Luận văn: Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích học sinh THCS

26 23 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 21:27

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Tai nạn thương tích trẻ em là một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng trên toàn thế giới. Sự phát triển kinh tế, xã hội nhanh chóng ở Việt Nam trong 02 thập kỷ gần đây đã góp phần làm cho vấn đề này ngày càng nghiêm trọng, là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong và tàn tật, nhất là ở trẻ em. Tại cuộc họp nhóm tư vấn thiên niên kỷ năm 2000, Cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã khẳng định TNTT là một cản trở ảnh hưởng tới sự phát triển mà Việt Nam đang phải đương đầu. Chiến lược Quốc gia về phòng chống TNTT giai đoạn 2002 2010 cũng đã chỉ rõ TNTT là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tử vong, bệnh tật và khuyết tật ở Việt Nam 29 .Tính riêng trong năm 2013, có 6.498 trẻ em và người tuổi từ 019 bị tử vong do TNTT. Trong giai đoạn 2010 2014, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi ngày nước ta có khoảng 580 trẻ em bị TNTT các loại như: Tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, điện giật, bỏng… Trong đó, nhóm tuổi từ 1519 chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 43%), nhóm tuổi 514 chiếm 36,9%, nhóm tuổi 04 chiếm 19,5%. Số trẻ em tử vong do TNTT là 6.600 trường hợpnăm, chiếm 35,5% tổng số trẻ tử vong trên toàn quốc do các nguyên nhân. Trong đó, trẻ em trai có xu hướng bị thương tích thường xuyên và nghiêm trọng hơn so với trẻ em gái; tỷ lệ tử vong ở nam giới cao hơn 3 lần so với nữ giới. Mỗi ngày có hàng chục gia đình chịu mất mát, đau thương vì sự ra đi của con em do TNTT. TNTT còn gây nên khuyết tật kéo dài hết cuộc đời cho các em. Những nguyên nhân TNTT chủ yếu gây tử vong cho trẻ em, học sinh ở nước ta gồm đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc, ngã, bỏng, động vật cắn. Theo Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em Việt Nam; bình quân mỗi ngày có trên 10 ca đuối nước. Chỉ tính riêng 03 tháng đầu năm 2018, cả nước có khoảng gần 300 em bị đuối nước. Các nguyên nhân khác cũng có tỷ lệ mắc và tử vong cao ở trẻ em như ngã, bỏng, ngộ độc, động vật cắn, nhất là tai nạn giao thông. Ngoài ra, tại một số tỉnh bị ảnh hưởng bởi bom mìn còn sót lại sau chiến tranh cũng khiến trẻ em bị TNTT... Những nguyên nhân quan trọng liên quan đến xảy ra TNTT là tuổi, giới tính, môi trường không an toàn, kinh tế xã hội kém phát triển... Thực tế cho thấy, các loại TNTT nói chung, TNTT trẻ em, học sinh nói riêng đều có thể phòng, tránh được; biện pháp can thiệp là sự kết hợp của nhiều biện pháp như tuyên truyền giáo dục, thực thi pháp luật, cải thiện môi trường, sử dụng các sản phẩm, thiết bị an toàn… được coi là những biện pháp hiệu quả trong việc giảm thiểu TNTT trẻ em, học sinh. Qua thực tế nghiên cứu cho thấy, nếu biết phòng ngừa tình trạng TNTT trẻ em, học sinh có thể giảm được trên 70% số tử vong và trên 50% số thương tật gây ra. Trong 10 năm qua, chúng ta đã đạt được nhiều thành công trong việc phòng tránh TNTT, nhờ vào công tác truyền thông giáo dục, phòng tránh TNTT đã được đưa vào chương trình hành động của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. Nhiều người đã nhận thức được những nguy cơ gây TNTT cho trẻ em và ý thức được sự cần thiết phải hành động để phòng tránh. Tuy nhiên, TNTT vẫn không thuyên giảm, mà có xu hướng ngày càng gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp, trở thành vấn đề bức xúc trong toàn xã hội. Để giảm thiểu TNTT ở trẻ em, học sinh cần phải có một kế hoạch hành động toàn diện về phòng tránh từ việc ban hành, thực thi pháp luật đến thay đổi môi trường... Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục; quản lý, tổ chức tốt các hoạt động TTGD mới có thể đạt được các mục tiêu về phòng tránh TNTT cho trẻ em, học sinh.Trước thực trạng bức xúc và hậu quả hết sức nghiêm trọng do TNTT gây ra, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều quyết sách phòng tránh TNTT cho trẻ em: Ngày 27122001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1972001QĐ TTg về việc phê duyệt Chính sách Quốc gia phòng tránh TNTT giai đoạn 20022010; Ngày 1152009 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 589QĐBLĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch phòng tránh TNTT cho trẻ em giai đoạn 2009 2010, trong đó mục tiêu chung là “Từng bước hạn chế TNTT trẻ em, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em và sự phát triển bền vững của Quốc gia 8, trang 1. Một trong những biện pháp phòng tránh TNTT được đặt ra là: “Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về phòng tránh TNTT, tiến hành lồng ghép, kết hợp trong sinh hoạt chính trị của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư. Nội dung giáo dục bao gồm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề phòng tránh TNTT, bảo đảm an toàn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, giáo dục để mọi người nâng cao hiểu biết về các nguy cơ có khả năng xảy ra và biết cách phòng tránh TNTT trong các trường học” 29, trang 6 và “Tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống TNTT trẻ em” 8, trang 2. Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu, điều tra khảo sát về TNTT và quản lý, tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em ở nước ta đang là vấn đề rất bức xúc, được nhiều người quan tâm nhằm giúp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng tránh TNTT đề ra các giải pháp tích cực để giải quyết thực trạng cấp bách hiện nay. Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũng trong bối cảnh chung đó, việc nghiên cứu, đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh thực sự là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong việc quản lý nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ngăn chặn TNTT cho học sinh, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng nhằm thực hiện các mục tiêu quan trọng trong Chính sách Quốc gia về phòng tránh TNTT giai đoạn 20022010 mà Chính phủ đã đặt ra, góp phần thực hiện Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, đảm bảo quyền sống còn và phát triển của trẻ em, đồng thời thực hiện mục tiêu của Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 2020, Kế hoạch phòng tránh TNTT trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 2020.Trước những yêu cầu bức xúc của thực tiễn và những bất cập tồn tại trong công tác phòng tránh TNTT trẻ em, học sinh, tác giả chọn đề tài: “Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích học sinh THCS huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương” làm luận văn tốt nghiệp. MỞ ĐẦU chọn đề tài Tai nạn thương tích trẻ em vấn đề y tế cơng cộng nghiêm trọng tồn giới Sự phát triển kinh tế, xã hội nhanh chóng Việt Nam 02 thập kỷ gần góp phần làm cho vấn đề ngày nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong tàn tật, trẻ em Tại họp nhóm tư vấn thiên niên kỷ năm 2000, Cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải khẳng định "TNTT cản trở ảnh hưởng tới phát triển mà Việt Nam phải đương đầu" Chiến lược Quốc gia phòng chống TNTT giai đoạn 2002 - 2010 rõ "TNTT nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tử vong, bệnh tật khuyết tật Việt Nam" [29] Tính riêng năm 2013, có 6.498 trẻ em người tuổi từ 0-19 bị tử vong TNTT Trong giai đoạn 2010 - 2014, theo số liệu thống kê Bộ Y tế, trung bình ngày nước ta có khoảng 580 trẻ em bị TNTT loại như: Tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, điện giật, bỏng… Trong đó, nhóm tuổi từ 15-19 chiếm tỷ lệ cao (chiếm 43%), nhóm tuổi 5-14 chiếm 36,9%, nhóm tuổi 04 chiếm 19,5% Số trẻ em tử vong TNTT 6.600 trường hợp/năm, chiếm 35,5% tổng số trẻ tử vong toàn quốc nguyên nhân Trong đó, trẻ em trai có xu hướng bị thương tích thường xuyên nghiêm trọng so với trẻ em gái; tỷ lệ tử vong nam giới cao lần so với nữ giới Mỗi ngày có hàng chục gia đình chịu mát, đau thương em TNTT TNTT gây nên khuyết tật kéo dài hết đời cho em Những nguyên nhân TNTT chủ yếu gây tử vong cho trẻ em, học sinh nước ta gồm đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc, ngã, bỏng, động vật cắn Theo Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, đuối nước nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em Việt Nam; bình quân ngày có 10 ca đuối nước Chỉ tính riêng 03 tháng đầu năm 2018, nước có khoảng gần 300 em bị đuối nước Các nguyên nhân khác có tỷ lệ mắc tử vong cao trẻ em ngã, bỏng, ngộ độc, động vật cắn, tai nạn giao thơng Ngồi ra, số tỉnh bị ảnh hưởng bom mìn sót lại sau chiến tranh khiến trẻ em bị TNTT Những nguyên nhân quan trọng liên quan đến xảy TNTT tuổi, giới tính, mơi trường khơng an tồn, kinh tế - xã hội phát triển Thực tế cho thấy, loại TNTT nói chung, TNTT trẻ em, học sinh nói riêng phòng, tránh được; biện pháp can thiệp kết hợp nhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục, thực thi pháp luật, cải thiện môi trường, sử dụng sản phẩm, thiết bị an toàn… coi biện pháp hiệu việc giảm thiểu TNTT trẻ em, học sinh Qua thực tế nghiên cứu cho thấy, biết phòng ngừa tình trạng TNTT trẻ em, học sinh giảm 70% số tử vong 50% số thương tật gây Trong 10 năm qua, đạt nhiều thành cơng việc phòng tránh TNTT, nhờ vào cơng tác truyền thơng giáo dục, phòng tránh TNTT đưa vào chương trình hành động nhiều quan, ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương Nhiều người nhận thức nguy gây TNTT cho trẻ em ý thức cần thiết phải hành động để phòng tránh Tuy nhiên, TNTT khơng thun giảm, mà có xu hướng ngày gia tăng, tính chất ngày phức tạp, trở thành vấn đề xúc toàn xã hội Để giảm thiểu TNTT trẻ em, học sinh cần phải có kế hoạch hành động tồn diện phòng tránh từ việc ban hành, thực thi pháp luật đến thay đổi môi trường Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục; quản lý, tổ chức tốt hoạt động TTGD đạt mục tiêu phòng tránh TNTT cho trẻ em, học sinh Trước thực trạng xúc hậu nghiêm trọng TNTT gây ra, Đảng Nhà nước ta có nhiều sách phòng tránh TNTT cho trẻ em: Ngày 27/12/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 197/2001/QĐ- TTg việc phê duyệt Chính sách Quốc gia phòng tránh TNTT giai đoạn 2002-2010; Ngày 11/5/2009 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành Quyết định số 589/QĐ-BLĐTBXH việc phê duyệt Kế hoạch phòng tránh TNTT cho trẻ em giai đoạn 2009 - 2010, mục tiêu chung “Từng bước hạn chế TNTT trẻ em, góp phần đảm bảo an tồn tính mạng trẻ em phát triển bền vững Quốc gia" [8, trang 1] Một biện pháp phòng tránh TNTT đặt là: “Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục phòng tránh TNTT, tiến hành lồng ghép, kết hợp sinh hoạt trị quan, tổ chức cộng đồng dân cư Nội dung giáo dục bao gồm chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước vấn đề phòng tránh TNTT, bảo đảm an toàn tất lĩnh vực đời sống xã hội Đồng thời, giáo dục để người nâng cao hiểu biết nguy có khả xảy biết cách phòng tránh TNTT trường học” [29, trang 6] “Tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân phòng, chống TNTT trẻ em” [8, trang 2] Trong năm gần đây, công tác nghiên cứu, điều tra khảo sát TNTT quản lý, tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em nước ta vấn đề xúc, nhiều người quan tâm nhằm giúp Ban đạo Quốc gia phòng tránh TNTT đề giải pháp tích cực để giải thực trạng cấp bách Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương bối cảnh chung đó, việc nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh thực vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa luận thực tiễn việc quản nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ngăn chặn TNTT cho học sinh, tạo nên sức mạnh tổng hợp cộng đồng nhằm thực mục tiêu quan trọng Chính sách Quốc gia phòng tránh TNTT giai đoạn 2002-2010 mà Chính phủ đặt ra, góp phần thực Cơng ước Quốc tế quyền trẻ em, đảm bảo quyền sống phát triển trẻ em, đồng thời thực mục tiêu Chương trình hành động trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020, Kế hoạch phòng tránh TNTT trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 Trước yêu cầu xúc thực tiễn bất cập tồn cơng tác phòng tránh TNTT trẻ em, học sinh, tác giả chọn đề tài: “Quản hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích học sinh THCS huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận thực trạng hoạt động quản hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em, đề tài đề xuất biện pháp quản hoạt động truyền thông giáo dục nhằm quản tốt hoạt động TTGD phòng tránh TNTT học sinh THCS huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương giai đoạn Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh THCS huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT học sinh THCS huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Giả thuyết khoa học Việc quản hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em cho học sinh địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt kết định Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn việc truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em nhiều bất cập Nếu đề xuất biện pháp quản hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh THCS phù hợp với thực tiễn nâng cao chất lượng hiệu truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em địa bàn huyện Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xây dựng sở luận quản hoạt động TTGD phòng tránh TNTT học sinh THCS 5.2 Đánh giá thực trạng hoạt động quản hoạt động TTGD phòng tránh TNTT học sinh THCS huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương 5.3 Đề xuất biện pháp quản hoạt động TTGD phòng tránh TNTT học sinh THCS huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương khảo sát thăm dò ý kiến tính khả thi biện pháp đề xuất Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6.1 Về nội dung Đề tài tập trung nghiên cứu phát thực trạng hoạt động quản hoạt động TTGD phòng tránh TNTT; tìm hạn chế, bất cập xây dựng biện pháp khả thi để khắc phục tình trạng 6.2 Đối tượng khảo sát Cán lãnh đạo UBND xã, cán quản giáo dục, giáo viên đối tượng khác có liên quan phục vụ việc nghiên cứu 6.3 Địa bàn khảo sát Tại 03 xã: Thanh Quang, Đồng Lạc, Thái Tân - huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu luận + Tra cứu tài liệu, văn bản, số liệu thống kê + Phân tích, tổng hợp tư liệu, tài liệu, văn bản, số liệu thống kê có liên quan + Tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, đưa nhận định độc lập, bước hình thành vấn đề luận + Tổng hợp kết nghiên cứu, hệ thống hóa thuyết có liên quan để xây dựng sở luận cho đề tài 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động truyền thơng phòng tránh TNTT trường THCS huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương để tìm hiểu thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên thực trạng quản hoạt động truyền thơng phòng tránh TNTT trường THCS địa bàn nghiên cứu huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương - Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu hỏi để điều tra, khảo sát khách thể: 145 cán lãnh đạo UBND xã, hiệu trưởng, giáo viên, giáo viên có kinh nghiệm hoạt động TTGD phòng tránh TNTT, phụ huynh học sinh; 300 học sinh 03 trường THCS huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương - Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến chuyên gia tính hợp tính khả thi biện pháp quản hoạt động TTGD phòng tránh TNTT cho học sinh THCS huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương - Phương pháp vấn: Trao đổi trực tiếp với lãnh đạo UBND xã, cán quản trường THCS, giáo viên, cộng tác viên trực tiếp tham gia TTGD phòng tránh TNTT giáo viên có kinh nghiệm, có uy tín cơng tác giảng dạy, truyền thông để thu thập thông tin cho đề tài - Phương pháp tốn học: Sử dụng số cơng thức tốn thống kê để tính trung bình cộng, tính phần trăm; sử dụng phần mềm tin học để xử kết điều tra, nhằm đưa kết luận phục vụ đề tài - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng hợp ý kiến đánh giá kinh nghiệm cơng tác quản hoạt động TTGD phòng tránh TNTT cán bộ, giáo viên, cộng tác viên trường THCS để tổng kết thành học kinh nghiệm cơng tác quản hoạt động phòng tránh TNTT cho học sinh THCS huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 7.3 Phương pháp xử số liệu Sử dụng toán thống kê để xử số liệu thu Đóng góp đề tài - Đề tài nghiên cứu phát thiếu hụt quản phòng tránh TNTT học sinh THCS Đề xuất biện pháp quản hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh THCS, góp phần tích cực vào việc thực mục đích giảm TNTT cho trẻ em địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương - Đánh giá thực trạng hoạt động quản hoạt động phòng tránh TNTT học sinh 03 xã đại diện cho tồn huyện có nhiều trẻ em TNTT Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận văn gồm 03 chương: Chương Cơ sở luận quản hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em Chương Thực trạng hoạt động quản hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích học sinh huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Chương Biện pháp quản hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích học sinh THCS địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG PHỊNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM 1.1 Vài nét nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu vấn đề quản hoạt động giáo dục phòng tránh TNTT giới 1.1.2 Nghiên cứu vấn đề quản hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT Việt Nam 1.2 Các khái niệm công cụ 1.2.1 Quản chức quản 1.2.1.1 Khái niệm quản 1.2.1.2 Các chức quản 1.2.2 Khái niệm biện pháp biện pháp quản 1.2.2.1 Khái niệm biện pháp 1.2.2.2 Khái niệm biện pháp quản 1.2.3 Khái niệm truyền thông 1.2.4 Truyền thông giáo dục 1.2.5 Tổ chức truyền thông giáo dục 1.2.6 Tổ chức truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh THCS 1.2.7 Tai nạn thương tích 1.2.7.1 Tai nạn 1.2.7.2 Thương tích (chấn thương) 1.2.7.3 Tai nạn không chủ định (vô ý) 1.2.7.4 TNTT có chủ định (cố ý) 1.2.7.5 Phân loại TNTT khơng chủ định (vơ ý) 1.2.8 Phòng tránh 1.2.8.1 Phòng tránh mang tính chủ động 1.2.8.2 Phòng tránh mang tính bị động 1.3- Một số vấn đề luận TTGD phòng tránh TNTT 1.3.1 Bản chất tổ chức 1.3.2 Bản chất truyền thông thông tin 1.3.3 Bản chất giáo dục 1.3.4 Truyền thông thay đổi hành vi đối tượng tiếp cận thông tin truyền thông 1.3.4.1 Hành vi 1.3.4.2 Thay đổi hành vi phòng tránh TNTT 1.4 Nội dung quản hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em 1.4.1 Quản phối hợp tổ chức, đoàn thể trường THCS phục vụ TTGD phòng tránh TNTT trẻ em 1.4.2 Tăng cường lãnh đạo Chi Đảng quản xây dựng đội ngũ cán TTGD phòng tránh TNTT tẻ em 1.4.3 Quản nội dung (tổ chức kiện xã hội, tạo động lực việc huy động tiềm cộng đồng để triển khai thực việc truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh) 1.4.4 Quản sở vật chất điều kiện phục vụ truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT học sinh Kết luận chương Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNGQUẢN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG GIÁO DỤC PHỊNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH HỌC SINH THCS HUYỆN NAM SÁCH - TỈNH HẢI DƯƠNG 2.1 Giới thiệu khảo sát thực trạng 2.2 Thực trạng hoạt động TTGD phòng tránh TNTT học sinh THCS huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 2.2.1 Thực trạng tổ chức, đoàn thể trường THCS 2.2.2 Thực trạng đội ngũ cán tổ chức truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh 2.2.3 Thực trạng sở vật chất điều kiện phục vụ cơng tác TTGD phòng tránh TNTT học sinh trường THCS 2.2.4 Thực trạng kênh TTGD phòng tránh TNTT học sinh 2.2.4.1 Nguồn cung cấp thông tin 2.2.4.2 Tờ rơi, tờ bướm, áp phích, pano 2.2.4.3 Việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em vào nội dung môn học nhà trường: 2.3 Thực trạng quản hoạt động TTGD phòng tránh TNTT học sinh THCS huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 2.3.1 Việc huy động nguồn lực xã hội hóa cơng tác truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT học sinh THCS 2.3.2 Cơ chế phối hợp quản tổ chức hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT học sinh THCS 2.3.3 Việc thực chế sách, cơng tác thi đua khen thưởng 10 Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TNTT HỌC SINH THCS HUYỆN NAM SÁCH - TỈNH HẢI DƯƠNG 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.2- Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.2 Các biện pháp quản hoạt động TTGD phòng tránh TNTT học sinh THCS 3.2.1 Tăng cường công tác lãnh đạo Chi Đảng, quản Hiệu trưởng nâng cao vai trò, tránh nhiệm tổ chức, đồn thể nhà trường 3.2.2 Đẩy mạnh công tác quản truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức, vận động xã hội 3.2.3 Quản hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh phù hợp đối tượng tiếp nhận thông tin 3.2.4 Quản hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán triển khai công tác truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh 3.2.5 Đổi công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực cơng tác truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh nhà trường 3.2.6 Tổ chức kiện xã hội, tạo động lực việc huy động tiềm cộng đồng để triển khai thực việc truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh 3.2.7 Tăng cường hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường 12 a) Giáo dục kỹ phòng tránh bỏng b) Giáo dục kỹ phòng tránh tai nạn giao thơng c) Giáo dục kỹ phòng tránh động vật cắn d) Giáo dục kỹ phòng tránh tai nạn điện giật e) Giáo dục kỹ phòng tránh tai nạn sét đánh f) Giáo dục kỹ phòng tránh tai nạn đuối nước g) Giáo dục kỹ phòng tránh ngộ độc h) Giáo dục kỹ phòng tránh ngã 3.3 Mối quan hệ biện pháp 3.4 Tổ chức khảo nghiệm biện pháp 3.4.1 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý, tổ chức hoạt động TTGD phòng tránh TNTT học sinh 3.4.2 Thử nghiệm kiểm chứng tính khả thi số biện pháp 3.4.2.1 Mục đích thử nghiệm 3.4.2.2 Nội dung thử nghiệm 3.4.2.3 Kết thử nghiệm kiểm chứng 3.4.2.4 Nhận xét chung Kết luận chương 13 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị Đối với Chính phủ Đối với Ban đạo quốc gia phòng tránh TNTT ngành Đối với cấp ủy, quyền tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn lãnh đạo trường từ mầm non, đến THCS Đối với Hội cha mẹ học sinh tổ chức trị - xã hội 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Trọng An (2006), Tai nạn thương tích trẻ em, “Thực trạng giải pháp” Báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an tồn Nhà xuất Y học [2] Lê Vũ Anh (2004), Điều tra tình hình chấn thương yếu tố ảnh hưởng trẻ em 18 tuổi hộ gia đình thuộc 06 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Đồng Tháp, Cần Thơ [3] Lê Vũ Anh, Đuối nước trẻ em Tạp chí y tế cơng cộng, 2006 5(5): p 28-34 [4] Lê Vũ Anh, Lê Cự Linh, Phạm Việt Cường, Chấn thương: số kết sơ từ điều tra chấn thương quốc gia Việt Nam Tạp chí y tế công cộng, 2004 1(1): p 18-25 [5] Lê Vũ Anh Nguyễn Thúy Quỳnh, Tình hình chấn thương yếu tố ảnh hưởng trẻ 18 tuổi tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Đồng Tháp Tạp chí y tế công cộng, 2006 5(5): p 27-34 [6] Lê Vũ Anh, Phạm Việt Cường Vai trò trường y nâng cao lực phòng tránh tai nạn thương tích Việt Nam in Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai phòng tránh tai nạn thương tích 2008 Hà Nội: Bộ Y Tế [7] Phạm Việt Cường, Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Mai Hường, Xu hướng giải thực trạng đội mũ bảo hiểm sau tháng 12 tháng thực quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm 03 tỉnh/thành phố Việt Nam in Hội nghị APACPH lần thứ 41.2009.Đài Loan Bộ Lao động - TBXH (năm 2009), Quyết định số 589/QĐBLĐTBXH "Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống TNTT cho trẻ em giai đoạn 2009 - 2010 ngành Lao động - Thương binh Xã hội" 15 [8] Phạm Việt Cường, Phạm Công Tuấn, Dư Hồng Đức, and cộng Chương trình Ngơi nhà an tồn với đội ngũ cộng tác viên y tế đến thăm tư vấn hộ gia đình, Đà Nẵng, Việt Nam in hội nghị APACPH lần thứ 41 2009 Đài Loan [9] Nguyễn Đức Chính, Cao Độc Lập (2006), Tình hình tai nạn thương tích trẻ em qua giám sát tai nạn thương tích Bệnh viện Việt Đức Tạp chí Y học thực hành số 568 [10] Chính phủ (2004), Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em 2004, chương 1, điều [11] Chính phủ (2016), Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em 2016, chương 1, điều [12] Cục quản môi trường y tế (2011), Thông báo tình hình TNTT tháng đầu năm 2011 [13] Cục Y tế dự phòng (2014), Báo cáo tình hình tai nạn thương tích trẻ em năm 2014 [14] Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (1989), Công ước Liên Hợp Quốc quyền trẻ em năm 1989 [15] Đại học Y tế đối tác thuộc mạng lưới y tế công cộng (2001), Điều tra quốc gia TNTT năm 2001 [16] Trịnh Xuân Đàn, Đàm Khải Hoàn, and Bùi Tú Quyên Thực trạng số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích sinh viên trường Đại học Y khoa Thái Nguyên in Hội nghị khoa học quốc tế phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn 2006 Hà nội: Bộ Y tế [17] Nguyễn Trọng Hà, Phạm Việt Cường, Matthew Keifer, and Charles Mock, Báo cáo điều tra chấn thương liên trường Việt Nam chấn thương lao động [18] Nguyễn Thị Kim Hoa, giáo trình cơng tác xã hội với người khuyết tật, Nhà xuất ĐHQGHN, tháng 1/2014 16 [19] Nguyễn Thị Hoa (2005), Kiến thức, thái độ, thực hành phòng tránh TNTT TE 10-16 tuổi Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng năm 2005 Hội nghị Khoa học Quốc gia phòng tránh TNTT lần thứ I/2005 [20] Nguyễn Đức Hy (2005), Tình hình chấn thương giao thơng cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Hội nghị Khoa học Quốc gia phòng tránh TNTT lần thứ I/2005 [21] Trần Thị Ngọc Lan (2009), Tổng quan tình hình đuối nước Việt Nam giai đoạn 2005 - 2009 Tài liệu Cục quản môi trường Y tế [22] Trần Thị Ngọc Lan (2009), Thực trạng tử vong tai nạn giao thông Việt Nam năm 2005 - 2009 Tài liệu Cục quản môi trường Y tế [23] Margie Peden - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế giới, Kayode Oyegbite, Joan Ozanne-Smith, Adnan A Hyder, Christine Branche, AKM Fazlur Rahman, Frederick Rivara Kidist Bartolomeos (2008), Báo cáo giới phòng tránh TNTTTE [24] Hồng Phê (1998), Từ điển Tiếng Việt NXB Khoa học xã hội 25 Bùi Văn Quân (2007), Giáo trình quản giáo dục, NXB Giáo dục [25] Nguyễn Duy Quý (2003), Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [26] Bùi Thị Tú Quyên, Một số đặc điểm chấn thương giao thông xe máy nạn nhân đến khám/điều trị Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình năm 2002 Tạp chí y tế cơng cộng, 2004 1(1): p 26-31 [27] Bùi Tú Quyên Đánh giá nhu cầu lực đào tạo dự phòng cấp cứu tai nạn thương tích 2008 [28] Nguyễn Thúy Quỳnh Thực trạng tử vong chấn thương yếu tố ảnh hưởng trẻ 18 tuổi 06 tỉnh Việt Nam in Hội nghị khoa 17 học quốc tế phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn 2006 Hà Nội [29] Nguyễn Thúy Quỳnh and cộng sự, Mơ hình chấn thương dựa vào số liệu bệnh viện 06 tỉnh Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đồng Nai, Tiền Giang Tạp chí Y tế công cộng, 2004 2(2): p 45 29 Thủ tướng Chính Phủ, (năm 2002), Quyết định số 197/2001/QĐ -TTg "Về việc phê duyệt Chính sách Quốc gia phòng, chống TNTT 2002 2010" 30 Thủ tướng Chính Phủ (năm 2009), Chỉ thị số 1048/CT-TTg ngày 01/9/2009 Thủ tướng Chính Phủ "Tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em" [30] Lê Văn Thanh (2005), Tình hình bệnh nhân chấn thương giao thông điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Hội nghị Khoa học Quốc gia phòng tránh tai nạn thương tích lần thứ I/2005 [31] Mai Thị Kim Thanh (2011), giáo trình Nhập mơn Công tác xã hội, Nxb giáo dục Việt Nam, năm 2011 [32] Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Thuý Hằng (2005), Nghiên cứu thí điểm cộng đồng tượng tự tử thiếu niên thành phố Hải Phòng, Việt Nam Hội nghị Khoa học Quốc gia phòng tránh TNTT lần thứ I/2005 [33] Trần Hữu Trung, Nguyễn Văn Hồi, Tài liệu hướng dẫn hoạt động mô hình trung tâm cung cấp dịch vụ cơng tác xã hội, chương 12 34 Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập (2002), NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội [34] Bùi Văn Trường (2003), Một số yếu tố liên quan đến chấn thương TE 1- tuổi tỉnh Việt Nam Báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế phòng tránh TNTT, xây dựng CĐAT Nhà xuất Y học 18 [35] Nguyễn Thị Hồng Tú (2006), Chương trình phòng tránh TNTT, xây dựng cộng đồng Việt Nam an toàn Tài liệu Cục Y tế Dự phòng Việt Nam [36] Khương Anh Tuấn (2005), Đánh giá nhu cầu tài liệu truyền thơng phòng tránh TNTT cộng đồng [37] Trần Tuấn (2006), Nghiên cứu ngộ độc trẻ em Thừa thiên Huế Đồng Tháp năm 2006 [38] Trịnh Văn Tùng, Tóm tắt từ Piene Ansart Andre Aknoun, Từ điển Xã hội học, Paris, Nhà xuất Le Robert Seuil, 1999 [39] Bùi Văn Trường Nguyễn Thúy Quỳnh Mốt số yếu tố liên quan đến chấn thương không tử vong trẻ 1-5 tuổi tỉnh Việt Nam 2003 in Hội nghị khoa học quốc tế phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an tồn 2006 Hà nội: Bộ Y tế [40] Phạm Công Tuấn Tai nạn thương tích dựa số liệu bệnh viện thành phố Đà Nẵng in Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai phòng tránh tai nạn thương tích 2008 Hà Nội: Bộ Y tế [41] Ủy ban nhân dân phường Ngọc Sơn, Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, năm 2013 [42] Dương Văn Xô (2010), Báo cáo tổng kết 2010 UBND phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An [43] Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt NXB Văn hóa thơng tin 44 Nguyễn Như Ý- Đại từ điển tiếng Việt (1998), NXB Văn hóa thơng tin, Hà Nội [44] www.sggp.org.vn/giaoduc/2014/5/349552 19 Phụ lục số PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CHA MẸ HỌC SINH THCS Hiện nay, nghiên cứu vấn đề phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em Chúng mong ông/bà cho biết suy nghĩ ý kiến vấn đề cách: - Đánh dấu "X" vào ô trống lựa chọn - Ghi ý kiến ông/bà câu hỏi mở: (Mọi thông tin cá nhân ý kiến ơng/bà phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, ngồi khơng dùng vào mục đích khác) A NỘI DUNG XIN Ý KIẾN Quan niệm ơng/bà ưu tiên gia đình? - An tồn cho trẻ - Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ - Vui chơi giải trí tinh thần trẻ - Vấn đề học tập trẻ Ơng/bà nghe nói vấn đề tai nạn thương tích trẻ em chưa? - Khơng quan tâm - Chưa nghe - Nghe - Nghe nhiều Nếu nghe nghe đâu? - Đài phát - Đài truyền hình - Xem pano, áp phích, tranh ảnh - Các buổi tuyên truyền cộng đồng - Đọc Báo - Qua bạn bè 20 4- Đề nghị ông (bà) cho biết thời gian qua, địa phương xảy loại TNTT trẻ em loại TNTT đây: - Tai nạn giao thông - Tại nạn đuối nước - Ngộ độc thuốc - Bỏng - Ngã - Điện giật - Tai nạn máy móc - Tắc nghẽn đường thở - Động vật cán (chó mèo, rắn) - Vật sắc nhọn đâm - Tai nạn chất nổ - Không biết, không nhớ - Khác 5- Trong trường hợp TNTT nêu trên, trường hợp hay xảy ra, nghiêm trọng - Tai nạn giao thông - Tại nạn đuối nước - Ngộ độc thuốc - Bỏng - Ngã - Điện giật - Tai nạn máy móc - Tắc nghẽn đường thở - Động vật cán (chó mèo, rắn) - Vật sắc nhọn đâm - Tai nạn chất nổ - Không biết, không nhớ - Khác 6- Theo ông (bà) mức độ hiểu biết người dân vấn đề phòng tránh TNTT - Đầy đủ - Chưa đầy đủ - Hiểu biết thấp - Không rõ 7- Theo ơng (bà) có cần thiết phải tổ chức truyền thồng giáo dục phòng tránh TNTT cho trẻ em không - Rất cần thiết - Cần thiết - Không cần thiết - Không trả lời * Nếu cần thiết - Hạn chế vụ TNTT - Nâng cao nhận thức 21 - Làm thay hành vi, phòng ngừa - Nâng cao kiến thức tự bảo vệ - Khác 8- Những kiến thức, kỹ tổ chức TTGD phòng tránh TNTT mà ơng (bà) thu nhận chủ yếu từ nguồn thôn tin đây: - Báo, tạp chí - Internét, mạng xã hội - Đài phát - Áp phích, tờ rơi - Truyền miệng - Hội thảo, hội họp - Khác 9- Ông (bà) đánh cán làm cơng tác TTGD phòng tránh TNTT cho trẻ em - Nhiệt tình, ý thức trách nhiệm cao - Nắm vững kiến thức TTGD phòng tránh TNTT trẻ em - Có kỹ TTGD phòng tránh TNTT trẻ em - Thiếu ý thức trách nhiệm - Thiếu kiến thức truyền thông phòng tránh TNTT trẻ em - Thiếu kỹ tổ chức truyền thơng phòng tránh TNTT trẻ em - Khác 10- Theo ơng (bà) loại hình truyền thơng giáo dục đem lại hiệu - Pa nô, áp phích tờ bướm, tờ rơi - Tìm hiểu, giao lưu - Đưa vào nội dung giáo dục trường học - Biểu diễn văn nghệ - Thi tìm hiểu, sáng tác văn thơ 22 - Tập huấn - Truyền thông trực tiếp - Khác 11- Đối tượng cần tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích đối tượng nào? - Giáo viên - Học sinh - Phụ huynh - Mọi người dân - Khác 12- Ông (bà) cho biết mức độ khả thi, tính cấp thiết biện pháp quản TTGD phòng tránh TNTT học sinh sau (Đưa 07 biện pháp): - Rất khả thi - Khả thi - Ít khả thi - Khơng khả thi - Rất cấp thiết - Cấp thiết - Ít cấp thiết - Khơng cấp thiết 13 Theo Ơng (bà) cấp lãnh đạo, gia đình, nhà trường cộng đồng cần phải làm để phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 14 Ơng (bà) có kiến nghị với cấp ủy Đảng, quyền, ban, ngành, đoàn thể cấp việc thực Chính sách Quốc gia phòng chống tai nạn thương tích nói chung quản hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh THCS nói riêng? B MỘT SỐ THƠNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI PHỎNG VẤN Đề nghị ông (bà) cho biết: Giới tính: Nữ Nam 23 Tuổi …… Dân tộc: ……… Trình độ văn hố: - THPT - THCS - Tiểu học Trình độ chuyên môn cao đạt là: - Không có chun mơn kỹ thuật - Cao đẳng - Đại học - Thạc sỹ - Tiến sỹ - Trung cấp Kinh tế gia đình thuộc diện: - Khá giả - Trung bình Nghèo Xin trân trọng cảm ơn ! Người vấn Phụ lục số PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN Hiện nay, nghiên cứu vấn đề phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Chúng tơi mong đ/c cho biết suy nghĩ vấn đề cách: - Đánh dấu "X" vào ô trống lựa chọn - Ghi ý kiến đ/c câu để mở A NỘI DUNG XIN Ý KIẾN Hằng năm trường đ/c có tổ chức hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh khơng ? Có Khơng Hằng năm trường đ/c có kinh phí cho hoạt động truyền thơng giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh khơng? Có Khơng 24 Theo đ/c hiểu biết cha mẹ học sinh THCS tai nạn thương tích trẻ em mức độ nào? Không rõ Rất thấp Khá đầy đủ Đầy đủ Chưa đầy đủ Vì đ/c có nhận định vậy? ………………………………………………………………………… Đề nghị đ/c cho biết vai trò tổ chức, đồn thể nhà trường việc TTGD phòng tránh TNTT cho học sinh (đánh dấu X vào ô tương ứng): Trách TT Tổ chức, đoàn thể nhiệm Phối hợp Chi Đảng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Giáo viên Giáo viên chủ nhiệm Cơng đồn Đồn niên Đội Thiếu niên Chi hội Chữ thập đỏ Các ngành, đoàn thể xã Đề nghị đ/c cho biết loại hình TTGD phòng tránh TNTT cho học sinh THCS sau có hiệu (đánh dấu X vào ô tương ứng): TT Rất hiệu Hình thức Hiệu Khơng hiệu - Đài phát truyền hình - Báo - Pano, áp phích, tờ rơi, tờ bướm - Lồng ghép vào chương trình DH 6- Đ/c cho biết mức độ khả thi, tính cấp thiết biện pháp quản TTGD phòng tránh TNTT học sinh sau (Đưa 07 biện pháp): 25 - Rất khả thi - Khả thi - Ít khả thi - Khơng khả thi - Rất cấp thiết - Cấp thiết - Ít cấp thiết - Không cấp thiết Theo đ/c cấp lãnh đạo, gia đình, nhà trường cộng đồng cần phải làm để phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh THCS? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Đ/c có kiến nghị với cấp ủy Đảng, quyền, ban, ngành, đoàn thể cấp việc thực Chính sách Quốc gia phòng tránh tai nạn thương tích nói chung quản hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh THCS nói riêng? B MỘT SỐ THƠNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI PHỎNG VẤN Đề nghị ông (bà) cho biết: Giới tính: Nữ Nam Tuổi …… Dân tộc: ……… Trình độ văn hố: - THPT - THCS - Tiểu học Trình độ chuyên mơn cao đạt là: - Khơng có chuyên môn kỹ thuật - Cao đẳng - Đại học - Thạc sỹ - Tiến sỹ - Trung cấp Xin trân trọng cảm ơn ! Người vấn 26 ... Chương Cơ sở lý luận quản lý hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em Chương Thực trạng hoạt động quản lý hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích học sinh huyện... pháp quản lý hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích học sinh THCS địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THƠNG PHỊNG TRÁNH... cường hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường 12 a) Giáo dục kỹ phòng tránh bỏng b) Giáo dục kỹ phòng tránh tai nạn giao thơng c) Giáo dục kỹ phòng tránh động vật cắn d) Giáo dục kỹ phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích học sinh THCS, Luận văn: Quản lý hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích học sinh THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay