Đánh giá của khách hàng về hoạt động truyền thông marketing sản phẩm game mobile của khối soha game thuộc công ty cổ phần vccorp

117 4 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:20

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H TẾ H U Ế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KI N ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG Ọ C MARKETING SẢN PHẨM GAME MOBILE CỦA KHỐI SOHA GAME TR Ư Ờ N G Đ ẠI H THUỘC CƠNG TY CỔ PHẦN VCCORP NGUYỄN THỊ THƢỜNG KHĨA HỌC: 2014-2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H TẾ H U Ế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KI N ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG Ọ C MARKETING SẢN PHẨM GAME MOBILE CỦA KHỐI SOHA GAME TR Ư Ờ N G Đ ẠI H THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP Sinh viên thực hiện: Giáo viên hƣớng dẫn: Nguyễn Thị Thƣờng Ngô Minh Tâm Lớp: K48Bmarketing Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, 1/2018 Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn Lời em xin chân thành cảm ơn Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu Đặc biệt em cảm ơn Cô Ngô Minh Tâm người hướng dẫn góp ý để em hồn thành khóa luận Đồng thời em xin chân thành cảm ơn Bna giám đốc toàn thể anh chị nhân viên công ty cổ phần Vccorp giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt H U Ế khóa luận Đặc biệt em xin chân thành came ơn anh Phạm Thanh Tùng phòng SEO tận tình giúp em tìm hiểu thực tế thực tập tốt cơng ty hồn thành nhiệm vụ H TẾ giao KI N Qua thời gian học tập trường với thời gian tìm hiểu thực tế cơng ty em H ẠI chuyên môn nghề nghiệp sau Ọ C bước trang bị kiến thức học hỏi kinh nghiệm cho thân để làm việc vững vàng Đ Cuối với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin kính chúc Cơ dồi sức khỏe TR Ư Ờ N G thành đạt nghiệp Chúc quý công ty ngày phát triển lớn mạnh SVTH: Nguyễn Thị Thường i Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài .6 Ế Phần II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU H U CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TẾ 1.1 Khái quát truyền thông marketing .7 H 1.1.1 Khái niệm KI N 1.1.2 Quá trình truyền thơng marketing Ọ C 1.1.3 Các bƣớc phát triển hệ thống truyền thơng có hiệu 12 1.1.3.1 Xác định công chúng mục tiêu 12 ẠI H 1.1.3.2 Xác định mục tiêu truyền thông .12 Đ 1.1.3.3 Thiết kế thông điệp 12 G 1.1.3.4 Lựa chọn kênh truyền thông 13 Ờ N 1.1.3.5 Xác định ngân sách truyền thông marketing 14 TR Ư 1.1.3.6 Quyết định công cụ truyền thông marketing 15 1.1.3.7 Đo lƣờng kết truyền thông marketing 16 1.1.4 Các công cụ truyền thông marketing 16 1.2 Mơ hình lý thuyết ứng dụng đề tài nghiên cứu 17 1.2.1 Quảng cáo 18 1.2.2 Bán hàng cá nhân .20 1.2.3 Marketing trực tiếp 22 1.2.4 Xúc tiến bán 23 1.2.5 Quan hệ công chúng 25 1.3 Khái niệm game mobile .26 SVTH: Nguyễn Thị Thường ii Khóa luận tốt nghiệp 1.3.1 Khái niệm 26 1.3.2 Đặc điểm trả phí game mobile 27 CHƢƠNG II ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING SẢN PHẨM GAME MOBILE CỦA KHỐI SOHA GAME 29 A Tổng quan khối Soha game công ty cổ phần VCCORP 29 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần VCCORP 29 2.1.1 Giới thiệu Vccorp 29 2.1.2 Giới thiệu khối sohagame .32 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ 39 H U Ế 2.2 Đặc điểm thị trƣờng game mobile 41 2.2.1 Thị trƣờng game mobile nƣớc 41 TẾ 2.2.2 Thị trƣờng game mobile nƣớc 42 KI N H 2.2.3 Tình hình doanh thu giai đoạn 2013-2016 soha game 43 2.3 Các hoạt động truyền thông Soha game 44 Ọ C B Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thông sản phẩm game mobile H khối Soha Game thuộc công ty cổ phần truyền thông VCCORP .50 ẠI 2.1 Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu .50 G Đ 2.2 Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thông marketing cho game mobbile N Soha Game 51 Ư Ờ 2.2.1 Thống kê biết đến phƣơng tiện truyền thông marketing game mobile TR 52 2.2.1.1 Đánh giá khách hàng nhóm cơng cụ quảng cáo 55 2.2.1.2 Đánh giá khách hàng công cụ công cụ marketing trực tiếp .59 2.2.1.3 Đánh giá khách hàng công cụ bán hàng cá nhân 61 2.2.1.4 Đánh giá khách hàng công cụ quan hệ công chúng 63 2.2.1.5 Đánh giá khách hàng công cụ xúc tiến 65 2.3 Ý kiến đóng góp khách hàng 67 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG MARKETING CHO SẢN PHẨM GAME MOBILE CỦA KHỐI SOHA GAME THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP 69 SVTH: Nguyễn Thị Thường iii Khóa luận tốt nghiệp 3.1 Giải pháp chung cho hoạt động truyền thông marketing cho sản phẩm game mobile khối Soha Game 69 3.2 Giải pháp cụ thể cho loại công cụ .70 3.2.1 Giải pháp cho nhóm cơng cụ quảng cáo 70 3.2.2 Giải pháp cho công cụ bán hàng cá nhân 72 3.2.3 Giải pháp cho công cụ quan hệ công chúng 72 3.2.4 Giải pháp cho công cụ marketing trực tiếp 74 3.2.5 Giải pháp cho công cụ xúc tiến 75 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .77 H U Ế Kết luận 77 Kiến nghị 78 TẾ Giới hạn đề tài đề xuất hƣớng nghiên cứu 78 KI N H 3.1 Giới hạn đề tài 78 3.2 Đề xuất hƣớng nghiên cứu .79 Ọ C TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H PHỤ LỤC 81 SVTH: Nguyễn Thị Thường iv Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU ĐỒ Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi Khối Soha 37 Bảng 2.2 Cơ cấu nhân lực theo trình độ Khối Soha Game 38 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2016 SoHa Game 43 Bảng 2.4: Đặc điểm nhân khách hàng 50 Bảng 2.5: Đánh giá khách hàng công cụ quảng cáo qua bảng hiệu/pano 55 Bảng 2.6: Đánh giá khách hàng công cụ quảng cáo qua trang web .57 Bảng 2.7: Đánh giá khách hàng công cụ quảng cáo qua Facebook 58 Bảng 2.8: Đánh giá khách hàng công cụ marketing trực tiếp .60 Bảng 2.9: Đánh giá khách hàng công cụ bán hàng cá nhân 62 Bảng 2.10: Đánh giá thu hút khách hàng công cụ quan hệ công chúng 63 Bảng 2.11: Đánh giá khách hàng công cụ xúc tiến .65 Bảng 2.12: Ý kiến đóng góp khách hàng 67 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Bảng 2.1 SVTH: Nguyễn Thị Thường i Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1.Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi Khối Soha Game 37 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nhân lực theo trình độ Khối Soha Game 38 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu giới tính khách hàng 50 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu độ tuổi khách hàng 51 Ế Biểu đồ 2.5: Phƣơng tiện quảng cáo giúp khách hàng biết đến Soha Game 53 H U Biểu đồ 2.6: Hoạt động marketing trực tiếp mà khách hàng tiếp xúc 59 TẾ Biểu đồ 2.7: Sự biết đến khách hàng hoạt động truyền thông Soha KI N H Game 63 Ọ C DANH MỤC SƠ ĐỒ H Sơ đồ 1.1: Quy trình nghiên cứu .4 ẠI Sơ đồ 1.2: Q trình truyền thơng marketing 10 Đ Sơ đồ 1.3: Quá trình phản ứng khách hàng truyền thông marketing 10 N G Sơ đồ 1.4 Mơ hình cơng cụ truyền thơng marketing 18 TR Ư Ờ Sơ đồ 1.5 Sơ đồ tổ chức khối soha game .34 SVTH: Nguyễn Thị Thường ii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sản phẩm game mobile trội đƣợc nhiều lƣợng ngƣời chơi .40 Hình 2.2 X-banner Soha game .45 Hình 2.3 Website soha game 46 Hình 2.4 Trang chủ facebook Soha game 46 Hình 2.5 Kênh youtube Soha game .47 H U Ế Hình 2.6 Buổi họp báo mắt game Soha game 48 Hình 2.7 Chƣơng trình khuyến Soha game day 48 H TẾ Hình 2.8 Chƣơng trình khuyến data 49 KI N Hình 2.9 Cuộc thi kiếm hiệp chế Soha game 49 Ọ C DANH MỤC VIẾT TẮT ẠI H SHG: Soha game TR Ư Ờ N NPH: Nhà phát hành G Đ CSKH: Chăm sóc khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Thường iii Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam ngày có bƣớc chuyển mạnh mẽ phát triển làm cho nhu cầu giải trí trọng nâng cao Ngồi du lịch ăn uống ngành giải trí trò chơi trực tuyến ngày đƣợc phát triển, góp phần vào tăng trƣởng kinh tế quốc dân Kéo theo game mobile hình thức giải trí thịnh hành Việt Nam thơng qua đó, nhiều số liệu có giá trị cho doanh nghiệp hoạt động ngành game Việt đƣợc thống kê lại Trong số đó, đáng H U Ế ý tổng số ngƣời chơi game Việt Nam tại: 32,8 triệu ngƣời Cứ ngƣời Việt có ngƣời chơi game Thu hút đầu tƣ nhiều doanh nghiệp TẾ hình thức kinh doanh game mobile dần đƣợc chuyên nghiệp hóa Thị trƣờng H đƣợc dự đoán tiếp tục tăng 28,1% từ đến năm 2018 (Theo Newzoo, KI N đơn vị thống kê thị trƣờng game có uy tín) Chính thị trƣờng tiềm Ọ C nên cạnh tranh nhà phát hành game diễn gay gắt Và H chu kỳ sống game ngày ngắn tung sản phẩm thị trƣờng ẠI Hoạt động truyền thông marketing cho game đóng góp vai trò quan trọng tạo Đ móng vững cho game đƣợc phát hành Trong giai đoạn mà không Ờ huy N G đƣợc cộng đồng gamer đón nhận nỗ lực sau coi nhƣ khơng có hội phát TR Ư Ngƣời làm truyền thơng marketing phải chạy đua với thời gian sức ép để làm cho chiến dịch marketing theo sát đƣờng nƣớc bƣớc game Xu hƣớng chơi gamer Việt hay tò mò thử game nhƣng nhanh chán nên làm tuổi thọ game tuổi thọ chiến dịch marketing ngày rút ngắn Giai đoạn tốt để triển khai marketing thƣờng nằm vòng tháng đầu kể từ game xuất hiện, marketer thƣờng sử dụng chiến lƣợc quảng bá dồn dập hớt váng thị trƣờng game nóng, đến lúc game nguội giảm cƣờng độ chuyển sang giai đoạn trì, chí dừng hẳn marketing để chuyển qua quảng bá game khác SVTH: Nguyễn Thị Thường Khóa luận tốt nghiệp Ế Thử tục đăng ký chơi game đơn giản,thuận tiện Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 3.9 3.9 3.9 đồng ý Không đồng ý 5.2 5.2 9.0 16 10.3 10.3 19.4 Valid Trung lập Đồng ý 64 41.3 41.3 60.6 Hoàn toàn đồng ý 61 39.4 39.4 100.0 Total 155 100.0 100.0 N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Thƣờng xuyên cập nhật thông tin game Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 3.9 3.9 3.9 đồng ý Không đồng ý 16 10.3 10.3 14.2 17 11.0 11.0 25.2 Valid Trung lập Đồng ý 93 60.0 60.0 85.2 Hoàn toàn đồng ý 23 14.8 14.8 100.0 Total 155 100.0 100.0 TR Ư Ờ Nội dung,hình ảnh đăng tải hấp dẫn,thu hút,rõ ràng Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 1.9 1.9 1.9 đồng ý Không đồng ý 11 7.1 7.1 9.0 27 17.4 17.4 26.5 Valid Trung lập Đồng ý 79 51.0 51.0 77.4 Hoàn toàn đồng ý 35 22.6 22.6 100.0 Total 155 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thường 94 Khóa luận tốt nghiệp TẾ Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m H U Ế Cập nhật Các tính game đầy đủ Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 1.9 1.9 1.9 đồng ý Không đồng ý 14 9.0 9.0 11.0 28 18.1 18.1 29.0 Valid Trung lập Đồng ý 84 54.2 54.2 83.2 Hoàn toàn đồng ý 26 16.8 16.8 100.0 Total 155 100.0 100.0 H KI N 3.98 785 3.75 914 3.71 868 155 3.77 728 155 3.89 916 Đ ẠI H 155 Ọ C 155 Std Deviation G 155 TR Ư Ờ N Rất cần thiết bạn Thể chu đáo soha game khách hàng Làm tăng hài lòng trò chơi mobile game soha game Bạn thấy yên tâm chơi Nhân viên chăm sóc khách hàng xử lý khiếu nại nhanh chóng ,hợp lý Valid N (listwise) Mean SVTH: Nguyễn Thị Thường 155 95 Khóa luận tốt nghiệp Rất cần thiết bạn Frequenc Percent Valid y Percent 6 6 25 86 37 155 3.9 16.1 55.5 23.9 100.0 3.9 16.1 55.5 23.9 100.0 4.5 20.6 76.1 100.0 H U Ế Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý Valid Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Cumulative Percent Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Thể chu đáo soha game khách hàng Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hoàn toàn không 6 đồng ý Không đồng ý 14 9.0 9.0 9.7 40 25.8 25.8 35.5 Valid Trung lập Đồng ý 67 43.2 43.2 78.7 Hoàn toàn đồng ý 33 21.3 21.3 100.0 Total 155 100.0 100.0 TR Ư Làm tăng hài lòng trò chơi mobile game soha game Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 1.3 1.3 1.3 đồng ý Không đồng ý 12 7.7 7.7 9.0 39 25.2 25.2 34.2 Valid Trung lập Đồng ý 78 50.3 50.3 84.5 Hoàn toàn đồng ý 24 15.5 15.5 100.0 Total 155 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thường 96 Khóa luận tốt nghiệp Bạn thấy yên tâm chơi Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 6 đồng ý Không đồng ý 1.9 1.9 2.6 48 31.0 31.0 33.5 Valid Trung lập Đồng ý 82 52.9 52.9 86.5 Hoàn toàn đồng ý 21 13.5 13.5 100.0 Total 155 100.0 100.0 Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Nhân viên chăm sóc khách hàng xử lý khiếu nại nhanh chóng ,hợp lý Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hoàn tồn khơng 3.2 3.2 3.2 đồng ý Khơng đồng ý 2.6 2.6 5.8 32 20.6 20.6 26.5 Valid Trung lập Đồng ý 76 49.0 49.0 75.5 Hoàn toàn đồng ý 38 24.5 24.5 100.0 Total 155 100.0 100.0 Mean Std Deviation Ư Ờ N G Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m TR Nhân viên CSKH giải thỏa đáng khiếu nại bạn Nhân viên CSKH phản hồi thắc mắc bạn website ,mạng xã hội nhanh chóng Nhân viên CSKH nhiệt tình cởi mở giải đáp thắc mắc bạn Valid N (listwise) SVTH: Nguyễn Thị Thường 155 3.83 836 155 3.70 920 155 4.06 988 155 97 Khóa luận tốt nghiệp Ế Nhân viên CSKH giải thỏa đáng khiếu nại bạn Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 6 đồng ý Không đồng ý 13 8.4 8.4 9.0 24 15.5 15.5 24.5 Valid Trung lập Đồng ý 90 58.1 58.1 82.6 Hoàn toàn đồng ý 27 17.4 17.4 100.0 Total 155 100.0 100.0 Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Nhân viên CSKH phản hồi thắc mắc bạn website ,mạng xã hội nhanh chóng Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 1.9 1.9 1.9 đồng ý Không đồng ý 15 9.7 9.7 11.6 32 20.6 20.6 32.3 Valid Trung lập Đồng ý 80 51.6 51.6 83.9 Hoàn toàn đồng ý 25 16.1 16.1 100.0 Total 155 100.0 100.0 TR Ư Nhân viên CSKH nhiệt tình cởi mở giải đáp thắc mắc bạn Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 2.6 2.6 2.6 đồng ý Không đồng ý 5.8 5.8 8.4 20 12.9 12.9 21.3 Valid Trung lập Đồng ý 63 40.6 40.6 61.9 Hoàn toàn đồng ý 59 38.1 38.1 100.0 Total 155 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thường 98 Khóa luận tốt nghiệp Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Std Deviation 4.23 726 155 4.10 766 155 4.32 736 155 3.79 624 155 3.85 731 KI N H TẾ 155 Ế 155 H U Bài viết báo ,tạp chí xã hội,tin tức giải trí Tổ chức kiện Các viết báo ,tạp chí game Sohagame] Báo cáo thị trƣờng game Các buổi họp báo mắt game Valid N (listwise) Mean TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C Bài viết báo ,tạp chí xã hội,tin tức giải trí Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không đồng ý 1.9 1.9 1.9 Trung lập 18 11.6 11.6 13.5 Đồng ý 75 48.4 48.4 61.9 Valid Hoàn toàn 59 38.1 38.1 100.0 đồng ý Total 155 100.0 100.0 Tổ chức kiện Frequenc Percent y Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Valid Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total SVTH: Nguyễn Thị Thường Valid Percent Cumulative Percent 6 23 80 48 155 1.9 14.8 51.6 31.0 100.0 1.9 14.8 51.6 31.0 100.0 2.6 17.4 69.0 100.0 99 Khóa luận tốt nghiệp H U Ế Các viết báo ,tạp chí game Sohagame] Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không đồng ý 1.9 1.9 1.9 Trung lập 16 10.3 10.3 12.3 Đồng ý 65 41.9 41.9 54.2 Valid Hoàn toàn 71 45.8 45.8 100.0 đồng ý Total 155 100.0 100.0 TẾ Báo cáo thị trƣờng game Frequenc Percent Valid y Percent H 6 1.3 24.5 65.8 7.7 100.0 1.3 24.5 65.8 7.7 100.0 1.9 26.5 92.3 100.0 Đ ẠI H Ọ C 38 102 12 155 KI N Ư Ờ N G Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý Valid Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total Cumulative Percent TR Các buổi họp báo mắt game Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 1.9 1.9 1.9 đồng ý Không đồng ý 1.3 1.3 3.2 31 20.0 20.0 23.2 Valid Trung lập Đồng ý 99 63.9 63.9 87.1 Hoàn toàn đồng ý 20 12.9 12.9 100.0 Total 155 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thường 100 Khóa luận tốt nghiệp Std Deviation 4.12 860 155 3.98 871 155 4.14 868 155 4.28 769 155 3.28 1.589 155 3.89 698 155 3.82 785 TẾ H Ọ C 155 Ế 155 KI N Chƣơng trình khuyến đa dạng Chƣơng trình khuyến hấp dẫn Thơng tin khuyến rõ ràng Thƣờng xuyên có kiện khuyến Thông tin kiện rõ ràng Sự kiện đem lại nhiều khuyến mại Giá trị khuyến mại từ kiện hợp lý Valid N (listwise) Mean H U Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Chƣơng trình khuyến đa dạng Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 1.9 1.9 1.9 đồng ý Khơng đồng ý 4.5 4.5 6.5 10 6.5 6.5 12.9 Valid Trung lập Đồng ý 84 54.2 54.2 67.1 Hoàn toàn đồng ý 51 32.9 32.9 100.0 Total 155 100.0 100.0 Chƣơng trình khuyến hấp dẫn Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 1.9 1.9 1.9 đồng ý Valid Không đồng ý 3.2 3.2 5.2 Trung lập 27 17.4 17.4 22.6 SVTH: Nguyễn Thị Thường 101 Khóa luận tốt nghiệp Đồng ý Hồn tồn đồng ý Total 77 43 155 49.7 27.7 100.0 49.7 27.7 100.0 72.3 100.0 H TẾ H U Ế Thông tin khuyến rõ ràng Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 1.9 1.9 1.9 đồng ý Không đồng ý 4.5 4.5 6.5 10 6.5 6.5 12.9 Valid Trung lập Đồng ý 81 52.3 52.3 65.2 Hoàn toàn đồng ý 54 34.8 34.8 100.0 Total 155 100.0 100.0 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N Thƣờng xuyên có kiện khuyến Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 6 đồng ý Khơng đồng ý 1.9 1.9 2.6 15 9.7 9.7 12.3 Valid Trung lập Đồng ý 69 44.5 44.5 56.8 Hoàn toàn đồng ý 67 43.2 43.2 100.0 Total 155 100.0 100.0 Thông tin kiện rõ ràng Frequenc Percent Valid y Percent Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Valid Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total SVTH: Nguyễn Thị Thường Cumulative Percent 28 18.1 18.1 18.1 40 29 55 155 25.8 1.9 18.7 35.5 100.0 25.8 1.9 18.7 35.5 100.0 43.9 45.8 64.5 100.0 102 Khóa luận tốt nghiệp Ế Sự kiện đem lại nhiều khuyến mại Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Không đồng ý 3.2 3.2 3.2 Trung lập 32 20.6 20.6 23.9 Đồng ý 93 60.0 60.0 83.9 Valid Hoàn toàn 25 16.1 16.1 100.0 đồng ý Total 155 100.0 100.0 Ờ Ư SPSS:Độ tin cậy N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Giá trị khuyến mại từ kiện hợp lý Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Hồn tồn khơng 3.2 3.2 3.2 đồng ý Không đồng ý 6 3.9 31 20.0 20.0 23.9 Valid Trung lập Đồng ý 98 63.2 63.2 87.1 Hoàn toàn đồng ý 20 12.9 12.9 100.0 Total 155 100.0 100.0 TR Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 851 11 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted SVTH: Nguyễn Thị Thường Deleted 103 gây ý Màu sắc thu hút Nội dung thơng tin đầy đủ Vị trí đặt dễ nhìn Giao diện website bắt mắt Thơng tin đƣợc cung 37.749 506 841 22.06 35.749 558 837 21.79 39.506 445 845 21.90 38.711 405 849 22.28 37.789 549 837 22.37 37.236 617 832 22.32 37.402 22.44 Thông tin liên hệ rõ 552 837 641 829 H ràng,dễ thấy TẾ H U cấp đầy đủ 22.06 Ế Kích thƣớc đủ lớn để KI N Khóa luận tốt nghiệp Thử tục đăng ký chơi 35.832 Ọ C game đơn giản,thuận tiện ẠI H Thƣờng xuyên cập 37.090 569 836 22.23 37.933 551 837 22.12 38.043 517 840 Ờ Nội dung,hình ảnh N G game 22.08 Đ nhật thông tin TR Ư đăng tải hấp dẫn,thu hút,rõ ràng Cập nhật Các tính game đầy đủ SVTH: Nguyễn Thị Thường 104 Khóa luận tốt nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 739 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted Rất cần thiết 8.76 6.157 399 730 5.328 584 661 5.516 595 660 8.57 6.364 393 731 8.66 5.162 548 676 TẾ bạn 8.62 Ọ C khách hàng H Làm tăng hài lòng trò chơi mobile ẠI 8.59 Ờ N G Đ game soha game Bạn thấy yên tâm KI N soha game H Thể chu đáo chơi H U Ế Scale Mean if TR Ư Nhân viên chăm sóc khách hàng xử lý khiếu nại nhanh chóng ,hợp lý SVTH: Nguyễn Thị Thường 105 Khóa luận tốt nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 667 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted Bài viết báo ,tạp 7.94 3.840 384 633 3.500 476 589 4.069 304 667 7.50 3.901 471 598 7.56 3.586 481 587 TẾ chí xã hội,tin tức giải Ọ C Các viết báo 8.05 H ,tạp chí game ẠI Sohagame] Đ Báo cáo thị trƣờng TR Ư Ờ Các buổi họp báo N G game mắt game KI N 7.82 H trí Tổ chức kiện H U Ế Scale Mean if SVTH: Nguyễn Thị Thường 106 Khóa luận tốt nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 830 Item-Total Statistics Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item H U TẾ Deleted Nhân viên CSKH giải thỏa đáng 2.995 691 767 4.12 2.784 703 750 4.48 2.563 681 779 Ọ C 4.25 KI N H Deleted Cronbach's Ế Scale Mean H khiếu nại bạn ẠI Nhân viên CSKH Đ phản hồi thắc mắc N G bạn Ư TR nhanh chóng Ờ website ,mạng xã hội Nhân viên CSKH nhiệt tình cởi mở giải đáp thắc mắc bạn SVTH: Nguyễn Thị Thường 107 Khóa luận tốt nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 671 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Ế Scale Mean 11.49 8.018 397 631 7.906 413 626 7.901 417 625 11.66 8.510 372 639 11.81 8.729 318 653 11.25 8.722 345 646 11.17 8.205 393 632 11.35 Ọ C hấp dẫn KI N Chƣơng trình khuyến Thơng tin khuyến H 11.51 ẠI rõ ràng N G Đ Thƣờng xuyên có kiện khuyến Deleted H đa dạng TẾ Chƣơng trình khuyến H U Deleted TR ràng Ư Ờ Thơng tin kiện rõ Sự kiện đem lại nhiều khuyến mại Giá trị khuyến mại từ kiện hợp lý SVTH: Nguyễn Thị Thường 108 ... điểm trả phí game mobile 27 CHƢƠNG II ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING SẢN PHẨM GAME MOBILE CỦA KHỐI SOHA GAME 29 A Tổng quan khối Soha game công ty cổ phần VCCORP.. . đến hoạt động truyền thông N marketing, công cụ truyền thông marketing Ư Ờ - Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thông marketing marketing sản TR phẩm game mobile Khối Soha Game - Đề xuất giải... hoạt động truyền marketing marketing sản phẩm game mobile khối Soha Game Chƣơng III: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động truyền thông marketing sản phẩm game mobile Khối SoHa Game Phần III KẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá của khách hàng về hoạt động truyền thông marketing sản phẩm game mobile của khối soha game thuộc công ty cổ phần vccorp , Đánh giá của khách hàng về hoạt động truyền thông marketing sản phẩm game mobile của khối soha game thuộc công ty cổ phần vccorp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay