Quyền bí mật đời tư trong hiến pháp năm 2013 và thực tiễn tại việt nam

86 3 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:59

Luận văn nghiên cứu quyền bí mật đời tư trong Hiến pháp năm 2013 vàthực tiễn áp dụng quyền này ở Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoànthiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền bí mật đời tư ở nước tatrong thời gian tới 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HỒNG LÊ MINH QUYỀN BÍ MẬT ĐỜI TƯ TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013 VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HỒNG LÊ MINH QUYỀN BÍ MẬT ĐỜI TƯ TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013 VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60380102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu trích dẫn theo nguồn cơng bố Kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồng Văn Nghĩa, Thầy, Cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội, bạn đồng khoá đồng nghiệp tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN BÍ MẬT ĐỜI TƯ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, nội dung quyền bí mật đời tư 1.1.1 Khái niệm “bí mật đời tư” “quyền bí mật đời tư” 1.1.2 Đặc điểm quyền bí mật đời tư 11 1.1.3 Nội dung quyền bí mật đời tư 18 1.1.4 Mối quan hệ quyền bí mật đời tư với quyền người khác 20 1.2 Quy định pháp luật quốc tế pháp luật số quốc gia quyền bí mật đời tư 1.2.1 Pháp luật quốc tế quyền bí mật đời tư 1.2.2 Pháp luật số quốc gia quyền bí mật đời tư 22 22 24 1.3 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quyền bí mật đời tư 1.3.1 Lịch sử hình thành phát triển quyền bí mật đời tư qua Hiến pháp trước năm 2013 26 1.3.2 Quyền bí mật đời tư Hiến pháp 2013 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 136 Chương 2: THỰC TIỄN BẢO ĐẢM QUYỀN BÍ MẬT ĐỜI TƯ Ở VIỆT NAM 38 2.1 Thực trạng quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân bí mật gia đình 38 2.1.1 Thành tựu 38 2.1.2 Hạn chế 39 2.2 Thực trạng quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác 46 2.2.1 Thành tựu 46 2.2.2 Hạn chế 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 Chương : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM QUYỀN BÍ MẬT ĐỜI TƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Phương hướng 57 3.1.1 Đường lối, quan điểm Đảng, sách Nhà nước bảo đảm quyền người nói chung, quyền bí mật đời tư nói riêng 57 3.1.2 Hồn thiện pháp luật quyền bí mật đời tư sở nguyên tắc thống với quyền hiến định khác 59 3.1.3 Hồn thiện pháp luật quyền bí mật đời tư cần ý đến phát triển điều kiện kinh tế, trị, văn hóa, xã hội phong tục, tập quán 60 3.1.4 Hoàn thiện pháp luật quyền bí mật đời tư điều kiện hội nhập quốc tế 3.2 Giải pháp 62 62 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện sách pháp luật quyền bí mật đời tư 62 3.2.2 Nhóm giải pháp tăng cường thiết chế bảo đảm quyền bí mật đời tư 68 3.2.3 Nhóm giải pháp tăng cường giáo dục, phổ biến, tuyên truyền quyền bí mật đời tư 70 3.2.4 Tham gia ký kết Điều ước quốc tế có liên quan đến quyền bí mật đời tư 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG CHỮ VIẾT TẮT: LHQ: Liên hợp quốc UDHR: Tun ngơn tồn giới quyền người năm 1948 ICCPR: Công ước quyền dân trị năm 1966 CRC: Công ước quyền trẻ em năm 1989 NXB: Nhà xuất BLDS: Bộ luật Dân Luật GDĐT: Luật Giao dịch điện tử năm 2005 TANDTP: Tòa án nhân dân thành phố UBND: Ủy ban nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền bí mật đời tư quyền người quy định nhiều văn kiện pháp lý Liên hợp quốc (LHQ) khu vực, Việt Nam tham gia số văn kiện như: Tun ngơn tồn giới quyền người năm 1948 (UDHR), Công ước quyền dân trị năm 1966 (ICCPR), Công ước quyền trẻ em năm 1989 (CRC) Với tư cách quốc gia thành viên, nhà nước Việt Nam có nghĩa vụ chuyển hóa điều ước vào pháp luật quốc gia đề biện pháp đảm bảo thực Điều có ý nghĩa quan trọng, thể tôn trọng cam kết Việt Nam gia nhập điều ước quốc tế biện pháp hữu hiệu đảm bảo thực quyền bí mật đời tư Bảo vệ quyền bí mật đời tư khơng phải vấn đề Việt Nam Trong văn pháp luật đầu tiên, nhà nước Việt Nam ghi nhận bảo vệ số nội dung quyền này, Điều 11 Hiến pháp năm 1946 quy định quyền bất khả xâm phạm thư tín, điện tín cá nhân Qua thời kỳ, với phát triển kinh tế, xã hội, nội dung quyền bí mật đời tư bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp năm 2013 (Điều 21) mở rộng cách toàn diện phạm vi quy định quyền bảo vệ đời tư Văn kiện Đại hội XII Đảng xác định: Thực quyền người, quyền nghĩa vụ công dân, theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; gắn quyền với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội Đảng, Nhà nước có chế, sách bảo vệ bảo đảm thực tốt quyền người, quyền công dân, theo phương hướng: Coi trọng chăm lo hạnh phúc phát triển toàn diện người, bảo vệ bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp, đáng người, tôn trọng thực điều ước quốc tế quyền người mà nước ta ký kết 10 Sự phát triển, mở rộng đặt yêu cầu sửa đổi loạt văn pháp luật ban hành trước có quy định điều chỉnh khía cạnh khác quyền Bộ luật Dân năm 2005, Bộ luật Hình năm 2009 văn pháp luật chuyên ngành khác… Thực tiễn xâm phạm đời tư cá nhân vấn đề nhức nhối, có tính phổ biến Việt Nam bối cảnh công nghệ thông tin mạng xã hội ngày phát triển, gây tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội Trong đó, quy định hành quyền bí mật đời tư Việt Nam nhiều hạn chế bất cập, thiếu tính dự báo, bị lạc hậu so với phát triển đời sống xã hội, quy định có nhiều điểm khơng tương thích, phần nhiều dừng lại mức độ nguyên tắc, có quy định cụ thể điều chỉnh quan hệ pháp luật Đi kèm với nhận thức quyền người nói chung, quyền bí mật đời tư nói riêng chưa cao Những bất cập hạn chế làm giảm sút hiệu bảo vệ quyền bí mật đời tư Để khắc phục tình trạng này, nhà nước cần ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định quyền bí mật đời tư văn pháp luật hành đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, khả thi thống với văn kiện quốc tế có liên quan; cần tiến hành rà sốt cách chi tiết có hệ thống văn hệ thống pháp luật Việt Nam quy định bảo vệ quyền bí mật đời tư Trong q trình rà sốt, cần so sánh, đối chiếu quy định pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế nội dung quyền bí mật đời tư để nhìn nhận xác mức độ tương thích hai hệ thống pháp luật việc tơn trọng bảo vệ quyền Để thực mục tiêu trên, đòi hỏi phải có nhiều cơng trình nghiên cứu từ cấp độ khái qt đến cụ thể quyền bí mật đời tư Như có đánh giá khách quan trạng hệ thống pháp luật Việt Nam việc bảo vệ quyền Mặc dù trình hội nhập quốc tế nhấn mạnh việc bảo vệ quền người nay, số lượng công trình nghiên cứu cách tồn diện sâu sắc quyền bí 72 Quyền riêng tư quyền bí mật đời tư hai khái niệm không đồng Quyền riêng tư bao hàm quyền bí mật đời tư, yếu tố thuộc riêng tư lại khơng phải bí mật đời tư Dưới góc độ quyền người, quyền riêng tư quyền mang tính tự người, sống, sinh hoạt, làm việc, vui chơi hồn tồn theo sở thích nguyện vọng cá nhân Trong số trường hợp, xâm phạm quyền riêng tư lại hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư cá nhân Đã có nhiều quốc gia giới có luật quyền riêng tư, từ cá nhân, tổ chức có ứng xử có chuẩn mực việc tơn trọng quyền riêng tư người Theo tác giả, việc ban hành Luật Quyền riêng tư vấn đề cần thiết, lí sau đây: Thứ nhất, ban hành Luật Quyền riêng tư nội dung để xác định quyền bí mật đời tư cá nhân Thứ hai, Luật Quyền riêng tư sở để khai thác thông tin đời tư sở để xác định giới hạn việc khai thác thông tin đời tư cá nhân Khi ban hành Luật Quyền riêng tư tham khảo pháp luật số quốc gia khác Australia, Nga, Hoa Kỳ đồng thời có tính đến yếu tố đặc thù pháp luật Việt Nam để có quy định cho phù hợp 3.2.1.3 Ban hành văn hướng dẫn Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 Quyền tiếp cận thông tin nội dung quyền người, quyền thừa nhận Công ước Liên Hợp Quốc Trong mối quan hệ với quyền bí mật đời tư, quyền tiếp cận thơng tin lại có ảnh hưởng lớn Một quyền thể việc phép tiếp cận thông tin (quyền tiếp cận thông tin), quyền thể việc giữ bí mật 73 thơng tin (quyền bí mật đời tư) Quyền tiếp cận thông tin phải thừa nhận xã hội văn minh, yêu cầu cần thiết Tuy nhiên, ban hành văn hướng dẫn Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 khơng ý đến quyền bí mật đời tư cá nhân – nói cách khác Nhà nước cần có chế phù hợp liên quan đến “quyền tiếp cận thơng tin” mối tương quan với “bí mật đời tư” Công ước quốc tế quyền dân trị năm 1966 (Việt Nam tham gia năm 1982) quy định quyền tiếp cận thơng tin có đặt giới hạn cụ thể quyền Theo đó, ngồi lợi ích quốc gia việc thực quyền tiếp cận thơng tin phải “Tơn trọng quyền uy tín người khác” (Điều 19, Khoản 3, Điểm a) Khi xây dựng văn hướng dẫn Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 cần xác định rõ giới hạn quyền có giới hạn cụ thể liên quan đến bí mật đời tư cá nhân 3.2.1.4 Hoàn thiện sửa đổi quy định văn pháp luật chuyên ngành có liên quan đến việc thực nội dung cụ thể quyền bí mật đời tư Quyền bí mật đời tư quy định cụ thể Bộ luật Dân sự, nhiên biểu cụ thể quyền lại liệt kê số văn pháp luật chuyên ngành khác Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Báo chí, Luật Xuất bản, văn pháp luật bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin Việc sửa đổi Bộ luật Dân quyền bí mật đời tư, bảo vệ quyền bí mật đời tư hồn thiện Tuy nhiên, khơng dừng đó, cần rà sốt văn pháp luật có liên quan đến quy định bí mật đời tư cá nhân có chế, quy định cụ thể để đảm bảo cách tốt quyền bí mật đời 74 tư cá nhân; rà soát cách chi tiết có hệ thống văn hệ thống pháp luật Việt Nam quy định bảo vệ quyền bí mật đời tư Chẳng hạn: Trong quy định cấp trích lục, án, cung cấp thơng tin người phạm tội (đã bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật) cần có quy định cụ thể: Khơng phép cung cấp thông tin người phạm tội trường hợp trường hợp phép cung cấp thông tin Hiện nay, Bộ luật lao động không quy định trách nhiệm bên sử dụng lao động việc bảo mật thông tin liên quan đến người lao động Điều xảy tương tự quy định tuyển dụng cán bộ, công chức vào làm việc quan nhà nước Thơng thường, để tuyển dụng vào quan nhà nước tham gia lao động theo chế độ hợp đồng lao động quan nhà nước bên sử dụng lao động yêu cầu người tham gia thi tuyển, người lao động phải cung cấp sơ yếu lý lịch tờ khai khác liên quan đến thân gia đình họ Những thông tin sơ yếu lý lịch, tờ khai bí mật riêng tư mà thân người khai không muốn tiết lộ cho người khác biết Do đó, pháp luật cần có quy định cụ thể trách nhiệm giữ bí mật thơng tin cán tuyển dụng, người lao động quan tuyển dụng cán bộ, bên sử dụng lao động Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Báo chí, Luật Xuất cần có quy định cụ thể liên quan đến việc khai thác thông tin liên quan đến người thực hành vi phạm tội “bị cho thực hành vi phạm tội” Trên nguyên tắc người bị coi có tội có án kết tội có hiệu lực Tòa án Do đó, chưa có án có hiệu lực pháp luật Tòa án cá nhân coi chưa có tội Thực tế thời gian qua cho thấy có trường hợp thân người bị cho thực hành vi phạm tội 75 sau trình điều tra thấy việc khởi tố khơng có Tuy nhiên, trước thơng tin, hình ảnh liên quan đến người bị báo giới khai thác cách triệt để, thơng tin liên quan đến người bị “cho thực hành vi phạm tội” Đây biểu tùy tiện việc khai thác thơng tin, hình ảnh cá nhân mà biểu cụ thể hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư Theo tác giả, cần có quy định cụ thể trường hợp văn pháp luật có liên quan để hạn chế đến mức tối đa hành vi bị coi xâm phạm bí mật đời tư cá nhân Ngoài ra, pháp luật thuế, pháp luật ngân hàng cần có quy định cụ thể việc quy định trách nhiệm quan thuế, tổ chức tín dụng việc bảo mật thông tin người nộp thuế, thông tin khách hàng Ví dụ: cần quy định cụ thể trách nhiệm quan quản lý thuế không tiết lộ thông tin liên quan đến người nộp thuế, tổ chức tín dụng khơng cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng – trừ trường hợp đặc biệt luật định Pháp luật bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin cần có quy định đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, người tham gia vào giao dịch thông qua sở liệu, thơng điệp điện tử Thời gian qua có vụ việc cán có thẩm quyền đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thơng tiết lộ bí mật khách hàng cho người khác biết Đây không vấn đề đơn xâm phạm đến bí mật đời tư mà cần phải coi hành vi phạm tội để xử lý theo quy định pháp luật Tóm lại, hồn thiện pháp luật quyền bí mật đời tư trọng vào việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân quy định tương ứng mà cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan văn 76 pháp luật chuyên ngành Có vậy, quyền bí mật đời tư cá nhân tơn trọng bảo vệ cách có hiệu 3.2.2 Nhóm giải pháp tăng cường thiết chế bảo đảm quyền bí mật đời tư Trong hồn cảnh cụ thể Việt Nam, việc tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động quan nhà nước; bao gồm Quốc hội, Chính phủ quan tư pháp giải pháp quan trọng hàng đầu để bảo đảm quyền người, có quyền bí mật đời tư Đây nhiệm vụ quan tâm đặc biệt coi trọng bối cảnh đổi hội nhập quốc tế đất nước Về lâu dài, cần nghiên cứu toàn diện nhằm tiến tới thành lập Ủy ban nhân quyền quốc gia Về sở pháp lý, theo quy định Nguyên tắc Paris quy chế quan quốc gia việc thúc đẩy bảo vệ quyền người, dù theo mơ hình quan phải thành lập từ quy định Hiến pháp sở đạo luật riêng biệt Thực tiễn Việt Nam cho thấy, việc ban hành đạo luật thích hợp Về chức năng, nhiệm vụ, quan có chức theo dõi, giám sát, tư vấn việc thực thi nhân quyền, khơng có chức trực tiếp giải khiếu nại, tố cáo vi phạm nhân quyền Phạm vi xem xét vấn đề nhân quyền bao gồm: Xem xét việc ban hành luật văn luật có phù hợp với Hiến pháp hay không; việc thực thi nhân quyền Chính phủ; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử có theo trình tự, thủ tục pháp luật theo hướng bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người hay khơng Cơ quan có trách nhiệm xem xét báo cáo nhân quyền quốc gia; xem xét tính tương thích pháp luật quốc gia với quy định công ước nhân quyền đề xuất kiến nghị 77 Về tính độc lập, quan đảm bảo tính độc lập tương đối, khơng “đối lập”, “đối trọng” với Chính phủ, Quốc hội quan tư pháp Do đặc thù trị Việt Nam, hoạt động quan phải nhằm mục đích bảo vệ tốt quyền người, khơng phá hoại ổn định trị - xã hội đất nước Về nhân sự, cần lựa chọn người có nhiều năm cơng tác lĩnh vực bảo vệ pháp luật, có chun mơn nhân quyền, có uy tín xã hội; đặc biệt kiên định với vai trò lãnh đạo Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa, có lĩnh xử lý công việc bảo vệ lẽ phải (Chủ tịch ủy ban nhân quyền quốc gia nước có mối quan hệ tốt, tin cậy từ Tổng thống, hay Thủ tướng Chính phủ) Kinh nghiệm Trung Quốc Hội nhân quyền Trung Quốc lãnh đạo chặt chẽ Đảng cộng sản (người đứng đầu - Chủ tịch Hội thường Bộ trưởng nghỉ hưu, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký có hàm Thứ trưởng thuộc Văn phòng Nhà nước; thành viên giữ chức vụ thuộc Ban Đảng, Ban Tuyên huấn, quan Nhà nước khác), tổ chức xem tổ chức phi phủ, có quy chế tư vấn Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC); đặc biệt, thành viên tổ chức có uy tín cao xã hội Trung Quốc trường quốc tế - phẩm hạnh tri thức nhân quyền Kinh nghiệm Indonesia, Malaysia, Nga bổ nhiệm chức vụ tương tự Cách bố trí nhân cần tham khảo xây dựng vận hành quan nhân quyền Việt Nam 78 3.2.3 Nhóm giải pháp tăng cường giáo dục, phổ biến, tuyên truyền quyền bí mật đời tư Giải pháp hoàn thiện pháp luật giải pháp quan trọng giải pháp việc bảo vệ quyền bí mật đời tư cá nhân Nếu trọng đến giải pháp hồn thiện pháp luật mà thiếu vai trò giải pháp khác quy định pháp luật quyền bí mật đời tư cá nhân khơng thể vào sống Do bên cạnh giải pháp pháp luật, việc hoàn thiện bảo vệ quyền bí mật đời tư cá nhân cần ý số giải pháp sau: Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến quyền bí mật đời tư cá nhân Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nội dung xem nhẹ Pháp luật thực vào sống, chuẩn mực cách ứng xử người người biết đến Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Nhà nước ta năm trở lại đạt thành tựu định Tuy nhiên hạn chế cần phải khắc phục Theo tác giả, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quyền bí mật đời tư phải ý nội dung sau: (1) Đưa nội dung giảng dạy quyền bí mật đời tư vào chương trình đào tạo bắt buộc số ngành nghề mà việc thực thi cơng việc dễ có hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư người làm công việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nghề làm báo, nghề y, nghề quản lý nhân sự, quản trị mạng, người làm nghề bưu chính, viễn thơng…(2) Tun truyền hình thức nói chuyện pháp luật, đố vui pháp luật, lồng ghép thi tìm hiểu pháp luật…về quy định pháp luật liên quan đến bí mật đời tư (3) Phát tờ rơi, xuất ấn phẩm định kỳ có chuyên mục đời tư, bí mật đời tư… 79 Thứ hai, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán Tòa án việc xét xử vụ án liên quan đến bí mật đời tư Thực trạng đội ngũ cán Tòa án yếu chuyên môn nghiệp vụ đặt nhiệm vụ cấp thiết phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán Tòa án cán làm công tác pháp luật khác việc xét xử vụ án liên quan đến bí mật đời tư Hàng năm, Tòa án nhân dân Tối cao cần mở lớp tập huấn bồi dưỡng pháp luật chuyên ngành theo chuyên đề, có chuyên đề bí mật đời tư cho cán ngành Qua đó, tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động xét xử vụ án có liên quan đến việc xâm phạm bí mật đời tư cá nhân… 3.2.4 Tham gia ký kết Điều ước quốc tế có liên quan đến quyền bí mật đời tư Trong trình hội nhập quốc tế, nhiều nước giới khu vực Đông Nam Á phải chịu nhiều sức ép vấn đề quyền người, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Nhưng nhiều biện pháp, nước dần vượt qua sức ép, khiến nước thường trích họ Mỹ EU phải nhượng bộ, giảm bớt sức ép họ Kinh nghiệm họ là: bước tham gia công ước quốc tế khu vực diễn đàn quốc tế quyền người; sửa đổi Hiến pháp, pháp luật, cam kết bảo vệ thúc đẩy quyền người, đồng thời cải thiện thực tế tình trạng quyền người nước; vừa đối thoại, vừa đấu tranh với sức ép từ bên ngoài; phát triển kinh tế thị trường, mở cửa cho đầu tư nước ngồi, điểm đến có lợi cho đối tác khắp nơi giới.13 13PGS, TSVũ Hồng Cơng, “Bảo đảm thực quyền người Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế” địa trang web: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2014/26259/Bao-dam-vathuc-hien-quyen-con-nguoi-o-Viet-Nam-trong.aspx truy cập ngày 10/7/2016 80 Từ thực hiện đổi mới, đất nước ta thu nhiều thành tựu phát triển mặt, từ trị tới kinh tế, xã hội, văn hóa Đặc biệt, từ sau Đại hội VIII Đảng (năm 1996), thực chủ trương “tích cực, chủ động hội nhập quốc tế”, nước ta có bước tiến nhanh việc cải thiện quyền người Mặc dù Việt Nam tham gia số Công ước quốc tế quyền người cần phải có mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực pháp luật dân nói chung, pháp luật liên quan đến quyền bí mật đời tư nói riêng Một biểu quan trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực liên quan đến đảm bảo quyền bí mật đời tư cá nhân tham gia ký kết điều ước song phương đa phương quyền người, có quyền bí mật đời tư Bên cạnh đó, yếu tố liên quan đến trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, phong tục, tập quán cần ý việc hội nhập quốc tế lĩnh vực Các giải pháp pháp luật việc hoàn thiện quy định liên quan đến quyền bí mật đời tư phải thực cách đồng Có vậy, việc điều chỉnh pháp luật đảm bảo quyền bí mật đời tư thực có hiệu 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực tiễn Chương 2, Chương Luận văn đưa giải pháp để hoàn thiện pháp luật quyền bí mật đời tư theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Giải pháp hoàn thiện quy định văn pháp luật có liên quan quyền bí mật đời tư nội dung cần phải trọng hàng đầu Nhận thức tầm quan trọng này, nội dung Chương tập trung đưa quan điểm với luận giải mặt khoa học việc hoàn thiện pháp luật quyền bí mật đời tư Cụ thể là, xây dựng luật quyền riêng tư, có nội dung cụ thể để bảo đảm quyền bí mật đời tư; xây dựng hồn thiện văn hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực thời gian tới liên quan đến quyền bí mật đời tư Bộ luật Dân năm 2015, Bộ luật Hình năm 2015, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 Bên cạnh giải pháp mặt pháp luật, luận văn đề cập đến số giải pháp khác thành lập quan bảo vệ quyền người (trong có nhiệm vụ bảo vệ quyền bí mật đời tư); tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp nâng cao trình độ cho cán làm cơng tác giải tranh chấp Những giải pháp xem nhẹ, cần nghiên cứu, triển khai thực tiễn cách triệt để 82 KẾT LUẬN Bảo vệ quyền bí mật đời tư khơng phải vấn đề Việt Nam Trong Hiến pháp đầu tiên, nhà nước Việt Nam ghi nhận bảo vệ số nội dung quyền Qua thời kỳ, với phát triển kinh tế, xã hội, nội dung quyền bí mật đời tư bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp năm 2013 mở rộng cách toàn diện phạm vi quy định quyền bảo vệ đời tư Với kết cấu ba Chương, Luận văn giải câu hỏi nghiên cứu luận văn, cụ thể sau: Thứ nhất, luận văn làm rõ vấn đề lý luận quy định pháp luật quyền bí mật đời tư Có thể thấy, nay, chưa có quy định rõ ràng “bí mật đời tư” gì, phạm vi “bí mật đời tư” Do vậy, vấn đề pháp lý gây nhiều tranh cãi Trên sở phân tích, nghiên cứu khái niệm liên quan, luận văn đưa khái niệm bí mật đời tư quyền bí mật đời tư Luận văn đặc điểm để thấy đặc thù quyền bí mật đời tư, đồng thời, phân biệt quyền với quyền riêng tư để có góc nhìn sâu quyền bí mật đời tư Bên cạnh đó, luận văn phân tích q trình phát triển quyền bí mật đời tư qua Hiến pháp Việt Nam, tìm hiểu quy định quyền bí mật đời tư pháp luật quốc tế theo quy định số quốc gia Pháp, Nhật Bản, Anh, Nga để soi chiếu lại, so sánh với quy định quyền bí mật đời tư Hiến pháp năm 2013 để thấy điểm mới, điểm đột phá, phát triển Hiến pháp 83 Thứ hai, luận văn phân tích làm rõ thực trạng bảo đảm quyền bí mật đời tư Hiến pháp thực tiễn Việt Nam Tác giả nghiên cứu vấn đề thực tiễn đảm bảo bí mật đời tư Việt Nam thấy rằng, việc bảo đảm quyền bí mật đời tư Việt Nam có thành tựu định, việc xâm phạm bí mật đời tư cá nhân nước ta vấn đề nhức nhối, có tính phổ biến Việt Nam bối cảnh công nghệ thông tin mạng xã hội ngày phát triển, gây tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội Trong đó, quy định hành quyền bí mật đời tư Việt Nam nhiều hạn chế bất cập, thiếu tính dự báo, phần nhiều dừng lại mức độ nguyên tắc, có quy định cụ thể điều chỉnh quan hệ pháp luật Đi kèm với nhận thức quyền người nói chung, quyền bí mật đời tư nói riêng chưa cao Những bất cập hạn chế làm giảm sút hiệu bảo vệ quyền bí mật đời tư Thứ ba, luận văn đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc bảo đảm quyền bí mật đời tư Việt Nam Cụ thể: Để khắc phục tình trạng này, luận văn đưa số phương hướng hoàn thiện pháp luật giải pháp cụ thể như: nhà nước cần ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định quyền bí mật đời tư văn pháp luật hành đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, khả thi thống với văn kiện quốc tế có liên quan; cần tiến hành rà sốt cách chi tiết có hệ thống văn hệ thống pháp luật Việt Nam quy định bảo vệ quyền bí mật đời tư; xây dựng luật quyền riêng tư, có nội dung cụ thể để bảo đảm quyền bí mật đời tư; hồn thiện văn hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực thời gian tới liên quan đến quyền bí mật đời tư Bộ luật Dân năm 2015, Bộ luật Hình năm 2015, Luật Tiếp cận thơng tin năm 2016 Bên cạnh giải pháp mặt pháp luật, luận 84 văn đề cập đến số giải pháp khác thành lập quan bảo vệ quyền người (trong có nhiệm vụ bảo vệ quyền bí mật đời tư); tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp nâng cao trình độ cho cán làm công tác giải tranh chấp Như vậy, với thời gian không dài, tác giả luận văn nghiên cứu tài liệu, viết, cơng trình khoa học có liên quan đến đề tài này, kế thừa kết nghiên cứu tác giả trước đây, đồng thời đưa tranh thực tiễn đảm bảo quyền bí mật đời tư Việt Nam thời điểm để có phân tích, nhìn nhận, bình luận thân vấn đề Đề tài luận văn “Quyền bí mật đời tư Hiến pháp năm 2013 thực tiễn Việt Nam” tác phẩm nghiên cứu đầu tay tác giả Do vậy, chắn cơng trình nhiều hạn chế nội dung phương pháp nghiên cứu Tác giả luận văn mong nhận ý kiến đóng góp quý báu ủng hộ từ thầy, cô giáo./ 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Cơng ước quyền dân trị năm 1966 (ICCPR) 2.Tun ngơn tồn giới quyền người năm 1948 (UDHR) 3.Văn kiện Đại hội XII Đảng 4.Lê Đình Nghị (2008), Quyền bí mật đời tư theo quy định pháp luật dân Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr 52 5.Vũ Hồng Cơng, “Bảo đảm thực quyền người Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế” địa trang web: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/NghiencuuTraodoi/2014/26259/Bao-dam-va-thuc-hien-quyen-con-nguoi-o-Viet-Namtrong.aspx truy cập ngày 10/7/2016 6.Đinh Tiến Dũng, “Quyền riêng tư hiến pháp năm 2013 biện pháp bảo đảm pháp luật (P2)”, Tạp chí Cơng nghệ thơng tin truyền thơng địa http://www.tapchibcvt.gov.vn/quyen-rieng-tu-tronghien-phap-nam-2013-va-cac-bien-phap-bao-dam-bang-phap-luat-p2 4553bcvt.htm ngày truy cập 11/7/2016 7.Thu Huệ, “Ai nạn nhân bị đánh cắp thơng tin”, Báo An ninh thủ đô địa http://anninhthudo.vn/xa-hoi/ai-cung-co-the-la-nannhan-bi-danh-cap-thong-tin/600901.antd ngày truy cập 11/7/2016 8.Chu Minh Khôi, “Quy định quyền bí mật đời tư văn quy phạm pháp luật” địa https://luatduonggia.vn/quy-dinh-ve-quyen- 86 bi-mat-doi-tu-trong-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat truy cập ngày 09/7/2016 9.Lê Văn Sua, “Quyền bí mật đời tư theo quy định pháp luật dân sự: Cần hướng dẫn”, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp địa chỉ: http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=1946 ngày truy cập 09/7/2016 10.Lương Thiện, “Vì Trấn Thành xúc sau nhiều lần bị chụp lén?”, báo Đất Việt, địa chỉ: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/visao-tran-thanh-buc-xuc-sau-nhieu-lan-bi-chup-len-3302741/ ngày truy cập 10/7/2016 11.Quang Thuần, Mai Phương, “Mỹ phạt nặng công ty viễn thông khai thác thông tin cá nhân trái phép”, báo điện tử đài tiếng nói Việt Nam địa http://vov.vn/xa-hoi/nha-mang-lo-thong-tin-rieng-tu-cua-khach-hang356661.vov ngày truy cập 11/7/2016 12.Nguyễn Thanh Tuấn, “Bảo đảm quyền người kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Việt Nam nay”, địa trang web: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=38319 &print=true 1/3 truy cập ngày 10/7/2016 13.http://alotinmoi.com/me-ngo-kien-huy-buc-xuc-tiet-lo-bi-mat-giaukin-tai-sao-ngo-kien-huy-an-nam-voi-thuy-anh.html truy cập ngày 10/7/2016 ... QUYỀN BÍ MẬT ĐỜI TƯ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, nội dung quyền bí mật đời tư 1.1.1 Khái niệm bí mật đời tư quyền bí mật đời tư 1.1.2 Đặc điểm quyền bí mật đời tư 11 1.1.3 Nội dung quyền bí mật. .. quyền bí mật đời tư Chương 2: Thực tiễn bảo đảm quyền bí mật đời tư Việt Nam Chương 3: Phương hướng giải pháp tăng cường bảo đảm quyền bí mật đời tư Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN... pháp trước năm 2013 26 1.3.2 Quyền bí mật đời tư Hiến pháp 2013 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 136 Chương 2: THỰC TIỄN BẢO ĐẢM QUYỀN BÍ MẬT ĐỜI TƯ Ở VIỆT NAM 38 2.1 Thực trạng quyền bất khả xâm phạm đời sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền bí mật đời tư trong hiến pháp năm 2013 và thực tiễn tại việt nam, Quyền bí mật đời tư trong hiến pháp năm 2013 và thực tiễn tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay