Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của khách hàng tại siêu thị co opmart huế

130 1 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:20

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ho in ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ ́H tê ́ uê Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn Trần Thị Thanh Thùy ThS Hoàng La Phương Hiền Lớp: K48D- Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, tháng 04 năm 2018 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Lời Cảm Ơn Thực tập tốt nghiệp cuối khóa q trình tơi học hỏi, tiếp thu luyện cho thân kiến thức thực tế đồng thời đúc kết kiến thức trang bị nhà trường suốt thời gian học tập trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Để hồn thiện khóa luận tốt nghiệp cuối khóa tơi xin chân thành cám ơn q thầy giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy Đ cung cấp cho kiến thức vơ q báu ại suốt q trình học tập trường Đại học Kinh tế Huế Đặc biệt, xin chân thành cám ơn cô giáo hướng dẫn ho ThS Hoàng La Phương Hiền tận tình giúp đỡ hỗ trợ chuyên đề in ̣c k nhiệt tình q trình tơi thực tập hồn thiện Cuối tơi xin chân thành cảm ơn đơn vị thực tập h anh chị nhân viên siêu thị Co.opmart Huế giúp tê đỡ, dẫn cung cấp cho kiến thức thực tế vô ́H ý nghĩa cho công việc tơi sau Tuy nhiên, có nhiều cố gắng để thực đề tài ́ uê khóa luận cách hồn chỉnh nhất, song chưa tiếp xúc nhiều với công việc thực tế nhiều hạn chế kiến thức, kinh nghiệm nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Tơi mong góp ý q thầy để rút kinh nghiệm cho công việc sau Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 28 tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực Trần Thị Thanh Thùy SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết 2.Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 2.3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đ Phương pháp nghiên cứu .3 ại 5.1 Phương pháp thu thập liệu 5.2 Thiết kế nghiên cứu ho 5.3 Phương pháp xác định cỡ mẫu chọn mẫu ̣c k 5.4 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu .5 Kết cấu đề tài .7 in PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .8 tê 1.1.Cơ sở lý luận vấn đề nhu cầu ́H 1.1.1 Khái niệm nhu cầu tháp nhu cầu Maslow .8 1.1.1.1 Khái niệm nhu cầu ́ uê 1.1.1.2 Tháp nhu cầu Maslow 1.1.2 Hành vi người tiêu dùng 10 1.1.2.1 Mơ hình hành vi người tiêu dùng .10 1.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng .12 1.1.2.3 Lý thuyết Hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – viết tắt: TRA) 13 1.1.2.4 Lý thuyết Hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour – viết tắt: TPB) 15 1.1.3.Một số vấn đề nhu cầu tiêu dùng thực phẩm hữu khách hàng 16 1.1.3.1 Khái niệm thực phẩm hữu 16 1.1.3.2Vai trò thực phẩm hữu 18 1.1.4 Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng thực phẩm hữu .19 1.2 Cơ sở lý luận mơ hình nghiên cứu 20 SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Đại học Kinh tế Huế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền 1.2.1 Mơ hình lý thuyết có liên quan đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu người tiêu dùng 20 1.2.1.1 Mơ hình nghiên cứu Muhammad Asif cộng (2017) .20 1.2.1.2 Mơ hình nghiên cứu Jyoti Rana, Justin Paul đăng tải tạp chí Retailing and Consumer Services Hoa Kỳ (2017) .21 1.2.1.3 Nghiên cứu thực nghiệm Klang Valley (2010) 22 1.2.1.4 Mơ hình nghiên cứu Rambalak Yadav cộng (2015) 23 1.2.1.5 Mơ hình nghiên cứu Chih –Ching Teng cộng (2016) nghiên cứu ý định mua thực phẩm hữu Đài Loan .24 1.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 1.3 Một số thông tin thị trường thực phẩm hữu địa bàn thành phố Huế .32 Đ 2.1 Tổng quan siêu thị Co.opmart Huế 35 ại 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 ho 2.1.2 Chức nhiệm vụ .36 2.1.3.Cơ cấu tổ chức máy kinh doanh công ty 37 ̣c k 2.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh siêu thị Co.opmart Huế 40 2.1.5 Khách hàng 41 in 2.1.6 Đối thủ cạnh tranh .41 h tê 2.1.7.2 Đánh giá tình hình sử dụng tài sản siêu thị Co.opmart Huế qua năm 2015 – 2017 45 ́H 2.1.7.3 Đánh giá tình hình sử dụng nguồn vốn siêu thị Co.opmart Huế qua năm 2015 -2017 .48 ́ uê 2.1.7.4 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh siêu thị Co.opmart Huế qua năm 2015 – 2017 50 2.2 Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hướng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu khách hàng siêu thị Co.opmart Huế 53 2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 53 2.2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu khách hàng siêu thị Co.opmart Huế 55 2.2.2.1 Phân tích nhân tố khám phá ( EFA – Exploory Factor Analysis) 55 2.2.2.3 Kiểm định khác biệt ý định tiêu dùng thực phẩm hữu nhóm khách hàng theo đặc tính cá nhân 61 2.2.2.3 Kiểm định giá trị trung bình yếu tố tác động đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu khách hàng siêu thị Co.opmart Huế 62 SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Đại học Kinh tế H́ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền 2.2.2.4 Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu khác hàng siêu thị Co.opmart Huế .65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI CHO SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ 76 3.1 Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh siêu thị Co.opmart Huế thời gian tới 76 3.1.1 Định hướng phát triển siêu thị thực phẩm hữu thời gian tới 76 3.1.2 Mục tiêu 77 3.1.3 Nhiệm vụ .77 Đ 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao ý định tiêu dùng thực phẩm hữu khách hàng siêu thị Co.opmart Huế 78 ại 3.2.1 Giải pháp nhân tố nhận thức sức khỏe .78 3.2.2 Giải pháp nhân tố nhận thức giá 79 ho 3.2.3 Giải pháp mối quan tâm đến môi trường 80 ̣c k 3.2.4 Giải pháp thái độ .81 Kết luận .82 in 2.Kiến nghị 83 h Hạn chế đề tài 84 tê Hướng phát triển đề tài tương lai 85 PHỤ LỤC 88 ́H ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ISO : Là tiêu chuẩn Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organisation for Standardisation) ban hành hay gọi tiêu chuẩn chất lượng chung HACCP : Viết tắt cụm từ Hazarad Analysis and Critical Control Point Symtem, có nghĩa “hệ thống phân tích mối nguy kiểm sốt điểm tới hạn” hay hệ thống phân tích, xác định tổ chức kiểm soát mối nguy trọng yếu trình sản xuất chế biến thực phẩm GMP : (Good Manufacturing Practices) tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt Đ nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất ại : Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc WTO : Tổ chức Thương mại Thế Giới WHO : Tổ chức Y tế Thế Giới USDA : Bộ công nghiệp Hoa Kỳ h in ̣c k ho FAO ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Tháp nhu cầu Maslow Sơ đồ 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 13 Sơ đồ 1.4: Thuyết hành động hợp lý TRA , 1967 14 Sơ đồ 1.5: Thuyết hành vi dự định (TPB) .16 Sơ đồ 1.6: Mơ hình nghiên cứu Muhammad Asif cộng (2017) 21 Sơ đồ 1.7: Mơ hình nghiên cứu Jyoti Rana, Justin Paul (2017) 22 Sơ đồ 1.8: Mơ hình nghiên cứu thực nghiệm Klang Valley (2010) 23 Đ Sơ đồ 1.9: Mơ hình nghiên cứu Rambalak Yadav cộng (2015) 24 ại Sơ đồ 1.10: Mơ hình nghiên cứu đề xuất đề tài 30 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức siêu thị Co.opmart Huế 39 ho Sơ đồ 2.2: Biểu đồ kiểm định phân phối chuẩn phần dư Histogram 70 h in ̣c k ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Đại học Kinh tế H́ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1: Tình hình lao động siêu thị giai đoạn 2015- 2017 44 Bảng 2.6: Kết phân tích nhân tố .56 Bảng 2.7: Kết ma trận xoay nhân tố .57 Bảng 2.8: Kết phân tích nhân tố khám phá ý định mua 60 Bảng 2.10: Independent Samples Test 61 Bảng 2.11: ANOVA – Nghề nghiệp .62 Bảng 2.12: Kiểm định One Sample Test nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu 63 Bảng 2.13: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter .68 ại Đ Bảng 2.14:Kết đánh giá độ phù hợp với mơ hình hồi quy tuyến tính 69 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Đại học Kinh tế H́ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết Thực phẩm nguồn cung cấp dưỡng chất tuyệt vời để trì hoạt động sống thể Nhưng thực tế, thực phẩm lại nguyên nhân gây bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe người Đó tình trạng sử dụng hóa chất, chất kích thích, kháng sinh bừa bãi sản xuất nơng nghiệp, tình trạng gian dối sản xuất thực phẩm trở thành mối nguy hại người tiêu dùng Việt Nam Cục An toàn thực phẩm(Bộ Y tế) thống kê, quý I/2016, toàn quốc ghi nhận 25 vụ ngộ độc thực phẩm với 969 người mắc, 669 người nhập viện trường hợp tử vong Đ Số liệu năm khoảng 250-500 vụ ngộ độc, 7.000-10.000 nạn nhân 100- ại 200ca tử vong.Theo thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết số vụ ngộ độc ho thực phẩm năm 2017 giảm số người tử vong tăng lên gấp đôi Cụ thể năm 2017, ̣c k nước ghi nhận 139 vụ ngộ độc thực phẩm với 3.869 người mắc giảm 27 vụ 438 người mắc so với năm 2016 Số người tử vong ngộ độc thực phẩm 24 người, tăng in 12 người so với năm 2016, có 11 người ngộ độc methanol rượu, 10 h người độc tố tự nhiên (cá nóc, cóc,v.v), trường hợp chưa xác định nguyên nhân tê Thống kê Bộ Y tế cho thấy, năm Việt Nam có khoảng 150.000 ca mắc ́H 75.000 trường hợp tử vong ung thư, có nguyên nhân từ việc sử dụng thực phẩm “bẩn” (Các loại rau củ nhiễm hóa chất, thịt tồn dư kháng sinh, sử dụng bột tăng ́ uê trọng chăn nuôi, v.v) Theo thông tin chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 8/12/2016 địa bàn xảy vụ ngộ độc nghiêm trọng với 100 người nhập viện ăn phải nhân bánh mỳ nhiễm khuẩn Theo Công an thành phố Huế, ngày 18/2/2017 lực lượng cảnh sát môi trường thành phố Huế phát thu giữ 800kg giá đỗ ngâm hóa chất khơng rõ nguồn gốc xuất xứ Ngày 2/3/2017, đơn vị phát sở sản xuất khn đậu có sử dụng thạch cao không rõ nguồn gốc xuất xứ Trước thông tin hàng loạt thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn lan thị trường Người tiêu dùng ngày dè chừng lựa chọn thực phẩm Vì để mua thực phẩm sạch, an toàn trở thành nhu cầu cấp thiết SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Kiểm định khác biệt nhiều nhóm ANOVA Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std Error 95% Confidence tailed) Difference Difference Interval of the Difference Lower Upper YD 247 -.478 148 590 -.07863 14549 -.36614 20887 44.255 635 -.07863 16458 -.41027 25300 ̣c k ho Mean Square 438 754 F 581 Sig .901 ́H df 17 132 149 tê Sum of Squares 7.443 99.497 106.940 h in ANOVA Nghe_Nghiep Between Groups Within Groups Total -.540 ại Đ Equal variances 1.348 assumed Equal variances not assumed ́ uê One-Sample Statistics N TD1-Tôi tin thực phẩm hữu tốt thực phẩm 150 thông thường TD2-Đối với việc mua thực phẩm hữu ý tưởng 150 hay TD3-Tôi nghĩ việc mua thực 150 phẩm hữu quan trọng SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Mean Std Deviation Std Error Mean 3.47 1.230 100 3.35 1.215 099 3.39 1.203 098 107 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền TD4-Tơi nghĩ mua thực phẩm hữu lựa 150 chọn khôn ngoan 3.41 1.165 095 One-Sample Test Đ Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper ại TD1-Tôi tin thực phẩm hữu -5.244 tốt thực phẩm thông thường TD2-Đối với việc mua thực phẩm -6.585 hữu ý tưởng hay TD3-Tôi nghĩ việc mua thực phẩm hữu -6.245 quan trọng TD4-Tôi nghĩ mua thực phẩm hữu -6.165 lựa chọn khôn ngoan .000 ̣c k ho 149 000 -.73 -.33 -.653 -.85 -.46 -.81 -.42 h in 149 -.527 149 000 -.613 ́H 000 tê 149 ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy -.587 -.77 -.40 108 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP One-Sample Test Test Value = t df Sig tailed) TD -7.325 149 000 GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền (2- Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.59500 -.7555 -.4345 One-Sample Statistics N Std Deviation Std Error Mean 3.63 1.014 083 1.054 086 Đ Mean ại CM1-Hầu hết người ảnh hưởng đến hành vi 150 nghĩ nên mua thực phẩm hữu CM2-Bạn bè, gia đình muốn mua thực phẩm 150 hữu ̣c k ho h in 3.49 tê ́H One-Sample Test ́ uê Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper CM1-Hầu hết người ảnh hưởng đến hành vi -4.511 149 nghĩ nên mua thực phẩm hữu CM2-Bạn bè, gia đình muốn tơi -5.888 149 mua thực phẩm hữu SVTH: Trần Thị Thanh Thùy 000 -.373 -.54 -.21 000 -.507 -.68 -.34 109 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền One-Sample Statistics N Std Deviation Std Error Mean 3.62 988 081 3.59 891 073 3.62 1.047 085 ại Đ HV1-Mua hay không mua thực phẩm hữu hoàn 150 toàn tùy thuộc vào hành vi tơi HV2-Tơi nghĩ tơi muốn tơi mua thực 150 phẩm hữu HV3-Tơi khơng có đủ nguồn lực thời gian để 150 mua thực phẩm hữu Mean ho One-Sample Test h in ̣c k Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper ́H 000 -.380 -.54 -.22 000 -.413 -.56 -.27 000 -.380 -.55 -.21 ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy tê HV1-Mua hay không mua thực phẩm hữu -4.712 149 hoàn toàn tùy thuộc vào hành vi tơi HV2-Tơi nghĩ tơi muốn tơi có -5.680 149 thể mua thực phẩm hữu HV3-Tơi khơng có đủ nguồn lực thời -4.445 149 gian để mua thực phẩm hữu 110 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP One-Sample Test Test Value = t df HV -6.143 GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Sig (2-tailed) Mean Difference 149 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.5169 -.2653 -.39111 One-Sample Statistics N Std Deviation Std Error Mean 3.96 926 076 3.59 1.094 089 3.77 972 079 1.021 083 ại Đ SK1-Tôi chọn thực phẩm cẩn thận để đảm bảo cho sức 150 khỏe SK2-Tơi ln quan tâm 150 sức khỏe SK3-Tơi ln cảnh giác với thay đổi sức khỏe 150 tơi SK4-Tơi hi sinh vài sở thích để bảo vệ sức 150 khỏe tơi nghĩ sức khỏe q giá SK5-Tơi hài lòng với sức 150 khỏe SK6-Tơi ln quan tâm thực phẩm có tốt cho sức khỏe 150 thân không SK7- Tơi cho người tiêu dùng có ý thức 150 sức khỏe Mean in ̣c k ho h 875 ́H 4.00 tê 071 ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy 3.53 3.85 1.026 084 3.64 971 079 111 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper 149 598 -.040 -.19 11 149 000 -.413 -.59 -.24 149 004 -.233 -.39 -.08 -.467 -.63 -.30 -.14 14 ại Đ SK1-Tôi chọn thực phẩm cẩn thận -.529 để đảm bảo cho sức khỏe SK2-Tơi ln quan tâm sức khỏe -4.627 SK3-Tơi ln cảnh giác với thay -2.939 đổi sức khỏe SK4-Tôi hi sinh vài sở thích để bảo vệ sức -5.598 khỏe tơi nghĩ sức khỏe q giá SK5-Tơi hài lòng với sức khỏe 000 SK6-Tơi ln quan tâm thực phẩm có -1.751 tốt cho sức khỏe thân khơng SK7- Tơi cho người tiêu -4.540 dùng có ý thức sức khỏe in ̣c k ho 000 h 149 ́H tê 1.000 000 149 082 -.147 -.31 02 149 000 -.360 -.52 -.20 SVTH: Trần Thị Thanh Thùy ́ uê 149 112 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP One-Sample Test Test Value = t df SK -3.779 GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Sig (2-tailed) Mean Difference 149 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.3611 -.1132 -.23714 One-Sample Statistics N ại Đ GC1-Giá thực phẩm hữu 150 quan trọng GC2-Tôi thường không mua thực phẩm hữu 150 đắt GC3-Thực phẩm hữu đắt thực phẩm thông 150 thường GC4-Tìm sản phẩm 150 có giá rẻ cửa hàng Std Deviation Std Error Mean 3.58 1.018 083 3.51 1.214 099 1.425 116 1.047 086 ̣c k ho Mean 3.58 in h 3.47 ́H tê One-Sample Test ́ uê Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper GC1-Giá thực phẩm hữu quan -5.051 149 trọng GC2-Tôi thường không mua thực -4.911 149 phẩm hữu đắt SVTH: Trần Thị Thanh Thùy 000 -.420 -.58 -.26 000 -.487 -.68 -.29 113 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GC3-Thực phẩm hữu đắt thực -3.610 149 phẩm thơng thường GC4-Tìm sản phẩm có giá rẻ -6.160 149 cửa hàng One-Sample Test Test Value = t df -6.468 000 -.420 -.65 -.19 000 -.527 -.70 -.36 Sig (2-tailed) Mean Difference Đ GC GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền 149 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.5947 -.3164 -.45556 ại ̣c k ho One-Sample Statistics N 870 071 tê 3.85 090 h 3.76 1.103 ́H ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Std Deviation Std Error Mean in MT1-Tôi nghĩ thực phẩm hữu tốt 150 môi trường MT2-Tôi thấy thân thiện thực phẩm hữu đối 150 với mơi trường MT3-Con người phải trì cân với thiên nhiên 150 để tồn MT4-Thực phẩm hữu sử dụng hóa chất thực 150 phẩm thông thường Mean 3.76 1.072 088 3.73 926 076 114 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper 149 041 -.147 -.29 -.01 149 009 -.240 -.42 -.06 007 -.240 -.41 -.07 -.273 -.42 -.12 ại Đ MT1-Tôi nghĩ thực phẩm hữu -2.065 tốt môi trường MT2-Tôi thấy thân thiện thực -2.664 phẩm hữu môi trường MT3-Con người phải trì cân -2.741 với thiên nhiên để tồn MT4-Thực phẩm hữu sử dụng -3.615 hóa chất thực phẩm thông thường ho ́H tê ́ uê 149 000 h -3.156 149 in MT ̣c k One-Sample Test Test Value = t df 149 Sig (2-tailed) Mean Difference 002 SVTH: Trần Thị Thanh Thùy -.22500 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.3659 -.0841 115 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP One-Sample Test Test Value = t df YD -10.068 149 GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Sig (2-tailed) Mean Difference 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.7241 -.4865 -.60533 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy 116 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hồng La Phương Hiền PHÂN TÍCH HỒI QUY Correlations SK GC MT HV YD 059 346** 211** 225** 605** 150 472 150 000 150 010 150 006 150 000 150 059 147 142 244** 327** 472 150 150 072 150 082 150 003 150 000 150 346** 147 185* 098 567** 000 150 072 150 150 024 150 232 150 000 150 211** 142 185* 113 443** 010 150 082 150 024 150 150 168 150 000 150 098 113 176* 232 150 168 150 150 032 150 h in 225** 244** 006 150 003 150 605** 327** 567** 000 150 000 150 000 150 ́H ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy tê YD TD ̣c k HV MT ho TD GC ại Đ Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N SK 443** 176* 000 150 032 150 150 117 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền Regression Variables Entered/Removeda Model Variables Entered HV, MT, TD, GC, SKb Model Summaryb Model R 797a R Square 635 Variables Removed Adjusted Square 622 Method Enter R Std Error of the Durbin-Watson Estimate 45279 1.620 Đ ại ANOVAa Model Regression Residual Total Mean Square F 10.255 50.017 205 Sig .000b Unstandardized Coefficients 276 053 045 046 039 050 SVTH: Trần Thị Thanh Thùy Collinearity Statistics Toleranc VIF e ́ uê (Constant -.438 ) SK 409 GC 190 MT 288 TD 194 HV -.036 Sig ́H B Standardize t d Coefficients Std Error Beta tê Coefficientsa Model h in ̣c k ho Sum of Squares df 51.273 29.523 144 80.796 149 -1.585 115 427 223 342 262 -.039 7.694 4.228 6.267 5.015 -.724 000 000 000 000 471 823 913 854 926 894 1.215 1.095 1.171 1.079 1.119 118 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền MT TD HV 00 00 27 29 37 06 00 89 07 00 01 02 00 05 02 46 32 14 ại Đ Collinearity Diagnosticsa Mode Dimensi Eigenval Condition Variance Proportions l on ue Index (Constan SK GC t) 5.806 1.000 00 00 00 063 9.579 00 00 09 050 10.727 00 12 43 039 12.131 00 04 28 026 15.002 00 66 08 015 19.925 99 18 11 a Dependent Variable: YD ho Residuals Statisticsa Maximum 4.5684 1.08909 2.001 2.405 Mean 3.3947 00000 000 000 Std Deviation 58661 44513 1.000 983 h in ̣c k Minimum Predicted Value 1.6296 Residual -2.18396 Std Predicted Value -3.009 Std Residual -4.823 a Dependent Variable: YD N 150 150 150 150 ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy 119 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy 120 Đại học Kinh tế Huế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS Hoàng La Phương Hiền ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Thanh Thùy 121 ... đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu khách hàng siêu thị Co.opmart Huế ? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu nào? - Làm để nâng cao ý định tiêu dùng thực phẩm hữu khách hàng. .. dùng, siêu thị thực phẩm hữu - Xác định nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu c của khách hàng - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao ý định tiêu dùng thực phẩm hữu c của. .. vấn đề ho đáng quan tâm siêu thị, có siêu thị Co.opmart Huế Vì ̣c k chọn đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu khách hàng siêu thị Co.opmart Huế làm đề tài khóa luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của khách hàng tại siêu thị co opmart huế , Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của khách hàng tại siêu thị co opmart huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay