“Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần long thọ

79 1 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:20

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ại Đ ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ̣c k Đề tài: in h ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ́H tê CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ ́ uê LÊ HỮU ĐĂNG Huế, tháng năm 2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ại Đ ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ̣c k Đề tài: in h ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ́H tê CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Lê Hữu Đăng PGS.TS Nguyễn Văn Phát Lớp: K48A-QTKD TH Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng 04, năm2018 Đại học Kinh tế Huế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu sử dụng phân tích Khóa luận có nguồn gốc rõ ràng ghi rõ nguồn phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, Khóa luận có sử sụng số nhận xét, đánh gía số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn Nếu phát có gian lận hay khơng trung thực tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm với Khóa luận ại Đ Người cam đoan h in ̣c k ho Lê Hữu Đăng ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu mà ngồi khiến thức tơi Thầy, Cô truyền đạt suốt bốn năm đại học tơi nhận đóng góp, dẫn tận tình q Thầy, Cơ để cơng trình tơi trở nên hồn thiện Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Nguyễn Văn Phát tận tình giúp đỡ, dẫn dắt hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu hồn thành Khóa luận Đ Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo anh chị nhân viên công ty công ty ại cổ phần Long Thọ tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập ho Tôi xin cảm ơn lời động viên, giúp đỡ gia đình, người thân bạn bè ̣c k suốt thời gian tơi thực Khóa luận Với thời gian có hạn kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên in Khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Vì tơi kính mong q Thầy, Cơ giáo h bạn đọc đóng góp ý kiến để trở nên hồn thiện ́H tê Tôi xin chân thành cảm ơn ! ́ uê Huế, tháng 04, năm 2018 Lê Hữu Đăng Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát MỤC LỤC Trang PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu ngiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 Đ 3.2 Phạm vi nghiên cứu ại 3.2.1 Phạm vi nội dung 3.2.3 Phạm vi thời gian ho Phương pháp nghiên cứu .3 ̣c k 4.1 Phương pháp thu thập số liệu PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU in CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ HOẠT h ĐỘNG KINH DOANH tê Cơ sở lý luận ́H 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.1 Khái niệm ́ uê 1.1.2 Bản chất hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.3 Vai trò hiệu họat động kinh doanh doanh nghiệp 1.1.4 Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh vấn đề cấp thiết .9 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh 1.2.1 Các yếu tố vĩ mô 1.2.2 Các yếu tố vi mô 11 1.3 Hệ thống tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh 12 1.3.1 Nhóm tiêu tuyệt đối phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng doanh thu (TR) .12 1.3.2 Nhóm tiêu tương đối phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh 13 SVTH: Lê Hữu Đăng Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Cơ sở thực tế 16 2.1 Thị trường xi măng việt Nam .16 2.2 Thị trường xi măng tỉnh Thừa Thiên Huế 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ 19 2.1 Khái quát công ty .19 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .19 2.1.1.1 Giới thiệu công ty 19 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 19 2.1.2 Đặc điểm cấu máy quản lý công ty 21 Đ 2.1.4 Các sản phẩm công ty 24 ại 2.2 Nguồn lực công ty .26 ho 2.2.1 Nguồn nhân lực công ty 26 ̣c k 2.2.2 Cơ sở vật chất, trang thiết bị công ty .28 2.2.3 Tình hình tài cơng ty giai đoạn 2014-2016 .29 in 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty Long Thọ 31 h 2.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô .31 tê 2.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô .33 ́H 2.4 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh công ty qua năm (2014-2016) .33 2.4.1 Tình hình sản lượng tiêu thụ qua năm (2014-2016) .34 ́ uê 2.4.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 36 2.4.2.1 Phân tích tình hình doanh thu cơng ty .36 2.4.2.2 Phân tích tình hình chi phí cơng ty 39 2.4.2.3 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty .42 2.5 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty 45 2.5.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn 45 2.5.1.1 Hiệu sử dụng vốn cố định 46 2.5.1.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động .49 2.5.1.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu 52 2.5.2 Phân tích hiệu sử dụng lao động công ty .54 SVTH: Lê Hữu Đăng Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát 2.5.3 Phân tích hiệu kinh doanh khác công ty 56 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU 60 QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY .60 3.1 Phương hướng hoạt động công ty thời gian tới 60 3.1.1 Cơ sở xây dựng định hướng 60 3.1.2 Định hướng phát triển công ty đến năm 2020 .62 3.2 Các giải pháp giúp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 62 3.2.1 Phát huy hiệu sử dụng nguồn lao động .63 3.2.2 Nâng cao suất lao động .64 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .67 Đ Kết luận 67 ại Kiến nghị 68 ho 2.1 Kiến nghị nhà nước .68 ̣c k 2.2 Kiến nghị công ty cổ phần Long Thọ 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 h in ́H tê ́ uê SVTH: Lê Hữu Đăng Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Quy mô cấu nhân công ty qua năm (2014-2016) 27 Bảng 2: Tình hình nguồn vốn tài sản cơng ty Long Thọ giai đoạn 2014-2016 30 Bảng 3: Tình hình sản lượng tiêu thụ cơng ty qua năm (2014-2016) 35 Bảng 4: Tình hình doanh thu công ty qua năm (2014-2016) 37 Bảng 5: Doanh thu theo khu vực thị trường công ty giai đoạn 2014-2016 39 Bảng 6: Tình hình chi phí cơng ty qua năm (2014-2016) 41 Đ Bảng 7: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm (20142016) 44 ại Bảng 8: Hiệu sử dụng vốn cố định công ty qua năm (2014-2016) 48 ho Bảng 9: Hiệu sử dụng vôn lưu động công ty qua năm (2014-2016)51 ̣c k Bảng 10 : Hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu công ty qua năm (2014-2016) 53 Bảng 11: Hiệu sử dụng lao động công ty qua năm (2014-2016) 56 in Bảng 12: Hiệu kinh doanh công ty qua năm (2014-2016) 58 h tê ́H DANH MỤC BIỂU ́ uê Biểu đồ 1: Tình hình biến động doanh thu, chi phí lợi nhuận sau thuế công ty qua năm (2014-2016) 45 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty Long Thọ 23 SVTH: Lê Hữu Đăng Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTCP Cơng ty cổ phần ĐVT Đơn vị tính NVL Nguyên vật liệu QLDN Quản lý doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động Đ VCSH Vốn chủ sỡ hữu ại VLXD Vật liệu xây dựng h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Lê Hữu Đăng Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế ngày hội nhập với việc doanh nghiệp nước liên tục có hoạt động đầu tư kinh doanh vào Việt Nam làm cho môi trường kinh doanh nước có chuyển biến, thay đổi Các doanh nghiệp phải chịu cạnh tranh gay gắt từ đối thủ nước lĩnh vực mà hoạt động Do đó, để tồn cạnh tranh với đối thủ khác thân doanh nghiệp phải có biện pháp nâng cao lợi Đ nâng cao hiệu kinh doanh nhằm không giúp doanh nghiệp ại đứng vững trước áp lực đối thủ mà giúp doanh nghiệp ngày lớn mạnh, phát triển cố vị tên thị trường Ngồi ra, doanh nghiệp ho cần phải khắc phục điểm yếu, hạn chế mình, tăng cường khả kiểm ̣c k soát yếu tố đầu vào, tăng khả sử dụng lao động cho hiệu nhằm tối đa hóa lợi nhuận góp phần vào phát triển cho doanh nghiệp in Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng lĩnh vật h phải đối mặt với nhiều thách thức hội nhập phát triển kinh tế đất tê nước Do đó, doanh nghiệp cần phải thể lực kinh doanh mình, ́H đồng thời doanh nghiệp cần phải có thay đổi, điều chỉnh nhằm đảm bảo ́ uê cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn thuận lợi Cũng không tránh chuyển biến thị trường, công ty cổ phần (CTCP) Long Thọ doanh nghiệp chuyên sản xuất cung ứng sản phẩm xi măng, ngói màu, gạch lát Terazzo, gạch xây Block, lợp Fibro đứng trước áp lực cạnh tranh từ đối thủ ngành Vì vậy, để vượt qua khó khăn cạnh tranh nâng cao hiệu hoạt công ty thực q trình khơng đơn giản cần tập trung nổ lực không ban lãnh đạo công ty mà tồn thể cán nhân viên người lao động Công ty cần xây dựng riêng cho chiến lược phát triển cụ thể dài hạn SVTH: Lê Hữu Đăng Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Bảng 11: Hiệu sử dụng lao động công ty qua năm (2014-2016) Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh Đ 2015/2014 ại +/- 2016/2015 % +/- % triệu đồng 169.599,65 150.461,15 149.234,73 -19.138,50 -11,28 -1.226,42 -0,81 2.Lợi nhuận triệu đồng 7.015,65 3.894,67 3.648,62 -3.121,01 -44,49 -819,58 -10,46 3.Chi phí tiền lương triệu đồng 4.242,13 5.556,65 6.120,13 1.314,52 30,98 563,48 10,14 400 402 402 0,50 0 374,28 371,23 -49,71 -11,72 -3,05 -0,82 9,07 -7,86 -44,81 -0,61 -6,30 27,07 24,38 -12,91 - -2,69 - 0,70 0,59 -0,95 - -0,11 - 5.Năng suất lao động bình quân (1/4) triệu đồng 423,99 6.Mức sinh lợi lao động (2/4) triệu đồng 17,54 7.Doanh thu/chi phí tiền lương (1/3) lần 39,98 8.Lợi nhuận/chi phí tiền lương (2/3) lần 1,65 4.Lao động bình quân h in lao động ̣c k ho 1.Tổng doanh thu 9,68 uê ́H tê (Nguồn: Phòng Kế tốn cơng ty Long Thọ tính tốn tác giả) ́ SVTH: Lê Hữu Đăng 56 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Như vậy, qua phân tích hiệu sử dụng lao động dựa vào tiêu suất lao động bình quân, mức sinh lợi lao động, doanh thu/chi phí tiền lương lợi nhuận/chi phí tiền lương thấy bốn tiêu giảm qua năm Do năm 2015, cơng ty có ngừng hoạt động số lò sản xuất xi măng nên dẫn đến doanh thu năm giảm đáng kể chi phí tiền lương liên tục tăng qua năm Ngoài ra, cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp sản xuất cung ứng xi măng, VLXD địa bàn tỉnh làm cho hoạt động kinh doanh công ty gặp nhiều khó khăn dẫn dến giảm sút tiêu doanh thu, lợi nhuận Sự giảm dần suất lao động bình quân mức sinh lợi lao động Đ qua năm cho thấy việc quản lý sử dụng nguồn lao động công ty giai ại đoạn chưa thật tốt hiệu giảm dần Nếu tình hình tiếp tục kéo dài ho thời gian tới ảnh hưởng xấu đến kết SXKD công ty Do đó, ̣c k năm tới cơng ty cần quản lý sử dụng nguồn vốn lao động tốt nhằm khai thác tối đa suất lao động sử dụng lao động có hiệu nhằm nâng cao in NSLĐ công ty h 2.5.3 Phân tích số hiệu kinh doanh khác tê Để đánh giá hiệu kinh doanh công ty ta sử dụng số tiêu ́H tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, tỷ suất lợi nhuận/chi phí Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu tiêu cho biết đồng doanh thu thu ́ cơng ty đồng lợi nhuận Như vậy, tiêu vao năm 2014 0,041 lần, điều có nghĩa đồng doanh thu mà cơng ty tạo cơng ty có 0,041 đồng lợi nhuận Sang năm 2015, tiêu giảm xuống 0,025 lần, có nghĩa giảm 0,016 lần so với năm 2014 Sang năm 2016, tiêu lợi nhuận/doanh thu công ty tiếp tục giảm nhẹ 0,01 lần so với năm 2015, năm công ty tạo đồng doanh thu có 0,015 đồng lợi nhuận SVTH: Lê Hữu Đăng 57 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Bảng 12: Hiệu kinh doanh công ty qua năm (2014-2016) Đ ĐVT Năm 2014 ại Chỉ tiêu So sánh Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 ho +/- triệu đồng 169.559,65 2.Tổng chi phí triệu đồng 160.458,47 3.Lợi nhuận triệu đồng % +/- % 150.461,15 149.234,73 -19.138,50 -11,28 -1.226,42 -0,82 ̣c k 1.Tổng doanh thu 2016/2015 147.922,28 145.685,85 -12.536,19 -7,81 -2.236,43 -1,51 3.894,67 3.648,72 0,025 0,024 -0,016 - -0,001 - 0,025 -0,017 - -0,001 - 4.Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (3/1) lần 0,041 5.Tỷ suất lợi nhuận/chi phí (3/2) lần 0,043 h in 7.015,65 0,026 -3.120,98 -44,48 -245,95 -6,31 tê (Nguồn: Phòng Kế tốn cơng ty Long Thọ tính tốn tác giả) ́ ́H SVTH: Lê Hữu Đăng 58 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Tỷ suất lợi nhuận/chi phílà tiêu phản ánh lợi nhuận mà cơng ty thu bỏ đồng chi phí Chỉ tiêu thấp cho thấy cơng ty có hiệu cao việc sử dụng chi phí để tạo lợi nhuận Như vậy, tiêu năm 2014 0,043, điều có nghĩa cơng ty bỏ đồng chi phí thu 0,043 đồng lợi nhuận sau thuế Tuy nhiên, tiêu lại giảm mạnh năm 2015 0,026 lần, tức giảm 0,017 lần so với năm 2014 Và sang năm 2016, tiêu tiếp tục giảm nhẹ 0,01 lần so với năm 2015 Như vậy, qua phân tích tiêu phản ánh hiệu kinh doanh cơng ty tiêu giảm qua năm Có thể nói giai đoạn hoạt động Đ kinh doanh công ty không đạt hiệu tiêu doanh thu, lợi nhuận ại có tốc độ giảm nhanh so với tốc độ giảm chi phí Do đó, cơng ty cần có giarp pháp nhằm giảm chi phí đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm để có ho lợi nhuận ngày cao qua góp phần vào phát triển cho công ty ̣c k Tuy nhiên, hiệu kinh doanh công ty giai đoạn 2014-2016 không đạt hiệu cao khơng thể phủ nhận đóng góp cơng ty vào in phát triển chung tỉnh Hàng năm, công ty nộp khoảng ngân sách cho tỉnh h góp phần làm lớn mạnh thêm nguồn thu, đặc biệt công ty tạo tê lượng lớn việc làm cho người lao động địa bàn tỉnh góp phần tạo thu nhập ́H nâng cao sống ổn định cho người lao động ́ uê SVTH: Lê Hữu Đăng 59 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3.1 Phương hướng hoạt động công ty thời gian tới 3.1.1 Cơ sở xây dựng định hướng Thuận lợi Do việc chọn vị trí đặt nhà máy gần với số nguồn cung ứng cho q trình sản suất cơng ty núi đá vơi, đất sét có trữ lượng dồi với chất lượng cao ổn định hai nguồn nguyên liệu quan trọng việ sản xuất xi Đ măng chất lượng cao nên cơng ty có nhiều thuận lợi mạnh hoạt động ại SXKD Thương hiệu xi măng Long Thọ có từ lâu đời có nhiều uy tín lĩnh ho vực kinh doanh nên đông đảo người tiêu dùng địa bàn tỉnh Thừa Thiên ̣c k Huế tỉnh miền Trung tin tưởng lựa chọn, thương hiệu nhiều năm liền bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao Đồng thời, cơng ty có đội ngũ in cán bộ, nhân viên, người lao động dày dặn kinh nghiệm, kiến thức, làm việc hăng say, h nhiệt tình hiệu tê Khơng tiếng với sản phẩm xi măng Long Thọ có từ lâu đời mà công ́H ty cung ứng thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng cao ngày người tiêu dùng tỉnh thành tin tưởng sử dụng gạch lát Terazzo, ́ uê gạch xây Block hay lợp Fibro Việt Nam quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế mức cao ổ định, ln quốc tế quan tâm nhận nhiều khoảng đầu tư, tài trợ lớn nhiều lĩnh vực mà lĩnh vực xây dựng nhận nhiều ưu ái, quan tâm Hiện với tốc độ thị hóa cao, công ty hoạt động lĩnh vực bất động sản Vingroup, Novaland, Him Lam, Vạn Thịnh Phát, BRG…không ngừng lớn mạnh có mặt khắp đất nước với dự án có quy mơ lớn Vinhomes Central Park, Royal City, Time City…và tiêu biểu dự án Vincom Hùng Vương xây dựng địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho công ty sản xuất, kinh doanh VLXD cơng ty Long Thọ có nhiều hội phát triển Ngoài ra, thu nhập người dân SVTH: Lê Hữu Đăng 60 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Việt Nam nói chung người dân tỉnh tăng theo thời gian nhu cầu nhà tỷ lệ thuận với thu nhập họ nên hội để công ty bán sản phẩm tốt Sự tiến khoa học, công nghệcủa đất nước trên giới giúp cơng ty có nhiều điều kiện việc tiếp xúc áp dụng công nghệ vào trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu chất lượng suất giảm chi phí Khó khăn Việc hội nhập kinh tế khu vực quốc tế việc mang lại hội để doanh nghiệp nước học hỏi kiến thức kinh nghiệm tiến Đ tiến, đại từ nước phát triển tồn khó khăn thách thức cho ại cho doanh nghiệp nước mà quy mơ sức mạnh tài chính, ho lực nguời có phần thua thiệt so với nước Do đó, ̣c k điều gây nhiều khó khăn việc cạnh tranh cho doanh nghiệp với đối thủ từ quốc tế tên đất nước in Trong thời gian qua, sách thắt chặt tiền tệ giảm đầu tư công hạn chế h đầu tư vào lĩnh vực xây dựng bất động sản Điều làm giảm nhu cầu sử dụng tê VLXD có xi măng sụt giảm đáng kể, gây khơng khó khăn cho doanh ́H nghiệp lĩnh vực nói chung cơng ty Long Thọ nói riêng Trên địa bàn tỉnh có nhiều cơng ty có hoạt động sản xuất kinh ́ uê doanh VLXD nên có cạnh gay gắt với Có thể kể đến cạnh tranh tên tuổi công ty Long Thọ, xi măng Kim Đỉnh công ty Luks Việt Nam, công ty Đồng Lâm, xi măng Vicem… Do công ty chưa áp dụng nhiều máy móc thiết bị tiên tiến, đại vào trình sản xuất nên suất công ty chưa đạt hiệu cao Không nhà máy sản xuất xi măng phường Thủy Biều công ty trải qua thời gian dài hoạt động nên có dấu hiệu xuống cấp, trang thiết bị khơng trang bị tiên tiến Ngồi ra, nhu cầu xây dựng người tiêu dùng đa dạng nên chất lượng sản phẩm công ty chưa đáp ứng tốt nhu cầu xây dựng cá nhân tổ chức SVTH: Lê Hữu Đăng 61 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Nguồn lao động cơng ty có độ tuổi trung bình cao chất lượng chun mơn nhiều hạn chế nên chưa đạt hiệu suất làm việc mức cao 3.1.2 Định hướng phát triển công ty đến năm 2020 Trong doanh nghiệp lực máy lãnh đạo đóng vai trò quan trọng việc đề chiến lược nhằm giúp cho doanh nghiệp tồn phát triển Do việc không ngừng nâng cao lực quản lý, lực lãnh đạo người đứng đầu công ty Long Thọ hoạt động quan trọng việc nâng cao vị công ty thị trường Công ty nên tìm thêm nhiều nhà cung ứng yếu tố đầu vào nhằm đảm bảo q trình sản xuất ln lưu thơng, đồng thời giúp cơng ty tìm nguồn cung có giá Đ thành rẻ với chất lượng tốt ại Nên đẩy mạnh hoạt động bán hàng trực tuyến sản phẩm công ty thay ho trọng vào hình thức bán hàng truyền thống ̣c k Tăng cường hoạt động quản bá sản phẩm hình ảnh cơng ty với đơng đảo người tiêu dùng ngồi tỉnh thành in Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, mở rộng thị trường, cải thiện hệ h thống kênh phân phối nhằm tạo thuận lợi việc đưa sản phẩm đến gần với tê người tiêu dùng ́H Không ngừng nâng cao kỹ thuật sản xuất, áp dụng cơng nghệ tiến vào q trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tiết kiệm chi phí ́ uê Tổ chức quản lý sử dụng nguồn vốn cách hiệu hợp lý Không ngừng mở đợt tập huấn, trao đổi nhằm trau dồi thêm kiến thức kỹ cho đội ngũ nhân viên, lao động 3.2 Các giải pháp giúp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Để đưa lĩnh vực sản xuất VLXD công ty Long Thọ ngày mở rộng quy mô, hiệu kinh doanh ngày cao, giữ vững vị thị trường nâng cao uy tín với khách hàng, tơi xin nêu số giải pháp chủ yếu cần làm cơng ty với mong muốn góp thêm suy nghĩ, ý kiến để góp phần giúp cơng ty tiếp tục đạt kết tốt không nừng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh thời gian tới SVTH: Lê Hữu Đăng 62 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát 3.2.1 Phát huy hiệu sử dụng nguồn lao động Lao động yếu tố đầu vào quan trọng q trình SXKD, có tác động lớn quan trọng tới hiệu hoạt động kinh doanh công ty Vì vậy, có lực lượng lao động có chất lượng cao đồng giúp cơng ty đạt hiệu cao trình hoạt động Để có đội ngũ nhân viên lao động có khả làm việc tốt cho cơng ty sau việc tuyển dụng ban đầu quan trọng, cơng tác tuyển dụng sử dụng lao động cần đảm bảo số yêu cầu sau: - Nhân viên hay lao động cần kiểm tra trình độ chun mơn, tay nghề kỹ trước nhận vào làm, lao động chưa có tay nghề cần có hoạt Đ động giúp họ làm quen, tiếp xúc với công việc ại - Do đặc thù, tính chất cơng việc nặng nhọc phải làm việc môi trường ho nhiều bụi bặm, rủi ro nên việc tuyển dụng người lao động công ty phải đảm bảo ̣c k yếu tố sức khỏe, tâm lý - Phân bổ, xếp người, việc Vì nhân làm in lĩnh vực, công việc, với chun mơn lực họ có h thể phát huy tối đa lực Do đó, cơng ty cần bố trí cơng việc cách tê hợp lý hiệu ́H - Không ngừng đào tạo nâng cao lực, chuyên môn cho nhân viên, lao động cuả công ty Đây hoạt động quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động cho ́ uê công ty, lực chun mơn cán nhân viên, lao động mức cao áp dụng phương thức sản xuất tiên tiến, trang thiết bị hay máy móc đại q trình sản xuất - Cơng ty nên thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động mang tính gắn kết người lao động lại với hoạt động thi đua văn nghệ, liên hoan, buổi dã ngoại…các hoạt động giúp cho người lao động cơng ty có tinh thần thoải mái gắn kết với để làm việc tốt - Tạo động lực làm việc cho nhân viên, lao động thơng qua sách lương thưởng xứng đáng với đóng góp họ cho cơng ty Đồng thời nên tạo SVTH: Lê Hữu Đăng 63 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát cạnh tranh nhân viên, người lao động với để tạo nên động lực, cố gắng cho cá nhân nhằm phát huy tối đa khả họ Tóm lại, để đảm bảo phát triển bền vững công ty nhân tố người yếu tố quan trọng hàng đầu Vì vậy,cơng ty cần tiếp tục đổi phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm có đội ngũ cán nhân viên, lao động có đầy đủ yếu tố chuyên mơn, sức khỏe, động, sáng tạo có đạo đức nghề nghiệp tốt để tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật khu vực giới nhằm nâng cao hiệu lực công ty 3.2.2 Nâng cao suất lao động Nâng cao suất lao động giúp cơng ty tiết kiệm công tiêu Đ hao sản xuất đơn vị sản phẩm làm cho đơn vị sản phẩm làm ại đơn vị thời gian tăng lên Kết việc nâng cao suất lao động làm chi ho phí tiền lương đơn vị sản phẩm giảm xuống, với việc sản xuất sản ̣c k phẩm với số lượng lớn công ty tiết kiệm chi phí tiền lương phải trả vị sản phẩm cơng ty tiết kiệm khoảng chi phí sản in xuất, từ giúp giảm giá vốn hàng bán sản phẩm mà nhờ cơng ty cạnh h tranh giá với đối thủ khác thị trường Qua phân tích suất lao động tê cơng ty giai đoạn 2014-2016, ta thấy tiêu giảm qua năm ́H cơng ty cần nổ lực nhiều việc nâng cao suất lao động Ngoài ra, kết kinh doanh tăng việc tăng suất lao động phần dùng để tăng ́ uê lương cho người lao động phần khác để tăng thêm lợi nhuận công ty, giúp công ty vừa đảm bảo hoạt động sản xuất vừa giúp nâng cao đời sống cho người lao động 3.2.3 Nâng cao khả quản lý sử dụng nguốn vốn kinh doanh công ty Vốn yếu tố quan trọng hàng đầu việc định đến quy mô sản xuất cơng ty, đồng thời sức mạnh vốn giúp công ty tạo nên lợi cạnh tranh mà đối thủ khác khơng có Đặt biệt, cấu nguồn vốn công ty Long Thọ nguồn VCSH chiếm mức cao cấu nguồn vốn công ty nên việc quản lý sử dụng cách hiệu nguồn vốn SVTH: Lê Hữu Đăng 64 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát hoạt động quan trọng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh Do đó, lãnh đạo cơng ty cần có kế hoạch chi tiết sử dụng nguồn vốn trọng kỳ sản suất nhằm hạn chế việc sử dụng thiếu hiệu gây tổn thất cho cơng ty Ngồi ra,cơng ty cần cân nhắc kỹ việc trích nguồn vốn để tham gia vào hoạt động đầu tư tài chính,đầu tư xây dựng…nhằm mang lại hệu cao Dưới số biện pháp chủ yếu giúp công ty nâng cao hiệu sử dụng vốn :  Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm : khả nhận biết, dự đoán thị trường nắm bắt hội yếu tố định đến thành cơng hay thất bại kinh doanh Vì , giải pháp có ý nghiã hiệu sử dụng vốn phải lựa chọn dắn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm Các phương Đ án xây dựng dựa việc tiếp cận nghiên cứu thị trường để định ại quy mô, chủng loại, mẫu mã chất lượng giá bán sản phẩm Lựa chọn sử dụng hợp lý nguồn vốn: thu hút huy động vốn đầu tư ho  ̣c k có hiệu điều kiện ảnh hưởng trực tiếp tới việc nâng cao hiệu sử dụng vốn Do đó, ngồi việc phụ thuộc q nhiều ngn vố có cơng ty nên tìm cách Mạnh dạn áp dụng tiến kỹ thuật vào sản suất kinh doanh : việc làm h  in thu hút đầu tư từ bên để làm tăng thêm sức mạnh vốn tê giúp công ty rút ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu kiệm chi phí vật tư, hạ giá thành sản phẩm ́ uê  ́H sử dụng vật liệu thay nhằm tăng tốc độ luân chuyển vốn, tiết Tố chức tốt cơng tác kế tốn: qua số liệu tài liệu kế toán đặc biệt bảng báo cao tài chính, cơng ty thường xun nắm số vốn có mặt gía trị vật, nguồn hình thành biến động tăng, giảm vốn kỳ, mức độ đảm bảo vốn lưu động, tình hình khả tốn Nhờ đó, cơng ty đề giải pháp đắn để xử lý kịp thời vấn đề tài nhằm đảm bảo cho trình kinh doanh đuộc diễn thuận lợi theo kế hoạch Ngoài ra, vốn cố định cơng ty chủ yếu tập trung vào tài sản cố định nên để đảm bảo nguồn VCĐ cần đảm bảo tài sản cố định khơng bị lạc hậu Do đó, Trong q trình hoạt động sản xuất cần tận dụng công suất máy móc thiết bị, hạn chế hao mòn vơ hình, hợp lý hố dây chuyền cơng nghệ để máy móc thiết bị SVTH: Lê Hữu Đăng 65 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát sử dụng liên tục Đồng thời, đảm bảo thực nghiêm ngặt chế độ bảo dưỡng máy móc nhằm phục vụ tốt cho chu kỳ sản xuất tiếptheo.Cần đánh giá lại tài sản cố định cách thường xuyên xác để xác định giá trị thực tài sản cố định sở cho việc lựa chọn phương pháp khấu hao hợp lý Vì khấu hao hợp lý vừa đảm bảo thu hồi vốn nhanh bảo toàn vốn, vừa dỡ gây biến động lớn giá thành giá sảnphẩm Trong đó, nguồn VLĐ cơng ty cần có giải pháp sử dụng phù hợp hiệu Đảm bảo cho trình SXKD diễn liên tục 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thị trường Trong hoàn cảnh cạnh tranh diễn gay gắt địa bàn tỉnh cộng với việc Đ nhu cầu xây dựng khơng cao khơng có nhiều dự án có quy mơ lớn gây ại khó khăn định cho hoạt động kinh doanh công ty năm gần ho Trong đó, qua việc phân tích doanh thu cơng ty thị trường tỉnh ̣c k cho thấy hoạt động kinh doanh thị trường diễn thuận lợi doanh thu liên tục tăng qua năm Do đó, việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh in thị trường có nhiều tiềm giải pháp khả thi mà công ty thực h khả Trong năm gần đây, hoạt động xây tê dựng đang diễn rầm rộ với dự án lớn nước mà đặc biệt ́H tỉnh phía Nam Do đó, hội để cơng ty mở rộng thị trường kinh doanh lơn Tuy nhiên, trước bước chân vào thị trường cơng ty cần có hoạt ́ uê động tìm hiểu nhu cầu, nghiên cứu thị trường, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh…một cách chi tiết nhằm đảm bảo việc kinh doanh diễn thuận lợi SVTH: Lê Hữu Đăng 66 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kể từ đời hoạt động đến công ty có 40 năm kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất cung ứng xi măng,VLXD thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh miền Trung Các sản phẩm công ty Long Thọ với chất lượng tốt giá thành hợp lý đông đảo khách hàng tin tưởng sử dụng suốt thời gian qua Cộng với lãnh đạo sáng suốt với chiến lược phát triển cụ thể đội ngũ cán bộ,nhân viên có lực cao,sáng tạo giúp công ty tự tin việc phát triển cơng ty, nâng cao uy tín với khách hàng giữ vững vị thị trường Đ Giai đoạn 2014-2016 nói giai đoạn khó khăn công ty doanh ại thu lợi nhuận giảm sút Cụ thể, tổng doanh thu năm 2014 công ty ho 169.559,65 triệu đồng, sang năm 2015 giảm xuống 150.461,15 triệu đồng tức ̣c k giảm 19.138,50 triệu đồng ứng với tỷ lệ giảm 11,28% so với năm 2014 Sang năm 2016, mức tổng doanh thu cơng ty có giảm nhẹ so với 2015 khoảng in 1.226,42 triệu đồng ứng với tỷ lệ giảm 0,81% so với năm 2015 Như doanh thu h công ty giảm qua năm Trong xét tiêu lợi nhuận cơng ty tê năm 2014 lợi nhuận sau thuế công ty đạt 7.015,65 triệu đồng, nhiên sang ́H năm 2015 lợi nhuận giảm xuống 3.894,67 triệu đồng tức giảm 3.120,98 triệu đồng ứng với tỷ lệ giảm 44,48% so với năm 2014 Sang năm 2016 lợi nhuận ́ uê cơng ty có giảm nhẹ so với năm 2015 lợi nhuận sau thuế công ty năm đạt 245,95 triệu đồng hay giảm 6.31% Ta thấy rằng, doanh thu lợi nhuận tiêu phán ánh hiệu hoạt động công ty với tình hình doanh thu lợi nhuận công ty Long Thọ suy giảm liên tục qua năm cho thấy hiệu kinh doanh cuả công ty giai đoạn 2014-2016 giảm hiệu Trong đó, xét trình độ nguồn lao động cơng ty suất lao động giảm qua năm Cụ thể, suất lao động bình qn cơng ty năm 2014 423,99 triệu đồng, sang năm 2015 giảm mạnh xuống 374,28 triệu đồng tức giảm 49,71 triệu ứng với tỷ lệ giảm 11,72% so với năm 2014 Sang năm 2016, SVTH: Lê Hữu Đăng 67 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát suất lao động bình qn cơng ty giảm nhẹ so với năm 2015 xuống 371,23 triệu đơng, hay giảm 3,05 triệu ứng với tỷ lệ giảm 0,82% so với năm 2015 Trong đó, tình hình quản lý sử dụng nguồn vốn công ty qua năm có biến động định Cụ thể, hiệu suất sử dụng VCĐ công ty qua năm 8,03; 7,43 7,49 lần Điều cho thấy hiệu suất sử dụng VCĐ năm 2015 giảm so với năm 2014 năm 2015 tăng nhẹ so với năm 2015 Chỉ tiêu mức doanh lợi VCĐ công ty năm 2014 0,33 lần, sang năm 2015 giảm xuống 0,19 lần tiếp tục giảm xuống 0,18 lần năm 2016 Ngoài ra, tiêu mức đảm nhiệm VLĐ cơng ty khơng có nhiều biến động qua năm, mức doanh lợi VLĐ công ty đạt giá trị lớn vào năm 2014 0,1 lần, sang năm Đ 2015 2016 trì mức 0,06 lần Các tiêu hiệu suất sử dụng VCSH ại hay mức sinh lợi VCSH giảm qua năm có biến động khơng nhiều ho Để hoạt động kinh doanh có hiệu thời gian tới, cơng ty cần có ̣c k biện pháp khắc phục hạn chế cố gắng phát huy mạnh việc tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ in Kiến nghị h Từ nghiên cứu lý luận thực tiễn, em xin đưa số kiến nghị sau: tê 2.1 Kiến nghị nhà nước ́H Nhà nước cần có nhiều sách hỗ trợ doanh nghiệp việc tiếp cận với tiến khoa học kỹ sản xuất giới nhằm giúp doanh nghiệp bắt ́ uê kịp với thời đại Có nhiều chương trình hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, có sách thuế phù hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định lâu dài Củng cố hệ thống pháp luật, tạo công kinh doanh doanh nghiệp Kiểm soát chặt chẽ xử lỹ nghiêm hoạt động làm hàng giả, hàng nhái gây uy tín doanh nghiệp Tạo quan hệ tốt với nước giới việc xuất sản phẩm doanh nghiệp bên SVTH: Lê Hữu Đăng 68 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát 2.2 Kiến nghị công ty cổ phần Long Thọ Cần vào chuyển động thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp, tránh tình trạng thiếu nguồn cung cho thị trường hạn chế dư thừa Không ngừng kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, máy móc sản xuất nhằm hạn chế ciệc hư hỏng, đồng thời cơng ty nên mua sắm máy móc để nâng cao suất Cải thiện hệ thống phân phối nhằm giúp hoạt động sản phẩm công ty đến với người tiêu dùng thị trường cách tiện dụng, hiệu Nâng cao hoạt động bán hàng trực tuyến nhằm tìm kiếm nhiều khách hàng thay trọng tác bán hàng truyền thống Đ Đảm bảo công việc sống ổn định cho người lao động, không ngừng ại khuyến khích vật chất tinh thần, tạo động lực có hoạt động ho tạo cạnh tranh nhằm giúp người lao động phát huy hết lực họ ̣c k Tăng cường cơng tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh hoạt động marketing, chương trình mang tính cơng cộng giúp nâng cao hình in ảnh thương hiệu cho cơng ty h Cần đồn kết nổ lực toàn tập thể việc xây dựng phát triển tê công ty, đồng thời cơng ty cần trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng ́H số tổ chức khác mục tiêu phát triển cơng ty ́ uê SVTH: Lê Hữu Đăng 69 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu tham khảo: Khóa luận tốt nghiệp Đại học (2016): “ Đánh giá hiệu srn xuất kinh doanh công ty cổ phần Long Thọ”-Sinh viên thực Hồ Tấn Sơn Từ điển Kinh tế, Manfred Kuhn (1990): Khóa luận tốt nghiệp Đại học (2013): “Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Long Thọ”-Sinh viên thực Nguyễn Thanh Trung Giáo trình kinh tế học, Trích từ dịch tiếng Việt, P.Samueleson Đ W.Nordaus (1991): ại Giáo trình Luật Kinh tế, PGS-TS Phạm Duy Nghĩa (2015) Các website: ho http://www.longthohue.com.vn/ ̣c k http://www.voer.com.vn/ http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/ in https://baomoi.com/du-bao-thi-truong-xi-mang-2018/c/23856930.epi h https://sxd.thuathienhue.gov.vn/?gd=17&cn=492&tc=1213 ́H -18,20-23,26-43,45- tê 19,24,25,44 ́ uê SVTH: Lê Hữu Đăng 70 Lớp: K48A Quản trị kinh doanh ... TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ 2.1 Khái quát công ty 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.1.1 Giới thiệu công ty Đ Công ty cổ phần Long Thọ nằm cách... quanh hiệu hoạt động kinh doanh CTCP Long Thọ 3.2.2 Phạm vi không gian Nghiên cứu hoạt động kinh doanh CTCP Long Thọ 3.2.3 Phạm vi thời gian Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh CTCP Long Thọ giong... ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ 19 2.1 Khái quát công ty .19 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .19 2.1.1.1 Giới thiệu công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: “Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần long thọ , “Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần long thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay