20 ĐỀ CHUẨN LUYỆN THI HÓA HỌC THPT QUỐC GIA

104 23 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 21:08

Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Sưu tầm biên soạn Tơi u Hóa Học Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc/ Group: https://www.facebook.com/groups/tyhhVIP/ Fb cá nhân: https://www.facebook.com/thanh.2k6 Instagram: https://www.instagram.com/toiyeuhoahoc/ Để nhận giải chi tiết, độc giả vui lòng liên hệ (đăng ký miễn phí) fanpage Tài liệu NT – hệ thống fanpage tài liệu TYHH Lưu ý, cần thực đầy đủ bước để nhận tài liệu fanpage nhé! Link đăng ký: http://bit.ly/20dethi-giaichitiet1 Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu X kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, sử dụng để làm sợi tóc bóng đèn thay cho sợi than, sợi osimi X kim loại đây? A W B Cr C Cs D Ag Câu Quặng sau dùng để sản xuất nhôm? A Manhetit B Pirit C Đôlomit D Boxit Câu Vùng đồng sông Cửu Long nước có nhiều phù sa Để xử lý phù sa cho keo tụ lại thành khối lớn, dễ dàng tách khỏi nước (làm nước) làm nguồn nước sinh hoạt, người ta thêm vào nước lượng chất A giấm ăn B amoniac C phèn chua D muối ăn Câu Dung dịch chất làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A Anilin B Alanin C Valin D Propylamin Câu Nước cứng nước chứa nhiều cation sau đây? A Ca2+, Fe2+ B Mg2+, Zn2+ C Ca2+, Mg2+ D Mg2+, Fe2+ Câu Triolein khơng có phản ứng với A NaOH, đun nóng B với Cu(OH)2 C H2SO4 đặc, đun nóng D H2 có xúc tác o Ni, t Câu Thí nghiệm sau khơng có hòa tan chất rắn? A Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng B Cho Ag vào dung dịch HNO3 đặc C Cho Cr(OH)3 vào dung dịch HCl loãng D Cho BaSO4 vào dung dịch HCl đặc Câu Dung dịch sau tác dụng với Fe? A NH3 B ZnCl2 C NaOH D CuSO4 Câu Tơ lapsan điều chế từ A axit terephtalic hexametylenđiamin B axit terephtalic etylenglicol C axit ađipic hexametylenđiamin D axit ađipic etylenglicol Câu 10 Oxit kim loại sau không tan nước tan dung dịch KOH loãng A Fe3O4 B Na2O C Al2O3 D CuO Câu 11 Chất A có nhiều mật ong, ngồi có loại hoa rau xanh ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua…rất tốt cho sức khỏe A A Saccarozơ B Fructozơ C Glucozơ D Xenlulozơ Câu 12 Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 H2 qua dung dịch NaOH Khí bị hấp thụ A H2 B CO2 C N2 D O2 Câu 13 Ngâm đinh sắt nặng gam dung dịch CuSO4, sau thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam Khối lượng sắt tham gia phản ứng A 1,9990 gam B 1,9999 gam C 2,1000 gam D 0,3999 gam Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu 14 Chất sau không dẫn điện được? A KCl rắn, khan B CaCl2 nóng chảy C NaOH nóng chảy D HBr nước Câu 15 Cho dãy chất sau: saccarozơ, tristearin, phenylamoni clorua, anbumin, metyl axetat Số chất dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) A B C D Câu 16 Hỗn hợp X gồm axit fomic ancol etylic Cho lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) m gam chất rắn Y Giá trị m A 16,30 B 13,60 C 13,80 D 17,0 Câu 17 Đốt cháy hoàn toàn m gam X gồm ba amin no, đơn chức, thu CO2, H2O V lít khí N2 (đktc) Mặt khác, để trung hòa m gam X cần vừa đủ 300 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 3,36 B 1,12 C 2,24 D 4,48 Câu 18 Tiến hành thí nghiệm với chậu nước hình vẽ sau: Dây đồng Đinh sắt Đinh sắt Dây kẽm Đinh sắt Cốc Cốc Cốc Đinh sắt cốc bị ăn mòn nhanh nhất? A Cốc B Cốc C Cốc D Cốc Câu 19 Dung dịch X gồm K2SO4 0,1M Al2(SO4)3 0,12M Cho từ từ vào dung dịch Ba(OH)2 vào 100 ml dung dịch X khối lượng kết tủa lớn thu A 12,59 B 10,94 C 11,82 D 11,03 Câu 20 Cho dãy kim loại: Na, Cu, Fe, Zn, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch HCl A B C D Câu 21 Hợp chất X có tính chất: - Tác dụng với dung dịch AgNO3 - Không tác dụng với Fe - Tác dụng với dung dịch Na2CO3 cho sản phẩm kết tủa chất khí X chất chất sau? A FeCl3 B BaCl2 C CuSO4 D AlCl3 Câu 22 Cho polime sau: poli(vinyl clorua), tơ lapsan, poli(metyl metacrylat), tơ nilon-6, polietilen, tơ nitron, poli(hexametylen ađipamit), polibuta-1,3-đien Số polime điều chế phương pháp trùng ngưng A B C D Câu 23 Cho sơ đồ chuyển hóa sau : + FeSO4 +X + NaOH + NaOH+Y K 2Cr2O7 ⎯⎯⎯⎯ ⎯ → Cr2 (SO4 )3 ⎯⎯⎯⎯ → NaCrO2 ⎯⎯⎯⎯→ Na2CrO4 Biết X, Y chất vô Các chất X, Y A K2SO4 Br2 B NaOH Br2 C H2SO4 (loãng) Na2SO4 D H2SO4 (lỗng) Br2 Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu 24 Số triglixerit tối đa tạo thành từ q trình este hố hỗn hợp axit panmitic, axit oleic glixerol A 10 B C D Câu 25 Cho phát biểu sau: (a) Trong tự nhiên, kim loại Na, Ba, K tồn dạng đơn chất (b) Từ Li đến Cs (nhóm IA) khả phản ứng với nước mạnh dần (c) NaHCO3 chất có tính lưỡng tính (d) Hợp kim Fe-Cr-Mn (thép inoc) khơng bị gỉ (e) Đun nóng nước cứng tồn phần, lọc bỏ kết tủa thu nước mềm Số phát biểu A B C D Câu 26 Thủy phân 44 gam hỗn hợp T gồm este công thức phân tử C 4H8O2 dung dịch KOH dư Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp ancol Y chất rắn khan Z Đun nóng Y với H2SO4 đặc 1400C, thu 14,3 gam hỗn hợp ete Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối Z A 53,2 gam B 50,0 gam C 34,2 gam D 42,2 gam Câu 27 Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T (trong dung dịch) thu kết sau: Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng X T Tác dụng với quỳ tím Quỳ tím chuyên màu xanh Y Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Có kết tủa Ag Z Không tượng Y Z Dung dịch xanh lam Tác dụng với Cu(OH)2 môi trường kiêm T Có màu tím Biết T chất hữu mạch hở Các chất X, Y, Z, T A Anilin, Glucozơ, Saccarozơ, Lys-Gly-Ala B Etylamin, Glucozơ, Saccarozơ, Lys-Val-Ala C Etylamin, Glucozơ, Saccarozơ, Lys-Val D Etylamin, Fructozơ, Saccarozơ, Glu-ValAla Câu 28 Thực thí nghiệm sau: (1) Cho kim loại K vào dung dịch HCl (2) Đốt bột Al khí Cl (3) Cho Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 (4) Cho NaOH vào dung dịch Mg(NO3)2 (5) Điện phân Al2O3 nóng chảy, có mặt Na3AlF6 (6) Cho FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư Số thí nghiệm có phản ứng oxi hố – khử xảy A B C D Câu 29 Cho 18 gam hỗn hợp X gồm R2CO3 NaHCO3 (số mol nhau) vào dung dịch chứa HCl dư, sau phản ứng kết thúc thu 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) Mặt khác nung gam X đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trị m A 2,65 B 7,45 C 6,25 D 3,45 Câu 30 Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic axit axetic Để trung hòa m gam X cần dùng V ml dung dịch NaOH 2M Mặt khác, để đốt cháy hồn tồn m gam X cần 6,048 lít O2 (đktc), thu 14,52 gam CO2 4,32 gam H2O Giá trị V Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc A 180 ml B 120 ml Câu 31 Thổi từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa 0,12 mol Ca(OH)2 Sự phụ thuộc số mol kết tủa thu vào số mol CO2 phản ứng biểu diễn theo đồ thị bên Mối quan hệ a, b A b = 0,24 – a B b = 0,24 + a C b = 0,12 + a D b = 2a C 60 ml D 90 ml Câu 32 Cho phát biểu sau: (a) Các protein cho phản ứng màu biure (b) Các este axit fomic cho phản ứng tráng gương (c) Hiđro hóa hồn tồn triolein thu tristearin (d) Tơ nilon-6,6; tơ lapsan, tơ olon thuộc tơ tổng hợp (e) Trong mắc xích phân tử xenlulozơ có nhóm hiđroxyl (-OH) tự (f) Nhỏ dung dịch H2SO4 98% vào saccarozơ hóa đen Số phát biểu A B C D Câu 33 Cho 24,94 gam hỗn hợp gồm CuSO4 KCl vào nước dư, thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện I = 5A thời gian t giậy, thấy khối lượng dung dịch giảm 9,7 gam Nếu thời gian điện phân 1,5t giây, khối lượng catot tăng 6,4 gam; đồng thời thu dung dịch Y Dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Al2O3 Giá trị m t A 1,36 gam 4632 giây B 2,04 gam 3088 giây C 1,36 gam 3088 giây D 2,04 gam 4632 giây Câu 34 Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hỗn hợp X gồm propyl propionat, glucozơ alanylalanin lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu dung dịch có khối lượng giảm m gam so với ban đầu Biết độ tan nitơ đơn chất nước không đáng kể Giá trị m A 46,44 B 26,73 C 44,64 D 27,36 Câu 35 Hòa tan hết 33,02 gam hỗn hợp gồm Na, Na 2O, Ba BaO vào nước dư thu dung dịch X 4,48 lít khí H2 (đktc) Cho dung dịch CuSO4 dư vào dung dịch X, thu 73,3 gam kết tủa Nếu sục 0,45 mol khí CO2 vào dung dịch X, sau kết thúc phản ứng, thu lượng kết tủa A 31,52 gam B 27,58 gam C 29,55 gam D 35,46 gam Câu 36 Cho dãy chất: tinh bột, protein, vinyl fomat, anilin, glucozơ Cho nhận định sau: (a) Có chất bị thuỷ phân dung dịch H2SO4 lỗng, nóng (b) Có chất tham gia phản ứng tráng bạc (c) Có chất có tính lưỡng tính (d) Có chất làm màu nước brom (e) Có chất hồ tan Cu(OH) nhiệt độ thường, tạo dung dịch màu xanh lam Số phát biểu A B C D Cộng đồng Tôi yêu Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu 37 Hỗn hợp rắn X gồm ba chất có số mol số chất sau: (1) Fe, (2) FeCO 3, (3) Fe2O3, (4) Fe(OH)2 Lấy mol X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng (dùng dư), thu mol khí Biết khí NO2 sản phẩm khử N+5 Hỗn hợp X gồm A (1), (2), (3.) B (2), (3), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 38 Tripeptit X tetrapeptit Y mạch hở (tạo từ α-aminoaxit dạng NH2-CxHy-COOH) Tổng phần trăm khối lượng oxi nitơ chất X 45,88%; chất Y 55,28% Thủy phân hoàn toàn 32,3 gam hỗn hợp X Y cần vừa đủ 400 ml dung dịch KOH 1,25M, sau phản ứng thu dung dịch Z chứa ba muối ba α-amino axit khác Khối lượng muối α-amino axit có phân tử khối nhỏ dung dịch Z gần với giá trị sau đây? A 48,97 gam B 49,87 gam C 47,98 gam D 45,20 gam Câu 39 Cho hỗn hợp M gồm axit hai chức X, este đơn chức Y ancol hai chức Z (đều no, mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 23,80 gam M thu 39,60 gam CO2 Lấy 23,80 gam M tác dụng vừa đủ với 140 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, lấy 0,45 mol M tác dụng với Na dư, thu 8,064 lít H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hồn tồn ancol Z khơng hồ tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường Phần trăm khối lượng Y M A 18,66% B 12,55% C 17,48% D 63,87% Câu 40 Hòa tan hồn tồn 8,66 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa hỗn hợp gồm 0,52 mol HCl 0,04 mol HNO (vừa đủ), thu dung dịch Y 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO H2 có tỉ khối H2 10,8 Cho dung dịch Y tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 thu m gam kết tủa dung dịch T Cho dung dịch T tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa nung đến đến khối lượng không đổi thu 10,4 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 75 B 77 C 79 D 73 HẾT Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu Kim loại sau không tác dụng với dung dịch FeCl3? A Cu B Ni C Ag D Fe Câu Kim loại sau không tác dụng với nước? A K B Ca C Na D Be Câu “Nước đá khơ” khơng nóng chảy mà thăng hoa nên dùng để tạo môi trường lạnh khô tiện cho việc bảo quản thực phẩm Nước đá khô A CO2 rắn B SO2 rắn C H2O rắn D CO rắn Câu Số nhóm chức este có phân tử chất béo A B C D Câu Nhúng Zn vào dung dịch muối X, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch có khối lượng giảm so với dung dịch ban đầu X A Ni(NO3)2 B AgNO3 C Fe(NO3)3 D Cu(NO3)2 Câu Chất tạo kết tủa trắng với nước brom? A Alanin B Glucozơ C Benzenamin D Vinyl axetat Câu Cho phản ứng sau: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 Phát biểu A NaOH chất oxi hóa B H2O chất mơi trường C Al chất oxi hóa D H2O chất oxi hóa Câu Khi cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch K2Cr2O7 dung dịch tạo thành có màu A lục xám B đỏ thẫm C vàng D da cam Câu PVC chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, PVC tổng hợp trực tiếp từ chất sau đây? A Vinyl xianua B Vinyl clorua C Etilen D Vinyl axetat Câu 10 Dung dịch chất phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu kết tủa trắng? A Ca(HCO3)2 B FeCl3 C H2SO4 D AlCl3 Câu 11 Để phân biệt tinh bột xenlulozơ dùng A Cu(OH)2 B dung dịch H2SO4, to C dung dịch I2 D dung dịch NaOH Câu 12 Thành phần phân supephotphat kép A Ca3(PO4)2 B Ca(H2PO4)2.CaSO4 C Ca(H2PO4)2 D CaSO4 Câu 13 Hòa tan 4,6 gam Na vào 35,6 gam nước thu dung dịch X Nồng độ phần trăm NaOH dung dịch X A 20,00% B 19,90% C 11,50% D 11,44% Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu 14 Hòa tan hồn tồn 14,58 gam Al dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng có 2,0 mol HNO3 phản ứng, đồng thời có V lít khí N2 (đktc) Giá trị V A 1,12 B 2,24 C 2,80 D 1,68 Câu 15 Nhúng quỳ tím vào dung dịch chứa chất riêng biệt sau: (1) metyl amin; (2) glyxin; (3) lysin; (4) axit glutamic Số dung dịch làm quỳ tím hóa xanh A B C D Câu 16 Để tráng gương ruột phích người ta thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 80%, sau lấy sản phẩm tạo thành thực phản ứng với AgNO3 dư NH3 đun nóng, đến phản ứng hồn tồn thu m gam Ag Giá trị m A 34,56 B 69,12 C 86,4 D 64,8 Câu 17 Cho 6,57 gam Ala–Gly phản ứng hoàn toàn với 150 ml dung dịch KOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 14,97 B 14,16 C 13,35 D 11,76 Câu 18 Cho hình vẽ bên mơ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X Hình vẽ minh họa phản ứng sau đây? A o H 2SO4 ,170 C C2 H5OH ⎯⎯⎯⎯⎯→ CH = CH  +H 2O o CaO, t → CH4  + B CH3COONa + NaOH ⎯⎯⎯ Na2CO3 o t C NaCl (r) + H2SO4 (đặc) ⎯⎯ → NaHSO4 + HCl  o t D NH4Cl + NaOH ⎯⎯→ NaCl + NH3  + H2O Câu 19 Chất sau chất điện li nước? A HCl B CH3COOH C C6H12O6 (glucozơ) D NaOH Câu 20 Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ancol etylic Các chất X, Y, Z A C2H4, O2, H2O B C2H4, H2O, CO C C2H2, O2, H2O D C2H2, H2O, H2 Câu 21 Từ hai muối X Y thực phản ứng sau: t X ⎯⎯ X1 + H2O → X2 → X1 + CO2 X2 + Y → X + Y1 + H2O X2 + 2Y → X + Y2 + H2O Hai muối X Y tương ứng A CaCO3 NaHSO4 B BaCO3 Na2CO3 C CaCO3 NaHCO3 D MgCO3 NaHCO3 Câu 22 Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C5H8O2 Khi cho a mol X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y Đun nóng Y AgNO3 dư NH3 thu 4a mol Ag Biết phản ứng hoàn toàn Số đồng phân X thỏa mãn A B C D Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu 23 Cho chất sau: Al, Cr, CO2, FeCl2, NaHCO3, CuSO4, MgCl2 Số chất phản ứng với dung dịch NaOH lỗng nóng A B C D Câu 24 Cho dãy chất: metyl acrylat, tristearin, glucozơ, saccarozơ, axit glutamic anbumin Số chất dãy bị thuỷ phân môi trường kiềm A B C D Câu 25 Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 RCO3 vào dung dịch H2SO4 lỗng, thu 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X dung dịch Y chứa 12 gam muối Nung X đến khối lượng không đổi, thu chất rắn Z 11,2 lít khí CO2 (đktc) Khối lượng Z A 84,5 gam B 88,5 gam C 80,9 gam D 92,1 gam Câu 26 Đun nóng triglixerit X với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y chứa muối natri stearat natri oleat Chia Y làm phần Phần làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2 Phần đem cô cạn thu 54,84 gam muối Phân tử khối X A 884 B 888 C 890 D 886 Câu 27 Chất X có cơng thức phân tử C6H10O4 tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng : 2, sản phẩm tạo thành gồm chất hữu Y, Z, T có số mol (khơng có tạp chức), Y tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam, Z tạo CH4 phản ứng Phát biểu sau sai? A Số nguyên tử cacbon Z lớn T B Z T đồng đẳng C Y có cấu trúc mạch phân nhánh D Chất T có khả tham gia phản ứng tráng gương Câu 28 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch FeSO4 (b) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(AlO2)2 (c) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (d) Cho hỗn hợp rắn gồm Na2O Al2O3 (tỉ lệ mol : 1) vào nước dư (e) Cho dung dịch NaAlO2 tới dư vào dung dịch HCl (g) Cho hỗn hợp bột Cu Fe2(SO4)3 (tỉ lệ mol : 1) vào nước dư Sau phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu kết tủa A B C D Câu 29 Cho phát biểu sau: (1) Phèn crom-kali K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có màu xanh tính, dùng để thuộc da, làm chất cầm màu ngành nhuộm vải (2) Fe phản ứng với HNO3 đặc, nguội thu muối sắt (III) có khí NO2 bay (3) Nhơm tự bốc cháy tiếp xúc với khí Cl2 (4) Nước có chứa muối CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 gọi nước cứng toàn phần (5) Các kim lọai Na K dùng làm chất trao đổi nhiệt lò phản ứng hạt nhân Số phát biểu A B C D Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc bớ n ḿ i của gly; ala; val và axit cacboxylic) Đố t cháy hoàn toàn G, cầ n vừa đủ 3,385 mol O2 Phầ n trăm khố i lượng của Y E là A 1,61% B 4,17% C 2,08% D 3,21% Câu 37 Cho hỗn hơ ̣p X gồ m hai chấ t hữu có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác du ̣ng vừa đủ với dung dich ̣ NaOH và đun nóng, thu đươ ̣c dung dich ̣ Y và 4,48 lít hỗn hơ ̣p Z (ở đktc) gồ m hai khí ( đề u làm xanh giấ y quỳ ẩ m) Tỉ khố i của Z đố i với H2 bằ ng 13,75 Cô ca ̣n dung dich ̣ Y thu đươ ̣c khố i lươ ̣ng muố i khan là A 14,3 gam B 16,5 gam C 15,7 gam D 8,9 gam Câu 38 Este X có công thức phân tử da ̣ng CnH2n-2O2 Đố t cháy 0,42 mol X rồ i cho sản phẩ m cháy hấ p thu ̣ hoàn toàn vào dung dich ̣ nước vôi có chứa 68,376 gam Ca(OH)2 thì thấ y dung dich ̣ nước vôi vẩ n đu ̣c Thủy phân X bằ ng dung dich ̣ NaOH thu đươ ̣c chấ t hữu không tham gia phản ứng tráng gương Phát biể u nào sau về X là đúng? A Không thể điề u chế đươ ̣c từ ancol và axit hữu tương ứng B X là đồ ng đẳ ng của etyl acrylat C Thành phầ n % khố i lươ ̣ng O X là 36,36% D Tên của este X là vinyl axetat Câu 39 X; Y; Z (MX < MY < MZ) là ba este thuầ n chức, ma ̣ch hở, thẳ ng Đun nóng hoàn toàn 40 gam hỗn hợp H gồ m X, Y (3x mol), Z (2x mol) dung dich ̣ NaOH, thu được 25,52 gam hỗn hợp chứa hai chấ t hữu A, B Nế u đố t cháy hế t lượng H trên, cầ n đủ 2,2 mol O2, thu được hiê ̣u khố i lượng giữa CO2 và H2O là 58,56 gam Biế t A và B đề u đơn chức và là đồ ng phân của nhau; hai axit ta ̣o nên Y và Z có cùng số nguyên tử cacbon và số mol H2 cầ n để làm no X, Y, Z bằ ng số mol NaOH phản ứng Số mol O2 cầ n để đố t cháy hế t 0,015 mol este Z là A 0,15 mol B 0,1275 mol C 0,165 mol D 0,4 mol Câu 40 Cho các phát biể u sau: (a) Khi đố t cháy hoàn toàn mô ̣t hidrocacbon X bấ t kì, nế u thu đươ ̣c số mol CO2 bằ ng số mol H2O thì X là anken (b) Trong thành phầ n hơ ̣p chấ t hữu nhấ t thiế t phải có cacbon (c) Liên kế t hóa ho ̣c chủ yế u hơ ̣p chấ t hữu là liên kế t cô ̣ng hóa tri.̣ (d) Những hơ ̣p chấ t hữu khác có cùng phân tử khố i là đồ ng phân của (e) Phản ứng hữu thường xảy nhanh và không theo mô ̣t hướng nhấ t đinh ̣ (g) Hơ ̣p chấ t C9H14BrCl có vòng bebzen phân tử (h) Phenol có tính axit yế u nên làm quỳ tím hóa đỏ Số phát biể u đúng là A B C D HẾT Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu Đố t cháy hoàn toàn a gam trilixerit X cầ n vừa đủ 4,83 mol O2, thu đươ ̣c 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O Mă ̣t khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dich ̣ NaOH, thu đươ ̣c b gam muố i Giá tri ̣ của b là A 53,16 B 60,36 C 57,12 D 54,84 Câu Cho sơ đồ phản ứng C4H7ClO2 + NaOH → muố i hữu + C2H4(OH)2 + NaCl Công thức của C4H7ClO2 là A CH3COOCHCl-CH3 B CH3COOCH2CH2Cl C ClCH2COOCH2CH3 D HCOOCH2CH2Cl Câu Phát biể u nào sau sai? A CrO3 là mô ̣t oxit bazơ B Crom là kim loa ̣i cứng nhấ t C Dung dich D Cr2O3 là mô ̣t oxit lưỡng tính ̣ K2CrO4 có màu vàng Câu Cho các chấ t sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T) Dãy gồ m các chấ t đề u tác du ̣ng đươc̣ với dung dich ̣ NaOH và dung dich ̣ HCl là A Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D X, Y, Z, T Câu Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử sắ t là A B C D Câu Đố t cháy mô ̣t lươ ̣ng peptit X đươ ̣c ta ̣o bởi từ amino axit no chứa nhóm -NH2 và nhóm COOH cầ n dùng 0,675 mol O2, thu đươ ̣c N2; H2O và 0,5 mol CO2 Đun nóng m gam hỗn hơ ̣p E chứa ba peptit X, Y, Z đề u ma ̣ch hở có tỉ lê ̣ mol tương ứng 1: 4: với 450 ml dung dich ̣ NaOH 1M (vừa đủ) Cô ca ̣n dung dich ̣ sau phản ứng thu đươ ̣c 48,27 gam hỗn hơ ̣p chỉ chứa muố i Biế t tổ ng số liên kế t peptit E bằ ng 16 Giá tri ̣của m là A 30,63 B 36,03 C 32,12 D 31,53 Câu Đố t cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hơ ̣p X chứa este đề u no, đơn chức, ma ̣ch hở thu đươ ̣c CO2 và H2O có tổ ng khố i lươ ̣ng là 34,72 gam Mă ̣t khác, đun nóng 14,24 gam X với dung dich ̣ NaOH vừa đủ, thu đươ ̣c hỗn hơ ̣p Y chứa ancol kế tiế p và hỗn hơ ̣p Z chứa muố i của axit cacboxylic kế tiế p, đó có a gam muố i A và b gam muố i B (MA < MB) Tỉ lê ̣ gầ n nhấ t của a : b là A 0,6 B 1,25 C 1,20 D 1,50 Câu Cho daỹ các kim loa ̣i: Na, Al, W, Fe Kim loa ̣i dãy có nhiê ̣t đô ̣ nóng chảy cao nhấ t là A Na B W C Fe D Al o Câu Tiế n hành lên men giấ m 460 ml ancol etylic với hiê ̣u suấ t bằ ng 30% Biế t khố i lươ ̣ng riêng của ancol etylic nguyên chấ t bằ ng 0,8g/ml và của nước bằ ng g/ml Nồ ng đô ̣ phầ n trăm của axit axetic dung dich ̣ thu đươc̣ là A 2,51% B 3,76% C 2,47% D 7,99% Cộng đồng Tôi yêu Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu 10 Thủy phân mơ ̣t triglixerit X bằ ng dung dich ̣ NaOH, thu đươ ̣c hỗn hơ ̣p muố i natri oleat, natri sterat (có tỉ lê ̣ mol tương ứng là 1: 2) và glixerol Có triglixerit X thỏa mañ tính chấ t A B C D Câu 11 Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng phản ứng xảy hồn tồn cạn thu m gam hỗn hợp Y gồm muối D E (MD < ME) 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm amin no, đơn chức, đồng đẳng có tỉ khối so với H2 18,3 Khối lượng muối E hỗn hợp Y A 4,24 B 3,18 C 5,36 D 8,04 Câu 12 Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản ứng hế t với dung dich ̣ HCl Sau phản ứng, khố i lươ ̣ng muố i thu đươ ̣c là A 11,05 gam B 44,00 gam C 43,00 gam D 11,15 gam Câu 13 Phenyl axetat (CH3COOC6H5) phản ứng hoàn toàn với dung dich ̣ NaOH dư, đun nóng, thu đươ ̣c các sản phẩ m hữu là A CH3COONa và C6H5OH B CH3COOH và C6H5OH C CH3COOH và C6H5ONa D CH3COONa và C6H5ONa Câu 14 Tơ nào sau thuô ̣c loa ̣i tơ thiên nhiên? A Tơ nilon-6,6 B Tơ visco C Tơ tằ m D Tơ nitron Câu 15 Oxit nào dưới thuô ̣c loa ̣i oxit axit? A Na2O B CaO C CrO3 D K2O Câu 16 Đố t cháy hoàn toàn mô ̣t este đơn chức, ma ̣ch hở X (phân tử có số liên kế t π nhỏ 3), thu đươ ̣c thể tić h khí CO2 bằ ng 6/7 thể tić h khí O2 đã phản ứng (các thể tić h khí đó ở cùng điề u kiê ̣n) Cho m gam X tác du ̣ng hoàn toàn với 200ml dung dich ̣ KOH 0,7M , thu đươ ̣c dung dich ̣ Y Cô ca ̣n Y thu đươ ̣c 12,88 gam chấ t rắ n khan Giá tri ̣của m là A 10,56 B 7,20 C 6,66 D 8,88 Câu 17 Hỗn hơ ̣p M gồ m mô ̣t peptit X và mô ̣t peptit Y (đươ ̣c cấ u ta ̣o từ cùng mô ̣t loa ̣i amino axit, tổ ng số nhóm -CO-NH- hai phân tử là 5) với tỉ lê ̣ số mol nX : nY = : Thủy phân hoàn toàn m gam M, thu đươ ̣c 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin Giá tri ̣của m là A 110,28 B 109,50 C 116,28 D 104,28 Câu 18 Hai kim loa ̣i đề u có thể điề u chế bằ ng phương pháp nhiê ̣t luyê ̣n là A Na và Cu B Fe và Cu C Mg và Zn D Ca và Fe Câu 19 Cho chấ t X có công thức phân tử C4H11NO2 phản ứng với dung dich ̣ NaOH dư, đun nóng Sau phản ứng, thu đươ ̣c dung dich ̣ Y và chấ t khí Z có mùi khai Biế t Z là hơ ̣p chấ t hữu Số chấ t X thỏa mañ điề u kiê ̣n của đề bài là A B C D Câu 20 Bô ̣t Ag có lẫn ta ̣p chấ t gồ m Fe, Cu và Pb Muố n có Ag tinh khiế t, người ta ngâm hỗn hơ ̣p vào mô ̣t lươ ̣ng dư dung dich ̣ X, sau đó lo ̣c lấ y Ag Dung dich ̣ X là A H2SO4 B NaOH C AgNO3 D HCl Câu 21 Su ̣c khí CO2 đế n dư vào dung dich ̣ NaAlO2 thì A thu đươ ̣c kế t tủa màu trắ ng da ̣ng keo B có kế t tủa màu trắ ng da ̣ng keo, sau đó tan hế t C thu đươ ̣c kế t tủa màu đỏ nâu D không có hiê ̣n tươ ̣ng gì xảy Câu 22 Trường hơ ̣p nào sau không xảy phản ứng? Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc A Cho kim loa ̣i Cu vào dung dich B Cho kim loa ̣i Fe vào dung dich ̣ HCl ̣ CuSO4 C Cho kim loa ̣i Cu vào dung dich D Cho kim loa ̣i Fe vào dung dich ̣ HNO3 ̣ Fe2(SO4)3 Câu 23 Đố t cháy hoàn toàn 3,7 gam este no đơn chức ma ̣ch hở X, thu đươ ̣c 3,36 lit́ CO2 (đktc) Số cấ u ta ̣o của este X là A B C D Câu 24 Trong điề u kiê ̣n thường, X là chấ t rắ n, da ̣ng sơ ̣i màu trắ ng Phân tử X có cấ u trúc ma ̣ch không phân nhánh, không xoắ n Thủy phân X môi trường axit thu đươ ̣c glucozơ Tên go ̣i của X là A Fructozơ B Amilopectin C Xenlulozơ D Saccarozơ Câu 25 Số nhóm OH có mô ̣t phân tử glucozơ là A B C D Câu 26 Chấ t X có công thức cấ u ta ̣o: CH3CH2COOCH3 Tên go ̣i của X là A Etyl axetat B Metyl axetat C Metyl propionat D Propyl axetat Câu 27 Cho các phát biể u sau: (a) Metyl fomat có nhiê ̣t đô ̣ sôi thấ p axit axetic (b) Dung dich ̣ lysin làm hồ ng quỳ tim ́ (c) Anilin làm mấ t màu nước brom ta ̣o kế t tủa trắ ng (d) Dung dich ̣ Gly-Ala có phản ứng màu biure (e) Thủy phân hoàn toàn tinh bô ̣t thu đươ ̣c glucozơ (f) Các trường hơ ̣p peptit kém bề n môi trường bazơ bề n môi trường axit Số phát biể u đúng là A B C D Câu 28: Poli (vinyl clorua) có công thức cấu tạo là A ( CH2 − CHF ) n B ( CH2 − CH2 ) n C ( CH2 − CHBr ) n D ( CH − CHCl ) n Câu 29: Cho hỗn hơ ̣p X gồ m O2, O3 có tỉ khố i so với H2 bằ ng 22 Cho hỗn hơ ̣p Y gồ m metylamin và etylamin có tỉ khố i so với H2 = 17,8333 Đố t hoàn toàn V2 lit́ Y cầ n V1 lít X Các khí đo cùng điề u kiê ̣n, tỉ lê ̣ V1 : V2 là A : B : C : D : Câu 30: Kế t quả thí nghiê ̣m của các dung dich ̣ X, Y, Z, T với thước thử đươ ̣c ghi ở bảng sau: Mẫu thử Thuố c thử Hiêṇ tươ ̣ng T Qùy tim Qùy tim ́ ́ chuyể n màu xanh Y Dung dich ̣ AgNO3 NH3 đun nóng Kế t tủa Ag trắ ng sáng X, Y Cu(OH)2 Dung dich ̣ xanh lam Z Nước brom Kế t tủa trắ ng X, Y, Z, T lầ n lươ ̣t là: A Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin B Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin C Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ D Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin Câu 31: Polime đươ ̣c điề u chế bằ ng phản ứng trùng ngưng là A Polietilen B Nilon-6,6 C Poli(vinyl clorua) D Polistiren Câu 32: Thực hiê ̣n các thí nghiê ̣m sau: (a) Su ̣c CO2 đế n dư vào dung dich ̣ Ba(OH)2 (b) Su ̣c CO2 đế n dư vào dung dich ̣ NaAlO2 (hay NaAl[OH]4) Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc (c) Cho nước vôi vào dung dich ̣ NaHCO3 (d) Cho dung dich ̣ chứa NaOH vào lươ ̣ng dư dung dich ̣ AlCl3 (e) Đun nóng dung dich ̣ chứa Ca(HCO3)2 (g) Cho mẩ u Na vào dung dich ̣ CuSO4 Số thí nghiê ̣m thu đươ ̣c kế t tủa sau phản ứng là A B C D Câu 33: Cho daỹ các kim loa ̣i: Mg, Fe, Ag Kim loa ̣i dãy có tiń h khử yế u nhấ t là A Ag B Cu C Fe D Mg Câu 34: Hỗn hơ ̣p E gồ m các este đề u có công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng bezen Cho 0,08 mol hỗn hơ ̣p E tác du ̣ng vừa đủ với dung dich ̣ KOH, đun nóng Sau phản ứng, thu đươ ̣c dung dich ̣ X và 3,18 gam hỗn hơ ̣p ancol Y Cho toàn bô ̣ lươ ̣ng Y tác du ̣ng với lươ ̣ng Na dư thu đươ ̣c 0,448 lit́ H2 ở đktc Cô ca ̣n dung dich ̣ X đươ ̣c m gam chấ t rắ n khan Biế t các phản ứng xảy hoàn toàn Gía tri ̣của m là A 13,70 B 11,78 C 12,18 D 11,46 Câu 35: Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly – Ala – Val – Ala - Gly, thu đươ ̣c tố i đa đipeptit ma ̣ch hở chứa Gly? A B C D Câu 36: Chấ t nào dưới thuô ̣c loa ̣i amino axit? A H2 NCH2COOH B CH3COOC2 H5 C C2 H5 NH D HCOONH Câu 37: Cho 11 gam hỗ n hơ ̣p E gồ m hai este X và Y (đề u đơn chức, ma ̣ch hở và MX < MY) tác du ̣ng vừa đủ với dung dich ̣ chứa 0,15 mol KOH đun nóng, thu đươ ̣c hỗn hơ ̣p T gồ m hai ancol là đồ ng đẳ ng kế tiế p Cho T vào biǹ h đựng Na dư, khố i lươ ̣ng bình tăng 5,35 gam Phầ n trăm khố i lươ ̣ng của Y E là A 54,55% B 45,45% C 68,18% D 31,82% Câu 38: Người ta điề u chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau: Xenlulozo → Glucozo → Etanol → Buta − 1,3 − đien → cao su Buna Biết hiê ̣u suấ t phản ứng đầ u lầ n lươ ̣t là 35%, 80%, 60% Khố i lươ ̣ng xenlulozơ cầ n để sản xuấ t tấ n cao su Buna là A 5,806 tấ n B 37,875 tấ n C 17,857 tấ n D 25,625 tấ n Câu 39: Kim loa ̣i phản ứng đươ ̣c với dung dich ̣ NaOH là A Ag B Fe C Cu D Al Câu 40: Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau: C6 H12O6 → 2C2 H5OH + 2CO2 Để thu đươ ̣c 92 gam C2H5OH cầ n dùng m gam glucozơ Biế t hiê ̣u suấ t của quá trình lên men là 60% Gía tri ̣ của m là A 300 B 360 C 108 D 270 HẾT Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu Chất sau có thành phần bột nở? A KOH B NaOH C Na2CO3 D NaHCO3 Câu Phát biểu sau đúng? A Tất amin làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh B Các amin không độc, sử dụng chế biến thực phẩm C Để rửa ống nghiệm có dính amin, dùng dung dịch HCl D Ở nhiệt độ thường, tất amin tan nhiều nước Câu Hỗn hợp X gồm amin đơn chức O2 có tỉ lệ mol : Đốt cháy hồn tồn amin O2 sau cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH đặc, dư, thu khí Y có tỉ khối so với H2 15,2 Số công thức cấu tạo amin A B C D Câu Cho chất sau: (1) H2NCH2COOCH3; (2) H2NCH2COOH; (3) HOOCCH2CH(NH2)COOH; (4) ClH3NCH2COOH Những chất vừa có khả phản ứng với dung dịch HCl vừa có khả phản ứng với dung dịch NaOH A (2), (3), (4) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3) D (1), (3), (4) Câu Aminoaxit Y chứa nhóm –COOH nhóm –NH2 Cho mol Y tác dụng hết với dung dịch HCl cạn thu 205 gam muối khan Công thức phân tử Y A C5H12N2O2 B C6H14N2O2 C C5H10N2O2 D C4H10N2O2 Câu Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hồn tồn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu 4,48 lít CO2 (đktc) Giá trị V A 8,96 B 6,72 C 7,84 D 10,08 Câu Phát biểu sau không đúng? A Glyxin axit amino đơn giản B Liên kết peptit liên kết -CO-NH- hai gốc α-amino axit C Amino axit tự nhiên (α-amino axit) sở kiến tạo protein thể sống D Tripeptit peptit gốc α-amino axit Câu Trùng hợp stiren thu polime có tên gọi A polipropolen B polietilen C Polistiren D poli(vinyl clorua) Câu Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu 2,24 lít CO2 (đkct) Cho từ từ V1 lít HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M thu 1,1,2 lít CO2 (đktc) Giá trị V V1 tương ứng A V = 0,2 lít; V1 = 0,15 lít B V = 0,15 lít; V1 = 0,2 lít C V = 0,2 lít; V1 = 0,25 lít D V = 0,25 lít; V1 = 0,2 lít Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu 10 Chia 1,0 lít dung dịch brom nồng độ 0,5 mol/l làm hai phần Sục vào phần thứ 4,48 lít (đktc) khí HCl thu dung dịch X Sục vào phần thứ hai 2,24 lít (đktc) khí SO2 thu dung dịch Y So sánh sau đúng? A pHX = pHY B pHX > pHY C pHX < pHY D pHX = 2pHY Câu 11 Hấp thụ hồn tồn x mol khí NO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH thu dung dịch A Khi dung dịch A có A pH = B pH <  10 − 14  C pH > D pH = − lg   = 14 + lg x  x  Câu 12 Cho 2,58 gam este đơn chức, mạch hở X tác dụng với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3 thu 6,48 gam Ag Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 13 Cho dung dịch sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 Na2CO3 Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím A B C D Câu 14 Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp chất rắn Y Chia Y làm phần Phần tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng dư, sinh 3,08 lít khí H2 đktc Phần tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh 0,84 lít khí H2 đktc Giá trị m A 21,40 B 22,75 C 29,40 D 29,43 Câu 15 Thủy phân hết hỗn hợp gồm m gam tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Gly (mạch hở) thu hỗn hợp gồm 21,7 gam Ala-Gly-Ala, 7,5 gam Gly 14,6 gam Ala-Gly Giá trị m A 34,8 gam B 41,1 gam C 42,16 gam D 43,8 gam → Na + Hãy cho biết X chất sau đây? Câu 16 Cho sơ đồ sau: X ⎯⎯⎯ A NaCl, Na2SO4 B NaCl, NaNO3 C NaCl, NaOH D NaOH, NaHCO3 Câu 17 Chất sau tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 A Metan B Etilen C Benzen D Propin Câu 18 Hỗn hợp X gồm chất hữu mạch hở có cơng thức phân tử C4H9NO2 Cho 10,3 gam X phản ứng với 200ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Z hỗn hợp hai khí Y (đều làm xanh quỳ tím ẩm) khí nguyên tử cacbon Tỉ khối Y so với H2 13,75 Cô cạn dung dịch Z thu m gam chất rắn Giá trị m A 15,55 B 13,75 C 9,75 D 11,55 Câu 19 Đung nóng dung dịch Ca(HCO3)2 Hãy cho biết pH dung dịch thu (sau để nguội) thay đổi so với ban đầu? A giảm xuống B tăng lên C không thay đổi D không xác định Câu 20 Chất sau sử dụng y học, bó bột xương bị gãy? A CaSO4 B CaSO4.2H2O C CaSO4.H2O D MgSO4.7H2O Câu 21 Các kim loại kiềm có kiểu mạng tinh thể A lập phương tâm diện B lục phương C lập phương tâm khối D ba kiểu Câu 22 Để bảo quản kim loại kiềm, người ta sử dụng phương pháp sau đây? A Ngâm chìm dầu hoả B Để bình kín C Ngâm nước D Ngâm chìm rượu dpnc Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu 23 Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức) este Z tạo từ X Y (trong M, oxi chiếm 43,795% khối lượng) Cho 10,96 gam M tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 10%, tạo 9,4 gam muối Công thức X Y A CH2=CHCOOH CH3OH B CH3COOH C2H5OH C C2H5COOH CH3OH D CH2=CHCOOH C2H5OH Câu 24 Este sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH2CH3 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 25 Dãy dung dịch chất sau cho vào dung dịch AlCl3 thấy có kết tủa khí bay lên? A Na2CO3, Na2SO4, CH3COONa B Na2S, NaHCO3, NaI C Na2CO3, Na2S, Na3PO4 D Na2CO3, Na2S, NaHCO3 2+ Câu 26 Một loại nước cứng có chứa Ca 0,004M; Mg 2+ 0,004M Cl- HCO3- Cần lấy ml dung dịch Na2CO3 0,2 M để biến lít nước cứng thành nước mềm (coi chất kết tủa hoàn toàn)? A 60 ml B 20 ml C 80 ml D 40 ml Câu 27 Cho V lít dung dịch NaOH 0,3M vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M thu kết tủa keo trắng Nung kết tủa đến khối lượng khơng đổi 1,02 gam rắn Giá trị V A 0,4 lít lít B 0,3 lít lít C 0,2 lít lít D 0,2 lít lít Câu 28 Este X có cơng thức phân tử C4H8O2 Cho X tác dụng với NaOH đun nóng thu muối Y ancol Z Oxi hoá Z CuO thu chất hữu Z1 Khi cho mol Z1 tác dụng với AgNO3 dung dịch NH3 thu tối đa mol Ag Tên gọi X A Metyl propionat B Etyl axetat C n-propyl fomat D Isopropyl fomat Câu 29 Các chất không bị thuỷ phân dung dịch H2SO4 lỗng nóng A Tơ capron; nilon-6,6; polietilen B Poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna C Nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren D Polietilen; cao su buna; polistiren Câu 30 Poli(metyl metacrylat) nilon-6 tạo thành từ monome tương ứng A CH2=CH-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH B CH2=C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH C CH3-COO-CH=CH2 H2N-[CH2]5-COOH D CH2=C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]5-COOH Câu 31 Mô tả không phù hợp nguyên tố nhóm IIA? A Gồm nguyên tố Be, Mg, Ca, Sr, Ba B Tinh thể có cấu trúc lục phương C Cấu hình electron hóa trị ns D Mức oxi hóa đặc trưng hợp chất +2 Câu 32 Sắp xếp hiđroxit sau theo chiều tăng dần tính bazơ? A Al(OH)3 < Mg(OH)2 < KOH B Al(OH)3< Mg(OH)2< KOH < NaOH C Mg(OH)2 < Al(OH)3 < KOH < NaOH D Mg(OH)2< Al(OH)3< NaOH < KOH Câu 33 Hoà tan hết 40,1 gam hỗn hợp Na, Ba oxit chúng vào nước dư thu dung dịch X có chứa 11,2 gam NaOH 3,136 lít khí H2 (đktc) Sục 0,46 mol CO2 vào dung dịch X, kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa thu dung dịch Y Cho từ từ 200 ml dung dịch Z chứa HCl 0,4M H2SO4 aM Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc vào dung dịch Y thấy thoát x mol khí CO2 Nếu cho từ từ dung dịch Y vào 200 ml Z thấy 1,2x mol khí CO2 Giá trị a A 0,3 B 0,15 C 0,2 D 0,25 Câu 34 Cho 30,24 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Mg, MgCO3 Mg(NO3)2 (trong oxi chiếm 28,57% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 1,64 mol NaHSO4, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 215,08 gam hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2, CO2 H2 (trong số mol N2O số mol CO2) Tỉ khối Z so với He a Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 6,5 B 7,0 C 7,5 D 8,0 Câu 35 Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm chuỗi oligopeptit có số liên kết 9, 3, dung dịch NaOH (dư 20% so với lượng cần phản ứng), thu hỗn hợp Y gồm muối natri Ala (a gam), Gly (b gam) NaOH dư Cho vào Y từ từ đến dư dung dịch HCl 3M thấy HCl phản ứng tối đa hết 2,31 lít Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 40,27 gam hỗn hợp A cần dùng vừa đủ 34,44 lít O2 (đktc), đồng thời thu hỗn hợp khí với khối lượng CO2 lớn khối lượng nước 37,27gam Tỉ lệ a/b có giá trị gần với giá trị sau đây? A 888/5335 B 999/8668 C 888/4224 D 999/9889 Câu 36 Hỗn hợp T gồm chất hữu X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ tạo nên từ nguyên tố C, H, O) Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu H2O 2,688 lít khí CO2 (đktc) Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu 1,568 lít khí AgNO3 NH3, thu 10,8 gam Ag Giá trị m A 4,6 B 4,8 C 5,2 D 4,4 Câu 37 Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 0,36 mol NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ d ng điện không đổi) thời gian t giây, thu dung dịch Y 0,3 mol khí anot Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 0,85 mol Cho bột Mg (dư) vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thu dung dịch chứa m gam muối; 0,02 mol NO lượng chất rắn không tan Biết hiệu suất phản ứng điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị m A 73,760 B 43,160 C 40,560 D 72,672 Câu 38 Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 AlCl3 khối lượng kết tủa sinh biểu diễn đồ thị sau: Giá trị x gần với giá trị sau đây? A 0,029 B 0,025 C 0,019 D 0,015 Câu 39: Hỗn hợp X gồm tripanmitin, tristearin, axit acrylic, axit oxalic, p - HO - C6H4CH2OH (trong số mol p-HO-C6H4CH2OH tổng số mol axit acrylic axit oxalic) Cho 56,4112 gam X tác dụng hoàn toàn với 58,5 gam dung dịch NaOH 40%, cạn dung dịch sau phản ứng thu Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc m gam chất rắn phần có chứa chất hữu chiếm 2,916% khối lượng Mặt khác, đốt cháy hồn tồn 0,2272 mol X cần 37,84256 lít O2 (đktc) thu 18,0792 gam H2O Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 68 B 70 C 72 D 67 Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm ba ancol cần dùng vừa đủ V lít O2 thu H2O 12,32 lít CO2 (đktc) Mặt khác, cho 0,5 mol X tác dụng hết với Na; sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 12,32 lít H2 (đktc) Giá trị V gần với giá trị sau đây? A 12,31 B 15,11 C 17,91 D 8,95 HẾT Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 1A 11B 21D 31A 2D 12B 22C 32A 3C 13B 23D 33C 4D 14A 24D 34D 5C 15B 25B 35D 6B 16B 26A 36C 7D 17A 27B 37B 8D 18C 28C 38A 9B 19A 29A 39A 10C 20A 30D 40A 7D 17B 27C 37A 8C 18A 28C 38C 9B 19C 29B 39A 10A 20A 30C 40A 7B 17A 27B 37B 8D 18B 28C 38D 9C 19D 29B 39C 10D 20A 30C 40D 7B 17A 27C 37D 8B 18A 28B 38C 9D 19B 29A 39D 10D 20D 30D 40A 7B 17C 27B 37D 8A 18D 28C 38A 9A 19B 29B 39C 10C 20A 30D 40C ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 1C 11C 21C 31D 2D 12C 22C 32A 3A 13A 23D 33B 4B 14A 24B 34A 5B 15D 25B 35D 6C 16B 26D 36B ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 1A 11D 21B 31C 2B 12C 22A 32C 3D 13D 23C 33C 4B 14B 24D 34C 5A 15C 25C 35C 6B 16A 26D 36C ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 1B 11A 21A 31B 2B 12C 22D 32D 3C 13D 23D 33A 4C 14B 24A 34C 5C 15B 25B 35B 6C 16A 26D 36C ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 1C 11B 21C 31A 2A 12B 22B 32A 3B 13D 23C 33B 4C 14B 24A 34C 5D 15B 25D 35A 6A 16D 26B 36D Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 1D 11B 21D 31B 2C 12B 22D 32B 3A 13A 23B 33B 4C 14D 24B 34C 5A 15A 25D 35B 6D 16A 26C 36A 7C 17B 27B 37C 8B 18C 28C 38B 9D 19B 29A 39B 10B 20B 30C 40A 7C 17C 27D 37C 8D 18B 28C 38D 9B 19A 29B 39A 10C 20D 30A 40A 7C 17C 27A 37B 8C 18C 28B 38A 9C 19B 29B 39B 10D 20C 30D 40D 7D 17A 27B 37B 8D 18C 28A 38D 9D 19B 29A 39D 10D 20C 30C 40A 7D 17B 27A 37D 8C 18C 28A 38C 9D 19B 29B 39D 10D 20C 30D 40B ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 1B 11B 21A 31B 2D 12C 22C 32A 3B 13A 23D 33B 4B 14A 24A 34B 5B 15B 25C 35B 6B 16B 26A 36C ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 1B 11B 21C 31D 2D 12C 22A 32D 3D 13C 23D 33A 4C 14B 24C 34D 5D 15B 25A 35C 6A 16A 26A 36B ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 1B 11A 21C 31D 2B 12C 22A 32C 3B 13C 23B 33D 4D 14D 24C 34A 5B 15D 25C 35D 6A 16A 26D 36A ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 10 1B 11D 21D 31C 2B 12B 22A 32A 3B 13D 23C 33A 4C 14C 24B 34B 5C 15C 25A 35C 6B 16C 26D 36D Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 11 1C 11C 21B 31A 2A 12D 22C 32B 3D 13A 23B 33A 4B 14B 24D 34B 5B 15A 25C 35C 6A 16C 26A 36B 7D 17C 27A 37A 8C 18C 28C 38D 9A 19A 29D 39D 10A 20D 30C 40C 47A 57C 67D 77B 48A 58A 68A 78B 49B 59B 69B 79B 50A 60C 70C 80A 7C 17C 27A 37B 8D 18D 28D 38D 9A 19D 29C 39B 10A 20B 30B 40C 47D 57D 67B 77C 48A 58D 68C 78C 49B 59D 69D 79A 50C 60A 70A 80A 47B 57C 67B 77A 48A 58A 68B 78D 49A 59B 69A 79B 50C 60C 70B 80C ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 12 41B 51B 61C 71A 42B 52A 62A 72D 43B 53D 63C 73A 44C 54B 64B 74C 45C 55D 65A 75C 46C 56A 66D 76B ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 13 1D 11B 21C 31D 2C 12A 22B 32B 3D 13D 23C 33A 4D 14A 24C 34D 5C 15A 25A 35B 6D 16C 26D 36C ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 14 41A 51D 61B 71D 42D 52C 62B 72C 43B 53C 63A 73D 44B 54B 64B 74B 45D 55C 65A 75A 46C 56B 66A 76C ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 15 41C 51B 61C 71B 42D 52A 62A 72D 43A 53C 63C 73B 44A 54D 64B 74A 45B 55C 65A 75A 46D 56B 66B 76C ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 16 Cộng đồng Tôi yêu Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc 1B 11D 21A 31C 2B 12A 22D 32A 3D 13B 23D 33A 4C 14C 24B 34A 5A 15D 25D 35C 6A 16D 26C 36B 7B 17B 27A 37A 8C 18D 28C 38B 9C 19D 29B 39D 10B 20C 30C 40A 7C 17D 27B 37A 8D 18B 28A 38B 9B 19D 29C 39A 10A 20D 30A 40B 7C 17C 27C 37A 8D 18C 28D 38B 9B 19A 29D 39A 10A 20B 30A 40C 7B 17D 27C 37B 8B 18B 28D 38C 9A 19C 29B 39D 10C 20C 30A 40A 7D 17D 27D 37A 8C 18B 28A 38B 9B 19A 29D 39B 10B 20C 30D 40B ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 17 1A 11B 21C 31A 2A 12D 22D 32B 3B 13B 23B 33C 4D 14C 24D 34C 5C 15C 25C 35A 6C 16C 26A 36D ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 18 1D 11D 21D 31A 2B 12C 22D 32A 3C 13B 23B 33C 4B 14D 24C 34B 5C 15D 25D 35A 6A 16C 26B 36B ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 19 1D 11D 21A 31B 2B 12D 22A 32B 3A 13D 23C 33A 4B 14C 24C 34A 5B 15C 25D 35D 6D 16D 26C 36A ĐÁP ÁN – ĐỀ SỐ 20 1D 11C 21C 31B 2C 12B 22A 32A 3B 13A 23A 33B 4C 14B 24C 34B 5A 15B 25D 35A 6A 16C 26D 36A Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc GIẢI CHI TIẾT ĐĂNG KÝ NHẬN đường link đây, cần đầy đủ thực bước để nhận giải chi tiết 20 đề thi từ hệ thống TƠI u HĨA HỌC nhé!~ Link đăng ký: http://bit.ly/20dethi-giaichitiet1 Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc ... thực đầy đủ bước để nhận tài liệu fanpage nhé! Link đăng ký: http://bit.ly/20dethi-giaichitiet1 Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu X kim loại có nhiệt... HẾT Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu Tính chất hóa học đặc trưng kim loại A tính bazơ B tính axit C tính oxi hóa D tính khử Câu Dung dịch... 71,75 gam kế t tủa - Thi nghiê ̣m 2: Nhỏ từ từ đế n dư dung dich ̣ NaOH vào phầ n 2, kế t quả thi nghiê ̣m đươ ̣c biể u diễn đờ thi ̣sau: Cộng đồng Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 ĐỀ CHUẨN LUYỆN THI HÓA HỌC THPT QUỐC GIA, 20 ĐỀ CHUẨN LUYỆN THI HÓA HỌC THPT QUỐC GIA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay