Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính phủ ở việt nam hiện nay

89 3 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:58

Mục đích nghiên cứu của luận văn là thông qua việc xem xét và đánhgiá thực trạng pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chính phủ ở nước ta thờigian qua để tìm ra các giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức vàhoạt động của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐOÀN TRUNG KIÊN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐOÀN TRUNG KIÊN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Lý luận Lịch sử Nhà nước Pháp Luật Mã số: 60380101 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ HỒI HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho phép xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu tới thầy, cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy cô Tổ môn Lý luận nhà nước pháp luật truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Hồi – người tận tình hướng dẫn, động viên tơi suốt thời gian hồn thành luận văn Thạc sĩ Tơi xin bày tỏ biết ơn chân thành, kính chúc sức khỏe công tác tốt Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè ln ủng hộ nhiệt thành suốt quãng thời gian học tập Trường Đại học Luật Hà Nội, để hồn thiện luận văn Thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng 08 năm 2016 Tác giả Luận văn Đoàn Trung Kiên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Hồi Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, Luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung Luận văn Hà Nội, ngày … tháng 08 năm 2016 Xác nhận giảng viên hướng dẫn Tác giả Luận văn PGS.TS Nguyễn Thị Hồi Đoàn Trung Kiên MỤC LỤC Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ ….… .4 1.2 Khái niệm tiêu chí để hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ …………………………………………………………………… 11 1.2.1 Khái niệm hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ.11 1.2.2 Các tiêu chí hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ ………………………………………………………… 12 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam …………………………………… 16 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 2.1 Ưu điểm pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam 26 2.1.1 Pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ phù hợp vơi quan điểm, đường lối chiến lược phát triển đất nước giai đoạn …… 27 2.1.2 Pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành viên khác Chính phủ theo hướng ngày cụ thể, hợp lý, phù hợp với vị trí Chính phủ tổ chức thực quyền lực nhà nước ………………… .30 2.1.3 Pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ thể phân định rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội Chủ tịch nước ……………… 36 2.1.4 Pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ hành quy định rõ cấu, thành phần Chính phủ, chế độ làm việc trách nhiệm tập thể Chính phủ, trách nhiệm cá nhân thành viên Chính phủ theo hướng nâng cao tính dân chủ, pháp quyền trách nhiệm giải trình 38 2.1.5 Pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ thiết lập chế kiểm soát quyền lực việc thực quyền hành pháp … 44 2.2 Hạn chế pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam 47 2.2.1 Pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ thiếu nhiều quy định nhằm cụ thể hóa để thực Luật tổ chức Chính phủ …… 47 2.2.2 Pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ chưa phân định rõ lĩnh vực quản lý Bộ, ngành ………………………………… 49 2.2.3 Pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ chưa làm rõ trách nhiệm, quyền hạn tập thể cá nhân hoạt động Chính phủ theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu Bộ trưởng Trưởng ngành .51 2.3 Nguyên nhân dẫn tới thực trạng pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam ……………………………………………… .54 2.3.1 Hoàn cảnh lịch sử đất nước, bối cảnh trị quốc tế đường lối sách Đảng giai đoạn ……………………………… 54 2.3.2 Nhận thức nhà lập hiến, lập pháp Việt Nam …………… 57 2.3.3 Mức độ hoàn thiện hệ thống pháp luật ………………………… 59 2.3.4 Chính phủ nhiệm kỳ vừa thành lập giai đoạn kiện toàn máy nhân …………………………………………………… 61 2.3.5 Các văn pháp lý Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, văn pháp lý khác quy định tổ chức hoạt động Chính phủ có hiệu lực …………………………… 62 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Luật hóa quan điểm đạo việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ …………………………… …… 66 3.2 Tiếp tục xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật có liên quan tới tổ chức hoạt động Chính phủ ……………………… .69 3.3 Hồn thiện quy định công khai, minh bạch quan tổ chức trực thuộc Chính phủ (Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ) 71 3.4 Hồn thiện quy định thể tính tồn diện, kế thừa gắn với tổ chức thực hiện, đảm bảo pháp luật thi hành nghiêm chỉnh ………… 74 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Ở nước ta nay, việc cải cách kinh tế Đảng Nhà nước quan tâm có định hướng phát triển phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; công xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật trọng Mục tiêu tạo hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội đất nước Trong trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ bước hoàn thiện Sau Hiến pháp năm 2013 ban hành triển khai thực thực tế, hàng loạt đạo luật sửa đổi, bổ sung, thay để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp Trong xu đó, Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 ban hành nhằm tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Chính phủ nhằm xây dựng Chính phủ hành động, kiến tạo phát triển So với giai đoạn trước, pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ hoàn thiện thêm bước Tuy nhiên, Chính phủ nhiệm kỳ vừa thành lập giai đoạn kiện toàn máy, nhân việc xây dựng văn quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa hướng dẫn thi hành Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, mức độ hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Do vậy, hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp, khả thi góp phần nâng cao hiệu hoạt động Chính phủ tất yếu Với mong muốn tìm kiếm giải pháp khả thi góp phần hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ, em mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam nay” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu luận văn sở lý luận hoàn thiện pháp luật thực trạng pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam Phạm vi nghiên cứu đề tài quy định pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 1992, tập trung nhất, chủ yếu quy định pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ từ năm 1992 đến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn Để giải nhiệm vụ đặt ra, luận văn thực sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật, quan điểm Đảng Nhà nước ta Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân; cải tư pháp; xây dựng hoàn thiện pháp luật xã hội chủ nghĩa… Luận văn thực sở vận dụng phương pháp vật biện chứng triết học Mác – Lênin kết hợp với việc sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, lịch sử cụ thể, giải thích pháp luật, … để đáp ứng yêu cầu làm rõ nội dung nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu luận văn thông qua việc xem xét đánh giá thực trạng pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ nước ta thời gian qua để tìm giải pháp tiếp tục hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam thời gian tới Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận văn tập trung giải nhiệm vụ nghiên cứu sau: 10 - Phân tích làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam nay; làm sáng tỏ khái niệm tiêu chí để hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ nước ta; xác định yếu tố ảnh hướng đến việc hoàn thiện Hiến pháp, luật tổ chức hoạt động Chính phủ nước ta - Đánh giá thực trạng pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ nước ta thời gian qua, ưu điểm hạn chế pháp luật lĩnh vực xác định nguyên nhân dẫn đến thực trạng - Đề xuất giải pháp có tính khả thi để tiếp tục hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ nước ta thời gian tới Những điểm giá trị Luận Văn Kết nghiên cứu luận văn đưa nhìn khái quát, tồn diện, có hệ thống thực trạng pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ nước ta thời gian tới Nhờ vậy, Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu luật học hoàn thiện pháp luật tổ chức, hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt nam thời gian tới Bố cục Luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn chia làm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam Chương 2: Thực trạng pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam thời gian tới 75 xây dựng pháp luật, trước hết quy trình xây dựng luật, pháp lệnh; luật, pháp lệnh cần quy định cụ thể, tăng tính khả thi để đưa nhanh vào sống Thực tốt nhiệm vụ định giám sát vấn đề quan trọng đất nước, cơng trình trọng điểm quốc gia, việc phân bổ thực ngân sách; giám sát hoạt động quan tư pháp, cơng tác phòng, chống quan lieu, tham nhũng, lãng phí Nghiên cứu xác định rõ quyền hạn trách nhiệm Chủ tịch nước để thực đầy đủ chức nguyên thủ quốc gia, thay mặt Nhà nước đối nội, đối ngoại thống lĩnh lực lượng vũ trang; quan hệ Chủ tịch nước với quan thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Chính phủ theo hướng xây dựng hành thống nhất, thơng suốt, sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức tinh gọn hợp lý; tăng tính dân chủ pháp quyền điều hành Chính phủ; nâng cao lực dự báo, ứng phó giải kịp thời vấn đề phát sinh Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức bộ, quan ngang bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống trùng lặp chức năng, nhiệm vụ bộ, ngành Tổng kết, đánh giá việc thực chủ trương xếp bộ, sở, ban, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực để có chủ trương, giải pháp phù hợp Thực phân cấp hợp lý cho quyền địa phương đôi với nâng cao chất lượng quy hoạch tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trung ương, gắn quyền hạn với trách nhiệm giao Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính; giảm mạnh bãi bỏ loại thủ tục hành gây phiền hà cho tổ chức cơng dân Nâng cao lực, chất lượng xây dựng tổ chức thực chế, sách Đẩy mạnh xã hội hóa loại dịch vụ cơng phù hợp với chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ” 3.2 Tiếp tục xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật có liên quan tới tổ chức hoạt động Chính phủ 76 Để xây dựng ban hành pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ thời gian tới, đòi hỏi trước hết phải rà sốt, đánh giá quy định pháp luật thực tiễn tổ chức, hoạt động Chính phủ nước ta Cụ thể cần phải rà soát, đánh giá lại quy định pháp luật hành, xem xét xem cần hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với chủ trương, sách Đảng Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội nước ta thời gian tới Trong phát biểu nhậm chức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 26/7/2016 khẳng định: “Với việc ban hành Bộ luật Hồng Đức từ kỷ thứ 15, Vua Lê Thánh Tơng đặt móng cho việc hình thành hệ thống pháp luật nước ta từ sớm Nhà vua nói:“Pháp luật phép tắc chung Nhà nước, ta phải tuân theo” Năm 1919, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết: “Bảy xin Hiến pháp ban hành Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” Nguyên tắc thông điệp đắn cho hơm Chính phủ quản lý xã hội pháp luật đồng thời Chính phủ phải nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật Phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, lấy hài lòng người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá; kiên xóa bỏ chế xin cho; thực cơng khai, minh bạch trách nhiệm giải trình; liệt phòng chống tham ơ, lãng phí nhũng nhiễu người dân Khi có sai phạm, dù cấp phải làm rõ trách nhiệm xử phạt nghiêm minh” Bài phát biểu nhậm chức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho thấy nhiệm vụ cụ thể hoạt động xây dựng pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ giai đoạn tới kế thừa giá trị tốt đẹp, cốt lõi, phù hợp văn quy phạm pháp luật có nhanh chóng xây 77 dựng văn quy phạm pháp luật phù hợp với định hướng phát triển đất nước nhằm giúp Chính phủ hồn thành tốt chức năng, nhiệm vụ Trong thời gian tới, cần hoàn thiện dự thảo nghị định quy định cấu tổ chức Bộ, quan ngang Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ, quan, địa phương phải khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc Chính phủ, trình Chính phủ xem xét, thơng qua phiên họp Chính phủ thường kỳ Các Bộ, quan theo chức nhiệm vụ giao cần khẩn trương hoàn thiện Đề án tái cấu kinh tế, ngành, lĩnh vực, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu đề án lớn theo Chương trình cơng tác Bộ Chính trị, Ban Bí thư Chương trình cơng tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Bộ Nội vụ phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành tháng năm 2016 Trên sở Nghị định này, Bộ, quan ngang Bộ phải khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức mình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng tháng 10 năm 2016 Xây dựng hoàn thiện pháp luật hoạt động Nhà nước việc lãnh đạo xã hội, nhằm thể ý chí nguyện vọng lợi ích toàn dân mà nhà nước đại diện thành quy phạm pháp luật hồn chỉnh, thơng qua hoạt động quan có thẩm quyền máy nhà nước Chính phủ vậy, cần xây dựng văn pháp luật, hoàn thiện văn pháp luật điều chỉnh việc tổ chức hoạt động Chính phủ, thành viên Chính phủ quan thuộc Chính phủ để Chính phủ hoạt động có đầy đủ pháp lý chuẩn mực pháp lý làm tảng 78 3.3 Hồn thiện quy định cơng khai, minh bạch quan tổ chức trực thuộc Chính phủ (Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ) Nhiệm vụ Chính phủ tiếp tục xây dựng ban hành văn mang tính pháp lý quy định việc tổ chức hoạt động Chính phủ Những văn pháp lý xây dựng, ban hành, triển khai thực tế phải thể minh bạch trình hoạch định, trình ban hành sách, pháp luật Đây nhiệm vụ quan trọng, đó, quan chủ trì xây dựng văn quy phạm pháp luật phải công khai dự thảo lên Website phủ, bộ, ngành, đơn vị để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi tổ chức, cá nhân xã hội (trừ văn có nội dung bảo vệ bí mật quốc gia) Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ phải cơng khai ý kiến nội dung dự thảo văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Bộ, ngành chủ trì xây dựng Tiếp tục xây dựng văn hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 cụ thể chi tiết để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành viên khác Chính phủ, quan thuộc Chính phủ ban hành văn quy phạm pháp luật phù hợp với nguyên tắc, tinh thần Luật ban hành văn quy phạm pháp luật nói với quy định công khai lấy ý kiến Vừa qua, Chính phủ ban hành nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật ban hành văn quy phạm pháp luật có hiệu lực ngày 01/7/2016 Trong thời gian tới, Chính phủ cần nhanh chóng ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật số đạo luật khác mà Chính phủ “còn nợ” Văn phòng Quốc hội trình xem xét lấy ý kiến dự thảo luật liên quan tới việc tổ chức hoạt động Chính phủ cần cơng khai, minh bạch ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Quốc 79 hội thảo luận, góp ý cho dự thảo luật, pháp lệnh đó; cơng khai, minh bạch q trình tiếp thu ý kiến đóng góp nhân dân vào dự thảo luật, pháp lệnh liên quan Ngoài ra, bổ sung quy định cụ thể trường hợp Chính phủ lấy ý kiến nhân dân vấn đề quan trọng đất nước trước trình Quốc hội xem xét, định; vấn đề Chính phủ tự định Khi xây dựng quy trình ban hành định hành liên quan đến việc tổ chức hoạt động Chính phủ, thành viên Chính phủ, quan thuộc Chính phủ phải bảo đảm thực việc công khai, minh bạch q trình ban hành định hành Rà soát lại tất văn pháp luật điều chỉnh việc tổ chức hoạt động phủ để tiến hành sửa đổi, bổ sung văn pháp luật cho phù hợp tránh trường hợp chồng chéo văn bản, chồng chéo thẩm quyền quy định khơng phù hợp với đường lối phát triển Đảng, Nhà nước khơng đồng ý tồn thể nhân dân quy định triển khai thực tế, ví dụ nay, Nghị định số 36/2012/NĐ – CP ngày 18/4/2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang có hiệu lực Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm xây dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ trình Chính phủ vào phiên họp định kỳ tháng năm 2016 tới Rà soát lại quy định pháp lý lĩnh vực tổ chức hoạt động Chính phủ bảo vệ bí mật nhà nước theo hướng: mặt quy định chặt chẽ việc bảo vệ bí mật nhà nước xử lý nghiêm với trường hợp làm hộ, lọt bí mật nhà nước làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia (nhất an ninh trị, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, quân sự), nên loại bỏ nội dung không cần thiết phải giữ bí mật mục bí mật nhà nước để tạo điều kiện thực tốt công khai, minh bạch… 80 Ngồi hình thức cơng khai, minh bạch quy định pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ mà pháp luật quy định cần mở rộng thêm hình thức khác để tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận nhanh hơn, xác đầy đủ hoạt động Chính phủ quan Chính phủ, quan nhà nước cần tăng cường công khai minh bạch việc tổ chức hoạt động trang thơng tin điện tử theo quy định pháp luật Cần nhanh chóng ban hành Luật tiếp cận thơng tin, quy định rõ ràng, đầy đủ cụ thể trường hợp cơng dân có quyền u cầu cung cấp thơng tin (đi liền với quyền nghĩa vụ); tiếp cận thông tin; trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị cung cấp thơng tin có u cầu; biện pháp bảo đảm quyền thông tin Xây dựng “Website mở” để công bố văn quy phạm pháp luật điều chỉnh việc tổ chức, hoạt động Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ sách, đường hướng phát triển tới Chính phủ Khi người dân biết văn pháp luật này, có đóng góp cần thiết phù hợp với định hướng phát triển đất nước 3.4 Hoàn thiện quy định thể tính tồn diện, kế thừa gắn với tổ chức thực hiện, đảm bảo pháp luật thi hành nghiêm chỉnh Hệ thống pháp luật xét mặt cấu trúc bao gồm quy phạm pháp luật, chế định pháp luật, ngành luật Hệ thống pháp luật coi toàn diện hệ thống pháp luật có đầy đủ quy phạm, chế định ngành luật cần để điều quan hệ cần điều chỉnh Như vậy, ta hiểu hệ thống pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ coi tồn diện có đầy đủ quy phạm, chế định điều chỉnh tổ chức hoạt động Chính phủ Để hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ đảm bảo yêu cầu: cần 81 phải xác định nhu cầu, yêu cầu, mức độ điều chỉnh mối quan hệ điều chỉnh việc tổ chức hoạt động Chính phủ (mối quan hệ nội Chính phủ với Thủ tướng, Thủ tướng với Bộ trưởng, mối quan hệ với quan khác mối quan hệ Chính phủ với Quốc hội, Chính phủ với Chủ tịch nước, …) Rà soát hệ thống pháp luật tổ chức pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ đối chiếu với nhu cầu cần điều chỉnh, sở xây dựng kế hoạch hoàn thiện theo hướng sửa đổi, bổ sung, chí ban hành văn (ví dụ: việc Chính phủ cấp bách xây dựng dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang bộ) Hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ phải đảm bảo tính kế thừa tránh nguy hụt hẫng, khó đoán, thiếu minh bạch hệ thống pháp luật Ở mức độ đó, việc đảm bảo tính kế thừa giúp giảm chi phí, cơng sức xây dựng pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Thực tế cho thấy, thay đổi hệ thống pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ cũ hệ thống pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ thời gian ngắn Kế thừa đảm bảo cho phát triển pháp luật liên tục khả thi Hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ phải sở có kế thừa điểm mạnh hệ thống pháp luật, hoàn thiện theo hướng sửa đổi thay văn bản, quy định khơng phù hợp Hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ phải gắn với tổ chức thực pháp luật Pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ thân tạo khả tác động đến đối tượng điều chỉnh, biến đối tượng điều chỉnh theo hướng quy phạm xác định Ví dụ: Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định, điều chỉnh đến đối tượng tồn Chính phủ, thành viên Chính phủ, … quy định cho chủ thể thẩm quyền, quyền hạn, trách nhiệm, … Như vậy, Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 có hiệu lực việc tổ chức hoạt động Chính phủ, thành viên Chính 82 phủ, … hoạt động phải tuân theo quy định Luật tổ chức Chính phủ 2015 Trong việc hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ cần đảm bảo vật chất, tổ chức để pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ triển khai thực tế Trong tổ chức thực hiện, trọng khâu thể chế hóa quy định văn hướng dẫn, cụ thể hóa mối quan hệ chủ thể trách nhiệm quan thực Kiện toàn thiết chế tra, kiểm tra, giám sát, báo cáo, … Tiểu kết Chương Từ việc nghiên cứu thực trạng pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ, em đề xuất số giải pháp để hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ là: luật hóa quan điểm đạo việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ; tiếp tục xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật có liên quan tới tổ chức hoạt động Chính phủ; hồn thiện quy định công khai, minh bạch quan tổ chức trực thuộc Chính phủ (bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ); Hồn thiện quy định thể tính tồn diện, kế thừa gắn với tổ chức thực hiện, đảm bảo pháp luật thi hành nghiêm chỉnh 83 KẾT LUẬN Những vấn đề hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta thu hút quan tâm lãnh đạo Đảng, Nhà nước toàn thể xã hội, hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội Đây vấn đề lớn cần quan tâm nghiên cứu Luận văn sở phân tích, đưa quan điểm, quan niệm từ mơ tả khái qt khái niệm đặc điểm pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ, yếu tố cần thiết để hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ, nêu lên tiêu chí để hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ (đảm bảo tính minh bạch, tính tồn diện, tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi, …) Ngồi ra, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng , hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ (yêu cầu phát triển bền vững đất nước, yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, ….) Khi xây dựng hồn thiện pháp luật nói chung, việc xây dựng hoàn thiện pháp luật pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ nói riêng cần xem xét nghiên cứu, đánh giá ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân ưu điểm, nhược điểm để đưa giải pháp, phương hướng xây dựng hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Một yếu tố vơ quan trọng ảnh hướng đến việc xây dựng hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Chính phủ nhiệm kỳ – nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa thành lập vừa tổ chức 84 phiên họp họp đầu tiên, thành viên Chính phủ vừa nhận định Chủ tịch nước Một nhiệm vụ quan trọng Chính phủ phải tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung Chính phủ hoàn thiện quy định pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ nói riêng, làm cho pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ đáp ứng tốt tiêu chí hệ thống pháp luật hoàn thiện đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tế sống, minh bạch, thể kỹ thuật xây dựng pháp luật cao Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ nước ta chịu tác động nhiều yếu tố yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đường lối sách Đảng, ý thức chủ thể có thẩm quyền xây dựng tổ chức thực pháp luật văn hóa, truyền thống dân tộc, hợp tác quốc tế Pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam thời gian qua đạt thành tựu định song tồn nhiều hạn chế, bất cập Để khắc phục bất cập, hạn chế đó, việc hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ thời gian tới phải tiến hành theo định hướng đề Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ năm 2011 văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII củ Đảng Đồng thời, phải thực đồng số giải pháp sau: luật hóa quan điểm đạo việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ; tiếp tục xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật có liên quan tới tổ chức hoạt động Chính phủ; hồn thiện quy định công khai, minh bạch quan tổ chức trực thuộc Chính phủ (bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ); Hồn thiện quy định thể tính tồn diện, kế thừa gắn với tổ chức thực hiện, đảm bảo pháp luật thi hành nghiêm chỉnh Như vậy, từ phân tích, đánh giá, đưa giải pháp nêu luận văn, em hy vọng dùng làm tài liệu tham 85 khảo để phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu luật học hoàn thiện pháp luật tổ chức, hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt nam thời gian tới 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo số 32/BC-CP ngày 29/02/2012 Chính phủ tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; Báo cáo số 135/BC-CP ngày 05/4/2013 Chính phủ việc góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng cộng sản Việt Nam (1976), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV; Đảng cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI, Nxb Sự thật, Hà Nội; Đảng cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần VII, Nxb Sự thật, Hà Nội; Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần VIII, Nxb Sự thật, Hà Nội; Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX, Nxb Sự thật, Hà Nội; Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần X, Nxb Sự thật, Hà Nội; 10 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI, Nxb Sự thật, Hà Nội; 11 Nguyễn Minh Đoan (2015), Bộ máy nhà nước tổ chức máy nhà nước – nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Nguyễn Minh Đoan (2013), Pháp luật với lối sống theo pháp luật văn hóa giao tiếp pháp lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Nguyễn Minh Đoan (2011), Ý thức Pháp luật, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 87 14 Phạm Thanh Hà (2003), Những vấn đề pháp lý việc đổi tổ chức hoạt động quan thuộc Chính phủ, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 15 Võ Trí Hảo (2013), Luận sửa đổi Hiến pháp năm 1992, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992, 1992), Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 2005; 17 Hiến pháp Việt Nam năm 2013; 18 Trần Minh Hương (2012), Giáo trình Luật Hành chính, NXB Cơng an Nhân dân, Hà Nội 19 Hồng Thế Liên (2015), Hiến pháp năm 2013 điểm mang tính đột phá, NXB Tư Pháp, Hà Nội 20 Trần Ngọc Liệu (2013), Quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin nhà nhà với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ năm 1960; 22 Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng năm 1980; 23 Luật tổ chức Chính phủ năm 1992; 24 Luật tổ chức Chính phủ năm 2001; 25 Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; 26 Nguyễn Thành Lê (2007), Văn hóa pháp luật hoạt động xây dựng pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 27 Lê Văn Long (2003), Quan hệ pháp luật – vấn đề lý luận thực tiễn Việt nam nay, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 88 27 Võ Hải Long (2004), Hoàn thiện pháp luật kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 29 Nghị định số 36/2012/NĐ – CP ngày 18/4/2012 Chính phủ ngày quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang bộ; 30 Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 Chính phủ quy định quan thuộc Chính phủ; 31 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật ban hành văn quy phạm pháp luật; 32 Vũ Thị Phụng (2007), Giáo trình lịch sư nhà nước pháp luật Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 33 Lê Minh Tâm (1992), Một số vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, Luận án Phó Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 34 Lê Minh Tâm – Nguyễn Minh Đoan (2010), Giáo trình lý luận nhà nước pháp luật, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 35 Phạm Thị Duyên Thảo (2014), Một số vấn đề giải thích pháp luật thức Việt Nam nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36 Thái Vĩnh Thắng – Vũ Hồng Anh (2014), Giáo trình luật Hiến pháp Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 37 Lê Minh Thông (2011), Đổi mới, hoàn thiện máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Việt nam nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 38 Đỗ Ngọc Thùy Trang (2010), Hoàn thiện mối quan hệ Quốc hội Chính phủ quy trình lập pháp, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại 89 học Luật Hà Nội, Hà Nội 39 Lê Thị Ngọc Trâm (2006), Đổi tổ chức hoạt động Chính phủ đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 40 Nguyễn Tất Viễn (2015), Một số vấn đề lý luận thực tiễn phổ biến, giáo dục pháp luật, NXB Tư pháp, Hà Nội 41 Trần Đăng Vinh (2012), Hồn thiện pháp luật phòng, chống tham nhũng Việt nam nay, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội ... sở lý luận hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam Chương 2: Thực trạng pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Việt Nam Chương 3: Giải pháp hồn thiện pháp luật tổ chức hoạt động. .. SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ ….… .4 1.2 Khái niệm tiêu chí để hồn thiện pháp luật tổ chức. .. động Chính phủ Việt Nam thời gian tới 11 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm pháp luật tổ chức hoạt động Chính phủ Pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính phủ ở việt nam hiện nay, Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính phủ ở việt nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay