Đánh giá hoạt động kinh doanh tại khách sạn mường thanh grand quảng trị

67 1 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:20

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - ại Đ ̣c k ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP in h ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH GRAND QUẢNG TRỊ ́H tê ́ uê GVHD : Th.S Nguyễn Hữu Thủy SVTH : Nông Thị Thủy Lớp : QTKD K48 - Đơng Hà Niên khố : 2014 - 2018 Quảng Trị, Tháng 04/2018 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy Lời Cảm Ơn ại Đ Trên thực tế khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù nhiều hay ít, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian bắt đầu học tập giảng đường Đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại học Kinh tế Huế với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn : Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thủy – người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, anh chị phòng Nhân sự, phòng Kế tốn, phòng Kinh doanh, phòng Lễ tân, Bộ phận Kỹ thuật, Bếp Nhà hàng tạo điều, cung cấp số liệu đóng góp ý kiến quý báu cho em trình thực tập Cuối em xin chân thành cảm ơn động viên giúp đỡ gia đình, bạn bè người thân trình học tập thực khóa luận Em mong nhận đóng góp ý kiến từ nhiều phía để rút kinh nghiệm quý báu cho thân h in ̣c k ho ́H tê Em xin chân thành cảm ơn ! ́ uê Đông Hà, tháng 04 năm 2018 Sinh viên Nông Thị Thủy SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy MỤC LỤC ại Đ Lời Cảm Ơn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu 4.2 Phương pháp xử lý tổng hợp số liệu .2 4.3 Các phương pháp phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp .2 4.3.1.Phương pháp so sánh 4.3.2 Phương pháp số .2 4.3.3 Phương pháp phân tích, đánh gía 4.3.4 Phương pháp suy luận biện chứng Tóm tắt nghiên cứu .3 PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN I.Cơ sở lý luận 1.1 Cơ sở lý luận khách sạn .4 1.1.1 Khái niệm khách sạn .4 1.1.2.Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn 1.1.3.Phân hạng khách sạn 1.2.Cơ sở lý luận hoạt động kinh doanh hiệu khách sạn .6 1.2.1.Khái niệm kinh doanh đặc điểm kinh doanh khách sạn 1.2.1.1.Khái niệm kinh doanh khách sạn .6 1.2.1.2.Đặc điểm kinh doanh khách sạn 1.2.2.Hiệu kinh doanh .7 1.2.2.1.Khái niệm hiệu kinh doanh 1.2.2.2.Phân loại hiệu kinh doanh 1.2.3.Hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn .9 1.2.3.1.Chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn 1.2.3.2.Hệ thống tiêu chi tiết .9 II Cơ sở thực tiễn hoạt động kinh doanh khách sạn Quảng Trị 13 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH - QUẢNG TRỊ .15 2.1.Giới thiệu khái quát khách sạn Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị 15 2.1.1.Tập đoàn Mường Thanh .15 2.1.2.Khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị 17 2.1.3.Cơ cấu tổ chức 18 2.1.3.1.Sơ đồ máy quản lý khách sạn .18 2.1.3.2.Chức – nhiệm vụ .18 2.1.4.Nguồn lực khách sạn 21 2.1.4.1.Tình hình lao động 21 2.1.4.2.Tình hình tài sản nguồn vốn kinh doanh khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 23 2.1.4.3.Tình hình sở vật chất kỹ thuật khách sạn .25 2.2.Các hoạt động kinh doanh chủ yếu khách sạn 27 2.2.1.Dịch vụ lưu trú 27 2.2.2.Dịch vụ ăn uống 28 2.2.3.Dịch vụ thuê phòng họp, hội nghị, hội thảo 30 2.2.4.Dịch vụ tiệc cưới 32 2.2.5.Dịch vụ bổ sung 32 2.3.Doanh thu nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu khách sạn .33 2.3.1.Doanh thu cấu doanh thu khách sạn 33 2.3.2.Doanh thu lưu trú nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu lưu trú 34 2.3.3.Doanh thu ăn uống nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu ăn uống 37 2.4.Chi phí nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 39 2.4.1.Chi phí cấu chi phí khách sạn 39 2.4.2.Chi phí dịch vụ lưu trú nhân tố ảnh hưởng .40 2.4.3.Chi phí dịch vụ ăn uống 43 2.4.4.Chi phí sản xuất chung tồn khách sạn 45 2.5.Kết hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn 48 2.5.1.Kết kinh doanh khách sạn .48 2.5.2.Hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn 50 CHƯƠNG III : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH GRAND QUẢNG TRỊ 52 3.1.Mục tiêu định hướng kinh doanh khách sạn ( 2018 – 2020 ) 52 3.1.1.Mục tiêu 52 3.1.2.Định hướng 52 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy 3.2.Các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn………… 52 3.2.1.Các giải pháp tăng doanh thu 52 3.2.2.Các giải pháp tiết kiệm chi phí 53 3.2.3.Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực 55 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ….58 3.1 Kết luận 58 3.2.Kiến nghị 59 3.2.1.Đối với Sở Du lịch thành phố Đông Hà .59 3.2.2.Đối với khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ại Đ h in ̣c k ho TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động CP : Chi phí SXC : Sản xuất chung DVLT : Dịch vụ lưu trú DVAU : Dịch vụ ăn uống UBND : Ủy ban nhân dân TCDL : Tổng Cục Du lịch CBCNV: Cán công nhân viên NCTT : Nhân công trực tiếp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ : Kinh phí cơng đồn ĐVT : Đơn vị tính BQ : Bình quân LĐ : Lao động NSLĐ : Năng suất lao động CV : Công việc NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp HĐKD : Hoạt động kinh doanh HĐTC : Hoạt động tài DN : Doanh nghiệp KS : Khách sạn NV : Nhân viên ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy DANH MỤC BẢNG BIỂU ại Đ Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị 18 Bảng 2.1 : Tình hình lao động khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 21 Biểu đồ 2.1 : Tình hình lao động khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 22 Bảng 2.2 : Tình hình tài sản nguồn vốn khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 24 Bảng 2.3 : Tình hình sở vật chất - kỹ thuật khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 25 Bảng 2.4 : Cơ cấu phòng ngủ khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị 27 Bảng 2.5: Cơ sở vật chất phục vụ dịch vụ ăn uống khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 30 Bảng 2.6 : Phòng họp Hoàng Phong - Đại Phong – Nam Phong 31 Bảng 2.7 : Hội trường Thuận Châu 31 Bảng 2.8 : Doanh thu cấu doanh thu khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị 33 Bảng 2.9 Cơng suất sử dụng phòng khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 34 Bảng 2.10 Lượt khách thời gian lưu trú bình quân khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 34 Bảng 2.11 Cơ cấu phòng ngủ khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 36 Bảng 2.12 Gía phòng bình qn khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị 37 Bảng 2.14 Biến động doanh thu dịch vụ ăn uống khách sạn Mường Thanh Quảng Trị 37 Bảng 2.15 Chi phí khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 39 Bảng 2.16 Chi phí kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 41 Bảng 2.17 Hiệu sử dụng lao động phận dịch vụ lưu trú khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 42 Bảng 2.18 Chi phí kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 44 Bảng 2.19 Tỉ suất chi phí/doanh thu số khoản mục chi phí kinh doanh ăn uống khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 45 Bảng 2.20 Chi phí chung toàn khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 46 Bảng 2.21 Tỷ suất chi phí / doanh thu khoản mục chi phí chi phí sản xuất chung tồn khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 47 Bảng 2.22 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 48 Bảng 2.23 Tình hình lãi dịch vụ khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị.49 Bảng 2.24 Chỉ tiêu hiệu kinh doanh tổng hợp khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị 50 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ ại Đ Tính cấp thiết đề tài Nhờ đường lối sách Đảng Nhà nước, năm gần du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển nhiều mặt Cụ thể, theo nghị đại hội Đảng lần thứ IX : “ phát triển du lịch thật trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” Từ nghị 45CP Thủ tướng phủ khẳng định “Du lịch ngành kinh tế quan trọng kinh tế quốc dân, hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước Du lịch ngành kinh tế mang tính chất tổng hợp có tác dụng góp phần thực mở cửa đất nước, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế khác Tạo nên công ăn việc làm, mở rộng mối giao lưu văn hóa xã hội, tăng cường tình hữu nghị đồn kết hiểu biết dân tộc” Trong năm qua, với phát triển ngành du lịch nói chung đóng góp khơng nhỏ vào thành cơng chung ngành phải kể đến trước hết ngành kinh doanh khách sạn Nó làm thỏa mãn nhu cầu tất yếu khách du lịch Ngành kinh doanh khách sạn đảm bảo hiệu kinh tế, xã hội, an ninh, đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng việc kinh doanh khách sạn nói chung kinh doanh dịch vụ lưu trú nói riêng nên em chọn liên hệ thực tập khách sạn Mường Thanh Quảng Trị Đó lý em chọn đề tài “ Đánh giá hoạt động kinh doanh khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Trị” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lí luận – thực tiễn hoạt động kinh doanh khách sạn - Phân tích , đánh giá tình hình kinh doanh khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị thời gian năm 2015 – 2017 - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị thời gian tới Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi không gian: Khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị Địa : 68 Lê Duẩn, khu phố 9, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị  Phạm vi thời gian : số liệu nghiên cứu thời gian năm ( 2015 - 2017 ) khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu Thu thập số liệu thứ cấp: Thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo tổng kết, bảng cân đối kế toán doanh nghiệp qua năm 2015, 2016, 2017, báo cáo tài chính, sổ sách chứng từ phòng ban Khách sạn, thơng qua giúp đỡ cán lãnh đạo công ty h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ Đồng thời nghiên cứu đọc sách báo, giáo trình, tài liệu khóa luận, đề tài khoa học có liên quan tài liệu tham khảo khác, sau chắt lọc ý phục vụ cho việc nghiên cứu hệ thống vấn đề lý luận, thực tiễn hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 4.2 Phương pháp xử lý tổng hợp số liệu Từ số liệu tổng hợp lấy ban đầu khách sạn tiến hành tập hợp, chắt lọc hệ thống lại thông tin liệu thật cần thiết cho đề tài, toàn số liệu tiến hành phần mềm Exel 4.3 Các phương pháp phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 4.3.1 Phương pháp so sánh Là phương pháp đối chiếu tiêu hiên tượng kinh tế lượng hóa có nội dung tính chất tương tự để xác định xu hướng mức độ biến động tiêu Từ đánh giá ưu nhược điểm để tìm giải pháp tối ưu trường hợp cụ thể Phân tích kết hoạt động kinh doanh thơng cơng ty qua tìm hiểu, nghiên cứu chất khoản mục doanh thu, chi phí, lợi nhuận… Đồng thời so sánh năm với năm trước để nguyên nhân tăng giảm để có hướng khắc phục: So sánh hiệu sử dụng vốn Khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị qua năm 2015 - 2017 ( doanh thu, lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuận/vốn, vốn cố định, vốn lưu động) So sánh hiệu sử dụng lao động Khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị qua năm 2015 - 2017 (doanh thu, lợi nhuận, số lao động, suất lao động bình qn, chi phí tiền lương…) 4.3.2 Phương pháp số Là dãy tiêu liên hệ với nhau, hợp thành phương trình cân bằng, vận dụng để phân tích mối liên hệ tiêu trình biến động, cấu thành hệ thống số thường bao gồm số toàn số nhân tố 4.3.3 Phương pháp phân tích, đánh gía Chia tổng thể vấn đề nghiên cứu thành mảng nhỏ, cụ thể để nghiên cứu, phân tích đánh giá chất vấn đề để thấy rõ yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh khách sạn Từ góp phần đưa giải pháp thiết thực, mang tính thực tiễn sát thực với khách sạn 4.3.4 Phương pháp suy luận biện chứng Sử dụng số liệu, thông tin thu thập từ nghiên cứu định tính, áp dụng phương pháp suy luận biện chứng để giải thích, làm rõ vấn đề nghiên cứu h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ Tóm tắt nghiên cứu Tên đề tài “ Đánh giá hoạt động kinh doanh khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Trị” PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Trình bày tính cấp thiết, lí chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu tóm tắt nghiên cứu PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương : Tổng quan hoạt động kinh doanh khách sạn - Trình bày sở lý luận khách sạn, sở lý luận hoạt động kinh doanh hiệu khách sạn - Trình bày sở thực tiễn tình hình hoạt động kinh doanh khách sạn Quảng Trị Chương : Thực trạng hoạt động kinh doanh Khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị - Giới thiệu tổng quan Tập đoàn Mường Thanh Khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị bao gồm trình hình thành phát triển tình hình lao động, vốn, nguồn lực sở vật chất - Phân tích doanh thu, chi phí nhân tố ảnh hưởng - Đánh giá kết quả, hiệu hoạt động kinh doanh Khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị Chương : Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị Đưa đề xuất nhằm nâng cao hiệu hiệu hoạt động kinh doanh Khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đưa kết luận tổng quát đưa kiến nghị Nhà nước Khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy Bảng 2.19 Chi phí chung tồn khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị Năm 2015 Triệu % đồng Năm 2016 Triệu % đồng Năm 2017 Triệu % đồng 7458 100 8123 100 7958 100 500 106,70 1162 201 15,58 2,70 1249 196 15,38 2,41 1570 209 19,73 2,63 408 135,11 103,98 46 0,62 1,00 77 0,97 31 167,39 30 0,09 0,40 43 129 0,07 0,53 13 65 0,16 0,82 35 185,71 216,67 0,17 482 1,59 238 2,99 225 1830,77 82 5,93 512 6,43 -59 89,67 82 1,01 61 0,77 117,31 Đ 13 ại 571 7,66 ho 52 0,70 4041 54,18 5179 63,76 4741 59,27 676 116,73 72 0,97 40 0,49 37 0,46 -35 51,39 in ̣c k CHỈ TIÊU TỔNG CHI PHÍ Điện Nước Điện thoại, Fax, Telex Y tế phí Cơng tác phí Đào tạo CBCNV Tun truyền quảng cáo Tiếp khách Khấu hao TSCĐ 10 Bảo hiểm hỏa hoạn 11 Chi phí khác ( ĐVT : Triệu đồng ) Năm 2017/2015 Triệu % đồng h 1263 16,93 636 7,83 459 5,77 -804 36,34 ( Nguồn : Phòng kế tốn khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị ) Số liệu bảng 2.19 cho thấy chi phí sản xuất chung tồn khách sạn có xu hướng biến động tăng qua năm Năm 2017 tăng so với năm 2015 500 triệu đồng tương ứng tăng 6,7% Tuy nhiên, xét cách tổng thể mặt hiệu tiêu tỷ suất chi phí doanh thu lại có xu hướng giảm qua năm Trong tổng chi phí sản xuất chung tồn khách sạn chi phí khấu hao TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn trung bình khoảng 60%, đứng thứ hai chi phí điện, tiếp đến chi phí khác Chi phí khấu hao TSCĐ khách sạn có chiều hướng tăng giảm khơng ổn định qua năm Năm 2017 giảm so với năm 2016 tăng so với năm 2015 676 triệu đồng tương ứng tăng 16,73% ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 46 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy Bảng 2.20 Tỷ suất chi phí / doanh thu khoản mục chi phí chi phí sản xuất chung toàn khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị ĐVT CHỈ TIÊU Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2017/2015 Lần 0,2954 0,2598 0,2491 -0,0463 1.Khấu hao TSCĐ Lần 0,1601 0,0057 0,1477 -0,0124 2.Điện Lần 0,0460 0,0399 0,0491 0,0031 3.Tuyên truyền quảng cáo Lần 0,0226 0,0154 0,0160 -0,0066 0,0667 0,1987 0,0362 -0,0305 4.Khác ại Đ Tổng chi phí SXC Lần ho h in ̣c k Qua số liệu tính toán bảng 2.20 ta thấy để tạo triệu đồng doanh thu năm 2017 khách sạn phí khấu hao TSCĐ so với năm 2015 12,400 đồng Như vậy, chi phí khấu hao TSCĐ khách sạn giảm qua năm hợp lý Điều cho thấy khách sạn sử dụng TSCĐ đạt hiệu Ngồi chi phí khấu hao TCSĐ, chi phí tiền điện chiếm tỷ trọng khoảng 15% có xu hướng tăng qua năm Tuy nhiên, số liệu bảng 2.20 cho thấy, để tạo triệu đồng doanh thu năm 2016 khách sạn chi trả tiền điện 39,900 đồng năm 2017 khách sạn trả tiền điện nhiều nhiều so với năm 2015 3,100 đồng Nguyên nhân tăng lên mức giá điện tăng cao năm 2017 Ngoài ra, khách sạn sử dụng hệ thống điện sáng phòng ngủ, sân vườn, hành lang lãng phí Ngun nhân khách sạn chưa lắp đặt hệ thống thiết bị tự ngắt điện khách rời phòng chưa có biện pháp cụ thể để tiết kiệm điện sân vườn, hành lang ngày khơng có khách vắng khách Vì vậy, khách sạn cần đưa biện pháp hữu hiệu để tiết kiệm nhằm giảm chi phí tiền điện q trình hoạt động Khác với biến động khơng ổn định chi phí tiền điện nêu trên, chi phí tun truyền quảng cáo có xu hướng giảm qua năm Chi phí chiếm trung bình khoảng 6% tổng chi phí sản xuất chung toàn khách sạn Để khai thác thị trường khách thu hút lượng khách đến, khách sạn tích cực tổ chức tuyên truyền quảng bá phương tiện thơng tin đại chúng báo chí, truyền hình, hội nghị Số liệu bảng 2.20 cho thấy khách sạn tiết kiệm chi phí tuyên truyền quảng cáo nhằm tăng lợi nhuận, cụ thể để tạo triệu đồng doanh thu năm 2017 khách sạn chi trả chi phí so với năm 2015 6,600 đồng Tuy nhiên, theo ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 47 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ nhận thấy việc tiết kiệm chi phí tuyên truyền quảng cáo chưa hợp lý chi phí thấp ảnh hưởng đến phạm vi chất lượng quảng bá hình ảnh khách sạn đến với nước giới Từ phân tích doanh thu thu chi phí phát sinh q trình hoạt động kinh doanh, điều quan trọng cần sâu vào tìm hiểu hiệu kinh doanh mà khách sạn đạt năm qua 2.5 Kết hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn 2.5.1 Kết kinh doanh khách sạn Bảng 2.21 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị ĐVT : Triệu đồng Năm 2017/2015 Năm Năm Năm STT CHỈ TIÊU 2015 2016 2017 % Tổng doanh thu 25244 31266 31944 6700 126,54 Các khoản giảm trừ 82 133 138 56 168,29 Doanh thu 25162 31133 31806 6644 126,40 Giá vốn hàng bán 17414 20688 19733 2319 113,32 Lợi nhuận gộp 7748 10445 12073 4325 155,82 Chi phí quản lý 748 959 996 248 133,16 Lợi nhuận từ 7000 9486 11077 4077 158,24 HĐKD Lợi nhuận từ 102 53 51 -51 50,00 HĐTC Lợi nhuận bất thường 364 64 282 -82 77,47 Tổng lợi nhuận trước 10 7466 9603 11410 3944 152,83 thuế Thuế thu nhập DN 11 1643 1921 2282 639 138,89 phải nộp 12 Lợi nhuận sau thuế 5823 7682 9128 3305 156,76 ( Nguồn : Phòng kế toán khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị ) Số liệu bảng 2.21 cho thấy doanh thu giá vốn hàng bán khách sạn biến động không ổn định qua năm Điều dẫn đến lợi nhuận gộp biến động theo chiều hướng trên, năm 2016 tăng mạnh so với năm 2015, sang năm 2017 có xu hướng tăng so với năm 2016 cao so với năm 2015 4,325 triệu đồng tương ứng tăng 55,82% Tuy nhiên, tiêu lợi nhuận gộp tồn khách sạn khơng thể chi tiết phần lợi nhuận gộp hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển bổ sung Nguyên nhân khoản mục chi phí sản xuất chung khách sạn phát sinh q trình hoạt động kinh doanh dịch vụ khơng phân bổ tính vào chi phí hoạt động dịch vụ Do vậy, hoạt động dịch vụ kể khách h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 48 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy sạn tiến hành thực báo cáo nội tình hình doanh thu, chi phí lãi dịch vụ Tập hợp tất khoản lãi dịch vụ trừ phần chi phí sản xuất chung tính cho tồn khách sạn lợi nhuận gộp toàn khách sạn Kết thể bảng 2.22 Bảng 2.22 Tình hình lãi dịch vụ khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị Năm 2017/2015 Năm Năm Năm STT CHỈ TIÊU 2015 2016 2017 % 15205 18568 20031 4826 131,74 Tổng lãi DV 10886 14905 14471 3585 132,93 Lãi DV lưu trú 2939 2299 3719 780 126,54 Lãi DV ăn uống 1380 1364 1841 461 133,41 Lãi DV bổ sung CP SXC toàn khách sạn 7458 8123 7958 500 106,70 Lợi nhuận gộp toàn khách sạn (1-2) 7747 10445 12073 4326 155,84 ại Đ ho h in ̣c k Qua bảng 2.22 cho thấy hoạt động dịch vụ lãi dịch vụ lưu trú chiếm tỷ trọng cao tổng lãi dịch vụ có xu hướng biến động tăng qua năm Dịch vụ bổ sung có chiều hướng tăng dịch vụ lưu trú song tỷ trọng chiếm tổng lãi dịch vụ thấp Riêng lãi dịch vụ ăn uống có khác biệt với dịch vụ lại năm 2016 giảm so với năm 2015 qua năm 2017 lại tăng mạnh với 780 triệu đồng tương đương với 26,54% Ngồi ra, biến động chi phí quản lý theo xu hướng tăng dần qua năm quy mô hoạt động khách sạn tăng lên không đáng kể làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khách sạn Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khách sạn cao vào năm 2017 11,077 triệu đồng, tăng so với năm 2015 4,077 triệu đồng tương ứng tăng 58,24% Mặt khác, hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống dịch vụ bổ sung, khách sạn có hoạt động tài hoạt động bất thường Lợi nhuận từ hoạt động tài mà khách sạn thực có xu hướng giảm dần qua năm Trong lợi nhuận từ hoạt động bất thường có biến động khơng ổn định, năm 2017 giảm so với năm 2015 82 triệu đồng tương ứng giảm 77,47% Đây biến động không đều, khách sạn cần xác định nguyên nhân để có cách khắc phục nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Mặc dù có trình biến động lợi nhuận sau thuế khách sạn thay đổi theo chiều hướng biến động doanh thu Lợi nhuận sau thuế đạt cao năm 2017 9,128 triệu đồng, tăng so với năm 2015 3,305 triệu đồng tương ứng tăng 56,76% ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 49 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ Như vậy, từ năm 2015 đến năm 2017 gặp nhiều khó khăn kết khách sạn thu có chiều hướng khả quan thành đáng ghi nhận Có điều nhờ vào nổ lực tâm cao nhằm hoàn thành mục tiêu mà khách sạn đặt cho đội ngũ cán công nhân viên khách sạn 2.5.2 Hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn - Tỷ suất lợi nhuận/chi phí Khi xem xét, đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh lợi nhuận tiêu quan trọng mà cần quan tâm Khách sạn có lợi nhuận cao chứng tỏ hoạt động có hiệu quả, điều khơng phải ln ln thật sai lầm khơng xét mối quan hệ so sánh với chi phí bỏ để có lợi nhuận Do đó, để có đánh giá xác hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn cần xem xét lợi nhuận tạo mối quan hệ với chi phí Bảng 2.23 Chỉ tiêu hiệu kinh doanh tổng hợp khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị Năm 2017/2015 Năm Năm Năm STT CHỈ TIÊU ĐVT 2015 2016 2017 % Doanh thu Tr đ 25162 31133 31806 6644 126,40 Lợi nhuận sau 5823 7682 9128 3305 156,76 Tr đ thuế 18245 21780 20867 2622 114,37 Tổng chi phí Tr đ 348102 356369 354019 5917 101,70 Vốn bình quân Tr đ 142 118 103 -39 72,54 Tổng số lao động Người Tỷ suất lợi 0,32 0,35 0,44 0,12 137,06 Lần nhuận/chi phí Tỷ suất lợi 0,02 0,02 0,03 0,01 154,14 Lần nhuận/vốn Năng suất lao Tr.đ/người 177 264 309 132 174,27 động /năm h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Số liệu bảng 2.23 cho thấy tỷ suất lợi nhuận theo chi phí khách sạn có xu hướng biến động qua năm Năm 2015 tỷ suất lợi nhuận theo chi phí khách sạn đạt 0,32 có nghĩa triệu đồng chi phí bỏ thu 0,32 triệu đồng lợi nhuận, sang năm 2016 tỷ suất tăng lên 0,35 đến năm 2017 tỷ suất lại tiếp tục tăng thành 0,44 Năm 2017 tăng so với năm 2015 37,06% tương ứng tăng 0,12 triệu đồng Điều có nghĩa triệu đồng chi phí bỏ năm 2017 thu lượng lợi nhuận cao năm 2015 0,12 triệu đồng Từ phân tích cho thấy việc sử dụng chi phí khách sạn hoạt động kinh doanh năm 2017 có hiệu so với năm trước Vì vậy, khách sạn cần tiếp tục phát huy năm để đạt thành cao SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 50 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ - Tỷ suất lợi nhuận/vốn Để phản ánh mức độ sinh lời đồng vốn, sử dụng tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn để đánh giá Chỉ tiêu cao chứng tỏ vốn sử dụng hoạt động kinh doanh khách sạn có hiệu Qua số liệu bảng 2.23 ta thấy tỷ suất tăng ổn định qua năm Sức sinh lợi vốn khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị có xu hướng biến động qua năm Nếu năm 2015 đạt 0,02 lần sang năm 2016 số giữ nguyên Nhưng đến năm 2017 tăng lên 0,04 tăng so với năm 2015 0,01 tương ứng tăng 54,44% Như vậy, năm 2017 khách sạn sử dụng vốn đạt hiệu so với năm 2015, nhiên khách sạn cần nâng cao sức sinh lợi vốn hoạt động kinh doanh năm tới Bên cạnh việc đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn thơng qua tiêu tiêu suất lao động sử dụng để đánh giá hiệu sử dụng lao động khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị - Năng suất lao động Nhìn vào số liệu bảng 2.23, ta thấy suất lao động năm 2015 đạt 177 triệu đồng/người, điều có nghĩa năm bình quân người lao động tạo 177 triệu đồng doanh thu cho khách sạn Đến năm 2016 số lên tới 264 triệu đồng/người, năm 2017 tăng lên 309 triệu đồng/người tăng so với năm 2015 132 triệu đồng tương ứng tăng 74,27% Như vậy, suất lao động khách sạn biến động tăng giảm theo xu hướng biến động doanh thu lợi nhuận Khách sạn cần có giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng lao động năm tới nhằm mục tiêu đạt doanh thu lợi nhuận cao Tóm lại, qua phân tích tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị khẳng định khách sạn có kết khả quan trình phát triển năm qua (2015 - 2017) Tuy nhiên, số tiêu có xu hướng giảm xuống vào năm 2017 suất lao động, chi phí dịch vụ lưu trú chi phí dịch vụ ăn uống, khách sạn cần tìm ưu điểm, mặt tồn ngun nhân để có biện pháp khắc phục nhằm trì phát triển thành tích mà khách sạn đạt trước cho năm h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 51 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ CHƯƠNG III : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH GRAND QUẢNG TRỊ 3.1 Mục tiêu định hướng kinh doanh khách sạn ( 2018 – 2020 ) 3.1.1 Mục tiêu Chính sách quản lý khách sạn kết hợp phương pháp quản lý khách sạn đại nhằm thực mục tiêu lớn : - Cung cấp trang thiết bị phục vụ hoàn mỹ cho quý khách nước - Thu hút nhân tài kinh doanh áp dụng kỹ chuyên nghiệp, nghiệp vụ tiên tiến - Phát triển đội ngũ quản lý xuất sắc đội ngũ nhân viên lành nghề, tập trung tinh hoa làm nghề Do khách sạn thành lập nên đội ngũ quản lý non trẻ số lượng nhân viên tuyển lớn, khơng có nhiều thời gian để đào tạo sâu nên đặt vấn đề hiệu chất lượng quản lý, yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ khác hàng 3.1.2 Định hướng Với mục tiêu dựa tình hình thực tiễn, trình phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Trị giai đoạn 2015 – 2017, định hướng thời gian tới khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị là: Phối hợp với ban ngành, quyền địa phương thực tốt Luật Du lịch văn pháp quy hành quản lý khách sạn - Đào tạo trình độ chuyên môn cho nhân viên Nhân viên thường xuyên học theo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên mơn - Khách sạn tăng cường, đa dạng hóa thêm loại hình dịch vụ kèm theo - Tăng cường liên kết với công ty lữ hành, sở lưu trú 3.2 Các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn Trên mục tiêu, định hướng để khắc phục khó khăn thời gian qua nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn thời gian tới Với kiến thức học qua trình nghiên cứu tìm hiểu thực tế hiệu kinh doanh khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị, tơi xin đóng góp số ý kiến nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị năm tới 3.2.1 Các giải pháp tăng doanh thu Tổng doanh thu khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị bao gồm doanh thu lưu trú, doanh thu ăn uống, doanh thu vận chuyển, doanh thu dịch vụ bổ sung chủ lực doanh thu lưu trú doanh thu ăn uống Hiện nay, doanh thu khách sạn h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 52 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ tương đối cao bối cảnh cạnh tranh gay gắt thị trường để tồn phát triển khách sạn phải không ngừng cố gắng để tăng doanh thu thông qua việc thu hút ngày nhiều du khách đến lưu trú, ăn uống sử dụng dịch vụ khách sạn nhằm tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh với biện pháp sau: - Tăng cơng suất sử dụng phòng Để tăng cơng suất sử dụng phòng khách sạn cần phát triển thị trường, tăng nguồn khách tăng thời gian lưu trú bình quân - Nâng cao chất lượng dịch vụ Trong trình hoạt động kinh doanh khách sạn tổng doanh thu có biến động khơng ổn định qua năm, doanh thu lưu trú chiếm khoảng 60% Qua phân tích cho thấy nhân tố chủ yếu làm giảm doanh thu lưu trú khách sạn khách sạn chưa khai thác tối đa cơng suất sử dụng phòng Do vậy, trước hết khách sạn cần có kế hoạch nhằm nâng cao cơng suất sử dụng phòng, tận dụng tối đa cơng suất tài sản có Điều quan trọng khách sạn phải đáp ứng tiêu chuẩn khách sạn sao, khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị cần không ngừng đầu tư nâng cấp trang thiết bị theo hướng đại hơn, chất lượng để thu hút lượng khách lớn đến với khách sạn, cụ thể: Đầu tư xây dựng phòng có chất lượng khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế nhu cầu ngày cao khách du lịch Thay trang thiết bị qua nhiều năm sử dụng máy điều hoà, tivi loại 21 inch 25 inch , Cần trang bị thêm phương tiện cho dịch vụ bổ sung trang bị máy giặt có cơng suất lớn để đáp ứng nhu cầu khách du lịch mà tự phục vụ cho mình, trang bị thêm máy móc cho phòng tập thể dục, thay bàn ghế sân vườn, - Nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ có để tăng doanh thu Qua q trình phân tích cho thấy khách sạn có mặt đẹp, giao thơng thuận lợi song giá cao so với thu nhập người dân Quảng Trị (180.000 đồng/suất) nên doanh thu ăn uống cưới hỏi chiếm tỷ trọng thấp khoảng 4% tổng doanh thu ăn uống có biến động qua năm Ngồi ra, mức giá cao nên quan, doanh nghiệp địa bàn đặt tiệc hội nghị làm ảnh hưởng đến doanh thu ăn uống tồn khách sạn Do vậy, khách sạn nên có định hướng nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ nhằm tăng doanh thu giải pháp hữu hiệu 3.2.2 Các giải pháp tiết kiệm chi phí Do giá thị trường biến động theo xu hướng ngày tăng làm cho chi phí phục vụ hoạt động dịch vụ lớn, ảnh hưởng đến giá dịch vụ khách sạn Mặt khác, khách sạn chưa có biện pháp để tiết kiệm chi phí q trình kinh doanh để đem lại lợi nhuận cao Do vậy, khách sạn cần cải cách lại quy trình mua h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 53 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ bán nguyên vật liệu, tài sản, công cụ dụng cụ phòng ban, phận khách sạn theo phương thức quy mối, tránh tình trạng phận dùng phận mua Nên giao trách nhiệm cho phận theo dõi, giám sát theo quy định, định mức góp phần bước kiểm sốt tiết kiệm chi phí bất hợp lý Chi phí tiền điện khách sạn có xu hướng tăng cao Do vậy, khách sạn nên kiểm tra gắt gao, thường xuyên nhắc nhở nhân viên sử dụng hợp lý có biện pháp hữu hiệu để tránh tình trạng lãng phí điện Bên cạnh khoản chi phí nêu trên, tài sản cố định yếu tố mà khách sạn cần quan tâm Đối với ngành kinh doanh khách sạn tài sản cố định thường chiếm tỷ trọng lớn, biểu tiền giá trị nhà cửa, kiến trúc, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá Nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định nghiên cứu phương án đầu tư hợp lý vào tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề cần thiết Để nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định, khách sạn nên: - Xử lý dứt điểm tài sản cố định không cần dùng, hư hỏng, chờ lý nhằm nhanh chóng thu hồi vốn cố định bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Phân cấp rõ ràng việc quản lý tài sản, phải xác định rõ người quản lý, người sử dụng người chịu trách nhiệm vật chất TSCĐ phận Khi có mát hư hỏng cần phải truy tìm nguyên nhân để tìm đối tượng phải chịu trách nhiệm trước mát - Khi đầu tư mua sắm trang bị TSCĐ khách sạn cần có điều tra quy hoạch, thiết kế đầy đủ đảm bảo yêu cầu kinh tế đồng thời phải xây dựng kế hoạch thường xuyên bảo dưỡng TSCĐ khách sạn - Phải đánh giá TSCĐ cách thường xuyên xác để làm sở cho việc trích khấu hao thích hợp nhằm thu hồi vốn bảo tồn vốn Hiện khách sạn khơng tiến hành tính phân bổ khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất chung hoạt động dịch vụ mà phân bổ vào chi phí sản xuất chung tồn khách sạn Do vậy, để tính hiệu hoạt động kinh doanh phận xác khách sạn nên phân loại TSCĐ theo hoạt động dịch vụ Điều có nghĩa TSCĐ sử dụng phục vụ cho hoạt động dịch vụ phân bổ thẳng khấu hao tài sản cố định vào chi phí sản xuất chung hoạt động Riêng TSCĐ dùng chung cho hoạt động tách biệt khách sạn nên chọn tiêu thức phù hợp để tiến hành phân bổ khấu hao - Khách sạn nên mua sắm TSCĐ có suất cao phù hợp với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật Bên cạnh đó, khách sạn nên ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào trình phục vụ đồng thời nâng cao trình độ sử dụng CBCNV để vận hành TSCĐ theo quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng quản lý sử dụng TSCĐ có hiệu nhằm tiết kiệm chi phí h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 54 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ - Khách sạn cần lập dự án chi phí hàng tháng cho phận, nghiệp vụ kinh doanh khoảng thời gian ngắn Do doanh nghiệp có khả nắm tình hình tiêu cách cụ thể Từ khai thác khả tiềm tàng tiết kiệm chi phí - Thực giảm chi phí kinh doanh, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh khách sạn cách nâng cao chất lượng hoạt động trình độ quản lý Ban giám đốc Trưởng phận Do đó, tiết giảm chi phí kinh doanh biện pháp hữu hiệu để gia tăng lợi nhuận hoạt động khách sạn Vì chi phí bán hàng chi phí hoa hồng, khuyến mãi,…khi phát sinh dễ làm giảm lợi nhuận, xét khía cạnh kinh doanh quản trị làm tăng thêm doanh thu, gia tăng thị phần cho khách sạn Các khoản chi phí cần thực theo kế hoạch đề phù hợp với giai đoạn phát triển mùa du lịch năm Qua kế hoạch cụ thể, Ban giám đốc quản lý, đánh giá khoản phát sinh có đem lại hiệu hoạt động kinh doanh hay khơng Ngồi ra, chi phí quản lý doanh nghiệp nên cho khoản thật cần thiết, tiết kiệm tối đa hợp lí chi phí văn phòng, giao dịch, tiếp khách…phát triển đồng thời máy phù hợp với phát triển chung khách sạn Như vậy, để đạt mức chi phí kế hoạch đề ra, cần có ý thức tự giác, khơng lãng phí tài sản chung, đòi hỏi có phấn đấu hoàn thành kế hoạch với lực tâm cá nhân Đặc biệt động viên, gương mẫu cấp lãnh đạo - Tổ chức hoạt động quan hệ công chúng nhằm thiết lập mối quan hệ gắn bó với khách hàng tạo dựng hình ảnh tốt đẹp mơi trường xung quanh, thực hoạt động nhân đạo : cứu trợ, hoạt động cho học sinh có hồn cảnh khó khăn hiếu học, trại trẻ mồ cơi,…Cổ động bán hàng nhằm thu hút lôi khách hàng gia tăng dịch vụ : chiết khấu theo mùa hay điều chỉnh giá cho khách hàng theo khu vực, tổ chức trao quà, giảm giá cho khách hàng vào dịp cuối năm, dịp lễ… Thu thập phân tích liệu dịch vụ khách hàng sử dụng liệu khách hàng để xây dựng kế hoạch cụ thể với tình hình kinh doanh khách sạn ngày tốt Đồng thời, nâng cao kiến thức xã hội, trình độ nghiệp vụ phục vụ khách hàng, từ tăng cao sức cạnh tranh, thu hút du khách lượng khách quay trở lại góp phần nâng cao hình ảnh khách sạn tăng nhanh doanh thu 3.2.3 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Lao động sáng tạo người nhân tố định hiệu kinh doanh Xu xây dựng kinh tế tri thức đòi hỏi đội ngũ lao động phải có trình độ chun mơn cao, có lực sáng tạo Mặt khác, đối tượng tiếp xúc ngành du lịch người, khơng nước mà nước ngồi với đủ thành phần, lứa tuổi, trình độ Như người "làm dâu trăm họ" trình độ, hiểu biết, thái độ nhân viên khách sạn có vai trò lớn việc trì thu hút khách du lịch đến với khách sạn để tăng lượng khách, tăng số ngày lưu trú khách khách sạn nhằm h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 55 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ tăng doanh thu vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân viên vấn đề quan tâm hàng đầu Hiện nay, khách sạn bước xếp lao động phục vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng Công tác xây dựng quy hoạch cán trọng, bảo đảm hoạt động quản lý điều hành hiệu Thường xuyên nắm bắt thông tin từ sở đào tạo nghiệp vụ để bố trí cơng việc, xếp thời gian cho nhân viên tham gia khóa đào tạo góp phần vào việc nâng cao lực nhận thức tinh thần đào tạo người lao động theo hướng chun mơn hóa phát triển cách tồn diện chun mơn ngoại ngữ Ngoài ra, để nâng cao chất lượng phục vụ khách sạn trọng đến thái độ, phong cách phục vụ nhân viên Động lực tập thể cá nhân yếu tố định khả sáng tạo, yếu tố tập hợp, liên kết thành viên lại với Tạo động lực cho tập thể, nhân vấn đề đặc biệt quan trọng Yếu tố tác động mạnh mẽ tới việc tạo động lực việc thực trả lương, khuyến khích lợi ích vật chất chịu trách nhiệm vật chất người lao động Hiện khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị có sách khen thưởng động viên kịp thời đồng thời xử lý kỷ luật với tính chất, mức độ hành vi vi phạm Mặt khác, thu nhập người lao động ngày tăng với mơi trường làm việc có kỷ luật, lành mạnh phát huy lực nhiệt huyết người lao động nên góp phần nâng cao suất lao động, chất lượng dịch vụ, đời sống người lao động cải thiện Mặc dù công tác đào tạo, quy hoạch nguồn nhân lực khách sạn trọng tốc độ thực chưa theo kịp yêu cầu phát triển cạnh tranh; phong cách thái độ phục vụ nhân viên đơi lúc chủ quan, thiếu tập trung lúc làm nhiệm vụ nên phần ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ Vì khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị cần có giải pháp thiết thực phát triển nguồn nhân lực để hoạt động kinh doanh mang lại hiệu cao hơn, cụ thể: Khi tuyển dụng nhân viên, ngồi u cầu trình độ học vấn, ngoại ngữ, ngoại hình tuổi tác khách sạn cần ý đến vấn đề sức khoẻ có sức khỏe họ hăng hái, nhiệt tình công việc Đồng thời họ phải người có kiến thức xã hội rộng khả giao tiếp tốt nhằm tạo khơng khí thân thiện, gần gũi với du khách Bên cạnh đó, yêu cầu tuyển dụng đòi hỏi nghiệp vụ ngoại ngữ nhân viên nên vấn đề tương đối khó với khách sạn thường nhân viên giỏi nghiệp vụ lại khơng giỏi ngoại ngữ ngược lại Do đó, trước hết khách sạn nên tiến hành tuyển chọn theo tiêu thức ưu tiên trình độ ngoại ngữ trước đào tạo nghiệp vụ sau theo phương thức đào tạo chỗ, trừ chức danh quan trọng Khách sạn phải xây dựng cấu lao động tối ưu, đảm bảo đội ngũ lao động đủ việc làm sở phân công bố trí lao động hợp lý phù hợp với lực, sở trường, nguyện vọng trình độ người Khi giao việc phải xác định rõ chức h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 56 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm Đặc biệt, đội ngũ lao động phục vụ trực tiếp cần đào tạo trình độ chun mơn nghiệp vụ du lịch, thơng thạo ngoại ngữ thái độ, phong cách phục vụ, kỹ thuật phục vụ nhằm tạo chất lượng phục vụ tốt đáp ứng nguyện vọng nhu cầu mong muốn khách, đặc biệt phận buồng, lễ tân, bàn Phải đảm bảo cung cấp đầy đủ điều kiện cần thiết trình kinh doanh, đảm bảo cân đối thường xuyên biến động môi trường kinh doanh Phải trọng công tác vệ sinh điều kiện an tồn lao động Khơng ngừng nâng cao trình độ chun môn khả nghiệp vụ cho nhân viên việc đầu tư thoả đáng, tạo điều kiện cho lao động tham gia học tập nghiên cứu Tăng cường cử CBCNV tham gia khoá đào tạo tập trung, chức, ngắn hạn, dài hạn, học trường trung tâm Cử CBCNV tham gia đợt nghiên cứu học tập trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ thông qua chuyến công tác, khảo sát tham gia hội nghị đơn vị du lịch địa phương nước Chú trọng đến công tác đào tạo lại, đào tạo trình độ tay nghề ngoại ngữ cho CBCNV số người đào tạo chuyên ngành du lịch, khách sạn thấp số người biết từ hai ngoại ngữ trở lên chưa cao, chủ yếu họ biết tiếng Anh đáp ứng nhu cầu du khách đến từ nước khác; áp dụng chế độ khuyến khích CBCNV tự nâng cao trình độ qua để nâng cao chất lượng phục vụ, bước chuẩn hoá đội ngũ cán Hàng kỳ, quý, năm khách sạn cần phải tổ chức hình thức thi tay nghề để động viên, khuyến khích nhân viên nâng cao tay nghề, kích thích sáng tạo, ý thức tự giác, tự lực nhân viên Trên sở để nâng cao bậc lương, bậc cơng tác để người lao động có hội phát huy hết lực mình, đồng thời hội để nhân viên học hỏi kinh nghiệm hiểu biết Nói tóm lại, đào tạo người lao động cách có hệ thống yếu tố quan trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ Yếu tố lao động ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ mà không quan tâm đến yếu tố người khơng có dịch vụ mong muốn Do vậy, công tác tuyển chọn, đào tạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đánh giá, xếp loại xây dựng chế độ khen thưởng, xử phạt hợp lý góp phần khuyến khích người lao động hăng hái, nhiệt tình công việc tạo nên chất lượng dịch vụ tốt, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 57 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ại Đ 3.1 Kết luận Từ phân tích thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị xin rút số kết luận sau: Tổng doanh thu khách sạn có xu hướng tăng khơng ổn định qua năm Trong cấu doanh thu, doanh thu lưu trú doanh thu ăn uống chiếm tỷ trọng cao doanh thu lưu trú chiếm tỷ trọng lớn khoảng 60%, doanh thu ăn uống chiếm 26% Nhu cầu sử dụng dịch vụ bổ sung massage, cho thuê mặt bằng, điện thoại ngày tăng chiếm tỷ trọng 9% tổng doanh thu Đây tín hiệu đáng mừng doanh thu tiềm tương lai ngành kinh doanh du lịch Doanh thu lưu trú có xu hướng biến động tăng qua năm Nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu lưu trú khách sạn giá phòng bình qn cơng suất sử dụng phòng.Trong đó, nhân tố chủ yếu làm tăng doanh thu lưu trú khách sạn nhân tố giá phòng bình qn Nhân tố làm giảm doanh thu cơng suất sử dụng phòng Bên cạnh đó, kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn đóng vai trò quan trọng khơng tạo nguồn thu mà thể khả kinh doanh khách sạn Doanh thu ăn uống khách sạn thu từ việc tổ chức phục vụ ăn thức uống cho khách du lịch, hội nghị dịch vụ cưới hỏi Trong doanh thu từ khách du lịch chủ yếu chiếm tỷ trọng cao khoảng 90%, doanh thu hội nghị cưới hỏi chiếm tỷ trọng thấp Chi phí khách sạn có biến động khơng ổn định qua năm So với năm 2015 chi phí khách sạn tăng mạnh năm 2016 Đối với khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị, chi phí trực tiếp chiếm tỷ trọng cao khoảng 96% tổng chi phí chi phí gián tiếp chiếm tỷ trọng thấp 4% Cùng với xu hướng biến động doanh thu chi phí, lợi nhuận gộp khách sạn có chiều hướng biến động không ổn định qua năm Mặc dù có q trình biến động lợi nhuận sau thuế khách sạn thay đổi theo chiều hướng biến động doanh thu Lợi nhuận sau thuế đạt cao năm 2017 9,128 triệu đồng, tăng so với năm 2015 3,305 triệu đồng tương ứng tăng 56,76% Tuy nhiên, bên cạnh tồn số hạn chế cần khắc phục để tương lai khách sạn có kết tốt chi phí giá vốn hàng bán cao, dịch vụ bổ sung có doanh thu tăng chưa đáng kể Để khắc phục nhược điểm khách sạn cần sử dụng kết hợp nhiều biện pháp vấn đề đầu tư nâng cấp trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực, tổ chức tốt công tác tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí việc tổ chức tốt cơng tác tuyên truyền quảng bá, mở rộng thị trường, tăng nguồn khách nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 58 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy ại Đ 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với Sở Du lịch thành phố Đông Hà Trước hết Sở cần ban hành kịp thời văn hướng dẫn thực chế, sách Nhà nước cho phù hợp với điều kiện phát triển du lịch Đông Hà để khách sạn địa bàn vận dụng cụ thể Thứ hai thống chủ trương ngành ngành liên quan qua hoạt động tọa đàm, hội nghị, hội thảo để từ gắn kết ngành lại với để giải kịp thời vấn đề khó khăn hoạt động du lịch đảm bảo tính hiệu quả, đồng cho phát triển du lịch Thứ ba ngành du lịch cần phải thường xuyên đúc rút kinh nghiệm đưa phương hướng cho phát triển ngành Đồng thời, ngành cần tổ chức hội thảo cho khách sạn có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng mối quan hệ bạn hàng với nhằm thúc đẩy phát triển khách sạn nói riêng tồn ngành nói chung Thứ tư tạo điều kiện cho khách sạn phát triển mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với tổ chức, quan ngồi nước, hãng lữ hành, cơng ty du lịch để mở rộng thị trường khách Thứ năm phối hợp với ban ngành đầu tư xây dựng thêm dịch vụ bổ sung, khu vực dịch vụ vui chơi, nhằm đa dạng hố loại hình phục vụ, thu hút khách đến lại Huế với thời gian lâu Cuối cùng, thống công tác báo cáo, biểu mẫu thống kê hoạt động khách sạn Tổ chức tập huấn cho cán làm công tác khách sạn Đây việc làm quan trọng quản lý số liệu thống kê xác thống sở để Sở đưa định hướng phát triển có tính khoa học cao 3.2.2 Đối với khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị Ngoài giải pháp đề đề tài nghiên cứu, Khách sạn Mường Thanh – Quảng Trị nên: Thứ nhất, đơn vị cần thường xuyên cập nhật thông tin cần thiết tình hình trị, kinh tế, xã hội, văn hóa địa phương, khu vực, quan hệ cung - cầu, bảng giá để có sở lập kế hoạch kinh doanh khả thi Thứ hai, cần tăng cường phối hợp liên ngành để giải vấn đề tệ nạn ăn xin, đeo bám khách du lịch, nạn cò mồi, cạnh tranh, phá giá nhằm tạo mơi trường an tồn thuận lợi cho khách du lịch Thứ ba, liên tục cải tiến, đổi hoạt động kinh doanh ăn uống không ngừng nghỉ, đưa sản phẩm ăn buffet, tiệc vào dịp Lễ - Tết, kiện quan trọng giúp tăng doanh thu ăn uống khách sạn Thứ tư, chạy nhiều chương trình truyền thơng để lơi kéo ý không người dân địa phương mà đặc biệt khách du lịch nước đến khách sạn Imperial Huế, thường xuyên thực hoạt động quảng bá đến du khách nhiều h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 59 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thủy DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Văn Chiêm, ThS Hồ Thị Lan (2000), Quản trị nhân sự, Trường Đại học Kinh tế Huế [2] Nguyễn Khắc Hoàn, Quản trị doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế Huế [3] Nguyễn Văn Chương (2010), Bài giảng Quản trị tài Khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế Huế [4] Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Trị (2015), Báo cáo tổng kết công tác kinh doanh năm 2015 phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 [5] Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Trị (2016), Báo cáo tổng kết công Đ tác kinh doanh năm 2016 phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 ại [6] Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Trị (2017), Báo cáo tổng kết công ho tác kinh doanh năm 2017 phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 ̣c k [7] Nguyễn Ngọc Hồi Linh (2015), Phân tích kết hoạt động kinh doanh Khách Sạn Imperial Huế, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế in [8] Trương Thị Thu Diễm (2016), Phân tích kết hoạt động kinh doanh h Khách Sạn Festival Huế, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế tê [9] Website : http://www.nhamuong.com/ ́H [10] Website : http://grandquangtri.muongthanh.com/ [12] Website : http://dulich.quangtri.gov.vn ́ uê [11] Website : http://www.gso.gov.vn/ [13] Website : http://vietnamtourism.gov.vn SVTH: Nông Thị Thủy - Lớp QTKD K48 60 ... quan hoạt động kinh doanh khách sạn - Trình bày sở lý luận khách sạn, sở lý luận hoạt động kinh doanh hiệu khách sạn - Trình bày sở thực tiễn tình hình hoạt động kinh doanh khách sạn Quảng Trị. .. CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH - QUẢNG TRỊ .15 2.1.Giới thiệu khái quát khách sạn Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị 15 2.1.1.Tập đoàn Mường Thanh. .. THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH - QUẢNG TRỊ ại Đ 2.1 Giới thiệu khái quát khách sạn Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh - Quảng Trị 2.1.1 Tập đoàn Mường Thanh Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hoạt động kinh doanh tại khách sạn mường thanh grand quảng trị , Đánh giá hoạt động kinh doanh tại khách sạn mường thanh grand quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay