Công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần cosevco i 5 tại quảng bình

145 1 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 22:19

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊ ́H U Ế  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP IN H CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY Đ A ̣I H O ̣C K CỔ PHẦN COSEVCO I.5 BÙI THỊ NGỌC TRÂM Quảng Bình, tháng 05 năm 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊ ́H U Ế  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP IN H CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY Đ A ̣I H O ̣C K CỔ PHẦN COSEVCO I.5 Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Bùi Thị Ngọc Trâm ThS Trương Thị Hương Xuân Lớp: K47 - QTKD (Quảng Trị) Quảng Bình, tháng 05 năm 2017 Lời Cảm Ơn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Trong trình thực tậpà hồn v thành khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD Tổng Hợp, xin gửi lời cảm ơn đến: Các thầ y, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Huế tận ình t giảng dạy, truyền thụ cho kiến thức bổ ích Kiến th mà tơi học khơng l tảng cho quáình tr nghiên cứu khóa luậnàm hành trang q báu q trình cơng tác Tơi xin bày tỏ òng l biết ơn sâu sắc đến ThS.Trương Thị Hương Xu ngư ời ãđ tậnình t hư ớng dẫn, trực tiếp dẫn dắt tơi suốt thời gian thự tập àv hồn chỉnh khóa luậnày.n Tơi xin chân thành cảm ơn đến: Đội ngũ cán nhânênvi Công ty Cổ hần p Cosevco I.5đã giúp đỡ tận tình tạo điều kiện cho tiến ành điều h tra àv thu thập số liệu Do thời gian àv kiến thứcònc hạn chếênn q trình hồn thành khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót, kính mong góp ý xây dựng quý thầy , cô giáo bạn sinh vi ên để khóa luận tơi àn ho thiện Xin chân thành cảm ơn! Quảng ìBnh, tháng 05 năm 2017 Sinh viên Bùi Thị Ngọc Trâm i KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH x Ế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết đề tài .1 ́H Mục tiêu nghiên cứu TÊ 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể H Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 IN 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 3.2 Phạm vi nghiên cứu K Phương pháp nghiên cứu .3 ̣C 4.1 Thiết kế nghiên cứu O 4.2 Phương pháp thu thập số liệu ̣I H 4.3 Phương pháp chọn mẫu thiết kế bảng hỏi 4.3.1 Phương pháp chọn mẫu Đ A 4.3.2 Thiết kế thang đo cho bảng hỏi .5 4.4 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 4.5 Quy trình nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Cấu trúc đề tài .8 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .9 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Lý thuyết động lực khái niệm liên quan đến tạo động lực làm việc 1.1.2 Tạo động lực làm việc 11 SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM ii KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XN 1.1.3 Mục đích, vai trò ý nghĩa công tác tạo động lực làm việc 13 1.1.3.1 Mục đích cơng tác tạo động lực làm việc 13 1.1.3.2 Vai trò cơng tác tạo động lực làm việc .14 1.1.3.3 Ý nghĩa công tác tạo động lực làm việc 15 1.1.4 Các học thuyết tạo động lực làm việc 15 1.1.4.1 Học thuyết nhu cầu Maslow .15 1.1.4.2 Học thuyết tăng cường tích cực (Skinner) .17 Ế 1.1.4.3 Học thuyết kỳ vọng (Victor Vroom) 18 U 1.1.4.4 Học thuyết công (Stacy Adams) .20 ́H 1.1.4.5 Học thuyết hệ thống hai yếu tố (Herzberg) .20 1.1.4.6 Học thuyết đặt mục tiêu (Edwin Locke) 22 TÊ 1.1.5 Mơ hình nghiên cứu số đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho người lao động 23 H 1.1.5.1 Mơ hình nghiên cứu 23 IN 1.1.5.2 Định nghĩa nhân tố 25 K 1.1.5.2.1 Môi trường làm việc .25 1.1.5.2.2 Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp 27 O ̣C 1.1.5.2.3 Lương thưởng phúc lợi 29 ̣I H 1.1.5.2.4 Bố trí, sử dụng lao động 32 1.1.5.2.5 Sự hứng thú công việc 33 Đ A 1.1.5.2.6 Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp 33 1.1.5.2.7 Sự công nhận đóng góp cá nhân 34 1.1.5.3 Chỉ số đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực làm việc cho người lao động 35 1.2 Cơ sở thực tiễn tạo động lực làm việc Việt Nam 37 CHƯƠNG II: CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN COSEVCO I.5 39 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Cosevco I.5 39 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty .39 2.1.1.1 Về sản xuất vật liệu xây dựng 40 SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM iii KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN 2.1.1.2 Về chất lượng sản phẩm 40 2.1.1.3 Về xây lắp 40 2.1.2 Nhiệm vụ 40 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 41 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty 41 2.1.3.2 Đặc điểm tổ chức quản lý 41 2.1.3.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất .43 Ế 2.1.4 Giới thiệu công nghệ sản xuất gạch Công ty Cổ phần Cosevco I.5 43 U 2.1.5 Tài sản nguồn vốn công ty năm 2014 – 2016 46 ́H 2.1.5 Tình hình nhân cơng ty 49 2.1.6 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm 2014-2016 50 TÊ 2.2 Kết đo lường công tác tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Cổ phần Cosevco I.5 52 H 2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 52 IN 2.2.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực làm việc cho nguời K lao động Công ty Cổ phần Cosevco I.5 55 2.2.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo 55 O ̣C 2.2.2.2 Phân tích nhân tố EFA .61 ̣I H 2.2.2.3 Phân tích hồi quy tuyến tính 70 2.2.2.3.1 Phân tích tương quan hệ số Pearson .70 Đ A 2.2.2.3.2 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính 71 2.2.3 Phân tích đánh giá người lao động công tác tạo động lực làm việc Công ty Cổ phần Cosevco I.5 77 2.2.3.1 Đánh giá nhân tố môi trường làm việc 77 2.2.3.2 Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp 81 2.2.3.3 Sự hứng thú công việc 85 2.2.3.4 Sự cơng nhận đóng góp cá nhân bố trí, sử dụng lao động 88 2.2.3.5 Mối quan hệ với đồng nghiệp cấp 92 2.2.3.6 Lương thưởng phúc lợi 96 SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM iv KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN COSEVCO I.5 100 3.1 Định hướng hoạt động công ty thời gian tới 100 3.2 Giải pháp 100 3.2.1 Giải pháp môi trường làm việc 101 3.2.2 Giải pháp thăng tiến phát triển nghề nghiệp 102 Ế 3.2.3Sự hứng thú công việc 103 U 3.2.4 Cơng nhận đóng góp cá nhân bố trí sử dụng lao động 104 ́H 3.2.5 Mối quan hệ với đồng nghiệp cấp .104 3.2.6 Lương thưởng phúc lợi 105 TÊ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .107 3.1 Kết luận 107 H 3.2Kiến nghị 108 IN 3.3 Hạn chế 109 K TÀI LIỆU THAM KHẢO .110 Đ A ̣I H O ̣C PHỤ LỤC SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM v KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Sản xuất vật liệu xây dựng KMO: Kaiser – Meyer – Olkin: Hệ số KMO EFA: Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) CBCNV: Cán công nhân viên HĐKD: Hoạt động kinh doanh Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế SXVLXD: SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM vi KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Lý thuyết hai nhân tố Herzberg 21 Bảng 1.2: Ảnh hưởng nhân tố trì động viên 22 Bảng 1.3 Chỉ số đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực làm việc cho người lao động 36 Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán 47 Ế Bảng 2.2: Tình hình nhân công ty 49 U Bảng 2.3: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty qua năm 2014-2016 51 ́H Bảng 2.4: Bảng tổng hợp quy mô cấu mẫu điều tra 53 TÊ Bảng 2.5: Kết kiểm tra độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố .56 H Bảng 2.6 Kết qua kiểm tra độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha IN nhân tố sau loại biến 59 Bảng 2.7: Kết kiểm định KMO – Bartlett biến độc lập lần 62 K Bảng 2.8 So sánh giá trị kiểm định .62 ̣C Bảng 2.9: Kết ma trận xoay nhân tố lần 62 O Bảng 2.10: Kết kiểm định KMO – Bartlett biến quan sát lần 65 ̣I H Bảng 2.11 So sánh giá trị kiểm định 65 Bảng 2.12: Kết ma trận xoay nhân tố lần 65 Đ A Bảng 2.13: Hệ số tương quan Pearson 71 Bảng 2.14 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 72 Bảng 2.15: Bảng Anova 73 Bảng 2.16: Kết hồi quy 74 Bảng 2.17 Kết thống kê mô tả theo biến “Môi trường làm việc an toàn” .78 Bảng 2.18 Kết thống kê mơ tả theo biến “Khơng khí nơi làm việc thơng thống” .78 Bảng 2.19 Kết thống kê mô tả theo biến “Không gian làm việc sẽ” 79 Bảng 2.20 Kết thống kê mô tả theo biến “Giờ giấc làm việc nghiêm chỉnh, rõ ràng” 80 SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM vii KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN Bảng 2.21 Kết thống kê mô tả theo biến “Phương tiện thiết bị cung cấp đầy đủ phục vụ tốt cho công việc” 80 Bảng 2.22 Kết thống kê mô tả theo biến “Công ty cung cấp cho anh/chị chương trình đào tạo, kỷ cần thiết cho” 82 Bảng 2.23 Kết thống kê mô tả theo biến “Anh/chị công ty tạo điều kiện thời gian để học nâng cao trình độ” 83 Bảng 2.24 Kết thống kê mô tả theo biến “Công ty tạo điều kiện để anh/chị có Ế thể làm chức vụ cao anh/chị có đủ lực” 83 U Bảng 2.25 Kết thống kê mơ tả theo biến “Chính sách thăng tiến công ty rõ ́H ràng công bằng” 84 Bảng 2.26 Kết thống kê mô tả theo biến “Mức độ căng thẳng công việc TÊ vừa phải” 86 Bảng 2.27 Kết thống kê mô tả theo biến “Cơng việc có nhiều động lực phấn đấu” H 86 IN Bảng 2.28.Kết thống kê mơ tả theo biến “Anh/chị u thích cơng việc mình” K 87 Bảng 2.29.Kết thống kê mô tả theo biến “Cơng việc cho phép anh/chị trì cân O ̣C sống riêng công việc công ty” 88 ̣I H Bảng 2.30.Kết thống kê mô tả theo biến “Được khen thưởng trước tập thể đạt thành tích tốt” .89 Đ A Bảng 2.31.Kết thống kê mô tả theo biến “Được cấp trên, đồng nghiệp cơng nhận đóng góp cho cơng ty” .90 Bảng 2.32.Kết thống kê mô tả theo biến “Công việc phân công rõ ràng” 90 Bảng 2.33.Kết thống kê mô tả theo biến “Anh/chị làm với nguyện vọng mình” .91 Bảng 2.34.Kết thống kê mô tả theo biến “Công việc phù hợp với ngành nghề anh/chị đào tạo” 92 Bảng 2.35 Kết thống kê mơ tả theo biến “Mọi người ln có cảm giác đối xử công bằng” 93 SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM viii KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HT1.Mức độ căng thẳng cơng việc vừa phải HT2.Cơng việc có nhiều động lực phấn đấu HT3.Anh/chị u thích cơng việc HT4.Cơng việc cho phép anh/chị trì cân sống riêng công việc công ty 2.5 10.23 5.559 847 753 10.32 6.904 705 817 10.35 6.389 744 801 10.05 8.770 566 874 Thang đo “Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp” 877 U N of Items ́H Cronbach's Alpha Ế Reliability Statistics Item-Total Statistics 736 848 10.345 718 849 14.04 9.287 857 811 13.97 10.274 683 861 13.68 13.132 638 874 IN 14.13 ̣C O Thang đo “Sự cơng nhận đóng góp cá nhân” ̣I H 2.6 11.711 H 13.99 K CH1.Cơng ty cung cấp cho anh/chị chương trình đào tạo, kỷ cần thiết cho công việc CH2.Anh/chị công ty tạo điều kiện thời gian học nâng cao trình độ CH3.Cơng ty ln tạo điều kiện để anh /chị làm chức vụ cao anh/chị có đủ lực CH4.Chính sách thăng tiến công ty rõ ràng công CH5.Anh/chị có nhiều hội để thăng tiến làm việc công ty TÊ Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Reliability Statistics Đ A Cronbach's Alpha 732 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted CN1.Được khen thưởng trước tập thể đạt thành tích tốt CN2.Được cấp trên, đồng nghiệp cơng nhận đóng góp cho cơng ty 2.7 N of Items 747 578 3.63 838 578 Reliability Statistics N of Items 764 Item-Total Statistics SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM Cronbach's Alpha if Item Deleted 3.62 Thang đo “Bố trí, sử dụng lao động” Cronbach's Alpha Corrected ItemTotal Correlation KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted BT1.Công việc phân công rõ ràng BT2.Anh/chị làm với nguyện vọng BT3.Cơng việc phù hợp với ngành nghề anh/chị đào tạo Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 6.81 2.797 520 765 6.71 2.421 626 649 7.02 2.583 648 627 Phân tích nhân tố khám phá EFA Lần 1: 688 2980.669 U Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Df Sphericity Sig 378 16.569 36.942 12.122 49.064 7.249 56.313 5.830 62.143 5.538 67.681 952 3.400 71.081 901 3.216 74.298 798 2.851 77.149 10 720 2.571 79.720 11 666 2.379 82.099 12 627 2.240 84.339 13 575 2.052 86.391 14 560 2.001 88.392 15 490 1.749 90.141 16 460 1.643 91.785 17 414 1.479 93.263 Đ A SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM % of Varianc e Cumulativ e% 20.373 20.373 16.569 36.942 12.122 49.064 7.249 56.313 5.830 62.143 5.538 67.681 H 20.373 Total 5.70 4.63 3.39 2.03 1.63 1.55 IN 20.373 ̣I H Cumulativ e% K 5.70 4.63 3.39 2.03 1.63 1.55 % of Varianc e TÊ Extraction Sums of Squared Loadings ̣C Total O Componen t ́H 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Ế KMO and Bartlett's Test Rotation Sums of Squared Loadings Total 4.07 3.67 3.16 3.01 2.68 2.34 % of Varianc e Cumulativ e% 14.547 14.547 13.122 27.669 11.284 38.953 10.770 49.723 9.585 59.308 8.373 67.681 GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN 334 1.193 94.456 19 300 1.073 95.529 20 288 1.030 96.559 21 249 889 97.448 22 217 776 98.224 23 178 635 98.859 24 106 377 99.237 25 081 290 99.526 26 063 224 99.751 27 045 162 99.913 28 024 087 100.000 U 18 Ế KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ́H Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotated Component Matrix Component 909 K 721 IN 728 H 886 ̣C 680 ̣I H O MT4.Giờ giấc làm việc nghiêm chỉnh, rõ ràng MT3.Không gian làm việc MT5.Phương tiện thiết bị cung cấp đầy đủ phục vụ tốt cho cơng việc MT1.Mơi trường làm việc an tồn MT2.Khơng khí nơi làm việc thơng thống CH3.Cơng ty ln tạo điều kiện để anh /chị làm chức vụ cao anh/chị có đủ lực CH2.Anh/chị công ty tạo điều kiện thời gian học nâng cao trình độ CH1.Cơng ty cung cấp cho anh/chị chương trình đào tạo, kỷ cần thiết cho cơng việc CH4.Chính sách thăng tiến cơng ty rõ ràng cơng CH5.Anh/chị có nhiều hội để thăng tiến làm việc công ty HT1.Mức độ căng thẳng công việc vừa phải TÊ 890 Đ A 851 822 760 558 SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM 690 872 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 840 729 676 828 U ́H 718 Ế 809 TÊ 659 774 766 721 ̣C K IN H 650 ̣I H O HT3.Anh/chị u thích cơng việc HT2.Cơng việc có nhiều động lực phấn đấu HT4.Cơng việc cho phép anh/chị trì cân sống riêng công việc công ty BT3.Công việc phù hợp với ngành nghề anh/chị đào tạo BT2.Anh/chị làm với nguyện vọng CN1.Được khen thưởng trước tập thể đạt thành tích tốt BT1.Cơng việc phân cơng rõ ràng CN2.Được cấp trên, đồng nghiệp cơng nhận đóng góp cho công ty QH3.Đồng nghiệp tôn trọng, hợp tác giúp đỡ công việc QH2.Mọi người tạo điều kiện cho công nhân viên phát triển QH1.Mọi người ln có cảm giác đối xử cơng QH4.Cấp ln hổ trợ hướng dẫn tận tình công việc QH5.Dễ dàng đề bạt ý kiến lên cấp LT3.Nhận tiền thưởng dịp lễ, tết LT6.Khi nghỉ phép, ốm đau, nghỉ chờ việc anh/chị nhận tiền lương LT2.Tiền lương làm việc nhận hợp lý với sức đóng góp LT4 Được đóng bảo hiểm đầy đủ GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN 632 Đ A 776 722 705 665 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Lần 2: KMO and Bartlett's Test SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .703 Approx ChiSquare Bartlett's Test of Sphericity Rotated Component Matrix 2516.884 df 325 Sig .000 a Component Ế ́H 900 H IN K ̣C O ̣I H SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM U 706 692 Đ A Hồi quy tương quan 737 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 905 888 TÊ MT4.Giờ giấc làm việc nghiêm chỉnh, rõ ràng MT3.Không gian làm việc MT5.Phương tiện thiết bị cung cấp đầy đủ phục vụ tốt cho công việc MT1.Môi trường làm việc an tồn MT2.Khơng khí nơi làm việc thơng thống CH3.Cơng ty ln tạo điều kiện để anh /chị làm chức vụ cao anh/chị có đủ lực CH2.Anh/chị công ty tạo điều kiện thời gian học nâng cao trình độ CH1.Cơng ty cung cấp cho anh/chị chương trình đào tạo, kỷ cần thiết cho cơng việc CH4.Chính sách thăng tiến công ty rõ ràng công HT1.Mức độ căng thẳng công việc vừa phải HT3.Anh/chị u thích cơng việc HT2.Cơng việc có nhiều động lực phấn đấu HT4.Công việc cho phép anh/chị trì cân sống riêng cơng việc công ty BT3.Công việc phù hợp với ngành nghề anh/chị đào tạo BT2.Anh/chị làm với nguyện vọng CN1.Được khen thưởng trước tập thể đạt thành tích tốt BT1.Cơng việc phân công rõ ràng CN2.Được cấp trên, đồng nghiệp công nhận đóng góp cho cơng ty QH2.Mọi người ln tạo điều kiện cho công nhân viên phát triển QH3.Đồng nghiệp tôn trọng, hợp tác giúp đỡ cơng việc QH1.Mọi người ln có cảm giác đối xử công QH4.Cấp hổ trợ hướng dẫn tận tình cơng việc LT3.Nhận tiền thưởng dịp lễ, tết LT6.Khi nghỉ phép, ốm đau, nghỉ chờ việc anh/chị nhận tiền lương LT2.Tiền lương làm việc nhận hợp lý với sức đóng góp LT4 Được đóng bảo hiểm đầy đủ 834 814 797 870 837 743 683 831 811 723 660 655 786 781 718 608 777 736 719 656 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN Correlations N Pearson Correlation 150 * 164 Sig (2-tailed) 045 CH HT CB QH TL 007 150 150 129 150 ** -.474 150 060 150 105 150 083 115 000 463 201 314 150 150 151 150 * 184 150 118 150 -.049 064 024 150 548 150 150 -.023 150 -.039 150 ** -.232 639 004 150 ** 414 150 ** -.236 000 004 150 150 * -.188 N Pearson Correlation 150 * 168 150 ** -.474 150 151 Sig (2-tailed) 039 000 064 150 ** 279 150 060 150 * 184 001 463 024 150 ** 369 150 105 150 118 000 201 150 ** 220 150 083 Sig (2-tailed) 007 N 150 779 150 -.023 150 779 150 -.039 150 ** 414 150 639 000 150 -.049 150 ** -.232 150 ** -.236 150 * -.188 314 548 004 004 021 150 150 150 150 150 021 150 150 R Square 725 Adjusted R Square O R ̣C K * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) b Model Summary Model a 526 Std Error of the Estimate 506 Durbin-Watson 347 1.929 ̣I H a Predictors: (Constant), TL, CH, MT, QH, CB, HT b Dependent Variable: DLLV a ANOVA Sum of Squares Đ A Model df Mean Square Regression 19.066 3.178 Residual 17.207 143 120 Total 36.273 149 F Sig 26.409 000 b a Dependent Variable: DLLV b Predictors: (Constant), TL, CH, MT, QH, CB, HT a Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B (Constant) Std Error t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF -.207 362 -.572 568 MT 120 044 182 2.698 008 730 1.370 CH 209 033 384 6.303 000 892 1.121 SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM ** 000 115 N Pearson Correlation 220 001 000 Sig (2-tailed) 369 039 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation 279 TL ** 000 150 129 Sig (2-tailed) QH ** 045 150 ** 503 N Pearson Correlation 168 TÊ N Pearson Correlation 503 CB * Ế Sig (2-tailed) HT ** H MT 164 IN DLLV CH * U Pearson Correlation MT ́H DLLV KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN HT 175 040 304 4.383 000 690 1.448 CB 116 046 165 2.526 013 781 1.281 QH 244 049 322 5.035 000 811 1.233 TL 249 039 393 6.389 000 875 1.143 ̣C K IN H TÊ ́H U Ế a Dependent Variable: DLLV Thống kê mô tả cho biến độc lập Đ A ̣I H O N Valid 150 150 150 150 150 Missing 25 3.23 3.00 876 484 2.00 3.74 4.00 789 561 3.00 3.31 3.00 591 497 3.00 3.35 3.00 498 503 3.00 3.65 4.00 812 547 3.00 50 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 Mean Median Std Deviation Minimum Maximum Sum Percentiles Statistics MT1.Mơi trường MT2.Khơng khí MT3.Khơng gian MT4.Giờ giấc MT5.Phương làm việc an toàn nơi làm việc làm việc làm việc nghiêm tiện thiết bị thơng thống chỉnh, rõ ràng cung cấp đầy đủ phục vụ tốt cho cơng việc SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP 75 GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 MT1.Môi trường làm việc an tồn Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khơng đồng ý 38 25.3 25.3 25.3 Trung lập 46 30.7 30.7 56.0 Đồng ý 60 40.0 40.0 96.0 4.0 4.0 100.0 150 100.0 100.0 Rất đồng ý Total MT2.Khơng khí nơi làm việc thơng thống Valid Ế Valid Percent Cumulative Percent 4.0 4.0 4.0 53 35.3 35.3 39.3 Đồng ý 65 43.3 43.3 82.7 Rất đồng ý 26 17.3 17.3 100.0 100.0 100.0 U Trung lập TÊ Không đồng ý Percent ́H Frequency Total 150 MT3.Không gian làm việc H Frequency IN Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý K Valid Rất đồng ý ̣C Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.0 4.0 4.0 20 13.3 13.3 17.3 64 42.7 42.7 60.0 41 27.3 27.3 87.3 19 12.7 12.7 100.0 150 100.0 100.0 ̣I H O MT4.Giờ giấc làm việc nghiêm chỉnh, rõ ràng Rất không đồng ý Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.0 4.0 4.0 20 13.3 13.3 17.3 Trung lập 58 38.7 38.7 56.0 Đồng ý 47 31.3 31.3 87.3 Rất đồng ý 19 12.7 12.7 100.0 150 100.0 100.0 Đ A Không đồng ý Frequency Total SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN MT5.Phương tiện thiết bị cung cấp đầy đủ phục vụ tốt cho công việc Frequency Valid Percent Cumulati ve Percent Valid Percent Không đồng ý 13 8.7 8.7 8.7 Trung lập 46 30.7 30.7 39.3 Đồng ý 72 48.0 48.0 87.3 Rất đồng ý 19 12.7 12.7 100.0 150 100.0 100.0 Total Statistics Ế QH4.Cấp ln hổ trợ hướng dẫn tận tình công việc 150 150 Missing 3.88 4.00 882 582 3.00 3.88 4.00 819 582 3.00 3.89 4.00 799 583 3.00 3.73 4.00 948 559 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 IN Mean Median Std Deviation Minimum Maximum Sum K 25 Percentiles 150 50 ̣C 75 150 TÊ Valid H N ́H U QH1.Mọi người QH2.Mọi người QH3.Đồng ln có cảm giác ln tạo điều nghiệp tôn trọng, đối xử kiện cho hợp tác giúp công công nhân viên đỡ phát triển công việc ̣I H O QH1.Mọi người ln có cảm giác đối xử cơng Frequency Cumulati ve Percent 2.7 2.7 2.7 1.3 1.3 4.0 Trung lập 38 25.3 25.3 29.3 Đồng ý 70 46.7 46.7 76.0 Rất đồng ý 36 24.0 24.0 100.0 150 100.0 100.0 Không đồng ý Valid Valid Percent Đ A Rất không đồng ý Percent Total QH2.Mọi người tạo điều kiện cho công nhân viên phát triển Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulati ve Percent Rất không đồng ý 7 Không đồng ý 4.0 4.0 4.7 Trung lập 36 24.0 24.0 28.7 Đồng ý 74 49.3 49.3 78.0 Rất đồng ý 33 22.0 22.0 100.0 SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN Total 150 100.0 100.0 QH3.Đồng nghiệp tôn trọng, hợp tác giúp đỡ công việc Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulati ve Percent Rất không đồng ý 7 Không đồng ý 1.3 1.3 2.0 Trung lập 45 30.0 30.0 32.0 Đồng ý 67 44.7 44.7 76.7 Rất đồng ý 35 23.3 23.3 100.0 150 100.0 100.0 Total Ế QH4.Cấp hổ trợ hướng dẫn tận tình cơng việc ́H Rất khơng đồng ý Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý Cumulati ve Percent 2.7 2.7 2.7 4.7 4.7 7.3 48 32.0 32.0 39.3 58 38.7 38.7 78.0 33 22.0 22.0 100.0 150 100.0 100.0 IN H Total Valid Percent TÊ Trung lập Valid Percent U Frequency Statistics O ̣C K LT2.Tiền lương LT3.Nhận LT4 Được đóng LT6.Khi nghỉ làm việc tiền thưởng bảo hiểm đầy đủ phép, ốm đau, nhận dịp lễ, nghỉ chờ việc hợp lý với sức tết anh/chị nhận đóng góp tiền lương 150 150 150 150 25 3.33 3.00 460 500 3.00 3.11 3.00 426 467 2.00 3.37 3.00 440 506 3.00 3.36 3.00 971 504 3.00 50 3.00 3.00 3.00 3.00 75 4.00 4.00 4.00 4.00 ̣I H Valid N Missing Đ A Mean Median Std Deviation Minimum Maximum Sum Percentiles LT2.Tiền lương làm việc nhận hợp lý với sức đóng góp Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rất không đồng ý 11 7.3 7.3 7.3 Không đồng ý 18 12.0 12.0 19.3 SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN Trung lập 47 31.3 31.3 50.7 Đồng ý 58 38.7 38.7 89.3 Rất đồng ý 16 10.7 10.7 100.0 150 100.0 100.0 Total LT3.Nhận tiền thưởng dịp lễ, tết Frequency Cumulative Percent 13 8.7 8.7 8.7 Không đồng ý 30 20.0 20.0 28.7 Trung lập 52 34.7 34.7 63.3 Đồng ý 37 24.7 24.7 88.0 Rất đồng ý 18 12.0 12.0 100.0 150 100.0 LT4 Được đóng bảo hiểm đầy đủ Valid Percent 6.0 TÊ Rất không đồng ý Percent 100.0 ́H Frequency Ế Rất không đồng ý Total Không đồng ý Trung lập Valid Valid Percent U Valid Percent Đồng ý IN Total 6.0 6.0 16 10.7 10.7 16.7 55 36.7 36.7 53.3 50 33.3 33.3 86.7 20 13.3 13.3 100.0 150 100.0 100.0 H Rất đồng ý Cumulative Percent LT6.Khi nghỉ phép, ốm đau, nghỉ chờ việc anh/chị nhận tiền lương K Frequency 6.0 Valid Percent Cumulative Percent 6.0 6.0 14 9.3 9.3 15.3 Trung lập 53 35.3 35.3 50.7 Đồng ý 62 41.3 41.3 92.0 Rất đồng ý 12 8.0 8.0 100.0 150 100.0 100.0 O Không đồng ý ̣I H Valid ̣C Rất không đồng ý Percent Đ A Total SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN Statistics HT1.Mức độ căng thẳng công việc vừa phải 150 150 150 150 Missing 25 3.42 4.00 589 513 3.00 3.33 3.00 720 499 2.00 3.30 3.00 598 495 3.00 3.60 4.00 724 540 3.00 50 4.00 3.00 75 4.00 4.00 ́H U Ế Valid Mean Median Std Deviation Minimum Maximum Sum Percentiles HT3.Anh/chị yêu HT4.Công việc thích cơng việc cho phép anh/chị trì cân sống riêng cơng việc công ty 3.00 4.00 4.00 4.00 TÊ N HT2.Công việc có nhiều động lực phấn đấu H HT1.Mức độ căng thẳng công việc vừa phải Rất không đồng ý K Không đồng ý Trung lập Đồng ý ̣C Valid Rất đồng ý O Total Percent IN Frequency Valid Percent Cumulative Percent 14 9.3 9.3 9.3 19 12.7 12.7 22.0 33 22.0 22.0 44.0 58 38.7 38.7 82.7 26 17.3 17.3 100.0 150 100.0 100.0 ̣I H HT2.Công việc có nhiều động lực phấn đấu Frequency Cumulative Percent Valid Percent Không đồng ý 41 27.3 27.3 27.3 Trung lập 39 26.0 26.0 53.3 Đồng ý 50 33.3 33.3 86.7 Rất đồng ý 20 13.3 13.3 100.0 150 100.0 100.0 Đ A Valid Percent Total HT3.Anh/chị u thích cơng việc Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rất không đồng ý 14 9.3 9.3 9.3 Không đồng ý 12 8.0 8.0 17.3 Trung lập 59 39.3 39.3 56.7 Đồng ý 45 30.0 30.0 86.7 Rất đồng ý 20 13.3 13.3 100.0 150 100.0 100.0 Total SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XN HT4.Cơng việc cho phép anh/chị trì cân sống riêng công việc công ty Frequency Không đồng ý Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent 4.7 4.7 4.7 Trung lập 60 40.0 40.0 44.7 Đồng ý 69 46.0 46.0 90.7 Rất đồng ý 14 9.3 9.3 100.0 150 100.0 100.0 Total Statistics Valid 150 150 150 150 Missing 3.46 4.00 832 519 3.00 3.32 3.00 595 498 2.00 3.41 3.00 648 512 3.00 3.49 4.00 845 523 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 K IN Mean Median Std Deviation Minimum Maximum Sum ̣C 25 Percentiles H N TÊ ́H U Ế CH1.Cơng ty CH2.Anh/chị CH3.Cơng ty CH4.Chính sách cung cấp cho công ty tạo tạo điều thăng tiến anh/chị điều kiện thời kiện để anh /chị cơng ty rõ ràng chương trình gian học nâng làm cơng đào tạo, kỷ cao trình độ chức vụ cần thiết cho cao công việc anh/chị có đủ lực 50 O 75 ̣I H CH1.Cơng ty cung cấp cho anh/chị chương trình đào tạo, kỷ cần thiết cho công việc Frequency Valid Percent Cumulative Percent Rất không đồng ý 4.7 4.7 4.7 Không đồng ý 4.0 4.0 8.7 Trung lập 54 36.0 36.0 44.7 Đồng ý 77 51.3 51.3 96.0 4.0 4.0 100.0 150 100.0 100.0 Đ A Valid Percent Rất đồng ý Total CH2.Anh/chị công ty tạo điều kiện thời gian học nâng cao trình độ Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 41 27.3 27.3 27.3 Trung lập 52 34.7 34.7 62.0 Đồng ý 25 16.7 16.7 78.7 Rất đồng ý 32 21.3 21.3 100.0 SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN Total 150 100.0 100.0 CH3.Công ty tạo điều kiện để anh /chị làm chức vụ cao anh/chị có đủ lực Frequency Rất khơng đồng ý Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent 4.7 4.7 4.7 Không đồng ý 27 18.0 18.0 22.7 Trung lập 45 30.0 30.0 52.7 Đồng ý 39 26.0 26.0 78.7 Rất đồng ý 32 21.3 21.3 100.0 150 100.0 100.0 Total 4.7 Không đồng ý 27 18.0 Trung lập 33 22.0 Đồng ý 52 Rất đồng ý 31 150 4.7 4.7 18.0 22.7 22.0 44.7 34.7 34.7 79.3 20.7 20.7 100.0 100.0 100.0 H Total Cumulative Percent ́H Valid Valid Percent TÊ Rất không đồng ý Percent U Frequency Ế CH4.Chính sách thăng tiến cơng ty rõ ràng công IN Statistics Valid N 150 150 150 150 25 3.63 4.00 915 545 3.00 3.62 4.00 864 543 3.00 3.46 4.00 917 519 3.00 3.56 4.00 966 534 3.00 3.25 3.00 891 488 3.00 50 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ̣I H Đ A Percentiles BT1.Công việc BT2.Anh/chị BT3.Công việc phân công làm phù hợp rõ ràng với nguyện vọng với ngành nghề anh/chị đào tạo 150 Missing Mean Median Std Deviation Minimum Maximum Sum O ̣C K CN1.Được khen CN2.Được cấp thưởng trước tập trên, đồng thể đạt nghiệp cơng thành tích tốt nhận đóng góp cho cơng ty CN1.Được khen thưởng trước tập thể đạt thành tích tốt Frequency Rất khơng đồng ý Valid Percent 1.3 Valid Percent Cumulative Percent 1.3 1.3 Không đồng ý 13 8.7 8.7 10.0 Trung lập 49 32.7 32.7 42.7 Đồng ý 60 40.0 40.0 82.7 SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S TRƯƠNG THỊ HƯƠNG XUÂN Rất đồng ý Total 26 17.3 17.3 150 100.0 100.0 100.0 CN2.Được cấp trên, đồng nghiệp cơng nhận đóng góp cho cơng ty Frequency Rất không đồng ý Không đồng ý Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent 1.3 1.3 1.3 6.0 6.0 7.3 Trung lập 56 37.3 37.3 44.7 Đồng ý 60 40.0 40.0 84.7 Rất đồng ý 23 15.3 15.3 100.0 150 100.0 100.0 Total Valid 3.3 13 8.7 Trung lập 56 37.3 Đồng ý 60 Rất đồng ý 16 3.3 150 3.3 8.7 12.0 37.3 49.3 40.0 40.0 89.3 10.7 10.7 100.0 100.0 100.0 H Total Cumulative Percent U Không đồng ý Valid Percent TÊ Rất không đồng ý Percent ́H Frequency Ế BT1.Công việc phân công rõ ràng IN BT2.Anh/chị làm với nguyện vọng Frequency Khơng đồng ý Đồng ý ̣C Trung lập Valid K Rất không đồng ý O Rất đồng ý ̣I H Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.7 2.7 2.7 14 9.3 9.3 12.0 51 34.0 34.0 46.0 56 37.3 37.3 83.3 25 16.7 16.7 100.0 150 100.0 100.0 Đ A BT3.Công việc phù hợp với ngành nghề anh/chị đào tạo Rất không đồng ý Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.0 2.0 2.0 Không đồng ý 22 14.7 14.7 16.7 Trung lập 73 48.7 48.7 65.3 Đồng ý 38 25.3 25.3 90.7 Rất đồng ý 14 9.3 9.3 100.0 150 100.0 100.0 Total SVTH: BÙI THỊ NGỌC TRÂM ... đến công tác tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Cổ phần Cosevco I.5? Người lao động đánh công tác tạo động lực làm việc công ty? - Mức độ tác động yếu tố tới động lực làm việc người. .. động lực làm việc cho người lao động Công ty Cổ phần Cosevco I.5 Đối tượng điều tra: Người lao động Công ty Cổ phần Cosevco I.5 Ế Người lao động bao gồm loại lao động, từ người lao động cấp... đến công tác tạo động lực làm việc cho người lao động 35 1.2 Cơ sở thực tiễn tạo động lực làm việc Việt Nam 37 CHƯƠNG II: CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần cosevco i 5 tại quảng bình , Công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần cosevco i 5 tại quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay