Trả hồ sơ đề điều tra bổ sung trong tố tụng hình sự việt nam

88 13 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 19:00

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu những vấn đề lý luậnvà quy định của pháp luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung;thực trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung và đánh giá thực trạng đó, từ đó đưara một số giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn nữa quy định của phápluật và hạn chế trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG THỊ THÙY LINH TRẢ HỒ ĐỀ ĐIỀU TRA BỔ SUNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG THỊ THÙY LINH TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hìnhsố : 60380104 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG THỊ MINH SƠN HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết luận, số liệu luận văn trung thực, đảm bảo độ tin cậy chưa cơng bố cơng trình khoa học khác./ TÁC GIẢ HOÀNG THỊ THÙY LINH DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu đồ số 2.1 Số vụ án Viện kiểm sát trả hồ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung toàn quốc từ 2011 - 2015 Biểu đồ số 2.2 So sánh số vụ án Viện kiểm sát trả hồ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung toàn quốc từ 2011 - 2015 Biểu đồ số 2.3 Số vụ án Tòa án trả hồ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung toàn quốc từ 2011 - 2015 Biểu đồ số 2.4 So sánh số vụ án Tòa án trả hồ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung toàn quốc từ 2011 - 2015 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN VỀ TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG 1.1 Khái niệm, đặc điểm trả hồ để điều tra bổ sung 1.2 Nội dung trả hồ để điều tra bổ sung phân biệt 12 với hủy án thẩm chuyển hồ vụ án để điều tra lại DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xét xử lại 1.2.1 Nội dung trả hồ để điều tra bổ sung 1.2.2 Phân biệt trả hồ để điều tra bổ sung với hủy án thẩm chuyển hồ vụ án để điều tra lại xét xử lại BLHS Bộ luật hình 1.3 Ý nghĩa việc trả hồ để điều tra bổ sung BLTTHS Bộ luật tố tụng hình Kết luận Chương Chương 2: CQĐT THỰC TRẠNG TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀUđiều TRA Cơ quan traBỔ SUNG 2.1 Thực luật tố hình trả ĐTBStrạng quy định pháp Điều tratụng bổ sung hồ để điều tra bổ sung KSV Kiểm sát viên 2.1.1 Quy định pháp luật tố tụng hình trả hồ TTHS Tố tụng hình để điều tra bổ sung 2.1.2.VKS Các quy định khác trả hồ sơViện để điều trasát bổ sung Kiểm 2.1.3.VKSND Đánh giá quy định Bộ luật tố tụng năm Viện Kiểmhình sát nhân dân2003 trả hồ để điều tra bổ sung 2.2 Thực trạng thực quy định pháp luật tố tụng hình trả hồ để điều tra bổ sung 2.2.1 Thực trạng trả hồ để điều tra bổ sung Viện kiểm sát 2.2.2 Thực trạng trả hồ để điều tra bổ sung Tòa án 2.3 Đánh giá thực trạng trả hồ để điều tra bổ sung 2.3.1 Những ưu điểm 2.3.2 Những hạn chế, vướng mắc nguyên nhân Kết luận Chương Chương 3: GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HẠN CHẾ TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG 3.1 Tăng cường hướng dẫn, triển khai thực Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 3.2 Các giải pháp khác Kết luận Chương KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 16 18 23 24 24 24 30 32 40 40 46 55 55 57 63 64 64 69 77 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn tố tụng hình giai đoạn điều tra, giai đoạn truy tố xét xử đóng vai trò quan trọng Bởi Cơ quan điều tra điều tra hướng, Viện kiểm sát truy tố người, tội tạo sở cho Tòa án xét xử vụ án đắn, nhanh chóng hiệu Tuy nhiên, công tác điều tra đánh giá vụ án điều không dễ dàng tình hình tội phạm ngày tinh vi, xảo quyệt, nhiều thủ đoạn Bên cạnh đó, quy định pháp luật tố tụng hành nhiều bất cập, đạo đức nghề nghiệp, trình độ lực chuyên mơn đội ngũ cán tư pháp chưa đáp ứng u cầu Vì vậy, có khơng trường hợp điều tra, truy tố chưa đầy đủ, để lọt tội phạm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Để khắc phục tình trạng đó, pháp luật tố tụng hình quy định cụ thể chế định trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng Cụ thể nghiên cứu hồ vụ án mà phát thấy hồ thiếu chứng quan trọng vụ án mà khơng thể tự bổ sung được; có bị cáo phạm tội khác có đồng phạm khác; có phát vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Viện kiểm sát Tòa án định trả hồ để điều tra bổ sung nhằm khắc phục thiếu sót, tồn giai đoạn tố tụng trước giải vụ án theo hướng đắn Với mục đích vậy, chế định trả hồ để điều tra bổ sung quy định từ ban hành BLTTHS năm 1988, hoàn thiện BLTTHS năm 2003 BLTTHS năm 2015 quy định chi tiết, đầy đủ Mặc dù chế định trả hồ để điều tra bổ sung quy định sớm vấn đề lý luận vấn đề chưa nhận thức thống quan tiến hành tố tụng Điều dẫn tới nhiều cách hiểu khác thực tiễn áp dụng pháp luật tình trạng trả hồ để điều tra bổ sung tràn lan, khơng có Thực tiễn cho thấy, việc lạm dụng thẩm quyền, xem nhẹ quy định thời hạn điều tra kéo theo thời hạn điều tra nhiều vụ án bị kéo dài,… hệ việc trả hồ để điều tra bổ sung nhiều lần Hơn nữa, thực tiễn áp dụng quy định BLTTHS năm 2003 trả hồ để điều tra bổ sung gặp nhiều vướng mắc sửa đổi bổ sung BLTTHS năm 2015, hướng dẫn chi tiết quan có thẩm quyền trả hồ để điều tra bổ sung chưa kịp ban hành Vì vậy, để khắc phục tình trạng trả hồ điều tra bổ sung không quan tiến hành tố tụng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải vụ án, kịp thời bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân theo yêu cầu cải cách tư pháp thể Nghị Đảng, đặc biệt Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/05/2005 Bộ trị “Về chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 Bộ trị “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” quan tiến hành tố tụng cần tuân thủ quy định pháp luật tố tụng hình sự, ban hành kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, lấy tư tưởng, tinh thần Nghị Đảng làm kim nam cho công tác tư pháp nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, bảo đảm tốt quyền tự dân chủ công dân, bảo đảm thống đồng văn pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm Xuất phát từ thực trạng tinh thần đó, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Trả hồ để điều tra bổ sung tố tụng hình Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ luật học cần thiết Tình hình nghiên cứu đề tài Việc trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng vấn đề xúc nhạy cảm số nhà khoa học người làm công tác thực tiễn nghiên cứu dạng luận văn thạc sĩ, báo, viết tạp chí chun ngành, kể đến số cơng trình như: Trả hồ để điều tra bổ sung tố tụng hình Việt Nam - Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Đức Hạnh (2009): Luận văn nêu lên số tồn vướng mắc quy định chế định trả hồ để điều tra bổ sung thực tiễn áp dụng, phân tích thực trạng trả hồ để điều tra bổ sung từ năm 2002 đến 2008 quan tiến hành tố tụng, số nguyên nhân tình trạng trả hồ để điều tra bổ sung nhiều tố tụng hình đưa giải pháp, kiến nghị để hạn chế tình trạng trả hồ để điều tra bổ sung, đáp ứng yêu cầu đặt hoạt động tố tụng hình sự; Chế định trả hồ để điều tra bổ sung luật tố tụng hình Việt Nam - Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Thị Hải Châu (2010): Luận văn trình bày số vấn đề lý luận trả hồ để điều tra bổ sung khái niệm, cứ, mối quan hệ chế ước quan tiến hành tố tụng, nêu đánh giá thực trạng quy định pháp luật thực trạng trả hồ để điều tra bổ sung Viện kiểm sát, Tòa án từ năm 2002 đến năm 2006, từ rút nguyên nhân thực trạng đưa số giải pháp nâng cao hiệu chế định trả hồ để điều tra bổ sung cải cách tư pháp; Một số giải pháp nhằm hạn chế việc trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng hình tác giả Đỗ Kha, Tạp chí Kiểm sát số 01/2007: Bài viết nêu lên thực trạng trả hồ đề điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng tồn quốc từ năm 2002 đến 2005, từ rút số nguyên nhân đưa biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp việc trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng hình sự; Bàn quy định “Tòa án trả hồ để điều tra bổ sung” điều kiện cải cách tư pháp tác giả Mai Văn Lư, tạp chí Kiểm sát số 11/2010: Bài viết số hạn chế, bất cập việc điều tra, truy tố xét xử từ đưa giải pháp bỏ quy định “Tòa án trả hồ để điều tra bổ sung”; Giải pháp để hạn chế việc trả hồ điều tra bổ sung giai đoạn truy tố tác giả Lê Tấn Cường, tạp chí Kiểm sát số 10/2014: Bài viết nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn truy tố, từ đưa số giải pháp nâng cao hiệu công tác Viện kiểm sát để hạn chế việc trả hồ điều tra bổ sung giai đoạn truy tố; Hồn thiện quy định Bộ luật Tố tụng hình việc Tòa án cấp thẩm trả hồ để điều tra bổ sung tác giả Vũ Gia Lâm, tạp chí Tòa án nhân dân số 8/2013: Bài viết trao đổi số bất cập, vướng mắc quy định BLTTHS năm 2003 việc Tòa án định trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm, sở đó, đề xuất việc tiếp tục hồn thiện quy định BLTTHS vấn đề này;… Ngoài nhiều đề tài, viết, nghiên cứu đăng báo, tạp chí chuyên ngành Tạp chí Kiểm sát, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tạp chí Dân chủ pháp luật…Trong cơng trình trên, mức độ hay mức độ khác vấn đề trả hồ để điều tra bổ sung đề cập đến, trả hồ để điều tra bổ sung, thủ tục trả hồ để điều tra bổ sung, chí có người đặt vấn đề xem xét tính hợp lý, cần thiết chế định điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Tuy nhiên, đặc biệt sau ban hành BLTTHS năm 2015, chưa có cơng trình nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện hệ thống vấn đề trả hồ để điều tra bổ sung; nhiều nội dung liên quan chưa có cách nhìn giải thống 10 nhất; cơng trình chưa giải đáp triệt để vướng mắc thực tế Mục đích nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận quy định pháp luật tố tụng hình trả hồ để điều tra bổ sung; thực trạng trả hồ để điều tra bổ sung đánh giá thực trạng đó, từ đưa số giải pháp nhằm bảo đảm thực tốt quy định pháp luật hạn chế trả hồ để điều tra bổ sung Câu hỏi nghiên cứu luận văn Để đạt mục đích nêu trên, luận văn phải trả lời câu hỏi sau đây: - Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa trả hồ để điều tra bổ sung gì? - Thực trạng quy định pháp luật tố tụng hình trả hồ để điều tra bổ sung nào? Thực trạng thực quy định pháp luật tố tụng hình trả hồ để điều tra bổ sung từ năm 2011 đến năm 2015 toàn quốc sao? Có ưu điểm, hạn chế vướng mắc gì? Ngun nhân thực trang gì? - Những giải pháp đảm bảo hạn chế trả hồ để điều tra bổ sung thực tiễn? Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận trả hồ để điều tra bổ sung thực trạng trả hồ để điều tra bổ sung tố tụng hình Việt Nam; Mặc dù BLTTHS năm 2015 ban hành theo Nghị số 144/2015/QH13 định lùi hiệu lực thi hành BLTTHS số 101/2015/QH13 từ ngày 01 tháng năm 2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLHS số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành, luận văn này, 74 để điều tra bổ sung lần Hội đồng xét xử trả hồ để điều tra bổ sung lần” 3.2 Các giải pháp khác Thứ nhất, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lực trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán làm công tác điều tra, truy tố, xét xử Nghị 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị "Về số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới" Nghị số 49NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 rõ phương hướng, nhiệm vụ yêu cầu cải cách tư pháp là: “Xây dựng đội ngũ cán tư pháp, bổ trợ tư pháp, cán có chức danh tư pháp, theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao cụ thể hố tiêu chuẩn trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm, kiến thức xã hội loại cán bộ; tiến tới thực chế độ thi tuyển số chức danh” Do đó, việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lực trình độ cho đội ngũ cán làm công tác điều tra, truy tố, xét xử nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cụ thể cần phải tập trung thực tốt số nhiệm vụ sau: Một là, tăng cường xây dựng đội ngũ cán làm công tác điều tra, truy tố, xét xử sạch, vững mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao, có lương tâm lĩnh nghề nghiệp; bước tiến tới đủ số lượng, đảm bảo chất lượng Nâng cao trình độ trị, pháp luật, nghiệp vụ, kỹ nghề nghiệp, kiến thức thực tiễn kiến thức phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; tăng cường cơng tác giáo dục trị tư tưởng, giáo dục phẩm chất, đạo đức cho người tiến hành tố tụng Hai là, tăng cường bổ sung lớp tập huấn, đào tạo lại bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ cán làm công tác điều tra, truy tố, xét xử để tích luỹ kinh nghiệm, học hỏi, trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực tiễn Bên cạnh đó, cần đổi nội dung chương trình tập huấn, đào 75 tạo nghiệp vụ cho việc đào tạo phải gắn kết lý luận thực tiễn; thường xuyên tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề “Trả hồ để điều tra bổ sung” nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm, trau dồi nghiệp vụ điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình Ngồi ra, cần tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán làm công tác điều tra, truy tố, xét xử Thực tiễn cho thấy, tổ chức tốt công tác hợp tác quốc tế đào tạo tạo điều kiện phát triển nâng cao chất lượng đào tạo nước Ba là, cần trọng đầu tư trang thiết bị, phương tiện giảng dạy, hỗ trợ kinh phí đào tạo để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán làm công tác điều tra, truy tố, xét xử; đảm bảo chế độ đãi ngộ cán bộ, giảng viên giảng dạy trường đại học, học viện đào tạo chức danh tư pháp Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp quan tiến hành tố tụng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử Tăng cường công tác phối hợp quan tiến hành tố tụng quan trọng nguyên nhân dẫn đến trả hồ để điều tra bổ sung bắt nguồn từ chế phối hợp quan tiến hành tố tụng khơng chặt chẽ Vì vậy, để tăng cường cơng tác phối hợp quan tiến hành tố tụng cần thực nhiệm vụ sau: Một là, giai đoạn điều tra vụ án, Viện kiểm sát phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra từ tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố suốt trình điều tra vụ án để nắm nội dung vụ án, đưa phương hướng điều tra xử lý vấn đề phát sinh đắn, thống Trong suốt trình điều tra vụ án, Kiểm sát viên phải thường xuyên trao đổi với Điều tra viên, theo dõi, nắm tiến độ điều tra vụ án, nghiên cứu tài liệu, chứng Điều tra viên thu thập được, đối chiếu với quy định BLTTHS để xem xét tính hợp pháp, có 76 định, thủ tục tố tụng, sở chủ động đề yêu cầu điều tra Đồng thời, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ Cơ quan điều tra, bảo đảm việc điều tra vụ án cách khách quan, toàn diện, đầy đủ Đối với vụ án lớn, phức tạp Kiểm sát viên chủ động phối hợp với Điều tra viên tiến hành kết trình điều tra thấy cần thiết Điều tra viên phải lập sổ nhật ký điều tra vụ án Hàng tuần, Điều tra viên phải chủ động thông báo cho Kiểm sát viên kết điều tra vụ án, kịp thời phát xử lý khó khăn, vướng mắc Trong trường hợp bị can kêu oan, lúc nhận tội, lúc không nhận tội Điều tra viên phải phối hợp với Kiểm sát viên trực tiếp hỏi cung bị can kiểm tra, đánh giá chứng thu thập để làm rõ buộc tội gỡ tội bị can Trước kết thúc điều tra vụ án, Điều tra viên cần trao đổi với Kiểm sát viên thụ lý kiểm tra đánh giá lại toàn tài liệu, chứng hồ vụ án thủ tục tố tụng bị can để kịp thời khắc phục, bổ sung trước chuyển hồ sang Viện kiểm sát Trong trường hợp không thống quan điểm hồ chứng Điều tra viên, Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo hai ngành để thống xử lý31 Hai là, giai đoạn truy tố, sau nhận hồ vụ án kết luận điều tra, Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, kiểm tra việc tuân thủ thủ tục tố tụng Cơ quan điều tra, tính hợp pháp, đầy đủ hệ thống chứng nhằm phát kịp thời mâu thuẫn, thiếu sót vụ án để yêu cầu Điều tra viên bổ sung xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tự thực số nghiệp vụ điều tra để củng cố chứng hồ vụ án mà không cần phải trả hồ để điều tra bổ sung Trong thời hạn truy tố, thấy vụ án có vấn đề phức tạp chứng cứ, tội danh, điều khoản Bộ luật Hình cần áp dụng, Kiểm sát viên phải báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát trao đổi với lãnh đạo Tòa án để 31Nguyễn Thị Xuân Bích (2015), Các biện pháp nhằm hạn chế việc trả hồ để điều tra bổ sung, Tạp chí Kiểm sát, (11), tr 29 77 thống ý kiến biện pháp giải Đặc biệt vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng có nhiều mâu thuẫn tài liệu, chứng hồ vụ án dẫn đến có nhiều quan điểm xử lý vụ án khác phải tiến hành họp ba ngành Viện kiểm sát - Cơ quan điều tra - Tòa án để thống đường lối xử lý vụ án Ba là, giai đoạn chuẩn bị xét xử, Kiểm sát viên phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình Thẩm phán phân công xét xử vụ án phải thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ, xem xét tài liệu, chứng liên quan đến vụ án, phát thấy có vấn đề thiếu, chưa chuẩn xác cần thảo luận thống vấn đề tự bổ sung mà không cần trả hồ để điều tra bổ sung Nếu Kiểm sát viên Thẩm phán khơng thống ý kiến báo cáo lãnh đạo liên ngành đạo giải Tại phiên tòa, Kiểm sát viên chủ động phối hợp với Hội đồng xét xử làm rõ tài liệu, chứng liên quan đến việc giải đắn vụ án hình Trong trường hợp phát sinh vấn đề phức tạp mà không bổ sung phiên tòa Hội đồng xét xử trả hồ để điều tra bổ sung Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện chế phối hợp quan tiến hành tố tụng hình sở phân công rõ ràng, rành mạch chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm mục đích tạo điều kiện cho quan, người tiến hành tố tụng chịu trách nhiệm độc lập có khả chế ước lẫn hoạt động tố tụng hình Thứ ba, xem xét xử lý trách nhiệm người tiến hành tố tụng để xảy việc trả hồ để điều tra bổ sung Các quan tiến hành tố tụng thực công tác điều tra, truy tố, xét xử phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật tố tụng hình sự, cần sai sót giai đoạn tố tụng việc giải vụ án khơng đảm 78 bảo khách quan, cơng bằng, nhanh chóng, kịp thời, dẫn tới phải trả hồ để điều tra bổ sung, ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ giải vụ án hình Vì vậy, việc quan tiến hành tố tụng khép chặt kỷ luật xử lý trách nhiệm cá nhân trường hợp trả hồ để điều tra bổ sung lỗi chủ quan người tiến hành tố tụng giai đoạn việc làm cần thiết Đối với Điều tra viên phân công thụ lý điều tra vụ án, cần xem xét trách nhiệm trường hợp không thực thực không đầy đủ yêu cầu điều tra Kiểm sát viên dẫn đến Viện kiểm sát phải trả hồ để điều tra bổ sung vấn đề đó; Khơng thực thực không đầy đủ nội dung yêu cầu điều tra bổ sung Quyết định trả hồ để điều tra bổ sung Viện kiểm sát dẫn đến phải trả hồ lần thứ hai vấn đề Đối với Kiểm sát viên phân công thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án, cần xem xét trách nhiệm theo quy định ngành Kiểm sát nhân dân trường hợp có sai phạm khơng đề u cầu điều tra, khơng kiểm sát chặt chẽ q trình điều tra vụ án dẫn đến sau kết thúc điều tra, nhận hồ trả hồ để điều tra bổ sung; Quyết định trả hồ điều tra bổ sung khơng có khơng cần thiết Cơ quan điều tra giữ nguyên kết luận điều tra, sau Viện kiểm sát định truy tố đề nghị Cơ quan điều tra; thời hạn truy tố, Kiểm sát viên không nghiên cứu kỹ hồ vụ án, không đánh giá đúng, kiểm tra đầy đủ tài liệu, chứng hồ vụ án mà định truy tố, chuyển hồ sang Tòa án dẫn tới Tòa án trả hồ để điều tra bổ sung Đối với Thẩm phán phân công tiến hành xét xử vụ án, cần xem xét trách nhiệm theo quy định ngành Tòa án nhân dân trường hợp có sai phạm trả hồ để điều tra bổ sung khơng có Viện kiểm sát giữ nguyên định truy tố, sau Tòa án xét xử vụ án đề nghị 79 Viện kiểm sát; Trả hồ để điều tra bổ sung hết thời hạn chuẩn bị xét xử, trừ trường hợp phát sinh vấn đề Đối với Hội thẩm nhân dân phân công tiến hành xét xử vụ án, cần xem xét trách nhiệm theo quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp trường hợp Hội thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hội thẩm Tòa án cấp biểu phiên tòa việc trả hồ để điều tra bổ sung khơng có không pháp luật32 Thứ tư, tăng cường công tác quản lý, đạo điều hành lãnh đạo quan tiến hành tố tụng cấp Để tăng cường công tác quản lý, đạo điều hành hoạt động tố tụng hình sự, trước hết, lãnh đạo quan tiến hành tố tụng cần tổ chức hoạt động tố tụng hình quan cho phù hợp với quy định pháp luật điều kiện thực tế địa phương Bên cạnh đó, theo tinh thần cải cách tư pháp nay, lãnh đạo quan tiến hành tố tụng cấp cần đổi tư nâng cao trách nhiệm quản lý, đạo, điều hành mình, cần quan tâm đạo sát suốt trình giải vụ án hình để hạn chế thấp vi phạm, thiếu sót Ngay từ phân công Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vụ án, lãnh đạo đơn vị phải xem xét vào lực, trách nhiệm, yêu cầu nghiệp vụ cán quan để phân công vụ án Đặc biệt vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm,… cần phân công cán có lực giàu kinh nghiệm trực tiếp tiến hành tố tụng vụ án, đồng thời tranh thủ đạo cấp trên, cấp ủy quyền địa phương giúp cho việc giải vụ án thuận lợi, hiệu Ngoài ra, định kỳ hàng năm, lãnh đạo quan tiến hành tố tụng tổ chức buổi tọa đàm tổng kết rút kinh nghiệm vấn đề trả hồ để 32Nguyễn Đức Hạnh (2009), Trả hồ để điều tra bổ sung tố tụng hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr 50-51 80 điều tra bổ sung hoạt động điều tra, truy tố, xét xử Từ đó, thiết lập nên mối quan hệ bền chặt quan tiến hành tố tụng, làm tảng cho hoạt động tố tụng sau thực nhanh chóng, hiệu Với vị quan thực quyền công tố kiểm sát hoạt động điều tra, hoạt động xét xử, Viện kiểm sát đóng vai trò quan trọng việc điều hòa mối quan hệ quan tiến hành tố tụng mà công tác quản lý, đạo, điều hành lãnh đạo Viện kiểm sát vấn đề then chốt, có ảnh hưởng lớn tới hoạt động tố tụng vụ án Do đó, lãnh đạo Viện cần tăng cường thực công tác để tạo điều kiện thuận lợi cho trình giải vụ án hình Cụ thể, vụ án trình điều tra, bên cạnh việc phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, lãnh đạo Viện cần quan tâm nắm tình hình, tiến độ kết điều tra, thận trọng ký định phê chuẩn khởi tố bị can, thấy chưa đủ xác định người có hành vi phạm tội u cầu Cơ quan điều tra xác minh làm rõ; trường hợp chứng yếu tuyệt đối khơng phê chuẩn theo kiểu cho nợ 33, cần thiết trực tiếp yêu cầu Cơ quan điều tra, Kiểm sát viên báo cáo cụ thể vụ án Đối với vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Viện phải đạo việc đề yêu cầu điều tra, chủ động họp liên ngành với Thủ trưởng Cơ quan điều tra thống biện pháp điều tra, giải vụ án Và vụ án sang giai đoạn xét xử có vướng mắc, bất đồng quan điểm Viện kiểm sát Tòa án, lãnh đạo Viện phải tiến hành trao đổi với lãnh đạo Tòa án tổ chức họp liên ngành để thống đường lối xử lý vụ án 33Đỗ Kha (2007), Một số giải pháp nhằm hạn chế việc trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng hình sự, Tạp chí Kiểm sát, (01), tr 23 81 Kết luận Chương Qua nghiên cứu cho thấy, năm tồn quốc có hàng nghìn vụ án phải trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng với nguyên nhân khách quan chủ quan khác Từ thực trạng đó, yêu cầu cấp thiết đặt phải có biện pháp hiệu để hạn chế tình trạng trả hồ để điều tra bổ sung xuống mức thấp Với việc thông qua BLTTHS năm 2015, hầu hết vướng mắc, bất cập BLTTHS năm 2003 chế định trả hồ để điều tra bổ sung sửa đổi, bổ sung Do đó, để đảm bảo thi hành quy định BLTTHS năm 2015, quan có thẩm quyền cần tăng cường hướng dẫn, sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCATANDTC trả hồ để điều tra bổ sung cho phù hợp với quy định Ngoài ra, chương ba, luận văn đưa số giải pháp khác tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lực trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán làm công tác điều tra, truy tố, xét xử; tăng cường công tác phối hợp quan tiến hành tố tụng trình giải vụ án hình 82 sự; xem xét xử lý trách nhiệm người tiến hành tố tụng để xảy việc trả hồ để điều tra bổ sung; tăng cường công tác quản lý, đạo, điều hành lãnh đạo quan tiến hành tố tụng cấp… nhằm hạn chế tình trạng trả hồ để điều tra bổ sung KẾT LUẬN Nghiên cứu đề tài “Trả hồ để điều tra để điều tra bổ sung tố tụng hình Việt Nam” tác giả mong muốn đóng góp nhìn tồn diện, thống chế định trả hồ để điều tra bổ sung pháp luật tố tụng hình Việt Nam mà nay, tình hình nghiên cứu vấn đề chưa học giả thực quan tâm nghiên cứu chuyên sâu nên thực tiễn tồn nhiều quan điểm trái chiều Trên sở nghiên cứu cơng trình khoa học trước, tác giả phân tích, đánh giá rút hạt nhân hợp lý, quan điểm nhà nghiên cứu đồng tình, ủng hộ Từ đó, tác giả đưa vấn đề lý luận chung khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa chế định trả hồ để điều tra bổ sung Từ nhận thức mặt lý luận, tác giả khái quát chung quy định BLTTHS năm 2003 chế định trả hồ để điều tra bổ sung sâu phân tích vướng mắc, bất cập pháp luật tố tụng hình vấn đề Đồng thời, luận văn nêu số liệu cụ thể thực trạng thực quy định trả hồ để điều tra bổ sung quan 83 tiến hành tố tụng toàn quốc từ năm 2011 đến năm 2015 Qua đó, nhận thấy pháp luật tố tụng hình trả hồ để điều tra bổ sung quy định chung chung, thiếu rõ ràng, thống gây nhiều khó khăn cho hoạt động áp dụng pháp luật thực tiễn Từ thực trạng trên, tác giả sâu đánh giá ưu điểm, hạn chế, vướng mắc phân tích nguyên nhân thực trạng Việc trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng có kết đáng khích lệ số vụ án phải trả hồ có chiều hướng tăng qua năm Vì vậy, để đảm bảo hạn chế tình trạng trả hồ để điều tra bổ sung, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị, giải pháp tăng cường hướng dẫn, triển khai thực BLTTHS năm 2015; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lực trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán làm công tác điều tra, truy tố, xét xử; Tăng cường công tác phối hợp quan tiến hành tố tụng cấp; Cần xem xét xử lý trách nhiệm người tiến hành tố tụng để xảy việc trả hồ để điều tra bổ sung; Tăng cường công tác quản lý, đạo điều hành lãnh đạo quan tiến hành tố tụng cấp Những kiến nghị, giải pháp quan có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng thực nghiêm túc, triệt để góp phần hạn chế tới mức thấp tình trạng trả hồ để điều tra bổ sung Trả hồ để điều tra bổ sung tố tụng hình Việt Nam vấn đề khoa học chưa nhiều nhà khoa học pháp lý tố tụng hình nghiên cứu nên trình nghiên cứu tác giả có khó khăn việc tham khảo tư liệu Với khả thời gian nghiên cứu nhiều hạn chế nên đề tài nghiên cứu đưa tranh lược tình trạng trả hồ để điều tra bổ sung tố tụng hình Việt Nam vụ án khơng có yếu tố qn đội, chưa có điều kiện nghiên cứu vụ án quan tiến hành tố tụng quân đội thụ lý, giải Có thể chưa nêu hết 84 nguyên nhân việc trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng chưa đưa đầy đủ giải pháp chi tiết, cụ thể để hạn chế tình trạng trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng Đây vấn đề khoa học cần tiếp tục nghiên cứu giải thời gian tới Tác giả mong muốn thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp góp ý, trao đổi ý kiến để luận văn hồn thiện nữa./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Xuân Bích (2015), Các biện pháp nhằm hạn chế việc trả hồ để điều tra bổ sung, Tạp chí Kiểm sát số 11, Hà Nội Nguyễn Thị Hải Châu (2010), Chế định trả hồ để điều tra bổ sung tố tụng hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Tiến Châu (2008), Trả hồ để điều tra bổ sung nhìn từ mối quan hệ chức buộc tội chức xét xử, Tạp chí Kiểm sát số 17, Hà Nội Lê Tấn Cường (2012), Những vướng mắc kiến nghị sửa đổi chế định Viện kiểm sát trả hồ để điều tra bổ sung, Tạp chí Kiểm sát số 20, Hà Nội Lê Tấn Cường (2014), Giải pháp để hạn chế việc trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn truy tố, Tạp chí Kiểm sát số 10, Hà Nội Trần Vi Dân (2010), Một số giải pháp khắc phục việc trả hồ để 85 điều tra bổ sung, điều tra lại, Tạp chí Kiểm sát số 02, Hà Nội Lê Ngọc Duy (2013), Một số giải pháp Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội nhằm hạn chế việc trả hồ để điều tra bổ sung, Tạp chí Kiểm sát số 06, Hà Nội Nguyễn Minh Đức (2006), Một số ý kiến việc áp dụng quy định trả hồ để điều tra bổ sung BLTTHS năm 2003, Tạp chí Tòa án nhân dân số 06, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 11 Học viện Cảnh sát nhân dân (2007), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 12 Mai Thanh Hiếu, Nguyễn Chí Cơng (2008), Trình tự, thủ tục giải vụ án hình sự, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 13 Lê Thị Tuyết Hoa (2006), Một số vấn đề cần nhận thức thống trả hồ để điều tra bổ sung tố tụng hình sự, Tạp chí Kiểm sát số 04, Hà Nội 14 Nguyễn Đức Hạnh (2009), Trả hồ để điều tra bổ sung tố tụng hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 15 Đỗ Kha (2007), Một số giải pháp nhằm hạn chế việc trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng hình sự, Tạp chí Kiểm sát số 01, Hà Nội 86 16 Vũ Gia Lâm (2013), Hoàn thiện quy định Bộ luật Tố tụng hình việc Tòa án cấp thẩm trả hồ để điều tra bổ sung, Tạp chí Tòa án nhân dân số 08, Hà Nội 17 Vũ Gia Lâm (2012), Về quyền hủy án hình thẩm để điều tra lại xét xử lại Tòa án cấp phúc thẩm, Tạp chí Luật học số 11, Hà Nội 18 Mai Văn Lư (2010), Bàn quy định “Tòa án trả hồ để điều tra bổ sung” điều kiện cải cách tư pháp, Tạp chí Kiểm sát số 11, Hà Nội 19 Nguyễn Phúc Lưu (2006), Trả hồ để điều tra bổ sung - số vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Dân chủ pháp luật số 11, Hà Nội 20 Nguyễn Phúc Lưu (2006), Bàn việc trả hồ vụ án hình để điều tra bổ sung, Tạp chí Kiểm sát số 11, Hà Nội 21 Trần Đức Phong Trần Thế Vinh (2011), Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình nhằm hạn chế việc trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng, Tạp chí Kiểm sát số 15, Hà Nội 22 Đinh Văn Quế (1999), Vấn đề Tòa án trả hồ để điều tra bổ sung, Tạp chí Tòa án nhân dân số 04, Hà Nội 23 Đinh Văn Quế (2006), Tòa án trả hồ để điều tra bổ sung - vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Tòa án nhân dân số 14, Hà Nội 24 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 25 Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2003 26 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng hình nước Cộng hòa xã hội 87 chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 27 Nguyễn Tiến Sơn (2009), Thẩm quyền, trách nhiệm Viện kiểm sát, Kiểm sát viên việc đề yêu cầu điều tra trả hồ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án hình sự, Tạp chí Kiểm sát số 16, Hà Nội 28 Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, (Hồng Thị Minh Sơn chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 29 Đào Anh Tới, Hoàn thiện chế định trả hồ để điều tra bổ sung Bộ luật Tố tụng hình (sửa đổi), Tạp chí Kiểm sát số 13, Hà Nội 30 Nguyễn Văn Trượng (2008), Một số giải pháp nhằm khắc phục việc trả hồ để điều tra bổ sung chưa chuẩn xác Tòa án Viện kiểm sát, Tạp chí Kiểm sát số 19, Hà Nội 31 Võ Khánh Vinh (chủ biên, 2009), Bình luận Khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 32 Trần Thế Vinh (2014), Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự, hạn chế việc trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng, Tạp chí Kiểm sát số 22, Hà Nội 33 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Cơng an, Tòa án nhân dân tối cao (2010), Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT/VKSNDTC-BCA-TANDTC hướng dẫn thi hành quy định BLTTHS trả hồ để điều tra bổ sung 34 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2011), Báo cáo số 123/BC-VKSTC Tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân, Hà Nội 35 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2012), Báo cáo số 164/BC-VKSTC Tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân, Hà Nội 88 36 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Báo cáo số 171/BC-VKSTC Tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân, Hà Nội 37 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Báo cáo số 179/BC-VKSTC Tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân, Hà Nội 38 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Báo cáo số 224/BC-VKSTC Tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân, Hà Nội 39 http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=17541 90&p_cateid=1751909&item_id=13269221&article_details=1 40 http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap- luat.aspx?Item’ID=228 41 http://vienkiemsathaiphong.gov.vn/nghien-cuu-phap-luat-l16/che- dinh-tra-ho-so-de-dieu-tra-bo-sung-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su-nam-2015n1554.htm 42 www.hueuni.edu.vn/ /totrinh /3Tang%20cuong%20phap%20che%5 B1%5D.doc 43 http://moj.gov.vn/ ... trả hồ sơ để điều tra bổ sung Chương 2: Thực trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung Chương 3: Giải pháp bảo đảm hạn chế trả hồ sơ để điều tra bổ sung 13 Chương LÝ LUẬN VỀ TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ... việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung Khái niệm, đặc điểm trả hồ sơ để điều tra bổ sung nêu bật 28 vấn đề thẩm quyền, trình tự, thủ tục mục đích trả hồ sơ điều tra bổ sung; Việc trả hồ sơ để điều tra. .. án để điều tra lại xét xử lại 1.2.1 Nội dung trả hồ sơ để điều tra bổ sung Nội dung trả hồ sơ để điều tra bổ sung có ba vấn đề sau: Thứ nhất, trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoạt động tố tụng Viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Trả hồ sơ đề điều tra bổ sung trong tố tụng hình sự việt nam, Trả hồ sơ đề điều tra bổ sung trong tố tụng hình sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay