Áp dụng mô hình 3r trong quản lý rác thải sinh hoạt tại t p tam kỳ, tỉnh quảng nam

86 1 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:20

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN h tế H uế ****** cK in KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP họ ÁP DỤNG MƠ HÌNH 3R TRONG QUẢN LÝ ại RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ Tr ườ n g Đ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM TRẦN TRƯƠNG THẢO NGUYÊN NIÊN KHÓA 2014-2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN h tế H uế ****** cK in KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP họ ÁP DỤNG MƠ HÌNH 3R TRONG QUẢN LÝ ại RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ ườ n g Đ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Tr Trần Trương Thảo Nguyên Lớp: K48 Kinh tế quản lý TNMT Niên khóa: 2014 - 2018 HUẾ, 4/2018 TS Nguyễn Quang Phục LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp trình học tập sinh viên vận dụng kiến thức, lý luận học nhà trường vào thực tiễn, tạo cho sinh viên làm quen phương pháp làm việc, kỹ công tác Được trí Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế Huế, em nghiên cứu đề tài: “Áp dụng mơ hình 3R quản lý rác thải sinh hoạt uế T.p Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam” H Thời gian thực tập không dài đem lại cho em kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý báu, đến em hoàn thành khóa luận thực tập tốt tế nghiệp in h Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế phát cK triền, người giảng dạy đào tạo hướng dẫn chúng em đặc biệt giảng viên Nguyễn Quang Phục, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian họ thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công tác Công ty cổ phần ại Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập tốt Đ nghiệp g Do thời gian có hạn, lại bước đầu làm quen với phương pháp nên ườ n chắn báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, giáo để báo cáo hoàn thiện Tr Em xin chân thành cảm ơn ! Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2018 Sinh viên Trần Trương Thảo Nguyên i MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu uế Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 H Phương pháp nghiên cứu .3 tế PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5 in 1.1 Cơ sở lý luận cK 1.1.1 Các khái niệm chất thải họ 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh thành phần chất thải rắn sinh hoạt 1.1.2.1 Nguồn gốc phát sinh chất thải sinh hoạt ại 1.1.2.2 Thành phần chất thải sinh hoạt .7 Đ 1.1.3 Tác hại rác thải .8 ườ n g 1.1.4 Khái niệm mơ hình thực 3R .8 1.1.4.1 Khái niệm 3R .8 Tr 1.1.4.2 Mơ hình thực 3R 10 1.1.5 Vai trò 3R quản lý chất thải rắn 11 1.2 Cơ sở thực tiễn .12 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý CTR theo mơ hình 3R nước giới .12 1.2.1.1 Nhật Bản 12 1.2.1.2 Penang, Malaisia 14 1.2.1.3 Singapore 15 ii 1.2.2 Tình hình thực mơ hình 3R Việt Nam 16 1.2.2.1 Tại Hà Nội 16 1.2.2.2 T.p Hồ Chí Minh .18 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH ÁP DỤNG MƠ HÌNH 3R TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ .21 uế 2.1 Tổng quan thành phố Tam Kỳ 21 H 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 21 tế 2.1.1.1 Vị trí địa lý .21 2.1.1.2 Địa hình, địa mạo 23 in h 2.1.1.3 Khí hậu 23 cK 2.1.1.4 Thủy văn, hải văn 24 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội .26 họ 2.1.2.1 Đất đai 26 ại 2.1.2.2 Dân số, lao động 27 Đ 2.1.2.3 Cơ cấu kinh tế 28 ườ n g 2.1.2.4 Văn hóa , Xã hội 29 2.1.2.5 Giáo dục, Thể thao 30 Tr 2.1.2.6 Công tác y tế 31 2.1.3 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Tam Kỳ đến năm 2020 31 2.2 Thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt thành phố Tam Kỳ 33 2.2.1 Chính sách quản lý chất thải sinh hoạt 33 2.2.1.1 Khung sách quản lý chất thải sinh hoạt 33 2.2.1.2 Tổ chức thực sách: 33 2.2.1.3 Thành công sách 35 iii 2.2.1.4 Hạn chế sách .35 2.2.2 Cơ cấu máy quản lý 36 2.2.3 Thành phần khối lượng CTR sinh hoạt địa bàn 37 2.2.3.1 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt .37 2.2.3.2 Khối lượng CTR sinh hoạt địa bàn .38 uế 2.2.4 Công tác quản lý rác thải địa phương 39 H 2.2.4.1 Công tác thu gom, vận chuyển CTR: 39 tế 2.2.4.2 Công tác phân loại: 43 h 2.2.4.3 Công tác thu phí vệ sinh mơi trường 44 in 2.2.4.4 Công tác xử lý CTR: 44 cK 2.2.4.5 Hạ tầng kỹ thuật, máy móc, trang thiết bị: 47 họ 2.2.5 Thuận lợi khó khăn công tác quản lý CTR Tam Kỳ 48 2.2.5.1 Thuận lợi 48 ại 2.2.5.2 Khó khăn 49 Đ 2.3 Tình hình áp dụng mơ hình 3R quản lý CTR sinh hoạt Tam Kỳ .50 ườ n g 2.3.1 Thơng tin điều tra hộ gia đình 50 2.3.2 Tổng hợp hoạt động 3R có Tam Kỳ 51 Tr 2.3.3 Kết điều tra khảo sát hoạt động 3R 53 2.3.4 Lợi ích thực 3R .56 2.3.5 Khó khăn thực 3R 58 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG MƠ HÌNH 3R TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ .60 3.1 Định hướng chiến lược: áp dụng phương hướng phát triển 3R Nhật Bản 60 3.1.1 Nâng cao nhận thức cộng đồng 60 iv 3.1.2 Chia sẻ thông tin 60 3.1.3 Chính sách khuyến khích hỗ trợ 60 3.1.4 Quan hệ hợp tác 61 3.1.5 Khoa học – công nghệ 61 3.2 Giải pháp 62 uế 3.2.1 Mơ hình thứ nhất: Giảm thiểu nguồn – Hạn chế sử dụng túi ni lông 62 H 3.2.1.1 Lý phải giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông .62 tế 3.2.1.2 Các biện pháp để giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông 62 h 3.2.1.3 Khó khăn thực mơ hình .64 in 3.2.2 Mơ hình thứ hai: Phân loại chất thải nguồn - Mơ hình thùng rác màu 64 cK 3.2.2.1 Phân loại rác thải sinh hoạt 65 họ 3.2.2.2 Xây dựng hệ thống thùng đựng rác màu 65 3.2.2.3 Ưu – nhược điểm mơ hình 67 ại 3.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo môi trường 67 Đ PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 ườ n g Kết luận 69 Kiến nghị 69 Tr TÀI LIỆU THAM KHẢO .71 PHỤ LỤC 72 v DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Bảo vệ môi trường VSMT Vệ sinh môi trường BVTV Bảo vệ thực vật CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn T.p Thành phố UBND Ủy ban nhân dân THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTC Trạm trung chuyển RTSH Rác thải sinh hoạt LĐ Lao động H tế h in cK họ ại Đ g Bãi chôn lấp ườ n BCL uế BVMT Phân loại rác Tr PLR vi DANH MỤC CÁC BẢNG Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt Bảng 1.2 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt .7 Bảng 1.3 Quy định cách phân loại rác thải số thành phố Nhật Bản 12 Bảng 2.1 Một số tiêu chủ yếu đề đến năm 2020 32 Bảng 2.2 Tỷ lệ thành phần CTR sinh hoạt Tam Kỳ năm 2015 37 Bảng 2.3 Khối lượng CTR thu gom qua năm Tam Kỳ 39 Bảng 2.4 Danh mục trạm trung chuyển quy hoạch địa bàn 40 Bảng 2.5 Kết khảo sát hộ dân công tác thu gom, vận chuyển RTSH 42 Bảng 2.6 Thông tin bãi xử lý rác Tam Xuân II 45 Bảng 2.7 Năng lực máy móc, trang thiết bị 48 Bảng 2.8 Thông tin hộ điều tra 51 Bảng 2.9 Tổng hợp hoạt động 3R có địa bàn 52 ại họ cK in h tế H uế Bảng 1.1 Đ Bảng 2.10 Tỷ lệ nhận thức người dân mơ hình 3R 53 ườ n g Bảng 2.11 Tỷ lệ hoạt động 3R thực 54 Bảng 2.12 Bảng tổng hợp ý kiến hộ dân lợi ích 3R 56 Bảng tổng hợp ý kiến hộ dân khó khăn thực hiên 3R .58 Tr Bảng 2.13 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ HÌNH Hình 1.1 Biểu tượng 3R Hình 1.2 Quy trình hoạt động mơ hình 3R 10 Hình 2.1 Bản đồ hành thành phố Tam Kỳ uế 22 H BIỂU ĐỒ Tỷ lệ loại đất Tam Kỳ năm 2015 26 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp Tam Kỳ năm 2015 27 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo Tam Kỳ năm 2017 .28 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành kinh tế Tam Kỳ năm 2015 29 Biểu đồ 2.5 Khối lượng trung bình chất thải rắn sinh hoạt thu gom họ cK in h tế Biểu đồ 2.1 theo ngày (tấn/ngày) .38 Tỷ lệ quan tâm người dân vấn đề môi trường 53 Biểu đồ 2.7 Mức độ nhận thức người dân phân loại rác .55 Biểu đồ 2.8 Tỷ lệ người dân tham gia phân loại rác nguồn 55 ườ n g Đ ại Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.9 Ý kiến người dân lợi ích 3R .57 Tr Biểu đồ 2.10 Ý kiến người dân khó khăn thực 3R 59 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ máy quản lý chất thải rắn sinh hoạt TP Tam Kỳ 36 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ khái quát việc thực thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt .41 viii 3.2 Giải pháp 3.2.1 Mơ hình thứ nhất: Giảm thiểu nguồn – Hạn chế sử dụng túi ni lông 3.2.1.1 Lý phải giảm thiểu việc sử dụng túi ni lơng Ngồi rác hữu loại rác mà người dân hay thải nhiều túi nylon Hiện nay, nhiễm chất thải nhựa, túi ni lơng tình trạng báo động Qua khảo sát, trung bình hộ gia đình hàng ngày sử dụng thải khoảng uế túi ni lông/ngày, số lớn H Tồn hàng trăm năm môi trường tự nhiên, chất nhựa PE (polyetylen) tế túi ni lơng làm đất bị trơ, gây tắc nghẽn dòng chảy, ngăn chặn trình thẩm thấu nước tự nhiên, không giữ nước chất dinh dưỡng cần thiết cho in h trồng Không vậy, túi ni lơng gây nhiều tác hại trực tiếp vào người sử cK dụng: làm tắc đường dẫn nước thải gây ngập lụt cho đô thị dẫn đến ruồi muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh; bao bì ni lơng đe doạ trực tiếp tới sức khoẻ người họ chứa chì, cadimi… (có mực in tạo mầu bao bì) Nếu tình trạng “xả” túi ni lơng bừa bãi diễn hàng ngày mà khơng có ại biện pháp ngăn ngừa, xử lý, thời gian khơng xa, môi trường nước ta Đ phải gánh chịu hậu nặng nề g 3.2.1.2 Các biện pháp để giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông ườ n a Nâng cao nhận thức cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng túi ni lơng người dân Việc sử dụng túi ni lông mang lại nhiều thuận lợi sinh hoạt ngày Tr người dân, nên việc hạn chế cần phải ý thức người dân Để thực điều cần tăng cường hiệu cơng tác tuyên truyền Đây giải pháp thiếu chương trình mơi trường, ảnh hưởng khơng nhỏ đến thành công giải pháp giảm sử dụng túi ni lơng khác Mặc dù chi phí tốn kém, chương trình nên tổ chức thường xuyên định kỳ chiến dịch tuyên truyền, vận động sau đợt cần phải có đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm để điều chỉnh lại nội dung tuyên truyền phù hợp 62 Các đối tượng hướng đến bao gồm: người tiêu dùng; nhà bán lẻ,phân phối; nhà sản xuất túi ni lông Nội dung tuyên truyền gồm có:  Tác hại túi ni lơng kinh tế - xã hội, môi trường sức khỏe cộng đồng  Định hướng người tiêu dùng chuyển sang sử dụng loại túi thân thiện với uế môi trường, loại túi sử dụng nhiều lần H  Các biện pháp giảm sử dụng, tái sử dụng túi ni lông đời sống hàng ngày tế  Ý nghĩa phân loại tái chế túi ni lông h b Sử dụng loại túi đựng thay in Để hạn chế xa cấm sử dụng túi ni lông, trước hết phải xác định cK loại hình túi đựng hàng thay túi ni lơng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường Dựa vào kinh nghiệm số nước trước thực tế sử họ dụng số loại túi đựng hàng thay túi ni lơng có thị trường như: ại túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi dệt từ sợi ni lông sử dụng nhiều lần, túi ni lông Đ tự huỷ, phân hủy sinh học ườ n túi ni lơng g c Khuyến khích nhà phân phối, nhà bán lẻ tham gia chương trình giảm phân phát Giải pháp nhằm vận động nhà phân phối,bán lẻ (trước tiên siêu thị, Tr chợ thương mại sau mở rộng đối tượng tham gia) tham gia chương trình tình nguyện giảm phân phát túi ni lơng Các đơn vị tham gia chương trình cam kết có kế hoạch cụ thể giảm phân phát miễn phí túi ni lơng đựng hàng cho khách định kỳ báo cáo kết theo hướng dẫn quan quản lý môi trường Bù lại, đơn vị hưởng số quyền lợi đưa vào danh sách “Doanh nghiệp Xanh”, giới thiệu chương trình tuyên truyền giảm sử dụng túi ni lơng… Tham gia chương trình, nhà bán lẻ cam kết thực số điều theo hướng dẫn quan quản lý môi trường: 63  Cung cấp cho khách hàng phương tiện đựng hàng thân thiện với môi trường thay cho túi ni lông  Cùng với hỗ trợ quan môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức nhân viên khách hàng việc giảm sử dụng, tái sử dụng tái chế túi ni lông  Tập huấn nhân viên trực quầy giải pháp giảm phát túi ni lông  Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế uế  Sử dụng biện pháp tài để khuyến khích khách hàng sử dụng túi dùng H nhiều lần hay mang theo túi đựng hàng tế d Đánh thuế môi trường vào túi ni lông h Việc đánh thuế môi trường túi ni lông phần đánh vào kinh tế in người tiêu dùng nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni lơng Vì vậy, cần nâng cao cK hiệu Luật bảo vệ môi trường việc xác định mức thuế đánh vào túi ni lông để họ hạn chế việc sử dụng “hoang phí” túi ni lơng 3.2.1.3 Khó khăn thực mơ hình ại  Sự tiện lợi túi ni lông ăn vào nếp sống người trở nên không Đ thể thiếu đời sống người dân Thay đổi thói quen người dân việc làm g khó Đây q trình cần thực nghiêm túc lâu dài ườ n  Hiện giá thành loại túi, bao bì nylon tự hủy thường cao sản phẩm thông thường Với giá thành thật khó để người sản xuất túi thân thiện Tr môi trường cạnh tranh với túi nylon khó để người dân tự giác ủng hộ điều kinh tế eo hẹp 3.2.2 Mơ hình thứ hai: Phân loại chất thải nguồn - Mơ hình thùng rác màu Chất thải phân loại tốt thời điểm phát sinh hay phân loại nguồn Việc phân loại chất thải nguồn đóng vai trò quan trọng, định thành cơng cho q trình Phân loại rác nguồn xu quản lý chất thải rắn nước giới Hiện nay, điều kiện chưa cho phép thực 64 hệ thống phân loại rác nguồn phức tạp nghiêm khắc giống nước phát triển Nhật Bản, Hàn Quốc, nước châu Âu…Vì thế, mơ hình phân loại rác Tam Kỳ đơn giản để người dân thực theo 3.2.2.1 Phân loại rác thải sinh hoạt Bảng 3.1 Bảng phân loại rác thải sinh hoạt theo mơ hình Khái niệm Ví dụ uế Phân loại rác Rác hữu loại rác dễ phân hủy Các loại rau, củ bị hư, H đưa vào tái chế để đưa vào thối; thức ăn thừa bị Rác hữu tế sử dụng cho việc chăm bón làm thiu; loại bã chè, bã café; cỏ bị chặt bỏ, hoa rụng… h thức ăn cho động vật Là loại rác vô sử Xương động vật; vỏ ốc, vỏ tái dụng khơng thể tái chế sò; pin hư; đĩa CD; xỉ cK chế in Rác vô mà xử lý cách than;… họ mang khu chôn lấp rác thải Là loại rác vơ khó phân hủy Giấy, bìa carton, sách báo thể tái chế đưa vào tái chế để sử cũ; chai nhựa, chai thủy ại Rác vơ có Đ dụng nhằm mục đích phục vụ cho tinh, lon nước ngọt, vỏ hộp; phế liệu kim loại;… ườ n g người (Nguồn: Tổng hợp) Tr 3.2.2.2 Xây dựng hệ thống thùng đựng rác màu - Xây dựng hệ thống thùng đựng rác với màu khác để đựng loại rác riêng biệt: thùng màu xanh đựng rác hữu cơ, thùng màu đỏ đựng rác vô tái chế, thùng màu vàng đựng rác vơ tái chế, có thêm hình vẽ biểu trưng loại rác thải ngăn việc phân loại dễ dàng - Việc quy định màu sắc, hình vẽ đặc trưng cho loại rác thải cần phải đồng tất nơi điều vô quan trọng, dù có đâu vứt rác người không bị nhầm lẫn 65 - Cung cấp cho nhà dân poster danh sách loại rác thải vô cơ, hữu cơ, poster nên dán thùng rác tường gần thùng rác - Tại không gian công cộng như: công viên, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, bảo tàng… phải đặt thùng rác riêng biệt với màu khác - Các phương tiện thu gom rác thải như: xe tải, xe kéo, xe đẩy… cải tiến theo mơ hình trên, chia thành ngăn để đựng loại rác khác uế - Quá trình vận chuyển phải thực hiệu quả, không trộn lẫn chất H thải phân loại vận chuyển Các trạm trung chuyển sở xử lý cho loại tế rác thải phải xây dựng kiểm tra, giám sát - Việc quan trọng việc nâng cao ý thức nhận thức cho tất người dân in h đặc biệt hệ trẻ, phải tiến hành toàn diện, thời gian dài, phát huy cK tối đa tính tiếp cận phương tiện truyền thơng, báo chí, đài, vơ tuyến…vì mơ hình mày cần có tham gia hợp tác lớn từ phía người dân Tr ườ n g Đ ại họ Hình 3.1 Hình ảnh minh họa cho mơ hình thùng rác màu 66 3.2.2.3 Ưu – nhược điểm mơ hình a Ưu điểm: - Giúp hạn chế lượng rác thải tồn đọng từ sinh hoạt người, hạn chế ảnh hưởng rác thải đến môi trường, giảm ô nhiễm mơi trường - Góp phần làm tăng tỷ lệ chất thải cho mục đích tái chế dẫn đến hạn chế việc khai thác tài nguyên sơ khai uế - Giảm bớt khối lượng chất thải phải vận chuyển, xử lý tiết kiệm H chi phí vận chuyển, xử lý chất thải, tiết kiệm mặt cho việc chơn lấp rác, góp phần tế làm giảm bớt chi phí quyền thành phố cho cơng tác thu gom chất thải h - Việc phân loại rác tạo thuận lợi cho trình xử lý, tái chế rác thải in - Kích thích phát triển ngành nghề tái chế vật liệu, qua góp phần giải cK cơng ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều lao động - Nếu hộ gia đình có ý thức phân loại rác thải mang lại lợi ích lớn họ cho cộng đồng, góp phần bảo vệ mơi trường sống xanh, ại b Nhược điểm: Đ - Thói quen nhiều người dân tất loại rác – bao gồm thực phẩm thừa, vật dụng hỏng… gom chung bỏ vào thùng rác mà không cần biết số g rác thải sinh hoạt hàng ngày có loại rác đưa vào tái chế phục vụ ườ n cho sống người - Tâm lý nhiều người dân cho rằng, việc phân loại rác đơn vị quản Tr lý rác thải thực hiện, việc - Tốn chi phí cho việc đầu tư, cải tiến lại hệ thống thùng đựng rác - Mơ hình cần có tham gia hợp tác lớn từ cộng đồng nhiều người chưa có ý thức phải bảo vệ môi trường 3.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo môi trường Giải pháp tuyên truyền giáo dục chủ yếu trực quan sinh động để người dân cảm thấy gần gũi, dễ hiểu hình thức sân khấu hóa Từ ý thức tầm 67 quan trọng cơng tác BVMT hạn chế sử dụng bao ni lông để đựng đồ dùng sinh hoạt, đổ rác nơi quy định, phân loại CTR nguồn,… Cụ thể sau: - Giao Phòng TN-MT thành phố chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân thành phố UBND xã, phường tổ chức lớp tập huấn kỹ nhận biết phân loại, giảm thiểu rác thải nguồn cho cán mơi trường, cán uế hội đồn thể, tổ thu gom người dân địa phương Phát sổ tay tờ rơi phân loại rác H thải nguồn đến cán xã, tổ thu gom rác thải hộ gia đình - Hội Liên hiệp phụ nữ cấp thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã, phường chịu tế trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên tham gia hoạt động BVMT, đặc biệt h hai mơ hình nêu in - Đài truyền - truyền hình thành phố, đài phát xã, phường dành cK thời lượng phát 02 lần/tuần, đưa tin phản ảnh hoạt động, q trình thực hai mơ hình đồng thời phản ảnh địa phương, xã phường, khối phố họ chưa thực tốt nội dung mô hình ại - Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý chất thải sinh hoạt Đ cho cán quyền sở thành phố Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho ườ n công nhân g công nhân vệ sinh môi trường Nâng cao số lượng chất lượng đội ngũ - Trong nhà trường cần phát động phong trào BVMT xanh, sạch, đẹp Tr hình thức quét dọn, tổng vệ sinh nhà trường đường phố Đồn, đội thường xun tích cực tổ chức hoạt động vệ sinh mơi trường, buổi ngoại khố nâng cao nhận thức tuyên truyền công tác BVMT - Tổ chức buổi lao động tập thể, cơng ích qt dọn đường làng ngõ phố Vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa nâng cao nhận thức người dân trách nhiệm quyền lợi mơi trường nơi sống 68 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Môi trường nơi người ta sống, làm việc học tập, nhu cầu sống môi trường không bị ô nhiễm điều hiển nhiên Ngày nay, xã hội ngày phát triển, mức sống người dân ngày cải thiện nên việc tiêu thụ nhiều dẫn đến lượng rác thải tăng lên, sức ép lên môi trường uế ngày lớn Vì vậy, bên cạnh phát triển kinh tế phải trọng đến môi H trường yếu tố khách quan Cùng với phát triển ngày cao kinh tế sống tế người ngày cải thiện Mặt khác, mức sống người tăng lên h kéo theo gia tăng khối lượng chất thải Vì để bảo vệ môi trường in phát triển nhanh chóng kinh tế đòi hỏi Cơng ty Mơi trường thị cK cần phải có phương pháp thu gom, vận chuyển rác thải khoa học cho phù hợp Điều đòi hỏi Cơng ty phải khơng ngừng đổi hồn thiện để ngày họ phục vụ nhiệm vụ cơng ích Kinh phí phục vụ cho cơng tác quản lý nên đầu tư nhiều hơn, công tác kiểm tra xử phạt hành vi đổ rác không ại nơi quy định tiến hành thường xuyên Đ Về việc áp dụng mơ hình 3R, hoạt động 3R thực g cách tự phát chưa có định hướng Song, phần đem lại ườ n chuyển biến tích cực Việc cần làm phát triển mơ hình 3R phù hợp với điều kiện địa phương, quản lý nghiêm khắc thực nghiêm túc để mơ Tr hình 3R đạt hiệu cao, đem lại nhiều lợi ích cho người xã hội Với thực trạng đáng quan tâm thế, 3R thực sáng kiến hay mang lại nhiều lợi ích mặt kinh tế - xã hội Trong tình hình tài nguyên thiên nhiên ngày khan việc khai thác, sử dụng tài nguyên cần phải tiết kiệm hiệu Kiến nghị Để thực 3R phải việc nâng cao nhận thức người dân việc phân loại rác thải nguồn Đồng thời, phải ban hành chế, sách, chế tài 69 buộc đối tượng phải phân loại rác thải, từ đó, thu gom tái chế theo hướng phù hợp, giảm thiểu việc chôn lấp Đây hướng mà Việt Nam triển khai, điều thể Chiến lược bảo vệ môi trường nhấn mạnh theo hướng này, quan trọng tổ chức thực quan quản lý môi trường, quan phải vào tổng thể để giảm thiểu chất thải Ngoài việc tăng cường hiểu biết, nhận thức người dân cần phải uế thực xây dựng ban hành kế hoạch tổng thể quản lý chất thải, đó, cần tập trung xây dựng sở liệu 3R, kiểm soát chặt việc nhập phế liệu, đẩy mạnh H hoạt động tái chế, cải thiện sở hạ tầng thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ tế Kỹ thuật, quy trình quản lý việc phân loại, lưu giữ, tập kết, trung chuyển, vận in thải rắn cần cải thiện nâng cao h chuyển, sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý thu hồi lượng từ chất cK Khuyến khích quy trình sản xuất hơn, tăng cường hoạt động tái chế, tái sử dụng, thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu việc thải rác thải họ mơi trường Khuyến khích việc sử dụng vật dụng sinh hoạt thơng thường, sử dụng vận dụng nguy hại đến môi trường sức khoẻ người ại Cần có văn quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm phố Đ đề quản lý xử lý rác thải .Kiên xử lý hành vi vi phạm luật bảo vệ ườ n g môi trường quy định vệ sinh môi trường Sự thành công môi trường 3R đòi hỏi cộng tác thành phần, đối tượng tham gia vô đa dạng, từ công đoạn thiết kế sản phẩm giai đoạn tái Tr chế, thải loại, vậy, việc chia sẻ thông tin yếu tố sống để hình thành hiểu biết tin cậy hợp tác người tham gia 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo môi trường quốc gia chất thải rắn 2011 Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo trạng môi trường quốc gia năm 2016 Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Quảng Nam, Báo cáo diễn biến môi trường năm 2014, 2015, 2016, 2017 uế Đoàn Kim Thịnh, (2014), Đề án thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Luận án Thạc sĩ, Học viện Chính trị H Quốc gia Hồ Chí Minh tế Lữ Văn Thịnh, (2012), Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mơ hình 3R địa bàn h quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng cK in Nguyễn Đình Hương (2003), Giáo trình kinh tế chất thải, Nxb Giáo dục Nguyễn Văn Phước, Giáo trình quản lý xử lý chất thải rắn, năm 2009 họ Tạp chí Khoa học Công nghệ & Thực phẩm số 7/ 2015, Đánh giá hiệu chương trình phân loại chất thải sinh hoạt nguồn phường Bến Nghé quận 1, ại thành phố Hồ Chí Minh g Malaisia Đ Tạp chí Mơi trường số 10/2016, Mơ hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt Penang, ườ n 10 Quyết định số 154 /QĐ-UBND ngày 12/01/2011 UBND tỉnh Quảng Nam 11 http://tapchicongthuong.vn/thuc-hien-3r-o-viet-nam-thuc-trang-giai-phap- Tr 20140429024459857p33c403.htm) 12 http://mag.ashui.com/chuyenmuc/nangluong-moitruong/1537-ket-thuc-du-an-thidiem-phan-loai-rac-3r-tai-ha-noi-khong-de-thay-doi-thoi-quen-sach-nha-banngo.html 13 http://moitruongviet.edu.vn/mot-so-ket-qua-buoc-dau-ve-chuong-trinh-phan-loaichat-thai-ran-tai-nguon-o-tp-hcm-thach-thuc-va-giai-phap/ 71 ườ n Tr g ại Đ h in cK họ tế uế H PHỤ LỤC 72 PHIẾU ĐIỀU TRA NHẬN THỨC VÀ THÓI QUEN TRONG XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT Kính thưa q vị! Tơi tên Trần Trương Thảo Nguyên, sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế Hiện làm luận văn tốt nghiệp với đề tài “Áp dụng mơ hình 3R quản lý rác thải sinh hoạt” Vì vậy, tơi xây dựng bảng câu hỏi nhằm tìm hiểu nhận thức uế thói quen người xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình Những ý kiến H quý vị thông tin q báu giúp tơi hồn thành đề tài Tôi mong tế nhận hợp tác từ phía quý vị Xin cám ơn in Xin quý vị cho biết số thông tin cá nhân sau: h Phần I: Thông tin cá nhân cK Họ tên: …… … ………………………………………………………………… Nam  Nữ họ Giới tính: Độ tuổi: ….…………… ……………………………………………………… ườ n g  Tiểu học Đ Trình độ học vấn: ại Nghề nghiệp: ………… ……………………………………………………………  THCS Tr  THPT  Trung cấp, cao đẳng, đại học Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Phần II: Câu hỏi khảo sát Câu 1: Đánh giá bạn môi trường địa phương nay?  Ơ nhiễm  Trung bình 73  Khơng nhiễm Câu 2: Đánh giá mức độ quan tâm bạn đến vấn đề môi trường?  Không quan tâm Quan tâm  Rất quan tâm uế Câu 3: Hình thức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt gia đình bạn? H  Tự thu gom tế  Tổ vệ sinh môi trường Câu 4: Đánh giá bạn công tác thu gom, vận chuyển rác thải địa phương? in h  Không tốt cK  Trung bình họ  Tốt Câu 5: Ý kiến bạn mức phí VSMT? ại  Thấp g ườ n  Cao Đ  Trung bình Câu 6: Bạn nghe đến mơ hình 3R chưa? Tr Đã  Chưa Câu 7: Thành phần rác thải sinh hoạt gia đình bạn chủ yếu gì?  Rác hữu cơ: thực phẩm thừa, vỏ hoa quả,…  Rác vô cơ: túi ni lông, vỏ lon, chai lọ nhựa, sắt vụn,…  Rácđộc hại: pin, bóng đèn, ắc qui, đồ điện tử,…  Rác khác: ………………………………………………………………………… … 74 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 8: Bạn có biết phân loại rác thải nguồn khơng?  Khơng  Có uế Câu 9: Nếu có thông tin từ đâu? H  Từ phương tiện thông tin đại chúng: ti vi, đài phát thanh, internet, báo chí,… tế  Từ dự án, chương trình mơi trường in  Từ người thân, bạn bè, hàng xóm,… h  Phổ biến thành phố khơng?  Sẵn sàng tham gia ại  Sẽ cân nhắc tham gia họ cK Câu 10: Nếu thành phố tổ chức dự án “Phân loại rác nguồn” bạn có tham gia Đ  Khơng tham gia Vì ………………………………………………………………… ườ n g ………………………………………………………………………………………… Câu 11: Trung bình ngày gia đình bạn thải túi ni lơng? Tr …………………………………………………………………………………….… … Câu 12: Gia đình bạn có làm để giảm thiểu lượng rác thải khơng?  Khơng  Có: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 13:Gia đình bạn có tái sử dụng, tận dụng lại đồ vật cũ khơng?  Khơng 75  Có: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 14: Gia đình bạn có gom phế liệu (giấy, bìa carton, vỏ lon, chai lọ…) để bán?  Khơng  Có uế Câu 15: Bạn nhận lợi ích thực hoạt động giảm thiểu lượng rác, tái chế, tái sử dụng đồ vật cũ? H ………………………………………………………………………………………… tế ………………………………………………………………………………………… in h ………………………………………………………………………………………… chế, tái sử dụng đồ vật cũ? cK Câu 16: Bạn có gặp khó khăn thực hoạt động giảm thiểu lượng rác, tái họ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đ ại ………………………………………………………………………………………… Câu 17: Bạn có đề xuất để cơng tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt địa phương ườ n g tốt không? ………………………………………………………………………………………… Tr ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 18: Theo bạn, bảo vệ môi trường trách nhiệm ai?  Cá nhân  Nhà nước  Toàn xã hội Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý vị! 76 ... mơi trường Vì vậy, đề tài Áp dụng mơ hình 3R quản lý rác thải sinh hoạt T.p Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam” thực để có nhìn tổng qt tiềm mơ hình 3R cho quản lý rác thải địa phương Mục tiêu nghiên cứu... Đánh giá thực trạng quản lý chất thải sinh hoạt tình hình áp dụng mơ hình 3R uế địa bàn Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm áp dụng rộng rãi mơ hình 3R địa bàn H thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tế 2.2... tiêu cụ thể h - Hệ thống hóa lý luận thực tiễn quản lý chất thải sinh hoạt mô hình 3R in - Đánh giá thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt tình hình áp dụng mơ hình 3R cK địa bàn thực đề tài, tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng mô hình 3r trong quản lý rác thải sinh hoạt tại t p tam kỳ, tỉnh quảng nam , Áp dụng mô hình 3r trong quản lý rác thải sinh hoạt tại t p tam kỳ, tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay