Thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân – so sánh pháp luật CHXHCN việt nam với pháp luật CHDCND lào

74 15 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 19:00

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về thẩmquyền dân sự của Tòa án, sự khác biệt và tương đồng giữa các quy định của pháp luật TTDS Lào và các quy định của pháp luật TTDS Việt Nam về thẩm quyền dân sự của Tòa án, đặc biệt thấy được sự bất cập trong các quy định của pháp luật TTDS Lào về thẩm quyền dân sự của Tòa án từ đó đề xuẩt phương hướng và những giải pháp cụ thể nhằmhoàn thiện pháp luật TTDS Lào về thẩm quyền dân sự của Tòa án LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong điều kiện kinh tế - xã hội Lào, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung pháp luật tố tụng dân (TTDS) nói riêng nhu cầu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu trình giải vụ việc dân ngày gia tăng số lượng tính chất phức tạp loại vụ việc Q trình xây dựng hồn thiện pháp luật TTDS thẩm quyền dân Tòa án nhân dân (TAND) nhằm nâng cao chất lượng xét xử Toà án, đảm bảo cho việc giải vụ việc dân nhanh chóng, xác, công minh pháp luật Việt Nam quốc gia nằm khối ASEAN, có trình độ lập pháp tương đối tiên tiến Nghiên cứu thẩm quyền dân TAND nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN) tiếp thu, kế thừa ưu điểm, thành cơng q trình xây dựng pháp luật TTDS thẩm quyền dân TAND CHXHCN Việt Nam đồng thời khắc phục hạn chế nói riêng Qua rút học, kinh nghiệm q trình xây dựng, hồn thiện quy định pháp luật TTDS thẩm quyền dân TAND Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào Trong giai đoạn cả hai nước Lào Việt Nam đều tiến hành cải cách tư pháp, sửa đởi, bở sung, hồn thiện hệ thống pháp ḷt TTDS Thẩm quyền dân TAND vấn đề quan trọng chi phối trình sửa đổi, bở sung, hồn thiện hệ thống pháp ḷt TTDS của Lào và hệ thống pháp luật TTDS của Việt Nam Vì vậy, cần phải nghiên cứu thẩm quyền dân TAND cách đầy đủ toàn diện Từ lý nêu trên, cho thấy việc lựa chọn đề tài “Thẩm quyền dân Tòa án nhân dân – So sánh pháp luật CHXHCN Việt Nam với pháp luật CHDCND Lào” làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sỹ luật học cần thiết phương diện lý luận thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện pháp luật; phù hợp với định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân (BLTTDS) Nhà nước Việt Nam và Lào, để khẳng định thành công nhược điểm, bất cập nhằm khắc phục, hồn thiện lĩnh vực pháp luật Điều có tác dụng đảm bảo cho công tác xét xử TAND khách quan, tồn diện xác Tình hình nghiên cứu đề tài Thẩm quyền dân vấn đề lớn TTDS, có nhiều nội dung khác ln mang tính thời Ở Việt Nam, trước sau BLTTDS năm 2004 ban hành có nhiều cơng trình nghiên cứu pháp luật vấn đề Trước BLTTDS năm 2004 ban hành có số cơng trình nghiên cứu công bố sau: - Luận án tiến sĩ luật học tác giả Đào Văn Hội đề tài: “Giải tranh chấp kinh tế điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam” bảo vệ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003; - Luận án tiến sĩ luật học tác giả Nguyễn Thị Kim Vinh với đề tài “Pháp luật giải tranh chấp kinh doanh đường tòa án Việt Nam” bảo vệ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003; - Bài “Xác định thẩm quyền theo vụ việc Tòa án” Tiến sĩ Phan Chí Hiếu đăng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số năm 2004 Sau BLTTDS năm 2004 ban hành đặc biệt sau Luật Sửa đổi, bổ sung số điều BLTTDS ban hành có nhiều cơng trình nghiên cứu pháp luật vấn đề công bố như: - Bài “Thẩm quyền giải kinh doanh theo BLTTDS 2004” tác giả Viên Thế Giang đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 12 năm 2005; - Bài “Thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh theo BLTTDS vấn đề đặt thực tiễn thi hành” đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 10 năm 2005 “Thực trạng pháp luật giải tranh chấp kinh doanh Việt Nam” tiến sĩ Phan Chí Hiếu đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật số 12 năm 2005; - Bài “Thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại lao động theo BLTTDS 2004” Thạc sĩ Trần Đình Khánh đăng Tạp chí Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao số năm 2005; - Bài “Về thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Tòa án theo BLTTDS 2004” tác giả Vũ Thị Hồng Vân đăng Tạp chí Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội số năm 2008; - Luận văn thạc sĩ luật học tác giả Nguyễn Thị Lài đề tài: “Phân định thẩm quyền sơ thẩm dân Toà án”, bảo vệ Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012; - Luận văn thạc sĩ luật học tác giả Nguyễn Thị Hiên đề tài: “Thẩm quyền dân theo loại việc Toà án giải tranh chấp kinh doanh thương mại,” bảo vệ Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2014 Ở Lào, chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu thẩm quyền dân TAND Tuy vậy, có số cơng trình đáng ý sau: Khóa luật tốt nghiệp đề tài: “Tìm hiểu pháp luật TTDS CHDCND Lào” Poumy Sinlatanathamatheva, bảo vệ Khoa Luật Đại học Quốc gia Lào năm 2007; khóa luật tốt nghiệp đề tài: “Thẩm quyền dân Toà án theo Luật Tố tụng dân CHDCND Lào” Somphone Sibounhueng, bảo vệ Khoa Luật Đại học Quốc Gia Lào năm 2009… Kết nghiên cứu công trình khoa học cho thấy với mục tiêu nhiệm vụ khác nhau, cơng trình nghiên cứu chủ yếu nêu quy định pháp luật tố tụng dân Việt Nam quy định pháp luật TTDS Lào mà chưa sâu so sánh cách đầy đủ có hệ thống quy định thẩm quyền dân theo pháp luật TTDS Việt Nam với quy định thẩm quyền dân theo pháp luật TTDS Lào Nhiều vấn đề liên quan đến thẩm quyền dân TAND chưa đề cập nghiên cứu cách đầy đủ tồn diện có đề cập nghiên cứu mức độ nghiên cứu chưa sâu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thẩm quyền dân Tòa án, quy định pháp luật TTDS Việt Nam quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân Tòa án Đề tài có nội dung nghiên cứu rộng, khuôn khổ luận văn thạc sỹ luật học việc nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu số vấn đề lý luận thẩm quyền dân khái niệm thẩm quyền dân sự, phân định thẩm quyền dân ý nghĩa phân định thẩm quyền dân sự, quy định pháp luật TTDS Lào Việt Nam hành Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu đề tài Khi nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn sử dụng phương pháp luận biện chứng vật phương pháp nghiên cứu nghiên cứu khoa học cụ thể phương pháp phân tích, phương pháp diễn giải, phương pháp thực tiễn, phương pháp so sánh v.v Đặc biệt, để thực mục đích việc nghiên cứu đề tài tác giả ý tới việc sử dụng phương pháp so sánh để thấy rõ tương đồng khác biệt quy định thẩm quyền dân pháp luật TTDS Lào quy định thẩm quyền dân pháp luật TTDS Việt Nam Mục đích nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài Mục đích việc nghiên cứu đề tài làm rõ thêm số vấn đề lý luận thẩm quyền dân Tòa án, khác biệt tương đồng quy định pháp luật TTDS Lào quy định pháp luật TTDS Việt Nam thẩm quyền dân Tòa án, đặc biệt thấy bất cập quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân Tòa án từ đề xuẩt phương hướng giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân Tòa án Để đạt mục đích trên, việc nghiên cứu đề tài có nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề lý luận thẩm quyền dân Tòa án, phân tích so sánh quy định pháp luật TTDS hành Lào quy định pháp luật TTDS hành Việt Nam thẩm quyền dân Tòa án, đánh giá thực trạng quy định pháp luật TTDS hành Lào thẩm quyền dân Tòa án, tìm phương hướng giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân Tòa án Những đóng góp Luận văn Luận văn có đóng góp cho khoa học chuyên ngành luật dân tố tụng dân điểm sau: - Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thẩm quyền dân Tòa án, làm rõ nội dung quy định pháp luật TTDS Lào Việt Nam thẩm quyền dân Tòa án; - Luận văn phân tích, so sánh cách đầy đủ có hệ thống quy định pháp luật TTDS hành Lào Việt Nam thẩm quyền dân Tòa án; - Luận văn rõ hạn chế, bất cập quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân Tòa án đồng thời tìm phương hướng giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân Tòa án Kết cấu Luận văn Ngồi Lời nói đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm ba chương : Chương I Những vấn đề lý luận thẩm quyền dân Toà án Chương II So sánh quy định pháp luật TTDS Việt Nam quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân Tòa án Chương III Yêu cầu, phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân Tòa án Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TOÀ ÁN 1.1 KHÁI NIỆM THẨM QUYỀN DÂN SỰ, PHÂN CHIA THẨM QUYỀN DÂN SỰ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN CHIA THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN 1.1.1 Khái niệm thẩm quyền dân Toà án Theo từ điển tiếng Việt, “thẩm quyền” “quyền xem xét để kết luận định đoạt vấn đề theo pháp luật”1, theo từ điển Luật học “thẩm quyền tổng hợp quyền nghĩa vụ hành động, định quan, tổ chức thuộc hệ thống máy Nhà nước pháp luật quy định”2 Như vậy, khái niệm thẩm quyền gồm hai nội dung quyền hành động quyền định Quyền hành động quyền làm công việc định; quyền định quyền giải cơng việc phạm vi pháp luật cho phép Từ điển Luật học Trường Đại học Quốc gia Lào định nghĩa “thẩm quyền” quyền thức xem xét để kết luận định đoạt, định vấn đề3 Cũng theo Từ điển thẩm quyền gắn liền với quyền nhiệm vụ mà pháp luật quy định cho quan Nhà nước, người nắm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý quan để thực chức nhiệm vụ họ Theo nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin quan nhà nước có thẩm quyền hoạt động lĩnh vực định Phạm vi hoạt động quyền pháp lý quan nhà nước pháp luật quy định hiểu thẩm quyền quan nhà nước Trong hệ thống quan tư pháp Tồ án quan thực quyền tư pháp chủ yếu Toà án thực thẩm quyền việc xét xử vụ án hình sự, dân sự, hành việc khác theo quy định pháp luật để bảo vệ Hoàng Phê, Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, năm 1998, tr.7 Boun Sengkham Inmedy (2003), Một số vấn đề đặt hoạt động của quan án nhân dân Lào, Nxb.Quốc gia, Viêng Chăn, tr.14 Từ điển Tiếng Lào Nxb.Chính trị.2006, tr.125-126 pháp luật, bảo đảm công xã hội Việc nghiên cứu để đưa khái niệm khoa học thẩm quyền Toà án và thẩm quyền dân Tồ án có ý nghĩa thiết thực việc xây dựng thực quy định thẩm quyền án Trong khoa học pháp lý, thẩm quyền hiểu với nghĩa tương tự Việt Nam Lào thẩm quyền hiểu tổng hợp quyền nghĩa vụ hành động, định quan, tổ chức thuộc hệ thống máy nhà nước pháp luật quy định Ở số nước giới, thuật ngữ sử dụng với nghĩa tương tự Chẳng hạn, Từ điển Luật học Pháp, thuật ngữ thẩm quyền (competence) hiểu khả mà pháp luật trao cho quan công quyền (autorite publique) quan tài phán (Juridiction) thực công việc định thẩm cứu xét xử vụ kiện4 Trong từ điển Luật học Mỹ, thẩm quyền hiểu khả tối thiếu để quan công quyền xem xét giải việc theo pháp luật5 Điểm chung thẩm quyền Toà án nước thừa nhận quyền xem xét giải vụ việc phạm vi pháp luật cho phép quyền hạn việc định giải vụ việc Quyền xem xét giải vụ việc quyền định giải vụ việc hai nội dung quan trọng có mối quan hệ mật thiết với tạo thành thẩm quyền án Trên giới, nhà lý thuyết tố tụng nước theo hệ thống Châu Âu lục địa nước theo hệ thống Anh – Mỹ đề cập vấn đề thẩm quyền Toà án tố tụng dân hai góc độ thẩm quyền theo loại việc thẩm quyền theo phạm vi lãnh thổ Theo cách tiếp cận này, thẩm quyền Toà án hiểu khả Toà án việc xem xét giải vụ kiện vào chất vụ việc (thẩm quyền theo loại việc) vào phạm vi lãnh thổ (thẩm quyền theo lãnh thổ)6 Ở Lào Việt Nam, thẩm quyền dân nhìn nhận có khác biệt với quốc tế có đặc thù riêng biệt tổ chức hệ thống Toà án hai quốc gia có Nhà xuất Tư pháp (2006) Từ điển Luật học, tr.122 Nxb Dalloz (2011), Lexique des termes juridiques, tr.298 Nxb Publishing Co (2011), Black law, tr.232-233 riêng biệt Việt Nam Lào Nhưng nhìn chung khái niệm thẩm quyền Tồ án tiếp cận ba góc độ thẩm quyền theo loại việc, thẩm quyền Toà án cấp thẩm quyền Toà án theo lãnh thổ Từ đó, hiểu thẩm quyền tổng hợp quyền mà pháp luật quy định cho quan, tổ chức thuộc hệ thống máy Nhà nước thực hành vi định pháp lý định phạm vi luật định Khác với thẩm quyền xét xử hành thẩm quyền xét xử hình Tồ án, thẩm quyền dân Tồ án có đặc trưng sau: - Toà án nhân danh quyền lực nhà nước, độc lập việc xem xét giải phán vụ việc phát sinh từ quan hệ mang tính tài sản, nhân thân hình thành sở bình đẳng, tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận chủ thể với nhau; - Thẩm quyền dân Toà án thực theo thủ tục tố tụng dân Do vậy, việc phải tuân thủ nguyên tắc chung tố tụng Toà án độc lập tuân theo pháp luật, đảm bảo vô tư, khách quan v.v… tồ xem xét giải vụ việc dân phải tôn trọng đảm bảo quyền tự định đoạt đương Phạm vi xem xét giải quyền định Toà án giới hạn yêu cầu mà đương đưa sở thoả thuận họ vấn đề co tranh chấp Từ phân tích rút kết luận: “Thẩm quyền dân Toà án quyền xem xét giải vụ việc quyền hạn định xem xét giải vụ việc theo thủ tục tố tụng dân Toà án” 1.1.2 Phân loại thẩm quyền dân Tòa án Thẩm quyền dân Tồ án gắn liền với thẩm quyền Toà án việc thực thủ tục giải vụ việc dân cụ thể theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Tuy nhiên, để tránh việc chồng chéo việc thực thẩm quyền dân Tòa án cần có phân định cụ thể loại thẩm quyền dân Tòa án phân định thẩm quyền dân theo loại việc, thẩm quyền Tòa án theo cấp, thẩm quyền theo lãnh thổ, theo lựa chọn nguyên đơn, người yêu cầu - Thẩm quyền dân Toà án theo loại việc Để phân biệt thẩm quyền Toà án với thẩm quyền quan, tổ chức khác việc giải vấn đề nảy sinh đời sống xã hội; phân định thẩm quyền Toà án việc giải loại việc theo thủ tục tố tụng dân với thẩm quyền Toà án việc giải loại việc theo thủ tục tố tụng hình tố tụng hành chính; pháp luật TTDS quy định thẩm quyền dân Toà án theo loại việc Thẩm quyền dân Toà án theo loại việc thẩm quyền Toà án việc thụ lý, giải vụ việc theo thủ tục tố tụng dân Theo quy định Điều 102 Hiến pháp năm 2013, Điều Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (LTCTAND) năm 2014, Điều BLTTDS năm 2015 Việt Nam Tòa án có thẩm quyền giải vụ án việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động theo quy định pháp luật TTDS Điều 78 Hiến pháp Lào năm 2008, Điều 1BLTTDS năm 2012 Lào năm 2012 quy định Tồ án có thẩm quyền giải vụ án vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục pháp lý - Thẩm quyền dân Toà án theo cấp Khi tranh chấp dân sự, vào thẩm quyền chung dân Toà án, xác định thuộc thẩm quyền giải dân Tồ án tranh chấp thuộc thẩm quyền giải sơ thẩm Toà án cấp hệ thống án Toà án sơ thẩm tiến hành tất công việc, thủ tục để thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử xét xử vụ án theo thủ tục sơ thẩm Theo quy định pháp luật hành hai nước, hệ thống Tồ án Việt Nam có TAND cấp huyện, TAND cấp tỉnh, TAND cấp cao, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC); hệ thống Toà án Lào có Tồ án khu vực, Tồ án tỉnh, Toà án miền, TANDTC Việc quy định Toà án cấp có thẩm quyền giải vụ việc dân cụ thể gọi thẩm quyền dân Tồ án cấp Từ đưa kết luận: Thẩm quyền giải vụ việc dân Toà án cấp quyền cấp Toà án hệ thống Toà án thực thủ tục giải vụ việc dân cụ thể theo thủ tục pháp lý - Thẩm quyền dân Toà án theo lãnh thổ theo lựa chọn nguyên đơn, người yêu cầu Do hệ thống tổ chức Toà án có nhiều Tòa án khác nhau, sau xác định thẩm quyền giải Toà án theo cấp, xác định vụ án thuộc thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm Toà án cấp huyện hay Toà án cấp tỉnh (Việt Nam), giải theo thủ tục sơ thẩm Toà án cấp khu vực hay Tồ án cấp tỉnh (Lào), cần thiết phải xác định vụ việc dân thuộc thẩm quyền giải Toà án cấp Toà án Ví dụ, tranh chấp dân sự, vào thẩm quyền Toà án cấp, xác định thuộc thẩm quyền giải Toà án cấp huyện, phải xác định Tồ án huyện nào, huyện A hay huyện B hay huyện C có thẩm quyền giải vụ án Đây loại thẩm quyền dân theo lãnh thổ, xác định sở Tồ án có điều kiện thuận lợi cho đương tham gia vào việc giải vụ án Vậy thẩm quyền giải vụ việc dân theo lãnh thổ Toà án quyền Toà án cụ thể hệ thống Toà án thực thủ tục giải vụ việc dân cụ thể theo quy định pháp luật Mục đích xác định thẩm quyền giải vụ việc dân theo lãnh thổ xác định Toà án cụ thể có thẩm quyền giải vụ việc dân theo thủ tục sơ thẩm sơ thẩm với điều kiện định Đó điều kiện dựa dấu hiệu lãnh thổ, liên quan đến nơi cư trú đương sự, nơi có tài sản tranh chấp nơi đặt trụ sở Toà án Ngồi việc xác định Tồ án có thẩm quyền giải vụ án theo dấu hiệu lãnh thổ, loại thẩm quyền giài Toà án xác định theo lựa chọn nguyên đơn, người yêu cầu Căn vào đặc điểm, tính chất loại vụ việc mà đương có u cầu Tồ án giải vụ việc dân sự, thoả mãn điều kiện quy định pháp luật ngun đơn, người u cầu có quyền lựa chọn Toà án giải vụ việc dân theo thủ tục sơ thẩm Như vậy, thẩm quyền giải vụ việc dân theo lựa chọn nguyên đơn, người yêu cầu quyền Toà án cụ thể hệ 10 xây dựng hoàn thiện pháp luật TTDS Lào tất yếu phải dựa tảng định phải phù hợp với văn hóa, kinh tế xã hội Lào Nằm khu vực ASEAN, Lào Việt Nam hai quốc gia láng giềng, có nhiều điểm tương đồng kinh tế, trị xã hợi Cải cách tư pháp ở Việt Nam gương gần để Lào học hỏi phát triển Trong đó, có kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và xây dựng, hoàn thiện pháp luật TTDS về thẩm quyền dân Toà án nói riêng 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ LÀO VỀ THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân Lào về thẩm quyền dân Toà án theo loại việc Thực tiễn triển khai thi hành BLTTDS năm 2012 Lào cho thấy số quy định BLTTDS thẩm quyền dân Toà án loại việc chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, có quy định mâu thuẫn với văn quy phạm pháp luật khác; chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng có cách hiểu khác nhau…Trên sở kết nghiên cứu, tham khảo viết, tài liệu, báo cáo tổng kết ngành Toà án, tác giả xin đưa giải pháp sau: - Tại khoản Điều 37 BLTTDS năm 2012 Lào liệt kê tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền Tòa án Hạn chế phương pháp liệt kê liệt kê đầy đủ tranh chấp kinh doanh, thương mại kinh tế phát triển mạnh mẽ có tham gia nhiều chủ thể nhiều hành vi thương mại Lào Điều dẫn đến việc, có tranh chấp thuộc loại nằm ngồi tranh chấp liệt kê Tòa án có thẩm quyền giải hay khơng? Ví dụ: tranh chấp vận chuyển hàng hóa đường ống…Ngược lại, nhiều loại tranh chấp cụ thể quy loại tranh chấp “cung ứng dịch vụ” quy định điểm b khoản Điều 38 BLTTDS năm 2012 Lào 60 Hiện nay, tranh chấp kinh doanh, thương mại đa dạng phong phú, khó liệt kê hết Bên cạnh đó, đời sống kinh tế luôn vận động phát triển, pháp luật lại mang tính ổn định tương đối Do đó, pháp luật khơng thể dự báo liệt kê hết loại việc nảy sinh thực tế Chính vậy, khoản Điều 37 BLTTDS năm 2012 Lào sửa đổi, bổ sung ngồi tranh chấp nêu trên, có “các tranh chấp khác kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định” thuộc thẩm quyền dân tồ án Có ý kiến cho cần nghiên cứu để bỏ phần liệt kê cần quy định: “Các tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải Tòa án tranh chấp kinh doanh, thương mại thương nhân với nhau” đủ Tác giả đồng ý với ý kiến này, nhiên, để quy định vậy, pháp luật TTDS cần quy định làm rõ khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại Ví dụ: đưa khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại với hai dấu hiệu : + Tranh chấp kinh doanh, thương mại tranh chấp phát sinh từ quan hệ kinh doanh, tranh chấp phát sinh từ hoạt động phục vụ cách trực tiếp hay gián tiếp cho trình kinh doanh + Một bên chủ thể tranh chấp phải chủ thể kinh doanh Đây chủ thể thực liên tục một, số tất công đoạng trình đầu tư từ sản xuất tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi - Bổ sung quy định “vì mục đích lợi nhuận” khoản Điều 37 BLTTDS: Tranh chấp khiếu nại liên quan đến việc vi phạm tài sản trí tuệ, chẳng hạn vi phạm quyền, nhãn hiệu, sáng chế, hành động khác mục đích lợi nhuận Có ý kiến cho khơng nên tách loại tranh chấp sở hữu trí tuệ làm hai loại vào việc xác định có hay khơng có mục đích lợi nhuận Việc phân biệt dẫn đến phân loại tranh chấp, xác định thẩm quyền Tòa án chưa rõ ràng Thực tế ngày tri thức trở thành hàng hóa trực tiếp, tranh chấp sở hữu trí tuệ, chuyển giao cơng nghệ ngày nhiều, ngày phức tạp ngày gần gũi với tranh chấp thương mại (các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hầu hết 61 nhằm mục đích lợi nhuận) Do vậy, có ý kiến cho nên gộp hai loại tranh chấp sở hữu trí tuệ thành loại tranh chấp sở hữu trí tuệ giao cho Hội đồng tư pháp thương mại đồng thời đổi tên “Hội đồng tư pháp thương mại” thành “Hội đồng tư pháp Thương mại Sở hữu trí tuệ” xu nước giới Tác giả không đồng ý với hai quan điểm không nên tách loại tranh chấp sở hữu trí tuệ làm hai loại nên gộp hai loại tranh chấp sở hữu trí tuệ thành loại tranh chấp sở hữu trí tuệ Tác giả cho “mục đích lợi nhuận” sở để phân biệt thẩm quyền Hội đồng tư pháp dân Hội đồng tư pháp thương mại Những vụ việc tranh chấp sở hữu trí tuệ khơng có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền Hội đồng tư pháp dân vụ việc tranh chấp sở hữu trí tuệ mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền Hội đồng tư pháp thương mại rõ ràng Thiết nghĩ, để bảo đảm giải tốt tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo thủ tụng tố tụng dân sự, cần phải quy định cụ thể vấn đề: Những tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải Tồ án; Những tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ trước Tồ án; Các chứng đương sử dụng q trình chứng minh; Cơ quan có thẩm quyền giám định trình tự, thủ tục giám định; Nguyên tắc bồi thường xác định mức định bồi thường quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm - Bổ sung: “Tranh chấp người chưa phải thành viên cơng ty có giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp với cơng ty, thành viên công ty; tranh chấp công ty với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần thành viên công ty với liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản cơng ty, chuyển đổi hình thức tổ chức công ty” vào Điều 37 BLTTDS năm 2012 Lào Thực tiễn xét xử thời gian qua cho thấy loại án ngày nhiều phức tạp Các tranh chấp công ty với thành viên công ty, thành viên công ty với liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức Cơng ty theo quy định bổ sung 62 cụ thể nên giúp cho Tòa án phân định rõ loại tranh chấp kinh doanh thương mại mẻ Lào Tuy nhiên, số vấn đề cần làm rõ: + Cụm từ “liên quan đến việc thành lập, hoạt động…” có nghĩa rộng, nên Tòa án địa phương gặp lúng túng nhầm lẫn việc xác định loại tranh chấp dân sự, tranh chấp lao động nêu tranh chấp thương mại (như trường hợp: Cơng ty khởi kiện đòi lại dấu Công ty thành viên Công ty kiện lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ trước không chịu giao dấu cho lãnh đạo Công ty; thành viên Công ty cho Công ty vay tiền khởi kiện đòi nợ; Cơng ty khởi kiện đòi thành viên Cơng ty thực nghĩa vụ khốn kinh doanh .) Vì vậy, cần nghiên cứu để sửa lại quy định cho rõ ràng + Trong trường hợp cá nhân nộp tiền mua phần vốn góp thành viên Cơng ty chưa đăng ký để trở thành thành viên Cơng ty TNHH, có tranh chấp có tranh chấp thành viên Công ty với Công ty thành viên Công ty với không hay tranh chấp cá nhân với cơng ty? Có quan điểm cho tranh chấp mua bán phần vốn góp cá nhân người mua với Cơng ty cá nhân người mua với cá nhân khác thành viên Công ty tranh chấp thành viên Công ty với Công ty thành viên Công ty với nhau, cá nhân người mua chưa thành viên Công ty Vấn đề chiếu theo quy định BLTTDS có coi tranh chấp kinh doanh, thương mại hay không? Hay trường hợp công ty thuê người Giám đốc thành viên công ty khởi kiện Giám đốc bồi thường quản lý kém, khơng hồn thành nhiệm vụ - tranh chấp có coi tranh chấp thành viên công ty hay không? + Về tranh chấp công ty với thành viên công ty, việc áp dụng thực tế nhiều lúng túng tòa án xác định có phải tranh chấp kinh doanh thương mại thành viên công ty với cơng ty khơng Ví dụ, q trình điều hành hoạt động công ty, lợi dụng cương vị quản lý mình, giám đốc Cơng ty chiếm dụng vốn Công ty để sử dụng cho hoạt động kinh doanh riêng (khơng thuộc trường hợp chiếm đoạt quy định Bộ luật hình sự), Cơng ty khởi kiện vụ án để 63 đòi lại số tiền bị chiếm có phải loại tranh chấp kinh doanh thương mại thành viên công ty với cơng ty khơng? Có ý kiến nhận định tranh chấp dân vay, mượn tài sản không thuộc loại tranh chấp kinh doanh, thương mại Chính vậy, bổ sung quy định cần có hướng dẫn cụ thể - Theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2010 Lào, thời hạn định, cổ đông, thành viên hội đồng quản trị có quyền u cầu tòa án xem xét, hủy bỏ định đại hội đồng cổ đơng Một số ý kiến nói u cầu loại việc kiện thuộc thẩm quyền giải tòa vụ án kinh doanh, thương mại BLTTDS Nhưng nhiều ý kiến khác lại bảo loại việc dân (yêu cầu kinh doanh, thương mại) thuộc thẩm quyền tòa Tác giả cho rằng, loại việc dân Tuy nhiên để tránh nhầm lẫn để áp dụng cách thống cần có quy định rõ ràng - Việc giải tranh chấp phát sinh từ việc thành lập, hoạt động, giải thể, sát nhập, chia tách trường dạy nghề, trường dân lập, trường tư thục, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chứng khoán, hợp tác xã gặp nhiều khó khăn Bởi lẽ vấn đề chưa nêu Luật Doanh nghiệp năm 2010 Lào Nhiều Tòa án lúng túng xác định quan hệ tranh chấp việc áp dụng văn pháp luật Có quan điểm cho tranh chấp công ty với thành viên công ty, thành viên công ty với vấn đề đặt áp dụng Luật Doanh nghiệp hay áp dụng Luật chuyên ngành? Chẳng hạn trường hợp trường tư thục, trường dân lập, Luật giáo dục có quy định quyền sở hữu tài sản, rút vốn, chuyển nhượng vốn khơng quy định trường theo mơ Luật doanh nghiệp Nếu thụ lý, giải theo Luật doanh nghiệp (coi trường công ty TNHH) thành viên khơng rút vốn mà có quyền mua lại, chuyển nhượng vốn góp mà Các vấn đề nêu cần phải quy định rõ pháp luật TTDS tiến hành sửa đổi bổ sung quy định vào BLTTDS Lào giống Việt Nam Trong chưa sửa đổi, bổ sung BLTTDS năm 2012 Lào trước mắt cần phải có văn hướng dẫn để thống trình áp dụng pháp luật, hướng dẫn để thống xử 64 lý Toà án, tránh chuyện tòa áp dụng luật chung, tòa áp dụng luật chuyên ngành 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân Lào về thẩm quyền dân Toà án cấp Khoản 5, Điều 23 BLTTDS năm 2012 Lào quy định: “TAND tỉnh có thẩm quyền yêu cầu lấy hồ sơ vụ án vụ việc xem đặc biệt quan trọng hay phức tạp từ Tòa án nhân dân khu vực để xem xét, xét xử sơ thẩm.” Quy định dẫn tới tùy tiện Tòa án cấp tỉnh việc áp dụng Do đó, phải cụ thể hóa vụ việc mà Tòa án cấp tỉnh quyền lấy lên để giải Ngoài ra, cần phải quy định rõ lấy vụ việc lên để giải Tòa án cấp tỉnh phải định văn để hạn chế tình trạng tùy tiện việc áp dụng Tòa án cấp tỉnh Tuy nhiên lâu dài, tiến hành sửa đổi BLTTDS năm 2012 Lào theo quan điểm tác giả phân quyền cho TAND cấp khu vực xét xử sơ thẩm TAND cấp tỉnh có thẩm quyền xét xử phúc thẩm nên mạnh dạn bỏ quy định khoản 5, Điều 23 Như phân tích TAND cấp khu vực Lào cấp Tồ án có thẩm quyền sơ thẩm hầu hết vụ việc thuộc thẩm quyền giải Tồ án, gồm vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành Kết xét xử cấp xét xử thứ có ý nghĩa quan trọng tồn tiến trình giải vụ án Vấn đề đặt tính chất chun mơn sâu Tồ án Hiện nay, theo quy định LTCTAND năm 2010 Lào tồ chun trách thành lập hai cấp khu vực tỉnh tương ứng Hội đồng tư pháp dân sự, lao động, thương mại, gia đình Khối lượng loại vụ việc thuộc thẩm quyền sơ thẩm Toà án cấp khu vực khối lượng lơn, chiếm gần hết số lượng án thuộc thẩm quyền giải Toà án khu vực Theo báo cáo Tổng cục thống kê Tồ án quốc gia Lào hàng năm số lượng vụ án giải 25.699 vụ, đó có 21.519 vụ án dân sự, số lượng vụ án dân giải cấp khu vực 20.218 vụ, có 15 trường hợp Toà án khu vực giải TAND tỉnh lấy lên để xét xử sơ thẩm14 Bên cạnh đó, Thẩm phán Tồ án cấp khu vực có 14 Tổng cục thống kê, báo cáo cải cách tư pháp và hành chính Quốc gia Lào, tr 56 65 thẩm quyền xét xử hình sự, dân sự, lao động, hành kinh tế Với thẩm quyền đa dạng vậy, Thẩm phán TAND cấp khu vực phải biết, phải giỏi tất lĩnh vực luật đủ điều kiện để thực việc xét xử độc lập tuân theo pháp luật LTCTAND năm 2010 Lào quy định thành lập chuyên trách hai cấp khu vực tỉnh Như vậy, tính chuyên sâu lĩnh vực pháp lí nêu giải Điều kiện bổ nhiệm thẩm phán Toà án cấp khu vực yêu cầu phải người làm lĩnh vực pháp luật có bốn năm cơng tác lĩnh vực mà bổ nhiệm phải có cử nhân luật trở lên so với yêu cầu trước có kinh nghiệm có trung cấp luật Pháp lệnh Thẩm phán hội thẩm nhân dân năm 1990 Do khơng thể nói trình độ thẩm phán TAND cấp khu vực trình độ thẩm phán TAND cấp tỉnh hay nói trình độ thẩm phán TAND cấp tỉnh giỏi thẩm phán TAND cấp khu vực Theo quy định Nghị số 29/2012/QH ngày 25 tháng 11 năm 2012 Quốc hội Lào việc thi hành BLTTDS kể từ ngày BLTTDS có hiệu lực, TAND khu vực có đủ điều kiện thực giao thẩm quyền giải vụ việc dân quy định Điều 31 Bộ luật Những TAND khu vực chưa đủ điều kiện tiếp tục thực thẩm quyền xét xử sơ thẩm quy định khoản Điều 28 BLTTDS năm 2012, khoản Điều 12 Luật lao động, chậm đến ngày 01 tháng năm 2016, tất TAND khu vực thống thẩm quyền giải vụ việc dân quy định Điều 31 BLTTDS Như vậy, tính đến thời điểm này, Tòa án cấp khu vực thực thẩm quyền quy định BLTTDS So sánh đối chiếu với văn pháp luật trước đây, BLTTDS năm 2012 Lào quy định theo hướng mở rộng thẩm quyền cho Tòa án cấp khu vực, phạm vi thẩm quyền Tòa án cấp tỉnh bị thu hẹp hơn, việc quy định hợp lý nằm xu chung trình cải cách tư pháp, bảo đảm thực tốt nguyên tắc hai cấp xét xử Thiết nghĩ, để có chế giải vụ việc dân ngày hiệu phù hợp hơn, tương lại, pháp luật tố tụng quy định theo hướng mở rộng tối thẩm quyền sơ thẩm dân cho Tòa án cấp khu vực việc giải vụ việc dân Điều có nghĩa Tòa án cấp khu vực có thẩm quyền giải hầu hết tất vụ việc dân theo thủ tục sơ 66 thẩm, Tòa án cấp tỉnh xét xử sơ thẩm trường hợp thực đặc biệt Lý hướng quy định vụ việc thuộc thẩm quyền giải Tòa án cấp tỉnh theo thủ tục sơ thẩm dựa vào tính chất “khó khăn” vụ việc, mà tính chất “khó khăn” chưa quy định cụ thể, nên có vụ án mà tòa án cấp tỉnh xét xử sơ thẩm chưa vụ án khó Tòa án cấp tỉnh vừa có thẩm quyền sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm nên dẫn tới tình trạng tải cơng việc Từ phân tích trên, tác giả cho nên bỏ quy định khoản 5, Điều 23 BLTTDS năm 2012 Lào cần thiết hợp lý nhằm mở rộng tối đa thẩm quyền sơ thẩm dân cho Tòa án cấp khu vực 3.2.3 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân Lào về thẩm quyền dân Toà án theo lãnh thổ Từ hạn chế quy định pháp luật Lào phân tích trên, tham khảo quy định pháp luật TTDS Việt Nam thẩm quyền dân Toà án theo lãnh thổ, tác giả xin đưa số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân Lào về thẩm quyền dân Toà án theo lãnh thổ sau: Thứ nhất, bổ sung quy định thẩm quyền Tòa án nơi có bất động sản vào Điều 56, Nghị số 03/2012/NQ-HĐTP 22 tháng 12 năm 2012 HĐTPTANDTC hướng dẫn thi hành số quy định BLTTDS nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào: “Đối với tranh chấp bất động sản, Tòa án có thẩm quyền Tòa án nơi có bất động sản.” Tuy nhiên, HĐTP TANDTC cần có hướng dẫn cụ thể quy tắc xác định thẩm quyền trường hợp vụ việc có nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp Cần có quy định giải thích thuật ngữ tranh chấp bất động sản thuộc thẩm quyền tòa án nơi có bất động sản theo hướng tranh chấp bất động sản tranh chấp có đối tượng vụ tranh chấp bất động sản tranh chấp vụ án có nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp Đối tượng vụ tranh chấp bất động sản hiểu tranh chấp quyền sở hữu kiện đòi nhà bị chiếm giữ bất hợp pháp; tranh chấp vật kiến trúc khác đất; kiện đòi nhà, đất cho thuê, mượn; tranh chấp việc người có quyền sử dụng; yêu cầu chia thừa kế nhà, quyền sử dụng đất… Ngồi 67 mở rộng việc áp dụng tranh chấp quyền gắn liền với bất động sản tranh chấp quyền tiếp tục thuê, tranh chấp bất động sản liền kề… Đối tượng vụ tranh chấp xác định thông qua khởi kiện nguyên đơn Tranh chấp đòi tiền liên quan đến giao dịch bất động sản tiền mua bán, tiền thuê thiếu… đương phải khởi kiện Tồ án nơi bị đơn cư trú, làm việc có trụ sở khơng thể khởi kiện u cầu Tồ án nơi có bất động sản giải Như vậy, tranh chấp bất động sản thuộc thẩm quyền giải Tồ án nơi có bất động sản tranh chấp mà đối tượng tranh chấp bất động sản tranh chấp vụ án có nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp Theo khái niệm tranh chấp bất động sản thuộc thẩm quyền Tồ nơi có bất động sản thoả mãn hai yêu cầu: đối tượng tranh chấp bất động sản tranh chấp cần giải Thứ hai, bổ sung quy định xác định thẩm quyền Tòa án tranh chấp thừa kế theo nguyên tắc tòa án nơi mở thừa kế Cần bổ sung quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền dân Tòa án tranh chấp thừa kế như: Những yêu cầu thừa kế với nhau; yêu cầu chủ nợ người cố yêu cầu có liên quan đến việc thi hành định đoạt tài sản người q cố Tồ án có thẩm quyền giải tranh chấp thừa kế Tòa án nơi mở thừa kế để tạo điều kiện cho q trình giải vụ việc Thứ ba, quy định mở rộng quyền thỏa thuận đương việc lựa chọn Tòa án giải tranh chấp Hiện tại, quyền thỏa thuận đương việc lựa chọn Tòa án giải tranh chấp theo quy định BLTTDS năm 2012 Lào hạn chế Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung BLTTDS năm 2012 Lào theo hướng mở rộng quyền thỏa thuận lựa chọn Tòa án giải tranh chấp Theo đó, bên tranh chấp thỏa thuận lựa chọn Tòa án nơi thực hợp đồng, nơi bên có chi nhánh nơi có tài sản tranh chấp giải vụ án có tranh chấp phát sinh ngun đơn khởi kiện đến Tòa án theo thỏa thuận Nên sửa đổi bổ sung thêm vào Điều 56, Nghị số 03/2012/NQ-HĐTP 22 tháng 12 năm 2012 HĐTPTANDTC hướng dẫn thi hành 68 số quy định BLTTDS nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào sau: “Các bên quan hệ dân có quyền tự thỏa thuận với văn yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc nguyên đơn nguyên đơn cá nhân nơi cư trú có trụ sở nguyên đơn, nguyên đơn quan tổ chức, nơi thực hợp đồng, nơi bên có chi nhánh nơi có tài sản tranh chấp giải tranh chấp dân sự, nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động quy định điều 25, 27, 29 31 Bộ luật này, có tranh chấp xảy ra, nguyên đơn phép khởi kiện tòa án thỏa thuận đó” Thứ tư, quyền lựa chọn Tòa án giải tranh chấp Theo pháp luật TTDS Lào hành, trường hợp tranh chấp bất động sản Tồ án nơi có bất động sản giải Tuy nhiên, quy định chung chung dẫn tới việc lựa chọn Tòa án có lợi cho ngun đơn mà bất lợi cho bị đơn Do vậy, cần sửa đôi BLTTDS năm 2012 Lào theo hướng quy định cụ thể vấn đề này, theo đương có quyền lựa chọn tòa án nơi có bất động sản có giá trị lớn nhất, nơi thuận tiện cho việc tham gia tố tụng đương nơi mở thừa kế Ngồi ra, tham khảo quy định hợp lí pháp luật TTDS Nga Trung Quốc quy định vấn đề sau: - Đối với việc kiện ly hôn, nguyên đơn u cầu Tòa án nơi sinh sống nguyên đơn giải nguyên đơn có người chưa thành niên sống trường hợp lí sức khỏe, việc nguyên đơn lại nơi sinh sống bị đơn gặp khó khăn; - Đối với việc kiện yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại va chạm tàu bè, đòi hỏi tiền thưởng giúp đỡ cứu hộ biển yêu cầu Tòa án nơi có tàu bị đơn nơi có cảng mà tàu đăng kí giải quyết; - Đối với vụ án tranh chấp tín phiếu thuộc thẩm quyền xét xử tòa án nơi tốn tín phiếu nơi bị đơn cư trú; 69 - Đối với tranh chấp hợp đồng vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không hợp đồng vận tải chung gây thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân nơi xuất phát ban đầu, nơi đích việc vận chuyển nơi cư trú bị đơn; - TAND nơi xảy tai nạn nơi mà xe cộ, tàu bè đến đầu tiên, nơi mà tàu bè gây tai nạn bị bắt giữ nơi cư trú bị đơn có thẩm quyền vụ án đòi bồi thường tổn thất tai nạn đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không Thứ năm, bổ sung quy định xác định thẩm quyền việc dân liên quan tới hoạt động trọng tài thương mại Lào Các quy định xác định thẩm quyền việc dân liên quan tới hoạt động trọng tài thương mại Lào chưa cụ thể nên việc áp dụng thực tế bị vướng mác Do vậy, cần bổ sung quy định xác định thẩm quyền việc dân liên quan tới hoạt động trọng tài thương mại Lào sau: - Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, bị đơn cá nhân nơi bị đơn có trụ sở bị đơn quan, tổ chức có thẩm quyền giải yêu cầu định, thay đổi trọng tài viên vụ tranh chấp trọng tài thương mại Lào giải Trong trường hợp có nhiều bị đơn ngun đơn có quyền u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc, có trụ sở bị đơn giải - Tòa án nơi Hội đồng trọng tài thụ lí vụ tranh chấp có thẩm quyền giải yêu cầu áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời vụ tranh chấp trọng tài thương mại Lào giải - Tòa án nơi Hội đồng trọng tài định trọng tài có thẩm quyền giải yêu cầu hủy định trọng tài thương mại Lào 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG Thông qua việc phân tích tình hình thực tiễn thực nhiệm vụ, quyền hạn TAND, tác giả luận văn khó khăn, vướng mắc việc thực quy định pháp luật TTDS thẩm quyền dân TAND tố tụng dân Trên sở kết nghiên cứu tác giả phân tích rõ yêu cầu, phương hướng giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân án Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân Toà án tác giả đề xuất bao gồm: giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền Toà án theo loại việc; giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền Toà án cấp giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền Toà án theo lãnh thổ trường hợp nguyên đơn, người yêu cầu lựa chọn Toà án Với việc thực giải pháp đó, tác giả hi vọng quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân Toà án hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao hiệu giải vụ việc dân Toà án, thực mục tiêu cải cách tư pháp mà Đảng nhân dân cách mạng Lào đề 71 KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu đề tài: “Thẩm quyền dân Toà án nhân dân - So sánh pháp luật CHXHCN Việt Nam với pháp luật CHDCND Lào” làm luận văn thạc sỹ luật học, tác giả rút số kết luận sau: Thẩm quyền dân Toà án vấn đề TTDS Việc pháp luật TTDS Lào pháp luật TTDS Việt Nam quy định thẩm quyền dân Tòa án tất yếu khách quan, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền xét xử tư pháp TAND, đáp ứng u cầu giải nhanh chóng xác vụ việc dân xây dựng Toà án ngày vững mạnh, chuyên nghiệp đại Các quy định pháp luật TTDS Lào pháp luật TTDS Việt Nam thẩm quyền dân Tồ án vừa có điểm tương đồng khác biệt Các quy định pháp luật TTDS Lào pháp luật TTDS Việt Nam thẩm quyền dân Tồ án có điểm tương đồng Lào Việt Nam hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, có quan hệ hữu nghị đặc biệt nước phát triển Các quy định pháp luật TTDS Lào pháp luật TTDS Việt Nam thẩm quyền dân Toà án có điểm khác biệt truyền thống văn hóa, kinh tế xã hội hai nước có khác biệt Trong trình xây dựng phát triển đất nước, quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân TAND ngày hồn thiện góp phần nâng cao hiệu giải vụ việc dân Tòa án CHDCND Lào Tuy vậy, bên cạnh số quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân TAND chưa hợp lý làm ảnh hưởng tới hiệu giải vụ việc dân Tòa án Kết nghiên cứu cho thấy cần sớm phải sửa đổi, bổ sung BLTTDS năm 2012 Lào để đáp ứng yêu cầu yêu cầu cải cách tư pháp TTDS tình hình 72 Việc hoàn thiện quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân TAND phải phù họp định hướng, quan điểm lớn Đảng Nhà nước Lào cải cách tư pháp; phải đặt mối quan hệ tổng thể với trình hồn thiện pháp luật TTDS, pháp luật dân mơ hình tổ chức quan tư pháp nói chung; bảo đảm tính kế thừa tính đại, tiếp thu thành tựu tiên tiến pháp luật TTDS trước pháp luật TTDS nước; bảo đảm việc xử lý kịp thời vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi ích Nhà nước, cơng dân Những quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân TAND cần sửa đổi, bổ sung bao gồm quy định BLTTDS năm 2012 Lào hướng dẫn TANDTC thẩm quyền TAND theo loại việc, thẩm quyền Tòa án thẩm quyền TAND theo lãnh thổ Để quy định pháp luật TTDS Lào thẩm quyền dân TAND phát huy hiệu thực tiễn cần có giải pháp đồng việc đổi cấu tổ chức hoạt động Toà án Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ trình độ đội ngũ cán Tòa án, Thẩm phán, tăng cường cơng tác đạo lãnh đạo Tòa án, đảm bảo điều kiện sờ vật chất Đặc biệt nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, xây dựng khung pháp lý cho hoạt động Cơ quan Toà án, tạo hành lang pháp lý điều kiện thuận lợi để Tồ án hoạt động có chất lượng hiệu 73 74 ... ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ LÀO VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ LÀO VIỆT NAM VỀ THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN 1.2.1 Sơ lược phát triển quy định pháp luật tố tụng dân Lào thẩm quyền. .. VIỆT NAM VỀ THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TOÀ ÁN 2.1 CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ LÀO VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ LÀO VIỆT NAM VỀ THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TOÀ ÁN THEO LOẠI... thẩm quyền dân Tòa án, phân tích so sánh quy định pháp luật TTDS hành Lào quy định pháp luật TTDS hành Việt Nam thẩm quyền dân Tòa án, đánh giá thực trạng quy định pháp luật TTDS hành Lào thẩm quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân – so sánh pháp luật CHXHCN việt nam với pháp luật CHDCND lào, Thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân – so sánh pháp luật CHXHCN việt nam với pháp luật CHDCND lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay