Đề thi thử THPT QG 2019 sinh học gv trần thanh thảo đề 19 có lời giải

20 2 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 21:41

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trần Thanh Thảo Tên môn: SINH HỌC ĐỀ SỐ 19 Câu 1: Trong ba sau đây, ba ba kết thúc? A 3' AGU 5' B 3' UAG 5' C 3' UGA 5' D 5' AUG 3' Câu 2: Khi nói đến chu trình nhân lên virut, chu trình sinh tan gì? A Virut xâm nhập vào tế bào chủ B Virut cài xenn ADN vào tế bào chủ C Virut gắn bề mặt tế bào chủ D Virut nhân lên làm tan tế bào chủ Câu 3: Loại đột biến sau làm tăng loại alen gen vốn gen quần thể? A Đột biến điểm B Đột biến dị đa bội C Đột biến tự đa bội D Đột biến lệch bội Câu 4: Một phân tử ADN q trình nhân đơi, phân tử acridin chèn vào mạch khn phát sinh đột biến dạng A Thay cặp G - X cặp A - T B Thay cặp A - T cặp G - X C Thêm cặp nucleotit D Mất cặp nucleotit Câu 5: Lồi cỏ Spartina nhiễm sắc thể 2n = 120 xác định gồm nhiễm sắc thể loài cỏ gốc châu Âu 2n = 50 nhiễm sắc thể loài cỏ gốc châu Mĩ 2n = 70 Lồi cỏ Spartina hình thành A Con đường lai xa đa bội hóa B Phương pháp lai tế bào C Con đường tự đa bội hóa D Con đường sinh thái Câu 6: Hình thành loài A Bằng đường lai xa đa bội hoá diễn nhanh gặp phổ biến thực vật B Khác khu vực địa lí (bằng đường địa lí) diễn nhanh thời gian ngắn C Ở động vật chủ yếu diễn đường lai xa đa bội hoá D Bằng đường lai xa đa bội hoá diễn chậm gặp tự nhiên Câu 7: Thể song nhị bội A tế bào mang hai nhiễm sắc thể lưỡng bội hai loài bố mẹ B 2n nhiễm sắc thể tế bào C Chỉ sinh sản vơ tính mà khơng khả sinh sản hữu tính D Chỉ biểu đặc điểm hai loài bố mẹ Câu 8: Một quần thể ngẫu phối, hệ xuất phát thành phần kiểu gen 0,3 6BB + 48Bb + 0,16bb = Khi quần thể này, cá thể kiểu gen dị hợp sức sống khả sinh sản cao hẳn so với cá thể kiểu gen đồng hợp A alen trội xu hướng bị loại bỏ hồn toàn khỏi quần thể B Tần số alen trội tần số alen lặn xu hướng khơng thay đổi C Tần số alen trội tần số alen lặn xu hướng D alen lặn xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể Câu 9: Khi nói đến cấu trúc tế bào nhân thực, tế bào bào quan lớp màng bao bọc? I Không bào II Ribôxôm III Lizôxôm V Ti thể VI Lục lạp VII Lưới nội chất A B C IV Bộ máy gongi D Câu 10: Sự biến động số lượng cá thể quần thể cá cơm vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động tượng E1 - Nino kiểu biến động A Theo chu kì mùa B Theo chu kì nhiều năm C Khơng theo chu kì D Theo chu kì tuần trăng Câu 11: Trong chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau tổng sinh khối lơn nhất? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật sản xuất Câu 12: Trong hệ sinh thái, tất dạng lượng sau qua chuỗi thức ăn A Tái sử dụng cho hoạt động sống sinh vật B Giải phóng vào khơng gian dạng nhiệt C Trở lại môi trường dạng ban đầu D Tích tụ sinh vật phân giải Câu 13: Phát biểu sau khơng nói tháp sinh thái? A Tháp sinh khối lúc đáy lớn đỉnh nhỏ B Tháp số lượng dạng đáy lớn đỉnh nhỏ C Tháp số lượng xây dựng dựa số lượng cá thể bậc dinh dưỡng D Tháp lượng dạng đáy lớn đỉnh nhỏ Câu 14: Khi nói chu trình cacbon, phát biểu sau sai? A Không phải tất lượng cacbon quần xã sinh vật trao đổi liên tục theo vòng tuần hồn kín B Trong quần xã, hợp chất cacbon trao đổi thông qua chuỗi lưới thức ăn C Khí CO2 trở lại mơi trường hồn tồn hoạt động hơ hấp động vật D Cacbon từ mơi trường ngồi vào quần xã sinh vật chủ yếu thơng qua q trình quang hợp Câu 15: Nghiên cứu quần thể động vật cho thấy thời điểm ban đầu 11000 cá thể Quần thể tỉ lệ sinh 12%/năm, tỉ lệ tử vong 8%/năm tỉ lệ xuất cư 2%/năm Sau năm, số lượng cá thể quần thể dự đốn là: A 11020 B 11180 C 11260 D 11220 Câu 16: Q trình đóng, mở khí khổng, nguyên nhân làm khí khổng mở chủ động? A Nhiệt độ môi trường tăng B Lượng nước hút nhiều C Ánh sáng tác động vào D Cường độ hô hấp Câu 17: Quan sát tế bào lồi động vật phân bào bình thường (hình vẽ) phát biểu sau đúng? I Trong tế bào 12 cromatit II Tế bào kỳ giảm phân III Bộ NST lưỡng bội loài 2n = IV Kết thúc q trình này, tế bào nst n = A B C D Câu 18: Quá trình quang hợp thải môi trường sống chất nào? A CO2 B O2 C CO D N2 Câu 19: Phát biểu sau sai? A Độ ẩm tăng thuận lợi cho nảy mầm B Nồng độ CO2 cao ức chế nảy mầm C Mất nước kéo dài làm tăng cường độ hô hấp mô sinh trưởng D Mất nước làm giảm cường độ hô hấp quan trạng thái ngủ Câu 20: Q trình nước qua mặt người ta thấy bề mặt thoát mạnh mặt Giải thích sau đúng? A Ánh sáng tác động trực tiếp làm khí khổng mặt đóng lại B Khí khổng mặt trạng thái mở C Bề mặt tầng cutin mỏng mặt D Khí khổng chủ yếu phân bố mặt Câu 21: Dựa hình vẽ dày thú ăn thực vật, phát biểu sau đúng? A Dạ cỏ trâu, bò lớn thú ăn thịt B Dạ múi khế nơi biến đổi hóa học dày động vật ăn thực vật nhai lại C Dạ dày trâu, bò, hươu, nai, dê, cừu, dày ngăn D Đường thức ăn ống tiêu hóa: Miệng  thực quản  cỏ  tổ ong  thực quản  miệng (nhai kĩ)  thực quản  sách  múi khế Câu 22: Ở hệ tuần hồn tim ngăn nhiều ưu điểm, số phát biểu ưu điểm tim ngăn? I Lực co bóp tim mạnh nên đẩy máu xa II Máu chảy động mạch nhanh áp lực mạnh III Khả điều hòa phân phối máu tới quan nhanh chóng IV Máu ni thể khơng bị pha trộn A B C D Câu 23: Dựa hình vẽ, phát biểu đúng? (I) Hình thể hiện tượng hướng sáng dương rễ hướng sáng âm thân (II) Mặt (3) thân phân chia chậm mặt (4), mặt (3) nồng độ auxin tập trung (III) Các tế bào mặt (4) khả phân chia nhanh mặt (3) nên làm uốn cong thân phía ánh sáng (2) (IV) Nếu mặt thân (3) (4) mà cung cấp ánh sáng vươn thẳng lên A B C D Câu 24: Một vi khuẩn bị đột biến gen nên khả tổng hợp enzim phân giải lactozo khơng lactozo môi trường Nguyên nhân sau dẫn đên tượng trên? Đột biến xảy vùng vận hành làm cho protein ức chế không bám Đột biến xảy vùng khởi động làm cho enzim ARN polimeraza không bám vào Đột biến xảy gen điều hòa làm cho protein ức chế chức Đột biển xảy nhóm gen cấu trúc A 1, B 3, C 1, 2, 3, D 1, 2, Câu 25: Điều khẳng định hoạt động operon Lac đúng? A Khi mơi trường lactozơ phân tử đường liên kết với ARN polimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên khơng thể liên kết với vùng vận hành B Khi môi trường lactozơ phân tử ARN polimeraza khơng thể liên kết với vùng vận hành C Khi môi trường lactozơ phân tử đường liên kết với phân tử protein ức chế làm cho bị biến đổi cấu hình nên khơng thể liên kết với vùng vận hành D Khi mơi trường khơng lactozơ phân tử protein ức chế liên kết với ARN polimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng khởi động Câu 26: Cho phép lai tứ bội sau đây: (1) AAaaBBbb X AAAABBBb (2) AaaaBBBB X AaaaBBbb (3) AaaaBBbb X AAAaBbbb (4) AAAaBbbb X AAAABBBb (5) AAAaBBbb X Aaaabbbb (6) AAaaBBbb X AAaabbbb Biết tứ bội giảm phân cho loại giao tử lưỡng bội khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, phép lai trên, phép lai cho đời kiểu gen phân ly theo tỷ lệ : : : : : : : : là: A (2) (4) B (3) (6) C (2) (5) D (1) (5) Câu 27: Ba hợp tử loài sinh vật, hợp tử 78 NST lúc chưa nhân đơi Các hợp tử nguyên phân liên tiếp để tạo tế bào Tổng số NST đơn tế bào sinh từ hợp tử 8112 Tỉ lệ tế bào sinh từ hợp tử với hợp tử 1/4 Số tế bào sinh từ hợp tử gấp 1,6 lần số tế bào sinh từ hợp tử hợp tử Sổ lượng tế bào sinh từ hợp tử 1, hợp tử 2, hợp tử bao nhiêu? A 4, 16, 32 B 32, 16, C 8, 32, 64 D 16, 64, 128 Câu 30: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định chín sớm trội hồn tồn so với alen b quy định chín muộn Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho thân cao, chín sớm (cây Q) lai với thân thấp, chín muộn, thu F1 gồm 160 thân cao, chín sớm 160 thân thấp, chín muộn, 40 thân cao, chín muộn, 40 thân thấp, chín sớm Kiểu gen Q tần số hoán vị gen là: A: AB f = 40% ab B AB f = 20% ab C Ab f = 40% aB D C Ab f = 20% aB Câu 31: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn AB D d AB D so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: X X x X Y thu F1 Trong tổng ab ab số ruồi F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỷ lệ 52,5% Theo lý thuyết, tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỷ lệ: A 1,25% B 3,75% C 2,5% D 5% Câu 32: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Tiến hành phép lai P: AB D d AB D X X x X Y tổng số cá thể thu F1, số cá thể kiểu hình trội ba tính trạng ab ab chiếm tỉ lệ 49.5% Theo lý thuyết, số cá thể F1 kiểu hình trội ba tính trạng chiếm tỉ lệ: A 27,95% B 16,5% C 25% D 12,5% AB DE biết khoảng cách gen A gen B 40cM Các tế bào ab DE sinh tinh cá thể giảm phân bình thường hình thành giao tử, theo lý thuyết số loại giao tử tạo ra, loại giao tử abDE chiếm tỉ lệ: Câu 33: Một cá thể kiểu gen A 40% B 720% C 15% D 30% Câu 34: Bệnh Phêninkêtơ niệu điều trị phương pháp sau đây? A Không thể tác động thay đổi kiểu hình B Thay đổi kiểu gen C Chiếu phóng xạ D Tác động vào kiểu hình Câu 35: Quá trình giảm phân bình thường lưỡng bội (cây B), xảy trao đổi chéo điểm cặp nhiễm sắc thể số tạo tối đa 128 loại giao tử Quan sát trình phân bào tế bào (tế bào M) (cây A) loài với B, người ta phát tế bào M 14 nhiễm sắc thể đơn chia thành nhóm nhau, nhóm phân li cực tế bào Cho biết không phát sinh đột biến trình phân bào tế bào M diễn bình thường Theo lý thuyết, dự đốn sau (1) Cây B nhiễm sắc thể 2n = 14 (2) Tế bào M kì sau q trình giảm phân II (3) Khi trình phân bào tế bào M kết thúc, tạo tế bào NST lệch bội (2n + 1) (4) Cây A thể ba A B C D Câu 36: Giả sử giống ngơ, alen quy định hạt vàng trội hồn toàn so với alen quy định hạt trắng Một trung tâm giống tạo giống ngô hạt vàng Để kiểm tra độ chủng giống này, người ta lấy ngẫu nhiên 2000 hạt đem gieo thành cây, sau cho 2000 giao phấn với hạt trắng, thu đời 3% hạt trắng Theo lý thuyết, dự đoán sau đúng? A Nếu cho 2000 giao phấn với đời số hạt trắng chiếm tỉ lệ 0,09% B Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo 240 hạt kiểu gen dị hợp tử C Nếu cho 2000 tự thụ phấn bắt buộc đời số hạt vàng chiếm tỉ lệ 97% D Trong số 2000 hạt lấy ngẫu nhiên đem gieo, số hạt vàng cỏ kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 97% Câu 37: Trên nhiễm sắc thể, xét gen A, B, C D phía tâm động Khoảng cách tương đối gen là: AB = 1,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM Trật tự gen nhiễm sắc thể là: A ABCD B CABD C BACD D DABC Câu 38: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng Cho (P) kiểu gen Aa tự thụ phấn thu F1 tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu F2 Biết khơng đột biến xảy rA Tính theo lý thuyết, kiểu hình hoa đỏ F2 chiếm tỉ lệ: A 37,5% B 50,0% C 75,0% D 62,5% Câu 39: Ở người, gen nhiễm sắc thể thường hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái Một quần thể người trạng thái cân di truyền 64% số người thuận tay phải Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể Xác suất để người đầu lòng cặp vợ chồng thuận tay phải là: A 37,5% B 50% C 43,75% D 62,5% Câu 40: Biết máu khó đông đột biến gen lặn NST giới tính X khơng Y Bố bình thường, mẹ bị bệnh máu khó đơng, thì: A Con trai gái bị bệnh B Tất trai bị bệnh C Tất bình thường D Tất gái bị bệnh HẾT ĐÁP ÁN 1-A 2-D 3-A 4-C 5-A 6-A 7-A 8-C 9-D 10-B 11-D 12-B 13-B 14-C 15-D 16-C 17-D 18-B 19-C 20-D 21-D 22-D 23-A 24-A 25-C 26-C 27-C 28-C 29-D 30-B 31-A 32-B 33-C 34-D 35-B 36-A 37-D 38-D 39-D 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 MA TRẬN Tổng số câu Mức độ câu hỏi Lớp Nội dung chương chế di truyền biến dị Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1, 3, (3) 24, 25 (2) 17 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38 (9) Quy luật di truyền Di truyền học quần thể Lớp 12 (77,5%) Di truyền học người Vận dụng cao 32, 35, 36 (3) 12 39 34 40 Tiến Hóa 6, (2) Sinh Thái 11, 12, 13, 14 (4) 16, 18, 19 (3) 10 15 Ứng dụng di truyền vào chọn giống Chuyển hóa vât chất lượng Cảm ứng Lớp 11 (17,5%) Sinh trưởng phát triển Sinh sản Lớp 10 (5%) Giới thiệu giới sống 20, 21, 22 (3) 23 Sinh học tế bào Sinh học vi sinh vật Tổng 15 (37,5%) (22,5%) 12 (30%) (10%) 40 ĐÁNH GIÁ + Mức độ đề thi: Trung bình + Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi kiến thức nằm lớp 10, 11, 12 với mức độ câu hỏi trung bình Các câu hỏi vận dụng đa số nằm phần Quy luật di truyền Đề sát với đề minh họa đề thực tế HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Kết thúc/mạch gốc gen Bộ ba kết thúc/ mARN 3’ ATT5’ 5’UAA’  3’AAU5’ 3’ATX5’ 5’UAG3’  3’GAU5’ 3’AXT5’ 5’UGA3’  3’AGU5’ Khơng đối mã kết thúc, mã kết thúc mARN khơng mã hóa acid amin Câu : D Chú ý: + Chu trình sinh tan : virut nhân lên phá vỡ tế bào (qua giai đoạn) + Chu trình tiềm tan : ADN ARN virut (nếu ARN tổng hợp thành ADN virut) cài xen vào ADN tế bào chủ Tế bào chủ sinh trưởng bình thường Câu 3: A A  Đột biến điểm  đột biến gen => phát sinh alen B  sai Đột biến dị đa bội => khơng làm phát sinh (hình thành) alen mà tổ hợp thơng tin di truyền loài lại C  sai Đột biến tự đa bội => không làm phát sinh alen mà tăng gấp bội số lượng gen lên mà D  sai Đột biến lệch bội => không phát sinh alen mà tăng giảm số lượng gen Câu 4: C Nếu xử lý ADN Acridin làm hay thêm cặp nucleotit + Nếu Acridin xen vào mạch khuôn  gây đột biến thêm cặp nucleotit + Nếu Acridin xen vào mạch  gây đột biến cặp nucleotit Câu 5: A Sự hình thành lồi cỏ chăn nuôi Spartina sau: P: cỏ gốc Âu (2n=50) x cỏ gốc Mỹ (2n=70) G: nA = 25 nM = 35 F1: 2nAM = 60 (bất thụ) đa bội hóa F2: 4n = 2nA + 2nM = 120 ( hữu thụ cỏ chăn nuôi nay) Như cỏ Spartina hình thành đường lai xa đa bội hóa Câu 6: A A  Bằng đường lai xa đa bội hoá diễn nhanh, gặp phổ biến thực vật (ít gặp động vật) B  sai Khác khu vực địa lí (bằng đường địa lí) diễn nhanh thời gian ngắn (Hình thành khác khu vực địa lý diễn chậm chạp) C  sai Ở động vật chủ yếu diễn đường lai xa đa bội hóa (Con đường chủ yếu thực vật) D  sai Bằng đường lai xa đa bội hoá diễn chậm gặp tự nhiên (Con đường diễn nhanh nhất) Câu 7: A A  tế bào mang hai nhiễm sắc thể lưỡng bội hai lồi bố mẹ (trong tế bào 2nlồi thứ 2nlồi thứ 2) B  sai 2n nhiễm sắc thể tế bào => thể lưỡng bội C  sai Chỉ sinh sản vơ tính mà khơng khả sinh sản hữu tính D  sai Chỉ biểu đặc điểm hai loài bố mẹ Câu 8: C P = 0,36BB + 0,48Bb + 0,16bb = => tần số alen B/b = 0,6/0,4 Nhưng cá thể BB, bb sức sống sau tỉ lệ Bb tăng lên Khi tỉ lệ dị hợp lớn (gần 100%) => B = b Kết luận A  sai Alen trội xu hướng bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể => Nếu dị hợp khơng khả sống B  sai Tần số alen trội tần số alen lặn xu hướng khơng thay đổi => Nếu khả sống kiểu gen C  Tần số alen trội tần số alen lặn xu hướng D  sai Alen lặn xu hướng bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể => Nếu khả sống hình lặn thơi Câu 9: D Bào quan lớp màng: Lưới nội chất, Bộ máy Gôngi, Không bào, Lizôxôm Câu 10: B Sự biến động số lượng cá thể quần thể cá cơm vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động tượng El - Nino; 10 - 12 năm, số lượng cá cơm vùng biển Pêru bị giảm mạnh dòng nước nóng chảy qua làm cá chết hàng loạt Đây kiểu biến động số lượng theo chu kì nhiều năm Câu 11: D Trong chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn sinh vật sản xuất (SVSX) tổng sinh khối lớn nhất, (SVSX nằm bậc dinh dưỡng cấp (tự tổng hợp chất hữu từ chất vơ cơ) tổng sinh khối lớn nhất, nhờ cung cấp lượng cho bậc dinh dưỡng phía sau, qua bậc dinh dưỡng tổng lượng khoảng 90%) Câu 12: B Trong hệ sinh thái, tất dạng lượng sau qua chuỗi thức ăn giải phóng mơi trường dạng nhiệt mà không trở lại ban đầu (ban đầu quang ánh sáng mặt trời) A  sai Tái sử dụng cho hoạt động sống sinh vật B  Giải phóng vào khơng gian dạng nhiệt C  sai Trở lại môi trường dạng ban đầu D  sai Tích tụ sinh vật phân giải Câu 13: B Các loại hình tháp sinh thái - Tháp số lượng: dựa tổng số lượng cá thể sinh vật bậc dinh dưỡng đơn vị diện tích (có nhiều dạng) - Tháp sinh khối: dựa tổng khối lượng tất sinh vật bậc dinh dưỡng đơn vị diện tích hay thể tích (có nhiều dạng) - Tháp lượng: dựa tổng lượng tích luỹ bậc dinh dưỡng đơn vị diện tích hay thể tích đơn vị thời gian (đây tháp chuẩn nhất, ln dạng đáy lớn đỉnh bé) Như vậy: B Tháp số lượng dạng đáy lớn đỉnh nhỏ Câu 14: C A  Không phải tất lượng cacbon quần xã sinh vật trao đổi liên tục theo vòng tuần hồn kín Vì phần C tách khỏi chu trình lắng đọng tạo lớp trầm tích B  Trong quần xã, hợp chất cacbon trao đổi thông qua chuỗi lưới thức ăn C  sai Khí CO2 trở lại mơi trường hồn tồn hoạt động hô hấp động vật (CO2 trả lại môi trường hô hấp, đốt cháy, hoạt động người, ) D  Vì thực vật lấy CO2, H2O để tổng hợp chất hữu nhờ thực vật sắc tố quang hợp Câu 15: D Kích thước quần thể thời điểm t: Nt = No + B – D + I – E Với No = 11000 (ban đầu) B= 12% năm, D= 8% năm, I=0; E= 2% Sau năm Nt = No + B – D + I – E = No + No.12% - No.8% + – No.2% = 11220 Câu 16: C Nguyên nhân làm khí khổng mở chủ động là: ánh sáng tác động vào Đó phản ứng mở quang chủ động Câu 17: D Trong tế bào tồn 2n NST kép (BB, BB; ee, EE; ff, ff) xếp hàng mặt phẳng xích đạo => Tế bào quan sát kì trình giảm phân I  * Cách 1: đếm 12 cromatit * Cách 2: Tế bào kì 2nkép =  số cromatit = x NSTkép = 2n.2 = 12 II  III  Tế bào kì 2nkép = NST kép  2n = IV  Khi tế bào sinh dục (2n = 6)  kết thúc giảm phân tạo tế bào đơn bội, tế bào NST đơn bội (n = 3) Câu 18: B Trong quang hợp, nhờ diệp lục hấp thụ ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu từ nước CO2 theo phương trình tổng quát 6CO2 + 12H2O  C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Câu 19: C Đối với mô sinh trưởng, nước thời gian ngắn làm tăng cường độ hô hấp, nước thời gian dài cường độ hơ hấp giảm Vậy câu sai phương án C Câu 25: C A  sai Khi mơi trường lactozo phân tử đường liên kết với ARN polimeroza làm cho bị biến đổi cấu hình nên khơng thể liên kết với vùng vận hành, (phân tử đường liên kết với protein ức chế đúng) B  sai Khi mơi trường khơng lactozo phân tử ARN polimeraza liên kết với vùng vận hành, (không thể liên kết vùng khởi động đúng) C D  sai Khi môi trường khơng lactozo phân tử protein ức chế liên kết với ARN polimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng khởi động (phân tử protein ức chế không liên kết với enzim ARN polimeraza hay với vùng khởi động mà liên kết với vùng vận hành O để kìm hãm hoạt động operon) Câu 26: C (1) AAaaBBbb X AAAABBBb  (AAaa X AAAA)(BBbb X BBBb) G: [(1AA : 4Aa : laa)(l AA)][(1BB : 4Bb : Ibb)(lBB : lBb)] F1 kiểu gen = [1 : : 1][1 : : : 1] = 20 : 20 : : : : : : : : : : => sai (giả thuyết cho kết khác) (2) AaaaBBBB X AaaaBBbb  (Aaaa X Aaaa)(BBBB X BBbb) G: [(lAa: laa)(lAa : laa)][(lBB)(lBB : 4Bb : lbb)] F1 kiểu gen = (1 : : 1)(1 : : 1) = : : : : : : : : => (3) AaaaBBbbxAAAaBbbb (giải trên)  F1: kiểu gen  : : : : : : : : => sai (4) AAAaBbbb X AAAABBBb  F1 kiểu gen  : : : : : : : : 1=> sai (5) AAAaBBbb X Aaaabbbb (giải trên)  (AAAa X Aaaa)(BBbb X bbbb) G: [(lAa : laa)(l Aa : laa)][(lBB : 4Bb : lbb)(lbb)]  F1 kiểu gen = (1 : : 1)(1 : : 1) = : : : : : : : : => (6) AAaaBBbb x AAaabbbb  F1: kiểu gen : : : : : : : : => sai Câu 27: C Theo giả thuyết ta có: + a = 78, 2n =78,  NST = 8112 + 1.2x1/1.2x2 = ¼ (1) + 1.2x3 = 1,6.( 1.2x1/1.2x2) (2) Ta  NST = 8112 = 1.2n.(2x1 – 1) + 1.2n.(2x2 – 1) + 1.2n.(2x3 – 1)  1.(2x1 – 1) + 1.(2x2 – 1) + 1.(2x3 – 1) = 8112/2n = 8112/78 = 104 (3) Từ (1), (2) (3) => Số lượng tế bào sinh hợp tử 1, hợp tử 2, hợp tử lần lượt: + 1.2x1 = + 1.2x2 = 32 + 1.2x3 = 64 Câu 28: C Theo thuyết siêu trội, lai trạng thái dị hợp nhiều tao hiệu bổ trợ cao  Ưu lai tốt Vậy phép sinh dị hợp nhiều gen ưu lai cao A AABbdd x AAbbdd  F1: AABbdd B aabbdd x AAbbDD  F1 AabbDd C aabbDD x AABBdd  F1: AaBbDd => dị hợp ba gen => ưu lai tốt D aaBBdd x aabbDD  F1: aaBbDd Câu 29: D Theo giả thuyết: A quy định thân cao >> a quy định thân thấp; B quy định màu đỏ >> b quy định màu trắng Hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc Tỷ lệ kiểu hình thấp, trắng ( aabb) đời phép lai: a aabb = 1/2.0 = b aabb = 1/4.0 = c aabb = 1/4.1/2= 1/8 d aabb = 1/4.1/4 = 1/16 => Câu 30: B Theo giả thuyết: A quy định thân cao >> a quy định thân thấp; B quy định chín sớm >> b quy định chín muộn P: A-B-(Q) x aabb  F1: 4A-B- : 4aabb : 1A-bb : 1aaBP: (Aa, Bb)(Q) x (aa, bb)  F1: 0,4aabb = 0,4.1  a, b  A, B  0, Với Q : (Aa, Bb) cho giao tử (a, b) = 0,4  GQ:   A, b  a, B  0,1 => Q: AB , f=20% ab Câu 31: A A quy đinh thân xám >> a quy đinh thân đen; B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng (ở ruồi giấm hoán vị)  AB AB  D d P:  X  X X X ab   ab X DY   F1 kiểu hình = (X : y : y : z)(3 : 1) F1: A-B-D- = 0.525  A-B- = 0,525/0,75 = 0,7  aabb = 0,7 -0,5 = 0.2 = 0,5 x 0,4  f = 20% ( Vì ♀ cho giao tử ab = 40%)  giao tử hoán vị = 10% => f= 20%) Vậy ♂ A-bbXDY = (0,25 – aabb)(1/4) = (0,25 -0,2).1/4 = 1,25% Câu 32: B P: AB D d X X x ab AB D X Y ab + gen A, B NST, trường hợp hoán vị liên kết cho khác nhau, nên phải tìm kiểu hình A-B- Pháp lai P  F1 thảo quy tắc x : y : y : z + Pháp lai P.XDXd x XDY  F1: 3/4D- : 1/4dd  F1: A-B-D- = 0,495  A-B- = 0,495/0,75 = 0,66 = x => aabb = 0,66 -0,5 =0,16 => A-bb= aaB = 0,25 – 0,16 = 0,09 = y Vậy F1: = T1L2L3 + L1T2L3 + L1L2T3 = y.1/4 + y.1/4 + z.3/4 = 16,5% Câu 33: C Giả thuyết cho: d(AB)= 40cM  fAB =40% P: AB DE , f AB  40%  giao tử: abDE = (1-f)/2.1 ab DE Chú ý: Dù phép lai hay viết giao tử gen thuộc cặp NST khác ta xét riêng lẻ xác định tỷ lệ riêng lẻ theo yêu cầu, sau nhân tỷ lệ riêng thành kết chung theo yêu cầu Câu 34: D A  sai Không thể tác động thay đổi kiểu hình  Nếu phát từ đầu ăn kiêng giảm khả gây độc acid amin phêninalanin B  sai Thay đổi kiểu gen  thay đổi kiểu gen thể C  sai Chiếu phóng xạ  khơng thể chiếu xạ để thay đổi kiểu gen thể D  Tác động vào kiểu hình  Nếu phát từ đầu ăn kiêng giảm khả gây độc acid amin phêninaianin Câu 35: B Quá trình giảm phân bình thường lưỡng bội (cây B), xảy trao đổi chéo điểm cặp nhiễm sắc thể số tạo tối đa 128 loại giao tử => 41.2n-l = 128  2n = 12 Cây A B loài  thấy tế bào M (thuộc A) 14 NST đơn chia nhóm nhóm NST đơn + Nếu nguyên phân mà tb bình thường k.sau 2n.2 = 24 đơn + Nếu tế bào đột biến 2n+1  kỳ sau NP (2n+1).2 = 26 NST đơn + Nếu giảm phân NST kép + Vậy giảm phân mà lại thấy 14 đơn  tế bào tạo cuối giảm phân nk = kép Vậy tế bào trước giảm phân thuộc tb đột biến 2n+1 = 13 hay 2n+2=14 KL: (1) Cây B nhiễm sắc thể 2n =14  sai Đúng phải 2n=12 (2) Tế bào M kỳ sau trình giảm phân II  ( giải thích trên) (3) Quá trình phân bào tế bào M kết thúc, tạo tế bào NST lệch bội (2n+1)  sai Vì tế bào giảm phân nên cho giao tử: n+1=7,… (4)  sai Cây A thể ba  giải thích Câu 36: A A-vàng > a-trắng P 2000 (P) x trắng(aa) F1: trắng(aa) = 3%  G: 0,97A : 0,03a 1a  F1: (aa) = 0,03 x Gọi P = xAA : yAa : zaa ( x+y+z=1) để kiểm tra độ P => P khơng lặn (aa) => P = xAA : yAa ( x+y=1) a= y = 0,03  y= 0,06,x=0,94 PA- = 94%AA : 6%Aa Vậy: A  Vì cho 2000 P giao phấn  trắng (aa)/F1 = 0,032 = 0,09% => B  sai Vì PA- = 94%AA : 6%Aa gồm 2000 hạt số hạt kiểu gen dị hợp (Aa) = 2000.6% = 120 hạt C  sai Vì PA- = 94%AA : 6%Aa tự thụ + 0,94 (AA x AA) F1: 0,94(A-) + 0,06 (Aa x Aa)  F1: 0,06(1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa) Vậy đời số hạt vàng (A-) = – 0,06.1/4  97% D sai Vì PA- = (94%AA : 6%Aa) (94%AA : 6%Aa) G: 0,97A : 0,03a 0,97A : 0,03a F1: số A- kiểu gen đồng hợp = 0,97.0,97  97% Câu 37: D Theo giả thiết: gen nằm NST + d(AB)=1,5cM; d(BC)=16,5cM; d(AC)=18cM  AC=AB+BC => Vị trí gen B A C  A _B C + d(BD)=5cM; d(BC)=16,5cM; d(CD)=20Cm  CD+BC+BD => vị trí gen B C D  D _B C + Mà CD dài nhất=> thật tự D _A B _C => Vậy trật tự gen NST: DABC hay CBAD Câu 38: D Theo giả thiết: A quy định hoa đỏ >> a quy định hoa vàng P= xAA+yAa+zaa=1 (x+y+z=1)  100%Aa  x=0,y=1;z=0 Tự phối n=2 hệ F2:  y   y  y  x  1  2n   AA   2n  Aa   z  1  2n   aa           y  Vậy TL đỏ (A-) = 1-aa =   z  1  n    /  62,5%    Câu 39: D Theo giả thiết: A quy định thuận tay phải >> a quy định thuận tay trái P= xAA+yAa+zaa=1 (x+y+z=1) Gọi p,q tần số alen A, a  PCBDT = p2AA+2pqAa+q2aa=1 Giả thiết cho(A-) = 64%  thuận trái (aa) = q2=0,36  1=0,6 p=0,4 0,16 0, 48   AA : Aa  P: vợ(aa) x chồng A-(aa) x  0,16  0, 48  0,16  0, 48  1   vợ(aa) x chồng A-  AA : Aa  4  G 1a 5/8A : 3/8a  F1: 5/8Aa : 3/8aa Vậy xác xuất sinh thuận tay phải (A-) cần tìm 5/8 = 62,5% Câu 40: B P: ♂ XMY x ♀ XmXm  F1: 1XMXm : 1XmY A sai Con trai gái bị bệnh  gái không bị B  Tất trai bị bệnh C  sai Tất bình thường  gái BT trai bị bệnh D  sai Tất gái bị bệnh  gái không bị ... (17,5%) Sinh trưởng phát triển Sinh sản Lớp 10 (5%) Giới thi u giới sống 20, 21, 22 (3) 23 Sinh học tế bào Sinh học vi sinh vật Tổng 15 (37,5%) (22,5%) 12 (30%) (10%) 40 ĐÁNH GIÁ + Mức độ đề thi: ... thức ăn hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau có tổng sinh khối lơn nhất? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật sản xuất Câu 12: Trong hệ sinh thái,... xét đề thi: Nhìn chung đề thi kiến thức nằm lớp 10, 11, 12 với mức độ câu hỏi trung bình Các câu hỏi vận dụng đa số nằm phần Quy luật di truyền Đề sát với đề minh họa đề thực tế HƯỚNG DẪN GIẢI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 sinh học gv trần thanh thảo đề 19 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 sinh học gv trần thanh thảo đề 19 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay