Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật hiện hành

94 9 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 19:00

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu, làm rõ các quy định mới củaBLTTDS về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà án; đánh giá mức độ đáp ứng của các quy định mới đó đối với thực tiễn thoạt động giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà án; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của BLTTDS. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HÀ ANH THƯ THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HÀ ANH THƯ THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: CH22B212 Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ THỊ HỒNG VÂN HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật hành” thân tự thực không chép cơng trình nghiên cứu người khác để làm sản phẩm riêng Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp TS.Vũ Thị Hồng Vân Những phần sử dụng tài liệu tham khảo luận văn trích dẫn nêu rõ nguồn phần tài liệu tham khảo Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Xác nhận Tác giả luận văn Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài luận văn, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn phía nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, tơi có q trình nghiên cứu, tìm hiểu học tập nghiêm túc để hoàn thành luận văn Kết thu không nỗ lực cá nhân tơi mà có giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn bè Trước tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS.Vũ Thị Hồng Vân, người dẫn dắt, bảo tạo điều kiện giúp đỡ để có thể hồn thành ḷn văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Luật Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện; cung cấp cho tư liệu quan trọng, cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè – những người ở bên cạnh động viên, giúp đỡ, hỗ trợ suốt quá trình học tập để vững tin và nỗ lực hoàn thành luận văn DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BLTTDS: Bộ luật tố tụng dân BLDS: Bộ luật dân Công ty TNHH: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghị định 78/NĐ-CP: Nghị định 78/NĐ-CP 14 tháng 09 năm 2015 Chính phủ đăng ký doanh nghiệp Nghị 01/2005/NQ- Nghị 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/03/2005 HĐTP: Hội đồng thầm phán Toà án nhân dân tối cao việc hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ “Những quy định chung”của Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Nghị 03/2012 NQ- Nghị 03/2012 NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm HĐTP: 2011 Hội đồng thầm phán việc hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ “Những quy định chung”của Bộ luật tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo Luật sử đổi, bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân Nghị 49-NQ/TW: Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Kết luận 79-KL/TW: Kết luận 79-KL/TW ngày 28/07/2010 Bộ Chính trị đề án đổi tổ chức hoạt động Toà án, Viện kiểm sát quan điều tra theo Nghị 49NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Sở hữu trí tuệ: SHTT TAND: Tòa án nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 7 1.1 Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh thương mại 1.1.1 Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại 1.1.2 Khái niệm giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 1.1.3 Khái niệm thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 11 1.2 Căn để phân định thẩm quyền Toà án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 13 1.2.1 Căn vào đường lối, sách Đảng, Nhà nước hoạt động tư pháp 1.2.2 Căn vào nguyên tắc hoạt động cấu tổ chức hệ thống Tồ án 1.2.3 Căn vào đòi hỏi khách quan thực tiễn giải tranh chấp kinh doanh 1.2.4 Căn vào lực giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Toà án 1.2.5 Căn vào tính chất xét xử 13 15 16 16 17 1.3 Cách thức phân định thẩm quyền Toà án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 17 1.3.1 Phân định thẩm quyền theo vụ việc 1.3.2 Phân định thẩm quyền theo cấp xét xử 1.3.3 Phân định thẩm quyền theo lãnh thổ CHƯƠNG NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 2.1 Những quy định thẩm quyền theo vụ việc 17 18 18 20 20 20 20 2.1.1 Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại 24 2.1.2 Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ quyền chuyển giao công nghệ 2.1.3 Tranh chấp người chưa phải thành viên công ty có giao dịch chuyển nhượng phần vốn 31 góp với cơng ty, thành viên cơng ty 35 2.1.4 Tranh chấp nội công ty 40 2.1.5 Các tranh chấp khác kinh doanh, thương mại 2.2 Những quy định thẩm quyền theo cấp Toà án 2.2.1 Thẩm quyền Toà án cấp huyện 2.2.2 Thẩm quyền Toà án cấp tỉnh 41 42 46 2.3 Những quy định thẩm quyền Toà án theo lãnh thổ 50 2.4 Những quy định thẩm quyền Toà án theo lựa chọn nguyên đơn 54 Nếu nơi cư trú, làm việc, trụ sở bị đơn ngun đơn u cầu Tòa án nơi bị đơn cư  54 trú, làm việc, có trụ sở cuối nơi bị đơn có tài sản giải Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động chi nhánh tổ chức nguyên đơn u cầu Tòa án nơi tổ  56 chức có trụ sở nơi tổ chức có chi nhánh giải Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng ngun đơn u cầu Tòa án nơi hợp đồng thực  56 giải Nếu bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở nhiều nơi khác ngun đơn u cầu Tòa án nơi  58 bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có nhiều địa phương khác ngun đơn u cầu  58 Tòa án nơi có bất động sản giải THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ CỦA CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 60 3.1 Thực trạng áp dụng pháp luật thẩm quyền Toà án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 60 3.1.1 Số liệu tình hình thụ lý, giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Toà án 3.1.2 Những kết đạt 3.1.3 Những khó khăn, vướng mắc nguyên nhân 60 63 64 3.2 Một số giải pháp nhằm triển khai có hiệu quy định pháp luật thẩm quyền Toà án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 75 3.2.1 Giải pháp pháp luật 3.2.2 Giải pháp liên quan đến tổ chức thực PHẦN KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 80 85 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm trở lại đây, lãnh đạo Đảng Nhà nước, kinh tế nước ta đà phát triển đạt thành công định Đặc biệt không nhắc đến kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, coi bước ngoặt lớn kinh tế nước nhà, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thương mại Cụ thể, hoạt động kinh doanh, thương mại diễn đa dạng, phức tạp hơn, phủ rộng nhiều lĩnh vực, tính cạnh tranh cao hơn, điều không khỏi kéo theo gia tăng đáng kể số lượng tranh chấp hoạt động kinh doanh, thương mại Có biện pháp giải tranh chấp mà bên tiến hành hoạt động kinh doanh thương mại tự giải hòa giải, thương lượng, nhiên có trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh mà chủ thể kinh doanh, thương mại khơng thể tự giải Lúc này, tranh chấp phát sinh đòi hỏi phải giải cách thoả đáng chế nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tranh chấp trật tự công cộng Và việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại đường Toà án thường nhắc đến biện pháp giải mang lại hiệu Tồ án cơng cụ để nhà nước quản lý trật tự xã hội lĩnh vực, có trật tự kinh tế Đóng vai trò thiết chế phán cơng, Tồ án có nhiều lợi giải tranh chấp, yêu cầu kinh doanh, thương mại Vì Tồ án đương ưu tiên lựa chọn để giải vụ việc dân nói chung tranh chấp kinh doanh thương mại nói riêng Tuy nhiên, ngồi ưu điểm việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại đường Tồ án, phương thức giải tranh chấp thực tế bộc lộ khơng nhược điểm khiến chủ thể hoạt động kinh doanh thương mại băn khoăn như: thủ tục phức tạp, rườm rà, thời gian giải kéo dài,v…v phải kể đến bất cập việc xác định thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh Toà án Bộ luật tố tụng dân 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 (BLTTDS 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011) đời bước tiến lớn pháp luật tố tụng dân Việt Nam Sau mười năm thi hành, nói Bợ ḷt tớ tụng dân sự (BLTTDS) khắc phục nhiều nhược điểm văn quy phạm pháp luật trước đó, góp phần quan trọng việc bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức Cho đến nay, nhiều quy định BLTTDS cũ phù hợp phát huy tác dụng tích cực Tuy nhiên qua tổng kết thực tiễn cho thấy có nhiều quy định BLTTDS bộc lộ hạn chế, bất cập không đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dân việc giải tranh chấp nảy sinh quan hệ dân nói chung hoạt động kinh doanh thương mại nói riêng Và Bộ luật Tố tụng dân số 92/2015/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thơng qua ngày 25/11/2015 có hiệu lực vào ngày 01/07/2016 (BLTTDS 2015) đời kết tất yếu BLTTDS 2015 đời chứa đựng nhiều nội dung so với Bộ luật cũ, ví dụ Bộ luật đưa quy định Tòa án khơng từ chối giải vụ việc dân lý chưa có điều luật để áp dụng; cho phép Tòa án áp dụng tập quán để giải vụ việc dân sự, trường hợp bên khơng có thỏa thuận pháp luật khơng quy định; khơng có vậy, BLTTDS 2015 đưa nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát trình tham gia thủ tục tố tụng dân (như vị trí, vai trò Viện kiểm sát; việc tham gia phiên toà, phiên họp; việc phát biểu ý kiến Viện kiểm sát nhân dân phiên tòa, phiên họp sơ thẩm; quy định thẩm quyền xác minh, thu thập tài liệu, chứng Viện kiểm sát; quy định thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…) nhiều nội dung khác Một điểm bật BLTTDS 2015 không nhắc đến quy định thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Toà án Đây vấn đề nhận quan tâm lớn từ phía Tồ án chủ thể hoạt động kinh doanh thương mại lẽ xác định thẩm quyền mình, Tồ án thụ lý đơn đương sự, từ tranh chấp, yêu cầu giải tiếp tục theo thủ tục tố tụng dân cách kịp thời, có hiệu Xuất phát từ thực tế nêu trên, định chọn đề tài “Thẩm quyền Toà án việc giải tranh tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật hành” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học 10 Tình hình nghiên cứu đề tài Sau trình nghiên cứu và tìm tòi cá nhân thì nhận thấy vấn đề liên quan đến giải tranh chấp kinh doanh, thương mại, có nội dung thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Toà án đề cập nhiều Luận án tiến sĩ (TS) Đào Văn Hội với đề tài “Giải tranh chấp kinh tế điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam”; Luận án tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vinh với đề tài “Pháp luật giải tranh chấp kinh tế đường Toà án Việt nam”; tác giả Lê thị Thu Thuỷ với chuyên đề “Hoàn thiện pháp luật thẩm quyền Toà án việc giải tranh chấp kinh tế”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 2/2004; tác giả Viễn Thế Giang với chuyên đề “Giải tranh chấp kinh doanh thương mại theo quy định BLTTDS 2004”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 12/2005; tác giả Triệu Thị Huỳnh Hoa với chuyên đề “Thực tiễn áp dụng pháp luật việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Tồ án”, Tạp chí Tồ án Nhân dân, số19/2012; … Nhưng việc nghiên cứu chuyên sâu thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Toà án chưa thật ý, chủ yếu đăng tải hình thức viết tạo chí pháp lý như: Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Vân với chuyên đề “Về mở rộng thẩm quyền Toà án cấp huyện việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại theo BLTTDS”, Tạp chí Kiểm sát, số 1/2006; Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Vân với chuyên đề “Về thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Toà án theo BLTTDS”, Tạp chí Luật học, số 4/2008; tác giả Nguyễn Thị Vân Anh với chuyên đề “Một số kiến nghị liên quan đến quy định thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại theo Điều 29 BLTTDS”, Tạp chí Nghề luật, số 3/2010,…Ngồi có luận văn Luật học thạc sĩ Bùi Nguyễn Phương Lê với đề tài “Thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh Toà án theo Bộ luật Tố tụng dân - Những điểm vấn đề đặt cho thực tiễn thi hành”, năm 2005 Có thể thấy, cơng trình nghiên cứu nêu đánh giá bất cấp việc phân định thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Toà án, đồng thời đưa kiến nghị để khắc phục điểm bất cập Tuy nhiên, có điểm chung cơng trình nghiên cứu cơng bố nêu phân tích, nhận định tác giả áp dụng BLTTDS 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 Nhưng việc nghiên cứu thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 80 BLTTDS 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 quy định bị đơn cá nhân tòa án có thẩm quyền giải tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc Tuy nhiên quy định chung chung theo hướng Tòa án có thẩm quyền Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc mà không quy định cụ thể trường hợp nguyên đơn khởi kiện đến tòa án nơi cư trú, trường hợp khởi kiện đến nơi làm việc bị đơn Quy định gây khó khăn cho cơng tác thụ lý giải vụ án Tòa án, thực tế có khơng trường hợp nguyên đơn khởi kiện Tòa án nơi làm việc bị đơn khơng khởi kiện tòa án nơi bị đơn cư trú sau bị đơn khơng đồng ý theo kiện Tòa án - Chưa có quy định việc xử lý trường hợp thỏa thuận đương lựa chọn tòa án khơng pháp luật Pháp luật tố tụng dân Việt Nam hành cho phép đương thỏa thuận lựa chọn Tòa án để giải tranh (nếu có) Tuy nhiên thực tế phát sinh trường hợp bên thỏa thuận lại chọn Tòa án khơng có thẩm quyền giải tranh chấp Vấn đề đặt đương thỏa thuận với tòa án giải không phù hợp với quy định thẩm quyền tòa án theo lãnh thổ BLTTDS 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 xác định thẩm quyền tòa án theo thỏa thuận đương hay ưu tiên xác định thẩm quyền theo quy định thẩm quyền tòa án theo lãnh thổ Trong thực tiễn việc áp dụng pháp luật trường hợp chưa thống nhất, dẫn đến nhiều vụ án phải chuyển chuyển lại có nhiều quan điểm khác 3.1.3.2 Nguyên nhân vướng mắc, bất cập Những vướng mắc, bất cập thực tiễn áp dụng pháp luật thẩm quyền giải Tòa án tranh chấp kinh doanh, thương mại chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân sau: Một là, phát triển kinh tế làm cho quan hệ xã hội phát triển phong phú, đa dạng, đan xen hoà quyện lẫn nhau, từ dẫn đến nhiều trường hợp khó phân biệt quan hệ dân hay quan hệ kinh doanh, thương mại Mặc dù BLTTDS năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 đưa tiêu chí cụ thể để xác định tranh chấp có thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại hay khơng thực tiễn xét xử cho thấy quy định nhiều bất cập, chưa bao thể hết tính chất đa dạng loại quan hệ đặc thù 81 Hai là, tính chất đặc thù, đa dạng quan hệ kinh, doanh thương mại Các quan hệ không ngừng thay đổi, biến hóa ngày, nên quy định pháp luật tố tụng dân nhiều trường hợp tiên liệu hết tất tình phát sinh thực tế Ba là, sau BLTTDS năm 2004 đời sau sửa đổi, bổ sung năm 2011, Quốc hội ban hành nhiều văn pháp luật khác, Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành nhiều nghị để hướng dẫn áp dụng BLTTDS, nhiên có nhiều khái niệm, thuật ngữ chưa hướng dẫn cụ thể, gây nhiều cách hiểu khác áp dụng pháp luật Bốn là, công tác hướng dẫn áp dụng thống pháp luật tòa án nhân dân tối cao năm qua chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn công tác xét xử Lý giải cho vấn đề này, cần xem xét đến vấn đề thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo luật định TAND tối cao, cụ thể Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao chức xây dựng Nghị hướng dẫn áp dụng thống pháp luật phải xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm thực nhiều công việc khác, nên thời gian dành cho công tác hướng dẫn pháp luật phần bị hạn chế Mặt khác, TAND tối cao chưa có chế cụ thể, hữu hiệu để huy động tham gia chuyên gia, nhà khoa học vào công tác nghiên cứu, xây dựng văn hướng dẫn áp dụng pháp luật Do mà cơng tác hướng dẫn pháp luật chưa thật hiệu mong muốn Năm là, việc đầu tư, phát triển hệ thống tư pháp nước ta trọng trước trình độ kĩ thuật lập pháp nhiều hạn chế, khả khái qt để xây dựng quy định có tính chất nguyên tắc việc xác định thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại chưa cao Sáu là, lực xét xử tranh chấp kinh doanh, thương mại Tồ án cấp huyện nhiều hạn chế, đặc biệt Thẩm phán huyện phần lớn chưa có kinh nghiệm việc giải án kinh tế Mặc dù pháp luật tố tụng dân có quy định trường hợp vụ án phức tạp mà cấp huyện không đủ số lượng Thẩm phán đủ Thẩm phán giải Tồ án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải vấn đề quan trọng cần phải quan tâm việc bồi dưỡng, đào tạo thêm chuyên môn nghiệp vụ cho Thẩm phán nói 82 chung Thẩm phán cấp huyện nói riêng để đáp ứng tốt yêu cầu công cải cách tư pháp 3.2 Một số giải pháp nhằm triển khai có hiệu quy định pháp luật thẩm quyền Toà án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại BLTTDS 2015 đời giải số khó khăn, vướng mắc thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Nhưng phủ nhận, quy định BLTTD 2015 đặt số vướng mắc cần nghiên cứu thấu có hướng giải Trong bối cảnh BLTTDS 2015 ban hành vừa có hiệu lực pháp luật, việc bàn đến vấn đề sửa đổi, bổ sung BLTTDS sớm cần phải có hướng dẫn hợp lý để có áp dụng thống Tòa án địa phương, Tòa án cấp Mặc dù vậy, cho rằng, lâu dài cần phải tính đến giải pháp sửa đổi BLTTDS 2015 để giải triệt để vướng mắc phát sinh thực tế Để thi hành có hiệu quy định BLTTDS 2015, tiến tới sửa đổi quy định thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại, đưa giải pháp đa dạng sau: giải pháp pháp luật giải pháp liên quan đến việc tổ chức thực 3.2.1 Giải pháp pháp luật 3.2.1.1 Khẩn trương ban hành văn hướng dẫn thi hành BLTTDS 2015 Tính đến thời điểm ngày 01/07/2016 BLTTDS 2015 có hiệu lực thay toàn BLTTDS 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011 hay nói cách khác từ ngày 01/07/2016 tranh chấp lĩnh vực kinh doanh, thương mại nói riêng tranh chấp lĩnh vực dân (theo nghĩa rộng) nói chung thụ lý giải theo trình tự, thủ tục Bộ luật Tuy nhiên, BLTTDS 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011 hướng dẫn thi hành hệ thống văn luật mà cụ thể Nghị 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ “những quy định chung” Bộ luật tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định “chứng minh chứng cứ” Bộ luật tố 83 tụng dân sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ hai “thủ tục giải vụ án án cấp sơ thẩm” Bộ luật tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân sự; … thời điểm Bộ luật chưa có hướng dẫn chi tiết cho việc thụ lý giải theo cấp xét xử thủ tục xét lại hiệu lực án có hiệu lực pháp luật (thủ tục tái thẩm, giám đốc thẩm) Quay trở lại với nội dung xuyên suốt luận văn thẩm quyền Tồ án giải tranh chấp kinh doanh, thương mại, mà hệ thống văn pháp luật hướng dẫn BLTTDS 2015 chưa soạn thảo ban hành chưa có hiệu lực pháp luật việc áp dụng quy định BLTTDS thẩm quyền Toà án chưa có định hướng cụ thể thống mà chủ yêu dựa cách hiểu quan điểm, vận dụng Tòa án, thẩm phán Thực tế dẫn tới số vấn đề phát sinh việc chấp giải tranh chấp Tòa án liên quan tới thẩm quyền xét xử chẳng hạn phân biệt tranh chấp dân với tranh chấp kinh doanh, thương mại Cụ thể, tranh chấp có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền thụ lý Tòa kinh tế TAND cấp tỉnh theo quy định khoản Điều 30 BLTTDS 2015 hay thuộc thẩm quyền thụ lý Tòa dân TAND cấp huyện theo khoản Điều 26 điểm a, khỏan 1, Điều 35 BLTTDS 2015? Một bất cập khác mà ta nhìn việc xác định thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại TAND cấp Nghị 03/2012/NQHĐTP BLTTDS năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 có quy định cụ thể xác định thẩm quyền Tòa án trường hợp có đương nước ngồi hay xác định tranh chấp coi có yếu tố nước ngoài, nhiên, tất văn hết hiệu lực vào ngày 01/07/2016 - thời điểm với ngày BLTTD 2015 có hiệu lực Điều gây số cách hiểu, cách xác định khác Tòa án địa phương, thẩm phán việc tranh chấp có yếu tố nước ngồi, từ dẫn tới hệ khó khăn việc phân định thẩm quyền xét xử TAND cấp huyện với TAND cấp tỉnh tranh chấp kinh doanh, thương mại chưa xác định có yếu tố nước ngồi hay khơng thiếu quy định hướng dẫn văn luật 84 Việc thiếu văn luật hướng dẫn quy định BLTTDS 2015 thẩm quyền Toà án giải tranh chấp kinh doanh, thương mại không gây khó khăn cho Tồ án, thẩm phán mà có ảnh hưởng khơng nhỏ cho nguyên đơn, bị đơn, luật sư v…v việc tiếp cận pháp luật để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình/khách hàng tham gia tố tụng Nếu khơng có hướng dẫn thống nhất, kịp thời văn hướng dẫn nguyên đơn, bị đơn gặp khó khăn việc lựa chọn Toà án giải tranh chấp, hay lựa chọn Toà án để gửi đơn khởi kiện, v…v Qua phân tích nêu trên, chúng tơi nhận thấy để đảm bảo việc áp dụng thực thi BLTTDS 2015 cách thống Tòa án, thẩm phán,đ ảm bảo việc thực quyền khởi kiện; quyền nghĩa vụ khác người tham gia tố tụng BLTTDS 2015 cần phải hướng dẫn, thi hành thông qua việc soạn thảo, xây dựng, ban hành văn luật nghị quyết, thơng tư đảm bảo số tiêu chí sau: - Các văn mang tính chất hướng dẫn thi hành, làm rõ quy định BLTTDS 2015 không hướng dẫn vượt qua nội dung quy định BLTTDS BLTTDS có hiệu lực pháp lý cao văn hướng dẫn (như trường hợp Nghị 03/2012/NQ-HĐTP) - Các văn phải giữ tinh thần văn hướng dẫn cũ trước đó, nội dung cũ phù hợp với BLTTDS 2015 thực tiễn hoạt động kinh doanh, thương mại - Các văn phải có những hướng dẫn cụ thể điểm BLTTDS 2015 Bên cạnh đó, mặt nội dung, văn hướng dẫn cần có quy định cụ thể liên quan đến vấn đề sau: Một là, thống nội hàm khái niệm kinh doanh, thương mại toàn văn pháp luật hệ thống pháp luật hành Khái niệm hoạt động kinh doanh, thương mại Nghị 03/2012/NQ-HĐTP giải thích thân khái niệm chưa nêu đầy đủ dấu hiệu để nhận biết hoạt động kinh doanh, thương mại Để phản ánh đắn chất hoạt động kinh doanh, thương mại, góp phần giúp Tòa án phân biệt tranh chấp dân với tranh chấp kinh doanh, thương mại khái niệm hoạt động kinh doanh, thương mại phải đảm bảo tối thiểu tiêu chí sau: 85 - Hoạt động kinh doanh bao gồm hoạt động từ đầu tư, sản xuất, mua bán, cung ứng dịch vụ thị trường; - Hoạt động kinh doanh phải chủ thể kinh doanh tiến hành; - Hoạt động kinh doanh tiến hành để phục vụ cách trực tiếp gián tiếp cho hoạt động tìm kiếm lợi nhuận chủ thể kinh doanh tính chất, chủ thể lại thuộc thẩm quyền loại Toà án định Hai là, cần quy định rõ nội dung tranh chấp nội công ty, không nên quy định mang tính chung chung Điểm b Khoản Điều Nghị 03/2012/NQ-HĐTP: "và vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức công ty” mà phải liệt kê tranh chấp công ty với thành viên công ty thuộc thẩm quyền giải Tòa án đưa tiêu chí để nhận biết, từ có sở xác định tranh chấp phát sinh chúng thuộc trường hợp liệt kê, tránh vướng mắc Đặc biệt, cần quy định cụ thể trường hợp coi tranh chấp liên quan đến hoạt động cơng ty, thực tế “hoạt động cơng ty” có phạm vi rộng đa dạng Ba là, cần bổ sung quy định nhằm xác định cụ thể vụ việc mà tòa án cấp tỉnh lấy lên để giải quyết, cần quy định rõ lấy vụ việc lên để giải Tòa án cấp tỉnh phải có văn để hạn chế tình trạng tùy tiện việc áp dụng Theo chúng tơi tranh chấp có tính chất phức tạp tranh chấp có nhiều đương địa bàn thuộc huyện xa nhau, TAND cấp huyện chưa có Thẩm phán chuyên trách để giải tranh chấp Nhìn chung, chúng tơi nhận định rằng, tranh chấp thuộc loại khó, phức tạp nhà làm luật khắc phục cách đưa lên TAND cấp tỉnh đẻ giải Bốn là, thiếu rõ ràng quy định thẩm quyền tòa án theo nơi bị đơn cư trú, chúng tơi cho xác định Tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp, nên ưu tiên Tòa án nơi bị đơn cư trú Tòa án nơi bị đơn làm việc, cụ thể bị đơn cư trú nơi làm việc nơi tòa án có thẩm quyền tòa án nơi bị đơn cư trú Trong trường hợp xác định nơi cư trú bị đơn tòa án nơi bị đơn làm việc có thẩm quyền giải Năm là, trường hợp thỏa thuận đương lựa chọn tòa án khơng pháp luật, cần bổ sung quy định giải tình theo hướng đương 86 có thỏa thuận việc lựa chọn tòa án giải tranh chấp thỏa thuận khơng phù hợp với pháp luật tòa án đương lựa chọn khơng có thẩm quyền giải Lúc này, Tòa án nơi nhận đơn vào quy định pháp luật tố tụng dân để chuyển vụ án cho Tòa án có thẩm giải tranh chấp Như thấy để việc giải tranh chấp dân nói chung tranh chấp kinh doanh, thương mại nói riêng cách có hiệu quả, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân đảm bảo hiệu viễ cét xử, giải vụ án TAND cấp việc xây dựng, soạn thảo, ban hành văn hướng dẫn áp dụng pháp luật, sửa đổi bổ sung thay quy định pháp luật không phù hợp với thực tiễn đòi hỏi có tính chất bắt buộc mặt lý luận thực tiễn 3.1.2.2 Tiếp tục hoàn thiện quy định BLTTDS 2015 Mục đích việc hồn thiện pháp luật thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại nhằm đáp ứng bảo vệ quyền tự kinh doanh, ổn định định hướng phát triển quan hệ kinh tế phát triển phù hợp với điều kiện Việt Nam, bắt kịp với tiến xã hội, nhằm đưa kinh tế đất nước phát triển hướng quy luật vốn có chế thị trường đồng thời phù hợp phát huy đặc điểm riêng có đời sống kinh tế thực tiễn quan hệ kinh doanh nước ta giai đoạn Thơng qua phân tích nêu suốt tồn luận văn, thấy quy định thẩm quyền tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại BLTTDS 2015 khắc phục phần lớn bất cập BLTTDS năm 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011, nhiên chưa thể giải triệt để vướng mắc mà luật cũ để lại Do đó, chúng tơi xin đưa vài kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật BLTTDS 2015 sau: Một là, sửa đổi quy định khoản Điều 30 BLTTDS 2015 theo hướng mở rộng phạm vi chủ thể tiến thành hoạt động kinh doanh, thương mại Nghĩa là, pháp luật tố tụng dân không yêu cầu bắt buộc tất bên tranh chấp kinh doanh, thương mại phải có đăng ký kinh doanh Cụ thể, kiến nghị sửa đổi nội dung quy định khoản 1, Điều 30 BLTTDS 2015 sau: “Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại mà bên có đăng ký kinh doanh, có mục đích lợi nhuận” 87 Hai là, sửa đổi quy định khoản Điều 30 BLTTD tranh chấp phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần cơng ty, thành viên/cổ đơng cơng ty với người chưa phải thành viên/cổ đông công ty theo hướng thống với nội dung luật nội dung, cụ thể là: “Tranh chấp người chưa phải thành viên/cổ đơng cơng ty có giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần với công ty, thành viên/cổ đông công ty” 3.2.2 Giải pháp liên quan đến tổ chức thực 3.2.2.1 Điều kiện tổ chức cán Việc hoàn thiện quy định thẩm quyền tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại thiếu đồng không đề cập đến việc nâng cao nghiệp vụ, kinh nghiệm xét xử, lĩnh trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, Thẩm phán Hội thẩm tòa án nhân dân đội ngũ cán ngành tòa án, đặc biệt đội ngũ Thẩm phán Thứ nhất, cần khắc phục tình trạng thiếu hụt thẩm phán địa phương Sau Luật tổ chức TAND năm 2014 Quốc hội thơng qua, hệ thống Tòa án nước ta có thay đổi lớn mặt tổ chức, cụ thể TAND tổ chức gồm bốn cấp theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành Cơng tác tổ chức cán TAND cấp gấp rút triển khai thực theo hướng kiện toàn đội ngũ cán lãnh đạo TAND theo mơ hình tổ chức hệ thống Tòa án bốn cấp Từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/9/2015 bổ nhiệm bổ nhiệm lại 298 Thẩm phán trung cấp (bổ nhiệm 140, bổ nhiệm lại 158) 887 Thẩm phán sơ cấp (bổ nhiệm 436, bổ nhiệm lại 451); thực quy định Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014, TAND tối cao trình Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước bổ nhiệm 15 Thẩm phán TAND tối cao, 57 Thẩm phán cao cấp công tác TAND cấp cao 11 Thẩm phán cao cấp cơng tác Tồ án Quân Trung ương17 Mặc dù khẩn trương triển khai hoạt động bổ sung số lượng thẩm phán cho Tòa án thực tế cho thấy đội ngũ Thẩm phán vừa yếu chất lượng, vừa thiếu số lượng Nguyên nhân khách quan theo 17 Nguyễn Phan Khiêm (2015), “Cơng tác Tòa án năm 2015: Những dấu ấn tích cực năm khởi đầu máy tổ chức mới”, Báo Công lý, địa chỉ: http://congly.com.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/cong-tac-toa-an-nam-2015nhung-dau-an-tich-cuc-cua-mot-nam-khoi-dau-bo-may-to-chuc-moi-131300.html ngày truy cập 20/07/2016 88 quy định Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, việc bổ nhiệm Thẩm phán phải thông qua kỳ thi tuyển, việc bổ sung Thẩm phán cho Tòa án khơng thể tiến hành nhanh chóng sớm chiều Mặt khác, việc tăng thêm thẩm quyền tòa án cấp huyện lại tiếp đặt gánh nặng nhân sự, đặc biệt đội ngũ thẩm phán ngành tòa án Vì TANDTC cần phải tính tốn lại số nhân lực cần phân bổ cho địa phương, cấp tòa án để hạn chế tình trạng thiếu Thẩm phán địa phương Thứ hai, cần bước nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán Hội thẩm nhân dân đồng thời xác định quy trách nhiệm cá nhân Thẩm phán trình xét xử Trong điều kiện hội nhập kinh tế thị trường nay, chất lượng, trình độ xét xử Thẩm phán Hội thẩm nhân dân vấn đề vô quan trọng thể sức mạnh tư pháp Để nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán Hội thẩm nhân dân cần tiến hành số giải pháp nhằm tăng cường công tác đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cách tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề pháp luật thẩm quyền, phân chia đối tượng để bồi dưỡng kiến thức pháp luật nội dung phục vụ cho việc giải lĩnh vực giải tranh chấp Toà án nhân dân cấp, tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm cơng tác xét xử theo chun đề hạn chế, thiếu sót cơng tác xét xử, thơng qua giúp Thẩm phán tránh sai sót có vụ án tương tự, Bên cạnh đó, pháp luật tố tụng dân nên đưa tiêu chí cho việc xác định đội ngũ Hội thẩm nhân dân cho lĩnh vực xét xử tranh chấp kinh doanh, thương mại Chẳng hạn, Hội thẩm nhân dân việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại phải thương nhân, có kiến thức pháp luật mức độ định, có uy tín kinh nghiệm kinh doanh; khơng hoạt động theo nhiệm kỳ mà tham gia hoạt động tổ chức Hiệp hội giới doanh nhân Ngoài ra, cần tăng cường chế độ trách nhiệm hành chính, chế độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân để áp dụng cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân khơng hồn thành nhiệm vụ xét xử Để thực giải pháp cần tăng cường xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến vấn đề Đồng thời giao nhiệm vụ cho quan giám sát tiến hành nhiều điều tra, tra truy tố trước pháp luật 89 Thẩm phán, cán ngành tòa án vi phạm quyền nghĩa vụ thực công tác xét xử Thứ ba, tăng cường công tác hợp tác quốc tế lĩnh vực tư pháp nhằm nâng cao khả xét xử thẩm phán, nâng cao chất lượng đội ngũ cán ngành Tòa án Nhằm nâng cao kinh nghiệm chuyên môn thực tiễn xét xử đội ngũ cán ngành Tòa án, sở đào tạo nghề luật sở đào tạo chức danh tư pháp khác, bên cạnh việc tăng cường hợp tác quốc tế với trường đại học nước sở đào tạo phải liên kết hợp tác với quan, tổ chức Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ Đặc biệt giai đoạn hội nhập quốc tế nay, số quan, tổ chức quốc tế Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore ngày phát huy vai trò việc điều chỉnh, xét xử, giải vấn đề mang tính chất nội dung hoạt động thương mại quốc tế Chẳng hạn, thực tiễn hoạt động thương mại có yếu tố nước ngồi nay, Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ban hành nhiều văn có tính chất tập quán thương nhân thừa nhận áp dụng phổ biến hoạt động kinh doanh, thương mại như: Bộ tập quán điều kiện sở giao hàng (INCOTERMS); Bộ tập quán thống tín dụng chứng từ (UCP); Bộ nguyên tắc chung kiểm tra chứng từ toán quốc tế theo phương thức tín dụng thư (ISBP) Các văn điều chỉnh hoạt động mà pháp luật Việt Nam bỏ trống khơng có văn điều chỉnh cụ thể Vì vậy, giải tranh chấp kinh doanh, thương mại có liên quan đặc biệt tranh chấp có yếu tố nước ngồi việc trang bị kiến thức nội dung, tập quán cần thiết Và việc hợp tác quốc tế sở đào tạo nước với tổ chức nước ngồi góp phần nâng cao trình độ Thẩm phán nói riêng cán ngành Tòa án nói chung 3.2.2.2 Về cơng tác đạo, hướng dẫn TAND tối cao Để nâng cao hiệu công tác hướng dẫn áp dụng thống pháp luật, cần nghiên cứu, sửa đổi bổ sung quy định liên quan tới tổ chức hoạt động TAND tối cao, quy định liên quan tới giám đốc thẩm, tái thẩm, nhằm giảm bớt vụ án thuộc thẩm quyền Hội đồng Thẩm phán để Hội đồng Thẩm phán có nhiều thời gian tập trung cho công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật; nghiên 90 cứu đề xuất việc phát triển án lệ (theo tinh thần Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị, Kết luận 79-KL/TW Bộ Chính trị) nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan hướng dẫn áp dụng pháp luật thống thực tiễn xét xử đặt Các quan tư pháp trung ương cần có quy chế liên ngành để tăng cường phối hợp lĩnh vực TAND tối cao cần trọng làm tốt việc xây dựng kế hoạch, chương trình dài hạn ngắn hạn công tác hướng dẫn áp dụng thống pháp luật; tiếp tục bổ sung cán có trình độ học vấn kinh nghiệm thực tiễn cho Viện khoa học xét xử; tổ chức thực tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử tồn ngành; tăng cường cơng tác nghiên cứu khoa học gắn với công tác xét xử hướng dẫn áp dụng pháp luật; xây dựng chế thu hút cán bộ, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm công tác xét xử xây dựng văn pháp luật tham gia vào lĩnh vực công tác này; làm tốt công tác trao đổi nghiệp vụ với tòa án địa phương 3.2.2.3 Tăng cường sở vật chất cho ngành tòa án Trong hệ thống Tòa án Việt Nam nay, điều kiện sở vật chất hạ tầng kỹ thuật Tòa án khơng tương dồng địa phương nước Đặc biệt địa bàn, huyện vùng sâu, vùng xa, miền núi thường có sở hạ tầng nghèo nàn, đầu tư, nâng cấp Tòa cấp tỉnh thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… lại đầu tư kỹ lưỡng thường xuyên điều kiện vật chất sở hạ tầng Ngoài ra, hạn chế sở vật chất ảnh hưởng tới điều kiện làm việc Thẩm phán, Thư ký Tòa cán Tòa án khác hạn chế hạ tầng kỹ thuật dẫn tới hệ công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu vụ án không đảm bảo Tất hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng xét xứ giải tranh chấp Tòa án – đặc biệt Tòa án địa phương nghèo, địa bàn vùng sâu vùng xa…Vì việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa phát triển điều kiện vật chất áp dụng khoa học công nghệ đại vào công tác chuyên mơn hoạt động xét xử tòa án địa phương yêu cầu cần thiết cấp bách nay, chẳng hạn như: áp dụng công nghệ thông tin vào việc lưu trữ hồ sơ tài liệu tòa án; số hóa liệu nhằm tạo điều kiện cho việc tra cứu; cải tạo nâng cấp phòng xét xử phòng làm việc Thẩm phán, cán Tòa án; xây dựng hệ thống sở liệu văn pháp luật phục vụ cho công tác tra cứu… 91 Kết luận chương III: Thông qua thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hành việc xác định thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại, thấy việc xác định thẩm quyền Tòa án giải tranh chấp kinh doanh, thương mại, đạt kết định Tuy nhiên, số lượng tranh chấp kinh doanh, thương mại chưa Tòa án giải thực tế nhiều, việc áp dụng quy định có liên quan đến thẩm quyền giải Tòa án giải tranh chấp kinh doanh, thương mại, chưa đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn hoạt động kinh doanh, thương mại đặt Nguyên nhân chủ yếu quy định pháp luật tố tụng dân hành liên quan đến đề vướng mắc, bất cập, làm cho việc thực thi áp dụng pháp luật chưa cao so với mục tiêu đề Để khắc phục vướng mắc, bất cập việc xác định thẩm quyền Tòa án giải tranh chấp kinh doanh, thương mại, cần có giải pháp mang tính tồn diện sở pháp lý, tổ chức người nhằm nâng cao hiệu việc xác định thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 92 PHẦN KẾT LUẬN Kể từ thời điểm sau Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới WTO (ngày 11/01/2007), Việt Nam tham gia vào nhiều chế, sân chơi toàn cầu nhiều sân chơi khu vực, kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều hội thách thức Sự mở cửa kinh tế, kết nối sâu rộng hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế giới khiến cho hoạt động kinh doanh thương mại doanh nghiệp Việt Nam trở nên ngày đa dạng, phong phú vô phức tạp, nhiều hội phát triển tiềm ẩn vơ số rủi ro phát sinh tranh chấp Trước xu hội nhập toàn cầu hóa kinh tế quốc tế mạnh mẽ nay, hệ thống văn quy phạm pháp luật Việt Nam đòi hỏi phải có sửa đổi, bổ sung nhằm bao quát, điều chỉnh hoạt động thương mại phức tạp vừa đảm bảo điều chỉnh phù hợp, vừa đảm bảo tính tương thích với hệ thống Điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên, vừa hỗ trợ tạo điều kiện cho phát triển doanh nghiệp Việt Nam Đáp ứng đòi hỏi đó, BLTTDS 2015 có nhiều sửa đổi bổ sung quy định thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại theo hướng khái quát hóa cách nhận diện tranh chấp kinh doanh thương mại Sự thay đổi Bộ luật góp phần mở rộng phạm vi giải tranh chấp kinh doanh thương mại Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người khởi kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp việc xác định Tòa án có thẩm quyền thụ lý đơn kiện, điều cho phép doanh nghiệp rút ngắn thời gian khởi kiện thời gian theo đuổi vụ kiện Bên cạnh thay đổi tích cực đó, điểm BLTTDS 2015 đặt nhiều thách thức Tòa án cấp nói chung Tòa chun trách nói riêng Trước mở rộng phạm vi xác định tranh chấp kinh doanh thương mại, với phát triển đa dạng hoạt động kinh doanh thương mại người thẩm phán với tư cách người cầm cân nảy mực, cần phải có am hiểu sâu rộng hoạt động thương mại vô phức tạp Chúng cho rằng, việc nắm vững quy định văn pháp luật dường chưa đủ để giải tranh chấp kinh doanh thương 93 mại Để giải tranh chấp kinh doanh thương mại, thẩm phán cần có kiến thức sâu rộng mặt chuyên môn lĩnh vực thương mại có phát sinh tranh chấp tín dụng ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, xuất nhập khẩu, logistics, tốn quốc tế,… Điều đòi hỏi người thẩm phán cần không ngừng nâng cao kiến thức chuyên mơn kỹ xét xử để đáp ứng đòi hỏi thực tế Ngồi ra, ngành Tòa án cần hỗ trợ, tạo điều kiện quan tâm đầu tư nhằm nâng cao sở vật chất, kỹ thuật hỗ trợ cơng tác xét xử; nâng cao trình độ chun mơn thẩm phán Ngồi ra, đầu tư cho hệ thống Tòa án, hệ thống văn quy phạm pháp luật cần tiếp tục bổ sung hồn thiện Hiện nay, BLTTDS 2015 có hiệu lực thi hành chưa có văn hướng dẫn chi tiết, dẫn tới thiếu thống cách hiểu vận dụng Tòa án Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật yêu cầu cấp bách Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử đội ngũ thẩm phán, cho doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động có ý thức việc tìm hiểu tuân thủ quy định pháp luật nhằm hạn chế việc phát sinh tranh chấp, giảm thiểu rủi ro vận dụng có hiệu quy định pháp luật việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng đội ngũ pháp chế nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, có chế tự phòng vệ trước rủi ro pháp lý tạo niềm tin cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng, thực giao dịch – đặc biệt giao dịch với doanh nghiệp, đối tác nước ngồi Tóm lại, kinh tế phát triển nguy phải đối mặt với tranh chấp kinh doanh thương mại ngày cao, doanh nghiệp Việt Nam cần có đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn nhân lực, sở vật chất, trình độ chun mơn tảng pháp lý vững để vận dụng có hiệu quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp 94 ... giải tranh chấp kinh doanh, thương mại nêu trên, cho Thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại hiểu quyền hạn Tòa án việc xem xét, giải tranh chấp kinh doanh, thương mại. .. TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh thương mại 1.1.1 Khái niệm tranh chấp kinh. .. niệm giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 1.1.3 Khái niệm thẩm quyền Tòa án việc giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 11 1.2 Căn để phân định thẩm quyền Toà án việc giải tranh chấp kinh doanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật hiện hành, Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật hiện hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay