Đề thi thử THPT QG 2019 sinh học gv trần thanh thảo đề 18 có lời giải

19 7 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 21:41

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trần Thanh Thảo Tên môn: SINH HỌC ĐỀ SỐ 18 Câu 1: Loại ARN đa dạng là: A mARN B tARN C rARN D ARN enzim (ribozim) Câu 2: Nuôi cấy tế bào vi khuẩn E.Coli môi trường nuôi cấy không liên tục, thời gian hệ vi khuẩn 30 phút Bắt đầu nuôi cấy lúc 12h00, đạt đến pha cân lúc 21h00 người ta xác định tổng số 1024 tế bào Theo lý thuyết, phát biểu đúng? I Số hệ sinh 10 II Thời gian pha cân III Pha luỹ thừa kéo dài 300 phút IV Pha tiềm phát kéo dài 240 phút A B C D Câu 3: Khi enzim xúc tác phản ứng, enzim liên kết với chất vị trí enzim? A Ở vùng trung tâm hoạt động B Ở vùng trung tâm protein C Trung tâm hoạt động Coenzim D Trung tâm hoạt động enzim Câu 4: Trong chế điều hoà hoạt động operon Lac vi khuẩn E.coli, vùng khởi động (promoter) A nơi mà chất cảm ứng liên kết để khởi đầu phiên mã B trình tự nucleotit đặc biệt, protein ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã C trình tự nucleotit mang thơng tin mã hố cho phân tử protein ức chế D nơi mà ARN polimeraza bám vào khởi đầu phiên mà Câu 5: Ở loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng Cho biết tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội khả thụ tinh bình thường, khơng đột biến xảy Theo lí thuyết, phép lai AAaa x Aaaa cho đời tỷ lệ phân ly kiểu hình là: A hoa đỏ : hoa vàng B 35 hoa đỏ : hoa vàng C 11 hoa đỏ : hoa vàng D hoa đỏ : hoa vàng Câu 6: Một số bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nữ mà khơng gặp nam: A Hội chứng Claiphentơ, tật dính ngón tay B Bệnh mù màu, bệnh máu khó đơng C Bệnh ung thư máu, hội chứng Đao D Hội chứng 3X, hội chứng Tớcnơ Câu 7: Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh cho kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỷ lệ: A 27/256 B 9/64 C 81/256 D 27/64 Câu 8: Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát A tính chất nước ối B tế bào tử cung mẹ C tế bào thai bong dịch ối D tính chất nước ối tế bào tử cung mẹ Câu 9: Liệu pháp gen phương pháp A Phục hồi chức bình thường tế bào hay mơ, phục hồi sai hỏng di truyền B Chữa trị bệnh di truyền cách phục hồi chức gen bị đột biến C Nghiên cứu giải pháp để sửa chữa cắt bỏ gen gây bệnh người D Chuyển gen mong muốn từ loài sang loài khác để tạo giống Câu 10: Cho ví dụ sau: (1) Cánh dơi cánh côn trùng (2) Vây ngực cá voi cánh dơi (3) Mang cá mang tôm (4) Chi trước thú tay người Những ví dụ quan tương đồng là: A (1) (2) B (1) (3) C (2) (4) D (1) (4) Câu 11: Khi nói đến hoạt động vi sinh vật, phát biểu sau đúng? I Vi khuẩn E.Coli, ký sinh dày người II Tia tử ngoại gây đột biến gây chết tế bào vi khuẩn III Vi khuẩn E.Coli, ký sinh hệ tiêu hoá ấm IV Vi khuẩn H.pylori ký sinh dày người thuộc ưa axit A B C D Câu 12: Cho số tượng sau: (1) Ngựa vằn phân bố châu Phi nên không giao phối với ngựa hoang phân bố Trung Á (2) Cừu giao phối với dê, thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử bị chết (3) Lừa giao phối với ngựa sinh la khơng khả sinh sản (4) Các khác lồi cấu tạo hoa khác nên hạt phấn loài thường khơng thụ phấn cho hoa lồi khác Những tượng biểu cách li sau hợp tử? A (2), (3) B (1), (4) C (3), (4) D (1), (2) Câu 13: Q trình hình thành lồi lúa mì (T.aestivum) nhà khoa học mơ tả sau: Lồi lúa mì (T.monococcum) lai với lồi cỏ dại (T.speltoides) tạo lai Con lai gấp đôi nhiễm sắc thể tạo thành lồi lúa mì hoang dại (A.squarrosa) Lồi lúa mì hoang dại (A.squarrosa) lai với lồi cỏ dại (T.tauschii) tạo lai Con lai lại gấp đôi nhiễm sắc thể tạo thành lồi lúa mì (T.aestivum) Lồi lúa mì (T.aestivum) nhiễm sắc thể gồm A bốn nhiễm sắc thể đơn bội bốn loài khác B bốn nhiễm sắc thể lưỡng bội bốn loài khác C ba nhiễm sắc thể đơn bội ba loài khác D ba nhiễm sắc thể lưỡng bội ba lồi khác Câu 14: Nhóm sinh vật sau quần thể? A Các cọ sống đồi B Các voi sống rừng Tây Nguyên C Các chim sống khu rừng D Các cá chép sống hồ Câu 15: Khi nói đến đường lây truyền HIV, phát biểu sau đúng? I Đường máu II Đường tình dục III Qua mang thai hay qua sữa mẹ mẹ nhiễm HIV IV Tiêm chích ma tuý A B C D Câu 16: Vi khuẩn cố định đạm sống nốt sần họ Đậu biểu mối quan hệ A cộng sinh B kí sinh - vật chủ C hội sinh D hợp tác Câu 17: Trong quần xã sinh vật, lồi tần suất xuất độ phong phú cao, sinh khối lớn, định chiều hướng phát triển quần xã A loài chủ chốt B loai ưu C loài đặc trưng D loài ngẫu nhiên Câu 18: Cho giai đoạn diễn ngun sinh: (1) Mơi trường chưa sinh vật (2) Giai đoạn hình thành quần xã ổn định tương đối (giai đoạn đỉnh cực) (3) Các sinh vật phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong (4) Giai đoạn hỗn hợp (giai đoạn giữa) gồm quần xã biến đổi tuần tự, thay lẫn Diễn nguyên sinh diễn theo trình tự là: A (1), (4), (3), (2) B (1), (3), (4), (2) C (1), (2), (4), (3) D (1), (2), (3), (4) Câu 22: Trong q trình giảm phân tạo giao tử khác tổ hợp NST phát biểu sau chế góp phần tạo nhiều loại giao tử đó? I Đã xảy nhân đơi ADN II Xảy trao đổi chéo NST kép tương đồng kì đầu I III Ở kì sau diễn phân li độc lập cặp NST tương đồng vê hai cực tế bào IV Nhờ phân chia tế bào chất diễn kỳ cuối giảm phân A l B C D Câu 23: Trong đất xảy q trình chuyển hóa nitơ phân tử (NO3 N2), trình gọi gì? A Đồng hóa nitơ B Cố định nitơ C Amoni hóa D Phản nitrat Câu 24: Quan sát tế bào lồi lưỡng bội phân bào bình thường (hình vẽ) phát biểu sau đúng? I Tế bào lưỡng bội lồi số NST II Một tế bào lưỡng bội loài này, kì giảm phân kí hiệu là: AB//ab C//C Hf//Hf III Một tế bào lồi này, giảm phân cromatit kỳ giảm phân IV Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai nguyên phân lần liên tiếp, tất tế bào giảm phân tạo giao tử, giao tử tham gia thụ tinh, hiệu suất thụ tinh giao tử 25% tạo 80 hợp tử Nhóm gồm 10 tế bào sinh dục (2n) A B C Câu 25: Trong hô hấp tế bào, sản phẩm chu trình Crep gì? A CO2, NAD, FADH2, ATP, chất hữu trung gian B CO2, NAD, FADH2, ADP C CO2, NADH, FADH2, chất hữu trung gian, ATP D NADH, FADH2, ADP Câu 26: Trình tự lồi cấu tạo tim ngày hồn thiện? A Cá cóc  cá sấu  cá voi  cá mập B Cá sấu  cá cóc  cá mập  cá voi C Cá mập  cá cóc  thằn lằn  cá voi D Cá mập  cá sấu  cá cóc  cá voi D Câu 27: Một tế bào sinh trứng thể kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường Biết khơng xảy đột biến, thực tế số loại trứng là: (1) tối đa loại (2) ABD abd (3) loại ABD abd ABd abD AbD aBd aBD Abd (4) AbD vàaBd (5) ABD, abd, ABd abb.= Số đáp án đúng: A B C D Câu 28: Trong dạng đột biến sau dạng thuộc đột biến gen? I Mất cặp nuclêôtit II Mất đoạn làm giảm số gen III Đảo đoạn làm trật tự gen thay đổi IV Thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác V Thêm cặp nuclêôtit VI Lặp đoạn làm tăng số gen Tổ hợp trả lời A I, IV, V B II, III, VI C I, II, V D II, IV, V Câu 29: Cho phát biểu sau đây: (1) Một số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày lông theo mùa số lượng hồng cầu máu người tăng lên núi cao đột biến (2) Thể đột biến thể mang biến dị tổ hợp biểu kiểu hình (3) Đột biến gen lặn khơng biểu được; đột biến gen trội biểu thể đồng hợp dị hợp (4) Đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác loại ba nucleotit thay thay đổi ba khác khơng thay đổi (5) Đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêơtit khác nhiều ba nuclêơtit gen thay đổi Số phát biểu đúng: A B C D Câu 30: Ở loài thực vật màu sắc hoa gen alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Chiều cao cặp gen B, b D, d quy định Cho thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen (ký hiệu M) lai với đồng hợp lặn cặp gen trên, thu đời gồm: 140 thân cao, hoa đỏ, 360 thân cao, hoa trắng, 640 thân thấp, hoa trắng, 860 thân thấp, hoa đỏ Kiểu gen M là: A AB Dd ab B AaBbDd C Ab Dd aB D Aa Bd bD Câu 31: Cho (P) kiểu gen AB/ab tự thụ phấn thu F1 Cho biết trình hình thành giao tử đực giao tử không xảy đột biến xảy hoán vị gen với tần số 20% Theo lí thuyết tổng số thu F1, số kiểu gen AB/ab chiếm tỷ lệ A 20% B 4% C 16% D 32% Câu 32: Ở lồi động vật, biết màu sắc lơng khơng phụ thuộc vào điều kiện môi trường Cho cá thể chủng (P) kiểu hình lơng màu lai với cá thể chủng kiểu hình lơng trắng thu F1 100% kiểu hình lơng trắng Giao phối cá thể F1 với thu F2 tỉ lệ kiểu hình, 13 lơng trắng : lông màu Cho cá thể F1 giao phối với cá thể lông màu chủng, theo lý thuyết tỉ lệ kiểu hình đời là: A lơng trắng : lông màu B lông trắng : lông màu C lông trắng : lông màu D lông trắng : lông màu Câu 33: Cho biết gen quy định tính trạng tính trạng trội trội hoàn toàn Theo lý thuyết phép lai: ruồi giấm đực ruồi giấm P: ♂ AaBbX DE X de x ♀ AaBBX DEY de hoán vị bên giới với tần số 40% Thu đời số cá thể mang kiểu gen dị hợp tất cặp gen chiếm tỉ lệ: A 50% B 12,5% C 25% D 7,5% Câu 34: Cho sơ đồ phả hệ gia đình tính trạng nhóm máu Biết nhóm máu gen alen IA, IB, IO quy định Nhóm máu A quy định kiểu gen IAIA, IAIO, nhóm máu B quy định kiểu gen IBIB, IBIO; Nhóm máu O quy định kiểu gen IOIO, nhóm máu AB quy định kiểu gen IAIB Xác suất để cặp vợ chồng (vợ nhóm máu A, chồng nhóm máu B) theo sơ đồ phả hệ sinh nhóm máu O bao nhiêu? A 16 B C D 12 Câu 35: Ở loài thực vật, xét hai gen phân li độc lập, gen quy định tính trạng gen hai alen Cho hai (P) chủng kiểu hình khác hai tính trạng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Cho biết không phát sinh đột biến biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Theo lý thuyết, F2 tối đa loại kiểu hình? A B C D Câu 36: Tính trạng màu hoa hai cặp gen nằm hai cặp NST khác tương tác theo kiểu bổ sung hai gen A B quy định hoa đỏ, thiếu gen A B quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng Ở quần thể cân di truyền, A tần số 0,4 B tần số 0,3 Theo lý thuyết, kiểu hình hoa đỏ chiếm tỷ lệ: A 56,25% B 12% C 32,64% D 1,44% Câu 37: Ở thỏ, màu lông di truyền dãy alen: C (quy định màu xám tuyền), Ch (lông trắng điểm đen), c (lông bạch tạng); quan hệ trội lặn alen C > Ch > c gen nằm NST khác Gọi p, q, r tần số alen C, Ch , C Khi đạt trạng thái cân di truyền tần số tương đối alen C là: A p2 + pr + pq B p2 + qr + pq C p2 + 2pq D p2 + pr Câu 38: Giả sử tế bào vi khuẩn E.coli, tế bào chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu N15 hai mạch đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa N14 mà không chứa N15 thời gian Trong thời gian nuôi cấy thời gian hệ vi khuẩn 20 phút Cho biết không xảy đột biến, dự đốn sau đúng? (1) Số phân tử ADN vùng nhân thu sau 1536 (2) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1533 (3) Số phân tử ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1530 (4) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N15 thu sau A B C D Câu 39: Cho tượng cảm ứng thực vật sau đây, tượng liên quan đến ứng động? Quang ứng động Thủy ứng động Nhiệt ứng động Hóa ứng động Ứng động tiếp xúc Điện ứng động Ứng động tổn thương Ứng động hướng sang A B C D Câu 40: Các vi sinh vật cộng sinh ống tiêu hoá động vật ăn cỏ đem lại nhiều lợi ích cho lồi phát biểu sau vai trò nhóm ví sinh vật cộng sinh này? I Cung cấp nguồn protein quan trọng II Giúp trình tiêu hố xellulo III Cung cấp cho vật chủ nhiều loại vitamin IV Tạo mơi trường thích hợp cho enzim hoạt động A B C D -HẾT ĐÁP ÁN 1-A 2-B 3-D 4-D 5-C 6-D 7-D 8-C 9-B 10-C 11-A 12-A 13-D 14-C 15-D 16-A 17-B 18-B 19-D 20-C 21-B 22-B 23-D 24-B 25-C 26-C 27-B 28-A 29-D 30-C 31-D 32-B 33-D 34-B 35-D 36-C 37-A 38-B 39-D 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 MA TRẬN Tổng số câu Mức độ câu hỏi Lớp Nội dung chương chế di truyền biến dị Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1, 4, 22, 28 (4) 29 24, 38 (2) 5, 7, 27, 31, 32, 33, 35, 36 (8) Quy luật di truyền Lớp Di truyền học quần thể 12 (75%) Di truyền học người Vận dụng cao 30 37 6, 8, (3) 34 Ứng dụng di truyền vào chọn giống Tiến Hóa 10, 12, 13 (3) Sinh Thái 17, 18, 19 (3) 14, 16 (2) Chuyển hóa vât chất lượng 23, 25 (2) 21, 26, 40 (3) Lớp Cảm ứng 11 (15%) Sinh trưởng phát triển 20 39 Sinh sản Giới thiệu giới sống Lớp Sinh học tế bào 10 (10%) Sinh học vi sinh vật Tổng 15 11 15 (37,5%) 10 (25%) 13 (32,5%) (5%) 40 ĐÁNH GIÁ + Mức độ đề thi: Trung bình + Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi kiến thức nằm lớp 10, 11, 12 với mức độ câu hỏi trung bình Đề nhiều câu hỏi mức độ nhận biết Các câu hỏi vận dụng chưa thật đủ độ khó so với đề thi HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A A mARN  số loại nhiều tế bào, số lượng (5%) B tARN  khoảng 61 loại tARN (vì 61 codon mã hóa mARN  61 loại tARN) C rARN  số loại hàm lượng nhiều (70%) D ARN enzim (ribozim)  khơng liên quan Câu 2: B Ta No = 1, g = 30 phút Nt = 1024  Nt = No.2n  2n = 1024  n = 10 Thời gian pha lũy thừa (t) = g.n = 300 phút = Thời gian pha tiềm phát (t1) = 21 – (12 + giờ) = = 240 phút I  Số hệ sinh 10 II  sai Thời gian pha cân không xác định III  IV  Câu 3: D Enzim + chất (tại trung tâm hoạt động)  phức hợp enzim – chất  Phản ứng xảy  sản phẩm + enzim Câu 4.: D A  sai Nơi mà chất cảm ứng liên kết để khởi đầu phiên mã => khơng có, khơng thuộc vùng B  sai Những trình tự nucleotit đặc biệt, protein ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã => thuộc vùng vận hành O C  sai Những trình tự nucleotit mang thơng tin mã hoá cho phân tử protein ức chế => gen điều hòa R D  Nơi mà ARN polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã => vùng khởi động P Câu 5: C Giả thuyết: 4n  giảm phân cho giao tử 2n ( alen gen  giao tử: alen gen) P: AAaa x Aaaa G: (1AA : 4Aa : 1aa)(1Aa : 1aa) (5T : 1L)(1T : 1L) ( Chuyển giao tử trội, lặn để tổ hợp xác định tỷ lệ kiểu hình nhanh đơn giản) F1 : 11T : 1L = (11 đỏ : vàng) ( Chỉ giao tử lặn bố kết hợp với giao tử lặn mẹ sinh kiểu hình lặn; lai sinh kiểu hình trội cả) * Chú ý: Một số kiểu kết luậnđúng, sai P1: AAaa x aaaa G: (5T : 1L)(1L) = F1 : 5T : 1L thể kết luận sau: 5/6 F1 hoa đỏ  Mỗi F1 5/6 số đỏ : 1/6 số vàng  sai P2: AAaa X Aaaa  F1: (5T : 1L)(1T : 1L) = 11T : 1L kiểu kết luận: 11/12 đỏ  P3: AAaa X Aaaa  F1: (5T : 1L)(5T : 1L) = 35T : 1L kiểu kết luận: 1/36 vàng  P4: Aaaa X aaaa  F1: kiểu kết luận Kiểu hình = [(1T : 1L)(1L) = 1T : 1L Số kiểu gen = kiểu gen = 1:1 Kiểu hình: 1/2 vàng Vậy: C Câu 6: D A Hội chứng Claiphentơ, tật dính ngón tay  Bệnh Nam B Bệnh mù màu, máu khó đơng  nhiều Nam Nữ ( Bệnh gen đột biến lặn X ) C Bệnh ung thư máu, hội chứng Đao  Bệnh Nam Nữ D Hội chứng 3X, hội chứng tớcnơ  Bệnh Nữ ( XXX XO) * Chú ý: Bệnh khó gặp nữ bệnh đột biến gen lặn X Nam cần nhận gen lặn (Xa) từ mẹ xuất Còn nữ đòi hỏi phải gen lặn (XaXa) xuất nên khó Câu 7: D Một gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Phép lai cặp gen/ cặp NST (phân ly độc lập) P: AaBbDdHh X AaBbDdHh  (Aa X Aa) (Bb X Bb) (Dd X Dd) (Hh X Hh) * Cách 1: Vì phép lai đơn giống nên kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn: T1T2T3L4 C41 = (3/4)3.(1/4)1 C41 = 27/64 * Cách 2: Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn = T1T2T3L4 + T1T2L3T4 + T1L2T3T4 + L1T2T3T4 = 3/4.3/4.3/4.1/4 + 3/4.3/4.1/4.3/4 + 3/4.1/4.3/4.3/4 + 1/4.3/4.3/4.3/4 = 27/64 ( Cách áp dụng cho trường hợp ) Câu : C Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch ối nhằm lấy tế bào thai bong dịch ối để kiểm tra ADN, NST bị đột biến hay khơng Câu : B A  sai Phục hồi chức bình thường tế bào hay mô, phục hồi sai hỏng di truyền B  Chữa trị bệnh di truyền cách phục hồi gen bị đột biến C  sai Nghiên cứu giải pháp để sửa chữa cắt bỏ gen gây bệnh người D  sai Chuyển gen mong muốn từ loài sang loài khác để tạo giống ( Đây công nghệ gen liệu pháp gen ) Câu 10: C (1) Cánh dơi cánh côn trùng  quan tương tự (2) Vây ngực cá voi cánh dơi  quan tương đồng (3) Mang cá mang tôm  quan tương tự (4) Chi trước thú tay người  quan tương đồng Câu 11: A Câu 12: A Cách ly trước hợp tử gồm: Cách ly sinh cảnh; cách ly tập tính; cách ly mùa vụ; cách ly học (Cấu tạo quan sinh sản không phù hợp) Cách ly sau hợp tử: Giao phối với lai khơng sống hay không sinh sản ( bất thụ ) (1), (4)  sai Đều thuộc cách ly trước hợp tử (2), (3)  Đều thuộc cách ly sau hợp tử Câu 13: D P: T.monococcum X T.speltoides F1: Con lai F1  đa bội hóa  thể song nhị bội (2nT.monococcum + 2nT.speltoides ) = lúa mì hoang dại (A.squarrosa ) Đem A.squarrosa ( 2nT.monococcum + 2nT.speltoides ) x loài (T.tauschii) F2: lai (nT.monococcum + nT.speltoides + nT.tauschii ) Sau đa bội lên hình thành lồi T.aestivum = (2nT.monococcum + 2nT.speltoides + 2nT.tauschii ) Kết luận loài T.aestivum A  sai Bốn nhiễm sắc thể đơn bội bốn loài khác B  sai Bốn nhiễm sắc thể lưỡng bội bốn loài khác C  sai Ba nhiễm sắc thể đơn bội ba loài khác D  Ba nhiễm sắc thể lưỡng bội ba loài khác Câu 19: D A  sai Nhịp sinh học phản ứng nhịp nhàng sinh vật với thay đổi không liên tục môi trường B  sai Nhịp sinh học biến đổi sinh vật với thay đổi đột ngột môi trường C  sai Nhịp sinh học biến đổi sinh vật môi trường thay đổi D  Nhịp sinh học phản ứng nhịp nhàng sinh vật với thay đổi tính chu kì mơi trường Câu 20: C Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô  (SVSX - Bậc dinh dưỡng cấp )  Sâu ăn ngô  ( Sinh vật tiêu thụ ( SVTT) bậc – Bậc dinh dưỡng cấp 2)  Nhái  (SVTT bậc – Bậc dinh dưỡng cấp 3)  Rắn hổ mang  ( SVTT bậc – Bậc dinh dưỡng cấp 4)  Diều hâu  (SVTT bậc – Bậc dinh dưỡng cấp 5) Câu 21: D - Thoát nước qua khe khí khổng chủ yếu vì: vận tốc lớn, điều chỉnh chế đóng mở khí khổng - Thốt nước qua cutin vận tốc nhỏ, không điều chỉnh Câu 22: B Để tạo nhiều loại giao tử giảm phân nhờ: + Xảy trao đổi chéo NST kép tương đồng kì đầu I + Phân li độc lập cặp NST tương đồng hai cực tế bào Câu 23: D Trong đất xảy q trình chuyển hố nitrat thành nitơ phân tử ( NO3  N2) VSV kị khí thực hiện, đất phải thống để ngăn chặn việc nitơ Câu 24: B Tế bào quan sát tồn 4n NST đơn = 12 (/AB/AB/ab/ab; /C/C/C/C; /Hf, /Hf, /Hf, /Hf) xếp hàng NST đơn mặt phẳng xích đạo  Tế bào quan sát kì sau trình nguyên phân (kì sau nguyên phân 4n NST đơn khơng phải 2n đơn) Tế bào kì sau nguyên phân  4n = 12  2n = I  2n = II  sai Kỳ giảm phân (AB//AB ab//ab C//C C//C Hf//Hf Hf//Hf) III  sai Kỳ giảm phân 1, tế bào 2nnst kép =  Số cromatit = 4n = 12 IV  Vì nhóm (a) tế bào sinh dục đực (2n) nguyên phân lần  a.23 tế bào, tất qua giảm phân  tạo a.23.4 giao tử biết Hthụ tinh giao tử = 25%  Số hợp tử tạo thành = a.23.4.25% = 80  a = 10 Câu 25: C Sản phẩm chu trình Crep là: CO2, NADH, FADH2, chất hữu trung gian, ATP Câu 26: C Cá mập (thuộc lớp cá) tim ngăn, cá cóc (lớp lưỡng cư) tim ngăn, thăn lằn (lớp bò sát) tim vách ngăn hụt tâm thất, cá voi (lớp thú) tim ngăn chia nửa riêng biệt Câu 27: B - Một tế bào sinh trứng (AaBbDd) tiến hành giảm phân bình thường loại trứng: ABD abd ABd abD AbD aBd aBD Abd Nên: (1) tối đa loại  ( tế bào sinh dục ♀ ) (2) ABD abd  sai ( cho trứng loại) (3) loại ABD abd Abd abD AbD aBd aBD Abd  ( cho loại ) (4) AbD aBd  sai ( chứng minh ) (5) ABD, abd, ABd abD  sai Chỉ cho loại Câu 28: A I – Mất cặp nucleotit  đột biến gen II – Mất đoạn làm giảm số gen  đột biến cấu trúc NST III – Đảo đoạn làm trận tự gen thay đổi  đột biến cấu trúc NST IV – Thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác  đột biến gen V – Thêm cặp nucleotit  đột biến gen VI – Lặp đoạn làm tăng số gen  đột biến cấu trúc NST Câu 29: D Chọn phát biểu đúng/sai (1)  sai Một số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày lông theo mùa số lượng hồng cầu máu người tăng lên núi cao đột biến (2)  sai Thể đột biến thể mang biến dị tổ hợp biểu kiểu hình (3)  sai Đột biến gen lặn không biểu được; đột biến gen trội biểu thể đồng hợp dị hợp (4)  Đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác loại ba nucleotit thay thay đổi ba khác khơng thay đổi (5)  sai Đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêơtit khác nhiều ba nuclêôtit gen thay đổi Câu 30: C Theo giả thuyết, màu hoa: A quy định hoa đỏ >> a quy định hoa trắng P: (Aa,BbDd) (M) x (aa,bbdd)  F1: 0,07 cao, A-: 0,18 cao, aa : 0,32 thấp aa : 0,43 thấp, A A-B- = 0,07/D- = 0,07/0,5 = 0,14 = 0,14(A,B) x 1(a,b)  P (Aa, Bb) cho giao tử A, B = a, b = 0,14 < 0,25  P: Ad Ab , f = 0,28 , f = 0,28 aB aD Vậy M: Ab Ad Dd , f = 28% hay Bb , f= 28% aB aD Khơng Aa Bd , f = 28% (Vì chứng minh gen Bb, Dd quy định tính trạng di truyền bD độc lập nhau) Câu 31: D Cho biết trình hình thành giao tử đực giao tử khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen với tần số 20% (hoán vị bên với f = 20%) P: AB AB X ab ab AB  ab  0, AB  ab  0, G: F1: Ab  aB  0,1 Ab  aB  0,1 AB = 0,4.0,4.2 = 0,32 ab Câu 32: B Giả thuyết cho: Pt/c: màu x trắng  F1: 100% trắng F1 x F1  F2: 13 trắng : màu = 16 tổ hợp giao tử = x  F1: AaBb(trắng)  tương tác gen, tỷ lệ đời F2 = 13 :  tương tác át chế Quy ước: A-B- + A-bb + aabb: trắng aaB-: màu F1 (AaBb) x màu chủng (aaBB)  F2: (1A- : 1aa) = 1A-B- : 1aaB- = trắng : màu Câu 33: D P: ♂ AaBbX DE X de x ♀ AaBBX DEY de , f = 40%  (Aa x Aa)(Bb x BB)( X DE X de x X DEY de )  X DE  X de  0,3  DEde X  Y  0,5 G: [(…)(…)][(…)(…)]  De     dE   X  X  0,   F1: dị hợp gen (Aa)(Bb)( X DE X de + X DeY dE ) = (1/2)(1/2)(0,3.0,5).2 + 0) = 7,5% Câu 34: B Theo phả hệ + 1: máu B x 2: máu A  sinh máu A, B  1, phải dị hợp  1: IBIO x 2: IAIO  máu B (IBIO) + Máu A x 4: máu A sinh máu A, B  1,2 phải dị hợp  3: IAIO x 4: IAIO  máu A (IAI) – 1/3IAIA : 2/3IAIO * Vậy: Chồng B(IBIO) x vợ A(1/3IAIA : 2/3IAIO) G: 1/2IO 1/3IO Xác xuất để cặp vợ chồng (máu B x máu A) sinh nhóm máu O (IOIO) = 1/6 Câu 35: D A, a: quy định tính trạng thứ Theo giả thiết: B, b: quy định tính trạng thứ Cho hai gen di truyền phân ly độc lập Chưa cho trội lặn hồn tồn hay khơng Nên xét lấy trường hợp trội lặn khơng hồn tồn cho số kiểu hình lớn ( kiểu gen kiểu hình ) Pt/c: khác (tương phản)  F1: (AaBb) Nếu F1 xF1: AaBb x AaBb  F2: kiểu hình = (1 : : 1) (1 : : 1) Câu 36: C Theo giả thiết: gen quy định tính trạng  tương tác gen A-B-: hoa đỏ; A-bb, aaB-: hoa vàng; aabb: hoa trắng  : :  TTBS Pcân di truyền: (p2AA : 2pqAa : q2aa)(p’2BB : 2p’q’Bb : q’2bb) Biết: p(A) = 0,4  q(a) = 0,6 q’(B) = 0,3  q’(b) = 0,7 Kiểu hình hoa đỏ (A-B-) = p2 + 2pq)(p’2 + 2p’q’) = 32,64% Câu 37: A Gọi p, q, r tần số alen C, Ch, c Khi cân di truyền gen alen: P2CC + 2pqCCh + 2prCc + q2ChCh + 2qeChc + r2cc = Nên tần số alen C = p  pr pq   p  pr  pq 2 (Tính tần số alen ch = q  2qr pr 2qr pq   tần số alen c = r  ) 2 2 Câu 38: B Thời gian hệ g = 20 phút  l h = hệ = lần nhân đôi  3h = lần nhân đơi tế bào mà mồi tế bào l phân tử ADN  số phân tử ADN ban đầu = 3 phân tử ADN (N15) tái X = lần mt chứa hoàn toàn N14  3.29 = 1536 ADN Vậy: (1) Số phân tử ADN vùng nhân thu sau 1536  (2) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1533  sai phải 1536 (3) Số phân tử ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1530  Vì = tổng ADN - ADN chứa N15 = 1526 - 3.2 = 1530 (4) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N15 thu sau  Vì mạch N15 vi khuẩn mạch cũ = 3.2 = Câu 39: D 1, 2, 3, 4, 5, 6, Câu 40: C - Dạ dày trâu, bò túi Dạ cỏ, tổ ong, sách, múi khế Dạ cỏ nơi dự trữ làm mềm lên men thức ăn Trong cỏ, nhiều vi sinh vật tiêu hố xenlulơzơ chất dinh dưỡng khác - Ở động vật ăn cỏ dày đơn, manh tràng phát triển nhiều vi sinh vật cộng sinh tiếp tục tiêu hố xenlulơzơ chất dinh dưỡng cỏ tế bào thực vật Các chất dinh dưỡng đơn giản hấp thu qua thành manh tràng ... (15%) Sinh trưởng phát triển 20 39 Sinh sản Giới thi u giới sống Lớp Sinh học tế bào 10 (10%) Sinh học vi sinh vật Tổng 15 11 15 (37,5%) 10 (25%) 13 (32,5%) (5%) 40 ĐÁNH GIÁ + Mức độ đề thi: Trung... xét đề thi: Nhìn chung đề thi kiến thức nằm lớp 10, 11, 12 với mức độ câu hỏi trung bình Đề có nhiều câu hỏi mức độ nhận biết Các câu hỏi vận dụng chưa thật đủ độ khó so với đề thi HƯỚNG DẪN GIẢI... Nhịp sinh học phản ứng nhịp nhàng sinh vật với thay đổi không liên tục môi trường B  sai Nhịp sinh học biến đổi sinh vật với thay đổi đột ngột môi trường C  sai Nhịp sinh học biến đổi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 sinh học gv trần thanh thảo đề 18 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 sinh học gv trần thanh thảo đề 18 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay