Đề thi thử THPT QG 2019 sinh học gv trần thanh thảo đề 20 có lời giải

19 2 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 21:41

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trần Thanh Thảo Tên môn: SINH HỌC ĐỀ SỐ 20 Câu 1: Mỗi gen mã hoá protein điển hình gồm vùng trình tự nucleotit Vùng điều hoà nằm ở: A Đầu 5' mạch mã gốc, chức khởi động điều hồ phiên mã B Đầu 3' mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc phiên mã C Đầu 5' mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc dịch mã D Đầu 3' mạch mã gốc, chức khởi động điều hoà phiên mã Câu 2: Bộ ba đối mã (anticodon) tARN vận chuyển acid amin metionin là: A 5' AUG 3' B 3' XAU 5' C 5' XAU 3' D 3' AUG 5' Câu 3: Khi nói virut, phát biểu sau đúng? I Gồm thành phần protein acid nucleic II Lõi acid nucleic ARN ADN III Lõi acid nucleic ARN ADN mạch đơn mạch kép IV Một số loại virut vỏ bọc ngồi gọi virut ngồi A B C D Câu 4: Cho thành phần: (1) mARN gen cấu trúc; (2) Các loại nucleotit A, U, G, X; (3) ARN polimeraza; (4) ADN ligaza; (5) ADN polimerazA Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc operon Lac E.coli là: A (3) (5) B (2) (3) C (1), (2) (3) D (2), (3) (4) Câu 5: Trong tự nhiên, đường hình thành lồi nhanh đường A Lai xa đa bội hoá B Sinh thái C Địa lí Câu 6: Nhân tố quy định chiều hướng tiến hố sinh giới A Q trình đột biến B chế cách li C Quá trình chọn lọc tự nhiên D Quá trình giao phối Câu 7: Dạng cách li đánh dấu hình thành lồi mới? A Cách li sinh sản cách li di truyền B Cách li sinh thái C Cách li địa lí cách li sinh thái D Cách li địa lí D Lai khác dòng Câu 8: Ba lồi ếch: Rana pipiens, Rana clamitans Rana sylvatica sống ao, song chúng bắt cặp với cá thể lồi lồi ếch tiếng kêu khác Đây ví dụ loại cách li kiểu cách li dạng: A Cách li trước hợp tử, cách li tập tính B Cách li sau hợp tử, cách li tập tính C Cách li trước hợp tử, cách li học D Cách li sau hợp tử, cách li sinh thái Câu 9: Trong thời gian phân chia 150 phút, từ tế bào vi khuẩn phân chia tạo tất 32 tế bào Thời gian cần thiết cho hệ tế bào bao nhiêu? A 50 phút B 15 phút C phút D 30 phút Câu 10: Phát biểu sau tăng trưởng quần thể sinh vật? A Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu B Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong C Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể nhỏ mức tử vong D Khi môi trường bị giới hạn mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu Câu 11: Trong hệ sinh thái, tất dạng lượng sinh vật hấp thụ cuối A Chuyển cho sinh vật phân giải B Sử dụng cho hoạt động sống sinh vật C Chuyển đến bậc dinh dưỡng D Giải phóng vào khơng gian dạng nhiệt Câu 12: Phát biểu sau hệ sinh thái? A Trong hệ sinh thái, lượng sử dụng lại, vật chất khơng B Sự thất lượng qua bậc dinh dưỡng hệ sinh thái lớn C Trong hệ sinh thái, nhóm lồi cỏ sinh khối lớn sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cao D Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua bậc dinh dưỡng Câu 13: Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon từ mơi trường ngồi vào quần xã sinh vật thơng qua hoạt động nhóm A Sinh vật sản xuất B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật phân giải D Sinh vật tiêu thụ bậc Câu 14: Trong quần xã sinh vật sau đây, quần xã mức đa dạng sinh học cao nhất? A Hoang mạc B Thảo nguyên C Rừng mưa nhiệt đới D Sa van Câu 15: Khi nói đến q trình hơ hấp hiếu khí vi sinh vật, phát biểu sau đúng? I tham gia ơxi phân tử II Chất nhận êlectron cuối ôxi phân tử III Vị trí chuỗi chuyền êlectron màng sinh chất IV Sản phẩm cuối CO2 H2O A B C D Câu 16: Q trình cố định nito khí đường sinh học A Vi sinh vật thực B Virut thực C Thực vật thực D Động vật nguyên sinh thực Câu 17: Quang hợp gì? A Tổng hợp chất hữu phức tạp từ chất hữu đơn giản, nhờ diệp lục hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời B Tổng hợp chất hữu phức tạp từ chất vơ đơn giản, nhờ ty thể hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời C Quá trình diệp lục hấp thụ ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu từ nước CO2 D Quá trình diệp lục hấp thụ ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu phức tạp từ chất hữu đơn giản Câu 18: Dựa hình vẽ thí nghiệm hơ hấp thực vật, phát biểu sau đúng? I Trong bình chứa hạt nảy mầm diễn q trình hơ hấp mạnh mẽ II Sau thời gian thí nghiệm, việc đổ nước vào phễu để tăng áp lực bình, đẩy khí sang ống nghiệm chứa nước vơi III Lượng khí sục qua ống nghiệm nồng độ CO2 tăng cao IV Nước vơi vẩn đục, lượng khí CO2 sinh hô hấp hạt A B C D Câu 19: Tập hợp trình, thể lấy oxi từ bên ngồi vào để oxi hóa chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ngồi Q trình gì? A Hô hấp B Quang hợp C Hô hấp sáng D Tiêu hóa Câu 20: Khi nói đến huyết áp động vật, phát biểu sau sai? I Càng xa tim, huyết áp giảm II Huyết áp mao mạch thấp III Huyết áp đo trị số cực đại lúc tâm thất co IV Tim đập nhanh mạnh làm tăng huyết áp A B C D Câu 21: Cây cạn bị ngập úng lâu ngày bị chết, giải thích sau đúng? I Thừa oxi hạn chế hô hấp tích luỹ chất độc II Lơng hút bị chết khơng hình thành lơng hút III Cây hấp thụ nước khoáng nhiêu IV Sẽ tăng q trình lên men gây tích lũy độc tố, lơng hút chết khơng hình thành lơng hút làm cho khơng hút nước khống A B C D Câu 22: Khi nói đến ứng động thực vật, phát biểu sau đúng? I Ứng động sinh trưởng, kiểu ứng động, tế bào hai phía đối diện quan (như lá, cánh hoa ) tốc độ sinh trưởng khác tác động kích thích khơng định hướng tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ ) II Ứng động không sinh trưởng, kiểu ứng động không liên quan đến phân chia lớn lên tế bào III Ứng động giúp thích nghi đa dạng với biến đổi môi trường, đảm bảo cho tồn phát triển IV Ứng động sinh trưởng xuất tốc độ sinh trưởng không đồng tế bào mặt trẽn mặt quan phiến lá, cành hoa tác động kích thích khơng định hướng ngoại cảnh gây nên V Ứng động không sinh trưởng xuất biến đổi sức trương nước bên tế bào, cấu trúc chuyển hoá lan truyền kích thích học hay hố chất gây A B C D Câu 23: Ở loài thực vật, alen A quy định tròn trội hồn tồn so với alen a quy định dài; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chuA Hai dị hợp hai cặp gen giao phấn với nhau, thu đời gồm loại kiểu hình kiểu hình tròn, chua chiếm tỷ lệ 24% Theo lý thuyết, tổng số thu đời con, số kiểu hình tròn, chiếm tỷ lệ A 54% B 51% C 56% D 24% Câu 24: Ở loài thực vật, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa đỏ (P), thu F1 toàn thân cao, hoa đỏ Cho F1 giao phấn với thân thấp, hoa đỏ thu đời số thân thấp, hoa trắng chiếm tỷ lệ 2% Biết không xảy đột biến, theo lý thuyết, đời con, số dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỷ lệ A 10% B 50% C 25% D 5% Câu 25: Nhiều loại bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư Khi bị đột biến, gen hoạt động mạnh tạo nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đen khối u tăng sinh q mức mà thể khơng kiểm sốt đượC Những gen ung thư loại thường là: A Gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục B Gen trội không di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng C Gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục D Gen lặn khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng Câu 26: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? Đột biến thay cặp nucleotit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nucleotit Đột biến gen lợi, hại trung tính thể đột biến Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (1), (3), (5) B (l), (2), (3) C (3), (4), (5) D (2), (4), (5) Câu 27: Giả sử operon Lac gen R, O, Z gen điều hoà, vùng vận hành gen tổng hợp protein Lac Z Ở trạng thái hoạt động kí hiệu (+), không hoạt động (ức chế) (-) Một chủng vi khuẩn kiểu gen R+O-Z-, vi khuẩn sẽ: A Không tổng hợp protein Lac Z tất loại môi trường B Chỉ tổng hợp protein Lac Z mơi trường lactozơ C Ln tổng hợp protein Lac Z tất loại môi trường D Các gen không phụ thuộc Câu 28: Khi nghiên cứu nhiễm sắc thể người, ta thấy người nhiễm sắc thể giới tính XY, XXY XXXY nam, người nhiễm sắc thể giới tính XX, XO XXX nữ thể rút kết luận: A Sự mặt nhiễm sắc thể giới tính X định giới tính nữ B Sự biểu giới tính phụ thuộc vào số lượng nhiễm sắc thể giới tính X C Nhiễm sắc thể Y khơng mang gen quy định tính trạng giới tính D Gen quy định giới tính nam nằm nhiễm sắc thể Y Câu 29: Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chuA Biết không phát sinh đột biến tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n khả thụ tinh Cho tứ bội kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn Theo lí thuyết, tỷ lệ phân ly kiểu hình đời A 105 : 35 : : B 105 : 35 : : C 35 : 35 : : D 33 : 11 : : Câu 30: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Biết cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng, không xảy đột biến Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1; chọn ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng thân thấp, hoa đỏ F1 cho giao phấn với Nếu khơng đột biến chọn lọc, tính theo lý thuyết, xác suất xuất đậu thân thấp, hoa trắng F2 là: A 1/64 B 1/256 C 1/9 D 1/81 Câu 31: Một chu kì phân bào tế bào ruồi giấm (2n = 8) 11 giờ, thời gian thực nguyên phân Tỉ lệ thời gian kì: kì đầu : kì : kì sau : kì cuối : : : Một tế bào nguyên phân liên tiếp số đợt, xác định số tế bào nguyên phân số NST tế bào thời điểm 65 40 phút? A 64 tế bào NST kép tế bào B 16 tế bào, NST đơn tế bào C 32 tế bào, 16 NST đơn tế bào D 32 tế bào, NST kép tế bào Câu 32: Trong quần thể lồi động vật lưỡng bội, xét lơcut ba alen nằm vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, biết khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, số loại kiểu gen tối đa lôcut quần thể A 15 B C D 12 Câu 33: Một đột biến điểm gen nằm ti thể gây nên chứng động kinh người Phát biểu sau nói đặc điểm di truyền bệnh trên? A Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất gái họ bị bệnh B Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất trai họ bị bệnh C Bệnh gặp nữ giới mà không gặp nam giới D Nếu mẹ bị bệnh, bố khơng bị bệnh họ bị bệnh Câu 34: Trong vùng bình nguyên, lượng xạ chiếu xuống mặt đất 3.106 Kcalo/m2/ngày Thực vật đồng hố 0,35% tổng lượng đưa vào lưới thức ăn Động vật ăn cỏ tích luỹ 25%, động vật ăn thịt bậc tích lũy 1,5% lượng thức ăn Hiệu suất chuyển hoá lượng động vật ăn thịt bậc so với nguồn lượng từ thực vật A 0,37% B 0,0013125% C 0,4% D 0,145% Câu 37: Cho F1 (Aa, Bb, Dd) quy định cặp tính trạng trội, lặn hồn tồn Lai phân tích F1 kết thu Fa gồm kiểu hình sau: 3A-B-D-: 3aabbdd : 2aaB-dd: 2AAbbD-: 1A-B- dd : laabbD- Lập đồ di truyền gen A ABD B ADB C BDA D BAD Câu 38: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng alen tương ứng Y Phép lai: AB D d AB D X X x X Y cho F1 kiểu hình thân đen cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15% Tính theo lý ab ab thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là: A 5% B 7,5% C 15% D 2,5% Câu 39: Trong trường hợp đột biến xảy ra, phép lai sau cho đời nhiều loại kiểu gen nhất? A AaBb x AaBb C AB Ab DD x dd ab ab B XAXABb x XaYbb D AB AB x ab ab Câu 40: Ruồi giấm nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, cặp nhiễm sắc thể giới tính xét gen hai alen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Nếu khơng xảy đột biến ruồi đực kiểu gen khác gen xét giảm phân tạo tối đa loại tinh trùng? A 128 B 16 C 192 D 24 -HẾT ĐÁP ÁN 1-D 2-C 3-A 4-B 5-A 6-C 7-A 8-A 9-D 10-A 11-D 12-B 13-A 14-C 15-D 16-A 17-C 18-D 19-A 20-C 21-B 22-D 23-B 24-C 25-B 26-D 27-B 28-D 29-D 30-A 31-C 32-C 33-A 34-D 35-A 36-C 37-D 38-A 39-D 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 MA TRẬN Tổng số câu Mức độ câu hỏi Lớp Nội dung chương chế di truyền biến dị Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1, 26 (2) 2, 4, 27, 32 (4) 31, 35 (2) 28 23, 24, 29, 30, 38, 38, 40 (7) Quy luật di truyền Vận dụng cao 37 36 Di truyền học quần thể Lớp Di truyền học người 12 (75%) Ứng dụng di truyền vào chọn giống 25, 33 (2) Tiến Hóa 5, (2) 7, (2) Sinh Thái 10, 11, 13, 14 (4) 12 17 18, 19, 20, 21 (4) 22 Chuyển hóa vât chất lượng Lớp Cảm ứng 11 (15%) Sinh trưởng phát triển Sinh sản 34 Giới thiệu giới sống Lớp Sinh học tế bào 10 (10%) Sinh học vi sinh vật Tổng 3, 15, 16 (3) 14 (35%) 13 (32,5%) 11 (27,5%) (5%) ĐÁNH GIÁ + Mức độ đề thi: Trung bình + Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi kiến thức nằm lớp 10, 11, 12 với mức độ câu hỏi trung bình Các câu hỏi vận dụng khơng q lắt léo đánh đố Đề thi chưa thật sát với đề minh họa HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Dựa cấu trúc chung gen Vùng điều hòa nằm A đầu 5' mạch mã gốc, chức khởi động điều hoà phiên mã sai B đầu 3' mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc phiên mã sai C đầu 5' mach mã gốc, mang tín hiệu kết thúc dịch mã sai D đầu 3' mạch mã gốc, chức khởi động điều hồ phiên mã Câu 2: C Bộ ba đối mã (anticodon) tARN vận chuyển acid amin metionin 5’XAU3’ Dựa codon (bộ ba mã hóa) mở dầu mARN 5’AUG3’  anticodon/tARN 3’UAX5’ Chú ý: (tripiet)/mạch gốc gen: 3’ 5’ (codon)/mARN 5’ 3’ (anticodon)/tARN 3’-5’ Câu 3: A I  II  sai Lõi acid nucleotit ARN ADN (chỉ ADN ARN) 40 III  sai Lõi acid nucleotit ARN ADN mạch đơn mạch kép IV  sai Một số loại virut vỏ bọc ngồi gọi virut ngồi, (virut vỏ ngồi) Câu 4: B Thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc operon Lac E coli là: (1)  sai mARN gen cấu trúc Vì sản phẩm phiên mã thành phần phiên mã (2)  Các loại nucleotit A, U, G, X Vì nguyên liệu tham gia phiên mã tạo mARN (3)  ARN polimeraza Vì enzim phiên mã tạo mARN (4)  sai ADN ligaza Vì enzim khơng tham gia phiên mã, tham gia tái nối đoạn Okazaki (5)  sai ADN polimeraza Vì enzim khơng tham gia phiên mã; enzim tái Câu 5: A Trong tự nhiên, đường hình thành lồi nhanh đường lai xa đa bội hoá Câu 6: C Chọn lọc tự nhiên không nhân tố quy định nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen quần thể mà định hướng q trình tiến hóa thơng qua hình thức chọn lọc (chọn lọc ổn định, chọn lọc phân hóa chọn lọc vận động) Câu 7: A Cách li (đặc biệt cách li địa lí) tạo điều kiện cần thiết cho nhóm cá thể phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác ngày nhiều Cách li đóng vai trò quan trọng tiến hóa hình thành lồi trì tính tồn vẹn lồi Mọi cách li kéo dài dẫn đến cách li sinh sản (cách li di truyền) đánh dấu xuất loài Câu 8: A -3 lồi khơng giao phối với mà cá thể lồi giao phối  cách li trước hợp tử - Các cá thể lồi cặp đơi giao phối với kết cặp đôi giao phối lồi nhờ tiếng kêu  cách li tập tính Câu : D Ta có: t=150 No=1,Nt=No.2n=32  n=5 G=t/n=150/5=30 phút Câu 10: A A  Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu => kiểu tăng trưởng kích thước quần thể điều kiện môi trường không bị giới hạn (đồ thị tăng trưởng hình chữ J) B  sai Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong (Mức sinh sản lớn hay nhỏ tùy thời điểm) C  sai Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể nhỏ mức tử vong (Mức sinh sản lớn hay nhỏ tùy thời điểm) D  sai Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu Câu 11: D Tất dạng lượng sinh vật hấp thụ cuối A  sai Chuyển cho sinh vật phân giải B  sai Sử dụng cho hoạt động sống sinh vật C  sai Chuyển đến bậc dinh dưỡng D  Giải phóng vào khơng gian dạng nhiệt Trong hệ sinh thái, lượng truyền theo chiều từ SVSX  bậc dinh dưỡng  mơi trường dạng nhiệt, vật chất trao đổi qua chu trình dinh dưỡng Câu 12: B Trong hệ sinh thái: lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp đến bậc dinh dưỡng cao Càng lên bậc dinh dưỡng cao lượng giảm (do thất thoát phần lớn 90%) Năng lượng truyền theo chiều từ SVSX bậc dinh dưỡng mơi trường, vật chất trao đổi qua chu trình dinh dưỡng A  sai Trong hệ sinh thái, lượng sử dụng lại, vật chất khơng C  sai Trong hệ sinh thái, nhóm lồi sinh khối lớn sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cao (Thuộc bậc dinh dưỡng thấp SVSX) D  sai Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua bậc dinh dưỡng Câu 13: A Chu trình cacbon: - Cacbon vào chu trình dạng cacbon điơxit ( CO2) - Thực vật lấy CO2 để tạo chất hữu nhờ quang hợp - Khi sử dụng phân hủy hợp chất chứa cacbon, sinh vật trả lại CO2 nước cho môi trường phần vào lớp trầm tích Câu 14: C Độ đa dạng lớn thuộc rừng mưa nhiệt đới Độ đa dạng thấp thuộc hoang mạc Câu 15: D Một số đặc điểm cần lưu ý hơ hấp hiếu khí vi sinh vật: Đặc điểm Hơ hấp hiếu khí Điều kiện oxi phân tử Chất nhận êlectron cuối Oxi phân tử Vị trí chuỗi chuyền êlectron Màng sinh chất Sản phẩm cuối CO2 H2O Năng lượng giải phóng 38 ATP Câu 16: A Con đường sinh học: sinh sinh vật (VSV) thực (có enzim nitrogenaza khả bẻ gãy liên kết cộng hố trị nitơ để liên kết với hidro tạo NH3), gồm nhóm: + Nhóm VSV sống tự như lam nhiều ruộng lúa + Nhóm VSV sống cộng sinh với thực vật như nốt sần rễ họ Đậu Câu 17: C Là trình sử dụng lượng ánh sáng mặt trời diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhidrat giải phóng ơxi từ khí cacbonic nước Câu 18: D Câu 19: A Hô hấp tập hợp q trình, thể lấy ơxi từ bên ngồi vào để ơxi hóa chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ngồi Hơ hấp bao gồm hơ hấp ngồi hơ hấp Câu 20: C Huyết áp thấp tĩnh mạch chủ mao mạch Câu 21: B Cây cạn bị ngập úng lâu chết vì: Thiếu oxi hạn chế hơ hấp tích luỹ chất độc, lơng hút bị chết khơng hình thành lơng hút mới, khơng hấp thụ nước khống Vậy: II IV  Câu 22: D I, II, III, IV V Câu 23: B A quy định tròn >> a quy định dài B quy định ngọ >> b quy định chua P: (Aa, Bb) X (Aa, Bb)  F1: A-bb = 0,24 (phép lai thỏa quy tắc x : y : y : z)  aabb = 0,25 - 0,24 = 0,01 = 0,1.0,1 F1: kiểu hình A-B- = 0,5 + z = 0,5 + 0,01 = 51% Câu 24: C Mỗi gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn P: cao, trắng x thấp, đỏ  F1: cao, đỏ (vì gen tính trạng, nên tính trạng xuất F1 tính trạng trội F1 dị hợp => F1: (Aa, Bb) F1: (Aa, Bb) x (aa, B-)  F2: aabb = 0,02 (vì xuất kiểu hình lặn, nên bố mẹ trội phải dị hợp) => F1: (Aa, Bb) x (aa, Bb)  F2: aabb = 0,02 = 0,04ab/F1 x 0,5ab Với F1 (Aa, Bb) cho giao tử (a, b) = 0,04  a, b  A, B  0, 04 Ab  f1 , f  8% GF1:  aB  A, b  a, B  0, 46  F1 Ab , f=8% ab x aB ab  ab  AB  0, 04 aB  ab  0,5 G   Ab  aB  0, 46 F2: dị hợp =Ab//aB + AB//ab = 0,46.0,5 + 0,04.0,5 = 25% Câu 25: B Giải thích chế gây ung thư: + Do đột biến gen tiền ung thư: bình thường gen lặn, gen quy định yếu tố sinh trưởng tổng hợp prơtêin điều hòa phân bào chịu kiểm sốt thể tạo lượng sản phẩm vừa đủ cho phân bào Khi bị đột biến thành gen trội (đột biến trội) thành gen ung thư khơng chịu kiểm soát tạo nhiều sản phẩm làm tế bào phân chia khơng kiểm sốt Thường ung thư xảy tế bào sinh dưỡng nên không di truyền cho hệ sau Như vậy: A  sai gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục B  gen trội khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng C  sai gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục D  sai gen lặn không di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng Câu 26: D (1)  sai Đột biến thay cặp nucleotit dẫn đến kết thúc sớm q trình dịch mã (có thể đúng) (2)  Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3)  sai Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nucleotit (chỉ liên quan đến biến đổi cặp nucleotit) (4)  Đột biến gen lợi, hại trung tính thể đột biến (5)  Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường Câu 27: B Theo gt: + Trạng thái hoạt động kí hiệu (+) + Không hoạt động (ức chế) (-) Một chủng vi khuẩn kiểu gen R+O-Z- R+: gen điều hòa hoạt động tạo protein ức chế - O-: vùng vận hành không hoạt động - Z-: gen tổng hợp protein Z không hoạt động => Do môi trường khơng chất cảm ứng lactoz nên protein ức chế tác động kỳm hãm vùng O  làm O, Z khơng hoạt động (O-Z-) Nếu mơi trường mà chất cảm ứng lactoz protein ức chế bất hoạt  vùng O, Z hoạt động (O+Z+) sản phẩm sinh học (protein Lac Z) tổng hợp Như vậy: A  sai không tổng hợp protein Lac Z tất loại môi trường, (chỉ môi trường khơng chất cảm ứng) B  Chỉ tổng hợp protein Lac Z mơi trường lactozơ (đã giải thích trên) C  sai Ln tổng hợp protoin Lac Z tất loại môi trường, mơi trường khơng lactozo khơng tổng hợp D  sai gen không phụ thuộc Câu 28: D Theo giả thuyết: + Những người nhiễm sắc thể giới tính XY, XXY XXXY nam + Những người nhiễm sắc thể giới tính XX, XO XXX nữ Vậy gen quy định giới tính nam nằm nhiễm sắc thể Y Câu 29: A Theo giả thuyết: A quy định đỏ >> a quy định vàng B quy định >> b quy định chua P4n: AAaaBbbb x AAaaBbbb  (AAaa x AAaa)(Bbbb x Bbbb) G: [(1AA : 4Aa : laa)(l AA : 4Aa : laa)][(lBb : lbb)(lBb : lbb)]  [(5TA : La)(5TA : La)][(1TB : 1Lb)( 1TB : Lb)] F1: Tỷ lệ kiểu hình = [35 : 1][3 : 1]  (35TA : lLa)(3TB : lLb) 105 : 35 : : Câu 30: C Theo giả thuyết: A quy định thân cao >> a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ >> b quy định hoa trắng Biết cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng P dị hợp cặp gen tự thụ AaBb x AaBb F1 (1AA : 2Aa : laa)(lBB : 2Bb : lbb) Chọn A-bb = Aabb : 2Aabb Chọn aaB- = laaBB : 2aaBb Cho: A-bb/F1 x aaB-/F1: (1/3Aabb : 2/3Aabb)(l/3aaBB : 2/3aaBb) G: 2/3.1/2 ab 2/3.1/2 ab Vậy XS để xuất aabb/F2 = 1/9 Câu 31: C Theo giả thuyết ta có: 2n-8 Tỷ lệ thời gian kì nguyên phân: T1: thời gian kỳ đầu (t1=3/10) T2: thời gian kỳ (t2=2/10) T3: thời gian kỳ sau (t3=2/10) T4: thời gian kỳ cuối (t4=3/10) Thời gian chu kỳ tế bào =11h= 10 kỳ trung gian + phân phân (4 kỳ) * Ở giai đoạn nguyên phân (4 kì), thời gian kỳ: T1 = 3/10.60 = 18’ T2 = 2/10.60 = 12’ T3 = 2/10.60 = 12’ T4 = 3/10.60 = 18’ * Tổng thời gian phân chia = 65.60 + 40 = 3940’ Thời gian chu kỳ tế bào = 11.60 = 660’ => Tế bào phân chia qua lần (x=5) lần thứ phút thứ 640 => thuộc kỳ sau lân nguyên phân thứ Nên 25 = 32 tế bào kì sau nguyên phân  tế bào quan sát kỳ sau 4n = 16 Câu 34: A Năng lượng xạ chiếu xuống mặt đất 3.106 Kcalo/m2/ngày Thực vật đồng hóa 0.35% Sinh vật sản xuất (3.106 x 0,35% = 10500 Kcal) Động vật tiêu thụ bậc tích lũy 25% Sinh vật tiêu thụ bậc ( 10500 x 25% = 2625 Kcal) Động vật tiêu thụ bậc tích lũy 1.5% Sinh vật tiêu thụ bậc ( 2625 x 1,5% = 39 Kcal) Vậy hiệu suất chuyển hóa lượng động vật ăn thịt bậc so với nguồn lượng từ thực vật 39 100%  0,37% 10500 Câu 35: D I  tế bào sinh tinh (2n), qua x lần nguyên phân  tạo: 1.2x (tế bào) sau tất qua giảm phân tạo giao tử: (1.2x).4.n = 19968 => 2x = 128  x = II  đúng, số hợp tử tạo = số tinh trùng x hiệu suất thụ tinh = (1.27.4) x 25% = 128 III  đúng, giai đoạn sinh sản nguyên phân Nên NST cung cấp cho nguyên phân 1.2n.(1.2x - 1) = 9906 IV  đúng, giai đoạn chín giảm phân Nên NST cung cấp cho giảm phân = số tế bào giảm phân x 2n = (1.27) x 78 = 9984 Câu 36: C Theo giả thiết: A (tóc quăn) >> a (tóc thẳng) NST thường; B bình thường >> b (mù màu) vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X => gen di truyền phân ly độc lập Theo sơ đồ phả hệ bệnh  ta tách phả hệ, phả hệ xét bệnh Tuy chậm tí khơng bị rối đặc biệt vào phòng thi Hình dạng tóc: 5: A- x 6: A-  9: aa => 5,6: Aa  10: (1/3AA : 2/3Aa) 7: A- x 8: A-  12: aa => 7,8: Aa  11: (1/3AA : 2/3Aa) 10: (1/3AA : 2/3 Aa) x 11: (1/3AA : 2/3 Aa) G: 2/3A : l/3a 2/3A : l/3a => Xác suất sinh không mang alen lặn (AA) = 2/3.2/3 = 4/9 Khả phân biệt màu: 10: XBY 7: XBX- x 8: XBY  12: XbY => 7: XBXb 7: XBXb x 8: XBY => 11(1/2XBXB: 1/2XBXb) * Vậy: 10: XBY G: 1/2XB : 1/2Y x 11: (1/2XBXB: 1/2XBXb) 3/4XB : 1/4Xb Con không mang alen bệnh (XBXB + XBY) = 1/2.3/4 + 1/2.3/4 = 6/8 Như xác suất sinh không mang alen lặn gen = 4/9.6/8 = 1/3 Câu 37: D Theo giả thiết: gen quy định tính trạng khác nhau, alen trội trội hoàn toàn F1: (Aa, Bb, Dd)(1) x (aa, bb, dd)(2)  Fa: 3A-B-D- : 3aabbdd : 2aaB-dd : 2A-bbD- : 1A-B-dd : aabbD(2) cho 100% giao tử lặn (a, b, d)  biểu kiểu hình hồn tồn lệ thuộc vào giao tử mà thể F1 cho  F1 (Aa, Bb, Dd) cho giao tử:  ABD  abd  /12  aBd  AbD  /12   ABd  abD  1/12 (giao từ liên kết) chiếm tỉ lệ lớn (so với liên kết đảo B/b)  fB/b = 4/12 (so với liên kết đảo D/d)  fD/d = 2/12 Dị hợp cặp gen mà cho cặp gen cặp NST hốn vị điểm khơng đồng thời loại giao tử (3 nhóm tỉ lệ)  => gen D B nằm ngồi Do hốn vị B/b D/d  gen A, a nằm => Vậy trật tự gen: BAD hay DAB Câu 38: A - Phép lai cặp tính trạng cặp gen quy định cặp NST (1 cặp NST thường chứa gen cặp NST giới tính NST X mang gen) - A quy định thân xám >> a quy định thân đen; B quy định cánh dài >> b quy định cánh cụt; D quy định mắt đỏ >> d quy định mắt trắng P: AB D d X X x ab AB D X Y  F1: aabbD- = 0,15 ab  AB AB  D d  X  X X X ab   ab X DY   aabb = 0,15 0,15   0, D  3/ (Phép lai thứ kiểu hình đời F1 thỏa quy tắc x : y : y : z) F1: kiểu hình ♂aabb.D-(= ab D X Y ) = 0,2.1/4=5% ab Câu 39: D A  3.3 = B  2.3 = kiểu gen C  7.1 = kiểu gen (cặp NST thứ xét trường hợp hốn vị cho nhiều = 4.2 - = kiểu gen; cặp NST thứ = 1.1 = kiểu gen) D 10 kiểu gen (xét trường hợp bên hoán vị cho bên loại giao tử  số loại kiểu gen = 10) Câu 40: C Theo giả thiết: 2n =  n = 4; cặp NST cặp gen dị hợp (mỗi gen alen); cặp NST thứ NST giới tính gen alen/X 2 Số kiểu gen tối đa =  C2.2 1   C2 1   =5000 2 Số loại kiểu gen =  C2.2 1   C2 1  Số loại kiểu gen đực =  C2.2 1  (2) Số loại giao tử (XX) = (2.2)(2.2)(2.2)(2) = 128 Số loại giao tử đực (XY) = (2.2)(2.2)(2.2)(2+1) = 192 ... (15%) Sinh trưởng phát triển Sinh sản 34 Giới thi u giới sống Lớp Sinh học tế bào 10 (10%) Sinh học vi sinh vật Tổng 3, 15, 16 (3) 14 (35%) 13 (32,5%) 11 (27,5%) (5%) ĐÁNH GIÁ + Mức độ đề thi: ... xã sinh vật thơng qua hoạt động nhóm A Sinh vật sản xuất B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật phân giải D Sinh vật tiêu thụ bậc Câu 14: Trong quần xã sinh vật sau đây, quần xã có mức đa dạng sinh. .. Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi kiến thức nằm lớp 10, 11, 12 với mức độ câu hỏi trung bình Các câu hỏi vận dụng không lắt léo đánh đố Đề thi chưa thật sát với đề minh họa HƯỚNG DẪN GIẢI CHI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 sinh học gv trần thanh thảo đề 20 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 sinh học gv trần thanh thảo đề 20 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay