Quyền và nghĩa vụ của bị can trong tố tụng hình sự việt nam

85 8 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:59

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu một cách có hệ thốngvề mặt lý luận, làm rõ cơ sở lý luận về quyền và nghĩa vụ của bị can trong tốtụng hình sự, những quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của bị can trongtố tụng hình sự và đánh giá thực trạng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của bịcan trong thực tế tố tụng, luận văn dự kiến sẽ đưa ra những giải pháp phù hợpnhằm bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của bị can trong tố tụng hình sự. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Hình Tố Tụng hình Mã số : 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Bùi Kiên Điện HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tiễn, hướng dẫn, giảng dạy thầy cơ, quan tâm giúp đỡ với đóng góp bạn bè, đồng nghiệp, tơi hồn thành Luận văn thạc sĩ luật học Qua đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Các thầy Khoa Pháp luật Hình Trường Đại học Luật Hà Nội tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Cảm ơn Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành Luận văn Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập vừa qua Đặc biệt xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Bùi Kiên Điện người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Tác giả luận văn Huỳnh Phương Linh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VKSND: Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao CQĐT: Cơ quan điều tra CQTHTT: Cơ quan tiến hành tố tụng TTHS: Tố tụng hình BLTTHS: Bộ luật Tố tụng hình MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu luận văn 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm bị can, quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình Việt Nam ……………………………………………………………… 1.2 Cơ sở quy định quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình Việt Nam ý nghĩa việc quy định 14 1.3 Khái quát lịch sử lập pháp quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình Việt Nam 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1…………………………………………… ….34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỊ CAN TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 35 2.1 Kết thực quy định quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình 35 2.2 Tồn việc thực quy định quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình Việt Nam 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2…………………………………………… ……… ….59 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 60 3.1 Yêu cầu nâng cao chất lượng thực quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình giai đoạn 60 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực quyền nghĩa vụ bị can Tố tụng hình 66 Kết luận chương 76 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đấu tranh phòng, chống tội phạm nhiệm vụ quan trọng quốc gia Để làm việc đó, Nhà nước không dừng lại việc ban hành văn pháp luật quy định tội phạm, trách nhiệm hình tương ứng mà quy định trình tự, thủ tục tố tụng chặt chẽ để làm rõ tội phạm đưa người phạm tội xét xử công khai trước pháp luật nhằm đạt mục đích cuối ghi nhận Điều Bộ luật tố tụng hình Việt Nam tiến hành cơng cải cách tư pháp mà nhiệm vụ quan trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng hình Đây coi điều kiện thiếu để xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân, dân - nhà nước mà đó, quyền người tất lĩnh vực, có lĩnh vực tố tụng hình sự, tơn trọng bảo vệ Vì khẳng định, việc quy định, trình tự, thủ tục tố tụng hình khoa học nhằm đảm bảo trình xác lập chân lý khách quan vụ án hình tiến hành cách thuận lợi, hiệu đồng thời đảm bảo tính nhân đạo cao, phù hợp chuẩn mực đạo đức pháp lý xã hội công bằng, văn minh đòi hỏi pháp luật tố tụng hình giai đoạn Bị can chủ thể tham gia tố tụng hình Do đó, việc quy định bảo đảm thực quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình nội dung nguyên tắc tôn trọng, đảm bảo cho quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, quyền người tố tụng hình Nghị số 48-NQ/TW ngày 24 tháng năm 2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 rõ: "Hoàn thiện chế độ bảo hộ Nhà nước 10 quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, chế độ trách nhiệm quan nhà nước, tồ án việc bảo vệ quyền đó; xử lý nghiêm minh hành vi xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp cơng dân; khắc phục việc xử lý oan, sai” Nghị số 49-NQ/TW ngày 02 tháng năm 2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề phương hướng: "hoàn thiện thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng bảo vệ quyền người” Quán triệt đường lối, chủ trương Đảng sách pháp luật Nhà nước, năm qua, quan tiến hành tố tụng có nhiều cố gắng thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao đạt nhiều thành tích đáng khích lệ hoạt động bảo vệ việc thực quyền nghĩa vụ cơng dân nói chung bị can tố tụng hình nói riêng, góp phần quan trọng việc giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước, tập thể, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Cùng với thời gian qua Quốc hội sửa đổi, bổ sung ban hành nhiều văn pháp luật như: Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009, Hiến pháp năm 2013;….Tuy Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình trải qua 10 năm thi hành bộc lộ bất cập cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Do vậy, để vấn đề quyền nghĩa vụ bị can bảo đảm thực có hiệu quả, khắc phục tồn tại, hạn chế cần nghiên cứu làm rõ nội dung quy định luật góp phần nâng cao hiệu hoạt động thực tế Đồng thời, để phù hợp với quy định Bộ luật tố tụng hình số 101/2015/QH13 Quốc hội thứ XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 thay cho Bộ Luật 71 hình sự, bảo đảm mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tạo sở vững cho người tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành thực giá trị xã hội thừa nhận, bảo vệ mà bật giá trị quyền người, quyền bị can Pháp luật tố tụng hình cơng cụ sắc bén, hữu hiệu Nhà nước để bảo đảm thực quyền nghĩa vụ bị can, có tính bắt buộc cách xác lập điều cấm mà ai, kể cá người tiến hành tố tụng không vi phạm Đồng thời, pháp luật bảo đảm thi hành máy nhà nước với sức mạnh xã hội Vì vậy, quy định pháp luật quyền nghĩa vụ bị can bảo đảm cưỡng chế Nhà nước Trên sở pháp luật, hành vi vi phạm quyền nghĩa vụ bị can đểu phải bị xử lý nghiêm minh Như vậy, pháp luật tố tụng hình thước đo việc bảo đảm thực quyền nghĩa vụ bị can Qua công tác thực thi pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật sở vững để bị can bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Bên cạnh đó, pháp luật không ghi nhận trách nhiệm Nhà nước, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, tổ chức cá nhân việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp bị can tố tụng hình Pháp luật chuẩn mực, thước đo chung cơng người, pháp luật tố tụng hình đại lượng kiểm tra, đánh giá định tố tụng, hành vi tố tụng quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc thực quyền nghĩa vụ bị can Bảo đảm quyền nghĩa vụ bị can thể an tồn pháp lý công dân mối quan hệ với Nhà nước xác lập nghĩa vụ quan Nhà nước có thẩm quyền phải bảo đảm quyền người, quyền lợi ích hợp pháp bị can tố tụng hình Nó tạo điều kiện cho bị can bảo vệ quyền mình, đồng thời giúp họ nhận thức rõ trách nhiệm để có 72 thái độ hợp tác tích cực với quan nhà nước có thẩm quyền việc thực nghĩa vụ pháp lý Bảo đảm quyền nghĩa vụ bị can góp phần lớn vào việc bảo đảm công xã hội, nâng cao hiệu hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần củng cố lòng tin nhân dân vào quan tư pháp Việc quy định nghĩa cụ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc bảo đảm quyền nghĩa vụ bị can thể thái độ quán Nhà nước, có thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm quyền nghĩa vụ vi phạm quyền người Đối với quan tiến hành tố tụng, bảo đảm quyền nghĩa vụ bị can có ý nghĩa định hướng đạo lĩnh vực tố tụng hình Đây lĩnh vực mà quyền người dễ bị xâm hại từ phía quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng Vì vậy, việc nắm vững chất, ý nghĩa bảo đảm quyền nghĩa vụ bị can giúp người thực thi pháp luật tránh sai sót, vi phạm quyền người Cung cấp sở pháp lý cho việc nhận thức đắn địa vị pháp lý bị can tố tụng hình để quan tiến hành tố tụng có thái độ khách quan, thận trọng việc nhận thức vụ án hình cách khoa học Đối với hoạt động lập pháp, có giá trị nhân văn có ý nghĩa mặt phương pháp luận việc xây dựng hoàn thiện quy phạm pháp luật tố tụng hình bảo đảm quyền người nói chung, quyền nghĩa vụ bị can nói riêng 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực quyền nghĩa vụ bị can Tố tụng hình * Giải pháp mặt pháp luật Bị can người tham gia tố tụng, có vị trí trung tâm q trình giải vụ án hình Họ đối tượng bị pháp luật coi những người 73 thực hành vi nguy hiểm cho xã hội mà Bộ luật hình năm 1999 quy định tội phạm Chính vậy, họ dễ bị xâm hại đến quyền lợi ích hợp pháp q trình điều tra, truy tố, xét xử Trong công cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền đòi hỏi phải nghiên cứu làm rõ khái niệm có liên quan đến quyền nghĩa vụ bị can Tố tụng hình Trên sở yêu cầu lý luận thực tiễn cho thấy: việc sửa đổi, bổ sung BLTTHS năm 2003 phải dựa quan điểm đạo Đảng Nghị 48 – NQ/TW ngày 26/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị số 49 – NQ/TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Hai là, việc sửa đổi, bổ sung BLTTHS phải dựa sở tổng kết thực tiễn nhằm khắc phục vướng mắc, bất cập BLTTHS hành; mở rộng quyền người nói chung; quyền bị can nói riêng hoạt động tố tụng hình sự; tạo chế để nâng cao trình độ, lực quan THTT người tiến hành tố tụng, bảo đảm độc lập quan trình thực thi nhiệm vụ Ba là, việc sửa đổi, bổ sung BLTTHS phải kế thừa phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa đổi hạn chế, bất cập; đồng thời tiếp thu có chọn lọc hạt nhân hợp lý pháp luật TTHS số nước giới quyền bị can phù hợp với văn hóa tình hình trị Việt Nam Bốn là, việc sửa đổi, bổ sung BLTTHS phải tiến hành thận trọng, bảo đảm tính ổn định, tránh gây xáo trộn quan tư pháp hình sự, bảo đảm hiệu cơng tác đấu tranh chống phòng ngừa tội phạm Việc sửa đổi, bổ sung số điều BLTTHS 2003 quyền nghĩa vụ bị can cần tập trung vào số vấn đề sau: cần xây dựng chế để bị can thực quyền quy định tố tụng hình sự, tạo điều 74 kiện pháp lý thực tiễn để bị can, người bào chữa cho bị can thực quyền chứng minh vơ tội, giảm nhẹ trách nhiệm hình Bổ sung chế tài để xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm quyền người tham gia tố tụng Hoàn thiện quyền bị can quy định khoản điều 49 BLHTTHS năm 2003 Khoản điều 49 BLTTHS năm 2003 quy định bị can có quyền: biết bị khởi tố tội gì; giải thích quyền nghĩa vụ; trình bày lời khai; đưa tài liệu, đồ vật, yêu cầu; quyền tự bào chữa nhờ người khác bào chữa; quyền nhận định tố tụng; quyền khiếu nại việc tạm giữ; định, hành vi tố tụng quan, người có thẩm quyền tố tụng hình Thực tiễn cơng tác điều tra, truy tố, xét xử cho thấy hầu hết vụ án oan sai, phải đình điều tra khơng phạm tội nguyên nhân chủ yếu thiếu quy định quyền bị can Điều 49 số điều luật quy định quyền bị can chưa quy định quyền bị can bị bắt, tạm giam như: quyền đối xử nhân đạo, quyền tôn trọng nhân phẩm, quyền thông tin liên lạc với người bào chữa người thân để nhờ tư vấn; quyền gặp luật sư thời điểm nào; quyền không khai báo điều bất lợi cho bị can; quyền xem toàn hồ sơ vụ án kết thúc điều tra, chụp tài liệu, hồ sơ vụ án; quyền yêu cầu ghi âm, ghi hình trình hỏi cung bị can Việc ghi nhận số quyền nêu bị can góp phần tích cực vào việc chống oan sai, khắc phục tình trạng cung, nhục hình, xâm phạm danh dự, nhân phẩm lợi ích bị can Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy cần thiết phải bổ sung rõ quyền im lặng, không khai báo nội dung bất lợi, quyền không làm chứng chống 75 lại Luật Đây quyền mà pháp luật TTHS số nước áp dụng Mỹ, Nhật Theo đó, bắt giữ người phải có Luật sư chứng kiến phải giải thích cho người bị bắt quyền mời Luật sư, quyền không khai báo Việc quy định tôn trọng quyền im lặng bị can cụ thể hóa quyền người lĩnh vực tố tụng hình Mặc dù nội dung quyền im lặng quy định rải rác số điều BLTTHS 2003 (điều 10, điều 72, điều 209), thực tế Luật không quy định việc bị can khơng khai báo bị chịu chế tài nặng BLTTHS nước ta chưa thức ghi nhận quyền im lặng quyền độc lập bị can, nên thực tế nhiều bị can (thậm chí người THTT) khơng biết, khơng hiểu Đây điều luật cần thiết để đảm bảo quyền người nói chung, quyền cơng dân tham gia tố tụng nói riêng Sự cần thiết quy định quyền BLTTHS số lí do: Một là, việc ghi nhận quyền im lặng để đảm bảo thực thi nghiêm túc điều ước mà Việt Nam thành viên Với tư cách thành viên Liên hiệp quốc, tham gia công ước Công ước chống tra hình thức đối xử trừng phạt tàn bạo, hạ nhục người, Công ước quốc tế quyền dân trị 1966….Việc luật hóa quyền im lặng việc làm cần thiết bối cảnh tại; Hai là, luật hóa quyền im lặng để thực thi quyền suy đốn vơ tội ghi nhận điều 31 Hiến pháp 2013 Tuy BLHS nước ta có số quy định mang tính tiến trách nhiệm xác thật vụ án, quyền tham gia vụ án người bào chữa việc thực quyền thực tế khó, nhiều trường hợp bị quan tiến hành tố tụng cản trở Ba là, bổ sung quyền đề nghị ghi âm, ghi hình buổi hỏi cung Thực tiễn hoạt động tố tụng cho thấy, nhiều vụ oan sai phát 76 có dấu hiệu Điều tra viên chỉnh sửa biên hỏi cung, cho bị can kí trước biên ép kí vào biên hỏi cung viết sẵn theo ý Điều tra viên Khơng trường hợp bị can bị dùng biện pháp hỏi cung trái pháp luật mà nhận phạm tội tin Tòa án xét xử cơng khai kêu oan Tuy nhiên, Tòa án bị can lại khơng có chứng để chứng minh lời nói lẽ việc ghi lời khai có điều tra viên bị can Điều cho thấy, không ghi nhận quyền đề nghị ghi âm, ghi hình Luật việc chứng minh bị dùng nhục hình, biện pháp trái pháp luật bị can Điều tránh cho người tiến hành tố tụng “bị oan” bị can tố cáo họ, cho họ bị ép cung khơng có chứng chứng minh nên đành phải chấp nhận Bổ sung quyền tiếp cận, liên lạc với người thân, người bào chữa sau bị bắt; quyền tiếp xúc, gặp gỡ riêng bí mật với người bào chữa khơng giới hạn thời gian Khoản điều 31 Hiến pháp 2013 quy định: người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ Luật sư người khác bào chữa Muốn đảm bảo quyền hiến định bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, họ có quyền tiếp cận với người thân người bào chữa để nhận tư vấn, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp Bổ sung quyền thu thập chứng nhờ người khác thu thập chứng bị can Do địa vị pháp lý bị can yếu so với chủ thể tiến hành tố tụng nên trình tham gia tố tụng , họ khó thực quyền thu thập chứng quyền nhằm phục vụ cho việc thực trách nhiệm bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Bên cạnh quy định quyền tự thu thập chứng cứ, bị can có quyền nhờ người khác thu thập chứng cứ, quyền nghiên cứu hồ so, yêu cầu cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ cho việc bào chữa, nghiên cứu chụp toàn hồ sơ 77 vụ án để phục vụ cho việc bào chữa Người bị can nhờ thu thập chứng tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa họ có quyền thu thập chứng khơng phụ thuộc vào đồng ý nhân chứng, cá nhân, tổ chức nắm giữ thơng tin có giá trị chứng cứ, cần phải hỗ trợ Viện kiểm sát Tòa án gặp hạn chế cản trở Khi có yêu cầu cung cấp chứng cứ, trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng yêu cầu người bào chữa Ngoài ra, cần quy định quyền yêu cầu giám định độc lập bị can để tạo sở pháp lý cho bị can, người bào chữa có quyền yêu cầu giám định độc lập nhằm mở rộng quyền điều tra, thu thập chứng Đồng thời Điều 26 Bộ luật TTHS năm 2015 quy định “… người bị buộc tội, người bào chữa người tham gia tố tụng khác có quyền bình đẳng việc đưa chứng cứ, đưa yêu cầu để làm rõ sự” Mà chứng vấn đề quan trọng có tính định việc xác định thật khách quan vụ án hình Do đó, để cụ thể hóa điều luật trên, cần bổ sung làm rõ quy định quyền bị can Cần bổ sung việc Bị can đọc, ghi chép, nghiên cứu chụp tài liệu hồ sơ vụ án, thực chất phần quan trọng quyền bào chữa, phương thức tự bảo vệ đơn sơ nhất, khả thi cho người bị buộc tội Thực quyền giúp giảm tối đa oan sai Hơn nữa, để bào chữa cho mình, ngồi thơng tin liên quan trực tiếp đến mình, bị can phải tìm hiểu thơng tin người tham gia tố tụng khác cung cấp Trường hợp bị can chữ đọc được, viết không bị can phải nhờ phiên dịch nên để người khác giúp, cán quản giáo người bị giam phòng Đây quyền đáng 78 người bị buộc tội Hiến pháp ghi nhận, vừa bảo đảm quyền bào chữa vừa không cản trở quan điều tra thu thập chứng Từ phân tích, sửa đổi điều 49 BLTTHS theo hướng: Điều 49 Bị can Bị can người bị khởi tố hình Bị can có quyền: a) Được biết bị khởi tố tội gì; b) Được giải thích quyền nghĩa vụ; c) Trình bày lời khai; đề nghị ghi âm, ghi hình buổi hỏi cung buổi làm việc; d) Đưa tài liệu, đồ vật, yêu cầu; đ) Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy định Bộ luật này; e) Tự bào chữa nhờ người khác bào chữa; tiếp cận, liên lạc với người thân, người bào chữa sau bị bắt; có quyền tiếp xúc, gặp gỡ riêng bí mật với người bào chữa khơng giới hạn thời gian f) Được yêu cầu cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ cho việc bào chữa, nghiên cứu chụp toàn hồ sơ vụ án; g) Được nhờ người khác tự thu thập chứng gỡ tội phục vụ cho việc bào chữa; yêu cầu giám định; h) Được nhận định khởi tố; định áp dụng, thay đổi hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; kết luận điều tra; định đình chỉ, tạm đình điều tra; định đình chỉ, tạm đình vụ án; cáo trạng, định truy tố; định tố tụng khác theo quy định Bộ luật này; 79 i) Khiếu nại định, hành vi tố tụng quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng Bị can phải có mặt theo giấy triệu tập Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát; trường hợp vắng mặt khơng có lý đáng bị áp giải; bỏ trốn bị truy nã Ngoài ra, theo tác giả cần phải hoàn thiện nguyên tắc tố tụng hình có nội dung ghi nhận quyền bị can, bị cáo ngun tắc suy đốn vơ tội, ngun tắc xác định thật vụ án, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa tố tụng hình * Giải pháp nâng cao lực đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên Các văn kiện Đảng, đặc biệt nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị "Về số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới" nêu rõ việc đổi công tác cán biện pháp đặc biệt quan trọng để làm tốt hoạt động tư pháp Theo chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán gốc cơng việc"; "Muôn việc thành công thất bại cán tốt kém" Để đảm bảo hoạt động thực quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật TTHS VKSND hoạt động điều tra vụ án hình CQĐT đạt chất lượng hiệu quả, việc đổi tổ chức máy việc làm có vai trò ý nghĩa quan trọng Khi nói đến cơng tác tổ chức suy cho nói đến người Nhằm khắc phục hạn chế công tác tổ chức cán thời gian tới cần thực giải pháp sau: - Cần rà soát nhu cầu biên chế cấu Kiểm sát viên, Điều tra viên VKSND Cơ quan điều tra quận, huyện, thị xã phòng chức để đề nghị định giao biên chế cho phù hợp 80 - Quan tâm tạo nguồn cán theo tinh thần Nghị Trung ương khóa VIII: "Quy hoạch cán nội dung trọng yếu công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán vào nề nếp, chủ động có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài" 24 Do vậy, công tác quy hoạch cán cần phải làm cách khách quan, tồn diện từ có chiến lược xếp luân chuyển, đề bạt bổ nhiệm cán phù hợp theo quy trình khoa học, có lộ trình cụ thể chức danh đảm bảo độ tuổi, tạo bước kế cận không bị thiếu hụt cán quản lý có đồng chí nghỉ hưu Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phải làm cách tồn diện mặt trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ lực thực tiễn Xác định rõ nhiệm vụ mục tiêu đào tạo thời kỳ, giai đoạn cụ thể gắn với công tác quy hoạch đề bạt để có chương trình kế hoạch đào tạo sát với thực tiễn Xây dựng tiêu chuẩn cho chức danh, lấy tiêu chuẩn làm sở để quản lý đào tạo thực sách cán - Xây dựng quan, đơn vị đoàn kết, thẳng thắn, trung thực cơng tác tự phê bình phê bình Cơng tác quản lý, điều hành có nề nếp, có quy chế hoạt động quan, phân công, phân nhiệm cụ thể cho thành viên, kịp thời phát cán có biểu tiêu cực, vi phạm kỷ luật nghiệp vụ để uốn nắn xử lý nhằm làm máy Tăng cường bồi dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ trị, nghiệp vụ trách nhiệm cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên Trong điều kiện mặt trái kinh tế thị trường tác động ngày, đến cá nhân xã hội diễn biến tình hình tội phạm ngày phức tạp vấn đề xây dựng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ trị nghiệp vụ đòi hỏi có tính thường xuyên, liên tục 24 http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/nghi-quyet-bch-trung-uong/khoa- viii/doc-1925201510273546.html 81 cán tư pháp nói chung đội ngũ cán bộ, Điều tra viên, Kiểm sát viên nói riêng, đòi hỏi q trình cải cách tư pháp Việc rèn luyện ý thức trị ln phải đôi với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tinh thần lời dạy Bác Hồ: Công minh, trực, khách quan, thận trọng khiêm tốn Một đòi hỏi khách quan phải tiếp tục nâng cao trình độ pháp lý nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên cần phải: - Có kế hoạch định kỳ đào tạo, đào tạo lại để bồi dưỡng cho cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên khắc phục tình trạng có cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên sau kết thúc đào tạo trình độ cử nhân mà hàng chục năm sau không đào tạo lại bồi dưỡng nghiệp vụ - Khuyến khích tạo điều kiện cho cán trẻ học sau đại học có chế độ ưu đãi phù hợp họ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên giỏi, có khả tâm huyết để cống hiến cho ngành cho địa phương - Chuẩn hóa quy định tuyển chọn công chức “đầu vào” tất địa bàn tồn quốc; đảm bảo cơng chức ngành tư pháp có trình độ chun mơn đủ đáp ứng yêu cầu từ bước chân vào ngành * Các giải pháp khác - Tăng cường công tác quản lý, đạo, điều hành lãnh đạo Viện kiểm sát, thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp Cơng tác quản lý, đạo, điều hành có vị trí đặc biệt quan trọng tổ chức hoạt động ngành + Viện trưởng VKSND, Thủ trưởng quan điều tra cấp phải có phân công, phân nhiệm rõ ràng, rành mạch cho phận công tác cho cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên cách khoa học hợp lý, nhằm 82 phát huy hết lực, sở trường họ, đảm bảo phối kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng phận công tác Phải xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá chất lượng, hiệu theo phương châm không số lượng án giải nhiều hay mà điều quan trọng từng khâu, cấp làm làm để tác động quan tiến hành tố tụng tích cực phát xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội, bước loại trừ có hiệu vi phạm quan + Việc kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ phải làm thường xun, tránh hình thức, thơng qua cơng tác kiểm tra kịp thời phát thiếu sót, để từ uốn nắn rút kinh nghiệm chung đồng thời khắc phục tình trạng chạy theo thành tích mà khơng báo cáo đầy đủ kết công tác, đặc biệt thiếu sót tồn - Tăng cường đầu tư sở vật chất, phương tiện làm việc hồn thiện chế độ sách cán Trong năm qua Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư sở vật chất, xây dựng nhiều trụ sở làm việc, trang thiết bị làm việc ngày đại hơn; thực nhiều chế độ sách kiểm sát viên Tuy nhiên, so với u cầu nhiệm vụ nhiều khó khăn, thiếu thốn điều kiện làm việc, phương tiện lại, phương tiện công nghệ, máy vi tính máy phơ tơ, máy ảnh đặc biệt huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa Bên cạnh đó, đời sống cán gặp nhiều khó khăn, chế độ lương bổng, phụ cấp cán làm công tác bảo vệ pháp luật thấp, khơng đảm bảo sống, khơng thu hút nhân tài điều ảnh hưởng đến chất lượng công việc cán bộ, KSV hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ 83 Vì vậy, thời gian tới Đảng Nhà nước cần quan tâm đầu tư sở vật chất, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị làm việc, lại cho đơn vị có sách ưu đãi nhằm động viên, tạo điều kiện để họ gắn bó với ngành, thu hút người có đức, có tài, chuyên gia giỏi đóng góp trí tuệ cho phát triển, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn Kết luận chương 1.Xuất phát từ nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc thực quyền nghĩa vụ bị can Tố tụng hình đặt vấn đề cần phải có giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động thực quyền nghĩa vụ bị can Tố tụng hình 2.Trước hết phía quy định pháp luật:Sửa đổi số quy định BLTTHS đưa giải pháp để thực tốt biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác tổ chức, quản lý đạo điều hành; tăng cường cán có phẩm chất đạo đức tốt lực chuyên môn cao làm công tác thực quyền nghĩa vụ bị can Tố tụng hình sự; khơng ngừng học tập nâng cao trình độ pháp lý trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tăng cường sở vật chất, nâng cao điều kiện làm việc bảo đảm cho hiệu hoạt động Cơ quan điều tra Viện kiểm sát ngày nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực quyền nghĩa vụ bị can Tố tụng hình tình hình KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài: “quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình Việt Nam” sở tiếp thu chọn lọc tri thức khoa học 84 quyền nghĩa vụ c bị can sở quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam thực trạng hoạt động CQĐT, VKS điều tra vụ án hình sự, phạm vi đề tài, luận văn làm rõ cách tương đối có hệ thống vấn đề sau đây: Đã phân tích làm rõ số vấn đề lý luận tố tụng hình bao gồm: khái niệm, đặc điểm, phạm vi nội dung quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình sự; khái niệm quyền, nghĩa v ụ bị can sở việc quy định quyền, nghĩa vụ bị can Tố tụng hình Đồng thời, khái quát lịch sử hình thành việc quy định quyền, nghĩa vụ bị can qua thời kỳ Xác định quyền nghĩa vụ bị can Tố tụng hình sự: Quyền biết lý bị khởi tố, thơng báo, giải thích quyền nghĩa vụ; Quyền nhận định văn tố tụng; Quyền trình bày lời khai, khơng buộc phải đưa lời khai chống lại buộc phải nhận có tội; Quyền đưa chứng cứ, tài liệu, đồ vật,yêu cầu; Quyền trình bày ý kiến chứng cứ, tài liệu đồ vật liên quan yêu cầu người có thẩm quyền THTT kiểm tra, đánh giá; Quyền tự bào chữa nhờ người khác bào chữa; Quyền đọc, ghi chép tài liệu, tài liệu số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội kể từ kết thúc điều tra có yêu cầu; Quyền khiếu nại định, hành vi tố tụng quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng Bên cạnh đó, bị can phải thực số nghĩa vụ: có mặt theo giấy triệu tập người có thẩm quyền tiến hành tố tụng Trường hợp vắng mặt khơng lý bất khả kháng khơng trở ngại khách quan bị áp giải, bỏ trốn bị truy nã 85 Luận văn nghiên cứu nội dung quy định pháp luật tố tụng hình Việt nam quyền nghĩa vụ bị can Tố tụng hình Việt Nam, có so sánh quy định BLTTHS 1988 BLTTHS năm 2003 điểm BLTTHS năm 2015 Từ đó, tác giả đánh giá quy định pháp luật quyền nghĩa vụ bị can Tố tụng hình sự, tìm điểm hợp lý chưa hợp lý quy định pháp luật tố tụng hình hành Luận văn đánh giá cách khoa học kết đạt qua hoạt động thực quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình năm qua Bên cạnh kết đạt bộc lộ tồn hạn chế định Những tồn nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác nhau, nguyên nhân chủ yếu số quy định pháp luật chưa phù hợp bên cạnh lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tinh thần trách nhiệm phận cán KSV, ĐTV hạn chế… Từ nguyên nhân sở để tác giả đưa số kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động thực quyền nghĩa vụ bị can Tố tụng hình ... can tố tụng hình CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm bị can, quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình Việt Nam 16 * Khái niệm bị can. .. làm rõ sở lý luận quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình sự, quy định pháp luật quyền nghĩa vụ bị can tố tụng hình đánh giá thực trạng việc thực quyền nghĩa vụ bị can thực tế tố tụng, luận văn dự... Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm bị can, quyền nghĩa vụ bị can tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của bị can trong tố tụng hình sự việt nam, Quyền và nghĩa vụ của bị can trong tố tụng hình sự việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay