phuong trinh duong thang

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 18:31

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Câu Vec tơ sau vec tơ phương đường thẳng song song với trục A B C D Câu Vec tơ sau vec tơ phương đường thẳng song song với trục A B C D Câu Vec tơ sau vec tơ phương đường thẳng qua hai điểm ? A B C D Câu Vec tơ sau vec tơ phương đường thẳng qua gốc tọa độ điểm ? A B C D Câu Vec tơ sau vec tơ phương đường thẳng qua hai điểm ? A B C D Câu Vec tơ sau vec tơ phương đường phân giác góc phần tư thứ ? A B C D Câu Vec tơ sau vec tơ pháp tuyến đường thẳng song song với trục A B C D Câu Vec tơ sau vec tơ pháp tuyến đường thẳng song song với trục A B C D Câu Vec tơ sau vec tơ pháp tuyến đường thẳng qua hai điểm ? A B C D Câu 10 Vec tơ sau vec tơ pháp tuyến đường thẳng qua gốc tọa độ điểm ? A B C D Câu 11 Vec tơ sau vec tơ pháp tuyến đường thẳng qua hai điểm ? A B C D Câu 12 Vec tơ sau vec tơ pháp tuyến đường phân giác góc phần tư thứ hai ? A B C D Câu 13 Đường thẳng (d) có VTCP Trong véc tơ sau, véc tơ VTPT (d) ? A B C D Câu 14 Đường thẳng có VTPT Trong véc tơ sau, véc tơ VTCP ? A B C D Câu 15 Đường thẳng (d) có VTCP Đường thẳng vng góc với đường thẳng có VTPT là: A B C D Câu 16 Đường thẳng (d) có VTPT Đường thẳng vng góc với đường thẳng có VTCP là: A B C D Câu 17 Đường thẳng (d) có VTCP Đường thẳng song song với đường thẳng có VTPT là: A B C D Câu 18 Đường thẳng (d) có VTPT Đường thẳng song song với đường thẳng có VTCP là: A B C D II VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Câu 19 Một đường thẳng có VTCP ? A.1 B.2 C.4 D.Vơ số Câu 20 Đường thẳng qua điểm có VTCP có PTTS là: A B C D Câu 21 Đường thẳng qua gốc tọa độ O có VTCP có PTTS là: A B A C D Câu 22 Đường thẳng qua điểm có VTCP có PTTS là: A B A C D Câu 23 Véc tơ VTCP đường thẳng ? A B C D Câu 24 Véc tơ VTCP đường thẳng ? A B C D Câu 25 Viết PTTS đường thẳng qua hai điểm A B C D Câu 26 Viết PTTS đường thẳng qua hai điểm A B C D Câu 27 Đường thẳng qua hai điểm có PTTS là: A B C D Câu 28 Đường thẳng qua hai điểm có PTTS là: A B C D Câu 29 Phương trình PTTS đường thẳng qua hai điểm điểm ? A B C D Câu 30 Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm Đường thẳng qua điểm B, song song với AC có PTTS là: A B C D Câu 31 Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm Đường thẳng qua điểm A, song song với PQ có PTTS là: A B C D Câu 32 Trong mặt phẳng tọa độ cho hình bình hành ABCD có đỉnh pt đường thẳng chứa cạnh CD là: Viết PTTS đường thẳng chứa cạnh AB A B C D Câu 33.Viết PTTS đường thẳng qua điểm song song với đường phân giác góc phần tư thứ I A B C D Câu 34.Viết PTTS đường thẳng qua điểm song song với trục A B C D Câu 35 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho có Viết PTTS đường trung tuyến tam giác? A B C D Câu 36 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho có Trung tuyến BM tam giác qua điểm N có hồnh độ 20 N có tung độ bằng? A B C D Câu 37 Một đường thẳng có VTPT ? A.1 B.2 C.4 D.Vô số Câu 38 Véc tơ sau VTPT đường thẳng ? A B C D Câu 39 Véc tơ sau VTPT đường thẳng ? A B C D Câu 40 Véc tơ sau VTPT đường thẳng ? A B C D Câu 41 Véc tơ sau VTCP đường thẳng ? A B C D Câu 42 Đường trung trực đoạn thẳng AB với có VTPT là: A B C D Câu 43 Cho đường thẳng Véc tơ sau VTPT đường thẳng ? A B C D Câu 44 Đường thẳn d qua điểm có VTPT có PTTQ là: A B C D Câu 45 Đường thẳn d qua điểm có VTCP có PTTQ là: A B C D Câu 46 Đường thẳn d qua điểm có VTPT có PTTS là: A B C D Câu 47 Phương trình sau PTTQ đường thẳng ? A B C D Câu 48 Phương trình sau PTTQ đường thẳng ? A B C D Câu 49 Phương trình sau PTTS đường thẳng A B C D Câu 50 Phương trình sau PTTS đường thẳng A B C D Câu 51 Cho đường thẳng Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A có VTPT B có VTCP C có hệ số góc D song song với đường thẳng Câu 52 Đường thẳng d qua điểm song song với đường thẳng có PTTQ là: A B C D Câu 53 PTTQ đường thẳng d qua điểm O song song với đường thẳng là: A B C D Câu 54 Đường thẳng (d) qua điểm vng góc với đường thẳng có PTTQ là: A B C D Câu 55 Viết phương trình đường thẳng qua điểm song song với đường thẳng A B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: phuong trinh duong thang, phuong trinh duong thang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay