Định –Hội Đồng Quản trị QĐ – BXD Quyết Định – Bộ Xây Dựng Analysis of Variance ho EFA ại ANOVA Đ Chữ viết tắt Explaratory Factor Analysis h in ̣c k ́H tê ́ uê SVTH: Hoàng Thị Oanh iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Phân biệt thương hiệu sản phẩm 14 Bảng 2: Phân biệt thương hiệu nhãn hiệu .14 Bảng 3: Tổng hợp nghiên cứu nước 20 Bảng 4: Tài sản – nguồn vốn công ty năm 2016 - 2017 30 Bảng 5: Tình hình lao động cơng ty giai đoạn 2015-2017 .31 Bảng 6: Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2015 - 2017 33 Bảng 7: Tình hình tiêu thụ sản phẩm Start Up giai đoạn 2015 – 2017 34 Đ Bảng 8: Tình hình tiêu thụ sản phẩm Start Up năm 2017 .35 ại Bảng 9: Đặc điểm mẫu khảo sát 36 ho Bảng 10: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho biến độc lập .38 Bảng 11 Kiểm định Cronbach’s Alpha cho biến phụ thuộc 40 ̣c k Bảng 12: Tóm tắt kết phân tích nhân tố lần .42 in Bảng 13: Ma trận xoay nhân tố lần 42 Bảng 14: Tóm tắt kết phân tích nhân tố lần .44 h Bảng 15: Ma trận xoay nhân tố lần 44 tê Bảng 16: Tổng hợp kết phân tích EFA 46 ́H Bảng 17: Phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc 47 ́ uê Bảng 18: Kiểm định Cronbach’s Alpha cho biến độc 49 lập sau phân tích EFA .49 Bảng 19: Ma trận tương quan biến 51 Bảng 20: Mơ hình hồi quy tóm tắt .52 Bảng 21: Kiểm định độ phù hợp mơ hình .53 Bảng 22: Kiểm định hệ số hồi quy mô hình 53 Bảng 23: Tầm quan trọng biến độc lập 55 Bảng 24: Giá trị trung bình thang đo “Nhận biết thương hiệu” 58 Bảng 25: Giá trị trung bình thang đo “Chất lượng cảm nhận” .59 SVTH: Hoàng Thị Oanh v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1: Quy trình nghiên cứu Hình 2: Tài sản thương hiệu theo khía cạnh khách hàng Aaker .16 Hình 3: Mơ hình tài sản thương hiệu Keller (nguồn Keller, 2013) 18 Hình 4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 Hình Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 48 Sơ đồ 1: Quy trình cơng nghệ sản xuất nước khoáng Bang 26 .26 ại Đ Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức công ty 27 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Hồng Thị Oanh vi Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Thương hiệu tài sản quý giá doanh nghiệp Các doanh nghiệp ngày nhận thức rõ vai trò giá trị thương hiệu tồn phát triển doanh nghiệp Trong bối cảnh nay, cạnh tranh điều tất yếu vấn đề đặt cho doanh nghiệp để củng cố phát triển cách bền vững Nhiều doanh nghiệp có chất lượng sản phẩm tốt không bán không thu hút khách hàng Nguyên nhân phần vấn đề thương hiệu, thị trường trăm người bán, vạn người mua người tiêu dùng thường có xu Đ hướng mua thương hiệu mà họ biết họ cảm thấy an tồn thoải mái ại Người ta nghĩ thương hiệu nhiều người biết đến đáng tin cậy chất lượng tốt ho Thị trường nước khoáng cạnh tranh gay gắt Để có chỗ đứng vững ̣c k chắc, doanh nghiệp cần đầu tư xây dựng thương hiệu cho Biết vậy, nhiên, công ty chưa trọng việc hoạch định chiến lược phù hợp để in xây dựng phát triển thương hiệu Do cơng việc đòi hỏi thời gian, công sức h tiền bạc lớn từ phía cơng ty, họ thực theo cảm tính học hỏi từ đối tê thủ khác, nên công tác đạt kết không cao, khơng thực tế khơng giúp ích ́H cho công ty vạch chiến lược kinh doanh tương lai Từ để thấy tầm quan trọng việc xây dựng thương hiệu thông qua việc đánh giá, đo lường tài ́ uê sản thương hiệu Cơng ty cổ phần nước khống Bang cơng ty chuyên sản xuất kinh doanh loại nước khống: nước khống tinh khiết, nước có gas… Được thành lập 10 năm, công ty gây dựng thương hiệu huyện, tỉnh nước, có mặt tỉnh trải dài từ Hà Nội vào Đà Nẵng Tuy nhiên, thời gian gần đây, vụ hai vật thể lạ chai nước có gas Start Up ảnh hưởng nhiều đến thương hiệu uy tín cơng ty Với cố cơng ty có giữ vững hình ảnh thương hiệu tâm trí khách hàng hay khơng khách hàng có lòng tin tiếp tục sử dụng sản phẩm hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, chọn đề tài “Đo lường tài sản thương hiệu Start Up công ty cổ phần nước SVTH: Hoàng Thị Oanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc khoáng Bang địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” nhằm biết ý kiến khách hàng sản phẩm Start Up công ty, từ đưa giải pháp nhằm giúp công ty phát triển thương hiệu phù hợp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung luận văn nhằm đo lường tài sản thương hiệu nước khống có gas Start Up cơng ty cổ phần nước khoáng Bang địa bàn huyện Lệ Thủy nhằm giúp doanh nghiệp biết ý kiến khách hàng sản phẩm công ty, đề từ có chiến lược phát triển thương hiệu phù hợp thời gian tới Đ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ại - Hệ thống hóa lý luận tài sản thương hiệu mơ hình áp dụng liên quan ho nhằm tạo tảng lý thuyết phục vụ cho việc đo lường tài sản thương hiệu Start Up ̣c k - Phân tích, đánh giá tài sản thương hiệu Start Up qua yếu tố cấu thành nên tài sản thương hiệu xác định mức độ tác động nhóm nhân tố đến tài in sản thương hiệu Start Up h - Đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu phù hợp với nhu cầu khách hàng 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ́H 1.3 Đối tượng nghiên cứu tê địa bàn huyện Lệ Thủy ́ uê Đối tượng nghiên cứu luận văn thành phần cấu thành nên tài sản thương hiệu Start Up công ty cổ phần nước khoáng Bang địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 1.3.2 Đối tượng điều tra Đề tài điều tra khách hàng sử dụng sản phẩm nước có gas Start Up địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình SVTH: Hồng Thị Oanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 11 492 2.588 88.021 12 467 2.456 90.477 13 425 2.238 92.715 14 387 2.039 94.754 15 346 1.820 96.574 16 309 1.625 98.200 17 278 1.461 99.661 18 064 339 100.000 2.315 1.219E- 19 100.000 Đ E-016 015 ại Extraction Method: Principal Component Analysis ̣c k ho Component Matrixa Component in CL2 San pham khong gay hai cho suc khoe LT2 Chai thuy tinh san pham duoc thiet ke dep mat CL6 Chat luong san pham dung nhu nhung gi quang cao CL5 San pham co huong dan ro rang, cu the LT3 San pham gan lien voi phong cach tre CL4 San pham dam bao hop ve sinh SVTH: Hoàng Thị Oanh 719 -.538 701 673 654 401 -.423 633 630 616 597 -.529 ́ uê TT1 Toi thuong xuyen mua san pham trung, nang dong 735 ́H LT4 San pham co gia ban hop ly tê binh dan h LT1 San pham phu hop voi nhung khach hang -.445 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc CL3 San pham rat tien loi su dung 597 CL1 San pham cung cap nang luong nhanh -.521 503 chong NB5 Khi nhac den nuoc co gas Start Up, toi co 771 the de dang hinh dung duoc NB4 Toi de dang phan biet nuoc khoang co gas 742 Start Up voi cac loai nuoc co gas khac NB1 Toi biet duoc nuoc khoang co gas Start 741 Up Đ NB3 Toi co the de dang nhan biet duoc nuoc 695 ại co gas Start Up voi cac loai nuoc co gas khac NB2 Toi biet ro thong tin ve thuong hieu Strat 689 ho Up voi toi ̣c k NB6 Start Up la thuong hieu quen thuoc doi 577 in TT4 Toi thuong gioi thieu san pham cho ban h be, nguoi than 627 SVTH: Hoàng Thị Oanh ́ uê Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .636 ́H toi 636 tê TT2 Toi se mua san pham nhung lan 627 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Rotated Component Matrixa Component CL3 San pham rat tien loi su dung 800 CL4 San pham dam bao hop ve sinh 779 LT2 Chai thuy tinh san pham duoc thiet ke dep mat CL2 San pham khong gay hai cho suc 765 748 Đ khoe nhanh chong ại CL1 San pham cung cap nang luong ho CL5 San pham co huong dan ro rang, cu ̣c k the CL6 Chat luong san pham dung nhu 632 536 in nhung gi quang cao 646 h LT3 San pham gan lien voi phong cach NB4 Toi de dang phan biet nuoc khoang co gas Start Up voi cac loai nuoc co gas 806 ́ uê toi co the de dang hinh dung duoc ́H NB5 Khi nhac den nuoc co gas Start Up, 472 tê tre trung, nang dong 758 khac NB1 Toi biet duoc nuoc khoang co gas Start Up 733 NB3 Toi co the de dang nhan biet duoc nuoc co gas Start Up voi cac loai nuoc co gas khac SVTH: Hoàng Thị Oanh 728 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc NB2 Toi biet ro thong tin ve thuong 725 hieu Strat Up NB6 Start Up la thuong hieu quen thuoc 574 doi voi toi TT2 Toi se mua san pham 938 nhung lan toi TT4 Toi thuong gioi thieu san pham cho 938 ban be, nguoi than TT1 Toi thuong xuyen mua san pham 753 Đ LT4 San pham co gia ban hop ly 839 ại LT1 San pham phu hop voi nhung 825 ho khach hang binh dan ̣c k Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization in a Rotation converged in iterations h ́H tê Component Transformation Matrix 738 -.079 547 387 203 963 -.170 049 -.627 240 691 267 145 091 441 -.881 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization SVTH: Hoàng Thị Oanh ́ uê Component Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc **Cronbach’s Alpha sau phân tích nhân tố EFA a) Nhận biết thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 815 Đ Item Statistics ại Mean ho ̣c k NB2 Toi biet ro thong tin ve thuong 3.82 774 170 3.72 816 170 h in hieu Strat Up N Deviation NB1 Toi biet duoc nuoc khoang co gas Start Up Std NB3 Toi co the de dang nhan biet duoc tê nuoc co gas Start Up voi cac loai nuoc 3.85 769 170 ́H co gas khac khoang co gas Start Up voi cac loai 3.92 ́ uê NB4 Toi de dang phan biet nuoc 777 170 840 170 877 170 nuoc co gas khac NB5 Khi nhac den nuoc co gas Start Up, toi co the de dang hinh dung 3.82 duoc NB6 Start Up la thuong hieu quen thuoc doi voi toi SVTH: Hoàng Thị Oanh 3.77 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Item-Total Statistics Scale if Mean Scale Corrected Item Variance Deleted if Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 8.923 597 783 8.821 578 786 9.075 565 789 638 774 NB1 Toi biet duoc nuoc khoang co gas 19.08 Start Up NB2 Toi biet ro thong tin ve thuong hieu Strat 19.18 Đ Up ại NB3 Toi co the de dang nhan biet duoc ho nuoc co gas Start Up 19.05 ̣c k voi cac loai nuoc co gas khac biet nuoc khoang co 18.97 8.751 tê gas Start Up voi cac h in NB4 Toi de dang phan ́H loai nuoc co gas khac 19.08 8.355 ́ uê NB5 Khi nhac den 663 767 thuong hieu quen thuoc 19.12 9.150 446 815 nuoc co gas Start Up, toi co the de dang hinh dung duoc NB6 Start Up la doi voi toi SVTH: Hoàng Thị Oanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Scale Statistics Mean Variance Std Deviation N of Items 22.89 12.285 3.505 b) Chất lượng cảm nhận Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 849 ại Đ ho Item Statistics Mean Std N ̣c k Deviation in CL1 San pham cung cap nang luong nhanh 3.80 170 CL2 San pham khong gay hai cho suc khoe 3.75 770 170 CL3 San pham rat tien loi su dung 3.95 865 170 3.86 776 170 786 170 3.86 729 170 3.82 831 170 3.77 877 170 h 833 chong ́H tê CL5 San pham co huong dan ro rang, cu the 3.79 CL6 Chat luong san pham dung nhu nhung gi quang cao LT2 Chai thuy tinh san pham duoc thiet ke dep mat LT3 San pham gan lien voi phong cach tre trung, nang dong SVTH: Hoàng Thị Oanh ́ uê CL4 San pham dam bao hop ve sinh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Item Deleted Corrected Variance if Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 16.228 519 839 26.86 15.542 704 817 26.66 15.279 647 823 15.802 648 824 557 834 506 840 CL1 San pham cung cap nang luong nhanh 26.81 chong CL2 San pham khong gay hai cho suc khoe loi su dung ại Đ CL3 San pham rat tien CL4 San pham dam San pham co ̣c k CL5 26.74 ho bao hop ve sinh huong dan ro rang, cu 26.82 16.256 CL6 Chat luong san tê pham dung nhu nhung 26.74 h in the 16.844 ́H gi quang cao pham duoc thiet ke dep 26.78 15.378 ́ uê LT2 Chai thuy tinh san 665 821 463 847 mat LT3 San pham gan lien voi phong cach tre 26.84 trung, nang dong SVTH: Hoàng Thị Oanh 16.351 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Scale Statistics Mean Variance Std Deviation N of Items 30.61 20.406 4.517 c) Liên tưởng thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 609 ại Đ Mean Std ̣c k ho Item Statistics 3.89 722 170 742 170 h khach hang binh dan Deviation in LT1 San pham phu hop voi nhung N 3.87 ́H tê LT4 San pham co gia ban hop ly Scale Mean Scale if Deleted Item Variance ́ uê Item-Total Statistics Corrected if Item-Total Cronbach's Alpha Item Deleted Correlation Item Deleted 551 448 601 521 438 599 LT1 San pham phu hop voi nhung khach 3.87 hang binh dan LT4 San pham co gia ban hop ly 3.89 SVTH: Hoàng Thị Oanh if Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Scale Statistics Mean Variance Std Deviation N of Items 7.76 1.542 1.242 d) Trung thành thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 868 ại Đ ̣c k ho Item Statistics TT1 Toi thuong xuyen mua san pham Std Deviation N 4.00 705 170 769 170 h in Mean TT2 Toi se mua san pham SVTH: Hoàng Thị Oanh 3.95 786 ́ uê cho ban be, nguoi than ́H TT4 Toi thuong gioi thieu san pham 4.01 tê nhung lan toi 170 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Item Deleted Corrected Variance if Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 7.96 2.253 615 826 pham nhung 7.95 1.707 872 693 1.799 775 790 TT1 Toi thuong xuyen mua san pham TT2 Toi se mua san lan toi Đ TT4 Toi thuong gioi be, nguoi than ại thieu san pham cho ban 8.01 in ̣c k ho Scale Statistics Variance Std Deviation 11.96 4.052 2.013 N of Items h Mean ́H tê IV, Phân tích hồi quy ́ uê Correlations TS TS X1 X2 X3 X4 Pearson Correlation 039 147 837** 173* Sig (2-tailed) 000 000 000 000 170 170 170 170 -.016 013 -.129 840 866 095 N X1 170 Pearson Correlation 039 Sig (2-tailed) SVTH: Hoàng Thị Oanh 617 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc N X2 X3 170 170 170 170 Pearson Correlation 147 016 485** 357** Sig (2-tailed) 056 840 000 000 N 170 170 170 170 170 Pearson Correlation 837** 013 485** 513** Sig (2-tailed) 000 866 000 N 170 170 170 170 170 Pearson Correlation 173* 129 357** 513** Sig (2-tailed) 024 000 000 000 N 170 170 170 170 ại Đ X4 170 000 170 ho ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ̣c k R R Square Adjusted Square 906 a Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4 30724215 1.667 ́H 908 Estimate tê 953a R Std Error of the Durbin-Watson h Model in Model Summaryb ́ uê b Dependent Variable: TS ANOVAa Model Sum of Df Mean Square F Sig 000b Squares Regression 153.424 38.356 Residual 15.576 165 094 Total 169.000 169 a Dependent Variable: TS SVTH: Hoàng Thị Oanh 406.324 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc b Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4 Coefficientsa Model Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients Statistics B Beta Toleran VIF Std Sig Collinearity Error (Constant) 018 311 000 1.000 019 051 019 810 002 1.000 1.000 X2 004 060 004 187 000 1.000 1.000 021 052 021 903 000 1.000 1.000 952 051 952 8.792 000 1.000 1.000 X3 ho X4 ại X1 Đ 7.857E- ce a Dependent Variable: TS ̣c k V, Giá trị trung bình nhân tố in a) Nhận biết thương hiệu h Descriptive Statistics Minimu khoang co gas Start Up NB2 Toi biet ro thong tin ve thuong hieu Strat Up 170 170 170 ́ uê NB1 Toi biet duoc nuoc Std Deviation ́H m Maximum Mean tê N 3.82 774 3.72 816 3.85 769 NB3 Toi co the de dang nhan biet duoc nuoc co gas Start Up voi cac loai nuoc co gas khac SVTH: Hoàng Thị Oanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc NB4 Toi de dang phan biet nuoc khoang co gas Start 170 3.92 777 gas Start Up, toi co the de 170 3.82 840 3.77 877 Up voi cac loai nuoc co gas khac NB5 Khi nhac den nuoc co dang hinh dung duoc NB6 Start Up la thuong hieu quen thuoc doi voi toi 170 Đ Valid N (listwise) 170 ại b) Chất lượng cảm nhận Descriptive Statistics ho N ̣c k CL1 San pham cung cap su dung ve sinh CL5 San pham co huong dan ro rang, cu the CL6 Chat luong san pham dung nhu nhung gi quang cao LT2 Chai thuy tinh san pham duoc thiet ke dep mat SVTH: Hoàng Thị Oanh 833 3.75 770 3.95 865 170 170 170 170 170 170 ́ uê CL4 San pham dam bao hop 3.80 ́H CL3 San pham rat tien loi tê cho suc khoe h CL2 San pham khong gay hai 170 Std Deviation in nang luong nhanh chong Minimum Maximum Mean 3.86 776 3.79 786 3.86 729 3.82 831 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc LT3 San pham gan lien voi phong cach tre trung, nang 170 3.77 877 dong Valid N (listwise) 170 c) Liên tưởng thương hiệu Descriptive Statistics N Đ LT1 San pham phu hop voi Minimum Maximum Mean Std Deviation 170 3.89 722 LT4 San pham co gia ban hop ly 170 3.87 742 ại nhung khach hang binh dan 170 ̣c k ho Valid N (listwise) d) Trung thành thương hiệu N h in Descriptive Statistics Minimum Maximum Mean tê ́H TT1 Toi thuong xuyen mua 170 san pham TT4 Toi thuong gioi thieu san 170 pham cho ban be, nguoi than Valid N (listwise) SVTH: Hoàng Thị Oanh 170 ́ uê TT2 Toi se mua san pham 170 nhung lan toi 4.00 Std Deviation 705 4.01 769 3.95 786 ... cứu tê địa bàn huyện Lệ Thủy ́ uê Đối tượng nghiên cứu luận văn thành phần cấu thành nên tài sản thương hiệu Start Up công ty cổ phần nước khoáng Bang địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 1.3.2... Nguyễn Tài Phúc CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG BANG 2.1 Khái qt cơng ty cổ phần nước khống Bang 2.1.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần nước khống Bang. .. thương hiệu nước khống có gas Start Up cơng ty cổ phần nước khoáng Bang địa bàn huyện Lệ Thủy nhằm giúp doanh nghiệp biết ý kiến khách hàng sản phẩm công ty, đề từ có chiến lược phát triển thương hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường tài sản thương hiệu start up của công ty cổ phần nước khoáng bang trên địa bàn huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình , Đo lường tài sản thương hiệu start up của công ty cổ phần nước khoáng bang trên địa bàn huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay