Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH tôn bảo khánh

116 1 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:20

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ho ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC h TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ́H tê TÔN BẢO KHÁNH ́ uê PHẠM THỊ CẨM Niên khóa : 2014-2018 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  ại Đ ho ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC h TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ́H tê TÔN BẢO KHÁNH ́ uê Sinh viên thực : Giảng viên hướng dẫn : Phạm Thị Cẩm Th.S Nguyễn Thị Trà My Lớp : K48B-QTKD Niên khóa : 2014-2018 Huế, Tháng 01/2018 Đại học Kinh tế Huế Lời Cảm Ơn! ại Đ Trong q trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh Tôi nhận nhiều quan tâm giúp đỡ xin gửi lời cảm ơn đến: Các thầy, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Huế tận tình giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức bổ ích Kiến thức mà học không tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang q báu q trình cơng tác làm việc sau Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Nguyễn Thị Trà My, người tận tình hướng dẫn, trực tiếp dẫn dắt tơi suốt thời gian thực tập hồn chỉnh khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn đến ban lãnh đạo quý anh chị công ty TNHH Tôn Bảo Khánh tạo điều kiện giúp đỡ cho nhiều Do thời gian kiến thức hạn chế nên q trình hồn thành khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót, kính mong góp ý xây dựng q thầy, giáo để khóa luận tơi hồn thiện để rút nhiều kinh nghiệm quý báu cho thân Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 01 năm 2018 Sinh viên thực Phạm Thị Cẩm h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lí chọn đề tài Đ Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu .2 ại 2.1 Mục tiêu nghiên cứu : 2.2 Câu hỏi nghiên cứu: ho Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c k 3.1 Đối tượng nghiên cứu : 3.2 Phạm vi nghiên cứu : .3 in Phương pháp nghiên cứu h 4.1 Phương pháp thu thập liệu tê 4.1.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: ́H 4.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: ́ uê 4.2 Phương pháp chọn mẫu điều tra 4.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 4.4 Phương pháp vấn 4.5 Phương pháp quan sát .7 Qui trình tiến hành nghiên cứu : Hiệu đề tài : Cấu trúc đề tài : PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNGNGUỒN NHÂN LỰC 10 SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My 1.1 Cơ sở lí luận 10 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực .10 1.1.1.1 Khái niệm nhân lực 10 1.1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 10 1.1.2 Các nội dung tuyển dụng nguồn nhân lực .11 1.1.2.1 Khái niệm vấn đề tuyển dụng 11 1.1.2.2 Các yếu tố tác động đến hoạt động tuyển dụng 12 1.1.2.3 Quá trình tuyển mộ 14 1.1.2.4 Tuyển chọn nhân lực 22 1.1.3 Các tiêu đánh giá hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 32 Đ 1.1.3.1 Khái niệm hiệu tuyển dụng 32 ại 1.1.3.2 Nhóm KPI tuyển dụng .32 ho 1.1.3.3 Đặc điểm số KPI 32 ̣c k 1.1.3.4 Vai trò KPI 34 1.1.3.5 KPI tuyển dụng .35 in 1.1.3.6 Các tiêu định tính 37 h 1.2 Cơ sở thực tiễn 38 tê 1.2.1 Thị trường lao động Việt Nam công tác tuyển dụng nguồn nhân lực nay: 38 ́H 1.2.2 Một số nghiên cứu liên quan đến tuyển dụng : 40 1.2.3 Một số kinh nghiệm thực tiễn tuyển dụng nhân học công ty ́ uê TNHH Tôn Bảo Khánh 41 1.2.3.1 Kinh nghiệm tập đoàn Tôn Hoa Sen 41 1.2.3.2 Kinh nghiệm Tập đồn Hòa Phát .41 1.2.3.3 Một số học công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰCTẠI CÔNG TY TNHH TÔN BẢO KHÁNH 44 2.1 Tổng quan công ty TNHH Tôn Bảo Khánh .44 2.1.1 Tổng quan công ty 44 2.1.1.1 Thông tin chung công ty 44 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty 44 SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 46 2.1.2.1 Chức công ty .46 2.1.2.2 Nhiệm vụ công ty .46 2.1.3 Mạng lưới kinh doanh công ty 47 2.1.4 Sơ đồ tổ chức máy công ty .48 2.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty ; Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty 51 2.1.5.1 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty 51 2.1.5.2 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty 54 2.1.6 Tình hình lao động, nguồn lực cơng ty: .56 Đ 2.2 Phân tích cơng tác tuyển dụng lao động cơng ty TNHH Tơn Bảo Khánh .61 ại 2.2.1 Phân tích cơng tác tuyển dụng lao động công ty 61 ho 2.2.1.1 Nguồn tuyển dụng 62 ̣c k 2.2.1.2 Mơ hình tuyển dụng Tơn Bảo Khánh 62 2.2.1.3.Các yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty in TNHH Tôn Bảo Khánh 64 h 2.2.1.4 Quy trình tuyển dụng: .66 tê 2.2.1.5 Thực trạng học việc, thử việc công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 71 ́H 2.2.2 Đánh giá hiệu tuyển dụng qua số KPI tuyển dụng 72 2.2.3 Đánh giá người lao động hiệu công tác tuyển dụng công ty ́ uê TNHH Tôn Bảo Khánh 81 2.3 Đánh giá chung công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty 89 2.3.1 Kết đạt 89 2.3.2 Hạn chế .90 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH TÔN BẢO KHÁNH 92 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác tuyển dụng công ty giai đoạn 2017-2020 .92 3.1.1 Mục tiêu phát triển công ty 92 3.1.2 Các biện pháp thực thi mục tiêu phát triển: .92 3.1.3 Định hướng hồn thiện cơng tác tuyển dụng .93 SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty 94 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Kiến nghị 97 2.1 Đối với quyền địa phương ( Các sở ban ngành Tỉnh Thừa Thiên Huế ) .97 2.2 Đối với công ty TNHH Tôn Bảo Khánh .98 TÀI LIỆU THAM KHẢO .100 PHỤ LỤC 102 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Trách nhiệm hữu hạn SX-TM-DV : Sản xuất- thương mại- dịch vụ KPI : Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu HĐQT : Hội đồng quản trị DN : Doanh nghiệp SL : Số lượng BH : Bán hàng ại Đ TNHH : Cung cấp dịch vụ DT : Doanh thu LN : Lợi nhuận GTVL : Giới thiệu việc làm in CHT ̣c k ho CCDV : Cửa hàng trưởng h : Thị trấn TX : Thị xã ĐVT : Đơn vị tính ́ uê SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD ́H tê TT vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ Sơ đồ Mối quan hệ qua lại tuyển mộ chức khác quản trị nguồn nhân lực 15 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Công ty 49 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu lao động theo giới tính 57 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động 58 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 59 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu lao động theo thâm niên công tác 60 Đ Hình 1: Mơ hình tuyển dụng Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh 63 ại Biểu đồ 2.5 Mức độ phân phối nguồn tuyển mộ 82 Biểu đồ 2.6 Thời gian làm việc nhân viên Công ty 83 ho Biểu đồ 2.7 Mức độ rõ ràng sách đánh giá nhân viên 85 ̣c k Biểu đồ 2.8 Mức độ phù hợp công việc với khả nhân viên 87 Biểu đồ 2.9 Mức độ hài lòng công tác tuyển dụng 88 h in ́H tê ́ uê SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD vii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty 52 Bảng 2.2 Tỷ số khả tốn hành Cơng ty 52 Bảng 2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2014 - 2016 54 Bảng 2.4 Bảng thể tình hình lao động công ty Giai đoạn 2014-2016 56 Bảng 2.5 Bảng thể tổng số hồ sơ nhận qua đợt tuyển dụng giai đoạn từ năm 2014-2016 72 Bảng 2.6 Bảng thể tỷ lệ hoàn thành số lượng ứng viên năm .73 Đ Bảng 2.7 Bảng tỷ lệ ứng cử viên đạt yêu cầu .74 ại Bảng 2.8 Bảng thể số hoàn thành thời gian tuyển dụng 75 ho Bảng 2.9 Bảng thể chi phí tuyển dụng bình quân cho nhân viên 77 Bảng 2.10 Bảng thể tổng số nhân viên ký hợp đồng thức 78 ̣c k Bảng 2.11 Bảng thể tỷ lệ nghỉ việc ứng viên tuyển 79 h in ́H tê ́ uê SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD viii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH TƠN BẢO KHÁNH 3.1 Định hướng hồn thiện công tác tuyển dụng công ty giai đoạn 2017-2020 3.1.1 Mục tiêu phát triển công ty Xuất phát từ đặc điểm yêu cầu thị trường nay, công ty hướng tới phát triển bền vững mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới, giai đoạn 2017-2020, công ty đặt mục tiêu phát triển cụ thể sau: - Đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu năm từ 20% đến 30% - Duy trì mức lợi nhuận từ 10%-20% Đ - Tạo niềm tin cho người tiêu dùng, củng cố nâng cao lòng trung thành ại người tiêu dùng sản phẩm hình ảnh thương hiệu cơng ty Đồng thời, thực sách ưu đãi giành cho khách hàng quen, khách hàng ho VIP công ty để giữ chân họ tiếp tục sử dụng sản phẩm công ty ̣c k - Đẩy mạnh hợp tác, trì mối quan hệ làm ăn lâu năm với đối tác tạo thêm nhiều mối quan hệ tốt cho công ty in - Áp dụng kỹ thuật tiên tiến, đại giúp hạn chế sử dụng nhiều sức h lao động, sản xuất sản phẩm chất lượng, đồ bền cao hợp thị hiếu giá tê hợp lý ́ uê hưởng thành công ty đạt ́H - Nâng cao suất lao động góp phần vào thành tích cơng ty - Tham gia đóng góp cho hoạt động xã hội nhằm nâng cao hình ảnh uy tín thương hiệu - Đẩy mạnh phát triển đội ngũ lao động trẻ, có tiềm 3.1.2 Các biện pháp thực thi mục tiêu phát triển: Để thực thành công hiệu mục tiêu mà công ty đề giai đoạn 2017-2020, hướng đến phát triển phát triển bền vững, công ty xác định biện pháp chủ yếu sau: SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 92 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My - Mở rộng quy mô phạm vi kênh phân phối đến khu vực nông thôn, mở rộng hệ thống cửa hàng tỉnh lân cận; Đồng thời tiếp tục mở rộng đầu tư phát triển sang lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chuỗi khách sạn Đà Nẵng - Tiếp tục đầu tư, đổi công nghệ sản xuất tiên tiến, đại - Có sách tuyển dụng hấp dẫn nhằm thu hút nhiều người lao động giỏi có sách đào tạo đội ngũ nhân viên, nâng cao lực quản lý công ty - Tăng cường hợp tác với đối tác lâu năm công ty để hưởng chiết khấu giá ưu đãi nhằm điều chỉnh giá bán hợp lý có nhiều hội bán hàng để Đ tăng thị phần, nhằm đạt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận mà công ty đề ại 3.1.3 Định hướng hồn thiện cơng tác tuyển dụng Với triết lý kinh doanh thống tồn cơng ty “ Trung thực để phát ho triển”, công tác tuyển dụng nhân phải lãnh đạo công ty quan tâm ̣c k nhằm tuyển dụng nguồn nhân lực vừa đảm bảo số lượng vừa đảm bảo chất lượng cho công ty, xây dựng đội ngũ nhân lực phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển in bền vững công ty Những vấn đề vấn đề : h - Ban lãnh đạo phổ biến mục tiêu phát triển công ty đến toàn nhân viên, tê giúp họ hiểu rõ hướng phát triển công ty, nhiệm vụ ́H công việc mà người lao động phải đảm nhận vị trí ́ - Hệ thống xây dưng lại, xây dựng bảng mô tả công việc cho tất vị trí cơng việc giúp Cán nhân viên hiểu rõ, hiểu đầy đủ cơng việc phân công, đồng thời sở để thực công tác tuyển chọn, tuyển dụng đánh giá thực cơng việc - Xây dựng quy trình tuyển dụng phù hợp với tình hình thực tế cơng ty để có biện pháp tuyển dụng thu hút người lao động - Hồn thiện sách lương, thưởng, ưu đãi chế độ phúc lợi nhằm thu hút lực lượng lao động - Tạo điều kiện cho người lao động học hỏi, phát triển kỹ làm việc hướng dẫn nhiệt tình trình thử việc SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 93 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My - Cải thiện môi trường làm việc, quan hệ thành viên cơng ty sở hợp tác, đồn kết phát triển để giúp ứng viên hòa nhập tốt thích nghi mơi trường làm việc mới, tránh tình trạng nghỉ việc trình thử việc 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty Tuyển dụng quy trình cốt lõi tảng công ty, công ty muốn phát triển bền vững lâu dài cần phải có nguồn nhân lực tốt Hoạt động tuyển dụng công ty TNHH Tôn Bảo Khánh thực tốt năm qua, qua trình thực tập nghiên cứu công ty, tác giả nhận số điểm tồn đọng nên giải để quy trình tuyển dụng Đ thực hiệu ại - Theo dõi bổ sung thường xuyên thông tin nhân viên để xác định ho nguồn lực thực tế thời kỳ ̣c k - Trước đăng tuyển vị trí tuyển dụng, công ty cần phải làm việc chặt chẽ với trưởng phòng phụ trách tuyển dụng phận để viết mô tả công in việc chi tiết cụ thể để tránh gây tượng ứng viên khơng nắm h làm mà ứng tuyển, điều gây thời gian tiền cho tê ứng viên phận tuyển dụng Gây khó khăn việc sàng lọc hồ sơ ́H - Tiếp nhận hồ sơ chọn lọc hồ sơ cần xem xét cẩn thận, khách quan, hạn ́ uê chế giới thiệu người quen vào công ty làm đánh hội cho ứng viên tiềm khác khơng tạo tính cơng cho ứng viên tham gia vào đợt tuyển dụng, qua giới thiệu nộp đơn, vấn xét tuyển ứng viên khác để tạo tính cơng - Nhân viên thường gặp nhiều khó khăn giai đoạn thử việc nên để động viên tinh thần, họ đạt thành tích dù nhỏ cán quản lý nên có khen ngợi, nhiên việc họ làm chưa tốt nên thẳng thắn góp ý tinh thần xây dựng để họ cố gắng rút kinh nghiệm cho lần sau - Ban lãnh đạo quản lý văn phòng cần hoạch định kế hoạch tuyển dụng kèm theo bảng mô tả công việc kiểm tra phù hợp cho vị trí tuyển dụng SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 94 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My - Mọi thông tin tuyển dụng, chế độ ưu tiên, lương thưởng… cần thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng facebook, sàn giao dịch việc làm, internet… - Mức lương thưởng nên áp dụng theo thâm niên công tác, không nên áp dụng mức lương cho tất nhân viên làm cho nhân viên làm việc lâu năm cơng ty khơng có động lực làm việc không gắn kết lâu dài với công ty - Chú trọng công tác đào tạo cho nhân viên mới, lẽ, đào tạo nhân viên nâng cao kỹ vốn có phát triển thân, đồng thời giúp họ cảm thấy cơng ty sâu sát quan tâm Đ Tóm tắt chương ại Trong chương khóa luận, tác giả đưa định hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty Trong định hướng phát ho triển gồm có mục tiêu chung để phát triển công ty, biện pháp phát triển định ̣c k hướng hồn thiện cơng tác tuyển dụng… Ngồi ra, tác giả đề xuất giải pháp nhằm phát huy kết đạt đồng thời khắc phục hạn chế tồn để in cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty ngày hoàn thiện h thực cách hiệu Đồng thời, giúp cơng ty có nhìn tổng thể ́H tê vấn đề tuyển dụng cơng ty có hướng phù hợp cho ́ uê SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 95 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tất doanh nghiệp hoạt động chế thị trường mong muốn doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, phát triển bền vững , có chỗ đứng vững mạnh thị trường cạnh tranh so với đối thủ, để đạt điều doanh nghiệp cần phải quan tâm đến nhiều vấn đề, khơng phần quan trọng cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực, tìm kiếm người tài giỏi cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp ngày hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu công ty TNHH Tôn Bảo Khánh không ngoại lệ Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh công ty hàng đầu lĩnh vực sản Đ xuất kinh doanh sắt thép, nội thất có uy tín tỉnh Thừa Thiên Huế Với số lượng ại nhân viên nhiều có nhiều sở, cơng ty cần phải có quy trình tuyển dụng ho chặt chẽ có hiệu Tuyển dụng tảng vững cho thịnh vượng phát ̣c k triển bền vững tổ chức thành công hầu hết công ty ngày phụ thuộc chủ yếu vào tài sản người tài sản vật chất; đó, đòi hỏi cơng ty in TNHH Tôn Bảo Khánh phải linh hoạt việc tuyển, bố trí, xếp, sử dụng nhân h cách hợp lý, để tiếp cận khai thác thị trường, nhằm đạt hiệu tê kinh doanh tốt ́H Sau thời gian thực tập, nghiên cứu công ty TNHH Tôn Bảo Khánh, với đề tài “Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Tôn Bảo ́ uê Khánh” đạt nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất: Khóa luận hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn tuyển dụng nguồn nhân lực Qua việc nghiên cứu lý luận thực tiễn cho thấy vấn đề thiếu tổ chức Và sở đó, tiến hành phân tích quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực cơng ty Thứ hai: Khóa luận phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng cơng ty, sâu vào nghiên cứu, đánh giá hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực qua số KPI tuyển dụng (từ góc độ cơng ty) người lao động Kết cho thấy, công ty xây dựng quy trình tuyển dụng riêng, chặt chẽ, linh hoạt, công tác tuyển dụng hàng năm đạt tiêu đặt ra, SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 96 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My xác định nhu cầu nhân kịp thời đảm bảo cho hoạt động thông suốt, nguồn tuyển đa dạng thu hút nhiều ứng viên, công tác thu xem xét hồ sơ tiến hành kỹ lưỡng, thời gian chi phí tuyển dụng ln nằm kế hoạch, Tuy nhiên, nhiều hạn chế bước phân tích cơng việc chưa tiến hành thực hiện, nguồn tuyển mộ giới hạn việc ưu tiên cho người quen, nội dung thông báo tuyển dụng chưa thực có sức hút ứng viên giỏi, công tác đánh giá hiệu tuyển dụng sau tuyển dụng chưa công ty quan tâm, tồn cần nhận thức rõ vạch phương hướng khắc phục cụ thể Thứ ba: Dựa vào sở lý luận, kết phân tích thực trạng, đánh giá hiệu Đ công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, định hướng phát triển công ty ại tương lai mục tiêu, kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2017-2020, tác ho giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng lao động ̣c k công ty, bao gồm giải pháp công tác tuyển mộ công tác tuyển chọn nguồn nhân lực Và từ đó, giải pháp tác giả đưa nhằm mục đích hồn thiện cơng tác in tuyển dụng nguồn nhân lực công ty h Với đề xuất trên, tác giả hi vọng đề tài có đóng góp thiết thực vào tới mục tiêu phát triển bền vững tương lai ́H tê phát triển nhân công ty, giúp cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn hướng Tuy nhiên,trong phần đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực thông qua ́ uê người lao động, tác giả nghiên cứu khảo sát đối tượng nhân viên công ty mà chưa thể mở rộng mẫu từ đối tượng không công ty chọn vào làm việc, điểm hạn chế lớn mà tác giả gặp phải, có thời gian để tiến hành khảo sát giúp đề tài thêm thuyết phục Kiến nghị 2.1 Đối với quyền địa phương ( Các sở ban ngành Tỉnh Thừa Thiên Huế ) - Các sở ban ngành Tỉnh cần có chế độ sách quản lý cơng hồn thiện hệ thống pháp luật thương hiệu, có biện pháp ngăn ngừa cạnh tranh không lành mạnh, tượng sản xuất chất lượng SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 97 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My - Nên mở rộng thêm trung tâm giới thiệu việc làm thành lập hệ thống giới thiệu việc làm chuyên nghiệp, để qua giúp lao động khu vực dễ dàng tìm kiếm việc làm nhìn thấy nhiều hội nơi mà họ sinh sống - Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung cơng ty TNHH Tơn Bảo Khánh nói riêng, Ban lãnh đạo Tỉnh cần đưa sách ưu đãi vấn đề vay vốn, mặt kinh doanh, môi trường đầu tư… - Tăng cường hoạt động đào tạo nguồn nhân lực địa bàn việc mở rộng lĩnh vực đào tạo trường cao đẳng, đại học Liên kết với trung tâm Đ đào tạo nghề để đào tạo lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu ại doanh nghiệp địa bàn Tỉnh 2.2 Đối với công ty TNHH Tôn Bảo Khánh ho - Công ty cần tăng cường kinh phí cho cơng tác tuyển dụng để phục vụ cho ̣c k việc thu hút tuyển chọn ứng viên giỏi, có tài - Xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc để nhân viên cũ in nhân viên công ty nắm bắt công việc cần đủ để nhân viên h thực cơng việc tê - Cơng ty nên áp dụng mức lương cao cho nhân viên làm việc lâu năm để ́H giữ chân nhân viên cho công ty Đối với nhân viên có thâm niên cơng tác lâu ́ uê năm cần tăng lương, không nên giữ mức khiến nhân viên cảm thấy chán nản không thu hút nhân viên không giữ chân nhân viên cũ - Nên đầu tư vào đối tượng sinh viên thực tập, cơng ty có ý định tuyển đối tượng vào làm việc cơng ty nên kết hợp q trình thực tập thành trình đào tạo vừa tiết kiệm thời gian chi phí - Cơng ty nên quảng bá hình ảnh đến với người biết rộng rãi hơn, để khẳng định thương hiệu tốt nhiều người, nhiều doanh nghiệp biết đến công ty SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 98 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My - Công ty nên hợp tác, liên kết với trường đại học, cao đẳng hay trung cấp nghề để sinh viên tiếp cận biết đến hình ảnh cơng ty dễ dàng Đồng thời, tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, thực tập cơng ty có hội tuyển dụng sinh viên giỏi, có lực cho công ty trường tổ chức giao lưu công ty với sinh viên hay tổ chức ngày hội việc làm trình thực tập ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 99 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT : Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh, (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Bùi Văn Chiêm, (2013), Bài giảng Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Trần Kim Dung, (2011), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân, (2004), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Đ Phạm Minh Hạc, (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào ại cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội ho Trần Hữu Hào, (2016), Tuyển dụng nhân lực Công ty cổ phần in Hồng ̣c k Hà, luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực, Trường Đại học lao động xã hội Phan Thị Thanh Hiền, (2014), Xây dựng số đo lường hiệu suất cốt yếu in quản trị nguồn nhân lực đánh giá khả áp dụng trường đại học, h Khoa Kinh tế - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ́H Hồ Chí Minh tê Bùi Hoàng Lợi, (2007), Quản trị nhân lực, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Thị Mai cộng sự, (2012), Hoạt động quản trị nhân lực giới ́ uê học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí cơng nghiệp kỳ 10 Đỗ Thị Ngọc Ánh, (2017), Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần sợi Phú Thạnh, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế 11 Lê Thị Kiều, (2015), Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty cổ phần cảng Vĩnh Long, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 12 Nguyễn Văn Tân, (2017), Hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh, luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 100 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My 13 Lê Quang Trí, (2016), Đánh giá hiệu tuyển dụng công ty TNHH Cargill Việt Nam, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 14 Cao Thị Mai Trinh, (2017 ), Phân tích cơng tác tuyển dụng nhân trường Đại học kinh tế - Đại học Huế, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI : 15 David Parmenter (2007), Key Performance Indicators - Developing, Implementing, and Using Winning KPI, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Published simultaneously in Canada 16 David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbush (2008), Economics, Mc Đ Graw-Hill Higher Education ại 17 Simon Dolan and Randall Schuler, 1994 Human Resource Management, ho Ontario: Nelson Canada ̣c k 18 Stivastava M/P 1997 “ Human resource planing: Aproach needs assessments and priorities in manpower planing”; NXB Manak New Delhi 1997 h TÀI LIỆU KHÁC : in 19 WB World Development Indicators, London: Oxford, 2000 tê - Trang web Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh : http://www.tonbaokhanh.com ́H - Tổng cục thống kế : http://www.gso.gov.vn - Thư viện quốc gia Việt Nam : http://thuvienquocgia.vn ́ uê http://thuvienquocgia.vn/nghiep-vu-thu-vien/phuong-phap-luan-phat-triennguon-nhan-luc-thu-vien.html - Blog of Lê Ngọc Châu : https://ngocchauhr.wordpress.com/ - Viện kinh tế thương mại quốc tế : http://ieit.edu.vn http://ieit.edu.vn/vi/dich-vu/tu-van-bsc-kpi/item/292-kpi-trong-quan-tri-nguonnhan-luc - http://quantrinhansu-online.com SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 101 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN Xin chào anh / chị ! Tôi sinh viên năm cuối khoa Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại học Kinh tế Huế, thực tập công ty TNHH Tơn Bảo Khánh Nhằm mục đích nghiên cứu học tập góp phần giúp Cơng ty đạt hiệu thiết thực công tác tuyển dụng, mong anh/chị dành chút thời gian quý báu để trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Tôi xin cam đoan tất thông tin ý kiến đánh phiếu Đ bảo mật tuyệt đối sử dụng phục vụ cho đề tài nghiên cứu Xin trân trọng cảm ại ơn hợp tác anh/ chị Chúc anh/chị thành công công việc sống! ho  Xin anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu  vào ô trống ̣c k Câu 1: Thời gian làm việc công ty Anh/Chị? Trên7 năm h Trên5 năm – năm in Dưới năm1 năm – nămTrên3 năm – năm tê Câu 2: Anh/Chị tuyển vào Công ty thơng qua hình thức nào? Qua giới thiệuQua hội chợ ́H Tự xin việcQua trung tâm giới thiệu việc làm việc làmKhác ( Xin ghi rõ):……………………… ́ uê Câu 3: Anh/Chị nhận thấy sách đánh giá nhân viên Cơng ty cơng tác tuyển dụng có thực rõ ràng? Rất không rõ ràngKhông rõ ràngTrung lậpRõ ràngRất rõ ràng Câu 4: Cơng việc làm có phù hợp với khả Anh/Chị? Rất không phù hợp Không phù hợp Trung lập Phù hợp Rất phù hợp Câu 5: Anh/Chị có hài lòng cơng tác tuyển dụng công ty không? Rất không hài lòng Khơng hài lòng Trung lậpHài lòng Rất hài lòng Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị nhiệt tình giúp đỡ! PHỤ LỤC SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 102 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My QUY CHẾ THỬ VIỆC CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÔN BẢO KHÁNH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc CHẾ ĐỘ HỌC VIỆC, LÀM QUEN VÀ THỬ VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH TÔN BẢO KHÁNH - Tiêu chí đầu tiên: Vui vẻ hoạt bát - Làm quen: 03 ngày - Học việc thử việc: 27 ngày Đ Chế độ làm quen: 03 ngày ại - Trong 03 ngày đầu bạn đến để làm quen với công việc công ty, cảm ho thấy không phù hợp với đam mê, nên dừng để khơng thời gian ̣c k bạn công ty * Chế độ phụ cấp 03 ngày làm quen: + Nam: 100,000đ/Ngày h in - 03 ngày đầu: ́H tê + Nữ: 20,000đ/ngày bạn vào học việc thử việc công ty ́ uê + Sau 03 ngày làm quen, công ty cảm thấy bạn phù hợp với công ty, đưa + Cơng ty thấy bạn khơng phù hợp với cơng việc cơng ty, công ty gửi cho bạn thư cảm ơn kèm theo phụ cấp Chế độ học việc thử việc: 27 ngày - Sau thời gian làm quen 03 ngày, 27 ngày bạn bắt tay vào tiếp xúc với công việc gọi học việc thử việc SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 103 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My - Các bạn đề xuất nguyện vọng ý kiến cá nhân cho CHT Quản lý thời gian này, để giao cho bạn công việc cụ thể để bạn thể niềm đam mê phù hợp với lực bạn - Công ty tiến hành giao việc cho bạn việc dễ nhất, làm chào khách, mời nước, dắt xe khách vào vị trí quy định - Công ty giao trách nhiệm cho bạn trình thử việc để đánh giá bạn *Chế độ học việc thử việc: - Lương: ại Đ + Đối với Nữ: 3.000.000đ/tháng (Tính ln 03 ngày làm quen) + Đối với Nam: 4,000,000đ/Tháng (Tính ln 03 ngày làm quen) ho Nếu trình học việc thử việc 27 ngày này, công ty nhận thấy bạn chưa ̣c k phù hợp với cơng ty, cơng ty gửi cho bạn thư cảm ơn lương công bạn 100,000đ/Ngày (kể Nam Nữ khơng đủ tháng, công ty thấy h in không phù hợp nên gửi thư cám ơn) ́H tê Chế độ làm việc nhận vào làm việc công ty * Lương biên chế vào công ty (Bắt đầu bước qua tháng thứ 2) ́ uê - Lương với Nam cửa hàng: 4,200,000đ/Tháng + Thưởng hàng ngày + Phụ cấp xăng xe hỗ trợ - Lương với Nam đội trực chiến: 4,500,000đ/Tháng + Thưởng hàng ngày + Phụ cấp xăng xe hỗ trợ - Lương với Nữ: 3,700,000đ/Tháng + Thưởng hàng ngày + Phụ cấp xăng xe hỗ trợ * Khi bạn nhận vào làm: - Sau nhận vào làm đồng phục bảng tên công ty tự túc - Sau 02 tháng làm việc công ty tặng mũ bảo hiểm để đồng công ty SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 104 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My - Đối với Nam: cấp thêm 20,000/Tháng để tự mua bao tay giày bảo hộ làm việc - Khi bạn muốn làm việc công ty, ngày thứ làm quen bạn lên Văn Phòng cơng ty để mua áo đồng phục để đồng bạn khác: Công ty bán lại bán vốn Ý kiến bạn:……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ỨNG CỬ VIÊN DỰ TUYỂN: SĐT: ại Đ CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ho TÔN BẢO KHÁNH Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc ̣c k - Học việc 10 ngày h in CHẾ ĐỘ HỌC VIỆC VÀ THỬ VIỆC TẠI CÔNG TY TNHHTÔN BẢO KHÁNH ́H tê - Thử việc 30 ngày - Bằng giỏi cơng ty khơng nhận (Nếu có kinh nghiệm 02 năm cơng ty nhận) Chế độ học việc: 10 ngày ́ uê - Bạn người hoạt bát vui vẻ hòa đồng - Trong 03 ngày đầu bạn đến để làm quen công việc công ty, cảm thấy không phù hợp với đam mê nên dừng để khơng thời gian bạn công ty - Sau thời gian làm quen 04 ngày bạn bắt tay vào tiếp xúc với cơng việc, bạn đề xuất nguyện vọng ý kiến cá nhân cho Quản lý thời gian - 03 ngày cuối trực tiếp giao cho bạn công việc cụ thể để thể lực thân SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 105 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Trà My * Chế độ phụ cấp 10 ngày này: - ngày đầu: Không có lương - ngày tiếp: 20.000/ngày - ngày cuối cùng: 50.000/ngày Sau 10 ngày cảm thấy bạn phù hợp với cơng ty đưa bạn vào thử việc cơng ty, khơng cơng ty gửi cho bạn thư cảm ơn kèm theo phụ cấp Chế độ thử việc: 01 tháng - Cho bạn đề xuất công việc phù hợp với đam mê bạn Đ - Công ty tiến hành giao việc cho bạn việc dễ nhất, ại làm ho - Công ty giao trách nhiệm cho bạn trình thử việc để *Chế độ thử việc: - Lương: 3.000.000đ h in ̣c k đánh giá bạn - Trong trình công ty nhận thấy bạn chưa phù hợp với cơng ty cơng ty tê gửi cho bạn thư cảm ơn lương công bạn ́H Chế độ làm việc công ty: ́ uê - Sau nhận vào làm đồng phục bảng tên công ty bạn tự mua - Sau 02 tháng làm việc công ty tặng mũ bảo hiểm để đồng công ty Ý kiến bạn: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… SĐT ứng viên:……………………………… Họ tên ứng viên SVTH: Phạm Thị Cẩm - K48B-QTKD 106 ... cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực + Phân tích thực trạng tuyển dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Tôn Bảo Khánh + Đánh giá hiệu công tác tuyển dụng thông qua số KPI tuyển dụng thông qua đánh giá nhân. .. tuyển dụng nguồn nhân lực Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Tôn Bảo Khánh Chương 3: Định hướng giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng công ty Đ TNHH. .. công ty công tác tuyển dụng nguồn nhân lực + Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Tôn Bảo Khánh Đ 2.2 Câu hỏi nghiên cứu: ại - Đánh giá công tác tuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH tôn bảo khánh , Đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH tôn bảo khánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay