BÀI tập bộ BIẾN đổi DC AC

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 20:47

BÀI tập bộ BIẾN đổi DC AC akdkcjoakjd anhwjkcjs akjridnarlac ảnicjrmjarc akdrk sjst jrjxd tkar aktma tkaieoajmrn akrjfciwrwm airjadm tải arjd ka tí ant akrfmckfg sktms aktrk wksmt akt a mtna tkajr a rja BÀI TẬP BỘ BIẾN ĐỔI DC/AC A SƠ ĐỒ PHA Bài tập 1: Hãy tính tốn sơ đồ nghịch lưu nguồn áp pha kiểu cầu H (full bridg) điều khiển theo phương pháp điều chế độ rộng xung PWM với thông số sau: a) Giá trị điện áp hình sin mong muốn Uo = 220 VAC tần số sóng f1 = 50 Hz b) Công suất đầu Po = 1000 W, hệ số công suất tải trở cảm cos = 0,85 c) Tần số đóng cắt PWM fs = kHz d) Dự phòng điện áp chiều cung cấp UDC dao động phạm vi +/- 10% Cho phép sụt áp tần số sóng cuộn cảm mạch lọc LC không lớn 10% điện áp đầu định mức Uo Hãy xác định: Điện áp chiều yêu cầu: UDC (V) Tính tốn biên độ dòng đầu u cầu: Iom (A) Tính tốn dòng trung bình qua van điôt: I , I (A) V D Xác định dòng đỉnh lớn qua van IGBT điơt Điện áp ngược lớn qua van IGBT điơt Xác định tụ lọc C phía xoay chiều từ hai điều kiện: Tần số cắt mạch lọc fLC = 0,1 fs Bù hết công suất phản kháng tải Tính tốn giá trị tụ lọc C phía chiều để đảm bảo độ đập mạch UDC = 5%UDC Kiểm chứng phần mềm mơ Matlab Bài tập 2: Hãy tính tốn sơ đồ nghịch lưu nguồn áp pha kiểu nửa cầu (half bridge) điều khiển theo phương pháp điều chế độ rộng xung PWM với thông số sau: e) Giá trị điện áp hình sin mong muốn Uo = 220 VAC tần số sóng f1 = 50 Hz f) Công suất đầu Po = 1000 W, hệ số công suất tải trở cảm cos = 0,85 g) Tần số đóng cắt PWM fs = kHz h) Dự phòng điện áp chiều cung cấp UDC dao động phạm vi +/- 10% Cho phép sụt áp tần số sóng cuộn cảm mạch lọc LC không lớn 10% điện áp đầu định mức Uo Hãy xác định: Điện áp chiều yêu cầu: U DC (V) 10 Tính tốn biên độ dòng đầu u cầu: I om (A) 11 Tính tốn dòng trung bình qua van điơt: IV, ID (A) 12 Xác định dòng đỉnh lớn qua van IGBT điôt 13 Điện áp ngược lớn qua van IGBT điơt 14 Xác định tụ lọc C phía xoay chiều từ hai điều kiện: Tần số cắt mạch lọc fLC = 0,1 fs Bù hết công suất phản kháng tải 15 Tính tốn giá trị tụ lọc C phía chiều để đảm bảo độ đập mạch UDC = 5%UDC 16 Kiểm chứng phần mềm mô Matlab B SƠ ĐỒ PHA Bài tập 3: Hãy tính tốn sơ đồ nghịch lưu nguồn áp ba pha điều khiển theo phương pháp điều chế độ rộng xung PWM với thông số sau: i) Giá trị điện áp hình sin mong muốn Uo = 380 VAC tần số sóng f1 = 50 Hz j) Công suất đầu Po = 5000 W, hệ số công suất tải trở cảm cos = 0,85 k) Tần số đóng cắt PWM fs = kHz l) Dự phòng điện áp chiều cung cấp UDC dao động phạm vi +/- 10% Cho phép sụt áp tần số sóng cuộn cảm mạch lọc LC không lớn 10% điện áp đầu định mức Uo Hãy xác định: Điện áp chiều yêu cầu: U DC (V) Tính tốn biên độ dòng đầu u cầu: Iom (A) Tính tốn dòng trung bình qua van điơt: IV, ID (A) Xác định dòng đỉnh lớn qua van IGBT điôt Điện áp ngược lớn qua van IGBT điơt Xác định tụ lọc C phía xoay chiều từ hai điều kiện: Tần số cắt mạch lọc fLC = 0,1 fs Bù hết công suất phản kháng tải Tính tốn giá trị tụ lọc C phía chiều để đảm bảo độ đập mạch UDC = 5%UDC Kiểm chứng phần mềm mô Matlab Bài tập 4: Cho sơ đồ nghịch lưu nguồn áp cầu ba pha, UDC = 450 V, tải ba pha đối xứng ZA = ZB = ZC nối Sơ đồ điều khiển theo kiểu bản, điện áp dạng xung, van điều khiển dẫn  = 180 Hãy vẽ sơ đồ biến đổi Hãy vẽ dạng xung dòng điện, điện áp sơ đồ Hãy tính giá trị biên độ, hiệu dụng thành phần sóng hài bậc điện áp tải, điện áp pha điện áp dây Kiểm chứng phần mềm mô Matlab Bài tập 5: Cho sơ đồ nghịch lưu nguồn áp cầu ba pha, UDC = 450 V, tải ba pha đối xứng ZA = ZB = ZC = 10 + 10j, nối Sơ đồ điều khiển theo kiểu theo quy luật điều chế PWM, xung cưa tam giác đối xứng, biên độ cưa +/- V Tần số đóng cắt mạch điều chế fs = 500 Hz Tần số fs cố ý cho thấp, 10 lần tần số để vẽ đồ thị dạng xung điều chế dạng xung điện áp Tần số điện áp định mức f1 = 50 Hz Hãy vẽ sơ đồ biến đổi nguyên lý mạch điều chế PWM Sử dụng quy luật điều chế sin tuyến tính SPWM, hệ số điều chế m = 1.2.1 Hãy vẽ dạng xung dòng điện (một cách tương đối), điện áp sơ đồ, cho nửa chu kỳ điện áp pha A Đặc biệt lưu ý dạng dòng chiều đầu vào Id 1.2.2 Hãy tính giá trị biên độ, hiệu dụng thành phần sóng hài bậc điện áp tải, điện áp pha điện áp dây Kiểm chứng mô Matlab Bài tập 7: Cho sơ đồ nghịch lưu nguồn áp cầu ba pha, UDC = 450 V, tải ba pha đối xứng ZA = ZB = ZC = 10 + 10j, nối Sơ đồ điều khiển theo kiểu theo quy luật điều chế vector khơng gian SVM.Tần số đóng cắt mạch điều chế (tần số xung cưa tâm giác cân khối PWM), fs = 5000 Hz Tần số điện áp định mức f1 = 50 Hz Hãy xác định: + Các trạng thái van phép (State Switches) + Các vector trạng thái (State Vector) + Thể vector không gian mặt phẳng tọa độ 0 Vector điện áp mong muốn cho dạng hệ tọa độ cực Uo = 250ejo , góc pha điện áp o = 2*50*t (rad) + Vector điện áp sector I, o = 35, tính tốn hệ số biến điệu thời gian sử dụng vector chuẩn + Hãy vẽ đồ thị mẫu xung điều khiển trường hợp + Hãy cho biết hệ số điều chế lớn chế độ điều chế tuyến tính  T T Vector điện áp mong muốn cho dạng tọa độ thành phần U o  u , u    150, 80  ; o = 2*50*t (rad) + Hãy xác định vector điện áp thuộc sector Hãy tính tốn hệ số biến điệu thời gian sử dụng vector chuẩn + Hãy vẽ đồ thị mẫu xung điều khiển trường hợp (5.3.1) Kiểm chứng phần mềm mô Matlab ... trị tụ lọc C phía chiều để đảm bảo độ đập mạch UDC = 5%UDC Kiểm chứng phần mềm mô Matlab Bài tập 4: Cho sơ đồ nghịch lưu nguồn áp cầu ba pha, UDC = 450 V, tải ba pha đối xứng ZA = ZB = ZC nối...15 Tính tốn giá trị tụ lọc C phía chiều để đảm bảo độ đập mạch UDC = 5%UDC 16 Kiểm chứng phần mềm mô Matlab B SƠ ĐỒ PHA Bài tập 3: Hãy tính tốn sơ đồ nghịch lưu nguồn áp ba pha điều khiển theo... sơ đồ biến đổi Hãy vẽ dạng xung dòng điện, điện áp sơ đồ Hãy tính giá trị biên độ, hiệu dụng thành phần sóng hài bậc điện áp tải, điện áp pha điện áp dây Kiểm chứng phần mềm mô Matlab Bài tập 5:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập bộ BIẾN đổi DC AC, BÀI tập bộ BIẾN đổi DC AC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay