Vai trò của VKSND trong giải quyết các vụ án hành chính trong giai đoạn sơ thẩm – thực tiễn hoạt động của VKSND trên địa bàn hà nội

81 21 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 19:00

việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận về việc thamgia tố tụng hành chính của VKSND trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, thực trạngpháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật tại các VKSND trên địa bàn Thành phốHà Nội và từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật và nângcao hiệu quả thực hiện công tác kiểm sát án hành chính của VKSND. MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA VIỆM KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 1.1 TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC THAM GIA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 1.1.1 Khái quát tố tụng hành chính7 1.1.2 Viện kiểm sát nhân dân quan tiến hành tố tụng tố tụng hành 1.1.3 Ý nghĩa việc tham gia tố tụng hành Viện kiểm sát nhân dân 12 1.2 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 12 1.2.1 Đường lối, chủ trương Đảng cải cách tư pháp 12 1.2.2 Các quy định pháp luật tham gia tố tụng hành Viện kiểm sát nhân dân 14 1.2.3 Trình độ, lực đội ngũ kiểm sát viên 16 1.2.4 Ý thức pháp luật người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng 16 1.3 SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 22 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄNTHAM GIA TỐ TỤNG 22 HÀNH CHÍNH TRONGGIAI ĐOẠN XÉT XỬ THẨM CỦA 22 VIỆN KIỂM SÁTNHÂN DÂN TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 22 2.1 THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ THẨM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 22 2.1.1 Kiểm sát thông báo thụ lý vụ án hành chính; kiểm sát thơng báo trả lại đơn khởi kiện, lập hồ vụ án hành 22 2.1.2 Kiểm sát án, định tố tụng 27 2.1.3 Tham gia phiên giải vụ án hành 30 2.2 THỰC TIỄN THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ THẨM CỦA VIỆN KIỂM SÁTNHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 37 2.2.1 Khái quát đặc điểm tình hình, tổ chức, cán Viện kiểm sát nhân dân địa bàn thành phố Nội 37 2.2.2 Về kiểm sát việc thụ lý giải vụ án hành 40 2.2.3 Việc Kiểm sát viên tham gia phiên tòa hành 45 2.2.4 Về kiểm sát án, định hành Tồ án 48 2.2.5 Đánh giá 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 63 CHƯƠNG 64 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ 64 CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNHGIAI ĐOẠN THẨM 64 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VỀ SỰ THAM GIA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 64 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG GIẢI QUYẾT THẨM CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 66 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 66 3.2.2.Hoàn thiện tổ chức, đội ngũ nhân 70 3.2.3 Nâng cao nhận thức người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng 73 3.2.4 Cơ chế phối hợp quan, tổ chức, cá nhân việc thực công việc, nhiệm vụ giao 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 KẾT LUẬN CHUNG 76 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo quy định Luật Tố tụng hành (TTHC) 2010, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát nhân dân(VKSND) tố tụng hành tiếp tục khẳng định rõ: VKSND quan tiến hành tố tụng hành chính, có chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hành nhằm bảo đảm cho việc giải vụ án hành kịp thời, pháp luật (Điều 23 Điều 34) Theo quy định pháp luật hành, công tác kiểm sát việc giải vụ án hànhsố đặc điểm sau đây: - Phạm vi kiểm sát vụ án hành VKSND từ Tòa án tiến hành thủ tục thụ lý vụ án kết thúc việc giải vụ án; - Đối tượng kiểm sát VKSND tố tụng hành tuân thủ pháp luật Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án người tham gia tố tụng; - Mục tiêu hoạt động kiểm sát việc giải vụ án hành bảo đảm việc giải vụ án hành pháp luật, kịp thời, qua đó, góp phần bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Thực tiễn thi hành Luật TTHC 2010 thời gian qua cho thấy có nỗ lực đáng ghi nhận, công tác kiểm sát việc giải vụ án hành VKSNDcòn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập Giới hạn phạm vi phát biểu quy định cho Kiểm sát viên (KSV) việc thực quyền kiến nghị VKSND ví dụ điển hình Mặc dù KSV phải bỏ nhiều công sức nghiên cứu hồ để tham gia phiên tòa việc phát biểu phiên tòa bị hạn chế nhiều Trên thực tế, Hội đồng xét xử đương quan tâm nhiều người tham gia tố tụng đặt câu hỏi vai trò VKSND vấn đề mấu chốt bên quan tâm định hành chính, hành vi hành bị khởi kiện hay sai hướng giải khơng đề cập đến Về quyền kiến nghị, thực tế cho thấy, VKSND thực quyền nhiều Tòa án quan hữu quan Tuy nhiên, Luật TTHC 2010 chưa quy định việc bắt buộc Tòa án phải trả lời cho VKSND nội dung kiến nghị, dẫn đến việc thực kiến nghị chưa nghiêm, chưa tạo chế khắc phục triệt để vi phạm pháp luật Chính bất cập, hạn chế thực tiễn công tác kiểm sát việc giải vụ án hành cho thấy vai trò mờ nhạt VKSND tố tụng hành Thực trạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác Nguyên nhân phải kể đến quy định pháp luật việc tham gia VKSND tố tụng hành nhiều hạn chế, chưa tạo điều kiện cho VKSND thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định Hiến pháp Luật tổ chức VKSND Việc khảo sát thực tiễn kiểm sát án hành VKSND địa bàn Thành phố Nội - nơi học viên công tác phản ánh tồn tại, hạn chế Do hạn chế phạm vi tham gia tố tụng hành VKSND, VKSND chủ yếu thực chức kiểm sát thông qua việc nghiên cứu Thông báo, Quyết định, Bản án Tòa án nên dẫn tới cơng tác kiểm sát án hành nhằm phát khắc phục sai lầm, vi phạm Tòa án chưa kịp thời hiệu Với lý trên, học viên lựa chọn “Vai trò VKSND giải vụ án hành giai đoạn thẩm thực tiễn hoạt động VKSND địa bàn Nội” làm đề tài thực Luận văn thạc sĩ luật học Việc thực cơng trình nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn tham gia VKSND tố tụng hành từ cơng tác kiểm sát án hành VKSND địa bàn thành phố Nội đồng thời đề xuất giải pháp pháp luật thực tiễn nhằm nâng cao hiệu công tác thực tế Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề tham gia VKSND tố tụng hành quan tâm nghiên cứu số công trình, phải kể đến: Nhóm viết đăng tạp chí khoa học chuyên ngành có: - “Bàn có mặt Kiểm sát viên phiên tòa, phiên họp Tố tụng hành chính” đăng Tạp chí Kiểm sát số 07/2013 - “Đề xuất, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm sát giải vụ án hành chính”, Tạp chí Kiểm sát số 16/2014 - “Luật tố tụng hành bước tiến quan trọng quy định chứng cứ, chứng minh luật tố tụng hành năm 2010” tác giả Nguyễn Thị Thu Hươngkhoa đào tạo thẩm phán Học viện tư pháp Nhóm luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo: - “Vai trò VKSND tố tụng hành Qua thực tiễn thành phố Hải Phòng” Ths Trần Thị Thu - Khoa Luật Đại học Quốc gia Nội, 2014 - “ Địa vị pháp lý kiểm sát viên tố tụng hành nước ta nay” Ths Lê Phương Thanh Học viện Khoa học Xã hội, 2015 - “Luật tố tụng hành 2010 thực tiễn giải vụ án hành chính”- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường TS Trần Thị Hiền làm chủ nhiệm, Trường Đại học Luật Nội, 2015 Tuy nhiên, cơng trình chủ yếu tập trung nghiên cứu vấn đề chung chức năng, nhiệm vụ, mơ hình tổ chức máy số quyền hạn VKSND TTHC mà chưa có nghiên cứu cách hệ thống tham gia tố tụng hành hoạt động xét xử thẩm VKSND Hơn nữa, chưa có cơng trình nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực tiễn tham gia vào hoạt động tố tụng hành giai đoạn xét xử thẩm VKSND địa bàn thành phố Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu việc tham gia tố tụng hành VKSNDtrong giai đoạn xét xử thẩm qua thực tiễn hoạt động VKSND địa bàn Thành phố Nội: + Nghiên cứu số vấn đề lý luận tham gia tố tụng hành VKSNDtrong giai đoạn thẩm theo quy định pháp luật + Nghiên cứu quy định pháp luật tham gia VKSND giai đoạn xét xử thẩm vụ án hành thực tiễn thi hành quy định VKSND địa bàn thành phố Nội để từ tìm hiểu số vướng mắc, bất cập thực tiễn tham gia tố tụng hành VKSND Hiện Luật TTHC 2015 thức có hiệu lực thi hành; nhiên Luận văn chủ yếu phân tích đánh giá quy định thực tiễn giải vụ án theo Luật TTHC 2010 thời điểm nghiên cứu hoàn thiện Luận văn, Luật TTHC 2015 áp dụng đưa vào thực tiễn nên chưa có nhiều vụ án giải theo luật Trong q trình phân tích, có đối chiếu so sánh điểm Luật TTHC năm 2010 với Luật TTHC năm 2015 + Đề xuất luận chứng quan điểm, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng việc tham gia tố tụng hành VKSND địa bàn Thành phố Nội - Trong khuôn khổ Luận văn thạc sĩ luật học, Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu công tác kiểm sát án hành VKSND thực tiễn địa phương Luận văn có nghiên cứu, đánh giá tổng quan việc tham gia tố tụng hành VKSND nói chung từ lồng ghép phân tích thực tiễn thực VKSND năm gần Việc xác định giới hạn định hướng nghiên cứu thực có ý nghĩa thiết thực phục vụ trực tiếp cho cơng tác kiểm sát án hành địa phương nơi học viên công tác Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Luận văn dựa phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật, quan điểm đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân đặc biệt quan điểm Đảng đạo cải cách tư pháp - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp triết học vật biện chứng, vật lịch sử Mác xít, trọng phương pháp kết hợp lý luận thực tiễn, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp lịch sử cụ thể Ngồi sử dụng phương pháp môn khoa học khác thống kê, so sánh Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ số vấn đề lý luận việc tham gia tố tụng hành VKSND giai đoạn xét xử thẩm, thực trạng pháp luật thực tiễn thực pháp luật VKSND địa bàn Thành phố Nội từ đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu thực công tác kiểm sát án hành VKSND Tính đóng góp đề tài - Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng biệt chun sâu việc tham gia tố tụng hành VKSND qua thực tiễn VKSND địa bàn Thành phố Nội - Luận văn luận giải khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa tham gia tố tụng hành VKSND; yếu tố ảnh hưởng tới tham gia tố tụng hành VKSND; hình thành phát triển quy định tham gia tố tụng hành VKSND - Luận văn luận giải điểm LuậT TTHC năm 2010 tham gia tố tụng hành VKSND; đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn thực pháp luật tham gia tố tụng hành VKSND từ thực tiễn VKSND địa bàn Thành phố Nội - Luận văn đưa đề xuất sở đề xuất hoàn thiện pháp luật thực pháp luật nhằm nâng cao hiệu kiểm sát án hành thực tiễn - Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo q trình nghiên cứu hồn thiện quy định pháp luật thủ tục thẩm nhiệm vụ, quyền hạn VKSND tố tụng hành Kết nghiên cứu luận văn làm tư liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy khoa học pháp lý nói chung đào tạo chức danh Tư pháp nói riêng Nội dung luận văn góp phần xây dựng kỹ nghề nghiệp chuyên viên, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên, kỹ nghiên cứu hồ sơ, đặc biệt Kiểm sát viên kiểm sát vụ án hành VKSND địa bàn Thành phố Nội theo LuậT TTHC năm 2010 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 03 chương CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ THẨM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNHGIAI ĐOẠN THẨM CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA VIỆM KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 1.1 TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC THAM GIA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 1.1.1 Khái qt tố tụng hành Quan niệm tài phán hành quan niệm phong phú đơi chưa có đồng Sự không thống quan niệm tài phán hành xuất phát từ khác hệ thống pháp luật giới hệ hệ thống luật châu Âu lục địa hay hệ thống luật Anh Mỹ, nước theo giải pháp trung gian Tài phán hành theo nghĩa rộng, phán nhà nước tranh chấp, vụ việc có yếu tố hành chính, bao gồm hoạt động giải tranh chấp hành thơng qua đường giải tranh chấp hành thơng qua đường khiếu nại tới quan hành khởi kiện tòa án, vấn đề kiện tụng bồi thường nhà nước hoạt động xử lí vi phạm hành giải tranh chấp thẩm quyền xử lí quan nhà nước có thẩm quyền Theo nghĩa hẹp, khái niệm tài phán hành hoạt động xét xử tranh chấp hành phát sinh nhà nước (mà đại diện quan, nhân viên nhà nước) tổ chức, cá nhân xã hội tòa án thực theo trình tự tố tụng pháp luật quy định(1) Ở nước ta, từ đời nhà Lý (1010 1225), nhà Trần (1226 1400), nhà Lê (1428 1527), nhà Lê –Trịnh (1527 1789), nhà Nguyễn (1802 1858), hoạt động có tính chất tài phán xuất nói chung trọng đến lợi ích giai cấp phong kiến, biểu thiên vị quy định pháp luật xử lý quan lại vi phạm Sau nước Việt Nam dân chủ cơng hòa đời năm 1945, Chính phủ ban hành Nghị định số 41 ngày 03/10/1945 có quy định Bộ tư pháp có trách nhiệm quản lý tòa án Giáo trình Luật tố tụng hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Nội, Nxb Công an nhân dân, Nội năm 2009 hành thiết lập chế độ thuộc địa Pháp; hay Sắc luật số 04/SLT ngày 20/7/1957 bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cho phép người dân kiện tòa án định hành vi có liên quan đến danh sách cử tri, điều 11 Pháp lệnh giải vụ án dân năm 1989 cho phép tòa án nhân dân giải vụ án liên quan đến khiếu nại sanh sách cử tri việc đăng ký bầu cử Chính vậy, hoạt động có tính chất tài phán hành xuất Việt Nam, nhiên quan niệm tài phán hành hiểu theo nghĩa rộng, hoạt động giải tranh chấp hành phát sinh cơng quyền công dân theo đường khiếu nại hành chính, thuộc thẩm quyền quan hành quan tra, năm nhánh hành pháp Tuy nhiên, việc thành lập tòa hành tòa án nhân dân thức vào hoạt động ngày 01/7/1996 chuyên xét xử vụ kiện hành đánh dấu bước phát triển Việt Nam việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài phán hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển Cùng với việc trao thẩm quyền xét xử hành cho tòa án nhân dân, quy định pháp luật nước ta tố tụng hành xây dựng ngày bảo đảm cho hoạt động xét xử hành tiến hành cách có hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức quản lý hành nhà nước Những quy định xác định rõ ràng hoạt động cần tiến hành theo trình tự khơng gian, thời gian từ việc khởi kiện, thụ lý đến xét xử, bảo đảm cho việc giải khiếu kiện hành tiến hành khách quan, cơng minh, xác, kịp thời Tố tụng hành tồn hoạt động Tòa án, Viện kiểm sát,người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cá nhân, quan nhà nước tổ chức việc giải vụ án hành chính, trình tự pháp luật quy định việc khởi kiện, thụ lý, giải vụ án hành thi hành án Tố tụng hành có đặc điểm sau: 10 điềukhác biệt so với kiểm sát việc giải vụ án dân sự, kinh doanh thương mại giai đoạn từ 01/01/2005 đến 31/12/2011,VKSND kiểm sát việc giải vụ án sở án, định Tòa án tham gia phiên tòa số vụ việc theo quy định nay) Thứ ba, tham gia VKSND tố tụng hành cần đặc biệt nhấn mạnh bối cảnh thẩm quyền xét xử hành tòa án mở rộng, quyền khởi kiện hành cá nhân, tổ chức ngày tôn trọng bảo đảm thực Đất nước ta thời kỳ xây dựng phát triển, tranh chấp hành phát sinh ngày nhiều, pháp luật tố tụng hành mở rộng thẩm quyền xét xử Tòa án khiếu kiện hành chính, đổi thủ tục giải khiếu kiện Tòa án, đảm bảo quyền khiếu kiện tạo điều kiện cho người dân tham gia tố tụng u cầu nâng cao vai trò VKSND tố tụng hành cần thiết Trên thực tế, việc giải vụ án hành Tòa án có thiếu sót, hạn chế, chưa tuân thủ quy định pháp luật Trong VKSND chưa thực đúng, đầy đủ quyền hoạt động tố tụng hành chính; chất lượng kiểm sát việc giải vụ án hành khơng cao, khơng phát vi phạm Tòa án dẫn đến án bị hủy, sửa cấp phúc thẩm VKSND có phát vi phạm né tránh, ngại va chạm không kháng nghị phúc thẩm dẫn đến việc hủy án để giải lại thủ tục giám đốc thẩm Vì vậy, để VKSND thực tốt vai trò mình, thực chức kiểm sát hoạt động tư pháp đặc biệt kiểm sát xét xử hành cách hữu hiệu, tránh việc kiểm sốt quyền lực nhà nước nhân dân mang tính hình thức, bảo đảm cho pháp luật thực thi nghiêm chỉnh yêu cầu phải khắc phục tồn tại, tăng cường, nâng cao vai trò, trách nhiệm VKSND tố tụng hành vấn đề cấp thiết đặt Tuy nhiên việc kiểm sát phải tuân thủ quy định, tuyệt đối khơng có can thiệp VKSND vào đường lối xét xử Tòa án (tại phiên tòa thẩm VKSND phát biểu việc tuân theo pháp luật tố tụng); có phối hợp trao đổi hai ngành mặt tố tụng, việc thu thập chứng để đảm bảo quyền lợi ích hợp 67 pháp cho đương Mặt khác Tòa án, VKSND cần nâng cao tính độc lập việc thực chức kiểm sát có kết thực Sự độc lập khơng thể tổ chức bộ, máy mà hoạt động tố tụng KSV phải độc lập thẩm phán hội thẩm Để đạt điều đó, VKSND cần phải có nỗ lực q trình thực yêu cầu cải cách tư pháp 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG GIẢI QUYẾT THẨM CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Luật tố tụng hành 2015 Quốc hội khóa XIII thơng qua ngày 25/11/2015, gồm 23 chương 372 Điều thức áp dụng từ ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung số điều, khắc phục hạn chế tồn Luật tố tụng hành 2010, để nâng cao hiệu quản lý nhà nước so với đòi hỏi thực tiễn Một số điểm địa vị pháp lý VKSNDtại Luật TTHC 2015 kể sau: Thứ nhất, Cơ quan tiến hành tố tụng là: Tòa án nhân dân VKSND Những người tiến hành TTHC gồm có: Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án; Viện trưởng VKSND, KSV Ngồi ra, Luật bổ sung thêm địa vị pháp lý TTHC Thẩm tra viên ngành Tòa án Kiểm tra viên ngành Kiểm sát để thực chức pháp lý phân công tiến hành tố tụng Nhiệm vụ, quyền hạn quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng quy định rõ ràng cụ thể Chương III Luật TTHC Thứ hai, Nhiệm vụ quyền hạn Viện trưởng VKSND, KSV Kiểm tra viên: So với Luật TTHC năm 2010, nhiệm vụ quyền hạn Viện trưởng VKSND bổ sung thêm quyền yêu cầu, kiến nghị Điều 42 Luật TTHC năm 2015 Ngoài ra, Kiểm tra viên bổ sung người tiến hành tố 68 tụng hành nên nhiệm vụ quyền hạn Viện trưởng VKSND bổ sung thêm số quy định liên quan đến chủ thể này, cụ thể: Phân công Kiểm tra viên tiến hành tố tụng vụ án hành chính; định thay đổi Kiểm tra viên Đối với nhiệm vụ quyền hạn KSV, Luật TTHC năm 2015 có liệt kê nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng chi tiết Theo đó, Điều 43 quy định Viện trưởng phân công thực kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tố tụng hành chính, KSV có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện; kiểm sát việc thụ lý, giải vụ án; nghiên cứu hồ vụ án; xác minh, thu thập tài liệu, chứng theo quy định khoản Điều 84 Luật này; tham gia phiên tòa, phiên họp phát biểu ý kiến VKSND việc giải vụ án theo quy định Luật này; kiểm sát án, định Tòa án; yêu cầu, kiến nghị Tòa án thực hoạt động tố tụng theo quy định Luật này; đề nghị với Viện trưởng VKSNDthẩm quyền kháng nghị án, định Tòa án có vi phạm pháp luật; kiểm sát hoạt động tố tụng người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật; thực nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định Luật Điểm giúp cho KSV thuận lợi trình thực nhiệm vụ Nhiệm vụ Kiểm tra viên quy định Điều 44 Luật TTHC năm 2015 nhiệm vụ quyền hạn mới, theo đó, Kiểm tra viên có nhiệm vụ quyền hạn sau: Nghiên cứu hồ vụ án, báo cáo kết với KSV; lập hồ kiểm sát vụ án hành theo phân công KSV Viện trưởng VKSND; giúp KSV kiểm sát việc tuân theo pháp luật theo quy định Thứ ba, có mặt KSV phiên tòa, phiên họp tố tụng hành chính:Luật TTHC năm 2015 có hai điểm kế thừa Luật TTHC năm 2010: Một là, KSV Viện trưởng VKSND cấp phân cơng phải có mặt phiên tòa xét xử thẩm vụ án hành chính; hai là, trường hợp KSV bị thay đổi phiên tòa khơng thể tiếp tục tham gia phiên tòa xét xử, có KSV dự khuyết người tham gia phiên tòa xét xử tiếp vụ án họ có mặt 69 phiên tòa từ đầu Tuy nhiên, Luật TTHC năm 2015 có điểm sửa đổi so với quy định Luật TTHC năm 2010 trường hợp KSV Viện trưởng VKSND cấp phân công vắng mặt phiên tòa Hội đồng xét xử tiến hành xét xử thay phải hỗn phiên tòa quy định trước Theo chúng tơi, Luật TTHC năm 2015 có sửa đổi xuất phát từ lý nhằm bảo đảm việc giải vụ án hành xét xử kịp thời nhằm bảo đảm thời hạn tố tụng quy định Thứ tư, Phát biểu KSV phiên tòa, phiên họp tố tụng hành (Điều 190): So với quy định Luật TTHC năm 2010, quy định Luật TTHC năm 2015 phát biểu KSV phiên tòa xét xử thẩm vụ án hành có sửa đổi quan trọng, việc phát biểu KSV sửa đổi theo hướng cho phép KSV quyền phát biểu ý kiến việc giải vụ án KSV người kiểm sát việc giải vụ án từ vụ án hành khởi kiện, KSV quyền nghiên cứu hồ vụ án nên hết KSV người nắm rõ chất vụ việc Do đó, KSV phát biểu quan điểm việc giải vụ án xem kênh quan trọng để Hội đồng xét xử tham khảo đánh giá tính hợp pháp đối tượng khiếu kiện Bên cạnh điểm trên, Luật TTHC năm 2015 bổ sung thêm quy định: “Ngay sau kết thúc phiên tòa, KSVphải gửi văn phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ vụ án” nhằm đảm bảo việc hoàn tất hồ vụ việc theo quy định pháp luật Tuy nhiên, trình nghiên cứu, học viên nhận thấy, Luật TTHC 2015 chưa khắc phục số hạn chế Luật TTHC 2010, cụ thể: Một là, khoản Điều 23 Luật TTHC quy định: “Đối với định hành chính, hành vi hành liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, họ khơng có người khởi kiện VKSND có quyền kiến nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi người cư trú cử người giám hộ đứng khởi kiện vụ án hành để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người đó” Với quy định này, thực tế khó có người đứng khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên, người lực hành vi dân 70 định hành chính, hành vi hành có liên quan đến lợi ích họ UBND cấp xã nơi người chưa thành niên, người lực hành vi dân cư trú Để thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người chưa thành niên, người lực hành vi dân nêu trên, cần sửa đổi, bổ sung khoản Điều 23 Luật TTHC sau: “Đối với định hành chính, hành vi hành liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, họ khơng có người khởi kiện VKSND có quyền kiến nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi người cư trú cử người giám hộ đứng khởi kiện vụ án hành để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người Trường hợp khơng có người đứng khởi kiện VKSND có quyền khởi tố vụ án hành có trách nhiệm cung cấp chứng cứ” Quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc Luật TTHC hành, đồng thời kế thừa nội dung tích cực quy định Điều 18 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành trước Điều thể chất Nhà nước ta việc bảo vệ quyền người, quyền, nghĩa vụ công dân quy định Điều 14 Hiến pháp năm 2013 Điều phù hợp với chức năng, nhiệm vụ VKSND quy định khoản Điều 107 Hiến pháp năm 2013, khoản Điều Luật tổ chức VKSND năm 2014 Hai là, sửa đổi khoản Điều 23 Luật TTHC theo hướng VKSND kiểm sát VAHC từ Tòa án nhận đơn khởi kiện (thay cho “từ thụ lý…”) Điều 160 Luật TTHC theo hướng: Sau người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận đối đáp xong, KSV phát biểu ý kiến…, kể từ nhận đơn khởi kiện (thay cho “kể từ thụ lý vụ án”) trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án Sửa đổi phù hợp với quy định Điều 109 Luật TTHC trả lại đơn khởi kiện, Điều 110 khiếu nại, kiến nghị giải khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện Đồng thời, quy định đảm bảo cho VKSND kiểm sát chặt chẽ việc Tòa án xem xét thụ lý đơn khởi kiện trả lại đơn khởi kiện không đúng, ảnh hưởng quyền khởi kiện đương 71 Nhìn chung, Luật TTHC 2015 đời góp phần to lớn vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta, khắc phục thiếu xót tồn luật TTHC 2010 Tuy nhiên, Luật TTHC 2015 đời nên cần có văn hướng dẫn để luật áp dụng toàn diện hiệu 3.2.2.Hoàn thiện tổ chức, đội ngũ nhân 3.2.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy Viện kiểm sát nhân dân theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 Căn Hiến pháp năm 2013, Quốc hội thông qua Luật tổ chức VKSND năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2015 So với tất Luật tổ chức VKSND trước đây, Luật tổ chức VKSND năm 2014 khẳng định rõ vị trí VKSND thiết chế Hiến định máy nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, đồng thời có nhiều nội dung mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp so với Luật tổ chức VKSND năm 2002 Trước hết, Luật tổ chức VKSND năm 2014 quy định rõ phạm vi, nội dung, mục đích chức thực hành quyền cơng tố (Điều Luật tổ chức VKSND), kiểm sát hoạt động tư pháp (Điều Luật tổ chức VKSND) Về tổ chức máy cấp kiểm sát có nhiều nội dung so với Luật tổ chức VKSND năm 2002 Về KSV, Luật tổ chức VKSND năm 2014 quy định ngạch Kiểm sát viên (Kiểm sát viên VKSND tối cao, Kiểm sát viên cấp cao, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cấp) thay cho ngạch KSV quy định Điều Pháp lệnh Kiểm sát viên năm 2002 Về Kiểm tra viên VKSND quy định Luật tổ chức VKSND năm 2014 Theo Điều 90 Luật tổ chức VKSND năm 2014 Kiểm tra viên bổ nhiệm theo quy định pháp luật để giúp KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Kiểm tra viên gồm ngạch: Kiểm tra viên, Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp Do vậy, việc hồn thiện tổ chức máy VKSND theo Luật tổ chức VKSND năm 2014 cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Việc hoàn thiện tổ chức máy tập trung vào việc triển khai thực nghiêm túc Kế hoạch số 110/KH-VKSNDTC-V9 ngày 12/12/2014 Viện 72 trưởng VKSND tối cao việc triển khai thực Luật tố chức VKSND năm 2014 Để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014, đòi hỏi “mỗi cán bộ, KSV cấp kiểm sát phải thấm nhuần thực thi đầy đủ Hiến pháp, Luật tổ chức VKSND; tập trung kiện toàn tổ chức máy cán bộ, xây dựng cho máy làm việc khoa học với đội ngũ cán bộ, KSV vững trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thơng pháp luật, công tâm lĩnh, kỷ cương trách nhiệm” 3.2.2.2 Đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên làm nhiệm vụ kiểm sát giải án hành - Xây dựng đội ngũ KSV đủ số lượng làm nhiệm vụ kiểm sát giải án hành Việc xây dựng, kiện tồn đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên làm nhiệm vụ kiểm sát giải án hành theo hướng: +VKSND tối cao xác định đủ số lượng biên chế cho đơn vị nghiệp vụ kiểm sát giải án hành chính, kinh tế, lao động… cấp kiểm sát Số lượng biên chế khơng nhau, tùy theo số lượng vụ việc, số lượng án, tính chất loại án đơn vị, địa phương + Trong đơn vị nghiệp vụ cấp kiểm sát cần xác định cách hợp lý cấu cán để đảm bảo thực nhiệm vụ cách có hiệu (số lượng Kiểm sát viên, số lượng Kiểm tra viên) Do luật TTHC quy định mở rộng phạm vi thẩm quyền Tòa án, theo đó, Tòa ánthẩm quyền giải hầu hết khiếu kiện định hành chính, hành vi hành chính; nới lỏng điều kiện để cá nhân, quan, tổ chức khởi kiện Tòa án (không bắt buộc phải khiếu nại đến quan hànhthẩm quyền giải trước) Theo quy định Luật TTHC, số vụ, việc giải Tòa án cấp ngày tăng KSV có trách nhiệm tham gia 100% phiên tòa thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm VAHC Do vậy, việc tuyển dụng đủ số lượng biên chế giao, VKSND tối cao sớm đề nghị với quan có thẩm quyền tăng biên chế để triển khai Luật tổ chức 73 VKSND năm 2014, thực tốt chức thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định Hiến pháp pháp luật - Xây dựng đội ngũ KSV có chất lượng đáp ứng yêu cầu thực chức năng, nhiệm vụ ngành kiểm sát Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán gốc công việc Công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, KSV phải thấm nhuần thực lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh cán kiểm sát “cơng minh, trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” Ngành kiểm sát nhân dân “tập trung kiện toàn tổ chức, máy cán bộ, xây dựng cho máy làm việc khoa học với đội ngũ cán bộ, KSV thực vững trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thơng pháp luật, công tâm lĩnh, kỷ cương trách nhiệm” Xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế; có phẩm chất đạo đức sáng; có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có kỹ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Như vậy, việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, KSV phải thực trọng số lượng, chất lượng cân đối cấu cán (chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh pháp lý, ngạch cơng chức…) tồn ngành kiểm sát, cấp kiểm sát chí khâu công tác nghiệp vụ… nhằm thực tốt chức năng, nhiệm vụ VKSND theo quy định Hiến pháp, pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế tình hình 3.2.3 Nâng cao nhận thức người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng Nhà nước ta nhà nước pháp chế xã hội chủ nghĩa, nghĩa tất quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị trang nhân dân, nhân viên nhà nước công dân phải tôn trọng thực Hiến pháp, pháp luật cách nghiêm chỉnh, triệt để, xác 74 Bởi vậy, nâng cao nhận thức người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng nói riêng, người dân nói chung mục tiêu quan trọng hàng đầu công xây dựng nhà nước pháp quyền Trước hết, tăng cường lãnh đạo Đảng, đạo quyền công tác giáo dục pháp luật Quán triệt Chỉ thị số 32/CT-TW Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến giáo dục pháp luật: thường xuyên tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục pháp luật địa bàn cấp Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải thựctrọng điểm gắn chặt với nhiệm vụ trị, tập trung tun truyền theo thời gian không gian Để nâng cao hiệu công tác này, nhân tố người quan trọng nhất, cần thường xuyên bồi dưỡng định hướng nội dung giáo dục pháp luật thường xuyên cho đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật Công tác cần đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp Phổ biến giáo dục pháp luật phải thường xuyên, liên tục, có tính kế thừa, tập trung tuyên truyền đề mang tính cấp bách; hình thức biện pháp tổ chức thực phải dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm tình hình vùng, địa bàn, đối tượng, bảo đảm hiệu thiết thực Đối với người tiến hành tố tụng nói riêng, cần phải xây dựng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế; có phẩm chất đạo đức sáng; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, công tâm thực nhiệm vụ, lĩnh có kỷ cương, ý thức tổ chức kỷ luật 3.2.4 Cơ chế phối hợp quan, tổ chức, cá nhân việc thực công việc, nhiệm vụ giao - VKSND Tòa án cấp theo định kỳ cơng tác đột xuất nên tổ chức họp liên ngành để bàn bạc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc q trình giải án hành để tiến đến ban hành Quy chế phối hợp công tác giải án hành nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm, hiệu công tác - Tranh thủ đạo cấp ủy, mặt trận đoàn thể để vận động đương 75 hợp tác hoạt động tố tụng - Khắc phục tâm lý thụ động, e ngại, né tránh, sợ bị ảnh hưởng chế giám sát, quản lý hành quyền địa phương, đề cao tính độc lập KSV việc kiểm sát giải án - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Nâng cao trách nhiệm cá nhân, quan, tổ chức trình thực Điều 93 Luật TTHC 2015 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương 3, luận văn đưa số kiến nghị giải pháp góp phần phát hiện, ngăn ngừa sai lầm, vi phạm từ Toà án, cơng tác góp phần giúp Tồ án giải xét xử thẩm đạt chất lượng tốt, sở để Tòa án án, định xác, khách quan; góp phần hạn chế kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; giải dứt điểm tranh chấp đương sự; ổn định giao lưu dân Qua đó, quyền lợi ích hợp pháp đương bảo vệ kịp thời, ý thức pháp luật người dân nâng cao, pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo đảm, tăng cường pháp chế bảo vệ tốt lợi ích Nhà nước, tập thể, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân 76 KẾT LUẬN CHUNG Trong năm qua, với chức năng, nhiệm vụ mình, Viện kiểm sát nhân dân với vị trí, vai trò quan độc lập thống hệ thống quyền lực nhà nước đứng lập trường lợi ích chung nhân dân, Nhà nước để trì pháp luật, có đóng góp to lớn đới với nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước Đảng nhân dân ta Tuy nhiên trình VKSND thực chức năng, nhiệm vụ tồn nhận thức nghiệp vụ chuyên môn Luận văn phân tích, luận giải số vấn đề lý luận việc tham gia tố tụng dân VKSND cấp huyện khái niệm, ý nghĩa, yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia tố tụng hành VKSND Thơng qua việc phân tích luật thực định tình hình thực tế địa phương, Luận văn đã làm rõ nội dung việc tham gia tố tụng hành VKSND, quy định kiểm sát thụ lý vụ án hành chính; kiểm sát việc án, định tố tụng; tham gia phiên tòa giải vụ án hành chính, kiểm sát thơng qua việc kháng nghị thực quyền yêu cầu, kiến 77 nghị đồng thời số bất cập, hạn chế pháp luật TTHC gây khó khăn việc tham gia tố tụng VKSND để tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Trên sở mục tiêu phát triển đất nước, công cải cách tư pháp vào chiều sâu đặt yêu cầu mới, ngày cao cho ngành kiểm sát, dựa theo số phân tích, kết nghiên cứu luận văn, học viên đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện việc tham gia tố tụng hành VKSNDtrong TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp nay, nâng cao vai trò ngành Kiểm sát để góp phần ngành Toà án ban hành án, định pháp luật Để đạt điều đòi hỏi công tác kiểm sát giải vụ án hành VKSNDcần cố gắng nhiều nữa, phát huy kết đạt được, khắc phục thiếu sót, tồn góp phần hồn thành nhiệm vụ chung ngành kiểm sát./ 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hồng Anh , “Vai trò VKSND vụ án hành vấn đề độc lập xét xử”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử Trần ThịThu (2014), “Vai trò VKSND tố tụng hành Qua thực tiễn thành phố Hải Phòng”,Luận văn Thạc sĩ Luật học- Khoa Luật Đại học Quốc gia Nội Nguyễn Thị Thu Hương, “Luật tố tụng hành bước tiến quan trọng quy định chứng cứ, chứng minh luật tố tụng hành năm 2010” Lê Song Lê (2014), “Đề xuất, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm sát giải vụ án hành chính”, Tạp chí Kiểm sát số 16 Lê Việt Sơn - Đoàn Thị Vĩnh (2016), “Quy định vai trò VKSND tố tụng hành chính”, Tạp chí Kiểm sát số 05 Lê Phương Thanh (2015), “Địa vị pháp lý kiểm sát viên tố tụng hành nước ta nay” Luận văn Thạc sĩ Luật học Học viện Khoa học Xã hội Giáo trình Luật tố tụng hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Nội, Nxb Công an nhân dân, Nội năm 2009 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Nội Quốc hội (2014), Luật tổ chức VKSND, Nội 10 Quốc hội (2010), Luật tố tụng hành chính, Nội 11 Quốc hội (2015), Luật tố tụng hành chính, Nội 12 Thanh tra thành phố Nội, Báo cáo hàng năm Thanh tra thành phố Nôi kết tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo 13 Tòa án nhân dân tối cao VKSND tối cao, Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/8/2012 hướng dẫn thi hành số quy định luật tố tụng hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hành 14 Tòa án nhân dân thành phố Nội, Báo cáo Kết công tác năm 2012, nhiệm vụ công tác năm 2013 hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Nội (Phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Nội) 15 Tòa án nhân dân thành phố Nội, Báo cáo Kết công tác năm 2013, nhiệm vụ cơng tác năm 2014 hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Nội (Phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Nội) 16 Tòa án nhân dân thành phố Nội, Báo cáo Kết công tác năm 2014, nhiệm vụ công tác năm 2015 hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Nội (Phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Nội) 17 Tòa án nhân dân thành phố Nội, Báo cáo Kết công tác năm 2015, nhiệm vụ công tác năm 2016 hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Nội (Phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Nội) 18 Ủy ban nhân dân thành phố Nội, Báo cáo Kết công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo 19 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1996), Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành chính), Nội 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1998), Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành sửa đổi bổ sung) 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2006), Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành sửa đổi, bổ sung) 22 VKSND thành phố Nội, Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát năm VKSND thành phố Nội năm 2012 23 VKSND thành phố Nội, Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát năm VKSND thành phố Nội năm 2013 24 VKSND thành phố Nội, Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát năm VKSND thành phố Nội năm 2014 25 VKSND thành phố Nội, Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát năm VKSND thành phố Nội năm 2015 26 VKSND tối cao, Quyết định số 573/2012/QĐ-VKSNDTC-V12 ngày 15/10/2012 Quyết định việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc giải vụ án hành 27 Bản án số: 17/2014/HCST “V/v khiếu kiện Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” Tòa án Nhân dân quận Long Biên, Nội Website: 28 http://daibieunhandan.dienbien.gov.vn/Article/1528/Kho-khan-khi- giai-quyet-an-hanh-chinh-tai-Toa-an-dia-phuong.html 29 http://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/201508/mot-so-y-kien-ve- dia-vi-phap-ly-va-phat-bieu-cua-vien-kiem-sat-nhan-dan-trong-to-tung-hanhchinh-298514/ 30 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/120/422 31 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/39 32 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/119/686 33 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/120/437 34 http://VKSNDbacninh.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id= 2852:mot-so-diem-moi-ve-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-VKSND-trong-luat-totung-hanh-chinh-nam-2015&catid=101:nghien-cuu-trao-doi&Itemid=204 35 http://VKSNDdanang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=print/tintuc khac/Mot-so-kho-khan-vuong-mac-tu-thuc-te-cong-tac-kiem-sat-giai-quyet-anhanh-chinh-va-nhung-de-xuat-kien-nghi-3427 36 http://vienkiemsathaiphong.gov.vn/nghien-cuu-phap-luat-l16/mot- so-diem-moi-cua-luat-to-tung-hanh-chinh-2015-phan-2-n1534.htm 37 http://VKSNDtc.gov.vn/tin-chi-tiet-5365 38 http://VKSNDsoctrang.gov.vn/1-chitiettin4.html ... thời hiệu Với lý trên, học viên lựa chọn Vai trò VKSND giải vụ án hành giai đoạn sơ thẩm – thực tiễn hoạt động VKSND địa bàn Hà Nội làm đề tài thực Luận văn thạc sĩ luật học Việc thực cơng trình... luật tham gia VKSND giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hành thực tiễn thi hành quy định VKSND địa bàn thành phố Hà Nội để từ tìm hiểu số vướng mắc, bất cập thực tiễn tham gia tố tụng hành VKSND Hiện... TỤNG HÀNH CHÍNH TRONGGIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM CỦA VIỆN KIỂM SÁTNHÂN DÂN TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của VKSND trong giải quyết các vụ án hành chính trong giai đoạn sơ thẩm – thực tiễn hoạt động của VKSND trên địa bàn hà nội, Vai trò của VKSND trong giải quyết các vụ án hành chính trong giai đoạn sơ thẩm – thực tiễn hoạt động của VKSND trên địa bàn hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay