Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc dân

89 5 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:58

tác giả tập trung nghiên cứu và làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam về thuế TTĐB, từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện các quy định đó. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài nghiên cứu các quy định về thuếTTĐB của Việt Nam trong những năm vừa qua. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI JOHNNIE PHANTHAVONG PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 60380 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN KIỀU GIANG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Nguyễn Kiều Giang Các số liệu, kết luận trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn./ Xác nhận Giáo viên hướng dẫn Tác giả LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành cảm ơn đến TS Nguyễn Kiều Giang - người Thầy bảo, hướng dẫn giúp đỡ tận tình suốt thời gian thực hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa sau Đại học, Khoa Pháp luật Kinh tế tạo điều kiện giúp đỡ thực luận văn Cuối xin chân thành cảm ơn thành viên đại gia đình, bạn bè động viên, ủng hộ, chia sẻ chỗ dựa tinh thần giúp tập trung nghiên cứu hồn thành luận văn mình./ BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt GTGT : Giá trị gia tăng NSNN : Ngân sách nhà nước XK-NK : Xuất nhập MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 1.1 Một số vấn đề lý luận thuế tiêu thụ đặc biệt 1.1.1 Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt 1.1.2.Đặc điểm 1.1.3.Vai trò thuế tiêu thụ đặc biệt 1.2 Khái quát pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1.2.1 Khái niệm pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt 10 13 13 1.2.2 Quá trình hình thành pháp triển pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam 14 1.2.3 Nội dung pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt 18 1.2.4.Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt nước giới - Kinh nghiệm xây dựng pháp luật thuế TTĐB cho Việt Nam Kết luận chương 19 24 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1 Thực trạng pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam 26 26 2.1.1 Quy định đối tượng chịu thuế đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 26 2.1.2 Quy định người nộp thuế 35 2.1.3 Quy định tính thuế phương pháp tính thuế 36 2.1.4 Quy định thuế suất 41 2.1.5.Quy định hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế giảm thuế tiêu thụ đặc biệt 45 2.2 Thực trạng thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam 50 2.2.1 Những kết đạt hoạt động thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt 50 2.2.2 Một số tồn tại, hạn chế việc thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 64 CHƯƠNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ, QUỐC TẾ 65 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam 65 3.2 Kiến nghị, đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam 3.2.1 Hoàn thiện pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt 67 67 3.2.2 Tăng cường công tác quản lý, tổ chức thi hành pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 80 LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Nhà nước thuế hai phạm trù gắn liền với Sử dụng thuế làm công cụ quản lý, điều tiết vĩ mô kinh tế cần thiết khách quan Nhà nước Nhưng mức độ nội dung sử dụng công cụ thuế để quản lý, điều tiết kinh tế nước khơng hồn tồn giống mà tùy thuộc vào Nhà nước định, với tình hình kinh tế - xã hội định định hướng phát triển kinh tế cụ thể thời kỳ lịch sử Trong bối cảnh tình hình nay, mà hợp tác kinh tế nước mở rộng theo xu khu vực hóa tồn cầu hóa, việc sử dụng cơng cụ thuế để quản lý, điều tiết vĩ mô kinh tế tiếp tục thực theo nội dung mang tính truyền thống trước nữa, mà cần có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Chính vậy, thuế vấn đề quan tâm hàng đầu quốc gia, quốc gia phát triển hay phát triển Ở nước ta, thuế hệ thống thuế không mối quan tâm nhà hoạch định sách kinh tế vĩ mơ, nhà nghiên cứu mà doanh nghiệp đông đảo quần chúng nhân dân Trong giai đoạn cải cách hệ thống sách thuế, nhiều sắc thuế nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội thời đại mới, đảm bảo hiệu quản lý Nhà nước, có sách thuế TTĐB Cùng với thành đạt được, pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt nhiều hạn chế phạm vi đánh thuế hẹp, nhiều quy định khơng phù hợp với thực tiễn, thiếu rõ ràng, minh bạch quy định tản mạn nhiều văn khác nhau; chế kiểm soát, đánh giá việc ban hành, thực thi quy định thuế TTĐB chưa thực thường xuyên có hệ thống Những hạn chế, bất cập dẫn tới khó khăn cho quan thuế người nộp thuế Đồng thời làm giảm ý nghĩa thuế TTĐB, hạn chế quyền tự kinh doanh công dân, không tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh doanh nghiệp, nhiều trường hợp gây "bức xúc" doanh nghiệp người dân Đặc biệt, bối cảnh nay, việc tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), tham gia diễn đàn kinh tế ASEAN (AEC) tạo sức ép cam kết giảm thuế, mở cửa thị trường Áp lực tăng cường ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước trở nên thiết hết Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa thực trạng pháp luật thuế TTĐB nay, việc nghiên cứu, đánh giá nhằm hoàn thiện pháp luật thuế TTĐB cần thiết ý nghĩa Đó lý để tác giả lựa chọn đề tài: "Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế" làm nội dung luận văn thạc sỹ Thơng qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn muốn sâu phân tích, đánh giá quy định pháp luật, từ đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thuế vấn đề quan trọng cải cách sách kinh tế vĩ mô nước giới thu hút mối quan tâm hàng đầu nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu quan phủ Ở nước ta, thời gian gần có số nghiên cứu phân tích, đánh giá tác động sách thuế nói chung thuế TTĐB kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào trình nghiên cứu, xây dựng đề án cải cách pháp luật thuế TTĐB phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, số kể tới như: - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp “Những vấn đề lý luận thực tiễn hồn thiện thể chế tài 2011 – 2020”, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trọng Nghĩa; - Đề tài nghiên cứu khoa học “Cải cách hệ thống thuế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020”, chủ nhiệm đề tài: Quách Đức Pháp; - “Báo cáo tổng kết, đánh giá 04 năm tình hình thực Luật thuế TTĐB” Bộ Tài năm 2014; - “Báo cáo kinh nghiệm quốc tế sách thuế TTĐB” Bộ Tài năm 2013; Tuy nhiên, nghiên cứu chưa thể tính bao quát, hệ thống khía cạnh pháp luật thuế TTĐB, việc đánh giá thực trạng pháp luật thuế TTĐB chưa toàn diện hai phương diện thực trạng quy định pháp luật thực trạng thực thi pháp luật thuế TTĐB Việt Nam Vì vậy, đề tài "Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế" mà chọn để viết luận văn thạc sỹ vào thời điểm bảo đảm tính đề tài nghiên cứu Theo đó, luận văn có ý nghĩa khoa học thực tiễn sau: - Luận văn đóng góp vào việc hồn thiện pháp luật thuế TTĐB, từ góp phần nâng cao hiệu cải cách thuế Việt Nam nay; - Với số giải pháp đề xuất luận văn đưa sở nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng pháp luật thuế TTĐB Việt Nam góp phần hoàn thiện pháp luật thuế TTĐB giai đoạn tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích việc nghiên cứu đề tài làm sáng rõ vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam, rõ thành tựu đạt khó khăn q trình thực thi quy định này; từ đưa giải pháp mặt pháp lý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Để đạt mục đích đó, nhiệm vụ đặt luận văn là: Làm rõ đánh giá hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam Đánh giá trình thực thi quy định thuế TTĐB Từ đó, phân tích thành tựu, hạn chế, tồn việc thực thi quy định thực tế Đưa giải pháp để hoàn thiện pháp luật thuế TTĐB Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: tác giả tập trung nghiên cứu làm rõ quy định pháp luật Việt Nam thuế TTĐB, từ đưa số giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện quy định Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu quy định thuế TTĐB Việt Nam năm vừa qua Cơ sở khoa học phương pháp nghiên cứu đề tài Luận văn thực tảng lý luận nguyên tắc, phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm Đảng Nhà nước ta trình xây dựng phát triển kinh tế Trong q trình thực luận văn, tác giả có kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: vật biện chứng, vật lịch sử; phương pháp phân tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp, thống kê, khái quát hoá để giải nội dung khoa học đề tài Đặc biệt, tác giả luận văn trọng phương pháp so sánh Luật, kết hợp lý luận thực tiễn để làm bật ưu điểm hạn chế quy định Những đóng góp luận văn Trên sở kế thừa thành tựu, kết nghiên cứu cơng trình khoa học liên quan công bố, luận văn tiếp tục nghiên cứu sâu thêm quy định pháp luật thuế TTĐB Việt Nam, luận văn dự kiến hoàn thành có số đóng góp như: Hệ thống hố, kế thừa phát triển luận khoa học sở lý luận pháp luật thuế TTĐB Việt Nam 10 dân chúng, hộ gia đình, làng nghề thuế TTĐB đánh nơi sản xuất Hơn nữa, việc không quy định rõ ràng vàng mã hàng mã đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học khiến việc áp dụng khó khăn, chí khơng thể thu thuế Khi nguồn thu vừa không đáng kể lại khó thu theo tác giả nên đưa loại hàng hoá khỏi danh mục chịu thuế TTĐB Bốn là, dịch vụ massage Hiện massage - vật lý trị liệu loại hình chăm sóc sức khỏe người dân Hiện có khơng sở massage - vật lý trị liệu tiếng, góp phần khơng nhỏ việc chăm sóc sức khỏe người dân, người già, người bị mắc số bệnh cần phục hồi Ở nhiều nơi, sở massage người mù thực với mục đích có việc làm, có thu nhập đáng thu nhập họ thuộc loại thấp xã hội, mà phải nộp thuế TTĐB khơng hợp lý, tác giả kiến nghị nên bỏ dịch vụ khỏi đối tượng chịu thuế TTĐB Thứ hai cần nghiên cứu bổ sung số hàng hóa, dịch vụ vào đối tượng chịu thuế TTĐB Hiện nay, Trung Quốc thuế tiêu thụ ( tương tự thuế TTĐB Việt Nam) đánh vào mặt hàng mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, tóc, trang sức đá quý Ở nước giới, hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB so với nước ta rộng Thuế TTĐB Hungari thu vào 22 loại hàng hoá, Thuỵ Điển thu vào 19 nhóm hàng hố, Inđonexia thu thuế TTĐB với 37 nhóm hàng hố52 Chính thế, mở rộng thêm hàng hoá, dịch vụ diện đối tượng chịu thuế TTĐB phù hợp với thông lệ quốc tế pháp luật thuế nước khu vực Do đó, người viết mạnh dạn đề xuất bổ sung số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau vào đối tượng chịu thuế TTĐB: Một là, dịch vụ nhắn tin bình chọn, dự báo kết có thưởng: Trong năm gần đây, có nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng giá trị gia tăng với đài truyền hình, đài phát nhà mạng (Vinaphone, 52 http://vibonline.com.vn/Forum/TopicDetail.aspx.TopicID=2064 75 Mobiphone, Viettel) tổ chức thi, bình chọn (Người mẫu Việt Nam, Thần tượng âm nhạc, Giọng hát Việt, Vận động viên năm, dự đoán kết trò chơi, thi đấu thể thao, kết bóng đá…) để thu tiền khách hàng tham gia qua hình thức nhắn tin với phí nhắn tin từ 5.000 đồng - 15.000 đồng/1 tin (các tin nhắn bình thường khách hàng phải trả cước 300-350 đồng/1 tin) Nhà mạng thu tiền từ khách hàng sau phân chia doanh thu theo hợp đồng hợp tác cho đơn vị tổ chức Hiện nhà mạng kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, kê khai nộp thuế TTĐB với dịch vụ quy định hành chưa quy định rõ kinh doanh đặt cược trò chơi có thưởng có bao gồm dịch vụ nhắn tin có thưởng Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân người viết, chất nội dung tin nhắn dự thưởng đặt cược (dự đốn, bình chọn nhân vật trả giá sản phẩm dự đoán số người tham gia, ) Hơn nữa, hoạt động ngày nở rộ Do để đảm bảo bình đẳng với doanh nghiệp kinh doanh đặt cược khác, theo tác giả cần bổ sung nhóm dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB Hai là, trò chơi điện tử trực tuyến phi trực tuyến Việc đưa trò chơi điện tử trực tuyến phi trực tuyến vào diện áp thuế suất thuế TTĐB dựa kinh tế xã hội Về kinh tế, dịch vụ kinh doanh có lãi cao, khoảng 50-60% doanh thu Theo Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (Vinasa), năm 2010 Việt Nam có khoảng 80 cơng ty kinh doanh trò chơi điện tử trực tuyến với số khách trung bình 20.000 người cơng ty Doanh thu bình qn 01 khách/năm 50 đô la Mỹ Tổng doanh số trò chơi điện tử trực tuyến khoảng 80 triệu la Mỹ, tăng 30 triệu số tuyệt đối tăng 60% số tương đối so với năm 2007 Theo báo cáo nghiên cứu Niko Partners, năm 2015 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử Việt Nam tăng gấp đơi doanh số so với năm 2011, đứng đầu nước Đông Nam Á (gồm Thái Lan, Philipines, Indonexia, Malaysia, Singapore Việt Nam, có tổng doanh số năm 2011 khoảng 474 triệu la Mỹ) Tổng số người chơi khu vực khoảng 100 triệu người53 76 Về xã hội, trò chơi điện tử trực tuyến có đối tượng sử dụng chủ yếu học sinh, sinh viên, dịch vụ gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ ảnh hưởng tới học tập, sinh hoạt vấn đề xã hội phức tạp khác Với hình thức trò chơi giải trí, mặt quản lý Nhà nước quy định quản lý nội dung trò chơi, cần có sách khác để góp phần định hướng tiêu dùng, tránh để việc chơi điện tử nhiều ảnh hưởng tới học tập, sinh hoạt vấn đề xã hội khác Do đó, tác giả đề xuất bổ sung loại hình dịch vụ vào đối tượng chịu thuế TTĐB loại hình dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng với mức thuế suất 30% Ba là, mặt hàng cao cấp, dịch vụ làm đẹp đắt tiền Xã hội ngày phát triển, đời sống người dân ngày nâng cao Do phận dân cư nhỏ có thu nhập cao có nhu cầu khả sở hữu loại “siêu hàng hóa” Trong số kể tới loại điện thoại, đồng hồ cao cấp, mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện trang sức làm đẹp … Ví dụ cụ thể như, đầu tháng 12 năm 2013, phiên điện thoại Tag Heuer Meridiist hệ giới thiệu Việt Nam, với giá niêm yết từ 130 đến 480 triệu đồng/chiếc Ngoài nhãn hiệu Tag Heuer, nhãn hiệu điện thoại khác có giá trị cao, Vertu 54 Bên cạnh đó, thực tế có mặt hàng phụ kiện xa xỉ đồng hồ Sarcar dòng Solitaire có giá tỷ đồng hay Rolex có giá tới tới 1,3 tỷ đồng, mặt hàng túi xách sang trọng đắt tiền nhãn hiệu Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Dior phận dân cư nhỏ sử dụng Do đó, đề xuất bổ sung loại hàng hóa vào diện đối tượng chịu thuế TTĐB, với mức thuế suất 10% Hiện Việt Nam, nhãn hàng xa xỉ Rolex, Vertu, Tag Heuer, Louis Vuitton, Hermes… có đại diện bán hàng thức, nên việc xác định giá để tính thuế khơng khó khăn 53 http://vneconomy.vn/cuoc-song-so/doanh-thu-game-online-cua- viet-nam-khung-nhat-dongnam-a-20111129085448995.htm> 54 77 Bên cạnh loại hàng hóa “siêu cao cấp” nêu trên, xuất dịch vụ làm đẹp đắt tiền khác để phục vụ cho phận nhỏ “tầng lớp thượng lưu” xã hội Luật thuế TTĐB hành có quy định áp dụng mức thuế suất 30% dịch vụ kinh doanh mát-xa Tuy nhiên, dịch vụ khác nở rộ giai đoạn dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, với giá trị lần sử dụng dịch vụ khơng nhỏ, cần xem xét để bổ sung dịch vụ vào diện đối tượng chịu thuế TTĐB Bốn là, nước có gas Từ năm 2014, Bộ Tài đưa dự thảo sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, nước có ga liệt vào danh sách mặt hàng phải bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất 10% Tuy nhiên, đề xuất chưa Quốc hội thông qua Theo tác giả, việc tiếp tục đề xuất đưa nước có gas vào danh mục chịu thuế TTĐB cần thiết nước có gas chuyên gia y tế cảnh báo có khả gây tác hại đến sức khỏe người sử dụng hàng ngày mức gây béo phì, mỡ máu, tiểu đường, bệnh gút, tăng nguy ung thư Do đó, việc định hướng thới quen tiêu dùng với sản phẩm cần thiết để bảo vệ sức khỏe người dân Hơn nữa, giới, loạt quốc gia Anh, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỹ, Hungary, Phần Lan, Iceland; nước châu Á Thái Lan, Campuchia, Lào, Malaysia, nước châu Mỹ Peru, Chile, Hoa Kỳ áp dụng thuế TTĐB để định hướng tiêu dùng loại nước uống Lý đánh thuế quốc gia lo ngại sức khỏe người dân sử dụng nước có ga Thậm chí Pháp, đầu năm 2014, trước cảnh báo tác hại nước có ga sức khỏe người, Thượng viện Pháp đề nghị tăng lần thuế giá trị gia tăng áp dụng mặt hàng này, từ mức 5,5% lên 20% Mục đích việc làm giá đồ uống có ga đắt hơn, người sử dụng phải suy tính nhiều định mua có mua số lượng Hơn nữa, việc tăng thuế góp phần tăng thu cho ngân sách, giảm chi phí hỗ trợ điều trị bệnh béo phì bệnh tim mạch Do đó, theo tác giả, việc đưa nước có gas vào danh mục chịu thuế TTĐB cần thiết để bảo vệ sức 78 khoẻ người dân, qua giảm chi phí bảo hiểm y tế bệnh nước có gas gây 3.2.1.2 Hồn thiện quy định phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt Như phân tích chương 2, pháp luật chưa quy định rõ ràng giá tính thuế trường hợp hàng hóa xuất khơng đủ điều kiện áp dụng đối tượng không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt quy định hàng hóa xuất thuộc diện khơng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thỏa mãn điều kiện định Nếu không thỏa mãn điều kiện phải tính thuế tiêu thụ đặc biệt tiêu thụ nội địa Tuy nhiên, chưa có quy định giá tính thuế cho trường hợp làm cho việc áp dụng không thống địa phương Vì thế, theo tác giả cần thiết phải bổ sung quy định giá tính thuế trường hợp Bên cạnh đó, theo tác giả, nên thay đổi cách tính thuế tơ Hiện nay, phủ xác định xe mặt hàng xa xỉ, đồng thời gây ô nhiễm môi trường nên đánh thuế theo dung tích Với quy luật chung, xe đắt tiền dung tích lớn, lượng khí thải cao Mục đích tăng nguồn thu cho ngân sách từ thuế, kích thích tầng lớp trung lưu có hội mua xe, hạn chế xe đắt tiền bảo vệ môi trường Cách đánh thuế trước nước sử dụng, nước châu Âu họ đánh theo mức khí thải55 lẽ, động lớn hơn, với cơng nghệ đại cho mức độ khí thải thấp so với động dung tích nhỏ công nghệ cũ Nếu Việt Nam áp thuế theo dung tích, hãng xe sang lại lợi Bởi lẽ, nhiều dòng xe sang dùng động 1,8 chí 1,5 lít, tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp nhiều ưu điểm khác Như vậy, xe giảm thuế, mức giá "tiền tỷ" có giới nhà giàu mua Từ đó, phủ đánh mục tiêu thu ngân sách Ngồi ra, xe khơng sang lắp động từ lít CR-V lại bị đánh thuế cao hơn, khiến tầng lớp trung lưu khó tiếp cận Chính thế, để đảm bảo mục tiêu đề ra, nên đánh thuế theo 55 http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/dien-dan/danh-thue-xe-hoi-theo-dung-tich-xi-lanh-lalac-hau-3294930.html 79 mức khí thải, giá bán kết hợp giá xe dung tích, để tạo hài hòa nguồn thu ngân sách, giảm nhiễm mơi trường khuyến khích người dân mua xe 3.2.1.3 Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt Hiện nay, chuyên gia cho rằng, giá thuốc rượu bia Việt Nam rẻ thuế suất thuế TTĐB thấp so với mức kiến nghị giới khoa học Y tế Công cộng Với mức thuế suất thuế TTĐB thuốc điếu Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế TTĐB 2014 (tăng từ 65% lên 70% từ 1/1/2016 từ 70% lên 75% từ 1/1/2019); rượu bia tăng từ 50% lên 55% từ 1/1/2016, 55% lên 60% từ 1/1/2017 lên 65% vào năm 2018) thấp Điều không giảm số người sử dụng thuốc rượu bia Ngược lại gia tăng chi phí kinh tế lên ngân sách Nhà nước người dân Hệ lụy việc sử dụng thuốc lá, rượu, bia làm gia tăng đói nghèo Khơng chun gia cho rằng, Việt Nam tồn bất cập thuốc rượu bia gây nhiều hệ lụy đến sức khỏe người tiêu dùng đánh thuế chưa đủ cao nên giá thành rẻ sản phẩm thiết yếu phục vụ cho đối tượng nhạy cảm sữa cho người già, trẻ em, người ốm lại đánh thuế mạnh, có giá thành cao Tham khảo kinh nghiệm nước giới thấy rằng: việc áp dụng mức thuế cao thực số nước nhằm hạn chế tác hại thuốc lá.Từ năm 1997, khoảng 3/4 nước thành viên châu Âu tăng cường sách thuế thuốc Theo tư liệu Tổ chức Y tế giới, tỷ lệ thuế giá bán lẻ thuốc số quốc gia EU năm 1999 quy định cao Cụ thể: Tây Ban Nha - 73%, Bồ Đào Nha - 80%, Ý - 75% , Hy Lạp -73%, Áo - 74%, Đức - 69%, Niu Zi Lân - 72%, Pháp - 76%, Bỉ - 74%, Phần Lan - 76%, Thụy Điển- 71%, Ai Len - 77%, Đan Mạch - 81%, Anh 79% Trong danh sách này, quốc gia đứng phía sau có giá thuốc cao Phần Lan, Thụy Điển, Ai Len, Đan Mạch Anh nơi thuốc đắt đỏ Ví dụ, Anh, tỷ lệ thuế 79%, tỷ lệ tương đương với khoảng USD/bao thuốc lá, Phần Lan 76% thuế tương đương 80 với USD/bao thuốc lá56 Chính vậy, tăng thuế suất mặt hàng cần thiết Tuy nhiên theo tác giả, việc tăng thuế cần cân nhắc vào thời điểm phù hợp, với mức tăng phù hợp Cùng quan điểm này, Đại diện Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), Hiệp hội thuốc Việt Nam (Vinataba) khẳng định, để làm giảm mức độ bệnh tật tỷ lệ tử vong liên quan đến rượu bia, thuốc lá, giảm đói nghèo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai đất nước cải thiện suất lao động cần phối hợp tất ngành, cấp với nhiều giải pháp đồng bộ, biện pháp quan trọng tuyên truyền giáo dục ý thức cộng đồng việc tiêu dùng rượu bia, thuốc Nếu dựa vào biện pháp tăng cao mức thuế, người tiêu dùng chuyển sang dùng hàng lậu giá rẻ nguy bệnh tật tử vong tăng lên gấp nhiều lần sản phẩm khơng bị kiểm sốt chất lượng Vì thế, tăng thuế cần liền với nhiều giải pháp khác 3.2.1.4 Hoàn thiện quy định giảm thuế, miễn thuế Như phân tích Chương 2, theo tác giả không cần áp dụng chế độ miễn, giảm thuế TTĐB thuế TTĐB loại thuế gián thu, chủ yếu đánh vào đối tượng chịu thuế mặt hàng xa xỉ phẩm, khơng có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ cần điều tiết sản xuất, người tiêu dùng cuối người phải chịu khoản thuế nên số thuế TTĐB mà doanh nghiệp phải nộp không ảnh hưởng trực tiếp đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì nguyên tắc, doanh nghiệp bị lỗ khơng miễn giảm thuế TTĐB Vì vậy, vấn đề miễn giảm thuế TTĐB không cần phải đặt Nếu tiếp tục ghi nhận miễn giảm thuế TTĐB cần phải có quy định giải thích rõ ràng miễn giảm thuế quy định cụ thể "tai nạn bất ngờ", quy định cụ thể miễn giảm thuế: "áp dụng với trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế quy định văn pháp luật thuế miễn 56 81 thuế hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp năm từ năm mươi nghìn đồng trở xuống" 3.2.2 Tăng cường cơng tác quản lý, tổ chức thi hành pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế TTĐB, để nâng cao hiệu pháp luật thuế TTĐB việc tăng cường cơng tác quản lý, tổ chức thi hành pháp luật thuế TTĐB việc làm vô cần thiết Việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức thực thuế TTĐB cần trọng vào vấn đề sau: Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế TTĐB Thuế TTĐB dễ bị thất thu thuế suất cao Hơn trình cải cách thuế, sách thuế chưa ổn định, thường xuyên thay đổi, bổ sung đối tượng nộp thuế nắm bắt kịp thời, hết thủ tục nghĩa vụ thuế Vì vậy, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế TTĐB nhằm hỗ trợ đối tượng nộp thuế, giúp cho tổ chức cá nhân hiểu chất thuế, từ có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh quy định thuế toàn dân toàn xã hội Để tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ cần đẩy mạnh số biện pháp sau: - Rà soát, bổ sung, hồn thiện sở liệu sẵn có hệ thống văn pháp quy, văn hướng dẫn thuế, thủ tục hành thuế Website Tổng cục thuế; tổng hợp câu hỏi, vướng mắc đối tượng nộp thuế soạn thảo nội dung trả lời thống theo chủ đề - Kiện toàn đội ngũ cán hệ thống tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế mạnh số lượng trình độ Hằng năm cần tuyển thêm cán tuyên truyền sinh viên khá, giỏi trường thuộc chuyên ngành tài - thuế, báo chí – tun truyền có trình độ ngoại ngữ, tin học tốt - Sử dụng hình thức biện pháp tuyên truyền khác như: phát triển hệ thống Website Tổng cục thuế, cung cấp dịch vụ điển tử (dịch vụ đăng kí thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hỏi đáp qua mạng,…); phối hợp với 82 thông tin đại chúng đài phát - truyền hình, báo chí để xây dựng chun mục thuế định kỳ, xây dựng số phim phóng sự, kịch ngắn tổ chức định kỳ thi tìm hiểu pháp luật thuế,…; đưa nội dung tuyên truyền thuế vào nội dung giáo trình giáo dục cấp học; phát hành ấn phẩm tuyên truyền đổi hiệu tuyên truyền panô, áp phích theo hướng dễ nhớ, dễ hiểu thiết thực,… Thứ hai, nâng cao lực, đạo đức đội ngũ cán thuế Giải pháp then chốt phải nâng cao trình độ, lực, kỹ nghiệp vụ, đạo đức cán toàn ngành Với tiến trình cải cách, đến xây dựng nội dung tảng quan trọng, sở pháp lý cho cải cách, đại hoá, chuyển đổi tổ chức máy quản lý sang mơ hình quản lý tiên tiến, hình thành hệ thống qui trình quản lý thuế mới, triển khai nhiều ứng dụng tin học quản lý thuế Nhưng để triển khai, vận hành chiều sâu cải cách thành cơng yếu tố người có trình độ, lực định Do đó, việc đào tạo nâng cao trình độ cho cán có ý nghĩa quan trọng giai đoạn Để có cho đào tạo, trước hết cần phải khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Bản mơ tả cơng việc vị trí cán tổ chức (trong mô tả có tiêu chuẩn cán vị trí) Trước mắt, ưu tiên xây dựng Bản mô tả công việc cho vị trí thuộc chức quản lý thuế (chức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, chức xử lý tờ khai thuế, kế toán thuế, chức quản lý thu nợ thuế, chức tra, kiểm tra thuế) Trên sở đánh giá kiến thức mà cán thiếu, yếu, để xây dựng nội dung, chương trình tổ chức đào tạo cán phù hợp, làm để đánh giá, bố trí luân phiên, luân chuyển cán Cụ thể: - Xây dựng tiêu chuẩn cán cho loại cán thực chức quản lý thuế - Rà soát việc phân bổ nguồn lực thực chức quản lý thuế tồn Cục, đánh giá phân loại cơng chức theo trình độ, thâm niên cơng tác,…Cơ cấu lại đội ngũ công chức, đảm bảo tập trung nguồn lực thực chức quản lý thuế chủ yếu theo hướng: cán tuyên truyền hỗ trợ 83 đối tượng nộp thuế khoảng 25%, cán liệu xử lý tờ khai thuế tin học khoảng 15%, cán cưỡng chế thuế khoảng 10%, cán tra khoảng 30%, cán lãnh đạo, quản lý khoảng 10% cán phục vụ hậu cần khoảng 10% - Xây dựng tổ chức thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn, trung, dài hạn cho đội ngũ công chức thuế; xây dựng hệ thống chương trình giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ thuế phù hợp với loại cơng chức, loại hình bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ giảng dậy chuyên trách, kiêm nhiệm đủ trình độ đảm đương công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơng chức tồn Cục thuế; xây dựng trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ thuế quy đại,… Thứ ba, tăng cường cơng tác tra, kiểm tra tình hình thực pháp luật thuế nói chung thuế TTĐB nói riêng Thuế TTĐB áp dụng với đối tượng chịu thuế chủ yếu mặt hàng “xa xỉ phẩm”, thuế suất cao, mức đóng thuế lớn Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra để đảm bảo phát sớm triệt để đối tượng nộp thuế cố tình trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế Bên cạnh đó, cần nghiên cứu chuẩn mực quốc tế công tác tra quan thuế nước Xây dựng mơ hình, phương pháp tra cho ngành thuế phù hợp với chế quản lý, nhóm đối tượng nộp thuế Xây dựng triển khai thực kỹ tra thuế trường hợp Xây dựng thực chế phối hợp với ngành có liên quan công tác tra thuế: Hải quan, Bộ Tài quan khác Chính phủ; cơng an, Toà án Phối hợp xây dựng phần mềm ứng dụng tin học hỗ trợ công tác tra thuế từ khâu thu thập sở liệu doanh nghiệp, chuyển đổi liệu doanh nghiệp để phân tích, đánh giá, xác định mức độ rủi ro phục vụ việc lựa chọn đối tượng tra, lập kế hoạch tra, kiểm tra quan thuế triển khai kế hoạch tra doanh nghiệp Phối hợp để đào tạo, nâng cao lực cán tra, trọng đào tạo theo kỹ chuyên sâu, kiến thức kế toán doanh nghiệp khả 84 sử dụng ứng dụng tin học việc phân tích, khai thác thơng tin quản lý tra thuế Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế quản lý thuế Tăng cường hợp tác, phối hợp với quan thuế nước, tổ chức quốc tế việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật tìm kiếm nguồn vốn vay, vốn tài trợ cải cách đại hóa công tác thuế Quản lý chặt chẽ khai thác tối đa, hiệu nguồn vốn vay, vốn tài trợ với hỗ trợ tổ chức quốc tế vào cơng tác cải cách đại hóa ngành thuế Tóm lại, sau nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn thuế tiêu thụ đặc biệt, luận văn đưa số quan điểm mang tính định hướng giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật thuế TTĐB Những kiến nghị chủ yếu tập trung giải vào vấn đề bất cập thuế TTĐB Việt Nam phương diện lý luận vướng mắc nảy sinh trình áp dụng pháp luật thực tiễn Một khuyến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật thuế TTĐB cần kết hợp cách khoa học việc sửa luật cho phù hợp với vấn đề mang tính khoa học, lý luận sửa luật cho phù hợp với vướng mắc thực tiễn, điều tránh trường hợp sửa luật cách vụn vặt tránh tính trạng quy định chung pháp luật lại nhằm giải tình cụ thể Đây kinh nghiệm quý báu để góp phần hồn thiện pháp luật thuế TTĐB Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 85 KẾT LUẬN Thuế sách lớn Đảng Nhà nước Chính sách thuế phải phù hợp với đặc điểm tình hình trị - kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ, phản ánh đầy đủ nguyện vọng, đòi hỏi đáng cơng dân, tổ chức Do đó, để phù hợp với bối cảnh hội nhập, sách thuế tất yếu phải thay đổi, nhiên phải đảm bảo kết tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ quyền cho tầng lớp nhân dân dù giai đoạn, thời kỳ này, dù thực mục tiêu Xu hội nhập, liên kết kinh tế khu vực tiến tới tồn cầu hóa kinh tế ngày mức độ cao tất yếu khách quan, tạo hội cho nước ta tranh thủ tập trung vào phát triển kinh tế, tranh thủ thành tựu cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến, đặc biệt công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu tạo đà thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh ngành công nghiệp, dịch vụ Ngược lại xuất thách thức lớn sức ép cạnh tranh hàng hóa dịch vụ nước ngồi tăng mạnh Do đó, sách thuế nói chung thuế TTĐB nói riêng cần phải đổi hồn thiện nữa, góp phần đắc lực vào tiến trình hội nhập 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Việt Anh (2014), Hoàn thiện pháp luật thuế TTĐB, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Học viện khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bộ Tài (2013), Báo cáo kinh nghiệm quốc tế sách thuế TTĐB Bộ Tài (2013), Báo cáo nghiên cứu sức mua thuốc Bộ Tài (2014), Báo cáo tổng kết, đánh giá 04 năm tình hình thực Luật thuế TTĐB Bộ Y tế (2011),Tờ trìnhvề Dự án Luật Phòng, chống tác hại thuốc Minh Châu (2014), Đề xuất tăng thuế để giảm tiêu thụ thuốc lá, [Trực tuyến], cập nhật ngày 26/5/2014, địa truy cập Đặng Thị Việt Đức (2014), Chính sách thực trạng thu thuế Việt Nam, [Trực tuyến], cập nhật ngày 30/6/2014, địa truy cập Thúy Hà (2015), Lập cơng ty “ma” nước ngồi để xuất khống, [Trực tuyến], cập nhật ngày 28/4/2015, địa truy cập Thúy Hà (2015), Chống buôn lậu thuốc lá: Nhiệm vụ khẩn, [Trực tuyến], cập nhật ngày 10/7/2015, địa truy cập 10.Diệu Hương (2010), Đã thu 400 nghìn tỷ đồng tiền thuế năm 2010, [Trực tuyến], cập nhật ngày 30/12/2010, địa truy cập 11.Phạm Linh (2014), Làm cho công nghiệp ô tô phát triển [Trực tuyến], cập nhật ngày 28/2/2014, địa truy cập 12.Phúc Minh (2015), Doanh thu game online Việt Nam “khủng” Đông Nam Á, [Trực tuyến], cập nhật ngày 29/11/2015, địa truy cập 13.Hồng Thị Minh (2011), Chính sách thuế thuốc lá, [Trực tuyến], tham khảo ngày 13/7/2014, địa truy cập 14.Nguyễn Trọng Nghĩa (2012), Những vấn đề lý luận thực tiễn hồn thiện thể chế tài 2011 – 2020, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 15.Vũ Thị Nhài (2007), Giáo trình Quản lý Tài cơng, Học viện Tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội 16.Quách Đức Pháp (2010), Cải cách hệ thống thuế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, Đề tài nghiên cứu khoa học 17.Quốc hội (2006), Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007 18.Quốc hội (2012), Luật Quản lý Thuế sửa đổi số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 19.Quốc hội (2008), Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2009 20.M.Quang (2016), Bắt giam nguyên Giám đốc Công ty CP Rượu Hà Nội, [Trực tuyến], cập nhật ngày 22/1/2016, địa truy cập 21.Tổ chức Y tế Thế giới (2005), Công ước khung kiểm sốt thuốc (FCTC) 22.Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 23.Lê Thị Thu Thủy (2005), Giáo trình Luật Tài Việt Nam, Đại học Khoa học Huế, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 24.Công Thắng (2014), Ngành bia-rượu-nước giải khát: Tạo việc làm cho hàng triệu lao động, [Trực tuyến], cập nhật ngày 3/3/2014, địa truy cập 25.Phạm Thị Giang Thu (2007), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Tư pháp, Hà Nội 26.Hoàng Thị Tuyết (2014), Luận văn: "Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam - Thực trạng giải pháp".Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội 27.Tweet (2013), Hàng xa xỉ ngày xa xỉ, [Trực tuyến], cập nhật ngày 23/12/2013, địa truy cập Website: 28.Website Bộ tài chính: www.mof.gov.vn 29.Website Báo điện tử: www.baomoi.com 30.Website Báo điện tử: www.tapchitaichinh.vn 31.Website Tổng cục Hải quan: www.customs.gov.vn 32.Website Tổng Cục thống kê Việt Nam: www.gso.gov.vn 33.Website Tổng cục Thuế: www.gdt.gov.vn ... biệt pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Chương Thực trạng pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế, quốc tế Chương Hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực thi pháp luật. .. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1 Thực trạng pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam 26 26 2.1.1 Quy định đối tượng chịu thuế đối tượng không chịu thuế tiêu. .. TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 1.1 Một số vấn đề lý luận thuế tiêu thụ đặc biệt 1.1.1 Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt 1.1.2 .Đặc điểm 1.1.3.Vai trò thuế tiêu thụ đặc biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc dân, Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc dân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay